Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 10
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0148
Φυσικός αριθμός: 000173Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 81-82.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ τῆς Θετταλίας ἐκλάμψαντος, τοῦ νέου ἀσκητοῦ. Ψαλλομένη τῇ κγ΄ τοῦ Ἰανουαρίου μηνός. Βιβλιοπωλεῖον Ἀθ. Σ. Ρηγοπούλου, Ἁγίας Σοφίας 41. Θεσσαλονίκη.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-30: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1901∙ δὲν περιέχεται ὁ Bίος τοῦ ὁσίου)∙ σ. 21-24: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ Διονύσιος ἦτον κατὰ τοὺς χρόνους.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ευγένιος Αιτωλός Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αθ. Ρηγοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0149
Φυσικός αριθμός: 000174Ετος Εκδοσης : 1894
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 62, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1894.24. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 82.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου ἀπαρτισθεῖσα χάριν τῶν ἐπισήμως ἑορταζόντων ὑπὸ Νικολάου Β. Νάκη, βιβλιοπώλου ἐκδότου. Ἐπιστασίᾳ τοῦ σεβασμιωτάτου ἀρχιμανδρίτου Ἰωάννου Μαρτίνου. Ἧι προσετέθησαν ὁ πανηγυρικὸς λόγος εἰς τὸν ἱερομάρτυρα καὶ πολιοῦχον Ἀθηνῶν ὑπὸ τοῦ σεβασμιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Πατρῶν Νικηφόρου Καλογερᾶ καὶ ἡ εἰκὼν τοῦ ἱερομάρτυρος. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Γεωργίου Σ. Σταυριανοῦ, ἀρ. 40 - ὁδὸς Πανεπιστημίου καὶ Προαστείου - ἀρ. 40. 1894.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-16: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῷ Παύλῳ τῷ θείῳ μαθητευθείς. Ἀκρ.: Τὸν νοῦν γεραίρω τῶν σοφῶν διδαγμάτων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 14-15: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος ἦτον Ἀθηναῖος∙ σ. 19-32: Νικηφόρου Καλογερᾶ, ἀρχιεπισκόπου Παλαιῶν Πατρῶν, Λόγος πανηγυρικὸς στὸν ἅγιο Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη (ἐκφωνήθηκε κατὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ὁμώνυμου ναοῦ στὴν Ἀθήνα). Ἀρχ.: Συμβαίνει πολλάκις, εὐσεβεῖς ἀκροαταί.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης Νικηφόρος Καλογεράς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32 + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεωργίου Σταυριανού
Επιμελητής-διορθωτής : Νικόλαος Νάκης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0150
Φυσικός αριθμός: 000175Ετος Εκδοσης : 1921
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 63, 4. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 82-83.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου ἀπαρτισθεῖσα χάριν τῶν ἐπισήμως ἑορταζόντων. Ψαλλομένη τὴν 3 Ὀκτωβρίου. Ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσιν αἰδεσιμωτάτου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη (ἱερέως), ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ, ἐθαυμάστησεν ὁ Κύριος. Τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω. Τὸ ὅπλον τοῦ μοναχοῦ εἶναι ἡ προσευχὴ καὶ ἡ νηστεία. Ἐὰν μὴ ἀποτάξησθε πάντων τῶν τοῦ κόσμου, οὐ δύνασθαι γενέσθαι μοναχοί. Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶ καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει, καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ. Φόβος οὐκ ἐστὶν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει. Ἡμεῖς πρέπει νὰ ἀγαπῶμεν τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Κύριος ὡς πατὴρ ἡμῶν οὐράνιος πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. (Ἰωάννης). Ἀθῆναι 1921.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-18: Ὁ κανόνας τῆς Ἁγίας Σκέπης. Ἀρχ.: Τὴν πάνσεπτον σκέπην σου, θεοχαρίτωτε (ὁ ἦχος καὶ ὁ εἱρμὸς δὲ δηλώνονται)∙ σ. 10-18: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1894)∙ σ. 24-25: Σύντομος Bίος τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος καὶ ἔνδοξος ἱερομάρτυς Διονύσιος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης : Γεώργιος Βουτέρης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0151
Φυσικός αριθμός: 000176Ετος Εκδοσης : 1976
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 83.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Εικοσιφοίνισσα
Τίτλος : Δ. Παναγοπούλου, Ἱερὰ Μονὴ Εἰκοσιφοινίσσης Παγγαίου. Ἀθῆναι 1976.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 117-148: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 128-144: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Δεῦτε συμφώνως ἱερέων τάγματα. Ἀκρ.: Διονύσιον ὑμνῶ πόθῳ. Χρύσανθος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Χρύσανθος∙ σ. 129-145: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τῇ φωταυγεῖ τῆς τρισηλίου θεότητος αἴγλῃ. Ἀκρ.: Τὸν ἱεράρχην Διονύσιον ᾄδω. Μανουήλ. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Μανουὴλ Κορίνθιος∙ σ. 137-140: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Διονύσιος∙ σ. 149-156: Ὁ κανόνας στὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Εἰκοσιφοινίσσης. Ἀρχ.: Μητέρα σε ἔγνωμεν ὑψίστου Λόγου. Ἀκρ.: Ματθαῖος ὑμνῶ τὴν ἀπείρανδρον κόρην. Ἦχ. α΄. Ὠιδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Ματθαῖος μητροπολίτης Μυρέων.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Χρύσανθος Μανουήλ Κορίνθιος Ματθαίος Μυρέων
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 158.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Δ. Παναγόπουλος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0152
Φυσικός αριθμός: 000177Ετος Εκδοσης : 1738
