Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 12
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0188
Φυσικός αριθμός: 000219Ετος Εκδοσης : 1808
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 79, 1. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1808.1. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 100.
Αγιοι (ή εορτή): Ευφημία μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας. Συντεθεῖσα ὑπό τινος εὐσεβοῦς πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα διὰ τῶν φιλοτίμων συνδρομητῶν, ὧν τὰ ὀνόματα καταγράφονται ἐν τῷ τέλει τοῦ παρόντος. Ἀδείᾳ καὶ προτροπῇ τοῦ παναγιωτάτου ἡμῶν δεσπότου, τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Γρηγορίου. Ἐπιμελείᾳ δὲ τῶν τιμιωτάτων ἐπιτρόπων τοῦ παγκαρίου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἐν τῷ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείῳ. Ἔτει 1808.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-12: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 6-11: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 6-11: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ἰάσεων ἄφθονα ἡμῖν προχέεις χαρίσματα. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 9-10: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἡ ἁγία αὕτη καὶ πανένδοξος μεγαλομάρτυς Εὐφημία∙ σ. 13-19: Ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας Θεοφανοῦς∙ σ. 15-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Πιστῶς τιμῶμεν ἐν ᾄσμασιν, ὁσία σε. Ἀκρ.: Πόθῳ ἄγει νῦν σοὶ Ἰωάννης τόδε. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται. Ποιητής: Ἰωάννης∙ σ. 17-18: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Αὕτη ὑπῆρχε γέννημα καὶ θρέμμα Κωνσταντινουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 19 + 1 φ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0189
Φυσικός αριθμός: 000220Ετος Εκδοσης : 1857
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 80, 2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 7119. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 101.
Αγιοι (ή εορτή): Ευφημία μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας σὺν τῇ τῆς ὁσίας Θεοφανοῦς τῆς βασιλίδος. Συντεθεῖσαι ἀμφότεραι ὑπό τινος εὐσεβοῦς ἐξεδόθησαν μὲν τὸ πρῶτον τῷ 1808 ἔτει, ἀδείᾳ τοῦ τότε πατριαρχεύοντος ἀοιδίμου κυρίου Γρηγορίου. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον ἐπιμελῶς διορθωθεῖσαι καὶ προλεγομένοις ἐπαυξηθεῖσαι ἐκδίδονται ἀδείᾳ τοῦ παναγιωτάτου ἡμῶν δεσπότου, τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Κυρίλλου μετὰ τῆς περὶ αὐτὸν ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου ὑπὸ Δανιὴλ ἱεροδιακόνου τοῦ ἐκ Μετζόβου Πορτάρη τῆς τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας πρὸς χρῆσιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου. 1857.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Αἰσθήσεων, Δέσποινα, διπλῆν πεντάδα. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 10-20: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1808)∙ σ. 15-16: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1808)∙ σ. 24-28: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ὑμνολογίαις σε θείαις ἀνυφημεῖν. Ἀκρ.: Ὕμνοις γεραίρω τὴν πανεύφημον κόρην. Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 29-34: Ὁ Γ΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Σήμερον, πιστοί, ἑορτάσωμεν φαιδρῶς. Ἦχ. δ΄. Ἅρματα Φαραώ. Ποιητής: Ἀνδρέας Κρήτης∙ σ. 34-36: Η. Τανταλίδου, Ὠιδὴ εἰς τὸ ἱερὸν λείψανον τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας∙ σ. 37-52: Ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας Θεοφανοῦς (βλ. ἔκδοση 1808).
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης Ιωάννης Ιωσήφ Υμνογράφος Ανδρέας Κρήτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 χ.ἀ. + ι΄ + 52.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής : Δανιήλ ιεροδιάκονος εκ Μετσόβου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0190
Φυσικός αριθμός: 000221Ετος Εκδοσης : 1903
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 78. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 101-102.
Αγιοι (ή εορτή): Εφραίμ ο Σύρος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Ἀντιγραφεῖσα παρὰ τοῦ ἱεροδιακόνου Γερασίμου, ἐνασκουμένου ἐν τῇ σκήτῃ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων. Καὶ ἐκδοθεῖσα παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Ἐφραὶμ Ι. Βολανάκη, ἐφημερίου ἐν τῇ ἱερ. μονῇ τοῦ πατριάρχου Ἀβραάμ. Ἐν Ἱεροσολύμοις. 1903. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Γεωργίου Ι. Χαπὶπ Ἀνανία.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4: Ἐπίγραμμα (στ. 11). Ἀρχ.: Γουνόομαί σε, πάτερ πολυπάμφαε μακάρι’ Ἐφραίμ∙ σ. 7-47: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 21-43: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τὸν εὐσεβῶς σε Θεοτόκον κυρίως ἁγνήν. Ἀκρ.: Τοὺς προστρέχοντας εἰς σὲ σῶζε, παρθένε. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 22-43: Ὁ A΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Μακαρίας θείας τε ζωῆς, ἅγιε, λαβόμενος. Ἀκρ.: Μνῆσ’ ὑμνητοῦ σευ, φάεϊ τρισολαμπέϊ Ἐφραίμ. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 22-44: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Εὐφραντικῇ ἐπομβρίᾳ σῶν προσευχῶν. Ἀκρ.: Ἐφραὶμ γεραίρω τὸν νοητὸν Εὐφράτην. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 30-38: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ θαυμάσιος ἐγεννήθη μὲν εἰς τὴν Συρίαν.
