Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 1
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0001
Φυσικός αριθμός: 000001 Ετος Εκδοσης : 1926
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 294, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 3.
Αγιοι (ή εορτή): Αθανασία η Αιγηνήτις
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Ἀθανασίας τῆς Αἰγινήτιδος. Ψαλλομένη τῇ 18 Ἀπριλίου. Ἐκδίδοται ἐπιμελείᾳ τοῦ αἰδεσιμωτάτου πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. «Γνῶσις ἐντολῶν Κυρίου παιδεία ζωῆς· οἱ δὲ ποιοῦντες τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ἀθανασίας δένδρον καρποῦνται» Σοφ. Σιράχ. «Ἀγαπᾷ Κύριος ὁσίας καρδίας, δεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι.» Σοφ. Σολομ. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Α. Φραντζεσκάκη καὶ Α. Καϊτατζῆ, ὁδὸς Σατωβριάνδου 4. 1926.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-23: Ἡ ἀκολουθία σ. 13-20: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀθανασίαν τὴν ἐν θείαις πράξεσιν ἐκκαθαρθεῖσαν φαιδρῶς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ σ. 23-27: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἡ μακαρία καὶ ἀοίδιμος αὕτη Ἀθανασία, ἡ τῆς ἀθανασίας ἐπώνυμος (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 180b) σ. 29-30: Ποίημα Ἐλισσαίου μοναχοῦ, Περὶ τῆς δευτέρας τοῦ Κυρίου παρουσίας (στ. 32). Ἀρχ.: Δευτέρας παρουσίας τὴν ὥραν μελετῶ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ελισσαίος μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 35 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Φραντζεσκάκης και Α. Καϊτατζής
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0002
Φυσικός αριθμός: 000002 Ετος Εκδοσης : 1840
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 17. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957, ἀρ. 3256. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000, 394. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 3-4.
Αγιοι (ή εορτή): Αθανάσιος πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύριλλλος πατριάρχης Αλεξανδρείας Ιερόθεος επίσκοπος Αθηνών
Τίτλος : Ἀκολουθία τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τοῦ μακαριωτάτου, θειοτάτου καὶ ἁγιωτάτου πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων κυρίου κυρίου Ἀθανασίου τοῦ Γ΄ ἐπὶ τῷ διανεμηθῆναι δωρεὰν ταῖς ἱεραῖς ἐκκλησίαις. Προσετέθη δὲ καὶ ἑτέρα ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, κατὰ τὴν ἐν Νεοχωρίῳ τυπογραφίαν τοῦ Παναγίου Τάφου. Παρὰ Χ. Ἰωακεὶμ Δημητρίου καὶ Κωνσταντίνῳ Ἰωαννίδῃ. 1840.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-30: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου σ. 12-26: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Δεδοξασμένα περὶ σοῦ λελάληνται, δεδοξασμένη ἁγνή. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ σ. 12-27: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου. Ἀρχ.: Ἀθανασίῳ προσκομίζων ἔπαινον. Ἀκρ.: Ἀθανάσιος εὖχος Ὀρθοδοξίας ἔφυ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 13-28: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Κυρίλλου. Ἀρχ.: Θεόθεν τὴν φωτοδότιν, Κύριλλε, χάριν. Ἀκρ.: Θεωριῶν Κύριλλος ἐνθέων λύρα. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 1-19: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἱεροθέου∙ σ. 11-17: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἰμειρομένῳ προσᾴδειν σοὶ τῷ σοφῷ, ὡς ἐν ζόφῳ ὄντι μοι. Ἀκρ.: Ἱεροθέῳ ᾆσμα σὺν πόθῳ δεύτερον μέλπω. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 21-50: Διάφορες εὐχές.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 4 χ.ἀ. + 34 + 2 χ.ἀ. + 51 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Αθανάσιος Γ΄ πατριάρχης Ιεροσολύμων
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Χ. Ιωακείμ Δημητρίου και Κωνσταντίνος Ιωαννίδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0003
Φυσικός αριθμός: 000003 Ετος Εκδοσης : 1862
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXXVIII Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957, αρ. 9002. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 4-5.
Αγιοι (ή εορτή): Αθανάσιος πατριάρχης Αλεξανδρείας Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Βίβλος Ἱερὰ περιέχουσα τρεῖς ἱεροὺς παρακλητικοὺς κανόνας. Πρῶτον, εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Ἀθανάσιον τὸν Μέγαν ἀρχιεπίσκοπον Ἀλεξανδρείας. Δεύτερον, εἰς τὸν ἅγιον, ἔνδοξον προφήτην Πρόδρομον καὶ Βαπτιστὴν Ἰωάννην. Καὶ τρίτον, εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Σπυρίδωνα τὸν θαυματουργὸν ἐπίσκ. Τριμυθοῦντος. Ποιηθέντας μὲν χάριν εὐλαβείας ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου τοῦ πατριαρχικοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου Ἀργυρουπόλεως Σεραφεὶμ τοῦ Βυζαντίου. Ἐκδοθέντας δὲ δαπάνῃ τῆς Συναδελφότητος τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, τῆς ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου, ἐν Ταταούλοις.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-10: Ο παρακλητικός κανόνας στον άγιο Αθανάσιο. Αρχ.: Ἀνατολῆς τῶν ἀρετῶν γενόμενος ἥλιος ἄδυτος. Ακρ.: Ἀθανάσιον ὑμνῶν, ἀρετὴν αἰνῶ. Σεραφεὶμ (στα θεοτοκία). Ήχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφείμ Αργυρουπόλεως∙ σ. 11-17: Ο παρακλητικός κανόνας στον Τίμιο Πρόδρομο. Αρχ.: Δεινῶς με χειμάζουσι λογισμοί. Ήχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Διορθωτής: <Σεραφείμ Αργυρουπόλεως>∙ σ. 19-24: Ο παρακλητικός κανόνας στον άγιο Σπυρίδωνα, επίσκοπο Τριμυθούντος. Αρχ.: Σπυρίδων μακάριε, τῶν πιστῶν ἀντιλήπτωρ. Ακρ.: Σεραφεὶμ (στα θεοτοκία). Ήχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφείμ Αργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σ. Ιγνατιάδης
Επιμελητής-διορθωτής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0004
Φυσικός αριθμός: 000004 Ετος Εκδοσης : 1903
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 16, 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 5.
