Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 20
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0371
Φυσικός αριθμός: 000421Ετος Εκδοσης : 1857
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 116, 3. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 7123. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 197-198.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο ερημίτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ ἐρημίτου, τοῦ συνασκήσαντος ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ μετὰ τῶν ἄλλων συνασκητῶν αὐτοῦ ἐννενήκοντα ἐννέα. Συντεθεῖσα δὲ παρὰ Γεωργίου Βελημᾶ. Καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα, πρῶτον μὲν ἐξεδόθη τῷ 1787 δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις προηγουμένου τῆς ἁγίας Μονῆς Γουβερνέτου, τῆς ἐν τῇ ἐπισκοπῇ τοῦ ἁγίου Κυδωνίας κειμένης, κυρίου Ἰωάσαφ, τοὐπίκλην Καπετανάκη Γαβαλᾶ. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον ἐκδίδοται δαπάνῃ μὲν τοῦ εἰρημένου εὐαγοῦς μοναστηρίου, ζήλῳ δὲ καὶ ἐπιμελείᾳ τοῦ φιλογενεστάτου κυρίου Ἰωσήφ, ἡγουμένου τῆς αὐτῆς μονῆς. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, τύποις Γεωργίου Μελισταγοῦς Μακεδόνος. 1857.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 13-45: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 28-42: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀγγέλων ἰσότιμος γεγονώς. Ἀκρ.: <αβγ…χψω. Μᾶρκος Χαμετῆς>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Μᾶρκος Χαμετῆς∙ σ. 28-43: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀκτῖνά μοι βράβευσον φωτοειδῆ, ἀκατάληπτε. Ἀκρ: <Ἁμαρτωλὸς ἱερομόναχος Γαβριὴλ ὁ Ῥoδίτης>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γαβριὴλ ἱερομόναχος Ροδίτης∙ σ. 34-39: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ὑπῆρχε∙ σ. 46-51: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Μακαρίζομέν σε, Ἰωάννη σοφέ. Ἀκρ.: <Ἀντώνιος ἱερεὺς Γραδωνίγος> (στὴν τρίτη στάση). Ποιητής: Ἀντώνιος ἱερεὺς Γραδωνίγος∙ σ. 51-56: Ἄλλα ἐγκώμια. Ἀρχ.: Βαβαὶ τῶν ἀπείρων καὶ δεινῶν μου κακῶν. Ἀκρ.: Βενέδικτος ἱερομόναχος ὁ Τζανκαρόλος (στὴν πρώτη καὶ δεύτερη στάση), αβγ … χψω (στὴν τρίτη στάση). Ποιητής: Βενέδικτος ἱερομόναχος Τζαγκαρόλος.
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Μάρκος Χαμετής Γαβριήλ Ροδίτης Αντώνιος Γραδωνίγος Βενέδικτος Τζαγκαρόλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ιβ΄ + 13-56 + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης : Ιερά Μονή Γουβερνέτου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεώργιος Μελισταγής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βελημάς
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0372
Φυσικός αριθμός: 000423Ετος Εκδοσης : 1922
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 203. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 198
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο ερημίτης
Τίτλος : Ἀκολουθία ἀσματικὴ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν κὺρ Ἰωάννου τοῦ ἐν Κρήτῃ λάμψαντος μετὰ τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Ἐκδοθεῖσα ἐκ χειρογράφου ἀνακαθαρθέντος, διορθωθέντος καὶ εἰς καθαρεύουσαν γλῶσσαν καταγλαϊσθέντος ὑπὸ Ἀνθίμου Λελεδάκι, ἐπισκόπου Κισσάμου καὶ Σελίνου. Ἐν Χανίοις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Θ. καὶ Γ. Φορτσάκι. 1922.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-13: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-11: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἔθελξέ σοι ὁ πόθος ὁ δεσποτικός. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ∙ σ. 13-21: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ἐγεννήθη.
Τόπος έκδοσης: Χανιά
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 27 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Θ. και Γ. Φορτσάκι
Επιμελητής-διορθωτής : Άνθιμος Λελεδάκης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0372B
Φυσικός αριθμός: 000424Ετος Εκδοσης : 1936
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 199.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο ερημίτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν κυρ Ἰωάννου τοῦ ἐν Κρήτῃ ἀσκητικῶς διαλάμψαντος. Συντεθεῖσα ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. 1936. Ἐκδοτικὸς οἶκος Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-22: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-19: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς τῶν χαρίτων αὐγαῖς ἐκ παιδὸς λαμπρύνας. Ἀκρ.: Τῷ χαριτωνύμῳ Ἰωάννῃ αἶνος. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Σταυρὸν χαράξας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 11-20: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Καθάρας τὸν νοῦν μου ὡς ἀγαθός. Ἀκρ.: Κρητῶν εὐφημῶ Ἰωάννην τὸ κλέος. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 23-32: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1922).