Τόπος έκδοσης: Ιερουσαλήμ
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεώργιος Χαπίπ Ανανία
Επιμελητής-διορθωτής : Εφραίμ Βολανάκης Γεράσιμος ιεροδιάκονος σκήτης Τιμίου Προδρόμου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0191
Φυσικός αριθμός: 000222Ετος Εκδοσης : 1927
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 102.
Αγιοι (ή εορτή): Ζώσιμος μάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ζωσίμου. Ψαλλομένη τὴν ιθ΄ Ἰουνίου. Ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι καὶ πνευματικοῦ πατρὸς αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήτω μοι. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Σὺ δὲ μένε, ἐν οἷς ἔμαθες, καὶ ἐδιδάχθης, παρὰ τίνος ἔμαθες. Μηδεὶς εἰσέλθῃ πειράζων τὴν πίστιν τὴν ἀμώμητον. Κλῆρος Ὀρθόδοξος χλιαρὸς τῇ πίστει. Ἀθῆναι 1927. Ἐκδοθεῖσα τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ ἐκ Σωζουπόλεως καὶ Ἀπολλωνίας ἱεροψάλτου Ζηνοβίου Γ. Σουρμελίδου. Ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸ ἔτος 1910.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὡς ἄστρον πυρσοφανὲς ἀνέδειξε Χριστός. Ἦχ. δ΄ (ὁ εἱρμὸς δὲ δηλώνεται)∙ σ. 23-25: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἔνδοξος τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης Ζηνόβιος Σουρμελίδης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0192
Φυσικός αριθμός: 000223Ετος Εκδοσης : 1917
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 77. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 102-103.
Αγιοι (ή εορτή): Ηλίας ο Θεσβίτης, προφήτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου. Ψαλλομένη τῇ 20 Ἰουλίου. Ἐκδίδεται ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερομνήμονος καὶ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Προσετέθησαν δὲ πλὴν τοῦ Μηναίου, ἑσπέρια, πολυέλεος, Εὐαγγέλια Ὄρθρου καὶ Λειτουργίας, Ἀπόστολος, παρακλητικὸς κανών, καὶ Bίος ἐκτεταμένος ἐκ τοῦ Νέου Θησαυροῦ. Ζηλῶν ἐζήλωσα τῷ Κυρίῳ μου. Οἱ ἱερεῖς αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἔπεσον. Καὶ ἐκάλεσε λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν. Πᾶν στήριγμα ἄρτου συνέτριψεν. Ἐν Ἀθήναις 1917.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἠλίας οὗτος ἦτον υἱὸς Σωβὰκ καταγόμενος μὲν ἐκ Θέσβης∙ σ. 3-25: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-21: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: ᾌδειν προῃρημένοι τῶν Ἠλιοὺ θαυμάτων. Ἀκρ.: Αἰνῶ χορεύων Ἠλιοὺ τὰ θαύματα. Ἦχ. β΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ποιητής: Ἰωάννης μοναχός∙ σ. 14-21: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Νενεκρωμένην τὴν ψυχήν μου ζώωσον. Ἀκρ.: Νέμοις, μάκαρ, μοι θείαν, Ἠλιού, χάριν. Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 26-30: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀκρ.: Νέμοις, μάκαρ, μοι θείαν, Ἠλιού, χάριν. Ἰωσήφ. Ἀρχ.: Νενεκρωμένην τὴν ψυχήν μου ζώωσον. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος. Διορθωτής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 32-48: Ὑπόμνημα στὸ βίο καὶ τὰ θαύματα τοῦ προφήτου Ἠλιού. Ἀρχ.: Ὁ ἄνθρωπος ὁποῦ θέλει νὰ διδάσκῃ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μοναχός Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0193
Φυσικός αριθμός: 000224Ετος Εκδοσης : 1878
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 273, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1878.17. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 441, 571-2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 103.
Αγιοι (ή εορτή): Θαλλέλαιος μάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Θαλλελαίου, τοῦ ἰαματικοῦ καὶ ἀναργύρου. Ποιηθεῖσα παρὰ τοῦ ὁσιολογιωτάτου κ. κυρίου Νικοδήμου τοῦ Ναξίου, τῷ ᾳψηβ΄ ἔτει. Τανῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα, ἀδείᾳ μὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος. Φιλοτίμῳ δὲ δαπάνῃ Δημ. Διακοπούλου, δημοδιδασκάλου Κυθηρίου, καί τινων συνδρομιτῶν. Ἐν Μεσολογγίῳ, τύποις Γ. Γουργουρίνη.1878.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-30: Ἡ ἀκολουθία. Συντάκτης: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 17-27: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαρὰν ἡ κυήσασα, χαῖρε, παρθένε θεόνυμφε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεόδωρος Λάσκαρις∙ σ. 17-28: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Χαρίτωσον, δέομαι, ἐν τῇ ἀνοίξει τοῦ στόματός μου. Ἀκρ.: Χριστοῦ ὁ μάρτυς, τόνδε αἶνον προσδέχου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 23-24: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος Θαλλέλαιος ἦτο κατὰ τοὺς χρόνους∙ σ. 31-38: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Βαφεῖσαν πορφύραν ἀθλητικοῖς αἵμασί σου. Ἀκρ.: Βρύεις ἔλαιον, Θαλλέλαιε, θαυμάτων. Γεωργίου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεώργιος <Νικομηδείας>.
