Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 28
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0530
Φυσικός αριθμός: 000600Ετος Εκδοσης : 1937
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 584. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 278.
Αγιοι (ή εορτή): Παύλος ο εν Τριπόλει
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ νέου. Συντεθεῖσα παρὰ Χριστοφόρου τοῦ Λημνίου. Ἐπιμελείᾳ Νικολ. Παναγ. Παπαδοπούλου, πρωθιερέως τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ ναοῦ ἁγ. Γεωργίου (Καρύκη), ὑφ’ οὗ ἐπλουτίσθη καὶ δι’ ὑποσημειώσεων. Τυπογραφεῖον Νικ. Ἀναστασοπούλου, Πραξιτέλους 12. Ἀθῆναι 1937.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1858∙ σ. 26-27: Ἐπιστολὲς περὶ τοῦ ἁγίου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Παύλος Λήμνιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικ. Αναστασόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0531
Φυσικός αριθμός: 000601Ετος Εκδοσης : 1927
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 279.
Αγιοι (ή εορτή): Πελαγία οσία
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Πελαγίας τῆς θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τὸν 8ην Ὀκτωβρίου. Ρανισθεῖσα ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἱερέως καὶ διδασκάλου ἐν Κάτω Ἀρχάναις Ἡρακλείου τῆς Κρήτης Ἰωάννου Θ. Δρακάκη. Νῦν δὲ ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. «Ἐγράφη ἐν Κάτω Ἀρχάναις τῆς Κρήτης 28)8)1910». Κήρυξον τὸν λόγον, ἐπιστήθι ἐγκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. (Ἀπόστολος Παῦλος). Ἀρχὴν λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία, φέρει τὸν ἄνθρωπον εἰς παντελῆ ἀπώλειαν. Ἀθῆναι 1927.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Προθεῖσα ὡς πανδαισίαν σήμερον τὴν θείαν μνήμην. Ἀκρ.: <Πόθῳ γεραίρω τὴν σοφὴν Πελαγίαν. Γεωργίου (στὰ θεοτοκία)>. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Γεώργιος <Νικομηδείας>∙ σ. 26-29: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Εἰς τὴν Ἀντιοχείαν ἦτο μιὰ γυνὴ περιφανὴς καὶ πλουσία∙ σ. 30-31: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε, ὁσία Πελαγία. Ἀκρ.: αβγ … χψω.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Νικομηδείας
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0533
Φυσικός αριθμός: 000603Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 234, 4. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 450, 583-4. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 279-280.
Αγιοι (ή εορτή): Πέτρος και Παύλος απόστολοι
Τίτλος : Παράκλησις καὶ κδ΄ οἶκοι εἰς τοὺς θείους καὶ πρωτοκορυφαίους ἀποστόλους Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ εἰς τοὺς 12. Ἀναγινωσκομένους 29 καὶ 30 Ἰουνίου. Ἐκδίδεται χάριν εὐλαβείας ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἀναγινώσκονται ἑκάστην Πέμπτην, μὴ ἑορταζομένου ἁγίου. Προσετέθησαν πολυέλεος, Bίος τῶν ἁγίων καὶ μακαριστήρια. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐτῶν. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν αὐτῶν, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα. Οἱ δύο στύλοι, οἱ δύο φωστῆρες, οἱ δύο λύχνοι, οἱ δύο θεοκήρυκες καὶ πνευματοφόροι θεῖοι ἀπόστολοι καὶ πρωτοκορυφαῖοι Πέτρος καὶ Παῦλος, οἱ ἀρχηγοὶ καὶ πρωτοστάται πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Ἀθῆναι 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-13: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς Δώδεκα Ἀποστόλους. Ἀρχ.: Πέτρε, ὁ πέτραν ἀρραγῆ τῆς πίστεως. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 13-22: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στοὺς κορυφαίους τῶν ἀποστόλων Πέτρο καὶ Παῦλο. Κοντάκιον: (δὲν ὑπάρχει). Οἶκος: Ἄναρχος ὢν τῷ χρόνῳ, ἀρχὴν εἴληφε χρόνου ὁ χρόνων Ποιητής. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 26-28: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ αἱ πᾶσαι μακαρίζομέν σας, ἀπόστολοι Κυρίου. σ. 31-34: Ὁμιλία στοὺς ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο. Ἀρχ.: Εἰς τοὺς πρωτοκορυφαίους ἀποστόλους Πέτρον καὶ Παῦλον ὅπου διήμερον ἑορτάζει ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0534
Φυσικός αριθμός: 000604Ετος Εκδοσης : 1861
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 235, 3. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 8525. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 280.
