Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 2
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0021
Φυσικός αριθμός: 000023 Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 14.
Αγιοι (ή εορτή): Αλέξανδρος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Ἀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου πατριάρχου Κων/πόλεως 30 (Αὐγούστου), Bίος καὶ πολιτεία αὐτοῦ. (Ἐγκρίσει τῆς Ι. Συνόδου) Ὑπὸ Γερμανοῦ Ι. Βαρικοπούλου ἀρχιμανδρίτου. Ἐν Παλαιῷ Φαλήρῳ 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-30: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄχραντε Θεοτόκε, ἡ σεσαρκωμένον. Ἀκρ.: <αβγ…χψω>. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ∙ σ. 9-20: Ὁ κανόνας τοῦ Προδρόμου. Ἀρχ.: Τὸν λύχνον τὸν πάμφωτον, τῆς οἰκουμένης. Ἀκρ.: Τὸν θεομαρτύρητον Πρόδρομον μέλπω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 10-20: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τῇ ἐκκλησίᾳ ἐδόθης παρὰ Θεοῦ ἔρεισμα. Ἀκρ.: Τοῦ σεπτοῦ πατρὸς μέλπω κλέος. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ∙ σ. 22-28: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τρισμάκαρ Ἀλέξανδρε, ἐκτενῶς δέησιν προσάγων (ὁ ἦχος καὶ ὁ εἱρμὸς δὲ δηλώνονται).
Τόπος έκδοσης: Παλαιό Φάληρο
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης : Γερμανός Βαρικόπουλος αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0022
Φυσικός αριθμός: 000024 Ετος Εκδοσης : 1875
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 5, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1875.23. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 15.
Αγιοι (ή εορτή): Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄. Mαρτίου, ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Εἰς ἣν προσετέθη καὶ ὁλόκληρος ὁ τοῦ ἁγίου παρακλητικὸς κανών. «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν». Ἐν Πάτραις, Δ. Π. Μητροπούλου τυπογραφεῖον, ὁδὸς Μαιζῶνος, βιβλιοπωλεῖον (ἀπέναντι τῆς Εὐαγγελιστρίας). 1875.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-17: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀόρατε Κύριε καὶ βασιλεῦ πάσης κτίσεως. Ἀκρ.: ᾌδω προθύμως ᾆσμα τῷ Ἀλεξίῳ. Κυρίλλου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Κύριλλος∙ σ. 10-17: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Στενωτάτην ὥδευσας ὁδὸν ἄμεμπτον. Ἀκρ.: Σὲ τὸν Θεοῦ ἄνθρωπον αἰνέσω, μάκαρ. Ἰωσήφ. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 18-28: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἰδοὺ πάρεστιν ὁ καιρὸς τῆς ἐγκρατείας (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 56)∙ σ. 28-34: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἐπαγωγαὶ τῶν συμφορῶν, Ἀλέξιε, καὶ τρικυμίαι. Ἀκρ.: Ἐν σοί, Θεοῦ ἄνθρωπε, εὐεκτεῖν ἔχω. <Διονύσιος>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Διονύσιος ἱερομόναχος ὁ Λακεδαιμόνιος∙ σ. 34-36: Τροπάρια τῆς λιτανείας τῆς ἁγίας κάρας.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κύριλλος Ιωσήφ Υμνογράφος Διονύσιος Λακεδαιμόνιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δ.Π. Μητρόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0023
Φυσικός αριθμός: 000025Ετος Εκδοσης : 1888
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 5, 5. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1888.27. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 15.
Αγιοι (ή εορτή): Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄. Mαρτίου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Εἰς ἣν προσετέθη καὶ ὁλόκληρος ὁ τοῦ ἁγίου παρακλητικὸς κανών. «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, «καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν.» Ἐν Πάτραις, τυπογραφεῖον Ὁ Κάδμος, βιβλιοπωλεῖον Ὁ Κάδμος, εἰς τὸ κάτω μέρος τῆς πλατείας Γεωργίου Α΄. 1888.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1875. σ. 3-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-17: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀόρατε Κύριε καὶ βασιλεῦ πάσης κτίσεως. Ἀκρ.: ᾌδω προθύμως ᾆσμα τῷ Ἀλεξίῳ. Κυρίλλου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Κύριλλος∙ σ. 10-17: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Στενωτάτην ὥδευσας ὁδὸν ἄμεμπτον. Ἀκρ.: Σὲ τὸν Θεοῦ ἄνθρωπον αἰνέσω, μάκαρ. Ἰωσήφ. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 18-28: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἰδοὺ πάρεστιν ὁ καιρὸς τῆς ἐγκρατείας (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 56)∙ σ. 28-34: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἐπαγωγαὶ τῶν συμφορῶν, Ἀλέξιε, καὶ τρικυμίαι. Ἀκρ.: Ἐν σοί, Θεοῦ ἄνθρωπε, εὐεκτεῖν ἔχω. <Διονύσιος>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Διονύσιος ἱερομόναχος ὁ Λακεδαιμόνιος∙ σ. 34-36: Τροπάρια τῆς λιτανείας τῆς ἁγίας κάρας.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κύριλλος Ιωσήφ Υμνογράφος Διονύσιος Λακεδαιμόνιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0024
Φυσικός αριθμός: 000026Ετος Εκδοσης : 1913
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 293, 7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 15-16.