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 63, 1. Γ. Λαδᾶς – Α. Χατζηδῆμος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία. Συμβολὴ στὸ δέκατο ὄγδοο αἰῶνα, [Προσθῆκες, διορθώσεις καὶ συμπληρώσεις στὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τῶν Émile Legrand, Louis Petit καὶ Hubert Pernot], Ἀθήνα 1964 ἀρ. 25. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 118-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 83-84.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ Ζακυνθίου. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄ τοῦ Δεκεμβρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Συπάνδρου Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱεροδιακόνοις καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ ἐκλαμπροτάτῃ καὶ περιβλέπτῳ κοινότητι καὶ πολιτείᾳ Ζακύνθου. Ἑνετίῃσι. ᾳψλη΄. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. 1738. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-40: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-38: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Γεωργὸς καθάπερ νουνεχὴς θείαις γεωργήσας σου. Ἀκρ.: Γεωργίου ἱεροδιακόνου τοῦ Συπάνδρου. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ. Ποιητής: Γεώργιος Σύπανδρος ἱεροδιάκονος∙ σ. 15-39: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἁγνὸν ψυχήν με συντήρησον, παμμάκαρ Διονύσιε. Ἀκρ.: Αἰσχροῦ βίου με σῶσον τῇ σῇ πρεσβείᾳ. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται. Ποιητής: Γεώργιος Σύπανδρος ἱεροδιάκονος∙ σ. 19-37: Ὁ Βίος. Ἀρχ.: Ἀξιοδάκρυτος εἶναι ἡ πλάνη, εἰς τὴν ὁποίαν πλανᾶται ὁ δυστυχής.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Σύπανδρος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1-18, 38-40, ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σ. 19-37).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Σάρος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0153
Φυσικός αριθμός: 000178Ετος Εκδοσης : 1755
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 63, 2. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 441. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 119. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 84.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ Ζακυνθίου. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄ τοῦ Δεκεμβρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Συπάνδρου Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱεροδιακόνοις καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ ἐκλαμπροτάτῃ καὶ περιβλέπτῳ κοινότητι καὶ πολιτείᾳ Ζακύνθου. Τανῦν μετατυπωθεῖσα καὶ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. Ἑνετίῃσι. ᾳψνε΄. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. 1755. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1738.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Σύπανδρος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Βόρτολις
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0154
Φυσικός αριθμός: 000180Ετος Εκδοσης : 1774
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 64, 3. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 801. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 119-20. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 84.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ Ζακυνθίου. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄ τοῦ Δεκεμβρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Συπάνδρου Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱεροδιακόνοις καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ ἐκλαμπροτάτῃ καὶ περιβλέπτῳ Κοινότητι καὶ Πολιτείᾳ Ζακύνθου. Τανῦν μετατυπωθεῖσα καὶ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. ᾳψοδ΄. Ἑνετίῃσιν, 1774. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1738.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Σύπανδρος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0155
Φυσικός αριθμός: 000181Ετος Εκδοσης : 1817
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 65, 6. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1817.8. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 120. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 86.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ Ζακυνθίου. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄ τοῦ Δεκεμβρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Συπάνδρου Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱεροδιακόνοις καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ ἐκλαμπροτάτῃ καὶ περιβλέπτῳ κοινότητι καὶ πολιτείᾳ Ζακύνθου. Τανῦν μετατυπωθεῖσα καὶ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. Ἑνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1817.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1738.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Σύπανδρος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 51 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0156
Φυσικός αριθμός: 000182Ετος Εκδοσης : 1839
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 65, 7. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 3079. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 120. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 86.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ Ζακυνθίου. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄ τοῦ Δεκεμβρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Συπάνδρου Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱεροδιακόνοις καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ ἐκλαμπροτάτῃ καὶ περιβλέπτῳ κοινότητι καὶ πολιτείᾳ Ζακύνθου. Τανῦν μετατυπωθεῖσα καὶ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1839.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1738.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Σύπανδρος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0157
Φυσικός αριθμός: 000183Ετος Εκδοσης : 1869
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 66, 10. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1869. 10. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 116. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 86-87.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης καὶ προστάτου Ζακύνθου τοῦ θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τῇ 17 Δεκεμβρίου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Ἐκδίδεται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Α. Σ. Ἀγαπητοῦ. «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν» (Σολομ.). Ἐν Πάτραις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ ἐκδότου Ἀγαπητοῦ Σ. Ἀγαπητοῦ (ὁδὸς Μαιζῶνος). 1869.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-42: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-39: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς μόνη τὸν ἄχρονον υἱὸν ἐν χρόνῳ τεκοῦσα. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 12-40: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν ζόφωσιν φωτὶ τῷ θείῳ. Ἀκρ.: Νικολάου ἱερέως Γαβριηλοπούλου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Νικόλαος Γαβριηλόπουλος∙ σ. 12-40: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Γεραίρειν σήμερον θέλοντι Χριστοῦ σε ἱεράρχην. Ἀκρ.: Γέρας Ζακύνθου Ζάκυνθος γεραίρει. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται. Ποιητής: Ἄγγελος Συμμάχιος∙ σ. 18-36: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1738).