Αγιοι (ή εορτή): Πέτρος επίσκοπος Άργους
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Πέτρου τοῦ θαυματουργοῦ, ἀρχιεπισκόπου Ἄργους καὶ Ναυπλίου. Τυπωθεῖσα μὲν τὸ πρῶτον ἐν Ἐνετίᾳ κατὰ τὸ 1727 διὰ συνδρομῆς Νικολάου Ταρωνίτη τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον ὑπὸ Κ. Ἀντωνιάδου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Κ. Ἀντωνιάδου, ὁδὸς Περικλέους ἀριθ. 226. 1861.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 17-31: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀνακραθεὶς δι’ ἀρετῶν ἀκρότητα. Ἀκρ.: Ἀρχιερῆα Θεοῖο, μέγαν Πέτρον, ἔξοχα μέλπω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 24-27: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ Πέτρος πατρίδα μὲν εἶχε τὴν βασιλεύουσαν τῶν πόλεων Κωνσταντινούπολιν.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κ. Αντωνιάδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0535
Φυσικός αριθμός: 000605Ετος Εκδοσης : 1870
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 236, 4. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1870.14. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 280-281.
Αγιοι (ή εορτή): Πέτρος επίσκοπος Άργους
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Πέτρου, ἀρχιεπισκόπου Ἄργους καὶ Ναυπλίου, τοῦ θαυματουργοῦ, ἑορταζομένου τῇ γ΄ Μαΐου. Διασκευασθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀργολίδος Δανιήλ. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Ὁ Κάδμος» Γ. Μελισταγοῦς, (ὁδ. Λέκα, ἀριθ. 45, κάτωθι τῆς οἰκίας Ι. Ῥοδίου λοχαγοῦ). 1870.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2 χ.ἀ.: Ἐπίγραμμα (στ. 4). Ἀρχ.: Ἀρχιερῆος θειόφρονος καὶ θαυματοεργοῦ∙ σ. 1-37: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 16-33: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀγάλλονται σήμερον πιστῶν ἁπάντων Ἀκρ.: <Ἀργολίδος Δανιὴλ Πετρούλιας. Ἔτος ᾳωον (στὰ θεοτοκία)>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Δανιὴλ Πετρούλιας, μητροπολίτης Ἀργολίδος∙ σ. 22-30: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ λαμπρὸς καὶ πανεύφημος οὗτος τῆς ἐκκλησίας ἱεράρχης ἤκμασε περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ Θ΄ μετὰ Χριστὸν αἰῶνος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δανιήλ Πετρούλιας
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 6 χ.ἀ. + β΄ + 37 + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ο Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής : Δανιήλ αρχιεπίσκοπος Αργολίδος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0536
Φυσικός αριθμός: 000606Ετος Εκδοσης : 1908
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 236, 6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 281.
Αγιοι (ή εορτή): Πέτρος επίσκοπος Άργους
Τίτλος : Ὁ πολιοῦχος τοῦ Ἄργους, ἅγιος Πέτρος, ἐπίσκοπος Ἄργους ὁ θαυματουργὸς ὑπὸ Χρήστου Παπαοικονόμου Δ. Θ., ἱερέως καὶ οἰκονόμου τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Ἀθηνῶν. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ, 20 ὁδὸς Νίκης – Ἀπόλλωνος 2. 1908.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 59-74: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Καὶ πάντας μὲν προσῆκε τοὺς ἀρετῇ τῶν ἄλλων διενεγκότας (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1504)∙ σ. 141-159: Ἡ Α΄ ἀκολουθία (βλ. ἀκολουθία 1861)∙ σ. 161-179: Ἡ Β΄ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1870).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 192.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σ. Κ. Βλαστός
Επιμελητής-διορθωτής : Χρήστος Παπαοικονόμου ιερεύς
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0537
Φυσικός αριθμός: 000607Ετος Εκδοσης : 1899
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 237, 7. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1899.34. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 444, 576-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 281-282.