Τόπος έκδοσης: Μεσολόγγι
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεόδωρος Λάσκαρις Γεώργιος Νικομηδείας Νικόδημος Νάξιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 38 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης : Δημ. Διακόπουλος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γ. Γουργουρίνης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0194
Φυσικός αριθμός: 000225Ετος Εκδοσης : 1933
Βιβλιογραφία: Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 452, 584-5. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 104.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοδοσία η Κωνσταντινουπολίτισσα, μάρτυς Θεοδοσία η Τυρία, μάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῶν ἁγίων μαρτύρων Θεοδοσίας τῆς Τυρίας καὶ Θεοδοσίας τῆς Κωνσταντινουπολιτίσσης. Συνταχθεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ ἐν ὁσίοις Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου. Νῦν δὲ τὸ πρῶτον ἐκδιδομένη ὑπὸ Ἐμμανουὴλ Ι. Καρπαθίου, ἀρχιμανδρίτου. Ἐν Ἀθήναις, ὁδὸς Θερμοπυλῶν 43. 1933.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-30: Ἡ ἀκολουθία. Συντάκτης: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 18-27: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Θεός σοι, Θεοδοσία, γέγονεν ὁδὸς ἀθλήσεως. Ἀκρ.: Θεοδοσίας τῆς μάρτυρος μέλπω κλέος. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 23-24: Τὸ συναξάριο τῆς ἁγίας Θεοδοσίας τῆς Τυρίας. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἱερὰ καὶ ἁγία κόρη Τυρία ἦν∙ σ. 24-25: Τὸ συναξάριο τῆς ἁγίας Θεοδοσίας τῆς Κωνσταντινουπολιτίσσης. Ἀρχ.: Ἡ ὁσιομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Θεοδοσία∙ σ. 25: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ὀλβιανοῦ. Ἀρχ.: Ὃς ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30 + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Εμμανουήλ Καρπάθιος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0195
Φυσικός αριθμός: 000227Ετος Εκδοσης : 1888
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 281, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1888.33. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 104.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοδόσιος ο νέος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ νέου, τοῦ θαυματουργοῦ καῖ ἰαματικοῦ. Ψαλλομένη τῇ ζ΄. Αὐγούστου. Ὑπὸ Συμεὼν τοῦ Πελοποννησίου, ἀρχιμανδρίτου, καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς κοινοβιωτικῆς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἄθωνος. Προσετέθη δὲ ἐν τέλει καὶ ὁ τοῦ ἁγίου Bίος συγγραφεὶς παρὰ τοῦ ἱεροῦ Νικολάου τοῦ Μαλαξοῦ καὶ πρωτοπαπᾶ τῆς πόλεως Ναυπλίου. Ἐν Ναυπλίῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου καὶ βιβλιοδετείου Ἀδελφῶν Ν. Κλεισιούνη. 1888.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-22: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-20: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χριστοῦ ταῖς λαμπρότησι καταυγαζόμενος. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 23-39: Νικολάου Μαλαξοῦ, πρωτοπαπᾶ Ναυπλίου, Bίος καὶ θαύματα τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τρισόλβιος πατὴρ ἡμῶν Θεοδόσιος.
Τόπος έκδοσης: Ναύπλιο
Συγγραφέας / Ποιητής : Συμεών Πελοποννήσιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 39 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Ν. Κλεισιούνη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0196
Φυσικός αριθμός: 000228Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 281, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 104-105.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοδόσιος ο νέος
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ νέου, τοῦ θαυματουργοῦ καῖ ἰαματικοῦ ἀσκήσαντος ἐν Ἀργολίδι κατὰ τὸ 862 μ. Χ. Ψαλλομένη τῇ 7ῃ Αὐγούστου. Ἐκδίδεται δαπάνῃ τῶν εὐσεβῶν Χρήστου Κωνστ. Καραγιάννη (Ἀργείου) καὶ Φωτούλας τῆς συμβίου αὐτοῦ. Τῇ ἐπιστασίᾳ δὲ καὶ διορθώσει τοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη. (ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ὁσίου Μελετίου). Ὁ ἐνάρετος καὶ σιωπῶν διδάσκει. Ὁ δὲ φαῦλος καὶ ὁμιλῶν σκανδαλίζει. Ἡ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι κεκριμμένη. Καὶ οἱ ἄνθρωποι, πνευματικῶς, εἶναι ἀδιάφοροι εἰς τοὺς νόμους τῆς Ἐκκλησίας. Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Κ. Κουντουριώτου καὶ Ἀδελφῶν Σαρρῆ, ὁδὸς Λεωχάρους ἀριθ. 20. 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-44: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Βίος (βλ. ἔκδοση 1888∙ περιέχει μερικὰ ἐπιπλέον τροπάρια)∙ σ. 44-46: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ τρισόλβιος οὗτος καὶ θεοφόρος πατήρ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Συμεών Πελοποννήσιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης : Χρήστος Καραγιάννης Φωτούλα Καραγιάννη
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κ. Κουντουριώτης και Αφοί Σαρρή
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0197
Φυσικός αριθμός: 000229Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 201. A. Γλαβίνας, Ὁ ὅσιος Νικάνορας, ἕνας Θεσσαλονικέας ἱδρυτὴς μονῆς (+ 7 Αὐγούστου 1549), σ. 57-58. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 105-106.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοδόσιος ο νέος Νικάνωρ ο θαυματουργός
Τίτλος : Ἀκολουθίαι καὶ Βίοι τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν καὶ θαυματουργῶν ἁγίων Θεοδοσίου τοῦ νέου καὶ Νικάνορος, τοῦ μὲν Ἀθηναίου, τοῦ δὲ Θεσσαλονικέως, ὧν ἡ μνήμη τῇ 7 Αὐγούστου. (Ἀσκητῶν, τοῦ μὲν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Ἀργολίδος τῆς Πελοποννήσου καὶ ἐν τῷ Δήμῳ Μηδέας μεταξὺ Ἄργους καὶ Ναυπλίου τῷ 921, τοῦ δὲ ἐν τῇ ἐπαρχία Γρεβενῶν, τῷ δήμῳ Βεντσίων τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ ἐν τῷ τοῦ Καλλιστράτου ὄρει ἔνθεν τὸ ἡμίωρον ἀπέχον τὸ πάλαι συνώνυμον τῆς μονῆς χωρίον Ζάμπουρδα τῷ 1519 ὁσίως τελειοθέντων). Ἔκδοσις ἀρχιμ. Εὐθυμίου Δελαλῆ Τ. Θ. Δαπάνῃ εὐσεβοῦς γυναικός. 1925. Ἐν Πειραιεῖ, μὴν Μάϊος, τύποις Ἐφημ. «Χρονογράφος».