Αγιοι (ή εορτή): Αθανάσιος πατριάρχης Αλεξανδρείας
Τίτλος : Ἀκολουθία εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἐρανισθεῖσα ἐκ τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μονῆς τῶν Ἰβήρων. Ἐκδίδοται τὸ πρῶτον δαπάνῃ τῆς Κοινότητος Λαύκου (ἐπαρχίας Βόλου). Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀριστομένους Ζ. Διαλησμᾶ 1903.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-39: Η ακολουθία∙ σ. 17-34: Ο κανόνας του Πάσχα. Αρχ.: Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψώμεθα. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 17-34: Ο Α΄ κανόνας του αγίου . Αρχ.: Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί σήμερον γὰρ ἡ μνήμη Ἀθανασίου. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 18-36: Ο Β΄ κανόνας του αγίου . Αρχ.: Τὸ χαριτόπνουν τῆς σοφίας ὄργανον. Ακρ.: Ιωάννου (στὴν θ΄ ωδή). Ήχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ιωάννης Μαυρόπους∙ σ. 27-29: Στίχοι ἐγκωμιαστικοί στο Μέγα Αθανάσιο. Αρχ.: Ἄρειε, σίγα τὴν σιγὴν κατεκρίθης∙ σ. 39-50, 50-61: Ο παρακλητικός κανόνας Αρχ.: Ὁ γνήσιος φίλος τοῦ λυτρωτοῦ παθῶν με φιλίας ἐλευθέρωσον. Ακρ.: Ἰωσὴφ (στὴν θ΄ ὠδή). Ήχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Μαυρόπους Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 61 + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης : Κοινότητα Λαύκου (επαρχία Βόλου)
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αριστομένους Διαλησμά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0005
Φυσικός αριθμός: 000005 Ετος Εκδοσης : 1959
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 5.
Αγιοι (ή εορτή): Αθανάσιος πατριάρχης Αλεξανδρείας
Τίτλος : Ἀκολουθία πανηγυρικὴ εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἐρανισθεῖσα ἐκ τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων. Ἐκδίδοται ἐπιμελείᾳ Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. 1959 Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλω.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-21: Η ακολουθία και ο παρακλητικός κανόνας Αρχ.: Ὁ γνήσιος φίλος τοῦ λυτρωτοῦ παθῶν με φιλίας ἐλευθέρωσον. Ακρ.: Ἰωσὴφ (στὴν θ΄ ὠδή). Ήχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ιωσὴφ Υμνογράφος.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 31 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0006
Φυσικός αριθμός: 000006 Ετος Εκδοσης : 1950
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 6.
Αγιοι (ή εορτή): Αθανάσιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γεράσιμος ο Νάξιος Ιωάννης Μαυρόπους
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Ἀνδρούσης Μεσσηνίας τῆς Πελοποννήσου, ὑπὸ μοναχοῦ Ἰσιδώρου Ἀν. Παντελοπούλου, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἱερᾶς σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων, Ἀνδρουσίου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4: Επίγραμμα (στ. 6). Αρχ.: Πάνσοφ’ Αθανάσιε, κλέος Ανδρούσης. Ποιητής: Γεράσιμος ιερομόναχος ο Νάξιος∙ σ. 5-23: Η ακολουθία∙ σ. 12-21: Ο κανόνας της Θεοτόκου. Αρχ.: Χαῖρε, κατάρας παλαιᾶς ἡ λύτρωσις καὶ εὐλογίας. Ακρ.: Χαίροις, χαρᾶς σκήνωμα, τῆς λύπης λύσις. <Ὠιδὴ Ἰωάννου>. Ήχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ιωάννης Μαυρόπους∙ σ. 13-21: Ο Α΄ κανόνας του αγίου . Αρχ.: Ἄνθρωπος μὲν ὁ παρ’ ἡμῶν ὑμνούμενος. Ήχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 13-21: Ο Β΄ κανόνας του αγίου. Αρχ.: Ἀνέτειλε σήμερον ὑπὲρ τὸν ἥλιον, ὅσιε. Ακρ.: αβγ…χψω. Γερασίμου (στα θεοτοκία). Ήχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος ο Νάξιος∙ σ. 24-31: Ο Bίος. Αρχ.: Οὗτος ὁ λαμπρότατος τῆς οἰκουμένης φωστήρ.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Ισίδωρος Κωνσταντινουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 34.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0007
Φυσικός αριθμός: 000007 Ετος Εκδοσης : 1908
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 19, 3. Δ. Σοφιανός, Ὁ ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Μετεωρίτης. Βίος - Ἀκολουθία – Συναξάρια, Μετέωρα 1990, σ. 93. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 6-7.
Αγιοι (ή εορτή): Αθανάσιος ο Μετεωρίτης
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν Μετεώρῳ ἀσκήσαντος τῇ κ΄ Ἀπριλίου παρὰ τοῦ λογιωτάτου κ. Ἰουστίνου τοῦ Δεκαδύο. Νῦν δὲ τύποις ἐκδοθεῖσα τὸ δεύτερον δι’ ἐξόδων καὶ φιλοτίμου δαπάνης τοῦ κ. Σεραφεὶμ Ι. Ἀργυροπούλου, ἱεροψάλτου ἐκ κωμοπόλεως Γιαννιτσοῦς τῆς ἐπαρχίας Φθιώτιδος. Ἐν Τρικκάλλοις, τυπογραφεῖα «Ληθαίου» Μιχαὴλ Δ. Λουκᾶ (1908).
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5: Ἐπίγραμμα (στ. 4). Ἀρχ.: Γήθεο πατρῷζον τέκος, ἀρχοῦ κυδαλίμοιο∙ σ. 5: Ἐπίγραμμα (στ. 2). Ἀρχ.: Δούλῳ δίδου σῷ τὴν ἄνω κληρουχίαν∙ σ. 6-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-24: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Αἰνέσωμεν συνελθόντες ᾄσμασι τὸν Ἰωάσαφ σὺν Ἀθανασίῳ. Ἀκρ.: αβγ…χψω. <Ἰουστίνου> (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Ἰουστῖνος Δεκάδιος∙ σ. 16-25: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀθανασίας τετρωμένος ἔρωτι. Ἀκρ.: Ἀθανάσιον ἐν ὕμνοις μεγαλύνω. <Ἰουστῖνος>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰουστῖνος Δεκάδιος∙ σ. 27-33: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ θεοφόρος οὗτος πατὴρ ἡμῶν, ὅσιος Ἀθανάσιος.
Τόπος έκδοσης: Τρίκαλα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιουστίνος Δεκάδιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 38 + ε΄ + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Σεραφείμ Αργυρόπουλος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ληθαίου" Μιχαήλ Δ. Λουκά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0008
Φυσικός αριθμός: 000008 Ετος Εκδοσης : 1886
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 18, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1886.85. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 7.
