Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 13
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0219
Φυσικός αριθμός: 000255Ετος Εκδοσης : 1911
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 153, 30. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 461, 580-1. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 127.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Εισόδια
Τίτλος : Ὁμιλία εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου. Ὁμοῦ καὶ τὰ ἀντίφωνα ἐκ τοῦ Μ. Ὡρολογίου, τὰ μεγαλυνάρια ἐκ τοῦ Πνευματικοῦ Κήπου, ἀντὶ τοῦ κοινωνικοῦ, τὰ μακαριστάρια ἐξ ἰδιαιτέρας φυλλάδας, ὁ πολυέλεος ἀπὸ τὴν ἐκλογὴν τῶν Πολτελαίων, ὁμιλία διὰ τοὺς ἀμελοῦντας ἱερεῖς τὴν ἀκολουθίαν των, ἀπὸ τοὺς Ἀδάμαντας τοῦ Παραδείσου, περὶ νηστείας τοῦ σαρανταημέρου, πότε γίνεται κατάλυσις ἰχθύος, περὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, περὶ τοῦ ὑψηλοῦ ἀξιώματος τῆς ἱερωσύνης. Καὶ παρακλητικὸς κανὼν, καὶ οἱ κδ΄ οἶκοι τῶν παμμεγίστων ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ ἐρρανισθέντων ἐκ τῆς Μονῆς τοῦ Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους ὅτε ἐπεσκέφθην τὸ 1904 τὴν μονὴν ταύτην, εὑρισκομένων τῶν ἀνωτέρω εἰς τὴν βιβλιοθήκην μου. Ὁ ἐλάχιστος ἐν ἱερεῦσι Γεώργιος Α. Βουτέρης, ἱερεὺς καὶ προσκυνητής, ἐφημέριος τοῦ ἐνταῦθα ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἀθῆναι. 20 Φεβρουαρίου 1911.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-6: Ὁμιλία στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος Κυρίου∙ πανήγυριν θεομητορικήν∙ σ. 8-10: Τὰ ἐγκώμια στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι τῇ σῇ εἰσόδῳ ὕμνον∙ σ. 16-22: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας τῆς Γοργοϋπηκόου. Ἀρχ.: Θαυμάτων τῶν θείων σου τὴν πληθύν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικόδημος <Ἁγιορείτης>∙ σ. 23-32: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στοὺς ἀρχαγγέλους. Κοντάκιον: Τοὺς ἀρχαγγέλους τῆς Τριάδος εὐφημήσωμεν. Οἶκος: Ἄγγελος ταγματάρχης τῶν ἀύλων ἀγγέλων ἐκτίσθης. Διορθωτής: Νικόδημος Ἁγιορείτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης Νικόδημος Αγιορείτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0220
Φυσικός αριθμός: 000256Ετος Εκδοσης : 1809
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 149, 24a. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1809.37. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 127-128.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : Οἱ Εἰκοσιτέσσαρες οἶκοι τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὴν τῶν Γραικῶν ἁπλῆν γλῶσσαν παραφραστικῶς μετενεχθέντες παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Μελετίου Καλλονᾶ. Ἔκδοσις Α΄. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Πάνῳ Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. 1809.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 12-75: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια∙ Ἀρχ.: Ὦ πανάχραντε παρθένε Θεοτόκε, ἐσένα τοῦ ἀνδρειωμένου στρατηγοῦ)∙ σ. 77-83: Εὐχὲς στὴ Θεοτόκο.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 84.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πάνος Θεοδοσίου εξ Ιωαννίνων
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0221
Φυσικός αριθμός: 000257Ετος Εκδοσης : 1865
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 150, 24b. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1865.394. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 128.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : Οἱ Οἰκοσιτέσσαρες οἶκοι τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὴν ἁπλῆν γλῶσσαν παραφραστικῶς μετενεχθέντες παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Μελετίου Καλλονᾶ. Ἐν Βενετίᾳ, ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ τυπογραφείου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 1865.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1809 (μὲ μικρὲς διαφορές).