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32 + 1 χ.ἀ. +1 λ. + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0373
Φυσικός αριθμός: 000426Ετος Εκδοσης : 1903
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 113- 114. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 199.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Καλοκτένης μητροπολίτης Θηβών
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Καλοκτένους καὶ νέου ἐλεήμονος, μητροπολίτου Θηβῶν καὶ ἐξάρχου πάσης Βοιωτίας. Ψαλλομένη τῇ 29ῃ Ἀπριλίου. Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων. Κατὰ Ἰωάν. (ι΄. 1-16.) Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται. Δαπάνῃ τῶν Ἀδελφῶν Ἀθανασιάδου. Τύποις Ἀδελφῶν Ἀθανασιάδου. Ἐν Χαλκίδι. 1903.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. β΄-ις΄: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὅπως μάθῃ τις τὸν βίον ἀνθρώπου παλαιοτέρας ἐποχῆς∙ σ.1-16: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Πανηγύρως ἡμέρα δεῦτε δράμωμεν νῦν. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα.
Τόπος έκδοσης: Χαλκίδα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 4 χ.ἀ. + ις΄ +16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Αθανασιάδου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0374
Φυσικός αριθμός: 000427Ετος Εκδοσης : 1951
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 578. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 199-200.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο εν Κω
Τίτλος : Μητροπολίτου Κῶ Ἐμμανουήλ, Ἰωάννης ὁ ναύκληρος ὁ ἐν Κῷ μαρτυρήσας (Βιογραφικὴ ὑπόμνησις – Ἱερὰ Ἀκολουθία). Ἐν Ἀθήναις, τύποις Μ. Κωβαίου, Βούλγαρη 3. 1951.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 21-39: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 31-37: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἰσχύν μοι χορήγησον παρὰ Κυρίου. Ἀκρ.: Ἰωάννην μάρτυρα Κῷον κυδαίνω. Γερασίμου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 39 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Μ. Κωβαίος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0375
Φυσικός αριθμός: 000428Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 123, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 200.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης μητροπολίτης Ζιχνών
Τίτλος : Προσκυνητάριον τῆς ἐν Μακεδονίᾳ παρὰ τῇ πόλει Σερρῶν σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου συνταχθὲν παρὰ τοῦ Χριστοφόρου ἱεροδιδασκάλου καὶ ἡγουμένου αὐτῆς. Ἐν Λειψίᾳ. 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 64-70: Ἐγκωμιαστικὸς λόγος στὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Ἀρχ.: Ταῦτα εἶπε περὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου∙ σ. 71-84: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ἰωάννου (πρώην Ἰωακεὶμ μητροπολίτου Ζιχνῶν, κτίτορος τῆς μονῆς). Ποιητής: Μανουὴλ Κορίνθιος∙ σ. 77-83: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑπὸ ἀχλύος πταισμάτων τὸ ὀπτικόν. Ἀκρ.: Ὑμνῶ χαριτώνυμον ὄντως ποιμένα. Μανουήλ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Μανουὴλ Κορίνθιος∙ σ. 79-82: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ θεοφόρος πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ἦτο.
Τόπος έκδοσης: Λειψία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μανουήλ Κορίνθιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 113 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Χριστόφορος ηγούμενος μονής Προδρόμου Σερρών
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0376
Φυσικός αριθμός: 000429Ετος Εκδοσης : 1864
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 125-126. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1864.14. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 200-201.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωσήφ ο ηγιασμένος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωσὴφ ἐκ Κρήτης τοῦ ἡγιασμένου. Ἐν Ζακύνθῳ, ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου «Ἡ Αὐγή», διευθυνομένου ὑπὸ Ν. Κοντόγιωργα. 1864.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-48: Ἡ Α΄ ἀκολουθία (22 Ἰανουαρίου)∙ σ. 16-43: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαῖρε, χαρᾶς πρόξενε, χαῖρε Μαρία πανύμνητε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεώργιος ἱερεὺς Παιδιώτης∙ σ. 17-43: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Ἁγίως τὸν βίον σου ἐν γῇ, παμμάκαρ. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 18-44: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Τῆς οὐρανίου βασιλείας ἄξιος οἰκήτωρ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 28-37: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἰωσήφ∙ σ. 49-65: Ἡ Β΄ ἀκολουθία (29 Αὐγούστου)∙ σ. 54-63: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Πόθῳ τῷ θείῳ πυρωθεὶς ἐτέφρωσας. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 65-75: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἰωσὴφ τρισμάκαρ, νῦν ἐκτενῶς δέησιν προσάγων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 75-84: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Μακαρίζομέν σε, ἱερὲ Ἰωσήφ.