Αγιοι (ή εορτή): Αθανάσιος επίσκοπος Χριστιανουπόλεως
Τίτλος : Ἄσματα εἰς τὸν ἅγιον Ἀθανάσιον ἐπίσκοπον Χριστιανουπόλεως καὶ πραγματεία περὶ ἁγίων ὑπὸ Ἰωάννου Μαρτίνου, πρεσβυτέρου. Ἐγκωμιαζομένου δικαίου εὐφρανθήσονται λαοί. Σοφ. Σολομ. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀναστασίου Ν. Τρίμη. 1886.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-31: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Μολπήν σοι προσάγοντι κανόνος τούτου. Ἀκρ.: Μέλπω τὸν Χριστοῦ θεῖον ἱεροφάντην. Μαρτῖνος (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Ἰωάννης Μαρτῖνος∙ σ. 17-28: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἀθανάσιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Μαρτίνος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αναστασίου Ν. Τρίμη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0011
Φυσικός αριθμός: 000011 Ετος Εκδοσης : 1900(;)
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 8.
Αγιοι (ή εορτή): Αθανάσιος επίσκοπος Χριστιανουπόλεως
Τίτλος : Ακέφαλο (δε σώζεται σελίδα τίτλου) σ.1: Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ νέου ἀρχιεπισκόπου Χριστιανουπόλεως ψαλλομένη τῇ ιζ΄. Μαΐου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-16: Ἡ ἀκολουθία σ. 6-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Θαλάσσης τῆς κοσμικῆς τὸ πέλαγος. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον σ. 9-13: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἀθανάσιος καὶ ἀρχιεπίσκοπος Χριστιανουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Χανιά(;)
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ.16, ακέφαλο. Σελ.1 αναγράφεται χειρόγραφα με μολύβι: Ἐτυπώθη ἐν Κρήτῃ ΧΑΝΙΑ 1900.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ραδάμανθυς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0012
Φυσικός αριθμός: 000012 Ετος Εκδοσης : 1768
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXXV. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 690. Μ. Μανούσακας, «Ἡ «Περιγραφὴ» τοῦ Σινᾶ καὶ αἱ πηγαὶ αὐτῆς», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 5 (1996), σ. 34. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 8-10.
Αγιοι (ή εορτή): Αικατερίνη μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Περιγραφὴ ἱερὰ διηγουμένη συντόμως καὶ περιληπτικῶς τὰ ἐπισημότερα τοῦ ἁγίου ὄρους Σινᾶ μεγαλεῖα. Μετὰ τῶν πέριξ καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῷ καὶ περὶ αὐτό. Καὶ τὰ τῆς βασιλικῆς καὶ λαμπρᾶς οἰκοδομῆς τοῦ ἐκεῖσε περικαλλεστάτου μοναστηρίου, τούς τε ἐν αὐτῷ μέχρι τοῦδε ἀρχιεπισκοπήσαντας, τὰ τῶν Ἐρημιτῶν Ἀράβων. Ἔτι τοὺς ἐπισυμβάντας αὐτῷ μεγάλους κινδύνους, μετά τινων θαυμάτων γεγονότων κατὰ καιροὺς ἐν αὐτῷ, καὶ τοὺς ἐν διαφόροις χρόνοις ἐπιδημήσαντας εἰς τοῦτο τὸ ὄρος ἁγίους, ἢ καὶ ἐν αὐτῷ ἀσκήσαντας, καὶ ἕτερά τινα πάνυ ἀξιόλογα, καὶ τελευταῖον τὴν ἀκολουθίαν τῆς μεγαλομάρτυρος καὶ πανσόφου Αἰκατερίνης ἐντελέστερον. Τυπωθεῖσα τῇ προτροπῇ καὶ δαπάνῃ τοῦ πανιερωτάτου καὶ θεοπροβλήτου μητροπολίτου ἁγίου Μπελιγραδίου, κυρίου κυρίου Σωφρονίου Σιναΐτου, τοῦ ἐκ τῆς περιφήμου πόλεως καὶ νήσου Χίου. Ἑνετίῃσι, ,αψξη΄. 1768. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 87-131: Ἡ ἀκολουθία σ. 95-127: Ὁ κανόνας στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Συνδράμωμεν σήμερον τῇ Θεοτόκῳ τιμῶντες. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον σ. 95-127: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας . Ἀρχ.: Τῷ νυμφίῳ σου παρισταμένη, πάνσεμνε. Ἀκρ.: <Τὴν πανεύφημον Αἰκατερίναν ᾄσμασι μέλπω. Θεογνώστου>. Ἦχ. β΄. Τῷ τὴν ἄβατον. σ. 96-128: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου μάρτυρος. Ἀκρ.: Αἰκατερίναν τὴν παναοίδιμον ᾄσμασι μέλπω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ σ. 103-123: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἐαρινῆς εἰσοδίας.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεόγνωστος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 4 χ.ἀ. + 131 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Σωφρόνιος Σιναΐτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δημήτριος Θεοδοσίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0013
Φυσικός αριθμός: 000013 Ετος Εκδοσης : 1784
Βιβλιογραφία: É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 1145. S. Salaville – E. Dalleggio, Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs, t. I 1584-1850, Athènes 1958, ἀρ. 20. Μ. Μανούσακας, «Ἡ «Περιγραφὴ» τοῦ Σινᾶ καὶ αἱ πηγαὶ αὐτῆς», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 5 (1996), σ. 37-8. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 10.
Αγιοι (ή εορτή): Αικατερίνη μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ῥισαλέγι Σερρίφ μεσλὲκ οὐλλὰχ μουκαττὲς Τζεπέλη Σινανήν Πεγιανηντέτουρ. Σιναΐτη πρωτοσύγκελος Ἰσταμπολλοῦ Βελιουλὰχ Φαζιζετλοῦ Δανιὴλ Ἱερομοναχοζοῦν Τεχρικῆ Τζεκτῆ ἰλέ. Σίφτη σίμτι ἴλη ἐββὲλ γιαβᾶν Ρωμάτζε Τηληντὲν σάτε τούρτζεγε Τεφσὴρ βὲ τερτζουμὲ ὀλουντοῦ Ἅγιος Καισαρείας πρωτοσύγκελος Ἔτρενελη Σαρὰφ Ὀγλοῦ Ναμηντὲ ὀλᾶν. Ἀνατολτᾶν ὀλᾶν Ὀρθοδοξοστηντὰρ Χριστιανλερὴν Κηφαετκικλερηἰτζῆν. Βενετικτὲ, Ἀγιανλαρὴν ἴζνι Σεριφλερῆ ἰλὲ Μπασιλτεῖ Γιανιναλῆ Θεοδόσιος ὀγλοῦ Δημήτριος Πασματζιτᾶν. 1784. ᾳψπδ΄. ΙVΛΕ΄. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ο Bίος της αγίας παραδίδεται στα καραμανλίδικα. σ. 99-148: Η ακολουθία
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεόγνωστος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. θ΄ + 148.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δημήτριος Θεοδοσίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0014
Φυσικός αριθμός: 000014Ετος Εκδοσης : 1817
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXXVII. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1817.88. Μ. Μανούσακας, «Ἡ «Περιγραφὴ» τοῦ Σινᾶ καὶ αἱ πηγαὶ αὐτῆς», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 5 (1996), σ. 35-6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 10-11.