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Άγγελος Συμμάχιος Νικόλαος Γαβριηλόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 42 + 3 λ. + 1 χ.ἀ.σ.
Χορηγός έκδοσης : Αγαπητός Σ. Αγαπητός
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγαπητός Αγαπητός
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0158
Φυσικός αριθμός: 000184Ετος Εκδοσης : 1875
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 66, 11. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1875.22. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 116. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 87.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : <Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης καὶ προστάτου Ζακύνθου τοῦ θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τῇ 17 Δεκεμβρίου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Ἐν Πάτραις, τυπογραφεῖον «Ὁ Κάδμος» Β. Π. Σεκοπούλου (ὁδὸς Μαιζῶνος παρὰ τῇ Εὐαγγελιστρίᾳ). 1875.>
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1869.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Άγγελος Συμμάχιος Νικόλαος Γαβριηλόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40, ἀκέφαλο (λείπει ἡ σελίδα τίτλου).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ο Κάδμος" Β.Π. Σεκόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0159
Φυσικός αριθμός: 000185Ετος Εκδοσης : 1876
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 66, 12. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1876.12. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 116-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 87-88.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Αἱ τέσσαρες ᾀσματικαὶ ἀκολουθίαι τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ. Μετὰ νέου συναξαρίου, εἰκοσιτεσσάρων οἴκων και τινων ἐγγράφων ἐν Παραρτήματι. Ἐν Ζακύνθῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ὁ Παρνασσὸς τοῦ ἐκδότου Σεργίου Χ. Ραφτάνη. 1876.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-46: Ἡ Α΄ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1738)∙ σ. 47-88: Ἡ Β΄ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1869)∙ σ. 73-77: Ὁ Bίος καὶ τὰ θαύματα. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἀοίδιμος πατὴρ ἡμῶν Διονύσιος∙ σ. 89-126: Ἡ Γ΄ ἀκολουθία∙ σ. 99-121: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαῖρε, κατάρας παλαιᾶς ἡ λύτρωσις. Ἀκρ.: Χαίροις, χαρᾶς σκήνωμα, τῆς λύπης λύσις. <ᾨδὴ Ἰωάννου>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωάννης Μαυρόπους∙ σ. 100-123: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τετολμηκὼς στέψαι σοῦ σκήνους ᾄσμασι. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 111-117: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἄνθρωπος, ὅστις ἐτιμήθη περισσότερον∙ σ. 127-136: Τὰ ἐγκώμια. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἀρχ.: Μακαρίζομέν σε ἐκ βαθέων ψυχῆς, ἱεράρχα τοῦ Χριστοῦ Διονύσιε∙ σ. 137-176: Ἡ Δ΄ ἀκολουθία∙ σ. 145-174: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου∙ σ. 146-174: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Νοὸς τὸ χαῦνον καὶ τὸ γλώττης ἄμουσον. Ἀκρ.: <Νικολάου ἱερέως Ἀραβαντινοῦ>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικόλαος Ἀραβαντινός∙ σ. 155-170: Ὁ Bίος καὶ τὰ θαύματα. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος καὶ θαυματουργὸς ἱεράρχης Διονύσιος∙ σ. 177-184: Ὁ Α΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Θεὲ πανοικτίρμων καὶ λυτρωτά, ταῖς Διονυσίου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 185-194: Ὁ Β΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Γλωττοτροφοῦντας ἀφυεῖς ἀπέδειξας. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ Ποιητής: Ἀντώνιος Μαρτελάος∙ σ. 194-202: Ὁ λιτανεύσιμος κανόνας. Ἀρχ.: Τῶν ἀρετῶν σου τῶν πολλῶν τὸ μέγεθος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Στυλιανὸς Χαλκωματᾶς ἱερεὺς Ζακύνθιος∙ σ. 202-212: Τὰ ἐγκώμια∙ σ. 212-220: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Διονυσίῳ τῷ σοφῷ καὶ ἀντιλήπτορι. Οἶκος: Ἄνθρωπος ἀγγελόφρων ἐν τῷ κόσμῳ ἐδείχθης. Ποιητής: Ἄγγελος Κονιδάρης Λευκάδιος.