Αγιοι (ή εορτή): Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄. Mαρτίου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Εἰς ἣν προσετέθη καὶ ὁλόκληρος ὁ τοῦ ἁγίου παρακλητικὸς κανών. «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν». Ἐν Πάτραις, βιβλιοπωλεῖον, τυπογραφεῖον καὶ χαρτοπωλεῖον Ἀδελφῶν Α. Τούλα, πρῴην Α. Β. Πάσχα 1913
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του1875. σ. 3-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-17: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀόρατε Κύριε καὶ βασιλεῦ πάσης κτίσεως. Ἀκρ.: ᾌδω προθύμως ᾆσμα τῷ Ἀλεξίῳ. Κυρίλλου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Κύριλλος∙ σ. 10-17: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Στενωτάτην ὥδευσας ὁδὸν ἄμεμπτον. Ἀκρ.: Σὲ τὸν Θεοῦ ἄνθρωπον αἰνέσω, μάκαρ. Ἰωσήφ. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 18-28: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἰδοὺ πάρεστιν ὁ καιρὸς τῆς ἐγκρατείας (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 56)∙ σ. 28-34: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἐπαγωγαὶ τῶν συμφορῶν, Ἀλέξιε, καὶ τρικυμίαι. Ἀκρ.: Ἐν σοί, Θεοῦ ἄνθρωπε, εὐεκτεῖν ἔχω. <Διονύσιος>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Διονύσιος ἱερομόναχος ὁ Λακεδαιμόνιος∙ σ. 34-36: Τροπάρια τῆς λιτανείας τῆς ἁγίας κάρας.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κύριλλος Ιωσήφ Υμνογράφος Διονύσιος Λακεδαιμόνιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 25 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Τούλα (πρώην Α.Β. Πάσχα)
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0025
Φυσικός αριθμός: 000028 Ετος Εκδοσης : 1933
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 16.
Αγιοι (ή εορτή): Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄. Mαρτίου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Εἰς ἣν προσετέθη καὶ ὁλόκληρος ὁ τοῦ ἁγίου παρακλητικὸς κανών, τὸ ἱστορικὸν τῆς μονῆς καὶ τὰ νέα μεγαλυνάρια. Ἐπιμελείᾳ τοῦ ἐφημερίου Κιάτου Δημητρίου Μπόμπολα τῇ ἀδείᾳ τῆς ἱερᾶς μονῆς. «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν». Ἔκδοσις Β΄. Ἐν Κιάτῳ, τύποις: Ὀδυσσέως Π. Ἀνδρούτσου 1933.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-43: Ανατύπωση της έκδοσης του1875 (στὶς σ. 38-41 περιέχονται ἐπιπλέον «νέα ἀνέκδοτα μεγαλυνάρια εὑρεθέντα ἐν τῇ μονῇ»).
Τόπος έκδοσης: Κιάτο
Συγγραφέας / Ποιητής : Κύριλλος Ιωσήφ Υμνογράφος Διονύσιος Λακεδαιμόνιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 43 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Οδυσσέας Π. Ανδρούτσος
Επιμελητής-διορθωτής : Δημήτριος Μπόμπολας
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0026
Φυσικός αριθμός: 000029 Ετος Εκδοσης : 1679
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 6. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-septième siècle, t. ΙΙ, Paris 1894, ἀρ. 543. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 16-18.
Αγιοι (ή εορτή): Αλύπιος ο κιονίτης Στυλιανός ο Παφλαγών Ακάκιος ο εν τη Κλίμακι Ιάκωβος ο αναχωρητής Νίκων ο Μετανοείτε
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀλυπίου τοῦ Κιωνίτου καὶ θαυματουργοῦ. Συναχθεῖσα ἐκ τοῦ Μηναίου παρὰ τοῦ εὐλαβεστάτου ἱερέως Ἐμμανουήλου Τζάνε τοῦ εἰκονογράφου λεγομένου Μπουνιαλῆ. Ὁ κανόνας δὲ τῆς αὐτῆς ἀκολουθίας ἐπανακαμθὴς ὑπ’ αὐτοῦ, ἐκ τοῦ ὀργανικοῦ ἦχου τοῦ πλ. α΄. εἰς τὸ μελοδοποιὸν ἦχον τοῦ πλ. δ΄. περιστρέφων τὰς τῶν συλλαβῶν μεθόδους ἑρμηνείας τῶν λόγων καὶ μελοδικὰ μέτρα ἀπὸ ἦχον εἰς ἦχον ἐπανερχόμενα τυπωθεῖσα δὲ χάριν εὐλαβείας. Ἐνετίησιν, παρὰ Νικολάῳ τῷ Γλυκεῖ, τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. ᾳχοθ΄. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-15: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 6-14: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χάριτος θείας πεπλησμένον πλήρωσον. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 9: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Ἀλυπίου. Ἀρχ.: Οὗτος ἦτον εἰς τὸν καιρὸν τοῦ βασιλέως Ἡρακλείου∙ σ. 9-10: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος. Ἀρχ.: Οὗτος ἁγιασθεὶς ἀπὸ μήτρας ἔγινεν οἰκητήριον∙ σ. 10-11: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Ἀκακίου τοῦ ἐν τῇ Κλίμακι. Ἀρχ.: Οὗτος ἦτον εἰς ἕνα μοναστήριον τῆς Ἀσίας∙ σ. 11-12: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἀναχωρητοῦ. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μακάριος Ἰάκωβος φθάνοντας εἰς τὸ ὄρος∙ σ. 12-13: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε. Ἀρχ.: Οὗτος ἦτον ἀπὸ τὴν Ἀρμενίαν, ὑπάρχων υἱός.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 15 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής : Εμμανουήλ Τζάνες Μπουνιαλής
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0027
Φυσικός αριθμός: 000030 Ετος Εκδοσης : 1947
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 18.
