Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 11
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0168
Φυσικός αριθμός: 000196Ετος Εκδοσης : 1928
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 91.
Αγιοι (ή εορτή): Ειρήνη μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου Εἰρήνης. Ψαλλομένη τῇ 5 Μαΐου. Ἐκδίδεται ἐπηυξημένη ἐπιμελείᾳ καὶ ἀναλώμασι τοῦ αἰδ. Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ πνευματικοῦ, ἐφημερ. τοῦ ναοῦ Ὁσ. Μελετίου. Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Ἀθῆναι, Ἀπρίλιος 1928.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4-25: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1877)∙ σ. 25-27: Τὰ ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1914)∙ σ. 32-35: Ομιλία. Ἀρχ.: Ἡ ἁγία καὶ ἔνδοξος νύμφη τοῦ οὐρανίου βασιλέως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 35 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : <Γεώργιος Βουτέρης>
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :


ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0171
Φυσικός αριθμός: 000199Ετος Εκδοσης : 1937
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 92.
Αγιοι (ή εορτή): Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου. Μετὰ τῶν χαιρετισμῶν, τοῦ παρακλητικοῦ κανόνος, τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας αὐτῆς. Συντεθεῖσα ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ὑπὸ Μελετίας μοναχῆς, προσκυνητρίας, ἡγουμένης τοῦ ἐν Λυκοβρύσει (Ἀττικῆς) ἡσυχαστηρίου τῆς ὁσίας Εἰρήνης. Τύποις Γεωργίου Σερμπίνη, ὁδὸς Θεμιστοκλέους 33. Ἀθῆναι 1937.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαριτοβρύτων δωρεῶν θησαύρισμα. Ἀκρ.: Χάριτος ζωῆς ἀξίωσόν με, κόρη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 13-19: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ὁσίας. Ἀρχ.: Εἰρήνης ἄρχων καὶ σοφίας πάροχε. Ἀκρ.: Εἰρήνην ὑμνῶ τὴν πανολβίαν. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 13-19: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ὁσίας. Ἀρχ.: Θείων ἀπαυγασμάτων τῶν προϊόντων ἀεί. Ἀκρ.: Θείας με εἰρήνης ἀξίωσον, μῆτερ. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. α΄. Ἵππον καὶ ἀναβάτην. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 21-24: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Ὡς τῶν ὁσίων καὶ παρθένων ἀκροθίνιον. Οἶκος: Ἄγγελος οὐρανόθεν καταπτάς σοι, Εἰρήνη∙ σ. 25-28: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Εἰρήνης τὸν ἄρχοντα ἐκτενῶς, Εἰρήνη, δυσώπει. Ἀκρ.: Εἰρήνης ἀξίωσον ἡμᾶς, Εἰρήνη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 29-42: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ μισοχρίστου καὶ φιλοχρύσου Θεοφίλου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 42.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεώργιος Σερμπίνης
Επιμελητής-διορθωτής : Μελετία ηγουμένη μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0172
Φυσικός αριθμός: 000200Ετος Εκδοσης : 1950
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 92-93.
Αγιοι (ή εορτή): Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου. Μετὰ τῶν χαιρετισμῶν, τοῦ παρακλητικοῦ κανόνος, τοῦ βίου καὶ πολιτείας αὐτῆς ὡς καὶ ὀκτωήχων κανόνων. Συντεθεῖσα ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Νῦν τρίτον τύποις ἐκδίδοται ἐν ἔτεσι 1950 ὑπὸ Μελετίας μοναχῆς, προσκυνητρίας, ἡγουμένης τοῦ ἐν Λυκοβρύσει (Ἀττικῆς) ἡσυχαστηρίου τῆς ὁσίας Εἰρήνης. Τύποις Α. Κ. Καλαϊτζῆ καὶ Υἱῶν, ὁδὸς Ἀναξαγόρα 20. Ἀθῆναι.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-46: Ἡ ἀκολουθία, οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον, ὁ παρακλητικὸς κανόνας καὶ ὁ Βίος (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 46-50: Νέα θαύματα τῆς ἁγίας∙ σ. 51-66: Κανόνες ὀκτώηχοι. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 51-53: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Συνοῦσα τῷ κτίστῃ σου, ὁσία μῆτερ. Ἀκρ.: Σκέπη τῆσδε ποίμνης σου τυγχάνεις, μῆτερ. Γερασίμου. Ἦχ. α΄. Ὠιδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 53-55: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Σκεῦος φωτός, Εἰρήνη θεομακάριστε. Ἀκρ.: Σοὶ ἐπιγραφόμεθα, μῆτερ, τὴν χάριν. Γερασίμου. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 55-57: Ὁ Γ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Νοσημάτων τὴν φλόγαν τὴν ἀναφθεῖσαν. Ἀκρ.: Νόσων ἐλευθέρωσον ἡμᾶς, ὁσία. Γερασίμου. Ἦχ. γ΄. Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι∙ σ. 57-59: Ὁ Δ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Χαρίτωσον, κύριε, ταῖς νοηταῖς σου ἐλλάμψεσι. Ἀκρ.: Χαριστηρίους ᾠδὰς, ὁσία, δέξου. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 59-61: Ὁ Ε΄ κανόνας. Ἀρχ.: Εἰρηναίαν ζωὴν καὶ φωτισμὸν ἐκ Θεοῦ. Ἀκρ.: Εἰρήνην δίδου ἡμῖν, Εἰρήνη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. α΄. Τῷ σωτῆρι Θεῷ∙ σ. 61-63: Ὁ Ϛ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Πεποικιλμένη τῷ κάλλει τῶν ἀρετῶν. Ἀκρ.: Προστάτις ἡμῶν σὺ πέλεις, πανοσία. Ἦχ.πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 63-65: Ὁ Ζ΄ κανόνας. Ἄκρ.: Χάριν δοθῆναί μοι, θεοφόρε, πρέσβευε. Ἀκρ.: Χάριν, Εἰρήνη, ἡμῖν πορίζου. Γερασίμου. Ἦχ. βαρύς. Πόντῳ ἐκάλυψε∙ σ. 65-66: Ὁ Η΄ κανόνας. Ἄκρ.: Καμάτων σου θείων τὰς ἀμοιβάς. Ἀκρ.: Κανόνα τὸν ὄγδοον, μῆτέρ σοι ᾄδω. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 66 + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α.Κ. Καλαϊτζής και Υιοί
Επιμελητής-διορθωτής : Μελετία ηγουμένη μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0173
Φυσικός αριθμός: 000202Ετος Εκδοσης : 1958
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 93.