Αγιοι (ή εορτή): Ποιμήν όσιος Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ποιμένος καὶ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Ψαλλομένη τὴν 27 Αὐγούστου. Προσετέθησαν δὲ ἐν τῷ τέλει ὁ Bίος τοῦ ἁγίου Φανουρίου, οἱ 24 οἶκοι τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, ἐγκώμιον κατὰ ἀλφάβητον εἰς τὴν Θεοτόκον καὶ εἷς παρακλητικὸς κανὼν εἰς τὴν ἁγίαν Θεοδώρα καὶ διάφορα μεγαλυνάρια. Ἀξιώσει καὶ θερμεῖ ἐπιμελείᾳ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τοῦ διδασκάλου Κ. Βασιλείου Ζώτου Μελοσσοῦ. Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε δοῦλοι Κύριον. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ αὐτοῦ ἐθεαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Πρὸς ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐν Ἀθήναις 8)βριος 1899.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τὸ στόμα μου πλήρωσον γλυκασμοῦ. Ἀκρ.: Ταύτῃ καὶ ἡ δέησις ὀγδόη πρέπει. Φωτίου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Φώτιος πατριάρχης∙ σ. 10-20: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Ποιμένος. Ἀρχ.: Θέρμῃ τοῦ Παρακλήτου, πάτερ, θαλπομένη. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 11-20: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Φανουρίου. Ἀρχ.: Αἰνέσωμεν, πάντες πιστοί, Χριστὸν τὸν δόντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 23-35: Ὁ Bίος τοῦ ἁγίου Φανουρίου. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος Φανούριος ὁ ἔνδοξος μεγαλομάρτυς∙ σ. 26-31: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στὸν ἅγιο Γεώργιο. Κοντάκιον: Τῷ πολυάθλῳ τοῦ Χριστοῦ μεγαλομάρτυρι. Οἶκος: Ἄγγελος ἐν τοῖς ἄθλοις ἀληθῶς ἀνεδείχθης∙ σ. 32-33: Εὐχὴ κατανυκτικὴ κατ’ ἀλφάβητον στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Ἀνεσπέρου φωτὸς ἡ γεννήτρια∙ σ. 34-39: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴν ἁγία Θεοδώρα, βασίλισσα Ἄρτης. Ἀρχ.: Ἱλάσθητι, ὁσία, τοῖς ταπεινοῖς καὶ Θεὸν τῶν ὅλων. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως Θεοφάνης Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης Βασίλειος Ζώτος Μελοσσός
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0538
Φυσικός αριθμός: 000608Ετος Εκδοσης : 1914
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 238, 10. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 444-5, 576-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 282.
Αγιοι (ή εορτή): Ποιμήν όσιος Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ποιμένος καὶ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Ψαλλομένη τὴν 27 Αὐγούστου. Ἐκδίδεται ἐπιμελείᾳ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Μετὰ παρακλήσεως, βίου, ἀντιφώνων καὶ τὰ κακουργήματα τοῦ προδότου Ἰούδα καὶ λόγος περὶ βλασφημίας. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Παννεληνίου Κράτους», 13 - ὁδὸς Ἀριστείδου – 13. 1914.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-28: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1899)∙ σ. 29-34: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Φανούριο. Ἀρχ.: Φανούριε μάρτυς, ἐν οὐρανοῖς σὺν ἀγγέλοις. Ἀκρ.: < Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία)>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 34-39: Ὁ Bίος τοῦ ἁγίου Φανουρίου. Ἀρχ.: Ὁ παρ’ ἡμῶν σήμερον ἐγκωμιαζόμενος καὶ ἐπαινούμενος λαμπρὸς ἀθλητής∙ σ. 40-44: Λόγος περὶ βλασφημίας∙ σ. 44-48: Ὁ Bίος καὶ τὰ κακουργήματα τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰσκαριώτου. Ἀρχ.: Λέγει ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρειοπαγίτης περὶ τοῦ προδότου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πανελλήνιον Κράτος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0539
Φυσικός αριθμός: 000610Ετος Εκδοσης : 1878
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 245, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1878.14. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 283.