Αγιοι (ή εορτή): Μωϋσής προφήτης Αικατερίνη μεγαλομάρτυςΑββάδες εν Σινά και Ραϊθώ αναιρεθέντεςΘεόδουλος όσιος
Τίτλος : Περιγραφὴ ἱερὰ τοῦ ἁγίου καὶ θεοβαδίστου ὄρους Σινᾶ. Περιέχουσα ἐν πρώτοις μὲν τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγάλου προφήτου Μωϋσέως τοῦ θεόπτου. Δεύτερον δὲ τὴν ἀκολουθίαν τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος χριστονύμφης παρθένου καὶ πανσόφου Αἰκατερίνης. Ἑπομένως δὲ ἐξιστοροῦσα συντόνως καὶ περιληπτικῶς τὰ τοῦ θεοβαδίστου τούτου ὄρους, τουτέστι τὴν θέσιν καὶ ἁγιότητα αὐτοῦ, τὰ τῆς βασιλικῆς λαμπρᾶς οἰκοδομῆς τοῦ ἐκεῖσε περικαλλεστάτου μοναστηρίου, τὰ τῶν ἐρημητῶν Ἀράβων, τοὺς ἐπισυμβάντας κατὰ καιροὺς μεγάλους κινδύνους τῷ ἁγίῳ τούτῳ μοναστηρίῳ, τά τε ἔνδον αὐτοῦ καὶ ἔξω πέριξ ἱερὰ προσκυνήματα, μετά τινων θαυμάτων, τοὺς ἐν αὐτῷ μέχρι τούτου ἀρχιεπισκοπήσαντας, ἔτι δὲ καὶ τοὺς κατὰ διαφόρους χρόνους ἐπιδημήσαντας εἰς τοῦτο τὸ ὄρος ἁγίους, καὶ ἄλλους ἄνδρας ἐπ’ ἀρετῇ καὶ μαθήσει διαλάμψαντας, καὶ τελευταῖον τὴν ἀκολουθίαν τῶν ἐν Σινᾷ καὶ Ῥαϊθῷ ἀναιρεθέντων ὁσίων ἀββάδων. Τυπωθεῖσα νῦν πέμπτον διὰ δαπάνης τῆς Ἱερᾶς καὶ βασιλικῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου καὶ θεοβαδίστου ὄρους Σινᾶ. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1817.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-54: Ἡ ἀκολουθία τοῦ προφήτου Μωϋσέως∙ σ. 14-52: Ὁ Α΄ κανόνας . Ἀρχ.: Τῆς φύσεως ὁδηγὸς προβληθεὶς θεόθεν. Ἀκρ.: <Τὸν τῶν προφητῶν παμμέγιστον αἰνέσω Μωσῆν>. Ἦχ. πλ. δ΄. Σταυρὸν χαράξας∙ σ. 15-52: Ὁ Β΄ κανόνας . Ἀρχ.: Μεθέξει θεούμενος τῆς πρὸς Θεόν σου ἐγγύτητος. Ἀκρ.: Μωσῆν γεραίρω τὸν προφήτην προφρόνως. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 20-50: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἔνδοξος προφήτης Μωϋσῆς∙ σ. 55-96: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Bίος τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης σ. 173-217: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἐν Σινᾷ καὶ Ῥαϊθῷ ἀναιρεθέντων ἀββάδων∙ σ. 180-214: Ὁ κανόνας στὴ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ. Ἀρχ.: Ἀδὰμ τὸν φθαρέντα ἀναπλάττει. Ἀκρ.: <Βάπτισμα ῥύψις γηγενῶν ἁμαρτάδος>. Ἦχ. β΄ Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα∙ σ. 180-214: Ὁ Α΄ κανόνας τῶν ὁσίων. Ἀρχ.: Ἀσκήσει φωτοειδεῖς γενόμενοι. Ἀκρ.: Ἄθλους ἀνυμνεῖν πατέρων μέγα κλέος. Ἰωσήφ. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 181-215: Ὁ Β΄ κανόνας τῶν ὁσίων. Ἀρχ.: Δακρύων μὲν πρότερον τοῖς ῥείθροις. Ἀκρ.: Δέησις Σταύρου Φρονιμοπούλου Πατρέως. Ἦχ. β΄. Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα. Ποιητής: Σταῦρος Φρονιμόπουλος Πατρεύς∙ σ. 189-202: Ὁ Bίος καὶ ἡ ἄθληση τῶν ὁσίων. Ἀρχ.: Οὗτοι οἱ τρισμακάριστοι ἀπηρνήθησαν τὸν κόσμον∙ σ. 203-210: Ὁ Bίος τοῦ ὁσίου Θεοδούλου. Ἀρχ.: Οὗτος ἦτον υἱὸς τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νείλου τοῦ Ἐπάρχου.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος Σταύρος Φρονιμόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 λ. + 219 + 1 λ. + 4 πίν.
Χορηγός έκδοσης : Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0015
Φυσικός αριθμός: 000017 Ετος Εκδοσης : 1900
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 2, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1900.51. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000, 441-2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 11-12.