Αγιοι (ή εορτή): Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου
Τίτλος : Bίος καὶ πολιτεία τῆς ὁσίας ἡμῶν μητρὸς Εἰρήνης ἡγουμένης Μονῆς Χρυσοβαλάντου. Ὡσαύτως περιέχονται χαιρετισμοὶ καὶ παρακλητικὸς κανὼν πρὸς τὴν ἁγίαν. 1958. Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Καρέλα Παιανίας Ἀττικῆς.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-56: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ μισοχρίστου Θεοφίλου∙ σ. 56-57: Ὕμνος στὴν ὁσία Εἰρήνη τὴ Χρυσοβαλάντου. Ἀρχ.: Λιμένα μας εἰρηνικὴ καὶ θαυμαστὴ ἁγία∙ σ. 58-65: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 66-72: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Εἰρήνης τὸν πρύτανιν καὶ Θεὸν δυσώπει, ὁσία. Ἀκρ.: Εἰρήνην δίδου ἡμῖν, ὦ μῆτερ. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Παιανία Αττικής
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 72.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0174
Φυσικός αριθμός: 000203Ετος Εκδοσης : 1959
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 93-94.
Αγιοι (ή εορτή): Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου, ἧς ἡ μνήμη ἐν μηνὶ Ἰουλίῳ κη΄. Μετὰ τῶν χαιρετισμῶν, δύο παρακλητικῶν κανόνων, ἑτέρων ὀκτωήχων καὶ ἀκολουθίας μικροῦ ἁγιασμοῦ. Ποίησις Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Ὁ ἑλληνικὸς Bίος καὶ ἡ πολιτεία τῆς ἁγίας ἐλήφθη ἐκ χειρογράφου κώδικος τοῦ ιζ΄ αἰῶνος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθωνος βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου. Προσετέθη δὲ εἰς τοῦτον ἐκ τῆς βίβλου τῆς Καλοκαιρινῆς, καὶ ὁ εἰς τὴν ἁπλῆν διάλεκτον συγγραφείς. Ἔκδοσις πέμπτη εἰκονογραφημένη, ἐπηυξημένη καὶ πλουτισθεῖσα διὰ πολλῶν σημειώσεων. Ἐκδίδοται ὑπὸ Μελετίας μοναχῆς, προσκυνητρίας, καθηγουμένης καὶ κτητορίσσης τῆς ἐν Λυκοβρύσει Ἀττικῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς. ᾳϠνθ΄. Ἀθῆναι 1959.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 21-49: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 39-40: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἡ μεγαλώνυμος αὕτη καὶ θαυμαστὴ ὁσία Εἰρήνη∙ σ. 50-58: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 59-65: Ὁ Α΄ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 66-71: Ὁ Β΄ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1958, σ. 66-72) ∙ σ. 72-82: Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ∙ σ. 83-87: Κανόνες ὀκτώηχοι (βλ. ἔκδοση 1950)∙ σ. 115-175: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἐπειδὴ μὲν οὖν ἐπέπαυτο ὁ κατὰ τῶν προσκυνητῶν τῆς εἰκόνος∙ σ. 176-198: Ὁ ἁπλοῦς Bίος (βλ. ἔκδοση 1937, σ. 29-42)∙ σ. 199-209: Νέα θαύματα τῆς ἁγίας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 228 + 4 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Μελετία ηγουμένη μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0175
Φυσικός αριθμός: 000204Ετος Εκδοσης : 1871
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 74, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1871.21. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 94.
Αγιοι (ή εορτή): Ελέσα οσιομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Ἐλέσης τῆς ἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων ἀθλησάσης. Ψαλλομένη τῇ πρώτῃ τοῦ Αὐγούστου. Δαπάνῃ τῶν ἐν Σμύρνῃ Κυθηρίων. Τύποις «Σμύρνης». 1871.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-26: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χρησταῖς ἐπ’ ἐλπίσι βεβαιωθεὶς ὁ νοῦς σου, Ἐλέσα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 13-24: Μελετίου Καλωνάτου Κρητός, Μαρτύριο τῆς ἁγίας Ἐλέσης. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἀοίδιμος καὶ πανένδοξος τοῦ Χριστοῦ ὁσιομάρτυς Ἐλέσα.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 28.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Σμύρνη"
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0176
Φυσικός αριθμός: 000206Ετος Εκδοσης : 1811
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 74, 2. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1811.35. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 94-95.