Αγιοι (ή εορτή): Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων
Τίτλος : Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Ἐκδιδομένη νῦν τὸ πρῶτον προνοίᾳ καὶ δαπάνῃ τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Φθιώτιδος Ἀμβροσίου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φοίνικος», ὁδὸς Λεοννάτου 4. 1947.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-45: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-41: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις φωτοχυσίαις, ὅσιε, καταστραπτόμενος. Ἀκρ.: Τὸν παμμέγιστον Ἀμβρόσιον αἰνέσω. <Ἰωσήφ>. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 20-41: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Θείῳ φωτί σου, ὑπέρλαμπρε ἥλιε, τῆς ἁμαρτίας. Ἀκρ.: Θείου Ἀμβροσίοιο μέγα κλέος ᾄσμασι μέλπω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἡ κεκομμένη τὴν ἄτομον. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 28-37: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος ἐγεννήθη περὶ τὸ 340 μ. Χ. εἰς τὴν πόλιν.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 45 + 2 λ. + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0028
Φυσικός αριθμός: 000031 Ετος Εκδοσης : 1965
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 18-19.
Αγιοι (ή εορτή): Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων Βασίλειος ο Μέγας Νικόδημος ο Αγιορείτης Παύλος μοναχός ο υποτακτικός
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων, οἷς προσετέθησαν ἐν παραρτήματι Λόγος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγ. περὶ νηστείας. Λόγος περὶ προσευχῆς, τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ ἕτερος λόγος περὶ τῶν ἀνηθίκων θεαμάτων καὶ ἀναγνωσμάτων. Ὑπὸ Παύλου μοναχοῦ Ἁγιοταφίτου. Ἱερουσαλὴμ 1965.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-41: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-39: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τὸν νοῦν μου ὁδήγησον τῇ φωταυγεῖ μεσιτείᾳ σου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 15-39: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Πλουτήσας, θεόπνευστε, πνευματικῶς τὰ μυρίπνοα. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 15-40: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου σ. 20-34: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ἀμβρόσιος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν ἐγεννήθη κατὰ τὸ ἔτος∙ σ. 35-36: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Παύλου μοναχοῦ, τοῦ ὑποτακτικοῦ. Ἀρχ.: Παῦλος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν δὲν ἦτο οὔτε ἔνδοξος∙ σ. 44-52: Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Περὶ προσευχῆς. Ἀρχ.: Δὲν εἶναι ἄλλη ἀρετὴ οὔτε ὑψηλοτέρα οὔτε ἀναγκαιοτέρα ἀπὸ τὴν ἱερὰν προσευχήν.
Τόπος έκδοσης: Ιερουσαλήμ
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 68.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Παύλος μοναχός Αγιοταφίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0029
Φυσικός αριθμός: 000032 Ετος Εκδοσης : 1895
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, ΧΧΙΙΙ. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1895.451. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 19-20.
Αγιοι (ή εορτή): Ανανίας απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Ρωμανός ο Μελωδός Θεοτόκου αγία Σκέπη Θεόδωρος ο Γαβράς Ναζάριος μάρτυς Γερβάσιος μάρτυς Προτάσιος μάρτυς Κέλσιος μάρτυς Κοσμάς επίσκοπος Μαϊουμά ο μελωδός Ιγνάτιος αρχιεπίσκοπος Μηθύμνης Θεράπων ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἰδιαίτερον παράρτημα τοῦ Ι΄ περιοδικοῦ συγγράμμ. μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ Μεγάλου Συναξαριστοῦ. Ἀκολουθίαι καὶ βίοι τῶν ἁγίων ἀποστόλων Ἀνανίου ἑνὸς τῶν ἑβδομήκοντα, τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ καὶ ἡ ἀνάμνησις τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ. Μαρτύριον τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ νέου, ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀθλήσαντος. Καὶ Ἀκολουθία τῶν ἁγίων μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου, Κελσίου∙ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ ποιητοῦ∙ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰγνατίου ἀρχιεπισκόπου Μηθύμνης τοῦ νέου∙ καὶ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Θεράποντος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἐκδοθεῖσα ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Κωνσταντίνου Χρ. Δουκάκη, προσκυνητοῦ τοῦ ἐκ Καλαμῶν τῆς Πελοποννήσου. Ἔκδοσις πρώτη. Ἐν Ἀθήναις, καταστήματα Ἰωάννου Νικολαΐδου. 1895.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-26: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Ἀνανίου, τοῦ ὁσίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ καὶ τῆς Ἁγίας Σκέπης∙ σ. 9-22: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τὴν πάνσεπτον Σκέπην σου, θεοχαρίτωτε δέσποινα. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 10-23: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Σκέπης. Ἀρχ.: Ὑμνήσωμεν ἅπαντες τὴν θείαν Σκέπην. Ἀκρ.: Ὑμνῶ Σκέπης σου τὴν χάριν, Παναγία. Ὁ Ἰάκωβος. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Ἰάκωβος <Νεοσκητιώτης>∙ σ.10-23: Ὁ κανόνας τοῦ ἀποστόλου Ἀνανία. Ἀρχ.: Ἀνοίξωμεν στόμα εὐφημικόν. Ἀκρ.: Ἀνανίου με τὸ κλέος δοξαζέτω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰωάννης μοναχός∙ σ. 11-24: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ. Ἀρχ.: Φωτοειδεῖς λαμπηδόνας ἐξ οὐρανοῦ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ∙ σ. 26-29: Ἐγκωμιαστικὸς καὶ ὑπομνηματικὸς λόγος στὴν ἁγία Σκέπη. Ἀρχ.: Νεφέλη τὸ πάλαι καταψύχουσα τὸν καύσωνα∙ σ. 29-32: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ. Ἀρχ.: Ὁ ἔνδοξος οὗτος καὶ γενναῖος ἀθλητής (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1745)∙ σ. 32-41: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου. Ἀρχ.: Καλεῖ πάλιν ἡμᾶς νέαν πανήγυριν ὁ νέος τοῦ Χριστοῦ ὁσιομάρτυς Ἰγνάτιος∙ σ. 41-63: Ἡ ἀκολουθία τῶν μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου, Κελσίου, τοῦ ὁσίου Κοσμᾶ τοῦ ποιητοῦ, τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου, ἀρχιεπισκόπου Μηθύμνης καὶ τοῦ ἁγίου Θεράποντος τοῦ θαυματουργοῦ∙ σ. 51-61: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου. Ἀρχ.: Ἀπείρῳ σου ἔρωτι ἐπειγομένῳ, Ἰγνάτιε. Ἀκρ.: Ἀθανάσιον, Ἰγνάτιέ μου, φρούρει. Ῥοδοστοῦ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἀθανάσιος <ὁ ἐκ Ραιδεστοῦ>∙ σ. 51-61: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Θεράποντoς. Ἀρχ.: Ὥσπερ ἐν εἴδει φλογερῶν ἐφώτισε γλωσσῶν. Ἀκρ.: Ὡς ἀθλοθύτην Θεοῖο Θεράποντα ἐπαίνοις στέφω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 63-78: Τὸ ἐγκώμιο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου ἀρχιεπισκόπου Μηθύμνης. Ἀρχ.: Καὶ πάντοτε προγινώσκων ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος Νεοσκητιώτης Ιωάννης μοναχός Αθανάσιος εκ Ραιδεστού
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 80.
