Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 15
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0259
Φυσικός αριθμός: 000298Ετος Εκδοσης : 1926
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 97. Β. Σκουβαρᾶς, «Τὸ ὑμνογραφικὸ ἔργο τοῦ Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη καὶ τοῦ Ἀλεξ. Μωραϊτίδη (μὲ ἀνέκδοτα φιλολογικὰ καὶ μουσικὰ κείμενα)», Ἀρχεῖον Εὐβοϊκῶν Μελετῶν 7 (1960) σ. 204. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 143-144.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Εικονίστρια
Τίτλος : Ἱστορία τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εἰκονιστρίας τῆς ἐν τῇ νήσῳ Σκιάθῳ καὶ τῆς θαυμαστῆς εὑρέσεως τῆς ἁγίας αὐτῆς εἰκόνος. Συντεθεῖσα ὑπὸ Ἐπιφανίου Δημητριάδου Σκιαθίτου. Καὶ ἐκδοθεῖσα τὸ πρῶτον ἐν ἔτει 1903 ἐπιστασία Ἀ. Παπαδιαμάντη μετὰ σημειώσεων αὐτοῦ. Ἔκδοσις δευτέρα ἐπιμελείᾳ Ἀ. Μωραϊτίδου ἐν ᾗ προσετέθησαν ὁ παρακλητικὸς κανὼν ὁ ψαλλόμενος κατὰ τὴν λιτανείαν τῆς ἁγίας εἰκόνος καὶ ἡ πανηγυρικὴ ἀκολουθία τῆς εὑρέσεως αὐτῆς, ποιηθέντα ὑπ’ αὐτοῦ. Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον Ἰωάννου Ν. Σιδέρη. 46 ὁδὸς Σταδίου – Μέγαρον Ἀρσακείου. 1926.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5: Πρόλογος Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (Ὀκτώβριος 1903)∙ σ. 7-18: Ἱστορία τῆς Μονῆς τῆς Θεοτόκου Εἰκονιστρίας στὴ Σκιάθο∙ σ. 19-28: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Χοροὺς συγκροτήσαντες μυστικοὺς Σκιαθίων παῖδες. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης∙ σ. 29-48: Ἡ ἀκολουθία στὴν εὕρεση τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Εἰκονιστρίας. Ποιητής: Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης∙ σ. 37-44: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν χάριν σου δίδου μοι, παρθενομῆτορ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αλέξανδρος Μωραϊτίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σιδέρης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0260
Φυσικός αριθμός: 000299Ετος Εκδοσης : 1955
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 144.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ελεήστρια
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς ἐπικαλουμένης «Ἐλεηστρίας». Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκδιδομένη ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. Ἐν Ἀθήναις. 1955.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-33: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-29: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν νοῦν μου καταύγασον τῇ φωταυγείᾳ σου. Ἀκρ.: Τῇ Ἐλεηστρίᾳ ἐφύμνιον κόρῃ. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 23-26: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ!
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 33 + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Χρυσόστομος μητροπολίτης Μεσσηνίας
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0262
Φυσικός αριθμός: 000301Ετος Εκδοσης : 1866
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1866. 126. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 145.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Ἔμμετρος ὕμνος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου καὶ εἰς τὸν ἐν Τήνῳ ἱερὸν ναὸν τῆς Εὐαγγελιστρίας. Ὑπὸ Γεωργίου Σκόκου. (Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου). Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Δ. Σηλυβριώτου. 1866.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-16: Ὕμνος. Ἀρχ.: Ὁ τῶν ἁπάντων ποιητὴς τὸ πᾶν δημιουργήσας. Ποιητής: Γεώργιος Σκόκος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Σκόκος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δ. Σηλυβριώτης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0263
Φυσικός αριθμός: 000302Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.863. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 145.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Περιγραφὴ τῆς εὑρέσεως τῆς πανσέπτου εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τῶν θαυμάτων αὐτῆς καὶ τῆς οἰκοδομῆς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας εἰς τὴν νῆσον Τῆνον. Ἔκδοσις εἰκοστὴ πρώτη. Ἐν Ἑρμουπόλει, τύποις Γρηγορίου Κανέλλου, (ὁδὸς Ἑρμοῦ ἀριθ. 8.). 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 51-52: Δέηση στὴν ἀειπάρθενο Μαρία κατ’ ἀλφάβητον ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Ν.Φ. (στ. 48). Ἀρχ.: Ἄχραντε, μητροπάρθενε θεόνυμφε Μαρία (Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, 1 Αὐγούστου 1866).
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 52.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γρηγόριος Κανέλλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0264
Φυσικός αριθμός: 000303Ετος Εκδοσης : 1909
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 159, 33t. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 145.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἐν Τήνῳ εὑρέσεως τῆς ἁγίας εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Τύποις Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Π. Τάφου. 1909.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-12: Ἡ ἀκολουθία.