Αγιοι (ή εορτή): Πολύκαρπος επίσκοπος Σμύρνης
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Πολυκάρπου ἀρχιεπισκόπου Σμύρνης. Ψαλλομένη κατὰ τὴν κγ́ Φεβρουαρίου. Πόνημα Α. Ε. Παλαμᾶ Μεσολογγιέως. Ἐν Πάτραις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Σ. Ἀγαπητοῦ (ὁδὸς Μαιζῶνος). 1878.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-15: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὰ χείλη ἀνοίξω τὰ βδελυρὰ καὶ γλῶσσαν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ανδρέας Ε. Παλαμάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 15 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α.Σ. Αγαπητού
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0540
Φυσικός αριθμός: 000611Ετος Εκδοσης : 1902
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 246, 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 283.
Αγιοι (ή εορτή): Πολύκαρπος επίσκοπος Σμύρνης
Τίτλος : Ἰωάννου Δ. Καλλιαμβάκου, Ναυπακτιακά. Ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοζίτσης ἡ «Κοίμησις τῆς Θεοτόκου» τῆς Ἀμπελακιωτίσσης, ἐν ᾗ ὑπάρχει καὶ ἡ αἰδέσιμος χεὶρ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου, ἐπισκόπου Σμύρνης, οὗτινος παρατίθεται ἡ ἀκολουθία μετ’ ἐκτενοῦς βιογραφίας εἰς μέρη πέντε. Ἔκδοσις πρώτη – βιβλίον πρῶτον. «Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι ἐν σοί, παρθένε ἄχραντε.» «Ἴσχυε, Πολύκαρπε, καὶ ἀνδρίζου.» Ἐκκλ. Ἱστορία Εὐσεβίου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων «Ἀνέστη Κωνσταντινίδου». 1902.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 86-115: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 96-103: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῇ τοῦ Χριστοῦ φωτοχυσίᾳ λαμπόμενος. Ἀκρ.: Τὸν θεῖον Πολύκαρπον ἐν ᾄσμασιν εὐφημήσω. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 105-113: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1878).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης Ιωάννης Καλλιαμπάκος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ι΄ + 116.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανέστης Κωνσταντινίδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0541
Φυσικός αριθμός: 000612Ετος Εκδοσης : 1920
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 246, 4. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 283-284.
Αγιοι (ή εορτή): Πολύκαρπος επίσκοπος Σμύρνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου. Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. 1920.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-28: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1902)∙ σ. 13-19: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1902)∙ σ. 28-29: Bίος. Ἀρχ.: Ὁ θεῖος οὗτος πατὴρ τῆς ἐκκλησίας ἱερομάρτυς Πολύκαρπος∙ σ. 30-39: Bίος καὶ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἔνδοξος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Πολύκαρπος∙ σ. 39-47: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1878).
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0543
Φυσικός αριθμός: 000614Ετος Εκδοσης : 1964
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 284.
Αγιοι (ή εορτή): Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη οι εν Λέσβω
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ παρακλητικὸς κανὼν τῶν ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν μαρτύρων Ραφαὴλ καὶ Νικολάου καὶ τῆς ἁγίας παρθενομάρτυρος Εἰρήνης τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου. Ἐποιήθη ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἐκδοτικὸς οἶκος «Ἀστὴρ» Ἀλ. καὶ Ε. Παπαδημητρίου, ὁδὸς Λυκούργου 10 – Ἀθῆναι – 1964.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-34: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 18-31: Ὁ ἀναστάσιμος κανόνας. Ἀρχ.: Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 18-31: Ὁ κανόνας τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Ἀναστάσεως μελλούσης προεκφαίνει ἡμῖν. Ἀκρ.: Γερασίμου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 24-28: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτοι οἱ ἅγιοι ἤθλησαν ἐν ἔτει 1463 ἐν τῷ χωρίῳ Θερμῇ∙ σ. 35-39: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Συνόντες μαρτύρων θείοις χοροῖς, Ῥαφαὴλ παμμάκαρ. Ἀκρ.: Σκέπη ἡμῶν ἐστέ, ἀθλοφόροι. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αστήρ Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0544
Φυσικός αριθμός: 000616Ετος Εκδοσης : 1964
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 284-285.