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 72.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγίου Γεωργίου Βενετίας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0222
Φυσικός αριθμός: 000259Ετος Εκδοσης : 1870
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1870. 380. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 128.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : Οἱ εἰκοσιτέσσαρες οἶκοι τῆς ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου. Πρὸς εὐχερεστέραν χρῆσιν ἀφορῶσαν εἰς τὴν ἐκστΙθΙσιν τούτων ὑπὸ τῶν παίδων, συντελοῦσαν καὶ πρὸς κτῆσιν ἐλευθέρας καὶ εὐκρινοῦς ἀναγνώσεως. Ναύπλιον, τυπογραφεῖον Σωτηρίου Ε. Βίγγα. 1870.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-15: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς. Οἶκος: Ἄγγελος πρωτοστάτης.
Τόπος έκδοσης: Ναύπλιο
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 15 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτήριος Βίγγας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0223
Φυσικός αριθμός: 000260Ετος Εκδοσης : 1878
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1878.470. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 128.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : <Οἱ εἰκοσιτέσσαρες οἶκοι τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας εἰς τὴν ἁπλῆν γλῶσσαν παραφραστικῶς μετενεχθέντες παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Μελετίου Καλλονᾶ, ἀνατυπωθέντες δὲ δαπάνῃ Γ. Δ. Πολυλᾶ. Κέρκυρα, τυπογρ. Ὁ Κάδμος. 1878.>
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1809 (χωρὶς τὶς εὐχές).
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 37.
Χορηγός έκδοσης : Γ.Δ. Πολυλάς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ο Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0224
Φυσικός αριθμός: 000261Ετος Εκδοσης : 1895
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 143, 12b. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1895.33. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 128-129.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας ψαλλομένη τῇ 25 Μαρτίου. Συντεθεῖσα δι’ ἐπιμελείας παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Βουτέρη, Αἰγινήτου καὶ ἐφημερίου τοῦ ἐνταῦθα ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην. Αἰνεῖτε οὐρανοὶ θεοῦ τὴν δόξαν. Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί. Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεός, εὐλογημένον τὸ ὄνομα αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Πρὸς χρῆσιν πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ὑπάρχει καὶ ἐν τῷ τέλει ὁ πολυέλεος καὶ οἱ 24 οἶκοι τῆς Θεοτόκου. Ἐν Ἀθήναις. 1895.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-17: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-14: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: ᾈδέτω σοι, Δέσποινα, κινῶν τὴν λύραν. Ἀκρ.: αβγ … χψω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 17-21: Λόγος στὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην∙ σ. 22-29: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0225
Φυσικός αριθμός: 000262Ετος Εκδοσης : 1901
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 98-99. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 129.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : Ἀκάθιστος Ὕμνος ἤτοι 24 οἶκοι τῆς Θεοτόκου. Ἐξηγηθεὶς καὶ ἑρμηνευθεὶς ὑπὸ Εὐαγγ. Κ. Κοφινιώτου, Δ. Φ. πρ. καθηγητοῦ. Ἐν Ἀθήναις, Βασιλικὴ Τυπογραφία Ραφτάνη – Παπαγεωργίου. 1901.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-46: Εἰσαγωγή∙ σ. 47-100: Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου∙ σ. 49-62: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χριστοῦ βιβλίον ἔμψυχον. Ἀκρ.: Χαρᾶς δοχεῖον σοὶ πρέπει χαίρειν μόνῃ. Ἰωσήφ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 63-100: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 192.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Βασιλική Τυπογραφία Ραφτάνη - Παπαγεωργίου
Επιμελητής-διορθωτής : Ευάγγελος Κοφινιώτης
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0227
Φυσικός αριθμός: 000264Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 150, 24c. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 448, 580-1. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 129-130.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : <Οἱ κδ΄ οἶκοι τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Καὶ οἱ κδ΄. οἶκοι εἰς τοὺς θείους Ἀρχαγγέλους. Ὑπὸ Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Πρὸς ὠφέλειαν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν.>
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-9: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 9-16: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στοὺς ἀρχαγγέλους.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16, ἀκέφαλο (λείπει τὸ ἐξώφυλλο – σελίδα τίτλου). Τὸ ἔντυπο σκισμένο περὶ τὸ μέσον καὶ κάτω δεξιά.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0228
Φυσικός αριθμός: 000265Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 130.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : Ἔκδοσις «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης». Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου μετὰ τοῦ κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης». Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4-35: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870).