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 6-33: Οἱ ἀκολουθίες (τὸ κείμενο δίστηλο, ἀριστερὰ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου καὶ δεξιὰ τοῦ ὁσίου Νικάνορος <τῆς Ζάβορδας>)∙ σ. 6-33: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου (βλ. ἔκδοση 1888)∙ σ. 6-33: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Νικάνορος∙ σ. 20-30: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὰ χείλη τὰ βέβηλα καὶ ῥυπαρὰ ἀνάπτυξον. Ἀκρ.: <Τὴν σὴν γεραίρω, Νικάνωρ, μνήμην, πάτερ>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 35-42: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας τοῦ ὁσίου Νικάνορος. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 43-49: Ὁ Bίος καὶ τὰ θαύματα τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου. Ἀρχ.: Ὁ μακάριος οὗτος ὅσιος ὑπῆρξεν Ἀθηναῖος∙ σ. 49-56: Ὁ Bίος καὶ τὰ θαύματα τοῦ ὁσίου Νικάνορος. Ἀρχ.: Ὁ ὅσιος οὗτος πατὴρ κατήγετο ἐκ τῆς μεγαλουπόλεως Θεσσαλονίκης.
Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 56.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Εφημερίδα "Χρονογράφος"
Επιμελητής-διορθωτής : Ευθύμιος Δελαλής
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0198
Φυσικός αριθμός: 000230Ετος Εκδοσης : 1938
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 106.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοδώρα βασίλισσα Άρτης
Τίτλος : Ἡ ἁγία Θεοδώρα, βασίλισσα τῆς Ἄρτης. Ἀθῆναι – 1938.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-36: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-35: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Δύναμις τοῦ ὑψίστου παράσχου μοι. Ἀκρ.: Δέχου τὸν ὕμνον ἐκ ψυχῆς θεῖον δῶμα. Ἦχ. β΄. Ἄτριπτον, ἀσυνήθη∙ σ. 13-35: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν χάριν ὑμνοῦντί σου τῶν θαυμασίων. Ἄκρ.: Τὴν βασίλισσαν αἰνέσω Θεοδώραν. Ἰὼβ μοναχὸς ὁ Μέλης. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἰὼβ μοναχὸς ὁ Μέλης∙ σ. 19-32: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μὰ τὴν ἀλήθειαν, εὐλογημένοι χριστιανοί∙ σ. 37-42: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῆς ὁσίας Θεοδώρας. Ποιητής: Σεραφεὶμ ὁ Βυζάντιος μητροπολίτης Ἄρτης καὶ Πρεβέζης (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 43-48: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Στέφει κοσμηθεῖσα ἀσκητικῷ καὶ ἐνηδομένη. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ ὁ Βυζάντιος μητροπολίτης Ἄρτης καὶ Πρεβέζης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιώβ Μέλης Σεραφείμ Βυζάντιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 77 + 1 λ. + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0199
Φυσικός αριθμός: 000231Ετος Εκδοσης : 1853
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 277, 2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 5887. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 106-107.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοδώρα η εν Θεσσαλονίκη
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας μυροβλύτιδος καὶ θαυματουργοῦ Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ. Μετατυπωθεῖσα συνεργείᾳ μὲν καὶ ἐπιμελείᾳ τῶν κυρίων ἐπιτρόπων Μ. Ἀθανασίου καὶ Π. Παππαδοπούλου, καὶ ζήλου τῶν ἱερέων τοῦ ναοῦ τῆς ὁσίας, Σακκελίων Θεσσαλὸν καὶ Πέτρου ἐφημερίου. Δαπάνῃ δὲ τῶν φιλοχρίστων καὶ εὐσεβῶν χριστιανῶν. Ἐν Θεσσαλονίκῃ, τυπογραφεῖον Κυριάκου Δαρζηλοβίτου. 1853.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-29: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀεὶ σκοτιζόμενον ταῖς ἁμαρτίαις. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Διονύσιος μοναχός∙ σ. 15-30: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑπὲρ τὴν δύναμιν τῶν λόγων ἅπασαν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰσίδωρος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως∙ σ. 21-26: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἡ πανοσία καὶ μυροβλύτις ἁγία Θεοδώρα (παράφραση τοῦ NABibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1741e)∙ σ. 33-51: Ὁ Bίος καὶ τὰ θαύματα. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ θαυμασία καὶ ἀοίδιμος καὶ τῶν τοῦ Θεοῦ∙ σ. 52-57: Ὁ Γ΄ κανόνας (στὴν παννυχίδα). Ἀρχ.: Τὰς ἀσθενείας μου καὶ τὰς νόσους ἴασαι. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 58-63: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Μακαρίζομέν σε, Θεοδώρα σεμνή∙ σ. 65-75: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Θεοπίστης∙ σ. 67-75: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Θεοπίστης. Ἀρχ.: Δέχου μέλισμα τρίτον, ὦ Θεοπίστη. Ἦχ. γ΄. Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι∙ σ. 71-72: Τὸ συναξάριο τῆς ἁγίας Θεοπίστης. Ἀρχ.: Ἡ ὁσία αὕτη ἦτο θυγάτηρ τῆς ἁγίας Θεοδώρας.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής : Διονύσιος μοναχός Ισίδωρος Κωνσταντινουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 83 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κυριάκος Δαρζηλοβίτης
Επιμελητής-διορθωτής : Μ. Αθανασίου Π. Παππαδόπουλος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0200
Φυσικός αριθμός: 000232Ετος Εκδοσης : 1920
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 280. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 107.