Τόπος έκδοσης: Ιερουσαλήμ
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 12.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Παναγίου Τάφου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0266
Φυσικός αριθμός: 000306Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 160, 33z. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 146.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Περιγραφὴ τῆς εὑρέσεως τῆς πανσέπτου εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας. Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοὶ Θεοῦ τὴν δόξαν. Ψαλλομένη τῇ 30 Ἰανουαρίου ἑορτὴν τῶν Τριῶν Μεγάλων Διδασκάλων καὶ Ἱεραρχῶν, ὅτε ἑορτάζομεν καὶ τὴν εὕρεσιν τῆς Θεοτόκου. Ἐκδίδεται χάριν εὐλαβείας ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Μεγαλυνάριον. Ἔκθαμβος ἀσπάζεται Γαβριὴλ, ἔκθαμβος λαμβάνει ἡ παρθένος τὸν ἀσπασμὸν, πῶς ὁ Θεὸς Λόγος κατῆλθε βροτοθῆναι∙ τοῦ κτίστου προσκυνοῦμεν τὴν συγκατάβασιν. Ἀθῆναι 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-14: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἑορτάζομεν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί∙ σ. 16-18: Δέηση στὴν ἀειπάρθενο Θεοτόκο Μαρία, στίχοι κατ’ ἀλφάβητον. Ἀρχ.: Ἄχραντε, μητροπάρθενε, θεόνυμφε Μαρία∙ σ. 18-19: Ὁ Εὐαγγελικὸς Νόμος. Ἀρχ.: Μὴ ὀργισθῆς κατ’ ἀδελφοῦ, μὴν τὸν περιφρονήσης∙ σ. 22-23: Εὐχὴ στὴν κυρία Θεοτόκο. Ἀρχ.: Δέσποινα, πάντων Δέσποινα καὶ πάντων ἀνωτέρα∙ σ. 24-25: Ὁ Bίος καὶ ἡ κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἡ παντάνασσα καὶ μήτηρ τοῦ Κυρίου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 35 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0267
Φυσικός αριθμός: 000307Ετος Εκδοσης : 1929
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 146.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Ἱστορία τοῦ ἐν Τήνῳ ἱεροῦ ναοῦ καὶ Ἱδρύματος τῆς Εὐαγγελιστρίας, προσκυνήματος τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων, ἀπὸ τῆς εὑρέσεως τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος μέχρι σήμερον ὑπὸ Νικολάου Γεωργίου Σακελλίωνος, ἱστοριοδίφου, καὶ Σταύρου Νικολάου Φιλιππίδου, Διευθυντοῦ Δημοτικῆς Σχολῆς Ἀρρένων Τήνου. Δαπάναις Ἰακώβου Μαύρου. Ὑπὲρ τοῦ ταμείου τοῦ μεγάλου ναοῦ. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀθανασίου Σκορδίλη. 1929.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 339-349: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 343-347: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Σὲ τὴν μητέρα τοῦ Θεοῦ, πανάμωμε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 345-346: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Καθ’ ὃν χρόνον ὁ πολυεύσπλαγχνος Θεὸς ἐθαυμάστωσε.
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Σακελλίων Σταύρος Φιλιππίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 528.
Χορηγός έκδοσης : Ιάκωβος Μαύρος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αθανασίου Σκορδίλη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0268
Φυσικός αριθμός: 000308Ετος Εκδοσης : 1932
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 147.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Περιγραφὴ τῆς κατὰ τὸ σωτήριον ἔτος 1823 εὑρέσεως τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Εὐαγγελιστρίας. Ἐν Τήνῳ. 1932. Στὸ πίσω ἐξώφυλλο: Τύποις : Ἀνδρέου Σ. Ρακοπούλου – Ἁγ. Μάρκου 30 Ἀθῆναι.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 33-48: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1909).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανδρέου Ρακοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0269
Φυσικός αριθμός: 000309Ετος Εκδοσης : 1936
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 147.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Περιγραφὴ τῆς κατὰ τὸ σωτήριον ἔτος 1823 εὑρέσεως τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Εὐαγγελιστρίας. Ἐν Τήνῳ. 1936.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1932.
Τόπος έκδοσης: Τήνος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0270
Φυσικός αριθμός: 000310Ετος Εκδοσης : 1938
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 147.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Περιγραφὴ τῆς κατὰ τὸ σωτήριον ἔτος 1823 εὑρέσεως τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Εὐαγγελιστρίας. Ἐν Τήνῳ. 1938.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1932.