Αγιοι (ή εορτή): Ελευθέριος ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου. Ψαλλομένη κατὰ τὴν δεκάτην πέμπτην τοῦ Δεκεμβρίου. Ἐρανισθεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ ἱεροσοφολογιωτάτου κυρίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Νῦν τὸ δεύτερον τύποις ἐκδοθεῖσα δι’ ἀδείας καὶ προτροπῆς τοῦ παναγιωτάτου ἡμῶν δεσπότου, τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Ἱερεμίου. Συνδρομῇ μὲν οὐκ ὀλίγῃ τοῦ τιμιωτάτου Μαργαρίτου, Χατζῆ Μαργαρίτου γούναρη, καὶ τῶν τιμιωτάτων πραγματευτῶν αὐταδέλφων κὺρ Ἰωάννου, καὶ κὺρ Παναγιώτου Βαρβάτων καί τινων ἄλλων χριστιανῶν. Ἐπιστασίᾳ δὲ τοῦ πανοσιωτάτου ἡγουμένου τῆς κατὰ τὴν νῆσον Νάξον Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, κυρίου Καλλινίκου Βαρβάτου. Εἰς ἣν καὶ ἀνετέθη παρ’ αὐτῶν χάριν ψυχικῆς ὠφελείας τῶν ἐκεῖ ἐτησίως ἑορταζόντων. Προστασίᾳ δὲ ποιμεναρχοῦντος θείῳ ἐλέει τοῦ πανιερωτάτου ἁγίου Παροναξίας κυρίου Ἱεροθέου. Ἐπιθεωρίᾳ δὲ καὶ ἐπιδιορθώσει δευτερεύοντος Γερασίμου Βυζαντίου. Ἐν τῷ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείῳ. Ἐν ἔτει ᾳωια΄. 1811.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-30: Ἡ ἀκολουθία. Συντάκτης: Ἀθανάσιος Πάριος∙ σ. 11-22: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Σοφίας τὴν ἄβυσσον ἡ τετοκυῖα σταγόνας. Ἦχ. α΄. Ὠιδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 11-23: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Θρόνῳ τῆς δόξης κυρίου παρεστηκώς. Ἀκρ.: Θεῖον Ἐλευθέριον ἱερῆα τιμάω, πάτερ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 15-21: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀδριανοῦ τοῦ εἰδωλολάτρου διέλαμπεν∙ σ. 25-30: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ὡς παρρησίαν μεγάλην πρὸς τὸν Θεὸν. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Αθανάσιος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30.
Χορηγός έκδοσης : Μαργαρίτης Χατζή-Μαργαρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής : Γεράσιμος Βυζάντιος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0177
Φυσικός αριθμός: 000207Ετος Εκδοσης : 1863
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 75, 4. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 9638. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 95.
Αγιοι (ή εορτή): Ελευθέριος ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου. Ψαλλομένη κατὰ τὴν δεκάτην πέμπτην Δεκεμβρίου. Ἐρανισθεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ ἱεροσοφολογιωτάτου κυρίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Ἐκδοθεῖσα δὲ καὶ αὖθις μετὰ ἐπιδιορθώσεων τινῶν ὑπὸ Θεοδώρου Γ. Πεφάνη, Κεφαλλῆνος. Ἐν Κεφαλληνίᾳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ἡ Ἀνατολή». 1863.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-32: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1811)∙ σ. 33-36: Θ. Γ. Πεφάνη, Ἐγκώμιο στὸν ἅγιο Ἐλευθέριο. Ἀρχ.: Ἰδοὺ καὶ ἕτερος θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας.
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Αθανάσιος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Ανατολή
Επιμελητής-διορθωτής : Θεόδωρος Πεφάνης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0178
Φυσικός αριθμός: 000208Ετος Εκδοσης : 1899
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 76, 5. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1899.29. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 96.
Αγιοι (ή εορτή): Ελευθέριος ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου, ἐπισκόπου Ἰλλυρικοῦ. Ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων βιβλίων, τὴν ἀκολουθίαν ἐκ τοῦ Νέου Λειμωναρίου, τὴν παράκκλησιν ἐκ τῶν Πνευματικῶν Κήπων, τὰ Θεοτοκία ἐκ τοῦ Μηναίου, τὸν Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον καὶ τὸ Μηνολόγιον ἐκ τοῦ Συναξαριστοῦ τοῦ Νέου Παραδείσου, εὑρισκομένων ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ μου, ὁμοίως καὶ ὁ Bίος τοῦ ἁγίου, δαπάνῃ τοῦ παρ’ ἡμῶν ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη. Χάριν εὐλαβείας καὶ πρὸς εὐκολίαν τῶν ἐν ταῖς ἁγίαις τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαις ψαλλόντων αὐτήν. Ψαλλομένη τῇ 15 Δεκεμβρίου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Ἐξελεύσονται ἄγγελοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων. Εὐαγ. Ματθ., κεφ. νε΄. Τὸ Σάββατον ἐγένετο διὰ τὸν ἄνθρωπον, οὐχὶ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ Σάββατον, ὥστε Κύριος ἐστὶν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ Σαββάτου. Μάρκος Κεφ. 23. Ἐν Ἀθήναις. 1899.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-20: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Πῶς μου θρηνήσω τὸν βίον τὸν ῥυπαρόν. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Εὐθύμιος σύγκελλος∙ σ. 11-21: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Παθῶν ἀμαυρότησι δεδουλωμένον. Ἀκρ.: Παθῶν ἐλεύθερόν με δεῖξον, παμμάκαρ. Ἰωσήφ. Ἦχ. α΄. Ὠιδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 11-21: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1811, σ. 11-23)∙ σ. 24-29: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1811, σ. 25-30)∙ σ. 30-36: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1811).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αθανάσιος Πάριος Ευθύμιος σύγκελλος Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης : Γεώργιος Βουτέρης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : <Γεώργιος Βουτέρης>
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0179
Φυσικός αριθμός: 000209Ετος Εκδοσης : 1915
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 76, 7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 96-97.