Χορηγός έκδοσης : Κωνσταντίνος Χρ. Δουκάκης εκ Καλαμών
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0030
Φυσικός αριθμός: 000033Ετος Εκδοσης : 1924
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 294-295. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 20.
Αγιοι (ή εορτή): Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός μάρτυρεςΑκίνδυνος, Πηγάσιος, Αφθόνιος, Ελπιδοφόρος, Ανεμπόδιστος μάρτυρες
Τίτλος : Νέος Θησαυρός. Bίος τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ. Ὑπὸ Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ πνευματικοῦ πατρὸς (ἐφημερίου ναοῦ Ὁσίου Μελετίου). Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ ἐθαυμάτωσεν ὁ Κύριος. Προορώμην τὸν Κύριόν μου διὰ παντός. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων σου μαρτύριον τεῖχος ἀκαταμάχητον. Πρὸς ὠφέλειαν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Α. Φραντζεσκάκη καὶ Α. Καϊτατζῆ, ὁδὸς Σατωβριάνδου ἀριθ. 4.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-18: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Πάντοτε χρεωστοῦμεν, εὐλογημένοι χριστιανοί∙ σ. 21-25: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τοὺς τοῦ Θεοῦ δεδωρημένους χάριτι. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 25-36: Ὁ Bίος τῶν ἁγίων Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου καὶ Ἀνεμποδίστου. Ἀρχ.: Ἦσαν προύχοντες τῆς Περσίας καὶ οἱ πέντε οὗτοι μάρτυρες.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Φραντζεσκάκης και Α. Καϊτατζής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Α. Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0031
Φυσικός αριθμός: 000035 Ετος Εκδοσης : 1933
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 20-21.
Αγιοι (ή εορτή): Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός μάρτυρες
Τίτλος : Ἀρχιμ. Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, Ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων συντεθεῖσα τῷ ,αωδ΄. Μετὰ προλεγομένων τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων Ἰεζεκιὴλ τοῦ ἀπὸ Βελανιδιᾶς. Ἐκδίδοται ὑπὸ Παναγιώτου Σπ. Μανωλέση, τυπογράφου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φοίνικος», ὁδὸς Σταδίου 44. 1933.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7: Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, Ἐπίγραμμα στοὺς ἁγίους Ἀναργύρους. Ἀρχ.: Δυὰς μὲ σῴζεις τῶν σοφῶν Ἀναργύρων∙ σ. 7: Ἐπίγραμμα στοὺς φιλεόρτους εὐχετικὸ (στ. 2). Ἀρχ.: Οἷς τὴν ἑορτὴν τὴν ὑμῶν μέλπειν πάθος∙ σ. 7: Ἐπίγραμμα (στ. 9). Ἀρχ.: Θεία ξυνωρίς, ἁγιώτατον ζεῦγος. Ἀκρ. Θεόκλητος∙ σ. 8-36: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 18-31: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Σὺ μόνη ἀντίληψις, καταφυγὴ καὶ συντήρησις. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 19-32: Ὁ Α΄ κανόνας τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Τοὺς ἐκ Θεοῦ δεδομένους πᾶσιν ἡμῖν χάριτι. Ἦχ. δ΄. Τῷ ὁδηγήσαντι∙ σ. 19-33: Ὁ Β΄ κανόνας τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Δίδου μοι λόγον, βασιλεῦ οὐράνιε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ιωσήφ εκ Φουρνά∙ σ. 27: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Καρίνου τοῦ βασιλέως∙ σ. 38: Ἐπίγραμμα στοὺς ἁγίους Ἀναργύρους, ὡς ἐκ προσώπου τῶν πατέρων τῆς Μονῆς <τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων>. Ἀρχ.: Ἀνάργυροι ἅγιοι Θεοῦ τῶν πάντων∙ σ. 39-40: Ἀπολυτίκια καὶ μεγαλυνάρια τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. σ. 41-52: Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, Bίος καὶ ἐγκώμιο τῶν ἁγίων Ἀναργύρων. Ἀρχ.: Φαιδρὰ καὶ λίαν χαρμόσυνος πανήγυρις σήμερον.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ εκ Φουρνά
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 52 + 4 χ.α.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής : Παναγιώτης Σπ. Μανωλέσης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0032
Φυσικός αριθμός: 000036Ετος Εκδοσης : 1957
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 21-22.