Τόπος έκδοσης: Τήνος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0271
Φυσικός αριθμός: 000311Ετος Εκδοσης : 1939
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 147.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Ἐπιμελείᾳ τοῦ σεβασμ. μητροπολίτου Θηβῶν καὶ Λεβαδείας κ. Συνεσίου τοῦ Τηνίου, Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Εὐαγγελιστρίας ἤτοι τοῦ ὑπερφυοῦς θαύματος, ὅπερ αὕτη ἐνήργησε, διασώσασα τὸν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων Κωνσταντῖνον τῇ 13ῃ Μαΐου 1915. Ὑπὸ Νικολάου Π. Ἀβούρη Δ. Φ. ἱερέως. Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί, ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός. (Λουκ. Α΄ 48). Ἐκδόται: Χ. Συνοδινὸς καὶ Π. Καβαλλιερᾶτος, ὁδὸς Λέκκα 7α - Ἀθῆναι. 1939.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-19: Ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τῆς Εὐαγγελιστρίας στὸ Βασιλέα Κωνσταντίνο (13 Μαΐου)∙ σ. 12-18: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Σωθεῖσα ἡ χώρα σου νῦν χαριστήριον ὕμνον σοι. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 15-17: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Διεφύλαξας, Παρθένε, ἐκ βεβαίου νῦν κινδύνου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Αβούρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 19 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Χ. Συνοδινού και Π. Καβαλλιεράτου
Επιμελητής-διορθωτής : Συνέσιος μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0272
Φυσικός αριθμός: 000313Ετος Εκδοσης : 1955
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 148.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Περιγραφὴ τῆς κατὰ τὸ σωτήριον ἔτος 1823 εὑρέσεως τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Εὐαγγελιστρίας. Ἐν Τήνῳ. 1955.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1932.
Τόπος έκδοσης: Τήνος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 47 +1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0273
Φυσικός αριθμός: 000314Ετος Εκδοσης : 1958
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 148.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Περιγραφὴ τῆς κατὰ τὸ σωτήριον ἔτος 1823 εὑρέσεως τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Εὐαγγελιστρίας. Ἐν Τήνῳ. 1958.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1932.
Τόπος έκδοσης: Τήνος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0275
Φυσικός αριθμός: 000316Ετος Εκδοσης : 1963
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 148.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς εὑρέσεως ἐν Τήνῳ τῆς θαυματουργοῦ καὶ ἁγίας εἰκόνος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Εὐαγγελιστρίας. Ἐγκρίσει τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκδίδοται ὑπὸ τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης Στυλιανοῦ. Ἐπιμελείᾳ Ἐλευθερίου Ν. Κορνάρου, πρωτοπρεσβυτέρου, ἱερατικῶς προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Προσκυνήματος Εὐαγγελιστρίας Τήνου. Ἐν Ἀθήναις. 1963.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-35: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 18-33: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι προθέμενος τῆς παναγίας εἰκόνος σου. Ἀκρ.: Ὑμνῶ, παρθένε, τὴν σὴν εἰκόνα. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 19-33: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τηνίων δόξα καὶ χαρὰ καὶ καύχημα. Ἀκρ.: Τῆνος, παρθένε, ἐν σοὶ χορεύει. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 26-29: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἡ θαυματουργὸς αὕτη καὶ ἁγία εἰκών.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 35 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Ελευθέριος Κορνάρος πρωτοπρεσβύτερος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0276
Φυσικός αριθμός: 000318Ετος Εκδοσης : 1862
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 162, 35. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 8952. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 149.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καὶ ἡ κατὰ τὸ Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου, αἷς προσετέθησαν καὶ ἰδιόμελα Νικηφόρου ἱερομονάχου τοῦ Χίου, καὶ σύντομος ἔκθεσις περὶ τῆς ἐν Ἁρμολίοις Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Βρετοῦ. Ἐξεδόθησαν δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου καθηγουμένου τοῦ Βρεύου κ. Μεθοδίου. Ἐν Χίῳ, ἐκ τῆς τυπογραφίας Κ. Μ. Προκίδου. 1862.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-18: Ἡ ἀκολουθία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς∙ σ. 6-14: Ὁ κανόνας τοῦ Πάσχα. Ἀρχ.: Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 6-15: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Νῦν πηγάσας μοι, παρθένε Θεοτόκε, πηγή. Ἀκρ.: Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος∙ σ. 17-18: Τὰ ἰδιόμελα. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 19-39: Ἡ ἀκολουθία στὸ Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου∙ σ. 26-37: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Δεῦτε, πιστοί, πνεύματι θείῳ γηθόμενοι. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Ἰωάννης <μοναχός>∙ σ. 26-38: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Χορευέτω πᾶσα κτίσις, εὐφραινέσθω. Ἦχ. πλ. δ΄. Τῷ συντρίψαντι. Ποιητής: Ἀνδρέας <Κρήτης>∙ σ. 33-34: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἧς ὁ πατὴρ Ἰωακείμ ἐκ βασιλικῆς φυλῆς.