Αγιοι (ή εορτή): Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη οι εν Λέσβω
Τίτλος : Ἰακώβου Δ. Μαλλιαροῦ, ἀρχιμανδρίτου, Παρακλητικὸς κανὼν εἰς τοὺς νεοφανεῖς ἁγίους Καρυῶν – Θέρμης Λέσβου, Ραφαὴλ – Νικολάου – παρθένον Εἰρήνην καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς. Ψαλλόμενος εἰς πᾶσαν ψυχῆς θλῖψιν. Ἀθῆναι 1964.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-4: Θαῦμα τοῦ ἁγίου Ραφαήλ∙ σ. 5-16: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Χριστοῦ τῇ δυνάμει, μάρτυς σοφέ. Ἀκρ.: Χριστοῦ τῇ δυνάμει πᾶσιν νέμετε χάριν, Ῥαφαὴλ θεοδόξαστε, λάμποντες φαιδρῶς τοῖς θαύμασιν ὑμῶν, Νικόλαε τρισμάκαρ, ἥ τε Εἰρήνη καὶ ὁ χορὸς σεπτῶν νεομαρτύρων (κατὰ στίχον τῶν τροπαρίων). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰάκωβος Μαλλιαρός.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος Μαλλιαρός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0545
Φυσικός αριθμός: 000617Ετος Εκδοσης : 1966
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 584-5. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 285.
Αγιοι (ή εορτή): Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη οι εν Λέσβω
Τίτλος : Ἰακώβου Δ. Μαλλιαροῦ, μητροπολίτου Μηθύμνης, ᾈσματικὴ ἀκολουθία μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος τῶν νεοφανῶν ἐν Λέσβῳ ἁγίων, Ραφαὴλ ἡγουμένου, Νικολάου διακόνου καὶ Εἰρήνης παρθένου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς. Μυτιλήνη1966.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 20-29: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Νεομάρτυρες Κυρίου, τὴν πανέορτον νῦν μνήμην. Ἀκρ.: Νεοφανέσιν ὁσιομάρτυσι Λέσβου ὕμνον προσᾴδω. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Ἰάκωβος Μαλλιαρός∙ σ. 20-30: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ῥαφαὴλ ἱερῷ καὶ Νικολάῳ σεπτῷ, Θεὲ τῶν ὅλων. Ἀκρ.: Ῥαφαήλ, Νικολάῳ δευτέρα δέησις Ἰακώβου. Ἦχ. πλ. α΄. Τῷ σωτῆρι Θεῷ. Ποιητής: Ἰάκωβος Μαλλιαρός∙ σ. 33-34: Μεγαλυνάρια κατ’ ἀλφάβητον ψαλλόμενα κατὰ τὴ λιτάνευση τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Ἀκατάληπτα, φρικτά, ἐν μονῇ τῶν Καρυῶν∙ σ. 35-44: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1964β)∙ σ. 45-50: Θαύματα τῶν ἁγίων.
Τόπος έκδοσης: Μυτιλήνη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος Μαλλιαρός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 6 χ.ἀ. + 62.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0546
Φυσικός αριθμός: 000618Ετος Εκδοσης : 1902
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 248, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 285-286.
Αγιοι (ή εορτή): Ρηγίνος επίσκοπος Σκοπέλου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ἱερομάρτυρος Ῥηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου. Ἐκδοθεῖσα τὸ πρῶτον ὑπὸ Καισαρείου Δαπόντε. Ἐκδίδοται νῦν βελτιωθεῖσα ἐπιμελείᾳ τῆς ἐπὶ τοῦ ἁγίου Ῥηγίνου ἐπιτροπῆς. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῶν τυπογραφικῶν καταστημάτων Ἀναστασίου Δ. Φέξη. 1902.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-31: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-27: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τράνωσόν μου τὴν γλῶσσαν καὶ τὴν ψυχήν. Ἀκρ.: Τυφλῶν ὁδηγήτρια, φῶς μοι παρέχεις. <Τοῦ Κρήτης>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικηφόρος μητροπολίτης∙ σ. 14-28: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Θεόθεν τὴν φωτοφόρον, ἔνδοξε, χάριν κατάπεμψον. Ἀκρ.: <Γερμανοῦ (στὰ θεοτοκία)>. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: <Γερμανός>∙ σ. 14-28: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τὸν ἱεράρχην τῆς Σκοπέλου στέψωμεν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Παρθένιος πατριάρχης Ἱεροσολύμων∙ σ. 21-25: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν ἱερομάρτυς Ῥηγῖνος∙ σ. 32-36: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Ἄνοιξον τὸ στόμα νοερὸν τῆς ψυχῆς. Ἀκρ.: αβγ …χψω (καὶ στὶς τρεῖς στάσεις). Ποιητής: Ἰωάννης Δρακιώτης ἱεροψάλτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικηφόρος μητροπολίτης Γερμανός Παρθένιος Ιεροσολύμων Ιωάννης Δρακιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αναστάσιος Φέξης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0547
Φυσικός αριθμός: 000619Ετος Εκδοσης : 1937
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 585. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 286.