Τόπος έκδοσης: Ζάκυνθος
Συγγραφέας / Ποιητής : Άγγελος Κονιδάρης Νικόλαος Αραβαντινός Αντώνιος Μαρτελάος Στυλιανός Χαλκωματάς Ιωάννης Μαυρόπους Άγγελος Συμμάχιος Νικόλαος Γαβριηλόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ις΄+ 224 + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ο Παρνασσός" Σέργιος Ραφτάνης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0160
Φυσικός αριθμός: 000186Ετος Εκδοσης : 1887
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 67, 13. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1887.17. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 117. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 88.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης καὶ προστάτου Ζακύνθου τοῦ θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τῇ 17 Δεκεμβρίου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν» (Σολομ.). Ἐν Πάτραις, τυπογραφεῖον καὶ βιβλιοπωλεῖον «Ὁ Κάδμος», εἰς τὸ κάτω μέρος τῆς πλατείας Γεωργίου τοῦ Α΄, διευθυνόμενα ὑπὸ Ἀνδρέου Β. Πάσχα. 1887.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1869.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Άγγελος Συμμάχιος Νικόλαος Γαβριηλόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ο Κάδμος" Β.Π. Σεκόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0161
Φυσικός αριθμός: 000187Ετος Εκδοσης : 1908
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 68, 5. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 88-89.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Bίος καὶ θαύματα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης καὶ Πόρου, ἔτι δὲ προστάτου Ζακύνθου καὶ Στροφάδων ὑπὸ Ἀντωνίου Μπισκίνη. «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. (Ματθ. Κεφ. Ε. 16)». Ἐν Πάτραις, τυπογραφεῖον Ἀνδρ. Β. Πάσχα. 1908.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 25-26: Διάφορα τροπάρια, ἀπολυτίκια, κοντάκια καὶ μεγαλυνάρια στὸν ἅγιο Διονύσιο.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 38 + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανδρέας Πάσχας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0162
Φυσικός αριθμός: 000189Ετος Εκδοσης : 1911
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 67, 14. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 117. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 89.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης καὶ προστάτου Ζακύνθου τοῦ θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τῇ 17 Δεκεμβρίου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν» (Σολομ.). Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον Ἀνδρ. Β. Πάσχα, 42 - ὁδὸς Πραξιτέλους – 42. 1911.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του1869.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Άγγελος Συμμάχιος Νικόλαος Γαβριηλόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 38 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανδρέας Πάσχας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0163
Φυσικός αριθμός: 000191Ετος Εκδοσης : 1922
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 67, 15. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 117. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 89.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης καὶ προστάτου Ζακύνθου τοῦ θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τῇ 17 Δεκεμβρίου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Πρὸς χρῆσιν καὶ εὐλάβειαν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Εὑρίσκονται εἰς ἰδιαίτερον φυλλάδιον οἱ κδ΄ οἶκοι τοῦ ἁγίου. «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι καὶ ἐν Κυρίῳ οἱ μισθοὶ αὐτῶν». Ἐκδίδεται ἀναλώμασι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἐν Ἀθήναις. 1922.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-46: Ανατύπωση της έκδοσης του 1869 (μὲ ἐλάχιστες διαφορές)∙ σ. 46-48: Ὁμιλία. Ἀρχ.: Παρακαλῶ ὑμᾶς ἵνα δώσητε ὀλίγην προσοχήν, εἰς τὰ περὶ ἐμοῦ λαληθέντα.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Άγγελος Συμμάχιος Νικόλαος Γαβριηλόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεώργιος Βουτέρης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0164
Φυσικός αριθμός: 000192Ετος Εκδοσης : 1930