Τόπος έκδοσης: Ζάκυνθος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Πεδιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 84.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Αυγή
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0377
Φυσικός αριθμός: 000430Ετος Εκδοσης : 1957
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 201.
Αγιοι (ή εορτή): Καλλιόπη παρθενομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου παρθενομάρτυρος Καλλιόπης. Ποιηθεῖσα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Προνοίᾳ τοῦ σεβ. μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Ἀμβροσίου. Ἐκδίδοται ἐπιμελείᾳ Ἰωάννου Σπ. Ράμφου π. Θ., πρεσβυτέρου. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐν Ἀθήναις. 1957.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 6-16: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Καμάτων σου, μάρτυς, τὰς ἀμοιβάς. Ἀκρ.: Καλὴ ὤφθης Χριστῷ, Καλλιόπη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Ιωάννης Ράμφος
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0379
Φυσικός αριθμός: 000432Ετος Εκδοσης : 1782
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 41, 1. S. Salaville – E. Dalleggio, Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs, t. I 1584-1850, Athènes 1958, ἀρ. 17. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 201-202.
Αγιοι (ή εορτή): Κλήμης επίσκοπος Αγκύρας Αγαθάγγελος μάρτυς
Τίτλος : Ροὺχ ἀφιετλιγή. Παχάρι ζουμπιουλναμέ. Γετὶ ταλὶμ μασαχατλαρί, Δαμασκηνὸς κιταπτὰν ταξίμ, βὲ τεφσὶρ ὀλμά. Βὲ Πάτερ ἡμῶν ῥεπανὶ ντοβανὶν τεφσὶρ μεφουμί, βὲ Εὐχολόγιον κιταπτάν, τεφσὶρ ὀλμοὺς Ἰκτιζαλὴ ντοαλέρ, χὲρ Βὲτζχ σσηκλετλὲρ ἰτζήν. Βὲ ταχὶ γιαγμοὺρ ὄλματικ, κουρουλοὺκ ὀλτουκτά, Ῥαχμὲτ γκελμεσινὲ ντοαλέρ, βὲ χαζερὲν ταχὶ χατζετλέρ, τζανὰ Κιφαετλοῦ. Βὲ ἅγιος Κλήμεντος Ἄγκαρα μητροπολουτοῦν νακλιετή. Τεφσὶρ ὀλμούστουρ, Ἀτάλιαλου, Σάπηκα Ἔγκιουρου μητροπολουτοῦ Σεραφεὶμ Ῥοχπαντάν. Τζουμλέϊ ἀλεμίν, μουμιὲν χριστιανλιγὴν κιφαετλιγὴ ἰτζήν, σίμτι ἴλκ ἐββελοῦ, Πασμαϊᾶ Βεριλτεῖ Βενετικτέ, ζήκρ ὀλὰν μητροπολουτοῦν χὰρτζ Μασραφίϊλαν. Ῥουχανὶ τζὰν ἀφιετλιγὴ ἰτζήν, Σεφάγι Τεντιριζλὶκ ἰτζήν, Χέρτουρλλου κιουναχλαρὶν κασααβετλὴ περελερή, βὲ γιαραλαρὴ ἰτζήν. ᾳψπβ΄. Ἐνετίῃσιν, 1782. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori, e privilegio.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 184–191: Τροπάρια στὸν ἑσπερινὸ τῶν ἁγίων Κλήμεντος καὶ Ἀγαθαγγέλου. Ἀρχ.: Τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμά σου τῶν παθῶν καθῃράμενος.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 191 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0380
Φυσικός αριθμός: 000433Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 44. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.24. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 202.
Αγιοι (ή εορτή): Κλήμης ο εν τω όρει Σαγματά
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Κλήμεντος ἀσκήσαντος ἐν τῷ ὄρει Σαγματᾶ τῆς Βοιωτίας. Ἑορταζομένη τὴν 26 Ἰανουαρίου. Ἐκδίδεται δαπάνῃ τοῦ ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Μονῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (ἐπωνομαζομένη Σαγματᾶ). Ἐπιμελείᾳ δὲ τοῦ πανοσιοτάτου Καλλιοπίου Σταματιάδου, ἡγουμένου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀδελφ. Ἀθανασιάδου. 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-29: Ὁ A΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀνοίξωμεν στόματα πεπληρωμένα τῆς χάριτος. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 16-30: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Κλέος, σωτήρ μου, τῶν ὁσίων πέφυκας. Ἀκρ.: Κλήμεντα καὶ Γερμανὸν ὕμνοις γεραίρω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 22-26: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὁσιώτατος πατὴρ ἡμῶν Κλήμης εἷλκε τὸ γένος (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 2074)∙ σ. 33-41: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Νόσῳ συνεχόμενος χαλεπῇ πρὸς σὲ καταφεύγω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 41-45: Τροπάρια στὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ τὴ λιτανεία τῆς κάρας τοῦ ὁσίου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης : ΜΙερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σαγματά
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Αθανασιάδου
Επιμελητής-διορθωτής : Καλλιόπιος Σταματιάδης ηγούμενος Σαγματά
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0381
Φυσικός αριθμός: 000434Ετος Εκδοσης : 1850
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 48, 2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 5111. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 578. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 415-6, 538-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 202-204.