Αγιοι (ή εορτή): Ανάργυροι άγιοι είκοσι
Τίτλος : Ἀκολουθία ἀσματικὴ καὶ Bίος πάντων τῶν εἴκοσιν ἁγίων καὶ ἰαματικῶν Ἀναργύρων. Ἀντιγραφεῖσα ἐξ ἀρχαίου κώδικος τῆς ἐν τῷ ἁγίῳ Ὄρει Ἄθῳ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας ὑπὸ τοῦ μοναχοῦ Ἀθανασίου Λαυριώτου, ἰατροῦ. Μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος εἰς τὸ τέλος, ψαλλομένου ὑπὲρ ἀναρρώσεως πάσχοντος. Ἐκδίδοται τύποις ὑπὸ Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. 1957. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-21: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς μόνη τὸν ἄχρονον υἱὸν ἐν χρόνῳ τεκοῦσα. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 10-19: Ὁ Α΄ κανόνας τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Χριστοῦ τεμένη πανάγια, Χριστοῦ φωτοειδῆ. Ἀκρ.: Χάριν μοι δίδου ἡ πληθὺς Ἀναργύρων. Θεοδωρήτῳ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται. Ποιητής: Θεοδώρητος∙ σ. 11-20: Ὁ Β΄ κανόνας τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Πιστῶς αἰτουμένῳ μοι τοῦ δοῦναι λόγον. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Πάντες ὁμοῦ ἓν ἔχοντες ἐπιτήδευμα∙ σ. 22-28: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἐγκωμιαζομένου δικαίου, εὐφρανθήσονται λαοὶ (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 2024)∙ σ. 29-33: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Θεὲ τῶν ὅλων, ἱεραῖς δεήσεσι τῶν Ἀναργύρων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοδώρητος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 33 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0033
Φυσικός αριθμός: 000038 Ετος Εκδοσης : 1899
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 6, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1899.415 Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 22.
Αγιοι (ή εορτή): Αναστασία η Φαρμακολύτρια, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. Ψαλλομένη τῇ κβ΄. Δεκεμβρίου. Ἐπεξεργασθεῖσα ὑπὸ τοῦ διακόνου Ἰωακεὶμ Σ. Λεπτίδου, ἱεροκήρυκος. Τῇ ἐγκρίσει τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Ἐφέσου. Ἐν Σμύρνῃ 1899.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-17: Ὁ προεόρτιος κανόνας τῶν Χριστουγέννων. Ἀρχ.: Ἡ πανταιτία καὶ παρεκτικὴ ζωῆς. Ἀκρ.: Τῇ μακρᾷ Πέμπτῃ μακρὸν ὕμνον ἐξᾴδω. Ἦχ. πλ. β΄. Τμηθείσῃ τμᾶται∙ σ. 10-17: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας . Ἀρχ.: Τὴν μνήμην σου σήμερον, Ἀναστασία, πιστῶς. Ἀκρ.: Τοὺς παμφαεῖς σου, μάρτυς, αἰνέσω πόνους. Ἐγὼ νῦν Ἰωσήφ. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 10-17: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ὕμνον ἀναπέμψωμεν Θεῷ τῷ μέλλοντι. Ἀκρ.: Ὑμνεῖ σε, μάρτυς Ἀναστασία, πόθῳ. Ὁ Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾎσμα ἀναπέμψωμεν. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 14: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἡ ἁγία καὶ γενναιοτάτη μάρτυς Ἀναστασία.
Τόπος έκδοσης: Σμύρνη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 20.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Ιωακείμ Σ. Λεπτίδης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0034
Φυσικός αριθμός: 000039 Ετος Εκδοσης : 1876
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 7, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1876.18. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 22-23.
Αγιοι (ή εορτή): Αναστάσιος ο Πέρσης, οσιομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου. Ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ Ἰωάννου Δ. Κατραμῆ, Ζακυνθίου. Ἐν Πάτραις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Δημ. Π. Μητροπούλου (ὁδὸς Μαιζῶνος ἀπέναντι τῆς Εὐαγγελιστρίας). 1876.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-26: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὄρθρῳ λαμπροτάτῳ σου, Χριστέ, τῆς ἀναστάσεως. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά∙ σ. 20-22: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἔνδοξος οὗτος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσιος∙ σ. 29-32: Ἰωάννου Κατραμῆ, Λόγος ἐκφωνηθεὶς στὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου στὴ Ζάκυνθο (22 Ἰανουαρίου 1875). Ἀρχ.: Ὅπως ἑορτάσωμεν τὴν ἡμέραν ταύτην χριστιανικῶς.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Κατραμής
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης : Ιωάννης Κατραμής
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δημήτριος Μητρόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0035
Φυσικός αριθμός: 000040 Ετος Εκδοσης : 1935
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 23.
Αγιοι (ή εορτή): Ανδρέας ο Αργέντης
Τίτλος : Bίος ἁγίου Ἀνδρέου Ἀργέντη τοῦ Χίου ὑπὸ Αἰμιλίας Κ. Σάρου καὶ ἀκολουθία αὐτοῦ πονηθεῖσα ὑπὸ τοῦ οἰκονόμου Μάρκου Ἀγ. Βασιλάκη. Μετὰ προλόγου τοῦ μακαριωτάτου ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κου Χρυσοστόμου. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον «Ἑστία» 1935.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 8-73: Αἰμιλίας Σάρου, Εἰσαγωγὴ στὸ βίο τοῦ νεομάρτυρος∙ σ. 77-90: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Μᾶρκος Ἀγ. Βασιλάκης∙ σ. 83-89: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν μάρτυρα στέψωμεν καὶ ἐγκωμίοις ὑμνήσωμεν. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αιμιλία Σάρου Μάρκος Βασιλάκης Χρυσόστομος αρχιεπίσκοπος Αθηνών
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 90 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Εστία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0036
Φυσικός αριθμός: 000041Ετος Εκδοσης : 1921
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 197. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 23.