Αγιοι (ή εορτή): Θεόδωρος ο Τήρων Θεόδωρος ο Στρατηλάτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τῶν ἁγίων ἐνδόξων μεγάλων μαρτύρων Θεοδώρων Τίρωνος καὶ Στρατηλάτου. Ὑπὸ Γρηγορίου Γ. Ἀλιφέρη, σακελλαρίου, θεολόγου καὶ παιδαγωγοῦ. Τύποις Στυλ. Γαληνάκη, Πραξιτέλους 27 Ἀθῆναι. Ἀθῆναι 1920.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-36: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-33: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς ὑπερφώτοις ἀστραπαῖς τοῦ πνεύματος. Ἀκρ.: Δανιὴλ (στὴν θ΄ ὠδή). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Δανιήλ∙ σ. 15-22: Ὁ Bίος τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὑπῆρξε κατὰ τοὺς χρόνους∙ σ. 22-31: Ὁ Bίος τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ὑπῆρξε.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δανιήλ
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Στυλιανός Γαληνάκης
Επιμελητής-διορθωτής : Γ. Αλιφέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0201
Φυσικός αριθμός: 000233Ετος Εκδοσης : 1932
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 107-108.
Αγιοι (ή εορτή): Θεόδωρος ο Τήρων Θεόδωρος ο Στρατηλάτης
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ μαρτύριον τῶν ἁγίων καὶ θαυματουργῶν μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων Τήρωνος καὶ Στρατηλάτου. Ὡς ψάλλεται ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καὶ ἐν τῷ ἱερῷ ἐν Πάρῳ ἡσυχαστηρίῳ τῶν ἁγίων Θεοδώρων. Εἰς τὸ τέλος συνάπτονται παρακλητικὸς τῶν ἁγίων κανών, οἱ χαιρετισμοὶ καὶ τρεῖς ἐγκωμιαστικοὶ εἰς τοὺς ἁγίους λόγοι. Ἐν ἰδίῳ δὲ παρΑΤήματι τὸ «Μικρὸν Κεκραγάριον» ἤτοι κατανυκτικώταται εὐχαὶ εἰς πόθον καὶ ἀγάπην πρὸς τὸν Θεὸν κινοῦσαι τὴν εὐσεβῆ ψυχήν. Ἐκδίδεται νῦν τὸ πρῶτον ἐπιμελείᾳ μὲν γέροντος πνευματικοῦ Ἱερωνύμου ἱερομονάχου Ἁγιορείτου, φιλομάρτυρι δὲ διαθέσει καὶ συνδρομῇ τοῦ ἀοιδίμου ἀρχιμανδρίτου Ζηνοβίου Χανιώτου καί τινων εὐσεβῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν. Πρὸς κοινὴν ἁπάντων ὠφέλειαν τῶν φιλομαρτύρων καὶ φιλοχρίστων πιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου μητρὸς ἡμῶν ἁγίας Ἐκκλησίας τέκνων. Ἐν Ἀθήναις 1932.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-27: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-24: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς ὡραίαν, ὡς περικαλλῆ , ὅλην ὡς ἀμώμητον. Ἀκρ.: <ωψχ … γβα>. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 16-24: Ὁ κανόνας τοῦ Τήρωνος. Ἀρχ.: Τὸν μέγαν ἐν μάρτυσιν, τὸν ἀθλητήν. Ἀκρ.: <Τήρων ὁ κλεινὸς δόξα πρώτῳ σαββάτῳ. Ὁ Ἰωάννης (στὰ πρῶτα τροπάρια κάθε ὠδῆς)>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἰωάννης∙ σ. 16-25: Ὁ κανόνας τοῦ Στρατηλάτου. Ἀρχ.: Φερωνυμίᾳ θεολήπτου κλήσεως καλλωπιζόμενος. Ἀκρ.: <Φερώνυμον δῶρόν σε τοῦ Θεοῦ σέβω. Νικολάου (στὰ θεοτοκία)>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικόλαος∙ σ. 27-33: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πρὸς τὴν ὑμῶν νῦν κραταιὰν ἀντίληψιν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 34-38: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῆς εὐσεβείας τοὺς κλεινοὺς μεγαλομάρτυρας. Οἶκος: Ἄγγελοι ἀοράτως κατεπλάγησαν ὄντως∙ σ. 39-51: Bίος καὶ μαρτύριο τῶν ἁγίων Θεοδώρων. Ἀρχ.: Ἄλλο δὲν εἶναι γλυκύτερον εἰς τὴν ἀγαθὴν ψυχήν∙ σ. 52-58: Λόγος στὰ θαύματα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Ἀρχ.: Εἶναι δίκαιον νὰ ἀναφωνήσωμεν σήμερον∙ σ. 59-70: Εὐθυμίου Ζυγαβηνοῦ, Ἐγκώμιο στὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸ Στρατηλάτη (παράφραση). Ἀρχ.: Δίκαιον εἶναι καὶ πρέπον εἰς ὅλους τοὺς φιλοχρίστους∙ σ. 70-76: Γρηγορίου Νύσσης, Ἐγκώμιο στὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Τήρωνα (παράφραση). Ἀρχ.: Ποῖος σᾶς ἔδειξε τὴν ὁδὸν καὶ ἤλθετε.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Νικόλαος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 + 4 χ.ἀ. + 3-76 + 24 + 2.