Αγιοι (ή εορτή): Κοσμάς ο Αιτωλός
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ ἱερομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου. Ψαλλομένη κατὰ τὴν κδ΄ τοῦ Αὐγούστου μηνός. Πόνημα Σαπφείρου Χριστοδουλίδου τοῦ ἐκ Γραμμένου. Νῦν δὲ τύποις ἐκδίδεται δαπάνῃ Ἀνδρέου Μοσχοπούλου Κεφαλλῆνος καὶ Δήμου Γκιόκα Ἠπειρώτου. Ἐν Κεφαλληνίᾳ, ἐκ τῆς τυπογραφίας Ἡ Κεφαλληνία, ὁδὸς Ἁγίου Γεωργίου. 1850.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-42: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-40: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὡς ἱερεὺς τοῦ δεσπότου γνήσιος ἱερουργῶν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 21-38: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τῇ ἀληθείᾳ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ.
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 42.
Χορηγός έκδοσης : Ανδρέας Μοσχόπουλος Δήμος Γκιόκας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Κεφαλληνία
Επιμελητής-διορθωτής : Σαπφείρος Χριστοδουλίδης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0382
Φυσικός αριθμός: 000435Ετος Εκδοσης : 1860
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 48, 3. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 8106. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 578. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 416, 538-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 204.
Αγιοι (ή εορτή): Κοσμάς ο Αιτωλός
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου Κοσμᾶ, τοῦ ἐν Ἀλβανίᾳ μαρτυρήσαντος ἐν ἔτει 1779 κατὰ μῆνα Αὔγουστον. Συντεθεῖσα χάριν εὐλαβείας καὶ τύποις ἐκδοθεῖσα κόποις καὶ ἀναλώμασι Θωμᾶ Α. Πασχίδου. Ἐν Βουκουρεστίοις, ἐκ τῆς τυπογραφίας Νήφωνος μητροπολίτου. 1860.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-17: Ὁ κανόνας. Ἀκρ.: αβγ … χψω. Ἀρχ.: Ἀφεὶς τὸν κόσμον καὶ τὰ τερπνά, πρὸς Χριστόν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 13-15: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος ἀπόστολος καὶ ἱερομάρτυς Κοσμᾶς.
Τόπος έκδοσης: Βουκουρέστι
Συγγραφέας / Ποιητής : Σαπφείρος Χριστοδουλίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 18.
Χορηγός έκδοσης : Θωμάς Πασχίδης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Τυπογραφία Νήφωνος μητροπολίτου
Επιμελητής-διορθωτής : Θωμάς Πασχίδης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0383
Φυσικός αριθμός: 000436Ετος Εκδοσης : 1869
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 49, 4. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1869. 11. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 578. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 416, 538-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 204.
Αγιοι (ή εορτή): Κοσμάς ο Αιτωλός
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ ἱερομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου. Ψαλλομένη κατὰ τὴν κδ΄ τοῦ Αὐγούστου μηνός. Πόνημα Σαπφείρου Χριστοδουλίδου τοῦ ἐκ Γραμμένου. Μετατυπωθεῖσα ἐν Πάτραις διὰ δαπάνης τοῦ ἐν Ἄρτῃ Χαραλάμπους Κ. Συνδούκα. Ἐν Πάτραις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Σ. Ἀγαπητοῦ. 1869.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-32: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Βίος (βλ. ἔκδοση 1850).
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σαπφείρος Χριστοδουλίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης : Χαράλαμπος Συνδούκας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α.Σ. Αγαπητού
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0384
Φυσικός αριθμός: 000437Ετος Εκδοσης : 1878
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 49, 5. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1878.15. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 578. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 416, 538-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 204-205.