Αγιοι (ή εορτή): Ανδρέας απόστολος ο πρωτόκλητος
Τίτλος : Παράκλησις τῷ ἁγίῳ ἀποστόλῳ Ἀνδρέᾳ τῷ Πρωτοκλήτῳ. Ἐν Πάτραις, τυπογραφεῖον Ἀδελφῶν Α. Τούλα. 1921
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-22: Ἡ παράκληση. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης ∙ XXXXXXXXXX σ. 4 -19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῶν λυπηρῶν ἐπαγωγαὶ χειμάζουσι τὴν ταπεινήν μου ψυχήν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Τούλα (πρώην Α.Β. Πάσχα)
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0037
Φυσικός αριθμός: 000043 Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: Σ. Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 87. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 23-24.
Αγιοι (ή εορτή): Ανδρέας απόστολος ο πρωτόκλητος
Τίτλος : Ἐκδόσεις Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Νέων Πατρῶν. Γραφεῖα Γεροκωστοπούλου 60. Τεῦχος Θ΄. Κανόνες παρακλητικοὶ καὶ χαιρετισμοὶ ἀποστόλου Ἀνδρέου. Τῇ εὐγενῇ προσφορᾷ Ἀνδρέου μοναχοῦ, ἁγιογράφου. Ὑπὲρ τῆς φιλανθρωπικῆς ὁμάδος. Πάτραι Νοέμβριος 1925. Τυπογραφεῖον Δημ. Φραγκούλη – Πάτραι.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-6: Ὁ Α΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Δεσμεῖν τε καὶ λύειν παρὰ Χριστοῦ. Ἀκρ.: Δέξαι δέησιν, Ἀνδρέα, Ἀντωνίου μοναχοῦ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἀντώνιος μοναχός∙ σ. 6-10: Ὁ Β΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Νενοσηκότα τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμά μου. Ἀκρ.: Νόσων ῥῦσαί με καὶ πόνων, ὦ Ἀνδρέα. Ναὶ δή. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 10-16: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῷ πρωτοκλήτῳ μαθητῇ καὶ πρωτοκήρυκι. Οἶκος: Ἄνωθεν, ὦ Ἀνδρέα, ἐνεπνεύσθη σοι χάρις.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αντώνιος μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης : Ανδρέας μοναχός αγιογράφος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δημ. Φραγκούλη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0038
Φυσικός αριθμός: 000044 Ετος Εκδοσης : 1960
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 24.
Αγιοι (ή εορτή): Ανδρέας απόστολος ο πρωτόκλητος
Τίτλος : Ἡ Ἱ. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Ἐν τέλει περιέχεται ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριον τοῦ ἀποστόλου. Ἐκδόσεις Φῶς. Ἀθῆναι 1960
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 13-166: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 97-144: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς μόνη τὸν ἄχρονον υἱὸν ἐν χρόνῳ τεκοῦσα. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 99-146: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἀποστόλου. Ἀρχ.: Τὴν τεθολωμένην μου ψυχὴν τῶν ἐννοιῶν τε καὶ λόγων. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά. Ποιητής: Ἰωάννης μοναχός∙ σ. 101-149: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἀποστόλου. Ἀρχ.: Τῷ καλάμῳ τοῦ Εὐαγγελίου ἐκ τοῦ βυθοῦ. Ἦχ. α΄. Ὁ διὰ στύλου πυρός∙ σ. 167-191: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ὁ Ἀνδρέας, νεώτερος ἀδελφὸς τοῦ ἀποστόλου Πέτρου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 191 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φώς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0039
Φυσικός αριθμός: 000045 Ετος Εκδοσης : 1956
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 24.
Αγιοι (ή εορτή): Ανδρέας ο στρατηλάτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἀνδρέου τοῦ Στρατηλάτου. Ψαλλομένη τῇ ιθ΄. Αὐγούστου. Ποίημα Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Τῇ εὐγενεῖ φροντίδι τοῦ Ἰωάννου Ράμφου, πρεσβυτέρου. Ἐν Ἀθήναις 1956. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-13: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ XXXXXXXXXX σ. 8-12: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι τὴν ἱερὰν πανήγυριν σοῦ προθεμένου σου. Ἀκρ.: Ὕμνοις κροτῶ σε, Ἀνδρέα στρατηλάτα. Ἰωσήφ. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 13 + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης : Ιωάννης Ράμφος ιερεύς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0040
Φυσικός αριθμός: 000046 Ετος Εκδοσης : 1912
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 8. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 25.
Αγιοι (ή εορτή): Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός
Τίτλος : Bίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀνδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ. Συγγραφεὶς παρὰ Νικηφόρου ἱερέως τῆς ἁγιωτάτης Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς ἐν τῇ Βασιλίδι τῶν πόλεων τῆς ἐπωνύμου τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐκ σιναϊτικοῦ χειρογράφου ιζ΄. αἰῶνος, ἀντιπαραβληθὲν καὶ πρὸς ἕτερον ιη΄. αἰῶνος. Μετὰ ἑορτασίμου ἀκολουθίας τοῦ ὁσίου Ἀνδρέου ληφθείσης ἐπίσης ἐκ χειρογράφου, καὶ προλόγου πραγματευομένου καθόλου περὶ σαλότητος. Νῦν τὸ πρῶτον ἐκδίδονται ὑπὸ Αὐγουστίνου μοναχοῦ (Ἰορδανίτου). Ἐν Ἱεροσολύμοις, τύποις Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου 1912.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-204: Νικηφόρου ἱερέως τῆς ἁγιωτάτης μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς ἐν τῇ βασιλίδι τῶν πόλεων τῆς ἐπωνύμου τοῦ Θεοῦ Σοφίας, Bίος τοῦ ὁσίου Ἀνδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ. Ἀρχ.: Βίον θεάρεστον καὶ πολιτείαν ἄμεμπτον ἀνδρὸς ἐναρέτου (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 116b)∙ σ. 205-213: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 209-212: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Μεθέξει τῇ πρὸς Θεόν, πανόλβιε, φῶς. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Ἰάκωβος μοναχός.