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 89-90.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἅγιος Διονύσιος ἀρχιεπίσκοπος Αἰγίνης καὶ Πόρου. Παράκλησις, χαιρετισμοὶ καὶ ἐγκώμια εἰς τὸν πολιοῦχον ἱεράρχην καὶ θαυματουργὸν ἅγιον Διονύσιον, προστάτην Αἰγίνης, Ζακύνθου καὶ πάντων τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Τὸ ἱερὸν λείψανον τοῦ ἁγίου Διονυσίου (φωτογραφία). Μεγαλυνάριον. Χαίροις, ὁ Ζακύνθου γόνος λαμπρός, πρόεδρος Αἰγίνης καὶ Στροφάδων μέγας φρουρός, χαίροις, ἐκκλησίας νέος φωστήρ, τρισμάκαρ, ἀρχιερέων κλέος, ὦ Διονύσιε. Γεώργιος Βουτέρης, ἱερεύς, ἐφημέριος Ὁσίου Μελετίου. Ἀθῆναι 1930. Ἁγίου Μελετίου ἡ οἰκία του ἀριθ. 99Α.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-9: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Θεὲ πανοικτίρμων καὶ λυτρωτά. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 10-12: Τὸ συναξάριο τοῦ προφήτου Δανιήλ. Ἀρχ.: Ὁ ἔνδοξος προφήτης Δανιὴλ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα∙ σ. 12-13: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Διονυσίου. Ἀρχ.: Ὁ δὲ ἅγιος Διονύσιος κατήγετο ἀπὸ τὴν Ζάκυνθον∙ σ. 16-25: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. έκδοση 1876, σ. 212-220)∙ σ. 25-26: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος Διονύσιος ἦτο υἱὸς Μωκίου Σιγούρου∙ σ. 26-29: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε, τὸν μέγαν ἀρχιθύτην.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Άγγελος Κονιδάρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 30 + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεώργιος Βουτέρης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0165
Φυσικός αριθμός: 000193Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 117. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 90.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία ἑορτάσιμος καὶ πανηγυρικὴ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ. Ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-30: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-27: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1869).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Άγγελος Συμμάχιος Νικόλαος Γαβριηλόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αποστολική Διακονία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0166
Φυσικός αριθμός: 000194Ετος Εκδοσης : 1877
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 126, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1877.20. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 90.
Αγιοι (ή εορτή): Ειρήνη μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου Εἰρήνης. Ψαλλομένη τῇ 5 Μαΐου. Συντεθεῖσα παρὰ τοῦ κυρίου Καλλινίκου Λυκαονίου τοῦ ἐν τῷ ὄρει τοῦ Ἄθωνος ἀσκήσαντος. Ἐκδίδεται ἐπηυξημένη ἐπιμελείᾳ καὶ ἀναλώμασι τοῦ κυρίου Ἀναστασίου Ἰωάν. Τογία, ἱερέως. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Γρηγορίου Κανέλλου. 1877.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 6-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-21: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Στέφανος ὑπάρχων τῆς ἀθληφόρου. Ἀκρ.: Σαῖς με προσευχαῖς, μάρτυς Εἰρήνη, σκέπε. Ἦχ. δ΄. ᾌσομαί σοι, Κύριε∙ σ. 23-34: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Εἶναι ἀναντίρρητον καὶ οὐδεμία χωρεῖ ἀμφιβολία.
Τόπος έκδοσης: Σύρος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 34 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γρηγόριος Κανέλλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0167
Φυσικός αριθμός: 000195Ετος Εκδοσης : 1914
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 126, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 90-91.
Αγιοι (ή εορτή): Ειρήνη μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου Εἰρήνης. Ψαλλομένη τῇ 5 Μαΐου. Ἐκδίδεται ἐπηυξημένη ἐπιμελείᾳ καὶ ἀναλώμασι τοῦ κυρίου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Προσετέθη καὶ παρακλητικὸς κανών, εὐχὴ εἰς βασκανίαν, περὶ θείας Κοινωνίας, μακαριστήρια καὶ κανόνες περὶ διαφόρων ἐκκλησ. ζητημάτων ἐκ τοῦ Πηδαλίου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Πανελληνίου Κράτους», 1- ὁδὸς Σοφοκλέους – 1. 1914.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-22: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1877)∙ σ. 19: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἦτο θυγάτηρ ἡγεμόνος τινὸς ἐκ Περσίας∙ σ. 21-22: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μεγαλύνωμέν σε, ὦ Εἰρήνη μάρτυς∙ σ. 23-34: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1877)∙ σ. 35-40: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Στεφάνῳ κοσμηθεῖσα μαρτυρικῷ. Ἀκρ.: Σαῖς ἡμᾶς λιταῖς, Εἰρηνώνυμε, ἀεὶ σκέπε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: <Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως>.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πανελλήνιον Κράτος
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0168
Φυσικός αριθμός: 000196Ετος Εκδοσης : 1928
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 91.