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 35 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0229
Φυσικός αριθμός: 000266Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 130.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ἐν Ἀθήναις. Ἐκ τῶν Καταστημάτων Ι. Νικολαΐδου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-16: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Νικολαΐδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0230
Φυσικός αριθμός: 000267Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, ΑΧΡ.325. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 130.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Ευαγγελισμός
Τίτλος : Οἱ εἰκοσιτέσσαρες οἶκοι τῆς ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου. Ἐν Ἀθήναις.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-14: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870).
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 14 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0231
Φυσικός αριθμός: 000268Ετος Εκδοσης : 1802
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 146, 19a. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1802.18. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 130-132.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἐγκώμια νεοφανῆ, ἤτοι ἀκολουθία πανίερος εἰς τὴν πανσέβαστόν τε καὶ παναγίαν Μετάστασιν τῆς ὑπερευλογημένης καὶ πανενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τε καὶ ἀειπαρθένου μακαρίας Μαρίας. Ψαλλομένη τῇ ιε΄. Αὐγούστου, ἢ τῇ πρὸ αὐτῆς, ὥσπερ κᾂν τῷ Μεγάλῳ Σαββάτῳ. Ἧ προσῆπται καὶ λόγος πανηγυρικός, ἐν ᾧ παρεκβατικῶς μὲν, ἀναγκαίως δὲ (ὡς πρὸς τοὺς τῇδε) ἀποδείκνυται, μικρόν, τό, πρὸ τόκου, ἐν τόκῳ, καὶ μετὰ τόκον, παρθένος. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα. Σπουδῇ του καὶ φιλοτίμῳ δαπάνῃ, τῶν τῆς περιφανεστάτης Ἑλλάδος πανευαγοῦς μοίρας. Ἐν τῷ κατὰ τὴν ὁδὸν Γγιούλλιαν, Γεννόβης, τῆς πάνυ, κλεινῷ Τυπογραφείῳ, τοῦ τῆς Πιάνε, Ἰακόβου. Ἔτει. ᾳωβ΄. 1802. Genova. Stamperia di Giacomo delle Piane. In Strada Giulia.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-52: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκωμίων∙ σ. 2-33: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης, σεμνή, καὶ ἀγγέλων στρατιαὶ. Ἀκρ.: Α΄ στάση: αβγ...χψω. Β΄ στάση: αβγ...χψω. Νεοφύτου Παρίου. Ποιητής: Νεόφυτος Πάριος. Γ΄ στάση: αβγ...χψω. ωψχ...γβα∙ σ. 34-44: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Κύριε Θεέ μου, ἐξόδιον ὕμνον καὶ ἐπιτάφιον, ᾄδειν ἀρξάμενος σοῦ τῇ μητρί. Ἀκρ.: <Καὶ σήμερον δὲ Σάββατον μέλπω μέγα>. Ἦχ. πλ. β΄. Κύματι θαλάσσης∙ σ. 53-92: Λόγος πανηγυρικός, ἐν ᾧ, κατὰ παρέκβασιν, δείκνυται, καὶ τὸ, πρὸ Τόκου, ἐν Τόκῳ, καὶ μετὰ Τόκον, Παρθένος, ἐκφωνηθεὶς, εἰς τὴν θείαν πανήγυριν, τῆς θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Τίς αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα ἐκ τῆς ἐρήμου, τὸ ᾎσμα. Ἀρχ.: Τί λέγει; τί ἀπορεῖ; τί ἐρωτᾷ τώρα.