Χορηγός έκδοσης : Ζηνόβιος αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0202
Φυσικός αριθμός: 000234Ετος Εκδοσης : 1908
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 278, 3. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 575. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 447, 579. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 108.
Αγιοι (ή εορτή): Θεόδωρος ο Βυζάντιος
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ μαρτύριον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ νεομάρτυρος τοῦ Βυζαντίου (ἀθλήσαντος ἐν Μιτυλήνῃ). Ἐκδίδεται ὑπὸ Παναγιώτου Τσουγρῆ (βιβλιοπώλου ἐν Μιτυλήνῃ). Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον καὶ βιβλιοπωλεῖον Ι. Νικολαΐδου. 1908.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 7-15: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὕμνον προσᾴδειν τῇ σεπτῇ ἀθλήσει σου. Ἀκρ.: Ὕμνον προσᾴδω Θεοδώρῳ τῷ νέῳ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 8-16: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι προθυμουμένῳ σήμερον. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Μιχαὴλ Εὐμορφόπουλος∙ σ. 18-32: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ὁ ἔνθερμος οὗτος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως νεομάρτυς.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Νικολαΐδης
Επιμελητής-διορθωτής : Παναγιώτης Τσουγρής
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0203
Φυσικός αριθμός: 000235Ετος Εκδοσης : 1955
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 109.
Αγιοι (ή εορτή): Θεόδωρος ο Βυζάντιος
Τίτλος : Γεωργίου Π. Σωτηρίου, Θεολόγου – Καθηγητοῦ, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Ὁ νεομάρτυς ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος πολιοῦχος Μυτιλήνης. Μαρτύριον – Ἀκολουθίαι – Εἰκόνες - Σχετικὰ πρὸς τὸ μαρτύριον ζητήματα. Μυτιλήνη 1955.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-13: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο∙ σ. 13-17: Ἐπιστολὲς τοῦ ἁγίου Μακαρίου <Νοταρᾶ> στὸν πατέρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ ἁγίου Θεοδώρου∙ σ. 21-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 26-31: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1908, σ. 7-15)∙ σ. 33-42: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Ἰάκωβος μητροπολίτης Μυτιλήνης∙ σ. 37-41: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἐγκωμίων ᾄσμασι φαιδροῖς, δεῦτε, ὦ φιλέορτοι. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 43: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Μεγαλύνωμεν, πιστοί, τοῦ παντὸς τὸν Κύριον. Ποιητής: Ἰάκωβος μητροπολίτης Μυτιλήνης∙ σ. 44-50: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πρὸς τὴν σὴν ὄντως κραταιὰν ἀντίληψιν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ.
Τόπος έκδοσης: Μυτιλήνη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος μητροπολίτης Μυτιλήνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 55 + 1 χ.ἀ. + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Σωτηρίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0215
Φυσικός αριθμός: 000251Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 125.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος
Τίτλος : Διασκευὴ καὶ Ποίημα † Ἐπισκόπου Πολυκάρπου Λιώση, Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὑπέρμαχον στρατηγὸν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ψαλλόμενος κατὰ τὴν περίοδον τοῦ πολέμου. Ἦσαν δὲ τινες Ἕλληνες … λέγοντες θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν … Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ … Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. (Ἰωάννου ιβ΄.). Πολλὰ ἰσχύει δέησις μητρὸς πρὸς εὐμένειαν δεσπότου. Στὸ πίσω ἐξώφυλλο: Τύποις: Ὀρφανοτροφείου «Ἅγ. Γεώργιος» τηλέφωνον 47-774.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-16: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας . Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: ἐπίσκοπος Πολύκαρπος Λιώσης.
Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
Συγγραφέας / Ποιητής : Πολύκαρπος Λιώσης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 1 χ. ἀ + 1 λ. + 16 + 1 χ. ἀ + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ορφανοτροφείο "Άγιος Γεώργιος"
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0217
Φυσικός αριθμός: 000253Ετος Εκδοσης : 1942
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 126.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος
Τίτλος : Λουκιανοῦ Δεπούντη Ἁγιοπαυλίτου, πρωτοσυγκέλλου, προέδρου τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Παναχράντου καὶ Ἀρχαγγέλων, πτυχιούχου τῆς Βαλιανείου Τεχνικῆς Σχολῆς καὶ εἰσηγητοῦ ἐν τῇ Διευθύνσει Ἀναστηλώσεως καὶ Ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Ὑπουργείου τῶν Θρησκευμάτων καὶ Παντελεήμονος Στεφανῆ Σακελλαρίου, πτυχιούχου τῆς Θεολογίας, ἐφημερίου τοῦ ἰδίου Προσκυνήματος, Ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον μετὰ προλεγομένων. Ἐν Ἀθήναις. 1942.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 28-36: Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνα. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς πρὸς σὲ καταφεύγω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Θεοστήρικτος μοναχὸς ἢ Θεοφάνης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοστήρικτος μοναχός Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Λουκιανός Δεπούντης Αγιοπαυλίτης Παντελεήμων Σακελλαρίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0218
Φυσικός αριθμός: 000254Ετος Εκδοσης : 1928
Βιβλιογραφία: Σ. Περδίκης, «Βιβλιογραφία Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου», Ἐπετηρίδα Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 2 (1993) σ. 496-497. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 126.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Γενέσιον
Τίτλος : Ἅπασα ἡ ἀκολουθία τῆς 8ης Σεπτεμβρίου τοῦ Γεννεσίου τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ τῆς Τυπικῆς Διατάξεως. τοῦ Συναξαρίου ἐκ τοῦ Μηνολογίου. Καὶ περιγραφὴ τῆς Ἱερᾶς καὶ σεβασμίας καὶ βασιλικῆς Μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Κύκκου. Ἐπιφημιζομένης κατὰ τὴν νῆσον Κύπρον. Ὑπὸ Ἐφραῒμ ἱερομονάχου καὶ σχόλιον ὑπὸ τοῦ πρώην μητροπολίτου Ἀγκύρας κ. Σεραφεὶμ τοῦ Πισσιδείου. Πρὸς ὄφελος τῆς εὐσεβοῦς κοινότητος τοῦ Ἁγίου Παύλου τῆς νήσου Κύπρου. Κάϊρον. Τύποις Ε. Μενικίδου καὶ Σία. 1928.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-110: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 17-107: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Δεῦτε, πιστοί, πνεύματι θείῳ γηθόμενοι. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Ἰωάννης μοναχός∙ σ. 18-108: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Χορευέτω πᾶσα κτίσις, εὐφραινέσθω. Ἦχ. πλ. δ΄. Τῷ συντρίψαντι πολέμοις. Ποιητής: Ἀνδρέας Κρήτης∙ σ. 31-103: Σεραφεὶμ Πισσιδίου πρῴην Ἀγκύρας, Περιγραφὴ τῆς Ἱερᾶς σεβασμίας καὶ βασιλικῆς Μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Κύκκου. Ἀρχ.: Ὅλα βέβαια τοῦ Θεοῦ τὰ χαρίσματα∙ σ. 111-115: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ Θεοτόκο καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ Κύκκου. Ἀρχ.: Πολλοῖς μαστιζόμενοι τοῖς δεινοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἐφραὶμ <πατριάρχης Ἱεροσολύμων>∙ σ. 119-126: Τὰ ἰδιόμελα. Ἀρχ.: Δράμετε, δαιτυμόνες καὶ τῆς Παρθένου ἐρασταί∙ σ. 127-129: Τὰ στιχηρὰ τῆς λιτανείας. Ἀρχ.: Ὅτε ἐπὶ κλίνης σε νεκρὰν Χριστοῦ φοιτηταὶ καθορῶντες.
Τόπος έκδοσης: Κάιρο
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μοναχός Ανδρέας Κρήτης Εφραίμ Ιεροσολύμων
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 λ. + 129 + 5 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ε. Μενικίδης και Σία
Επιμελητής-διορθωτής : Εφραίμ ιερομόναχος Σεραφείμ Πισσίδειος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0219
Φυσικός αριθμός: 000255Ετος Εκδοσης : 1911
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 153, 30. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 461, 580-1. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 127.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Εισόδια
Τίτλος : Ὁμιλία εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου. Ὁμοῦ καὶ τὰ ἀντίφωνα ἐκ τοῦ Μ. Ὡρολογίου, τὰ μεγαλυνάρια ἐκ τοῦ Πνευματικοῦ Κήπου, ἀντὶ τοῦ κοινωνικοῦ, τὰ μακαριστάρια ἐξ ἰδιαιτέρας φυλλάδας, ὁ πολυέλεος ἀπὸ τὴν ἐκλογὴν τῶν Πολτελαίων, ὁμιλία διὰ τοὺς ἀμελοῦντας ἱερεῖς τὴν ἀκολουθίαν των, ἀπὸ τοὺς Ἀδάμαντας τοῦ Παραδείσου, περὶ νηστείας τοῦ σαρανταημέρου, πότε γίνεται κατάλυσις ἰχθύος, περὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, περὶ τοῦ ὑψηλοῦ ἀξιώματος τῆς ἱερωσύνης. Καὶ παρακλητικὸς κανὼν, καὶ οἱ κδ΄ οἶκοι τῶν παμμεγίστων ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ ἐρρανισθέντων ἐκ τῆς Μονῆς τοῦ Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους ὅτε ἐπεσκέφθην τὸ 1904 τὴν μονὴν ταύτην, εὑρισκομένων τῶν ἀνωτέρω εἰς τὴν βιβλιοθήκην μου. Ὁ ἐλάχιστος ἐν ἱερεῦσι Γεώργιος Α. Βουτέρης, ἱερεὺς καὶ προσκυνητής, ἐφημέριος τοῦ ἐνταῦθα ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἀθῆναι. 20 Φεβρουαρίου 1911.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-6: Ὁμιλία στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος Κυρίου∙ πανήγυριν θεομητορικήν∙ σ. 8-10: Τὰ ἐγκώμια στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι τῇ σῇ εἰσόδῳ ὕμνον∙ σ. 16-22: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας τῆς Γοργοϋπηκόου. Ἀρχ.: Θαυμάτων τῶν θείων σου τὴν πληθύν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικόδημος <Ἁγιορείτης>∙ σ. 23-32: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στοὺς ἀρχαγγέλους. Κοντάκιον: Τοὺς ἀρχαγγέλους τῆς Τριάδος εὐφημήσωμεν. Οἶκος: Ἄγγελος ταγματάρχης τῶν ἀύλων ἀγγέλων ἐκτίσθης. Διορθωτής: Νικόδημος Ἁγιορείτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης Νικόδημος Αγιορείτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0220
Φυσικός αριθμός: 000256Ετος Εκδοσης : 1809
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 149, 24a. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1809.37. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 127-128.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : Οἱ Εἰκοσιτέσσαρες οἶκοι τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὴν τῶν Γραικῶν ἁπλῆν γλῶσσαν παραφραστικῶς μετενεχθέντες παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Μελετίου Καλλονᾶ. Ἔκδοσις Α΄. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. 1809.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 12-75: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια∙ Ἀρχ.: Ὦ πανάχραντε παρθένε Θεοτόκε, ἐσένα τοῦ ἀνδρειωμένου στρατηγοῦ)∙ σ. 77-83: Εὐχὲς στὴ Θεοτόκο.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 84.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πάνος Θεοδοσίου εξ Ιωαννίνων
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0221
Φυσικός αριθμός: 000257Ετος Εκδοσης : 1865
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 150, 24b. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1865.394. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 128.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : Οἱ Οἰκοσιτέσσαρες οἶκοι τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὴν ἁπλῆν γλῶσσαν παραφραστικῶς μετενεχθέντες παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Μελετίου Καλλονᾶ. Ἐν Βενετίᾳ, ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ τυπογραφείου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 1865.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1809 (μὲ μικρὲς διαφορές).