Αγιοι (ή εορτή): Αικατερίνη μεγαλομάρτυς Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων Αντώνιος ο Μέγας Μερκούριος μεγαλομάρτυς Αντώνιος ο νέος, ο εν τη σκήτη Βερροίας Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης Ευτυχής ιερομάρτυς, μαθητής Ιωάννου τού Θεολόγου Κοσμάς ο Αιτωλός Θαλλέλαιος μάρτυς Νικόλαος
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καὶ πανσόφου Αἰκατερίνης ἐκ τῆς σιναϊτικῆς ἕκτης ἐκδόσεως τοῦ ἀπὸ Σιναίου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Κ/λεως. Ἔκδοσις ἑβδόμη. Δαπάνη Β. Δ. Ζώτου Μολοτοῦ. Τιμᾶται Δραχμῆς. Πρὸς ἀνοικοδόμησιν τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ ἀσύλου τῆς Ἁίας Αἰκατερίνης τῆς Πλκάας. Ἀφιεροῦται εἰς τὰς ἑορταζούσας κ. κ. Αἰκατερίνας Σεβαστὰς καὶ Ἀσπασίας καὶ λοιπάς. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Βικεντίου Ἀδαμαντίδου. 1900.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-16: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 10-13: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἡ ἁγία Αἰκατερίνη ἐγεννήθη τὸ 280 μ.Χ. εἰς Ἀλεξάνδρειαν∙ σ. 19-29: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν τέκνων της (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 25-26: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἡ Ἁγία Σοφία ἦτον ἀπὸ τὰ προάστεια τῆς Ρώμης∙ σ. 30-31: Τὰ ἐγκώμια στὸν ἀπόστολο Ἀνδρέα. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε, ἀπόστολε Ἀνδρέα∙ σ. 33- 48: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου καὶ τοῦ νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 42-43: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Ἀρχ.: Ἀντώνιος ὁ μέγας ἀσκητὴς καὶ καθηγητὴς τῆς ἐρήμου∙ σ. 43-44: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Μερκουρίου. Ἀρχ: Ὁ μάρτυς Μερκούριος, υἱὸς Γορδιανοῦ καὶ Εὐσεβίας χριστιανῶν∙ σ. 44-45: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ νέου, πολιούχου Βερροίας. Ἀρχ: Ὁ ὅσιος καὶ θεοφόρος πατὴρ ἡμῶν Ἀντώνιος ὁ νέος, ὁ πολιοῦχος Βερροίας τῆς Μακεδονίας∙ σ. 45-47: Τὸ συναξάριο τοῦ νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Ἀρχ: Ὁ ἐξ Ἰωαννίνων ἅγιος νεομάρτυς Γεώργιος ἐγεννήθη τὸ 1810 εἰς χωρίον Τσούρχλη τῆς ἐπαρχίας Γεβενῶν∙ σ. 49-68: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐτυχοῦς, τῆς μετακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Διονυσίου Ζακύνθου καὶ τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 56-57: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Εὐτυχοῦς. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος Εὐτυχὴς ἐγεννήθη εἰς Σεβάστειαν∙ σ. 57: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Διονυσίου Ζακύνθου. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος Διονύσιος υἱὸς Μωκίου Κ. Συκούρου∙ σ. 57-66: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ ἰσαπόστολος ἐγεννήθη∙ σ. 68-73: Διδαχὴ τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὸν περίβολο τῆς ἐκκλησίας τῆς Παναγίας τῆς Δρόβιανης (1767). Ἀρχ.: Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ Θεός, ὁ γλυκύτατος καὶ πραότατος∙ σ. 74-80: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θαλλελαίου καὶ τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Νικολάου (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 78-79: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Θαλλελαίου. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος Θαλλέλαιος ἰατρὸς ἀνάργυρος ἐγεννήθη∙ σ. 79-80: Τὸ συναξάριο τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου. Ἀρχ.: Ὁ μέγας ἅγιος Νικόλαος ἀπέθανε τὸ 330.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 80.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Βικεντίου Αδαμαντίδου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0016
Φυσικός αριθμός: 000018 Ετος Εκδοσης : 1917
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 2, 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 12-13.
Αγιοι (ή εορτή): Αικατερίνη μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ πανσόφου Αἰκατερίνης. Ψαλλομένη τῇ 25 Νοεμβρίου Ἐρρανίσθημεν τῆν παροῦσαν ἀκολουθίαν μετὰ τοῦ ἐκτεταμένου βίου τῆς ἁγίας τοῦ ὄρους Σινᾶ, τυπωθεῖσαν ἐν Βενετίᾳ τὸ 1778. Ἐμαρτύρησεν τὸ 304. Δαπάναις τοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερομνήμονος καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Θαυμαστὸς Κύριος ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Δίκαιος Κύριος. Καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ. Ἐν Ἀθήναις 1917.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-25: Ἡ ἀκολουθία σ. 27-48: Ὁ Bίος Ἀρχ.: Μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἐαρινῆς εἰσοδίας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεόγνωστος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης : Γεώργιος Βουτέρης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0017
Φυσικός αριθμός: 000019 Ετος Εκδοσης : 1936
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 13.
Αγιοι (ή εορτή): Αικατερίνη μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀρχιμ. Ζαχαρίου Α. Λιάνα, πρῴην Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τέως Διευθυντοῦ τῶν Ἱερατικῶν Σχολῶν (Ριζαρείου Κρήτης, Σάμου καὶ Ἄρτης). Αἱ ᾀσματικαὶ ἀκολουθίαι τῆς ἁγίας καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Σ. Γαληνάκη – Γ. Βαλλιανάτου 1936.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 35-93: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 59-70: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Σοφίας, πανάχραντε, σὲ θησαυρὸν ἐπιστάμενοι. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεώργιος Πισίδης∙ σ. 59-71: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. έκδοση 1768, σ. 96-128).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Πισίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 95 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Λιάνας, Ζαχαρίας, αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σ. Γαληνάκη – Γ. Βαλλιανάτου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0019
Φυσικός αριθμός: 000021 Ετος Εκδοσης : 1917
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 3, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 13-14.
Αγιοι (ή εορτή): Αιμιλιανός μάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Αἰμιλιανοῦ τοῦ θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τῇ 18 Ἰουλίου. Ἐκδιδομένη ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη πρὸς χρῆσιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάτωσεν ὁ Κύριος. Ὑπομένειν ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι. Ἐν Ἀθήναις 1917.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος Αἰμιλιανὸς κατήγετο ἀπὸ τὸ Δορόστολον∙ σ. 3-22: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-18: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τὰ θεῖα καὶ ὑπερένδοξά σου θαύματα. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 10-19: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Αἰνέσωμεν σήμερον τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Ἀκρ.:<Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος μέλπω κλέος. Ἰωσήφ>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: <ἸωσὴφὙμνογράφος>∙ σ. 24-27: Γεωργίου Βουτέρη, Ὁμιλία. Ἀρχ.: Ὁ θεῖος ζῆλος καὶ ἡ πρὸς τὸν ἅγιον ἀγάπη.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος Γεώργιος Βουτέρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 31 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Γεώργιος Βουτέρης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : άγνωστο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις : Τυπογραφείο;

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0021
Φυσικός αριθμός: 000023 Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 14.