Τόπος έκδοσης: Γένοβα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νεόφυτος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 8 + 92.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Giacomo delle Piane
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0232
Φυσικός αριθμός: 000269Ετος Εκδοσης : 1836
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 145, 17b. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 2591. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 132.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἀκολουθία ἱερὰ εἰς τὴν Μετάστασιν τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἐκ πολλῶν ἐρανισθεῖσα, εἰς χρῆσιν τῶν φιλεόρτων χριστιανῶν. Ἐν Βενετίᾳ, ἐκ τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας Φραγκίσκου Ἀνδρεώλα. 1836.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-41: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκωμίων∙ σ. 5-32: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης, Χριστέ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς ζωῆς κατατίθεται.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 44.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φραγκίσκος Ανδρεόλας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0233
Φυσικός αριθμός: 000270Ετος Εκδοσης : 1861
Βιβλιογραφία: Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 8897. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 132-133.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Τὸ Ἐξακουστὸν Προσκύνημα, ἤτοι περιγραφὴ τῆς ἐν Λέσβῳ κωμοπόλεως Ἁγιάσου καὶ τῆς ἐν αὐτῇ ὑπαρχούσης ἁγίας καὶ θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, Ἡ Κοίμησις ἐπιφημιζομένης. Μετὰ τῆς ἀκολουθίας τῶν στιχηρῶν καὶ τῶν μεγαλειναρίων τῶν ἐν τῇ λιτανείᾳ αὐτῆς ψαλλομένων ὑπὸ Β. Βράνη τοῦ Λεσβίου. Δαπάνη Βρανᾶ Ἴσκια καὶ Γρηγορίου μοναχοῦ. Ἐν Σμύρνῃ, ἐκ τῆς τυπογραφίας Ἰ. Μάγνητος. 1861.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 8: Ὠδὴ Α΄. Πρὸς τὴν ἁγία θαυματουργὸ εἰκόνα. (στ. 20). Ἀρχ.: Τὴν θείαν ταύτην εἰκόνα ἱστόρησεν ἀκέστωρ∙ σ. 9-10: Ὠδὴ Β΄. Στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (7 στροφὲς ὀκτάστιχες). Ἀρχ.: Ἐν κανίστροις εὔοσμ' ἄνθη νεοσύλλεκτα λαβοῦσαι. Ποιητής: Ἠλίας Τανταλίδης∙ σ. 11: Ὠδὴ Γ΄. Ἐλέους χάριν. 1 (26 στ.). Ἀρχ.: Φεῦ μοι! τάλας! τί νὰ γένω! κινδυνεύω νὰ χαθῶ∙ σ. 12: 2 (30 στ.). Ἀρχ.: Ἀλλὰ πάλιν δὲν θὰ σφάλλω ἂν εἰσέλθω ταπεινῶς∙ σ. 13-27: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 20-27: Τὰ ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1836).
Τόπος έκδοσης: Σμύρνη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ηλίας Τανταλίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης : Βρανάς Ίσκιας Γρηγόριος μοναχός
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Μάγνης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0234
Φυσικός αριθμός: 000271Ετος Εκδοσης : 1862
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 146, 18a. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 8949. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 133.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἀκολουθία ἱερὰ εἰς τὴν Μετάστασιν τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἐκδίδοται κελεύσει τοῦ μακαριωτάτου πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων κυρίου κυρίου Κυρίλλου. Ἐν Ἱεροσολύμοις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Π. Τάφου. ‚αωξβ΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-42: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Ἡ ἁγνὴ ἐν τάφῳ κατετέθης βαβαί, ἡ Θεὸν ἐν τῇ γαστρί σου χωρήσασα.