Τόπος έκδοσης: Χίος
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος Νικηφόρος Χίος Ανδρέας Κρήτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. η΄ + 39 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Μεθόδιος καθηγούμενος Βρεύου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κ. Μ. Προκίδου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0277
Φυσικός αριθμός: 000319Ετος Εκδοσης : 1928
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 149-150.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή
Τίτλος : Φιλοθέου Ζερβάκου, ἀρχιμανδρίτου, Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ὥς ψάλλεται ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καὶ ἐν τῇ ἐν Πάρῳ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς Λογγοβάρδας ἀγρυπνίας τελουμένης. Εἰς τὸ τέλος προστίθενται ὁ πανηγυρικὸς λόγος, οἱ χαιρετισμοὶ καὶ 10 παρακλητικοὶ κανόνες, καί τις δὲ εὐχὴ ἱκετήριος. Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον Ἰωάννου Ν. Σιδέρη, 52 ὁδὸς Σταδίου Μέγαρον Ἀρσακείου. 1928.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-8: Ὕμνος στὴ Ζωοδόχο Πηγή. Ἀρχ.: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν τὸν θάνατον πατήσας. Ποιητής: Καισάριος Δαπόντες∙ σ. 8: Ἐπίγραμμα (στ. 2). Ἀρχ.: Μάννα Σιλωὰμ καὶ στοὰν Σολομῶντος∙ σ. 8: Ἐπίγραμμα (στ. 2). Ἀρχ.: Ζωήρρρυτον, δέσποινα, χάριν σὴν δίδου∙ σ. 8: Ἐπίγραμμα (στ. 6). Ἀρχ.: Ἔβλυζε καὶ πρὶν νᾶμα τῷ λαῷ πέτρα. Ποιητής: Ἰωάννης Μαυρόπους∙ σ. 9: Ἐπίγραμμα (στ. 14). Ἀρχ.: Λουτήριον πέφυκε ῥεῖθρον δακρύων. Ποιητής: Νικόλαος Λογάδης, διδάσκαλος τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς∙ σ. 15-50: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 30-43: Ὁ κανόνας τοῦ Πάσχα (βλ. ἔκδοση 1862)∙ σ. 30-44: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1862)∙ σ. 31-44: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἁγία θεόνυμφε, ἡ τῶν ἁγίων τὸν ἅγιον. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 51-85: Πανηγυρικὸς λόγος. Ἀρχ.: Πάλιν ἑορτὴ καὶ πάλιν πανήγυρις∙ σ. 87-95: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῇ Ζωοδόχῳ σου Πηγῇ, θεοχαρίτωτε. Οἶκος: Ἄγγελοι σὺν ἀνθρώποις ἐποφείλουσιν ὄντως. Ποιητής: Νικόδημος ἱερομόναχος Κάππος ὁ Πάτμιος∙ σ. 96-100: Ὁ Α΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Λαβὶς θείου ἄνθρακος, πηγὴ τοῦ ζῶντος. Ἀκρ.: Λουτ<ρῷ με τῷ> σῷ πταισμάτων πλῦνον, κόρη. <Ἰωσήφ>. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 100-104: Ὁ Β΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν ῥαντισμόν, τὸν φωτισμὸν καὶ τὴν ἴασιν. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 104-108: Ὁ Γ΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Χαῖρε, σεμνή, μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἦχ. γ΄. ᾎσμα ἀναπέμψωμεν∙ σ. 109-113: Ὁ Δ΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Δεινῶν ἐπιθέσεσιν, ᾍδου πρὸς πύλας. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἀθανάσιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ ἀπὸ Κρήτης∙ σ. 113-117: Ὁ Ε΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πονηρᾷ συμβουλῇ παρακοῆς τὸ πικρόν. Ἦχ. πλ. α΄. Τῷ σωτῆρι Θεῷ. Ποιητής: Ἰωάννης μοναχός∙ σ. 117-122: Ὁ Ϛ΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἕως τοῦ αἰῶνος ἡ δόξα σου μένει. Ἀκρ.: Ἕκτην δέησιν προσφέρω τῇ παρθένῳ. <Ἰωσήφ>. Ἦχ. πλ. β΄. Κύματι θαλάσσης. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 122-126: Ὁ Ζ΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Φώτισόν μου, Θεοτόκε, τὰς αἰσθήσεις τοῦ νοός. Ἦχ. βαρύς. Τῷ συντρίψαντι∙ σ. 126-130: Ὁ Η΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πηγὴν ἡ κυήσασα τῆς ζωῆς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 130-134: Ὁ Θ΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἡ πύλη τῆς θείας ἀνατολῆς ἤνοιξάς μοι πύλας. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 134-139: Ὁ Ι΄ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. σ. 31-44).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Καισάριος Δαπόντες Ιωάννης Μαυρόπους Νικόλαος Λογάδης Νικόδημος Κάππος Αθανάσιος Κωνσταντινουπόλεως ο νέος Ιωσήφ Υμνογράφος Ιωάννης μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 142 + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σιδέρης
Επιμελητής-διορθωτής : Φιλόθεος Ζερβάκος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0278
Φυσικός αριθμός: 000320Ετος Εκδοσης : 1934
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 150-151.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή
Τίτλος : Ἐπιμελείᾳ οἰκονόμου Δημ. Γ. Κοκκώνη, ἐφημερίου Ἁγ. Σπυρίδωνος Λιμ. Βαθέος, Ἀκολουθία πλήρης τοῦ τε Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου καὶ Λειτουργίας ψαλλομένη τῇ Παρασκευῇ τῆς Διακαινησίμου, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. «Χαῖρε, πέτρα, ἡ ποτίσασα τοὺς διψῶντας τὴν ζωήν». Ἐν Σάμῳ, τύποις Λυσ. Τσοπανάκη. 1934.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-32: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1928)∙ σ. 21-23: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ μὲν ναὸς οὗτος τὸ καταρχὰς συνέστη∙ σ. 33-49: Συνοπτικὴ περιγραφὴ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καὶ τῶν θαυμάτων (ἔρανος ἀπὸ τὴ συγγραφὴ τοῦ Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου). Ἀρχ.: Οὐχὶ μακρὰν τῆς Κωνσταντινουπόλεως∙ σ. 51: Ἐπίγραμμα (στ. 12). Ἀρχ.: Πηγὴν ἰαμάτων σὲ γινώσκομεν πάντες. Ποιητής: Κωνσταντῖνος (μοναχὸς Θεοδόσιος) Θεοδοσίου.