Αγιοι (ή εορτή): Ελευθέριος ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου, ἐπισκόπου Ἰλλυρικοῦ. Ψαλλομένη τῇ 15 Δεκεμβρίου. Ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων βιβλίων, τὴν ἀκολουθίαν ἐκ τοῦ Νέου Λειμωναρίου, τὴν παράκλησιν ἐκ τῶν Πνευματικῶν Κήπων, τὰ θεοτοκία ἐκ τοῦ Μηναίου, τὸν Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον ἐκ τοῦ Συναξαριστοῦ τοῦ Νέου Παραδείσου. Ἐκδίδεται ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἐνταῦθα ἐνοριακοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἐξεδόθη καὶ τῷ 1899 ὑπὸ τοῦ ἰδίου. Τὸ Σάββατον ἐγένετο διὰ τὸν ἄνθρωπον, οὐχὶ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ Σάββατον, ὥστε Κύριος ἐστὶν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ Σαββάτου. (Μάρκος Κεφ. 23). Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Πανελληνίου Κράτους», 11 - ὁδὸς Ἀριστείδου – 11. 1915.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-45: Ἡ ἀκολουθία, ὁ παρακλητικὸς κανόνας καὶ τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1899).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αθανάσιος Πάριος Ευθύμιος σύγκελλος Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πανελλήνιον Κράτος
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0180
Φυσικός αριθμός: 000210Ετος Εκδοσης : 1929
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 97.
Αγιοι (ή εορτή): Ελευθέριος ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου, ἐπισκόπου Ἰλλυρικοῦ. Ψαλλομένη τῇ 15 Δεκεμβρίου. Ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἐνταῦθα ἐνοριακοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Τὸ Σάββατον ἐγένετο διὰ τὸν ἄνθρωπον, οὐκ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ Σάββατον, ὥστε Κύριος ἐστὶν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ Συββάτου. (Μάρκος. κεφ. 23). Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Ἀναστασίου Κ. Καταϊτζῆ, ὁδὸς Σατωβριάνδου 4. 1929.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-31: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 16-26: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1899, σ. 11-21)∙ σ. 32-36: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἐλευθέριος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αθανάσιος Πάριος Ευθύμιος σύγκελλος Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αναστάσιος Καταϊτζής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0181
Φυσικός αριθμός: 000212Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 78. Β. Σκουβαρᾶς, «Τὸ ὑμνογραφικὸ ἔργο τοῦ Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη καὶ τοῦ Ἀλεξ. Μωραϊτίδη (μὲ ἀνέκδοτα φιλολογικὰ καὶ μουσικὰ κείμενα)», Ἀρχεῖον Εὐβοϊκῶν Μελετῶν 7 (1960) σ. 204. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 97.
Αγιοι (ή εορτή): Ελισσαίος προφήτης
Τίτλος : Ἀκολουθία πανηγυρικὴ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Ἐλισσαίου μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος ὑπὸ Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου. Ἐθνικὸν Ἀριστεῖον 1914. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἰς τὸ τέλος προστίθεται καὶ ἡ βιογραφία τοῦ προφήτου. Βιβλιοπωλεῖον Ἰωάνν. Ν. Σιδέρη. Ἐν Ἀθήναις, 46 ὁδὸς Σταδίου 46 (Μέγαρον Ἀρσακείου). 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4: Ἡ ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸν κύριον Ἀλέξανδρον Μωραϊτίδην∙ σ. 11-33: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης∙ σ. 25-31: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Διπλῆν τὴν χάριν εἰληφώς, θεσπέσιε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης∙ σ. 34-40: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Παθῶν ἐπικλύσεσι συσχεθεὶς ἐξ ἁμαρτιῶν μου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης∙ σ. 41-64: Ὁ Bίος καὶ τὰ θαύματα. Ἀρχ.: Ἐγκωμιαζομένου δικαίου, εὐφρανθήσονται λαοί, προαγγέλλει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αλέξανδρος Μωραϊτίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Σιδέρης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0182
Φυσικός αριθμός: 000213Ετος Εκδοσης : 1852
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 82, 2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 5620. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 98.
Αγιοι (ή εορτή): Ευθύμιος επίσκοπος Σάρδεων ο Ομολογητής
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου ἐπισκόπου Σάρδεων τοῦ ὁμολογητοῦ. Θεωρηθεῖσα, ἐπιδιορθωθεῖσά τε καὶ ἐπιμελῶς ἐπεξεργασθεῖσα ὑπὸ Ἰακώβου ἱεροδιακόνου τοῦ ἐκ Μηθύμνης. Δεύτερον ἤδη τύποις ἐκδοθεῖσα φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ τε σεβασμιωτάτου ἁγίου γέροντος Χαλκηδόνος κυρίου κυρίου. Ἱεροθέου καὶ τῶν ἐν πολιτείᾳ Χιλῇ φιλορθοδόξων εὐσεβῶν χριστιανῶν. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῆς τυπογραφίας Δ. Ζ. Γαζῆ διευθυνομένης ὑπὸ Δαμιανοῦ Δημητριάδου. 1852.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-38: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-35: Ὁ κανόνας τῶν Χριστουγέννων. Ἀρχ.: Ῥεύσαντα ἐκ παραβάσεως. Ἀκρ.: Χριστὸς βροτωθείς, ἦν ὅπερ, Θεὸς μένῃ. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται∙ σ. 12-36: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τεχθέντα τὸν ἀεὶ ὄντα κύριον. Ἀκρ.: Τεχθείς σε Χριστὸς σπαργάνοις στέφει, πάτερ. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 19-32: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Διπλῆ εἶναι ἡ ἀγάπη, εὐλογημένοι χριστιανοί.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 4 χ.ἀ. + 38.
Χορηγός έκδοσης : Ιερόθεος Μητροπολίτης Χαλκηδόνος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δ. Ζ. Γαζής
Επιμελητής-διορθωτής : Ιάκωβος ιεροδιάκονος εκ Μηθύμνης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0183
Φυσικός αριθμός: 000214Ετος Εκδοσης : 1957
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 98.