Αγιοι (ή εορτή): Ρωμανός ο εκ Καρπενησίου
Τίτλος : «Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη» ἀριθ. 5. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νέου ὁσιομάρτυρος Ῥωμανοῦ τοῦ ἀπὸ Καρπενησίου, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, μαρτυρήσαντος ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 1694. Ἀντιγραφεῖσα ἐξ ἀρχαίου χειρογράφου τῆς καλύβης τοῦ ἁγίου Ἀκακίου, σκήτεως Καυσοκαλυβίων ὑπὸ Ἰσιδώρου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, ἐκ καλύβης ἁγίου Χαραλάμπους, ἐν ἔτει 1915. Μετὰ κανόνος εἰς τὸ τέλος εἰς τοὺς ἁγίους Πάντας καὶ ἄλλα τινὰ ἀνέκδοτα Ἰωσὴφ τοῦ Τυρνόβου. Σταλείσης δὲ ἡμῖν πρὸς ἐκτύπωσιν ὑπὸ τοῦ μοναχοῦ τῆς ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας ὑπὸ Σπυρίδωνος Λαυριώτου, ἰατροῦ. Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ὑπὸ Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Ἰανουάριος 1937. 1937. Ἐκδοτικὸς οἶκος Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-19: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-17: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 9-17: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ὡς ἐκ παιδὸς νουνεχής τε ὡς εὐσεβῶν. Ἀκρ.: ωψχ … γβα. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 20-23: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ εὐλογημένος ἦτον ἀπὸ τὸ Καρπενῆσι υἱὸς γονέων εὐσεβῶν∙ σ. 24-27: Ὁ κανόνας στοὺς ἁγίους Πάντας. Ἀρχ.: Τὴν τῶν ἁγίων ἁπάντων χαρμονικῶς ἀνυμνῶν. Ἀκρ.: Τοὺς ἁγίους ἅπαντας ἀνυμνῶ. Κυρίλλου (στὰ θεοτοκία ἀντίστροφα). Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Κύριλλος.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Κύριλλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής : Σπυρίδων Λαυριώτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0548
Φυσικός αριθμός: 000620Ετος Εκδοσης : 1790
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 252, 3. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 1240. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 585. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 287.
Αγιοι (ή εορτή): Σεραφείμ αρχιεπίσκοπος Φαναρίου ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Σεραφεὶμ ἀρχιεπισκόπου Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου τοῦ θαυματουργοῦ. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα, μετὰ τῆς ἀναγκαίας προσθήκης τῶν τροπαρίων τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου, καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα. Ἐτυπώθη δὲ φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ εὐγενεστάτου ἄρχοντος κυρίου κὺρ Δημητρίου Τζιολάκογλου τοῦ ἐκ Ῥενδίνης τῶν Ἀγράφων. ᾳψϞ΄. Ἐνετίῃσιν, 1790. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-9: Μεγαλυνάρια στὸν ἅγιο Σεραφείμ∙ σ. 10: Ἐπίγραμμα (στ. 2). Ἀρχ.: Πηγὴν ἀναψύχουσαν εὑρίσκει τάχος∙ σ. 10: Ἐπίγραμμα (στ. 2). Ἀρχ.: Τῶν σῶν ναμάτων ἐμφορηθῆναι θέλων∙ σ. 13-51: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 26-45: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαρᾶς ἡμῖν πρόξενος ὡς δεξαμένη. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεόδωρος Λάσκαρις∙ σ. 27-46: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τὸ στόμα μου ἄνοιξον τὸ κεκλεισμένον. Ἀκρ.: Ἀναστασίου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἀναστάσιος Γόρδιος ∙ σ. 27-47: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τῶν λόγων ἡ ἄβυσσος, σὺ Ἰησοῦ πολυεύσπλαγχνε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἰωσὴφ ἐκ Φουρνᾶ ∙ σ. 36-? Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς κατὰ τὸ εὐάρεστον τῷ Θεῷ πάντα τὸν βίον διήνυσαν∙ σ. 51-52: Ἐπίγραμμα στὸν ἅγιο Σεραφεὶμ (στ. 19). Ἀρχ.: Σεραφεὶμ τρισμέγιστε ἱερομάρτυς∙ σ. 52: Ἐπίγραμμα στὸν ἅγιο Σεραφεὶμ (στ. 16). Ἀρχ.: Μάκαρ Σεραφεὶμ ἱεράρχα καὶ μάρτυς∙ σ. 53-67: Ὁ Βίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οἱ ἅγιοι καὶ θεοφόροι πατέρες διὰ τῆς χάριτος τοῦ παναγίου.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Αναστάσιος Γόρδιος Θεόδωρος Λάσκαρις Ιωσήφ εκ Φουρνά
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. (1)-38, 43-68, ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σ. 39-42).