Αγιοι (ή εορτή): Κοσμάς ο Αιτωλός
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ ἱερομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου. Ψαλλομένη κατὰ τὴν κδ΄ τοῦ Αὐγούστου μηνός. Πόνημα Σαπφείρου Χριστοδουλίδου τοῦ ἐκ Γραμμένου. Ἐκδίδεται ὑπὸ Β. Π. Σεκοπούλου. Ἐν Πάτραις, τυπογραφεῖον «Ὁ Κάδμος», ὁδὸς Κανακάρη. Βιβλιοπωλεῖον «Ὁ Κάδμος», ὁδὸς Μαιζῶνος πλατεῖα Γεωργίου Α΄. 1878.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1869.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σαπφείρος Χριστοδουλίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ο Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής : Β. Π. Σεκόπουλος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0385
Φυσικός αριθμός: 000438Ετος Εκδοσης : 1894
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 49, 6. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1894.21. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 578. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 417, 538-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 205.
Αγιοι (ή εορτή): Κοσμάς ο Αιτωλός
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ ἱερομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου. Ψαλλομένη κατὰ τὴν κδ΄ τοῦ Αὐγούστου μηνός. Πόνημα Σαπφείρου Χριστοδουλίδου τοῦ ἐκ Γραμμένου. Νῦν δὲ ἐκδίδεται ὑπὸ τοῦ Χαραλάμπους Μ. Ποταμιάνου, ἐμπόρου. Ἐν Κεφαλληνίᾳ. Τύποις «Ἡ Κεφαλληνία». 1894.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1850.
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Σαπφείρος Χριστοδουλίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Κεφαλληνία
Επιμελητής-διορθωτής : Χαράλαμπος Ποταμιάνος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0386
Φυσικός αριθμός: 000439Ετος Εκδοσης : 1894
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 49, 7. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1894.21. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 578. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 416, 538-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 205.
Αγιοι (ή εορτή): Κοσμάς ο Αιτωλός
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ ἱερομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου. Ψαλλομένη κατὰ τὴν κδ΄ τοῦ Αὐγούστου μηνός. Πόνημα Σαπφείρου Χριστοδουλίδου τοῦ ἐκ Γραμμένου. Νῦν δὲ ἐκδίδεται ὑπὸ τοῦ Χαραλάμπους Μ. Ποταμιάνου, ἐμπόρου. Ἐν Κεφαλληνίᾳ, τύποις «Ἡ Κεφαλληνία». 1894.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-34: Ανατύπωση της έκδοσης του 1850∙ σ. 34-36: Σημειώσεις στὸ βίο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ.
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Σαπφείρος Χριστοδουλίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Κεφαλληνία
Επιμελητής-διορθωτής : Χαράλαμπος Ποταμιάνος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0387
Φυσικός αριθμός: 000440Ετος Εκδοσης : 1959
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 578. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 205-206.
Αγιοι (ή εορτή): Κοσμάς ο Αιτωλός
Τίτλος : Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς (1714 – 1779). (Συναξάριο – Διδαχαὶ - Προφητεῖαι - Ἀκολουθία). Πρόλογος – Σημειώσεις ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου, ἱεροκήρυκος. Ἔκδοσις δευτέρα ἐπηυξημένη. «Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ τέκνα μου ἀγαπητά! Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δύο· ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέσῃ ἐπάνω σας δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρῃ, ἐκτὸς καὶ τὰ δώσητε μὲ τὸ θέλημά σας» (Ἐκ τῆς διδαχῆς τοῦ ἁγίου). Ἔκδοσις τῆς Ὀρθοδόξου Φιλανθρωπικῆς Ἀδελφότητος «Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων». Ἀθῆναι 1959.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 342-361: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1850).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αυγουστίνος Καντιώτης Σαπφείρος Χριστοδουλίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 368.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0388
Φυσικός αριθμός: 000441Ετος Εκδοσης : 1886
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 54, 4. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1886.20. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 206.
Αγιοι (ή εορτή): Κυριακή μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ ἀθλοφόρου τοῦ Χριστοῦ Κυριακῆς. Ψαλλομένη τῇ 7 Ἰουλίου. Ἐπιμελείᾳ καὶ ἀναλώμασιν Υἱῶν Β. Ν. Πάσχα. Ἐν Πάτραις, τυπογραφεῖον Ὁ Κάδμος, ὁδὸς Παντανάσσης. Βιβλιοπωλεῖον Ὁ Κάδμος, Β. Δ. γωνία πλατείας Γεωργίου Α΄. Β. Σεκοπούλου, διευθυνόμενα ὑπὸ Ἀνδρέου Β. Πάσχα. 1886.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-22: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις τῶν ἀσωμάτων τάξεσι καὶ νῦν. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 18-20: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Διοκλητιανοῦ.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης : Υιοί Β. Ν. Πάσχα
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ο Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0389
Φυσικός αριθμός: 000442Ετος Εκδοσης : 1886
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 54, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1886.21. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 206-207.