Αγιοι (ή εορτή): Ευνίκη παρθενομάρτυς
Τίτλος : Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, Ἀκολουθία τῆς ἐνδόξου παρθενομάρτυρος Εὐνίκης, ἁγίας τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως (κη΄ Ὀκτωβρίου, 28η). Ποιηθεῖσα τῇ φροντίδι Νικολάου Παναγ. Παπαδοπούλου, πρωθιερέως. Ἐκδιδομένη νῦν τὸ πρῶτον δαπάναις Βασιλικούλας Ἀνδρέου Βρεττοῦ, καθηγητρίας. Ἀθῆναι 1957.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-12: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-12: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἐξ ὕψους μοι δώρησαι, Λόγε Θεοῦ. Ἀκρ.: Ἕλλησι νίκην δίδως, Εὐνίκη. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 19 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Βασιλικούλα Ανδ. Βρεττού
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Νικόλαος Παπαδόπουλος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0184
Φυσικός αριθμός: 000215Ετος Εκδοσης : 1870
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 80, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1870.13. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 98-99.
Αγιοι (ή εορτή): Ευπραξία οσία
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας καὶ θεοφόρου μητρὸς ἡμῶν Εὐπραξίας. Πονηθεῖσα καὶ συντεθεῖσα παρὰ τῆς κυρίας Εὐπραξίας Δοκοῦ, ἡγουμένης τῆς ὁσίας Μονῆς αὑτῆς τοῦ Δοκοῦ. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φιλολογικοῦ Μουσείου» (παρὰ τὸν ναὸν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων). 1870.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-19: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-18: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῷ φέγγει τῆς χάριτος τῆς ἀστραψάσης σοι. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 20-52: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Εἰς τὸν καιρὸν τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου ἦτον ἄνθρωπός τις.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ευπραξία ηγουμένη Δοκού
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 52.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φιλολογικόν Μουσείον
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0185
Φυσικός αριθμός: 000216Ετος Εκδοσης : 1874
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 80, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1874.12. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 99.
Αγιοι (ή εορτή): Ευπραξία οσία
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας καὶ θεοφόρου μητρὸς ἡμῶν Εὐπραξίας. Φιλοπονηθεῖσα παρὰ τῆς κυρίας Εὐπραξίας Δοκοῦ, ἡγουμένης τῆς ὁσίας Μονῆς αὑτῆς τοῦ Δοκοῦ. (Σὺν αὐτῇ ὑπάρχει καὶ ἡ ἀκολουθία τῆς αὐθημερὸν ἑορταζομένης Κοιμήσεως τῆς θεομήτορος Ἄννης). Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Νικολάου Ρουσοπούλου (Ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μιλτιάδου ὑπ. ἀριθ. 6). 1874.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-18: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Ἄννης. Ἀρχ.: Πταισμάτων συγχώρησιν καὶ τῶν κακῶν. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 10-18: Ὁ κανόνας τῆς ὁσίας (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 20-31: Ἰωάννου Ζωναρᾶ, Bίος καὶ πολιτεία τῆς ὁσίας Εὐπραξίας. Ἀρχ.: Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; λέγει ὁ σοφὸς (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 631m)∙ σ. 31-33: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τριάδι προσπίπτω παντουργικῇ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ευπραξία ηγουμένη Δοκού
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 33 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Ρουσόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0187
Φυσικός αριθμός: 000218Ετος Εκδοσης : 1924
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 81, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 100.
Αγιοι (ή εορτή): Ευστάθιος ο Ρωμαίος, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀναπλήρωσις ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Ψαλλομένη τὴν 20 Σεπτεμβρίου. Ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Πρὸς εὐκολίαν τῶν ἑορταζόντων εὐσεβῶν καὶ φιλοθρήσκων χριστιανῶν μετὰ πλείστης ἐπιμελείας καὶ ἀγάπης εἰς τὸν ἅγιον. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. Ἀθῆναι 1924.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-24: Ἡ ἀκολουθία (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 25-28: Ὁμιλία. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἔνδοξος καὶ μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Εὐστάθιος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 35 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0188
Φυσικός αριθμός: 000219Ετος Εκδοσης : 1808
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 79, 1. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1808.1. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 100.
Αγιοι (ή εορτή): Ευφημία μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας. Συντεθεῖσα ὑπό τινος εὐσεβοῦς πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα διὰ τῶν φιλοτίμων συνδρομητῶν, ὧν τὰ ὀνόματα καταγράφονται ἐν τῷ τέλει τοῦ παρόντος. Ἀδείᾳ καὶ προτροπῇ τοῦ παναγιωτάτου ἡμῶν δεσπότου, τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Γρηγορίου. Ἐπιμελείᾳ δὲ τῶν τιμιωτάτων ἐπιτρόπων τοῦ παγκαρίου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἐν τῷ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείῳ. Ἔτει 1808.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-12: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 6-11: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 6-11: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ἰάσεων ἄφθονα ἡμῖν προχέεις χαρίσματα. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 9-10: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἡ ἁγία αὕτη καὶ πανένδοξος μεγαλομάρτυς Εὐφημία∙ σ. 13-19: Ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας Θεοφανοῦς∙ σ. 15-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Πιστῶς τιμῶμεν ἐν ᾄσμασιν, ὁσία σε. Ἀκρ.: Πόθῳ ἄγει νῦν σοὶ Ἰωάννης τόδε. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται. Ποιητής: Ἰωάννης∙ σ. 17-18: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Αὕτη ὑπῆρχε γέννημα καὶ θρέμμα Κωνσταντινουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 19 + 1 φ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0189
Φυσικός αριθμός: 000220Ετος Εκδοσης : 1857
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 80, 2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 7119. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 101.