Τόπος έκδοσης: Σάμος
Συγγραφέας / Ποιητής : Κωνσταντίνος (Θεοδόσιος) Θεοδοσίου
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 51 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Λυσ. Τσοπανάκη
Επιμελητής-διορθωτής : Δημ. Κοκκώνης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0279
Φυσικός αριθμός: 000321Ετος Εκδοσης : 1950
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 151.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή
Τίτλος : Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ψαλλομένη τῇ 23ῃ Ἰουλίου. Τύποις Χ. Συνοδινοῦ, Λέκκα 7. Ἀθῆναι 1950.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-37: Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας ψαλλομένη τῇ 23ῃ Ἰουλίου εἰς ἀνάμνησιν τοῦ παρ’ αὐτῆς γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος ἐν τῇ ἐν Πάρῳ σεβασμίᾳ μονῇ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας εἰς τοὺς 125 νέους τοὺς καταδικασθέντας ὑπὸ τῶν Γερμανῶν εἰς θάνατον, ὅτε τούτους διέσωσε∙ σ. 15-34: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἡ χάρις σου, ἄχραντε, συνεργησάτω μοι. Ἀκρ.: Ἡ Πάρος τὰ σῶστρά σοι ἄγει, παρθένε. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 16-35: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Συμπάθειαν ἔχουσα μητρικήν. Ἀκρ.: Σὺ εἶ, θεογεννήτρια, ἡμῶν σκέπη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 24-29: Φιλοθέου Ζερβάκου, Ὑπόμνημα περὶ τοῦ θαύματος. Ἀρχ.: Ἀληθές ἐστι καὶ πανθομολογούμενον.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 37 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Χ. Συνοδινού
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0281
Φυσικός αριθμός: 000323Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 151-152.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή
Τίτλος : Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Τὸ Ἱερὸν Ἁγίασμα τῆς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ (Ἱστορικὰ σημειώματα καὶ Ἱερὰ Παράδοσις). Μετὰ πλήρους ᾀσματικῆς ἀκολουθίας καὶ πολλῶν εἰκόνων. Μερίμνῃ καὶ δαπάνῃ τῆς Πνευματικῆς Διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἰσταμποὺλ 1952. Ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου. Ἀριθμ. ἐκδόσεως 6.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 26-39: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 30-38: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1862).
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46 + 48 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0282
Φυσικός αριθμός: 000324Ετος Εκδοσης : 1724
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXXIX. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 163. Παναγιώτα Τζιβάρα, «Τὸ «Ὑμνολογίδιον» τοῦ Νικολάου Τριαντάφυλλου (1724). Ἡ ἱστορία μιᾶς ἔκδοσης», Πρακτικὰ ΚΓ΄ Πανελληνίου Ἱστορικοῦ Συνεδρίου (24, 25, 26 Μαΐου 2002), Θεσσαλονίκη 2003 σ. 137-152. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 152.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Κασσιοπία
Τίτλος : Ὑμνολογίδιον περιέχον τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ὑπερφυοῦς, καὶ φρικτοῦ θαύματος γεγονότος διὰ τῆς ἁγίας, καὶ σεβασμίου εἰκόνος τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Κασσιοπίας ἐπὶ τῷ ἀδίκως τυφλωθέντι Στεφάνῳ, καὶ παραδόξως ὀμματωθέντι. Ἔτι δὲ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Μαρίνου τοῦ μάρτυρος. Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων, καὶ καλλινίκων παρθένων Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης μετὰ τῆς μητρὸς αὐτῶν Σοφίας. Καὶ ἐν τῷ τέλει μεγαλυνάριά τινα μερικῶν ἁγίων. Συντεθὲν παρὰ Νικολάου Τριανταφύλλου τοῦ Κερκυραίου, καὶ διὰ δαπάνης αὐτοῦ τοῖς τύποις ἐκδοθέν. Τῷ παναγιωτάτῳ, σοφωτάτῳ τε, καὶ θεοσεβεστάτῳ τε κυρίῳ ἡμῶν Ἱερεμίᾳ ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ῥώμης, καὶ οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ, ταπεινῶς ἀφιερωθέν. Ἑνετίῃσιν, ᾳψκδ΄. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Con licenza de’ superiori, e privilegio.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-27: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Νικόλαος Τριαντάφυλλος∙ σ. 10-25: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν τυφλωθεῖσαν ἀφεγγεῖ ζοφόεντι. Ἀκρ.: Τυφλῷ δέδωκε φῶτα ἡ μήτηρ φάους. Νικολάου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικόλαος Τριαντάφυλλος∙ σ. 14-23: Ἡ ἱστορία τοῦ θαύματος σὲ στίχους (στ. 252). Ἀρχ.: Σίμωνος ἀρχεύοντος ἐκ τῶν Λειόνων∙ σ. 28-33: Ἡ ἱστορία τοῦ θαύματος σὲ ἁπλὴ φράση. Ἀρχ.: Ἡγεμονεύοντας εἰς τὴν Κερκύραν Σίμων Λειόνος Μπάϊλος∙ σ. 34-45: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μαρίνου∙ σ. 38-44: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἐν βυθῷ πολλῶν ἁμαρτιῶν καταποντιζόμενον. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 41-42: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἦν ἐπὶ Καρίνου τοῦ βασιλέως∙ σ. 46-50: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων μαρτύρων Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης, καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Σοφίας (χωρὶς κανόνα καὶ συναξάριο).