Αγιοι (ή εορτή): Κυριακή μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Κυριακῆς. Ψαλλομένη τῇ 7 Ἰουλίου. Ἐκδίδοται δαπάνῃ τοῦ ἐν ἱεροδιακόνοις μετὰ καὶ ἑτέρας ὠφελίμου ὕλης Κυρίλλου Κ. Κυριακοπούλου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀντωνίου Ν. Καστριώτου, ὁδὸς Ἁγίου Μάρκου ἀριθ. 17. 1886.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-44: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-41: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Κυρίως καὶ ἀληθῶς γεγέννηκας Θεὸν καὶ Κύριον. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 12-41: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις φωτοδοσίαις χάριτι καταλαμπρύνεσθαι. Ἀκρ.: Τὴν πρὸς Θεόν μοι, μάρτυς, ἴθυνον τρίβον. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 13-42: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Χαρμονικῶς ἐπὶ τῇ μνήμῃ χορεύσωμεν. Ἀκρ.: Χαίρων κροτῶ σε, μάρτυς, εὐσεβοφρόνως. <Ἰωσήφ>. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 22-36: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἀπὸ δύο τρόπους παρακινεῖται ὁ ἄνθρωπος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης : Κύριλλος Κυριακόπουλος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Καστριώτης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0391
Φυσικός αριθμός: 000444Ετος Εκδοσης : 1915
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 55, 6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 207.
Αγιοι (ή εορτή): Κυριακή μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Κυριακῆς. Ψαλλομένη τῇ 7 Ἰουλίου. Ἐκδότης Γεώργιος Α. Βουτέρης, ἐφημέριος τοῦ ἐνταῦθα ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἐξεδόθη τῷ 1886 ὑπὸ Κυρίλλου Κ. Κυριακοπούλου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Πανελληνίου Κράτους», 11 - ὁδὸς Ἀριστείδου – 11. 1915.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-43: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1886β)∙ σ. 43-48: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.:Ὑμνοῦμέν σε πόθῳ, Κυριακή, Χριστοῦ ἀθληφόρε. Ἀκρ.: Ὑμνεῖ σε, μάρτυς Κυριακή, πόθῳ Σεραφείμ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πανελλήνιον Κράτος
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0392
Φυσικός αριθμός: 000445Ετος Εκδοσης : 1933
Βιβλιογραφία: Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 452, 585-6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 207-208.
Αγιοι (ή εορτή): Κυριακή μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου παρθενομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Κυριακῆς μετὰ βιογραφικοῦ αὐτῆς ὑπομνήματος. ᾈσματογραφηθεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ ἐν ὁσίοις Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου. Νῦν δὲ τὸ πρῶτον ἐκδιδομένη ὑπὸ Ἐμμανουὴλ Ι. Καρπαθίου, ἀρχιμανδρίτου, καθηγητοῦ τῶν Θρησκευτικῶν τοῦ ἐν Νάξῳ Γυμνασίου. Ἐν Ἀθήναις, 43 ὁδὸς Θερμοπυλῶν 43. 1933.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-47: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 22-44: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαρὰν ἡ κυήσασα, χαῖρε παρθένε θεόνυμφε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεόδωρος Λάσκαρις∙ σ. 23-44: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις λαμπρότησιν ἐλλαμπομένη. Ἀκρ.: Τῇ Κυριακῇ δεύτερον ᾄδω μέλος. Νικοδήμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 23-45: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1886β, σ. 13-42)∙ σ. 32-40: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἁγία ἦτον ἀπὸ τὰ μέρη τῆς ἀνατολῆς.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεόδωρος Λάσκαρις Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 47 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Εμμανουήλ Καρπάθιος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0393
Φυσικός αριθμός: 000446Ετος Εκδοσης : 1899
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 44, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1899.31. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 208.