Τόπος έκδοσης: Ιερουσαλήμ
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 11 χ.ἀ. + 1 λ. + 42.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Παναγίου Τάφου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0235
Φυσικός αριθμός: 000272Ετος Εκδοσης : 1871
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 147, 19b. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1871.144. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 133-134.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἐγκώμια νεοφανῆ, ἤτοι ἀκολουθία πανίερος εἰς τὴν πανσέβαστόν τε καὶ παναγίαν μετάστασιν τῆς ὑπερευλογημένης καὶ πανενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ψαλλομένη τὴν ιε΄. Αὐγούστου ἢ καὶ πρὸ αὐτῆς, ὡς ψάλλεται ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ἔκδοσις δευτέρα. Ἐν ᾗ προσετέθησαν 24 οἶκοι ἐπὶ τῇ κοιμήσει τῆς Θεοτόκου, καὶ λόγος πανηγυρικὸς τοῦ Γερμανοῦ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἐν Πάτραις, τυπογραφεῖον καὶ βιβλιοπωλεῖον Ε. Π. Χριστοδούλου. 1871.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-48: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκωμίων (Βλ. ἔκδοση 1802)∙ σ. 49-56: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῆς ἀθανάτου σου κοιμήσεως, πανάχραντε. Οἶκος: Ἄγε δὴ τῶν ἀγγέλων ὁ χορὸς ἐκ τῶν ἄνω Μαριὰμ τὴν παρθένον ὑμνεῖτε∙ σ. 57-63: Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως, Ἐγκώμιο στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Παυσάσθωσαν τῶν αἱρετικῶν οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἐμβρόντητοι λόγοι (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1135).
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 63 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ε. Π. Χριστοδούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0236
Φυσικός αριθμός: 000273Ετος Εκδοσης : 1885
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 146, 18b. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1885.19. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 134.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἀκολουθία ἱερὰ εἰς τὴν μετάστασιν τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἐκδίδοται κελεύσει τοῦ μακαριωτάτου καὶ ἁγιωτάτου πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων κυρίου κυρίου Νικοδήμου τοῦ Α΄. Ἐν Ἱεροσολύμοις, ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου τοῦ Π. Τάφου. 1885.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-41: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκωμίων (βλ. ἔκδοση 1862).
Τόπος έκδοσης: Ιερουσαλήμ
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 6 χ.ἀ. + γ΄ + 41 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Παναγίου Τάφου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0237
Φυσικός αριθμός: 000275Ετος Εκδοσης : 1887
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 143, 13. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1887.18. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 134.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς Κοιμήσεως τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. Ψαλλομένη τῇ 15 Αὐγούστου ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἡ ἐν Ἓξ Μαρμάροις ἑορτάζουσα Ἱερὰ Ἐκκλησία ἐξέδοτο. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. 1887.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-22: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀμφεπονεῖτο ἀύλων τάξεις. Ἄκρ.: Πανηγυριζέτωσαν οἱ θεόφρονες. Ἦχ. α΄. Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός∙ σ. 11-23: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Παρθένοι νεάνιδες σὺν Μαριάμ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἰωάννης Δαμασκηνός.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Δαμασκηνός Κοσμάς Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 28.