Αγιοι (ή εορτή): Αλέξανδρος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Ἀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου πατριάρχου Κων/πόλεως 30 (Αὐγούστου), Bίος καὶ πολιτεία αὐτοῦ. (Ἐγκρίσει τῆς Ι. Συνόδου) Ὑπὸ Γερμανοῦ Ι. Βαρικοπούλου ἀρχιμανδρίτου. Ἐν Παλαιῷ Φαλήρῳ 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-30: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄχραντε Θεοτόκε, ἡ σεσαρκωμένον. Ἀκρ.: <αβγ…χψω>. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ∙ σ. 9-20: Ὁ κανόνας τοῦ Προδρόμου. Ἀρχ.: Τὸν λύχνον τὸν πάμφωτον, τῆς οἰκουμένης. Ἀκρ.: Τὸν θεομαρτύρητον Πρόδρομον μέλπω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 10-20: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τῇ ἐκκλησίᾳ ἐδόθης παρὰ Θεοῦ ἔρεισμα. Ἀκρ.: Τοῦ σεπτοῦ πατρὸς μέλπω κλέος. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ∙ σ. 22-28: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τρισμάκαρ Ἀλέξανδρε, ἐκτενῶς δέησιν προσάγων (ὁ ἦχος καὶ ὁ εἱρμὸς δὲ δηλώνονται).
Τόπος έκδοσης: Παλαιό Φάληρο
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης : Γερμανός Βαρικόπουλος αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0022
Φυσικός αριθμός: 000024 Ετος Εκδοσης : 1875
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 5, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1875.23. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 15.
Αγιοι (ή εορτή): Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄. Mαρτίου, ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Εἰς ἣν προσετέθη καὶ ὁλόκληρος ὁ τοῦ ἁγίου παρακλητικὸς κανών. «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν». Ἐν Πάτραις, Δ. Π. Μητροπούλου τυπογραφεῖον, ὁδὸς Μαιζῶνος, βιβλιοπωλεῖον (ἀπέναντι τῆς Εὐαγγελιστρίας). 1875.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-17: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀόρατε Κύριε καὶ βασιλεῦ πάσης κτίσεως. Ἀκρ.: ᾌδω προθύμως ᾆσμα τῷ Ἀλεξίῳ. Κυρίλλου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Κύριλλος∙ σ. 10-17: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Στενωτάτην ὥδευσας ὁδὸν ἄμεμπτον. Ἀκρ.: Σὲ τὸν Θεοῦ ἄνθρωπον αἰνέσω, μάκαρ. Ἰωσήφ. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 18-28: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἰδοὺ πάρεστιν ὁ καιρὸς τῆς ἐγκρατείας (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 56)∙ σ. 28-34: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἐπαγωγαὶ τῶν συμφορῶν, Ἀλέξιε, καὶ τρικυμίαι. Ἀκρ.: Ἐν σοί, Θεοῦ ἄνθρωπε, εὐεκτεῖν ἔχω. <Διονύσιος>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Διονύσιος ἱερομόναχος ὁ Λακεδαιμόνιος∙ σ. 34-36: Τροπάρια τῆς λιτανείας τῆς ἁγίας κάρας.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κύριλλος Ιωσήφ Υμνογράφος Διονύσιος Λακεδαιμόνιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δ.Π. Μητρόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0023
Φυσικός αριθμός: 000025Ετος Εκδοσης : 1888
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 5, 5. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1888.27. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 15.
Αγιοι (ή εορτή): Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄. Mαρτίου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Εἰς ἣν προσετέθη καὶ ὁλόκληρος ὁ τοῦ ἁγίου παρακλητικὸς κανών. «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, «καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν.» Ἐν Πάτραις, τυπογραφεῖον Ὁ Κάδμος, βιβλιοπωλεῖον Ὁ Κάδμος, εἰς τὸ κάτω μέρος τῆς πλατείας Γεωργίου Α΄. 1888.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1875. σ. 3-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-17: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀόρατε Κύριε καὶ βασιλεῦ πάσης κτίσεως. Ἀκρ.: ᾌδω προθύμως ᾆσμα τῷ Ἀλεξίῳ. Κυρίλλου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Κύριλλος∙ σ. 10-17: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Στενωτάτην ὥδευσας ὁδὸν ἄμεμπτον. Ἀκρ.: Σὲ τὸν Θεοῦ ἄνθρωπον αἰνέσω, μάκαρ. Ἰωσήφ. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 18-28: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἰδοὺ πάρεστιν ὁ καιρὸς τῆς ἐγκρατείας (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 56)∙ σ. 28-34: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἐπαγωγαὶ τῶν συμφορῶν, Ἀλέξιε, καὶ τρικυμίαι. Ἀκρ.: Ἐν σοί, Θεοῦ ἄνθρωπε, εὐεκτεῖν ἔχω. <Διονύσιος>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Διονύσιος ἱερομόναχος ὁ Λακεδαιμόνιος∙ σ. 34-36: Τροπάρια τῆς λιτανείας τῆς ἁγίας κάρας.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κύριλλος Ιωσήφ Υμνογράφος Διονύσιος Λακεδαιμόνιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0024
Φυσικός αριθμός: 000026Ετος Εκδοσης : 1913
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 293, 7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 15-16.
Αγιοι (ή εορτή): Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄. Mαρτίου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Εἰς ἣν προσετέθη καὶ ὁλόκληρος ὁ τοῦ ἁγίου παρακλητικὸς κανών. «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν». Ἐν Πάτραις, βιβλιοπωλεῖον, τυπογραφεῖον καὶ χαρτοπωλεῖον Ἀδελφῶν Α. Τούλα, πρῴην Α. Β. Πάσχα 1913
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του1875. σ. 3-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-17: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀόρατε Κύριε καὶ βασιλεῦ πάσης κτίσεως. Ἀκρ.: ᾌδω προθύμως ᾆσμα τῷ Ἀλεξίῳ. Κυρίλλου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Κύριλλος∙ σ. 10-17: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Στενωτάτην ὥδευσας ὁδὸν ἄμεμπτον. Ἀκρ.: Σὲ τὸν Θεοῦ ἄνθρωπον αἰνέσω, μάκαρ. Ἰωσήφ. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 18-28: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἰδοὺ πάρεστιν ὁ καιρὸς τῆς ἐγκρατείας (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 56)∙ σ. 28-34: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἐπαγωγαὶ τῶν συμφορῶν, Ἀλέξιε, καὶ τρικυμίαι. Ἀκρ.: Ἐν σοί, Θεοῦ ἄνθρωπε, εὐεκτεῖν ἔχω. <Διονύσιος>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Διονύσιος ἱερομόναχος ὁ Λακεδαιμόνιος∙ σ. 34-36: Τροπάρια τῆς λιτανείας τῆς ἁγίας κάρας.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κύριλλος Ιωσήφ Υμνογράφος Διονύσιος Λακεδαιμόνιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 25 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Τούλα (πρώην Α.Β. Πάσχα)
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0025
Φυσικός αριθμός: 000028 Ετος Εκδοσης : 1933
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 16.