Αγιοι (ή εορτή): Ευφημία μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας σὺν τῇ τῆς ὁσίας Θεοφανοῦς τῆς βασιλίδος. Συντεθεῖσαι ἀμφότεραι ὑπό τινος εὐσεβοῦς ἐξεδόθησαν μὲν τὸ πρῶτον τῷ 1808 ἔτει, ἀδείᾳ τοῦ τότε πατριαρχεύοντος ἀοιδίμου κυρίου Γρηγορίου. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον ἐπιμελῶς διορθωθεῖσαι καὶ προλεγομένοις ἐπαυξηθεῖσαι ἐκδίδονται ἀδείᾳ τοῦ παναγιωτάτου ἡμῶν δεσπότου, τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Κυρίλλου μετὰ τῆς περὶ αὐτὸν ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου ὑπὸ Δανιὴλ ἱεροδιακόνου τοῦ ἐκ Μετζόβου Πορτάρη τῆς τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας πρὸς χρῆσιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου. 1857.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Αἰσθήσεων, Δέσποινα, διπλῆν πεντάδα. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 10-20: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1808)∙ σ. 15-16: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1808)∙ σ. 24-28: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ὑμνολογίαις σε θείαις ἀνυφημεῖν. Ἀκρ.: Ὕμνοις γεραίρω τὴν πανεύφημον κόρην. Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 29-34: Ὁ Γ΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Σήμερον, πιστοί, ἑορτάσωμεν φαιδρῶς. Ἦχ. δ΄. Ἅρματα Φαραώ. Ποιητής: Ἀνδρέας Κρήτης∙ σ. 34-36: Η. Τανταλίδου, Ὠιδὴ εἰς τὸ ἱερὸν λείψανον τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας∙ σ. 37-52: Ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας Θεοφανοῦς (βλ. ἔκδοση 1808).
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης Ιωάννης Ιωσήφ Υμνογράφος Ανδρέας Κρήτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 χ.ἀ. + ι΄ + 52.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής : Δανιήλ ιεροδιάκονος εκ Μετσόβου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0190
Φυσικός αριθμός: 000221Ετος Εκδοσης : 1903
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 78. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 101-102.
Αγιοι (ή εορτή): Εφραίμ ο Σύρος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Ἀντιγραφεῖσα παρὰ τοῦ ἱεροδιακόνου Γερασίμου, ἐνασκουμένου ἐν τῇ σκήτῃ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων. Καὶ ἐκδοθεῖσα παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Ἐφραὶμ Ι. Βολανάκη, ἐφημερίου ἐν τῇ ἱερ. μονῇ τοῦ πατριάρχου Ἀβραάμ. Ἐν Ἱεροσολύμοις. 1903. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Γεωργίου Ι. Χαπὶπ Ἀνανία.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4: Ἐπίγραμμα (στ. 11). Ἀρχ.: Γουνόομαί σε, πάτερ πολυπάμφαε μακάρι’ Ἐφραίμ∙ σ. 7-47: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 21-43: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τὸν εὐσεβῶς σε Θεοτόκον κυρίως ἁγνήν. Ἀκρ.: Τοὺς προστρέχοντας εἰς σὲ σῶζε, παρθένε. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 22-43: Ὁ A΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Μακαρίας θείας τε ζωῆς, ἅγιε, λαβόμενος. Ἀκρ.: Μνῆσ’ ὑμνητοῦ σευ, φάεϊ τρισολαμπέϊ Ἐφραίμ. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 22-44: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Εὐφραντικῇ ἐπομβρίᾳ σῶν προσευχῶν. Ἀκρ.: Ἐφραὶμ γεραίρω τὸν νοητὸν Εὐφράτην. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 30-38: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ θαυμάσιος ἐγεννήθη μὲν εἰς τὴν Συρίαν.
Τόπος έκδοσης: Ιερουσαλήμ
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεώργιος Χαπίπ Ανανία
Επιμελητής-διορθωτής : Εφραίμ Βολανάκης Γεράσιμος ιεροδιάκονος σκήτης Τιμίου Προδρόμου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0191
Φυσικός αριθμός: 000222Ετος Εκδοσης : 1927
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 102.
Αγιοι (ή εορτή): Ζώσιμος μάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ζωσίμου. Ψαλλομένη τὴν ιθ΄ Ἰουνίου. Ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι καὶ πνευματικοῦ πατρὸς αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήτω μοι. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Σὺ δὲ μένε, ἐν οἷς ἔμαθες, καὶ ἐδιδάχθης, παρὰ τίνος ἔμαθες. Μηδεὶς εἰσέλθῃ πειράζων τὴν πίστιν τὴν ἀμώμητον. Κλῆρος Ὀρθόδοξος χλιαρὸς τῇ πίστει. Ἀθῆναι 1927. Ἐκδοθεῖσα τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ ἐκ Σωζουπόλεως καὶ Ἀπολλωνίας ἱεροψάλτου Ζηνοβίου Γ. Σουρμελίδου. Ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸ ἔτος 1910.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὡς ἄστρον πυρσοφανὲς ἀνέδειξε Χριστός. Ἦχ. δ΄ (ὁ εἱρμὸς δὲ δηλώνεται)∙ σ. 23-25: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἔνδοξος τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης Ζηνόβιος Σουρμελίδης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0192
Φυσικός αριθμός: 000223Ετος Εκδοσης : 1917
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 77. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 102-103.