Χορηγός έκδοσης : Ενορία Έξι Μαρμάρων Κωνσταντινουπόλεως
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0238
Φυσικός αριθμός: 000276Ετος Εκδοσης : 1887
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 144, 14. Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 99. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1887.19. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 134.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Λειτουργίας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ψαλλομένη τῇ ιε΄ Αὐγούστου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν ἐκδοτῶν Α. Κολλαράκη καὶ Ν. Τριανταφύλλου, ὑπὸ τὸ Δημαρχεῖον 1887.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-40: Ἡ ἀκολουθία.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Δαμασκηνός Κοσμάς Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0239
Φυσικός αριθμός: 000277Ετος Εκδοσης : 1895
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 144, 15. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1895.31. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 135.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου περιέχουσα τὸν Ἑσπερινόν, Ὄρθρον, Λειτουργίαν μετὰ τὸν Πολυέλεον καὶ Ἐπιτάφιον αὐτῆς. Ψαλλομένη τῇ 15 Αὐγούστου. Συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐπισκόπου Κύμης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Μακαρίου τοῦ Καρυστίας. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι. Πρὸς ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἀθῆναι. 1895.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1: Ἡ Ἀκολουθία.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1-2, 15-18, ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σ. 3-14, 19-30).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0240
Φυσικός αριθμός: 000278Ετος Εκδοσης : 1898
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 148, 20. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1898.247. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 135.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἐγκώμια ἄσματα, ἤτοι ἀκολουθία ἱερὰ εἰς τὴν μετάστασιν τῆς ὑπερευλογημένης καὶ πανενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τε καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ψαλλομένη τῇ ιε΄ (15) Αὐγούστου. ῟ῌ προσῆπτε καὶ λόγος πανηγυρικός, ἐν ᾧ (παρεκβατικῶς μέν, ἀναγκαίως δὲ πρὸς τοὺς νῦν ἀντιφρονοῦντας) ἀποδεικνύεται τρανῶς τὸ «πρὸ τόκου ἐν τόκῳ καὶ μετὰ τόκον Παρθένος». Ἔκδοσις νεωτάτη. Ἐν Ἀθήναις. Ἐκδότης: Κωνσταντῖνος Χρ. Δουκάκης, προσκυνητὴς ἐκ Καλαμῶν. 36 - ὁδὸς Πετράκη – 36. 1898.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-58: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-29: Τὰ ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1836)∙ σ. 37-57: Λόγος πανηγυρικὸς (βλ. ἔκδοση 1802)∙ σ. 57: Θαῦμα τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Εἰς τὰ μέρη τῆς Ἀνατολῆς εὑρίσκεται μοναστήριον∙ σ. 58-70: Ἡ ἀκολουθία στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1887α)∙ σ. 71-75: Στίχοι στὴ Γέννηση τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Κύριε, εὐχαριστῶ σοι, Ἰησοῦ, σὲ προσκυνῶ∙ σ. 76-78: Ὕμνος κατ’ ἀλφάβητον στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Ἄνοιξον, δέομαι ἁγνή, τὰ ταπεινά μου χείλη.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Δαμασκηνός Κοσμάς Μελωδός Νεόφυτος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 81 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κωνσταν. Χ. Δουκάκης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0241
Φυσικός αριθμός: 000279Ετος Εκδοσης : 1900
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 144, 16. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1900.123. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 135-136.