Αγιοι (ή εορτή): Κωνσταντίνος άγιος Ελένη αγία
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ἁγίων ἐνδόξων μεγάλων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἐκ διαφόρων βιβλίων ἐρανισθεῖσα, τὴν ἀκολουθίαν ἐκ τοῦ Μηναίου, τὸν βίον ἐκ τοῦ Παραδείσου, τοὺς χαιρετισμοὺς ἐκ τοῦ συναξαριστοῦ Σαρδουνίξ, τὴν παράκλησιν ἐκ τῶν Πνευματικῶν Κήπων, ἐκ τοῦ Ἀποστόλου Εὐαγγελίου καὶ διάφορα μεγαλυνάρια ἐξ ἀναγνωρισμένων ἀκολουθιῶν εὑρισκομένων ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ μου δαπάνῃ τοῦ παρ’ ἡμῶν ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη χάριν εὐλαβείας ἐφημερεύοντος εἰς τὸν ἐνταῦθα ἱερὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, καὶ πρὸς εὐχερεστέραν χρῆσιν τῶν ἐν ταῖς ἁγίαις τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαις ψαλλόντων αὐτήν. Ψαλλομένη τῇ 21 Μαΐου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτῶν. Αἰνέσωμεν δὴ ἄνδρας ἐνδόξους καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν τῇ γενέσει. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων (Κ, Ἰωάννης). Σὲ τὸν ἀγέννητον Θεὸν καὶ Πατέρα. Σὲ τὸν Υἱὸν τὸν μονογενῆ∙ Σὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸ Παράκλητον, ὦ Τριὰς παναγία, μοναδική τε καὶ ἑνιαία καὶ ἀδιαίρετε! Σὲ καὶ νῷ καὶ καρδίᾳ καὶ στόματι ὁμολογοῦμεν εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Ἐν Ἀθήναις. 1899.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-14: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 7-10: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Μόνε ἐπουράνιε βασιλεῦ, τῆς βασιλευούσης ἁμαρτίας. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 14-17: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀκρ.: Κωνσταντῖνον, Ἑλένην, ἄνακτας γεραίρω. Ἀρχ.: Κύριε τῆς δόξης καὶ βασιλεῦ τῆς κυριευούσης. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 17-20: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῶν χριστωνύμων ἡ πληθύς, δεῦτε συνέλθετε. Οἶκος: Ἄνοιξόν μου τὸ στόμα, Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὑμνῆσαι Κωνσταντῖνον∙ σ. 24-31: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἐπὶ τῶν βασιλέων Διοκλητιανοῦ, Μαξιμιανοῦ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0394
Φυσικός αριθμός: 000447Ετος Εκδοσης : 1917
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 45, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 209.
Αγιοι (ή εορτή): Κωνσταντίνος άγιος Ελένη αγία
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ἁγίων ἐνδόξων μεγάλων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων ἀκολουθιῶν παρ’ ἐμοῦ τοῦ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως. Ψαλλομένη τῇ 21 Μαΐου, ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτῶν. Αἰνέσωμεν δὴ ἄνδρας ἐνδόξους καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν τῇ γενέσει. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων. (Κ. Ἰωάννης) Σὲ τὸν ἀγέννητον Θεὸν καὶ Πατέρα. Σὲ τὸν Υἱὸν τὸν μονογενῆ· Σὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸ παράκλητον, ὦ Τριὰς παναγία, μοναδική τε καὶ ἑνιαία, καὶ ἀδιαίρετε! Σὲ καὶ νῷ καὶ καρδίᾳ καὶ στόματι, ὁμολογοῦμεν καὶ εὐλογοῦμεν εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Ἐν Ἀθήναις. 1917.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-32: Ἡ ἀκολουθία, ὁ παρακλητικὸς κανόνας, οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον καὶ ὁ Βίος (βλ. ἔκδοση 1899).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0395
Φυσικός αριθμός: 000448Ετος Εκδοσης : 1814
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 45, 1. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1814.6. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 579. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 411, 535-8. Δ. Στρατηγόπουλος, «Ὑμνογραφικὰ νεομαρτύρων καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου», Πρακτικὰ Διορθοδόξου Έπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος – Νεομάρτυρες προάγγελοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ γένους» (Ὕδρα 10-14 Νοεμβρίου 2000), Ὕδρα 2007, σ. 184 σημ. 44, 185-186. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 209.
Αγιοι (ή εορτή): Κωνσταντίνος ο εξ Ύδρας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, τοῦ ἐκ τῆς περιφήμου νήσου τῆς Ὕδρας, ὅστις ὑπέστη τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον ἐν τῇ νήσῳ τῆς Ῥόδου, ἐν ἔτει τῷ σωτηρίῳ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ, τῇ δεκάτῃ τετάρτῃ τοῦ Νοεμβρίου. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1814.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-58: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-53: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν ζόφωσιν θείῳ φωτὶ καταλάμπρυνον. Ἀκρ.: Νέου ἀθλητοῦ ὕμνον ἐξᾴδω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 15-54: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἡ παντὸς λόγου καὶ σοφίας δότειρα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 22-50: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Παράδοξον πρᾶγμα καὶ ὅλως ἀπίστευτον ἐφάνη.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 58 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0396
Φυσικός αριθμός: 000450Ετος Εκδοσης : 1871
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 46, 5. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1871.24. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 579. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 413, 535-8. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 210.