Αγιοι (ή εορτή): Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄. Mαρτίου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Εἰς ἣν προσετέθη καὶ ὁλόκληρος ὁ τοῦ ἁγίου παρακλητικὸς κανών, τὸ ἱστορικὸν τῆς μονῆς καὶ τὰ νέα μεγαλυνάρια. Ἐπιμελείᾳ τοῦ ἐφημερίου Κιάτου Δημητρίου Μπόμπολα τῇ ἀδείᾳ τῆς ἱερᾶς μονῆς. «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν». Ἔκδοσις Β΄. Ἐν Κιάτῳ, τύποις: Ὀδυσσέως Π. Ἀνδρούτσου 1933.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-43: Ανατύπωση της έκδοσης του1875 (στὶς σ. 38-41 περιέχονται ἐπιπλέον «νέα ἀνέκδοτα μεγαλυνάρια εὑρεθέντα ἐν τῇ μονῇ»).
Τόπος έκδοσης: Κιάτο
Συγγραφέας / Ποιητής : Κύριλλος Ιωσήφ Υμνογράφος Διονύσιος Λακεδαιμόνιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 43 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Οδυσσέας Π. Ανδρούτσος
Επιμελητής-διορθωτής : Δημήτριος Μπόμπολας
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0026
Φυσικός αριθμός: 000029 Ετος Εκδοσης : 1679
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 6. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-septième siècle, t. ΙΙ, Paris 1894, ἀρ. 543. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 16-18.
Αγιοι (ή εορτή): Αλύπιος ο κιονίτης Στυλιανός ο Παφλαγών Ακάκιος ο εν τη Κλίμακι Ιάκωβος ο αναχωρητής Νίκων ο Μετανοείτε
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀλυπίου τοῦ Κιωνίτου καὶ θαυματουργοῦ. Συναχθεῖσα ἐκ τοῦ Μηναίου παρὰ τοῦ εὐλαβεστάτου ἱερέως Ἐμμανουήλου Τζάνε τοῦ εἰκονογράφου λεγομένου Μπουνιαλῆ. Ὁ κανόνας δὲ τῆς αὐτῆς ἀκολουθίας ἐπανακαμθὴς ὑπ’ αὐτοῦ, ἐκ τοῦ ὀργανικοῦ ἦχου τοῦ πλ. α΄. εἰς τὸ μελοδοποιὸν ἦχον τοῦ πλ. δ΄. περιστρέφων τὰς τῶν συλλαβῶν μεθόδους ἑρμηνείας τῶν λόγων καὶ μελοδικὰ μέτρα ἀπὸ ἦχον εἰς ἦχον ἐπανερχόμενα τυπωθεῖσα δὲ χάριν εὐλαβείας. Ἐνετίησιν, παρὰ Νικολάῳ τῷ Γλυκεῖ, τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. ᾳχοθ΄. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-15: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 6-14: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χάριτος θείας πεπλησμένον πλήρωσον. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 9: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Ἀλυπίου. Ἀρχ.: Οὗτος ἦτον εἰς τὸν καιρὸν τοῦ βασιλέως Ἡρακλείου∙ σ. 9-10: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος. Ἀρχ.: Οὗτος ἁγιασθεὶς ἀπὸ μήτρας ἔγινεν οἰκητήριον∙ σ. 10-11: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Ἀκακίου τοῦ ἐν τῇ Κλίμακι. Ἀρχ.: Οὗτος ἦτον εἰς ἕνα μοναστήριον τῆς Ἀσίας∙ σ. 11-12: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἀναχωρητοῦ. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μακάριος Ἰάκωβος φθάνοντας εἰς τὸ ὄρος∙ σ. 12-13: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε. Ἀρχ.: Οὗτος ἦτον ἀπὸ τὴν Ἀρμενίαν, ὑπάρχων υἱός.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 15 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής : Εμμανουήλ Τζάνες Μπουνιαλής
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0027
Φυσικός αριθμός: 000030 Ετος Εκδοσης : 1947
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 18.
Αγιοι (ή εορτή): Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων
Τίτλος : Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Ἐκδιδομένη νῦν τὸ πρῶτον προνοίᾳ καὶ δαπάνῃ τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Φθιώτιδος Ἀμβροσίου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φοίνικος», ὁδὸς Λεοννάτου 4. 1947.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-45: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-41: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις φωτοχυσίαις, ὅσιε, καταστραπτόμενος. Ἀκρ.: Τὸν παμμέγιστον Ἀμβρόσιον αἰνέσω. <Ἰωσήφ>. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 20-41: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Θείῳ φωτί σου, ὑπέρλαμπρε ἥλιε, τῆς ἁμαρτίας. Ἀκρ.: Θείου Ἀμβροσίοιο μέγα κλέος ᾄσμασι μέλπω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἡ κεκομμένη τὴν ἄτομον. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 28-37: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος ἐγεννήθη περὶ τὸ 340 μ. Χ. εἰς τὴν πόλιν.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 45 + 2 λ. + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0028
Φυσικός αριθμός: 000031 Ετος Εκδοσης : 1965
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 18-19.
Αγιοι (ή εορτή): Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων Βασίλειος ο Μέγας Νικόδημος ο Αγιορείτης Παύλος μοναχός ο υποτακτικός
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων, οἷς προσετέθησαν ἐν παραρτήματι Λόγος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγ. περὶ νηστείας. Λόγος περὶ προσευχῆς, τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ ἕτερος λόγος περὶ τῶν ἀνηθίκων θεαμάτων καὶ ἀναγνωσμάτων. Ὑπὸ Παύλου μοναχοῦ Ἁγιοταφίτου. Ἱερουσαλὴμ 1965.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-41: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-39: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τὸν νοῦν μου ὁδήγησον τῇ φωταυγεῖ μεσιτείᾳ σου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 15-39: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Πλουτήσας, θεόπνευστε, πνευματικῶς τὰ μυρίπνοα. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 15-40: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου σ. 20-34: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ἀμβρόσιος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν ἐγεννήθη κατὰ τὸ ἔτος∙ σ. 35-36: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Παύλου μοναχοῦ, τοῦ ὑποτακτικοῦ. Ἀρχ.: Παῦλος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν δὲν ἦτο οὔτε ἔνδοξος∙ σ. 44-52: Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Περὶ προσευχῆς. Ἀρχ.: Δὲν εἶναι ἄλλη ἀρετὴ οὔτε ὑψηλοτέρα οὔτε ἀναγκαιοτέρα ἀπὸ τὴν ἱερὰν προσευχήν.