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἀσματικὴ ἀκολουθία ψαλλομένη τῇ ιε΄ Αὐγούστου εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ περιέχουσα τὰ ἑξῆς ἤτοι ἐν τῷ Μεγάλῳ Ἑσπερινῷ: τὸ κεκραγάριον, τὰ στιχηρὰ προσόμοια διπλᾶ, τὸ δοξαστικὸν «Θεαρχίῳ νεύματι» ὀκτάηχον δίχορον καὶ ἕτερον ὡσαύτως ὀκτάηχον δίχορον ἔντεχνον, ψαλλομένων ὅλων τῶν ἤχων ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει, χωρὶς οΑὐδόλως νὰ μεταβάλλῃ αὐτὴν ὁ ἰσοκρατῶν∙ τὰ ἀπόστιχα, τὸ δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων, τὸ ἀπολυτίκιον διπλοῦν καὶ τὸ κοντάκιον. Εἰς τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Λειτουργίαν: τὰ καθίσματα, τὸ προκείμενον «Μνησθήσομαι τοῦ ὀνοματός σου», τὸ ἰδιόμελον μετὰ τὸν Ν΄ ψαλμόν, τὰς καταβασίας, τὸ μεγαλυνάριον, τὸ ἐξαποστειλάριον, τοὺς αἴνους, τὰ στιχηρὰ προσόμοια, τὸ δοξαστικὸν τῶν αἴνων, καὶ εἰς τὸ Ἐξαιρέτως «αἱ γενεαὶ πᾶσαι» καὶ τὰ τέσσαρα ἐξαποστειλάρια. Ἅπαντα μελοποιηθέντα ὑπὸ Φωκίωνος Βάμβα. Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ὑπὸ τοῦ ἰδίου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Καλαράκη. 1900.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-52: Ἐπιλογὴ μελοποιημένων τροπαρίων ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 52.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Καλαράκη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0243
Φυσικός αριθμός: 000281Ετος Εκδοσης : 1922
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 144, 15b. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 136.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης τῆς κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Μετὰ μεγάλης προσθήκης, αἴνους εἰς τὴν παραμονήν, παρακλητικὸς κανὼν καὶ κδ΄ χαιρετισμοὺς εἰς τὴν παντάνασσαν δέσποιναν, ὁμιλία ἐκ τοῦ ἱεροῦ Δαμασκηνοῦ. Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι: Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-20: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1887α)∙ σ. 14-20: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1887α)∙ σ. 24-27: Ὁμιλία στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Νέκρωσιν ἡ τῆς ζωῆς μήτηρ δέχεται. σ. 29-37: Τὰ ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1802).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης Ιωάννης Δαμασκηνός Κοσμάς Μελωδός Νεόφυτος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0244
Φυσικός αριθμός: 000282Ετος Εκδοσης : 1955
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 137.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἔκδοσις «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης». Χαιρετισμοὶ εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ ἡ παράκλησις τῆς Θεοτόκου τῆς Γλυκοφιλούσης. Εὑρισκομένης τῆς ἱερᾶς εἰκόνος αὐτῆς ἐν τῇ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μονῇ τοῦ Φιλοθέου. Ἔκδοσις πρώτη. 1955. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-19: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1871)∙ σ. 21-44: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ Θεοτόκο Γλυκοφιλούσα τῆς Μονῆς Φιλοθέου. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαί σου, δέσποινα, τὰ φρικτά. Ἀκρ.: Ὕμνοις ἐξᾴδω Γλυκοφιλοῦσαν κόρην. Ἰάκωβος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰάκωβος <Νεοσκητιώτης>∙ σ. 44: Ἐπίγραμμα στὴ Γλυκοφιλούσα (στ. 4). Ἀρχ.: Τὸ πῦρ κρατοῦσα, ἅμα δὲ καὶ φιλοῦσα∙ σ. 44: Ἐπίγραμμα (στ. 8). Ἀρχ.: Φιλεῖς ἀπαύστως, χερσὶ περιλαβοῦσα.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος Νεοσκητιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 47 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0245
Φυσικός αριθμός: 000283Ετος Εκδοσης : 1960
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 137.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἡ Ἱ. Ἀκολουθία τῆς Κοιμήσεως τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἐν τέλει περιέχονται οἱ Χαιρετισμοὶ εἰς τὴν Κοίμησιν Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ καὶ ἀποσπάσματα ἄρθρων καὶ ὁμιλιῶν διὰ τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ἐκδόσεις Φῶς. Ἀθῆναι 1960.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 14-138: Ἡ ἀκολουθία ∙ σ. 95-118: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1887α)∙ σ. 96-121: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1887α)∙ σ. 138-156: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῇ ἀθανάτῳ καὶ σεπτῇ μεταστάσει σου. Οἶκος: Ἄγγελοι οὐρανόθεν τὴν σὴν κύησιν πάλαι. Ποιητής: Ρωμανὸς ὁ Μελωδός.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ρωμανός Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 191 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φώς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0246