Αγιοι (ή εορτή): Κωνσταντίνος ο εξ Ύδρας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, τοῦ ἐκ τῆς περιφήμου νήσου τῆς Ὕδρας, ὅστις ὑπέστη τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον ἐν τῇ νήσῳ τῆς Ῥόδου. Ἐν ἔτει σωτηρίῳ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ δεκάτῃ τετάρτῃ Νοεμβρίου. Ἐξεδόθη τὸ πρῶτον ἐν Βενετίᾳ τῷ 1814. Τὸ δεύτερον δὲ ἐκδίδεται δαπάνῃ μὲν τῶν ἁπανταχοῦ εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἐπιστασίᾳ δὲ τοῦ ἐν μοναχοῖς ἐλαχίστου Χατσῆ Στεφάνου Κ. Σκαθάρου, τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον Νικολάου Ρουσοπούλου. 1871.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-63: Ἡ ἀκολουθία, ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο (βλ. ἔκδοση 1814).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 62 + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Στέφανος Σκάθαρος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Ρουσόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0397
Φυσικός αριθμός: 000451Ετος Εκδοσης : 1893
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 47, 7. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1893.35. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 579. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 414, 535-8. Δ. Στρατηγόπουλος, «Ὑμνογραφικὰ νεομαρτύρων καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου», Πρακτικὰ Διορθοδόξου Έπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος – Νεομάρτυρες προάγγελοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ γένους» (Ὕδρα 10-14 Νοεμβρίου 2000), Ὕδρα 2007, σ. 188-189. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 210.
Αγιοι (ή εορτή): Κωνσταντίνος ο εξ Ύδρας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, τοῦ ἐκ τῆς περιφήμου νήσου τῆς Ὕδρας, ὅστις ὑπέστη τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον ἐν τῇ νήσῳ τῆς Ῥόδου ἐν ἔτει σωτηρίῳ 1800 τῇ 14 Νοεμβρίου. Ἔκδοσις νεωτάτη ὑπὸ Ἀντωνίου Στ. Γεωργίου. Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον Ἀντωνίου Στ. Γεωργίου, ὁδὸς Πραξιτέλους, ἀριθ. 58. Τυπογραφεῖον Ἀναστασίου Ν. Τρίμη, ὁδὸς Πραξιτέλους, ἀριθ. 14. 1893.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-47: Ἡ ἀκολουθία, ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο (βλ. ἔκδοση 1814)∙ σ. 49-56: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τριάδι τῇ ἁγίᾳ παρεστηκώς, μάρτυς Κωνσταντῖνε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Δωρόθεος Δ. Κιοσσές, ἱερομόναχος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δωρόθεος Κιοσσές
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 56.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αναστασίου Ν. Τρίμη
Επιμελητής-διορθωτής : Αντώνιος Γεωργίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0398
Φυσικός αριθμός: 000452Ετος Εκδοσης : 1923
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 47, 9. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 579. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 415, 535-8. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 210-211.
Αγιοι (ή εορτή): Κωνσταντίνος ο εξ Ύδρας
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, τοῦ ἐκ τῆς περιφήμου νήσου τῆς Ὕδρας, ὅστις ὑπέστη τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον ἐν τῇ νήσῳ τῆς Ῥόδου ἐν ἔτει σωτηρίῳ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ δεκάτῃ τετάρτῃ Νοεμβρίου. Ἐξεδόθη παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι καὶ πνευματικοῦ πατρός Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Α. Φραντσεσκάκη καὶ Α. Καϊτατζῆ. 1923.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-45: Ἡ ἀκολουθία, ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο (βλ. ἔκδοση 1814).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Φραντζεσκάκης και Α. Καϊτατζής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0399
Φυσικός αριθμός: 000453Ετος Εκδοσης : 1930
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, «Ὑμνογραφικὰ νεομαρτύρων καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου», Πρακτικὰ Διορθοδόξου Έπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος – Νεομάρτυρες προάγγελοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ γένους» (Ὕδρα 10-14 Νοεμβρίου 2000), Ὕδρα 2007, σ. 189. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 211.
Αγιοι (ή εορτή): Κωνσταντίνος ο εξ Ύδρας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, τοῦ ἐκ τῆς περιφήμου νήσου τῆς Ὕδρας, ὅστις ὑπέστη τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον ἐν τῇ νήσῳ τῆς Ῥόδου. Ἐν ἔτει σωτηρίῳ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ 1800, δεκάτῃ τετάρτῃ Νοεμβρίου. Ἐξεδόθη τὸ πρῶτον ἐν Βενετίᾳ τῷ 1814. Τὸ δεύτερον δὲ ἐκδίδεται δαπάνῃ μὲν τῶν ἁπανταχοῦ εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἐπιστασίᾳ δὲ τοῦ ἐν μοναχοῖς ἐλαχίστου Χατσῆ Στεφάνου Κ. Σκαθάρου, τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Νῦν δὲ ὑπὸ τοῦ ἱερέως Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἀθῆναι 1930.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-24: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1814, σ. 14-53).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : χατζή-Στέφανος Σκάθαρος Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'