Αγιοι (ή εορτή): Ηλίας ο Θεσβίτης, προφήτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου. Ψαλλομένη τῇ 20 Ἰουλίου. Ἐκδίδεται ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερομνήμονος καὶ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Προσετέθησαν δὲ πλὴν τοῦ Μηναίου, ἑσπέρια, πολυέλεος, Εὐαγγέλια Ὄρθρου καὶ Λειτουργίας, Ἀπόστολος, παρακλητικὸς κανών, καὶ Bίος ἐκτεταμένος ἐκ τοῦ Νέου Θησαυροῦ. Ζηλῶν ἐζήλωσα τῷ Κυρίῳ μου. Οἱ ἱερεῖς αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἔπεσον. Καὶ ἐκάλεσε λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν. Πᾶν στήριγμα ἄρτου συνέτριψεν. Ἐν Ἀθήναις 1917.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἠλίας οὗτος ἦτον υἱὸς Σωβὰκ καταγόμενος μὲν ἐκ Θέσβης∙ σ. 3-25: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-21: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: ᾌδειν προῃρημένοι τῶν Ἠλιοὺ θαυμάτων. Ἀκρ.: Αἰνῶ χορεύων Ἠλιοὺ τὰ θαύματα. Ἦχ. β΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ποιητής: Ἰωάννης μοναχός∙ σ. 14-21: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Νενεκρωμένην τὴν ψυχήν μου ζώωσον. Ἀκρ.: Νέμοις, μάκαρ, μοι θείαν, Ἠλιού, χάριν. Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 26-30: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀκρ.: Νέμοις, μάκαρ, μοι θείαν, Ἠλιού, χάριν. Ἰωσήφ. Ἀρχ.: Νενεκρωμένην τὴν ψυχήν μου ζώωσον. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος. Διορθωτής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 32-48: Ὑπόμνημα στὸ βίο καὶ τὰ θαύματα τοῦ προφήτου Ἠλιού. Ἀρχ.: Ὁ ἄνθρωπος ὁποῦ θέλει νὰ διδάσκῃ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μοναχός Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0193
Φυσικός αριθμός: 000224Ετος Εκδοσης : 1878
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 273, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1878.17. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 441, 571-2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 103.
Αγιοι (ή εορτή): Θαλλέλαιος μάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Θαλλελαίου, τοῦ ἰαματικοῦ καὶ ἀναργύρου. Ποιηθεῖσα παρὰ τοῦ ὁσιολογιωτάτου κ. κυρίου Νικοδήμου τοῦ Ναξίου, τῷ ᾳψηβ΄ ἔτει. Τανῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα, ἀδείᾳ μὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος. Φιλοτίμῳ δὲ δαπάνῃ Δημ. Διακοπούλου, δημοδιδασκάλου Κυθηρίου, καί τινων συνδρομιτῶν. Ἐν Μεσολογγίῳ, τύποις Γ. Γουργουρίνη.1878.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-30: Ἡ ἀκολουθία. Συντάκτης: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 17-27: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαρὰν ἡ κυήσασα, χαῖρε, παρθένε θεόνυμφε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεόδωρος Λάσκαρις∙ σ. 17-28: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Χαρίτωσον, δέομαι, ἐν τῇ ἀνοίξει τοῦ στόματός μου. Ἀκρ.: Χριστοῦ ὁ μάρτυς, τόνδε αἶνον προσδέχου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 23-24: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος Θαλλέλαιος ἦτο κατὰ τοὺς χρόνους∙ σ. 31-38: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Βαφεῖσαν πορφύραν ἀθλητικοῖς αἵμασί σου. Ἀκρ.: Βρύεις ἔλαιον, Θαλλέλαιε, θαυμάτων. Γεωργίου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεώργιος <Νικομηδείας>.
Τόπος έκδοσης: Μεσολόγγι
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεόδωρος Λάσκαρις Γεώργιος Νικομηδείας Νικόδημος Νάξιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 38 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης : Δημ. Διακόπουλος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γ. Γουργουρίνης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0194
Φυσικός αριθμός: 000225Ετος Εκδοσης : 1933
Βιβλιογραφία: Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 452, 584-5. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 104.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοδοσία η Κωνσταντινουπολίτισσα, μάρτυς Θεοδοσία η Τυρία, μάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῶν ἁγίων μαρτύρων Θεοδοσίας τῆς Τυρίας καὶ Θεοδοσίας τῆς Κωνσταντινουπολιτίσσης. Συνταχθεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ ἐν ὁσίοις Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου. Νῦν δὲ τὸ πρῶτον ἐκδιδομένη ὑπὸ Ἐμμανουὴλ Ι. Καρπαθίου, ἀρχιμανδρίτου. Ἐν Ἀθήναις, ὁδὸς Θερμοπυλῶν 43. 1933.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-30: Ἡ ἀκολουθία. Συντάκτης: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 18-27: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Θεός σοι, Θεοδοσία, γέγονεν ὁδὸς ἀθλήσεως. Ἀκρ.: Θεοδοσίας τῆς μάρτυρος μέλπω κλέος. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 23-24: Τὸ συναξάριο τῆς ἁγίας Θεοδοσίας τῆς Τυρίας. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἱερὰ καὶ ἁγία κόρη Τυρία ἦν∙ σ. 24-25: Τὸ συναξάριο τῆς ἁγίας Θεοδοσίας τῆς Κωνσταντινουπολιτίσσης. Ἀρχ.: Ἡ ὁσιομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Θεοδοσία∙ σ. 25: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ὀλβιανοῦ. Ἀρχ.: Ὃς ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30 + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Εμμανουήλ Καρπάθιος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0195
Φυσικός αριθμός: 000227Ετος Εκδοσης : 1888
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 281, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1888.33. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 104.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοδόσιος ο νέος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ νέου, τοῦ θαυματουργοῦ καῖ ἰαματικοῦ. Ψαλλομένη τῇ ζ΄. Αὐγούστου. Ὑπὸ Συμεὼν τοῦ Πελοποννησίου, ἀρχιμανδρίτου, καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς κοινοβιωτικῆς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἄθωνος. Προσετέθη δὲ ἐν τέλει καὶ ὁ τοῦ ἁγίου Bίος συγγραφεὶς παρὰ τοῦ ἱεροῦ Νικολάου τοῦ Μαλαξοῦ καὶ πρωτοπαπᾶ τῆς πόλεως Ναυπλίου. Ἐν Ναυπλίῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου καὶ βιβλιοδετείου Ἀδελφῶν Ν. Κλεισιούνη. 1888.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-22: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-20: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χριστοῦ ταῖς λαμπρότησι καταυγαζόμενος. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 23-39: Νικολάου Μαλαξοῦ, πρωτοπαπᾶ Ναυπλίου, Bίος καὶ θαύματα τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τρισόλβιος πατὴρ ἡμῶν Θεοδόσιος.