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 72.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγίου Γεωργίου Βενετίας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0222
Φυσικός αριθμός: 000259Ετος Εκδοσης : 1870
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1870. 380. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 128.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : Οἱ εἰκοσιτέσσαρες οἶκοι τῆς ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου. Πρὸς εὐχερεστέραν χρῆσιν ἀφορῶσαν εἰς τὴν ἐκστΙθΙσιν τούτων ὑπὸ τῶν παίδων, συντελοῦσαν καὶ πρὸς κτῆσιν ἐλευθέρας καὶ εὐκρινοῦς ἀναγνώσεως. Ναύπλιον, τυπογραφεῖον Σωτηρίου Ε. Βίγγα. 1870.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-15: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς. Οἶκος: Ἄγγελος πρωτοστάτης.
Τόπος έκδοσης: Ναύπλιο
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 15 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτήριος Βίγγας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0223
Φυσικός αριθμός: 000260Ετος Εκδοσης : 1878
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1878.470. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 128.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : <Οἱ εἰκοσιτέσσαρες οἶκοι τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας εἰς τὴν ἁπλῆν γλῶσσαν παραφραστικῶς μετενεχθέντες παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Μελετίου Καλλονᾶ, ἀνατυπωθέντες δὲ δαπάνῃ Γ. Δ. Πολυλᾶ. Κέρκυρα, τυπογρ. Ὁ Κάδμος. 1878.>
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1809 (χωρὶς τὶς εὐχές).
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 37.
Χορηγός έκδοσης : Γ.Δ. Πολυλάς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ο Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0224
Φυσικός αριθμός: 000261Ετος Εκδοσης : 1895
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 143, 12b. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1895.33. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 128-129.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας ψαλλομένη τῇ 25 Μαρτίου. Συντεθεῖσα δι’ ἐπιμελείας παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Βουτέρη, Αἰγινήτου καὶ ἐφημερίου τοῦ ἐνταῦθα ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην. Αἰνεῖτε οὐρανοὶ θεοῦ τὴν δόξαν. Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί. Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεός, εὐλογημένον τὸ ὄνομα αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Πρὸς χρῆσιν πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ὑπάρχει καὶ ἐν τῷ τέλει ὁ πολυέλεος καὶ οἱ 24 οἶκοι τῆς Θεοτόκου. Ἐν Ἀθήναις. 1895.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-17: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-14: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: ᾈδέτω σοι, Δέσποινα, κινῶν τὴν λύραν. Ἀκρ.: αβγ … χψω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 17-21: Λόγος στὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην∙ σ. 22-29: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0225
Φυσικός αριθμός: 000262Ετος Εκδοσης : 1901
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 98-99. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 129.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : Ἀκάθιστος Ὕμνος ἤτοι 24 οἶκοι τῆς Θεοτόκου. Ἐξηγηθεὶς καὶ ἑρμηνευθεὶς ὑπὸ Εὐαγγ. Κ. Κοφινιώτου, Δ. Φ. πρ. καθηγητοῦ. Ἐν Ἀθήναις, Βασιλικὴ Τυπογραφία Ραφτάνη – Παπαγεωργίου. 1901.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-46: Εἰσαγωγή∙ σ. 47-100: Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου∙ σ. 49-62: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χριστοῦ βιβλίον ἔμψυχον. Ἀκρ.: Χαρᾶς δοχεῖον σοὶ πρέπει χαίρειν μόνῃ. Ἰωσήφ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 63-100: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 192.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Βασιλική Τυπογραφία Ραφτάνη - Παπαγεωργίου
Επιμελητής-διορθωτής : Ευάγγελος Κοφινιώτης
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0227
Φυσικός αριθμός: 000264Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 150, 24c. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 448, 580-1. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 129-130.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : <Οἱ κδ΄ οἶκοι τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Καὶ οἱ κδ΄. οἶκοι εἰς τοὺς θείους Ἀρχαγγέλους. Ὑπὸ Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Πρὸς ὠφέλειαν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν.>
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-9: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 9-16: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στοὺς ἀρχαγγέλους.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16, ἀκέφαλο (λείπει τὸ ἐξώφυλλο – σελίδα τίτλου). Τὸ ἔντυπο σκισμένο περὶ τὸ μέσον καὶ κάτω δεξιά.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0228
Φυσικός αριθμός: 000265Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 130.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : Ἔκδοσις «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης». Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου μετὰ τοῦ κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης». Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4-35: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870).
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 35 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'