Τόπος έκδοσης: Ιερουσαλήμ
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ιζ΄ + 1 λ. + 215 + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιερόν Κοινόν Παναγίου Τάφου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0041
Φυσικός αριθμός: 000047 Ετος Εκδοσης : 1933
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 25-26.
Αγιοι (ή εορτή): Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός
Τίτλος : Bίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀνδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ. Συγγραφεὶς παρὰ Νικηφόρου ἱερέως τῆς ἁγιωτάτης Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς ἐν τῇ Βασιλίδι τῶν πόλεων τῆς ἐπωνύμου τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐκ σιναϊτικοῦ χειρογράφου ιζ΄. αἰῶνος, ἀντιπαραβληθὲν καὶ πρὸς ἕτερον ιη΄. αἰῶνος. Μετὰ ἑορτασίμου ἀκολουθίας τοῦ ὁσίου Ἀνδρέου ληφθείσης ἐπίσης ἐκ χειρογράφου, καὶ προλόγου πραγματευομένου καθόλου περὶ σαλότητος. Νῦν τὸ πρῶτον ἐκδίδονται ὑπὸ Αὐγουστίνου μοναχοῦ (Ἰορδανίτου). Ἐν Ἱεροσολύμοις τύποις Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου 1912. Τύποις Ι. Σοροτοῦ Τσαμαδοῦ - Ζωσιμάδων 59 Πειραιεὺς 1933. Μὲ ἔντυπη σφραγίδα στὴ σελίδα τίτλου: Ἔκδοσις Δευτέρα ὑπὸ Εὐγενίου ἱερομονάχου Ἁγιορείτου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-201: Ὁ Βίος καὶ ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1912)∙ σ. 203-211: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον τῶν θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης. Κοντάκιον: Τῆς Θεοτόκου τῇ μητρὶ τὸν ὕμνον πλέξωμεν. Οἶκος: Ἄγγελος οὐρανόθεν καταπτάς σοι ἐπέστη∙ σ. 211-218: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Κοντάκιον: Τῷ πολυάθλῳ τοῦ Χριστοῦ μεγαλομάρτυρι. Οἶκος: Ἄγγελος ἐν τοῖς ἄθλοις ἀληθῶς ἀνεδείχθης.
Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. κα΄ + 1 λ. + 220 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Σοροτός
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0042
Φυσικός αριθμός: 000048 Ετος Εκδοσης : 1807
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 8. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1807.4. Κίσσας Σ., Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ ἐρημίτης ὁ ἐκ Μονοδένδρου. Ἱστορία, λατρεία, τέχνη, Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συμποσίου γιὰ τὸ Δεσποτᾶτο τῆς Ἠπείρου (Ἄρτα, 27-31 Μαΐου 1990), Ἄρτα 1992, σ. 205-209. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 26.
Αγιοι (ή εορτή): Ανδρέας ο ερημίτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀνδρέου τοῦ ἐρημίτου, τοῦ ἐκ τοῦ χωρίου Μονοδένδρου. Νῦν πρῶτον ἐκδοθεῖσα τύποις, συνδρομῇ καὶ δαπάνῃ τοῦ αἰδεσιμωτάτου κυρίου Ἰωάννου ἱερέως οἰκονόμου, Νικολάου Γεροδήμου Χαλκιοπολίτου. ᾳωζ΄. Ἐνετίησιν 1807.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-22: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τοῦ παντάνακτος τῷ πόθω τὴν καρδίαν τρωθείς. Ἀκρ.: Τὸν Πάργιόν με Ἀνδρέαν σῶζ’, Ἀνδρέα. Ποιητής: Ἀνδρέας Ἱδρωμένος. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 16-20: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἦν ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ αὐτοκράτορος καὶ εὐσεβοῦς Μιχαήλ.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 2 λ. + 24.
Χορηγός έκδοσης : Ιωάννης ιερεύς Οικονόμος Νικόλαος Γεροδήμος Χαλκιοπολίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0043
Φυσικός αριθμός: 000049Ετος Εκδοσης : 1840
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 9, 1. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957, ἀρ. 3254. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 26.
Αγιοι (ή εορτή): Άνθιμος επίσκοπος Νικομηδείας, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου ἐπισκόπου Νικομηδείας. Ψαλλομένη τῇ Γ΄. τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ τοῦ ἐλλογιμωτάτου Δ. Γρηγοριάδου. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τοῦ παναγιωτάτου καὶ σεβασμιωτάτου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Ἀνθίμου τοῦ Βυζαντίου, ἐπὶ τῷ διανεμηθῆναι δωρεὰν ταῖς ἱεραῖς ἐκκλησίαις. Ἐν Κωνσταντινουπόλει (Κατὰ τὰ Πατριαρχεῖα.) Παρὰ Σ. Δομεστίκῳ, καὶ Θ. Ἀργυράμμῳ. 1840.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-23: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς ἀειφώτοις ἀστραπαῖς τοῦ πνεύματος. Ἀκρ.: Τὸν ἱεράρχην ἅμα μάρτυρα θεῖον εὐφημῶ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 12-20: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Τίς οὐκ οἶδε τὴν Νικομήδους, ὅπως μὲν θέσεώς τε καὶ μεγέθους (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 135).