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Τριαντάφυλλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1-50, 53-63 + 1 λ., ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σ. 51-52).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Σάρος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0283
Φυσικός αριθμός: 000325Ετος Εκδοσης : 1873
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 163, 37b. Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 98. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1873.695. Παναγιώτα Τζιβάρα, «Τὸ «Ὑμνολογίδιον» τοῦ Νικολάου Τριαντάφυλλου (1724). Ἡ ἱστορία μιᾶς ἔκδοσης», Πρακτικὰ ΚΓ΄ Πανελληνίου Ἱστορικοῦ Συνεδρίου (24, 25, 26 Μαΐου 2002), Θεσσαλονίκη 2003 σ. 149-150. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 152-154.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Κασσιοπία
Τίτλος : Ὑμνολογίδιον περιέχον τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ ὑπερφυοῦς καὶ φρικτοῦ θαύματος, γεγονότος διὰ τῆς ἁγίας καὶ σεβασμίου εἰκόνος τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Κασσιοπίας, ἐπὶ τῷ ἀδίκως τυφλωθέντι Στεφάνῳ, καὶ παραδόξως ὀμματωθέντι. Συντεθὲν δὲ καὶ τύποις ἐκδοθὲν ἐν ἔτει 1724 ὑπὸ Νικολάου Τριανταφύλλου Κερκυραίου. Νῦν δὲ μετατυπωθὲν ὑπὸ Ἀναστασίου Ι. Ἀρβανιτάκη, δημοδιδασκάλου. Τῷ πανιερωτάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ Κερκύρας Ἀντωνίῳ πανευσεβάστως ἀφιερωθέν. Ἐν Κερκύρᾳ. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ἡ Κέρκυρα». 1873.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-33: Ανατύπωση της έκδοσης του 1724.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Τριαντάφυλλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32 + ζ΄+ 1 λ. + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Κέρκυρα
Επιμελητής-διορθωτής : Αναστάσιος Αρβανιτάκης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0284
Φυσικός αριθμός: 000326Ετος Εκδοσης : 1954
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 154.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Καστριανή
Τίτλος : Ἰωάννου Φ. Λαζαρίδου, Παναγία ἡ Καστριανή. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κέας. Ἱστορία, παρακλητικὸς κανών, συναξάριον. Ἀθῆναι 1954.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 13-17: Διήγησις περὶ τῆς εὑρέσεως ἐν τῇ νήσῳ Κέᾳ τῶν Κυκλάδων τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπονομαζομένης «Καστριανῆς». Ἀρχ.: Ἐν τῇ νήσῳ Κέᾳ, τῇ οὔσῃ ἐν ταῖς Κυκλάσιν. Συγγραφέας: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 20-27: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Κατεῖδον οὐράνιον πάλαι φῶς, ἔνθα ἡ εἰκών σου. Ἀκρ.: Κέας σκέπη, Καστριανή, πέλεις. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Λαζαρίδης Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 27 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0285
Φυσικός αριθμός: 000327Ετος Εκδοσης : 1956
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 154.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Κουκουζέλισσα
Τίτλος : Ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας. Οἰκονόμισσα, ἡ Κυρία Κουκουζέλισσα. Ὑπὸ μοναχοῦ Ἀλεξάνδρου Λαυριώτου. Ἐκδοτικὸς οἶκος - Ἀστήρ, Ἀλ. Κ. Ε. Παπαδημητρίου, Λυκούργου 10. Ἀθῆναι 1956.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 49-54: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν χάριν σου, κόρη, τὴν δαψιλῆ δίδου. Ἀκρ.: Τὰ καθ’ ἡμᾶς οἰκονόμει, κόρη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 58-61: Ὕμνος εὐχαριστήριος στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Ὦ Θεοτόκε Μαριάμ, ἡ κεχαριτωμένη.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 61 + 3 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αστήρ Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου
Επιμελητής-διορθωτής : Αλέξανδρος Λαυριώτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0286
Φυσικός αριθμός: 000328Ετος Εκδοσης : 1782
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 164, 39b. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 1075. Ν. Τωμαδάκης, «Ἁγιολογικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Δ΄. Ἡ Κυπριακὴ Ἁγιολογία καὶ Ὑμνογραφία ἐν σχέσει πρὸς τὰς Κυπριακὰς Ἀκολουθίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 46 (1983-1984) σ. 229. Σ. Περδίκης, «Βιβλιογραφία Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου», Ἐπετηρίδα Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 2 (1993) σ. 492-493. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 155-156.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Κυκκώτισσα
Τίτλος : Ἡ Περιγραφὴ τῆς Ἱερᾶς σεβασμίας καὶ βασιλικῆς Μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τῆς καὶ μέγα ἐχούσης τὸ αἰδέσιμον, διὰ τὸν ἱστορήσαντα αὐτὴν, ἀπόστολον Λουκᾶν τὸν εὐαγγελιστήν, τοῦ Κύκκου ἐπιφημιζομένης κατὰ τὴν νῆσον Κύπρον. Νῦν τὸ δεύτερον τύποις ἐκδοθεῖσα, καὶ εἰς φῶς ἀχθεῖσα ἐπιμελέστερον. Προστεθέντα τε, και τινα ἄλλα τῶν ἀναγκαίων, πρὸς περισσοτέραν βεβαίωσιν. Ἔτι δέ, καὶ θαυμάσιά τινα τῆς Θεοτόκου, τὰ πρότερον καὶ ἐς ὕστερον γινόμενα εἰς δόξαν αὐτῆς, καὶ πρὸς ὠφέλειαν μεγίστην τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Τὰ πάντα καλῶς διαταχθέντα μετ’ ἐπιμελείας καὶ ἀκριβοῦς ζητήσεως, καὶ διορθώσεως τοῦ πανιερωτάτου μητροπολίτου πρῴην Ἀγκύρας, κυρίου Σεραφεὶμ τοῦ Πισσιδείου. Ἔτι δὲ προσετέθησαν καὶ τὰ δύο πατριαρχικὰ συγγειλιώδη γράμματα, καὶ ἐπωφελῆ τινα ἄλλα, ἵνα διανέμωνται δωρεάν. Ἡγουμενεύοντος δὲ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Μελετίου. ᾳψπβ΄. Ἐνετίῃσιν. 1782. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori, e privilegio.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1: Στίχοι ἰαμβικοὶ πρὸς τὴν Θεοτόκον ἀειπάρθενον κόρην (στ. 10). Ἀρχ.: Δέξαι τὸ μικρὸν τοῦτο δῶρον, παρθένε. Ποιητής: Ἐφραὶμ <πατριάρχης Ἱεροσολύμων>∙ σ. 2: Ἕτεροι εἰς τὰ ὄρη, ἐν οἷς καὶ ἡ μονὴ ᾠκοδομήθη (στ. 17). Ἀρχ.: Κόκκου ὄρος χαῖρε, φῶς γάρ σοι ἐφάνη∙ σ. 2: Ὡς ἐκ προσώπου τοῦ ὄρους (στ. 7). Ἀρχ.: Κόκκου ὄρος κέκλειμαι παρθένου κόρης∙ σ. 3: Ἕτεροι πρὸς τὴν παρθένον (στ. 6). Ἀρχ.: Ἣν μονήν, κόρη, ἐγείραντες ἐκ βάθρων∙ σ. 3: Ἕτεροι εἰς τὴν αὐτὴν μητροπάρθενον κόρην (στ. 8). Ἀρχ.: Κόρη Μαρία καὶ παρθένε ἄνασσα∙ σ. 4: Ἕτεροι εἰς τὸ ὄρος (στ. 4). Ἀρχ.: Ὄρος τοῦ Κόκκου, τί σκυθρωπάζεις καὶ ταράττεσαι∙ σ. 4: Ἕτεροι πολιτικοί (στ. 12). Ἀρχ.: Πέντε βουνὰ τοῦ Κόκκου, πέντε στοιχεῖα, Μαρία∙ σ. 5-6: Στίχοι πολιτικοὶ εἰς τὴν αὐτὴν τῆς Κύκκου ἁγίαν εἰκόνα (στ. 58). Ἀρχ.: Θεοῦ τε μητρὸς εἰκόνα ἱστόρησον, ἀκέστωρ∙ σ. 7-16: Στιχηρὰ ψαλλόμενα στὴ λιτανία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεομήτορος∙ σ. 17-63: Διήγησις τῆς Περιγραφῆς. Ἀρχ.: Ὅλα βέβαια τοῦ Θεοῦ τὰ χαρίσματα∙ σ. 64-81: Διάφορα σιγγιλιώδη γράμματα∙ σ. 82-84: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πολλοῖς μαστιζόμενοι τοῖς δεινοῖς καὶ σοὶ προσελθόντες. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἐφραὶμ <πατριάρχης Ἱεροσολύμων>∙ σ. 85-88: Κανόνας μετὰ τὴν πυρπόληση τῆς μονῆς. Ἀκρ.: αβγ…χψω. ᾨδὴ Ἐφραίμ. Ἀρχ.: Ἅρμα τοῦ Λόγου σὺ ὑπάρχεις, Δέσποινα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἐφραὶμ <πατριάρχης Ἱεροσολύμων>.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Εφραίμ Ιεροσολύμων