Τόπος έκδοσης: Ναύπλιο
Συγγραφέας / Ποιητής : Συμεών Πελοποννήσιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 39 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Ν. Κλεισιούνη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0196
Φυσικός αριθμός: 000228Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 281, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 104-105.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοδόσιος ο νέος
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ νέου, τοῦ θαυματουργοῦ καῖ ἰαματικοῦ ἀσκήσαντος ἐν Ἀργολίδι κατὰ τὸ 862 μ. Χ. Ψαλλομένη τῇ 7ῃ Αὐγούστου. Ἐκδίδεται δαπάνῃ τῶν εὐσεβῶν Χρήστου Κωνστ. Καραγιάννη (Ἀργείου) καὶ Φωτούλας τῆς συμβίου αὐτοῦ. Τῇ ἐπιστασίᾳ δὲ καὶ διορθώσει τοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη. (ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ὁσίου Μελετίου). Ὁ ἐνάρετος καὶ σιωπῶν διδάσκει. Ὁ δὲ φαῦλος καὶ ὁμιλῶν σκανδαλίζει. Ἡ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι κεκριμμένη. Καὶ οἱ ἄνθρωποι, πνευματικῶς, εἶναι ἀδιάφοροι εἰς τοὺς νόμους τῆς Ἐκκλησίας. Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Κ. Κουντουριώτου καὶ Ἀδελφῶν Σαρρῆ, ὁδὸς Λεωχάρους ἀριθ. 20. 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-44: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Βίος (βλ. ἔκδοση 1888∙ περιέχει μερικὰ ἐπιπλέον τροπάρια)∙ σ. 44-46: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ τρισόλβιος οὗτος καὶ θεοφόρος πατήρ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Συμεών Πελοποννήσιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης : Χρήστος Καραγιάννης Φωτούλα Καραγιάννη
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κ. Κουντουριώτης και Αφοί Σαρρή
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0197
Φυσικός αριθμός: 000229Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 201. A. Γλαβίνας, Ὁ ὅσιος Νικάνορας, ἕνας Θεσσαλονικέας ἱδρυτὴς μονῆς (+ 7 Αὐγούστου 1549), σ. 57-58. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 105-106.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοδόσιος ο νέος Νικάνωρ ο θαυματουργός
Τίτλος : Ἀκολουθίαι καὶ Βίοι τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν καὶ θαυματουργῶν ἁγίων Θεοδοσίου τοῦ νέου καὶ Νικάνορος, τοῦ μὲν Ἀθηναίου, τοῦ δὲ Θεσσαλονικέως, ὧν ἡ μνήμη τῇ 7 Αὐγούστου. (Ἀσκητῶν, τοῦ μὲν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Ἀργολίδος τῆς Πελοποννήσου καὶ ἐν τῷ Δήμῳ Μηδέας μεταξὺ Ἄργους καὶ Ναυπλίου τῷ 921, τοῦ δὲ ἐν τῇ ἐπαρχία Γρεβενῶν, τῷ δήμῳ Βεντσίων τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ ἐν τῷ τοῦ Καλλιστράτου ὄρει ἔνθεν τὸ ἡμίωρον ἀπέχον τὸ πάλαι συνώνυμον τῆς μονῆς χωρίον Ζάμπουρδα τῷ 1519 ὁσίως τελειοθέντων). Ἔκδοσις ἀρχιμ. Εὐθυμίου Δελαλῆ Τ. Θ. Δαπάνῃ εὐσεβοῦς γυναικός. 1925. Ἐν Πειραιεῖ, μὴν Μάϊος, τύποις Ἐφημ. «Χρονογράφος».
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 6-33: Οἱ ἀκολουθίες (τὸ κείμενο δίστηλο, ἀριστερὰ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου καὶ δεξιὰ τοῦ ὁσίου Νικάνορος <τῆς Ζάβορδας>)∙ σ. 6-33: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου (βλ. ἔκδοση 1888)∙ σ. 6-33: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Νικάνορος∙ σ. 20-30: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὰ χείλη τὰ βέβηλα καὶ ῥυπαρὰ ἀνάπτυξον. Ἀκρ.: <Τὴν σὴν γεραίρω, Νικάνωρ, μνήμην, πάτερ>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 35-42: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας τοῦ ὁσίου Νικάνορος. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 43-49: Ὁ Bίος καὶ τὰ θαύματα τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου. Ἀρχ.: Ὁ μακάριος οὗτος ὅσιος ὑπῆρξεν Ἀθηναῖος∙ σ. 49-56: Ὁ Bίος καὶ τὰ θαύματα τοῦ ὁσίου Νικάνορος. Ἀρχ.: Ὁ ὅσιος οὗτος πατὴρ κατήγετο ἐκ τῆς μεγαλουπόλεως Θεσσαλονίκης.
Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 56.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Εφημερίδα "Χρονογράφος"
Επιμελητής-διορθωτής : Ευθύμιος Δελαλής
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'