Αγιοι (ή εορτή): Ειρήνη μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου Εἰρήνης. Ψαλλομένη τῇ 5 Μαΐου. Ἐκδίδεται ἐπηυξημένη ἐπιμελείᾳ καὶ ἀναλώμασι τοῦ αἰδ. Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ πνευματικοῦ, ἐφημερ. τοῦ ναοῦ Ὁσ. Μελετίου. Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Ἀθῆναι, Ἀπρίλιος 1928.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4-25: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1877)∙ σ. 25-27: Τὰ ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1914)∙ σ. 32-35: Ομιλία. Ἀρχ.: Ἡ ἁγία καὶ ἔνδοξος νύμφη τοῦ οὐρανίου βασιλέως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 35 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : <Γεώργιος Βουτέρης>
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :


ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0171
Φυσικός αριθμός: 000199Ετος Εκδοσης : 1937
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 92.
Αγιοι (ή εορτή): Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου. Μετὰ τῶν χαιρετισμῶν, τοῦ παρακλητικοῦ κανόνος, τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας αὐτῆς. Συντεθεῖσα ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ὑπὸ Μελετίας μοναχῆς, προσκυνητρίας, ἡγουμένης τοῦ ἐν Λυκοβρύσει (Ἀττικῆς) ἡσυχαστηρίου τῆς ὁσίας Εἰρήνης. Τύποις Γεωργίου Σερμπίνη, ὁδὸς Θεμιστοκλέους 33. Ἀθῆναι 1937.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαριτοβρύτων δωρεῶν θησαύρισμα. Ἀκρ.: Χάριτος ζωῆς ἀξίωσόν με, κόρη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 13-19: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ὁσίας. Ἀρχ.: Εἰρήνης ἄρχων καὶ σοφίας πάροχε. Ἀκρ.: Εἰρήνην ὑμνῶ τὴν πανολβίαν. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 13-19: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ὁσίας. Ἀρχ.: Θείων ἀπαυγασμάτων τῶν προϊόντων ἀεί. Ἀκρ.: Θείας με εἰρήνης ἀξίωσον, μῆτερ. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. α΄. Ἵππον καὶ ἀναβάτην. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 21-24: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Ὡς τῶν ὁσίων καὶ παρθένων ἀκροθίνιον. Οἶκος: Ἄγγελος οὐρανόθεν καταπτάς σοι, Εἰρήνη∙ σ. 25-28: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Εἰρήνης τὸν ἄρχοντα ἐκτενῶς, Εἰρήνη, δυσώπει. Ἀκρ.: Εἰρήνης ἀξίωσον ἡμᾶς, Εἰρήνη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 29-42: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ μισοχρίστου καὶ φιλοχρύσου Θεοφίλου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 42.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεώργιος Σερμπίνης
Επιμελητής-διορθωτής : Μελετία ηγουμένη μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0172
Φυσικός αριθμός: 000200Ετος Εκδοσης : 1950
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 92-93.
Αγιοι (ή εορτή): Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου. Μετὰ τῶν χαιρετισμῶν, τοῦ παρακλητικοῦ κανόνος, τοῦ βίου καὶ πολιτείας αὐτῆς ὡς καὶ ὀκτωήχων κανόνων. Συντεθεῖσα ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Νῦν τρίτον τύποις ἐκδίδοται ἐν ἔτεσι 1950 ὑπὸ Μελετίας μοναχῆς, προσκυνητρίας, ἡγουμένης τοῦ ἐν Λυκοβρύσει (Ἀττικῆς) ἡσυχαστηρίου τῆς ὁσίας Εἰρήνης. Τύποις Α. Κ. Καλαϊτζῆ καὶ Υἱῶν, ὁδὸς Ἀναξαγόρα 20. Ἀθῆναι.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-46: Ἡ ἀκολουθία, οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον, ὁ παρακλητικὸς κανόνας καὶ ὁ Βίος (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 46-50: Νέα θαύματα τῆς ἁγίας∙ σ. 51-66: Κανόνες ὀκτώηχοι. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 51-53: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Συνοῦσα τῷ κτίστῃ σου, ὁσία μῆτερ. Ἀκρ.: Σκέπη τῆσδε ποίμνης σου τυγχάνεις, μῆτερ. Γερασίμου. Ἦχ. α΄. Ὠιδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 53-55: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Σκεῦος φωτός, Εἰρήνη θεομακάριστε. Ἀκρ.: Σοὶ ἐπιγραφόμεθα, μῆτερ, τὴν χάριν. Γερασίμου. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 55-57: Ὁ Γ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Νοσημάτων τὴν φλόγαν τὴν ἀναφθεῖσαν. Ἀκρ.: Νόσων ἐλευθέρωσον ἡμᾶς, ὁσία. Γερασίμου. Ἦχ. γ΄. Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι∙ σ. 57-59: Ὁ Δ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Χαρίτωσον, κύριε, ταῖς νοηταῖς σου ἐλλάμψεσι. Ἀκρ.: Χαριστηρίους ᾠδὰς, ὁσία, δέξου. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 59-61: Ὁ Ε΄ κανόνας. Ἀρχ.: Εἰρηναίαν ζωὴν καὶ φωτισμὸν ἐκ Θεοῦ. Ἀκρ.: Εἰρήνην δίδου ἡμῖν, Εἰρήνη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. α΄. Τῷ σωτῆρι Θεῷ∙ σ. 61-63: Ὁ Ϛ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Πεποικιλμένη τῷ κάλλει τῶν ἀρετῶν. Ἀκρ.: Προστάτις ἡμῶν σὺ πέλεις, πανοσία. Ἦχ.πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 63-65: Ὁ Ζ΄ κανόνας. Ἄκρ.: Χάριν δοθῆναί μοι, θεοφόρε, πρέσβευε. Ἀκρ.: Χάριν, Εἰρήνη, ἡμῖν πορίζου. Γερασίμου. Ἦχ. βαρύς. Πόντῳ ἐκάλυψε∙ σ. 65-66: Ὁ Η΄ κανόνας. Ἄκρ.: Καμάτων σου θείων τὰς ἀμοιβάς. Ἀκρ.: Κανόνα τὸν ὄγδοον, μῆτέρ σοι ᾄδω. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 66 + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α.Κ. Καλαϊτζής και Υιοί
Επιμελητής-διορθωτής : Μελετία ηγουμένη μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0173
Φυσικός αριθμός: 000202Ετος Εκδοσης : 1958
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 93.
Αγιοι (ή εορτή): Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου
Τίτλος : Bίος καὶ πολιτεία τῆς ὁσίας ἡμῶν μητρὸς Εἰρήνης ἡγουμένης Μονῆς Χρυσοβαλάντου. Ὡσαύτως περιέχονται χαιρετισμοὶ καὶ παρακλητικὸς κανὼν πρὸς τὴν ἁγίαν. 1958. Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Καρέλα Παιανίας Ἀττικῆς.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-56: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ μισοχρίστου Θεοφίλου∙ σ. 56-57: Ὕμνος στὴν ὁσία Εἰρήνη τὴ Χρυσοβαλάντου. Ἀρχ.: Λιμένα μας εἰρηνικὴ καὶ θαυμαστὴ ἁγία∙ σ. 58-65: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 66-72: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Εἰρήνης τὸν πρύτανιν καὶ Θεὸν δυσώπει, ὁσία. Ἀκρ.: Εἰρήνην δίδου ἡμῖν, ὦ μῆτερ. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Παιανία Αττικής
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 72.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0174
Φυσικός αριθμός: 000203Ετος Εκδοσης : 1959
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 93-94.
Αγιοι (ή εορτή): Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου, ἧς ἡ μνήμη ἐν μηνὶ Ἰουλίῳ κη΄. Μετὰ τῶν χαιρετισμῶν, δύο παρακλητικῶν κανόνων, ἑτέρων ὀκτωήχων καὶ ἀκολουθίας μικροῦ ἁγιασμοῦ. Ποίησις Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Ὁ ἑλληνικὸς Bίος καὶ ἡ πολιτεία τῆς ἁγίας ἐλήφθη ἐκ χειρογράφου κώδικος τοῦ ιζ΄ αἰῶνος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθωνος βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου. Προσετέθη δὲ εἰς τοῦτον ἐκ τῆς βίβλου τῆς Καλοκαιρινῆς, καὶ ὁ εἰς τὴν ἁπλῆν διάλεκτον συγγραφείς. Ἔκδοσις πέμπτη εἰκονογραφημένη, ἐπηυξημένη καὶ πλουτισθεῖσα διὰ πολλῶν σημειώσεων. Ἐκδίδοται ὑπὸ Μελετίας μοναχῆς, προσκυνητρίας, καθηγουμένης καὶ κτητορίσσης τῆς ἐν Λυκοβρύσει Ἀττικῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς. ᾳϠνθ΄. Ἀθῆναι 1959.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 21-49: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 39-40: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἡ μεγαλώνυμος αὕτη καὶ θαυμαστὴ ὁσία Εἰρήνη∙ σ. 50-58: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 59-65: Ὁ Α΄ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 66-71: Ὁ Β΄ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1958, σ. 66-72) ∙ σ. 72-82: Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ∙ σ. 83-87: Κανόνες ὀκτώηχοι (βλ. ἔκδοση 1950)∙ σ. 115-175: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἐπειδὴ μὲν οὖν ἐπέπαυτο ὁ κατὰ τῶν προσκυνητῶν τῆς εἰκόνος∙ σ. 176-198: Ὁ ἁπλοῦς Bίος (βλ. ἔκδοση 1937, σ. 29-42)∙ σ. 199-209: Νέα θαύματα τῆς ἁγίας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 228 + 4 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Μελετία ηγουμένη μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0175
Φυσικός αριθμός: 000204Ετος Εκδοσης : 1871
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 74, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1871.21. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 94.