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16 + 107 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής : Σεραφείμ Πισσίδειος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0287
Φυσικός αριθμός: 000329Ετος Εκδοσης : 1816
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1816.1. S. Salaville – E. Dalleggio, Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs, t. I 1584-1850, Athènes 1958, ἀρ. 52. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 156.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Κυκκώτισσα
Τίτλος : Ἀζήμ πατησσὰχ Μοναστὴρ Κυκκονοῦν χεκμετλοῦ βαλιτουλλὰχ εἰκόνα τασφηροῦν, χαγιρλῆ πηνγαροῦν χεκμετναμὲ ταριχῆ πεανηντατήρ. Σίμτι Ἰκιντζὴ τεφὰ Πασμαγιᾶ Βεριλτεῖ, βὲ γαγέτλε ἐββελκιντὲν ζιατὲ, νιζὰμ βεριλὴπ, πεὰν ὀλουντοῦ σετζηηλτεῖ, βὲ ταχὶ πάζη ἰκτιζὰ ὀλὰν, ἰζτιὰτ σεηλὲρ ταρακὰ ὀλτοῦ. Σαππήκα Ἀγκαρά. Μητροπολίτου Σεραφείμ. Ἀτάλλιαλου Ῥαπικτὲν τεκμὶλ ὀλτοῦ πεανὰ τζικτεῖ. Βὲ ποῦ Τασφήρι Χεκμετναμὲ, Πασμαγιᾶ βεριλτεῖκι, τζοῦμλε Χριστιανλαρὰ χεταγὲ βεριλμὲκ οὐζερὲ, Μοναστὴρ ταραφηντάν. Μοναστηρὴν Ἡγούμενος σου ὀλατζάκ. Κυπριζλῆ, Μελέτιος ἱερομόναχος, Κίμσενιν, τεκαγιοὺτ ἐτμεσίγιλεν. Βενετικτὲ Πασμαγιᾶ Βεριλτεῖ. ᾳωις΄. Τζοῦμλε Ἀγιανλαροῦν, Ῥέεγι Τετπὴρ, Ἴζνη σσὲρ χοὺκμ ἐτμελερίγηλεν. ᾳωις΄. Ἐνετίῃσιν. 1816. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 44-52: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Τὴν σηπεδόνα τῆς ψυχῆς μου ξήρανον. Ἀκρ.: Τῇ ὑπεράγνῳ προστρέχω καὶ παρθένῳ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24 + 67 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0288
Φυσικός αριθμός: 000330Ετος Εκδοσης : 1817
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 165, 39c. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1817.89. Ν. Τωμαδάκης, «Ἁγιολογικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Δ΄. Ἡ Κυπριακὴ Ἁγιολογία καὶ Ὑμνογραφία ἐν σχέσει πρὸς τὰς Κυπριακὰς Ἀκολουθίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 46 (1983-1984) , σ. 229. Σ. Περδίκης, «Βιβλιογραφία Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου», Ἐπετηρίδα Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 2 (1993) σ. 494. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 156-158.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Κυκκώτισσα
Τίτλος : Περιγραφὴ τῆς Ἱερᾶς σεβασμίας καὶ βασιλικῆς Μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τῆς καὶ μέγα ἐχούσης τὸ αἰδέσιμον, διὰ τὸν ἱστορήσαντα αὐτὴν, ἀπόστολον Λουκᾶν τὸν εὐαγγελιστήν, τοῦ Κύκκου ἐπιφημιζομένης κατὰ τὴν νῆσον Κύπρον. Νῦν τρίτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἐπιμελέστερον, προστεθέντα τε και τινα ἄλλα τῶν ἀναγκαίων, πρὸς περισσοτέραν βεβαίωσιν. Ἔτι δὲ καὶ θαυμάσιά τινα τῆς Θεοτόκου, τὰ πρότερον, καὶ ἐς ὕστερον γινόμενα εἰς δόξαν αὐτῆς, καὶ πρὸς ὠφέλειαν μεγίστην τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Τὰ πάντα καλῶς διαταχθέντα μετ’ ἐπιμελείας καὶ ἀκριβοῦς ζητήσεως, καὶ διορθώσεως τοῦ πανιερωτάτου μητροπολίτου πρῴην Ἀγκύρας, κυρίου Σεραφεὶμ τοῦ Πισσιδείου. Ἔτι δὲ προσετέθησαν καὶ τρία πατριαρχικὰ συγγειλιώδη γράμματα, καὶ ἐπωφελῆ τινα ἄλλα, ἵνα διανέμηνται δωρεὰν. Ἡγουμενεύοντος τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Μελετίου Τρίτου. ᾳωιζ΄. Ἐνετίῃσιν. 1817. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1782.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Εφραίμ Ιεροσολύμων
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, φ. 1 λ. + σ. 132 + 16 πίνακες.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής : Σεραφείμ Πισσίδειος
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'