Τόπος έκδοσης: Ιερουσαλήμ
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 68.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Παύλος μοναχός Αγιοταφίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0029
Φυσικός αριθμός: 000032 Ετος Εκδοσης : 1895
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, ΧΧΙΙΙ. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1895.451. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 19-20.
Αγιοι (ή εορτή): Ανανίας απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Ρωμανός ο Μελωδός Θεοτόκου αγία Σκέπη Θεόδωρος ο Γαβράς Ναζάριος μάρτυς Γερβάσιος μάρτυς Προτάσιος μάρτυς Κέλσιος μάρτυς Κοσμάς επίσκοπος Μαϊουμά ο μελωδός Ιγνάτιος αρχιεπίσκοπος Μηθύμνης Θεράπων ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἰδιαίτερον παράρτημα τοῦ Ι΄ περιοδικοῦ συγγράμμ. μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ Μεγάλου Συναξαριστοῦ. Ἀκολουθίαι καὶ βίοι τῶν ἁγίων ἀποστόλων Ἀνανίου ἑνὸς τῶν ἑβδομήκοντα, τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ καὶ ἡ ἀνάμνησις τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ. Μαρτύριον τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ νέου, ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀθλήσαντος. Καὶ Ἀκολουθία τῶν ἁγίων μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου, Κελσίου∙ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ ποιητοῦ∙ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰγνατίου ἀρχιεπισκόπου Μηθύμνης τοῦ νέου∙ καὶ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Θεράποντος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἐκδοθεῖσα ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Κωνσταντίνου Χρ. Δουκάκη, προσκυνητοῦ τοῦ ἐκ Καλαμῶν τῆς Πελοποννήσου. Ἔκδοσις πρώτη. Ἐν Ἀθήναις, καταστήματα Ἰωάννου Νικολαΐδου. 1895.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-26: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Ἀνανίου, τοῦ ὁσίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ καὶ τῆς Ἁγίας Σκέπης∙ σ. 9-22: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τὴν πάνσεπτον Σκέπην σου, θεοχαρίτωτε δέσποινα. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 10-23: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Σκέπης. Ἀρχ.: Ὑμνήσωμεν ἅπαντες τὴν θείαν Σκέπην. Ἀκρ.: Ὑμνῶ Σκέπης σου τὴν χάριν, Παναγία. Ὁ Ἰάκωβος. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Ἰάκωβος <Νεοσκητιώτης>∙ σ.10-23: Ὁ κανόνας τοῦ ἀποστόλου Ἀνανία. Ἀρχ.: Ἀνοίξωμεν στόμα εὐφημικόν. Ἀκρ.: Ἀνανίου με τὸ κλέος δοξαζέτω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰωάννης μοναχός∙ σ. 11-24: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ. Ἀρχ.: Φωτοειδεῖς λαμπηδόνας ἐξ οὐρανοῦ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ∙ σ. 26-29: Ἐγκωμιαστικὸς καὶ ὑπομνηματικὸς λόγος στὴν ἁγία Σκέπη. Ἀρχ.: Νεφέλη τὸ πάλαι καταψύχουσα τὸν καύσωνα∙ σ. 29-32: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ. Ἀρχ.: Ὁ ἔνδοξος οὗτος καὶ γενναῖος ἀθλητής (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1745)∙ σ. 32-41: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου. Ἀρχ.: Καλεῖ πάλιν ἡμᾶς νέαν πανήγυριν ὁ νέος τοῦ Χριστοῦ ὁσιομάρτυς Ἰγνάτιος∙ σ. 41-63: Ἡ ἀκολουθία τῶν μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου, Κελσίου, τοῦ ὁσίου Κοσμᾶ τοῦ ποιητοῦ, τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου, ἀρχιεπισκόπου Μηθύμνης καὶ τοῦ ἁγίου Θεράποντος τοῦ θαυματουργοῦ∙ σ. 51-61: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου. Ἀρχ.: Ἀπείρῳ σου ἔρωτι ἐπειγομένῳ, Ἰγνάτιε. Ἀκρ.: Ἀθανάσιον, Ἰγνάτιέ μου, φρούρει. Ῥοδοστοῦ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἀθανάσιος <ὁ ἐκ Ραιδεστοῦ>∙ σ. 51-61: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Θεράποντoς. Ἀρχ.: Ὥσπερ ἐν εἴδει φλογερῶν ἐφώτισε γλωσσῶν. Ἀκρ.: Ὡς ἀθλοθύτην Θεοῖο Θεράποντα ἐπαίνοις στέφω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 63-78: Τὸ ἐγκώμιο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου ἀρχιεπισκόπου Μηθύμνης. Ἀρχ.: Καὶ πάντοτε προγινώσκων ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος Νεοσκητιώτης Ιωάννης μοναχός Αθανάσιος εκ Ραιδεστού
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 80.
Χορηγός έκδοσης : Κωνσταντίνος Χρ. Δουκάκης εκ Καλαμών
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0030
Φυσικός αριθμός: 000033Ετος Εκδοσης : 1924
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 294-295. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 20.
Αγιοι (ή εορτή): Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός μάρτυρεςΑκίνδυνος, Πηγάσιος, Αφθόνιος, Ελπιδοφόρος, Ανεμπόδιστος μάρτυρες
Τίτλος : Νέος Θησαυρός. Bίος τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ. Ὑπὸ Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ πνευματικοῦ πατρὸς (ἐφημερίου ναοῦ Ὁσίου Μελετίου). Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ ἐθαυμάτωσεν ὁ Κύριος. Προορώμην τὸν Κύριόν μου διὰ παντός. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων σου μαρτύριον τεῖχος ἀκαταμάχητον. Πρὸς ὠφέλειαν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Α. Φραντζεσκάκη καὶ Α. Καϊτατζῆ, ὁδὸς Σατωβριάνδου ἀριθ. 4.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-18: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Πάντοτε χρεωστοῦμεν, εὐλογημένοι χριστιανοί∙ σ. 21-25: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τοὺς τοῦ Θεοῦ δεδωρημένους χάριτι. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 25-36: Ὁ Bίος τῶν ἁγίων Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου καὶ Ἀνεμποδίστου. Ἀρχ.: Ἦσαν προύχοντες τῆς Περσίας καὶ οἱ πέντε οὗτοι μάρτυρες.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Φραντζεσκάκης και Α. Καϊτατζής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Α. Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'