Αγιοι (ή εορτή): Ελέσα οσιομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Ἐλέσης τῆς ἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων ἀθλησάσης. Ψαλλομένη τῇ πρώτῃ τοῦ Αὐγούστου. Δαπάνῃ τῶν ἐν Σμύρνῃ Κυθηρίων. Τύποις «Σμύρνης». 1871.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-26: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χρησταῖς ἐπ’ ἐλπίσι βεβαιωθεὶς ὁ νοῦς σου, Ἐλέσα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 13-24: Μελετίου Καλωνάτου Κρητός, Μαρτύριο τῆς ἁγίας Ἐλέσης. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἀοίδιμος καὶ πανένδοξος τοῦ Χριστοῦ ὁσιομάρτυς Ἐλέσα.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 28.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Σμύρνη"
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0176
Φυσικός αριθμός: 000206Ετος Εκδοσης : 1811
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 74, 2. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1811.35. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 94-95.
Αγιοι (ή εορτή): Ελευθέριος ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου. Ψαλλομένη κατὰ τὴν δεκάτην πέμπτην τοῦ Δεκεμβρίου. Ἐρανισθεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ ἱεροσοφολογιωτάτου κυρίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Νῦν τὸ δεύτερον τύποις ἐκδοθεῖσα δι’ ἀδείας καὶ προτροπῆς τοῦ παναγιωτάτου ἡμῶν δεσπότου, τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Ἱερεμίου. Συνδρομῇ μὲν οὐκ ὀλίγῃ τοῦ τιμιωτάτου Μαργαρίτου, Χατζῆ Μαργαρίτου γούναρη, καὶ τῶν τιμιωτάτων πραγματευτῶν αὐταδέλφων κὺρ Ἰωάννου, καὶ κὺρ Παναγιώτου Βαρβάτων καί τινων ἄλλων χριστιανῶν. Ἐπιστασίᾳ δὲ τοῦ πανοσιωτάτου ἡγουμένου τῆς κατὰ τὴν νῆσον Νάξον Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, κυρίου Καλλινίκου Βαρβάτου. Εἰς ἣν καὶ ἀνετέθη παρ’ αὐτῶν χάριν ψυχικῆς ὠφελείας τῶν ἐκεῖ ἐτησίως ἑορταζόντων. Προστασίᾳ δὲ ποιμεναρχοῦντος θείῳ ἐλέει τοῦ πανιερωτάτου ἁγίου Παροναξίας κυρίου Ἱεροθέου. Ἐπιθεωρίᾳ δὲ καὶ ἐπιδιορθώσει δευτερεύοντος Γερασίμου Βυζαντίου. Ἐν τῷ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείῳ. Ἐν ἔτει ᾳωια΄. 1811.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-30: Ἡ ἀκολουθία. Συντάκτης: Ἀθανάσιος Πάριος∙ σ. 11-22: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Σοφίας τὴν ἄβυσσον ἡ τετοκυῖα σταγόνας. Ἦχ. α΄. Ὠιδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 11-23: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Θρόνῳ τῆς δόξης κυρίου παρεστηκώς. Ἀκρ.: Θεῖον Ἐλευθέριον ἱερῆα τιμάω, πάτερ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 15-21: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀδριανοῦ τοῦ εἰδωλολάτρου διέλαμπεν∙ σ. 25-30: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ὡς παρρησίαν μεγάλην πρὸς τὸν Θεὸν. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Αθανάσιος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30.
Χορηγός έκδοσης : Μαργαρίτης Χατζή-Μαργαρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής : Γεράσιμος Βυζάντιος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0177
Φυσικός αριθμός: 000207Ετος Εκδοσης : 1863
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 75, 4. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 9638. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 95.
Αγιοι (ή εορτή): Ελευθέριος ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου. Ψαλλομένη κατὰ τὴν δεκάτην πέμπτην Δεκεμβρίου. Ἐρανισθεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ ἱεροσοφολογιωτάτου κυρίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Ἐκδοθεῖσα δὲ καὶ αὖθις μετὰ ἐπιδιορθώσεων τινῶν ὑπὸ Θεοδώρου Γ. Πεφάνη, Κεφαλλῆνος. Ἐν Κεφαλληνίᾳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ἡ Ἀνατολή». 1863.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-32: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1811)∙ σ. 33-36: Θ. Γ. Πεφάνη, Ἐγκώμιο στὸν ἅγιο Ἐλευθέριο. Ἀρχ.: Ἰδοὺ καὶ ἕτερος θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας.
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Αθανάσιος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Ανατολή
Επιμελητής-διορθωτής : Θεόδωρος Πεφάνης
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'