Φυσικός αριθμός: 000285Ετος Εκδοσης : 1939
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 137.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Αγάθωνος
Τίτλος : Προσκυνητάριον τῆς ἐν Ὑπάτῃ τῆς Φθιώτιδος Ἱ. Μονῆς Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τῆς ἐπιλεγομένης τοῦ Ἀγάθωνος. Περιέχον πρῶτον τὴν ἀκολουθίαν τῆς εὑρέσεως τὴς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου καὶ ἑορταζομένης τὴν ς΄ Αὐγούστου καὶ δεύτερον τὴν περιγραφὴν αὐτῆς ὑπὸ τοπογραφικήν, ἱστορικὴν καὶ διοικητικὴν ἔποψιν, τοὺς ἐν τοῖς διαφόροις καιροῖς καταταγέντας καὶ δράσαντας ὁσίους πατέρας κ.λ.π. συγκεντρωθέντα ταῦτα ἐκ τοῦ ἐπισήμου ἀρχείου τῆς Ἱ. Μονῆς καὶ τῶν παραδόσεων. Νῦν τὸ πρῶτον ἐκδίδοται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ τοῦ ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἀγάθωνος. 1939. Ἐκδοτικὸς οἶκος – Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-28: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Κωνσταντίνος Δημητριάδης ἱερομόναχος∙ σ. 9-14: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὰ θεῖα καὶ ὑπερένδοξά σου θαύματα προθυμουμένῳ με. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Κωνσταντίνος Δημητριάδης∙ σ. 21-27: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Κωνσταντίνος Δημητριάδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 118 + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0247
Φυσικός αριθμός: 000286Ετος Εκδοσης : 1869
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 148, 23a. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1869.13. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 138.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Αγία Σκέπη
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, ψαλλομένη τῇ α΄. Ὀκτωβρίου, (ᾗ καὶ Λόγοι τινὲς πανηγυρικοὶ τῆς Θεοτόκου προσετέθησαν). Συντεθεῖσα μὲν ὑπὸ Ἰακώβου μοναχοῦ Ἁγιορείτου. Νῦν δὲ τὸ πρῶτον ἐκδίδοται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου Ἀβερκίου τοῦ ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ῥωσσικοῦ. « Καὶ ἐνετείλατο νεφέληνεἰς σκέπην αὐτοῖς.» (Ψαλμὸς οζ΄.). Ἐν Ἀθήναις, τύποις Γεωργίου Καρυοφύλλη (ὁδὸς Νικία, ἀριθ. 23). 1869.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Στίχοι στὴ Θεοτόκο ὁμοιοκατάληκτοι (στ. 20). Ἀρχ.: Ὦ Παρθένε, ξένον θαῦμα, θαυμασίων θαυμαστόν∙ σ. 3-?: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-?: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν πάνσεπτον σκέπην σου, θεοχαρίτωτε δέσποινα. Ἦχ. δ΄ Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 13-?: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνήσωμεν ἅπαντες τὴν θείαν Σκέπην. Ἀκρ.: Ὑμνῶ Σκέπης σου τὴν χάριν, Παναγία. Ὁ Ἰάκωβος. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Ἰάκωβος <Νεοσκητιώτης>∙ σ. σ. 33-?: Λόγος ἐγκωμιαστικός στὴν ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Νεφέλη τὸ πάλαι καταψύχουσα τὸν καύσωνα∙ σ. 47-55: Λόγος στὴν ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου (μετάφραση ἀπὸ τὰ σλαβωνικά). Ἀρχ.: Ἐν τοῖς ἐσχάτοις δεινοῖς καιροῖς, ὅτε ἐμπιπλάμεθα.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος Νεοσκητιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1-16, 33-34, 47-55 + 1 λ., ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σ. 17-32, 35-46).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεώργιος Καρυοφύλλης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0248
Φυσικός αριθμός: 000287Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 138-139.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Αγία Σκέπη
Τίτλος : Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Προνοίᾳ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Σπυρίδωνος. «Χαῖρε, Σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέλης». Ἐν Ἀθήναις. 1952. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-23: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Σοφίαν παράσχου μοι, ὡς τοῦ Θεοῦ μήτηρ. Ἀκρ.: Σὺ εἶ, παρθένε, Ἑλλάδος σκέπη. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 27-38: Δοξολογία γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 38.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αποστολική Διακονία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'