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 4 χ.ἀ. + δ΄ + 26 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης : Άνθιμος Βυζάντιος πατριάρχης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σ. Δομέστικος -Θ. Αργυράμμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0044
Φυσικός αριθμός: 000051 Ετος Εκδοσης : 1908
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 197-198. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 27.
Αγιοι (ή εορτή): Άνθιμος ο εκ Κεφαλληνίας
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀνθίμου τοῦ ἐκ Κεφαλληνίας. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Χ. Μαράτου, γωνία Κολοκοτρώνη καὶ Λεοχάρους 1908.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-16: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Θρηνῴδη τὸν βίον, μῆτερ Θεοῦ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 11-17: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Χαρίτωσον, ὅσιε, τὴν ἐμὴν διάνοιαν. Ἀκρ.: <Χαραλάμπους Φλωρίου ἱερέως>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: <Χαράλαμπος Φλώριος ἱερεύς>∙ σ. 19-23: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἄνθιμος ἐγεννήθη ἐν Κεφαλληνίᾳ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Χαραλάμπης Φλώριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Χ. Μαράτος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0045
Φυσικός αριθμός: 000052 Ετος Εκδοσης : 1920
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 10, 3. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000, 449, 581-2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 27.
Αγιοι (ή εορτή): Αντίπας επίσκοπος Περγάμου, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀντίπα ἐπισκόπου Περγάμου. Ψαλλομένη τὴν 11 Ἀπριλίου. Συντεθεῖσα ὑπὸ Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ προσκυνητοῦ, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. σ. 32: Ἀθῆναι 24 Φεβρουαρίου 1920.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-20: Οἱ ὠδὲς δ΄-θ΄ τοῦ κανόνα∙ σ. 26-27: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος ἦτο κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Δομετιανοῦ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. (1)-(2), 15-32, ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σελίδες 3-14).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0047
Φυσικός αριθμός: 000054 Ετος Εκδοσης : 1962
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 27-28.
Αγιοι (ή εορτή): Αντίπας επίσκοπος Περγάμου, ιερομάρτυς
Τίτλος : Γεωργίου Κ. Χονδρονίκη, Ὁ ἅγιος Ἀντίπας ἐπίσκοπος Περγάμου (Αος αἰὼν μ. Χ.) μὲ εἰκόνας. Μυτιλήνη 1962.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 26-33: Ἀναπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἱερομάρτυρος Ἀντίπα∙ σ. 34-43: Ἡ ἀκολουθία (χωρὶς κανόνα).
Τόπος έκδοσης: Μυτιλήνη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46 + 11 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Χονδρονίκης
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0049
Φυσικός αριθμός: 000057 Ετος Εκδοσης : 1894
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 11, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1894.28. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 28.
Αγιοι (ή εορτή): Αντώνιος ο νέος, ο εν τη σκήτη Βερροίας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ νέου καὶ θαυματουργοῦ τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ Βερροίας ἀσκήσαντος. Ἔκδοσις τρίτη. Ἀδείᾳ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως ὑπ’ ἀριθ. 8/780 καὶ ἡμερομηνίαν 20 Ἰανουαρίου 1894. Ἐν Θεσσαλονίκῃ, τύποις Ν. Χριστομάνου, ὁδὸς Φραγκομαχαλᾶ ἀρθ. 102. 1894.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-19: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-17: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χριστοῦ τῇ λαμπρότητι καταυγαζόμενος, ὅσιε. Ἀκρ.: Χρυσανθόπλεκτον αἶνον ᾄδω σοι, πάτερ (ὁ ἦχος καὶ ὁ εἱρμὸς δὲ δηλώνονται)∙ σ. 13-16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἀντώνιος ὁ νέος∙ σ. 19-24: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας∙ Ἀρχ.: Τὸ ὄμμα καθάρας σου τῆς ψυχῆς καὶ τῆς διανοίας. Ἀκρ.: <Τὴν χάριν ὑμνῶ τοῦ νέου Ἀντωνίου>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0050
Φυσικός αριθμός: 000058 Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 13, 5. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 569. Α. Ζαχαρός, Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Ἀπόστολος ὁ νέος, Κατερίνη 2004, σ. 67-68. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 28-29.
Αγιοι (ή εορτή): Απόστολος ο εξ Αγίου Λαυρεντίου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἀποστόλου τοῦ νέου τοῦ ἐξ Ἁγίου Λαυρεντίου τοῦ Βόλου ἀθλήσαντος ἐν Κων/πόλει τῷ 1686. Ἐπιδιορθωθεῖσα ἐπὶ τῇ βάσει τῆς πρώτης ἐκδόσεως μετ’ ἐπισκευῆς τοῦ βίου καὶ πολλῶν ἄλλων τροποποιήσεων ὑπὸ Κ. Σακελλαρίδου. Ἐκδίδοται οὕτω μεταρρυθμισμένη ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ τοῦ ναοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου τοῦ Νέου. Ἐν Βόλῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Θεσσαλίας». 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-21: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-19: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Παντοίοις χαρίσμασι σὲ κεκόσμησεν, ἔνδοξε. Ἀκρ.: Πάντας σε, μάρτυς, τοὺς γεραίροντας φίλει. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 10-19: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ποθοῦντες ἰδεῖν σου τὴν ἱεράν, Ἀπόστολε, κάραν. Ἀκρ.: Πατρίς, δέχου νῦν τὴν κάραν Ἀποστόλου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 15: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἐκ Δημητριάδος ὥρμητο ἔκ τινος κώμης∙ σ. 22-29: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Χαίρει σήμερον τῶν ἀποστόλων ὁ χορός∙ σ. 30-36: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς καὶ σοὶ προσδραμόντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης : Ιερός Ναός Αγίου Αποστόλου του Νέου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Θεσσαλία"
Επιμελητής-διορθωτής : Κ. Σακελλαρίδης
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'