Χορηγός έκδοσης : Δημήτριος Τζιολάκογλου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0549
Φυσικός αριθμός: 000621Ετος Εκδοσης : 1901
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 253, 8. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 585. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 287-288.
Αγιοι (ή εορτή): Σεραφείμ αρχιεπίσκοπος Φαναρίου ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Σεραφεὶμ ἀρχιεπισκόπου Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου τοῦ θαυματουργοῦ. Μετατυπωθεῖσα νῦν τὸ τέταρτον μετὰ τῶν τροπαρίων ἀκολουθίας καὶ τοῦ παρακλητικοῦ κανόνος τοῦ ἁγίου. Ἐξεδόθη φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ ἱεροψάλτου τῆς ἐν Γαλατᾷ Παναγίας Καφατιανῆς Δημητρίου Γ. Κυφιώτου καὶ τῶν φιλομούσων καὶ ὀρθοδόξων συνδρομητῶν. Ἀδείᾳ τοῦ Αὐτοκρατορικοῦ Ὑπουργείου τῆς Δημ. Ἐκπαιδεύσεως. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Ἀλεξάνδρου Νομισματίδου 1901.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-34: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1790∙ δὲν περιέχεται Μικρὸς Ἑσπερινός)∙ σ. 16-29: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1790)∙ σ. 17-30: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1790, σ. 27-46)∙ σ. 24-25 Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1790)∙ σ. 35-43: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς καὶ σοὶ προσδραμόντα, ἐλευθέρωσον, ἀθλητά. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 43 + 6 λ.
Χορηγός έκδοσης : Δημήτριος Κυφιώτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αλέξανδρος Νομισματίδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0550
Φυσικός αριθμός: 000622Ετος Εκδοσης : 1931
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 114. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 585. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 288-290.
Αγιοι (ή εορτή): Σεραφείμ αρχιεπίσκοπος Φαναρίου ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Σεραφεὶμ ἀρχιεπισκόπου Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου τοῦ θαυματουργοῦ. Τὸ πρῶτον συντεθεῖσα ὑπὸ Ἀναστασίου ἱερομ. Γορδίου καὶ ἐκδοθεῖσα (1740). Τὸ δεύτερον ἐκδοθεῖσα μετὰ προσθηκῶν ὑπὸ Διονυσίου ἱερομονάχου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ Ἀγράφων (1745). Τὸ δὲ τρίτον μεθ’ ἑτέρων προσθηκῶν ὑπὸ Ἰωσὴφ ἀρχιμανδρίτου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ ἐκ Φουρνᾶ Ἀγράφων (1790). Καὶ τὸ ὄγδοον εἶτα ἐκδοθεῖσα. Ἔκδοσις ἐνάτη μετὰ προλεγομένων ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων Ἰεζεκιὴλ τοῦ ἀπὸ Βελανιδιᾶς. Δαπάνῃ Ἠσαΐου Βεργοπούλου, ἀρχιμανδρίτου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φοίνικος», ὁδὸς Σταδίου 44. 1931.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 17-68: Ανατύπωση της έκδοσης του 1790∙ σ. 70: Ἐπίγραμμα στὸν ἅγιο Σεραφεὶμ (στ. 8). Ἀρχ.: Κράσθ’ ἱερὴ Σεραφεὶμ ἀπερείσιος ὄλβος ἐοῦσα∙ σ. 71-111: Κανόνες ὀκτώηχοι στὸν ἅγιο Σεραφείμ∙ σ. 71-76: Α΄. Ἀρχ.: Τῶν θείων, παντάρχα, σοῦ ἑξαπτερύγων. Ἀκρ.: Τόδε πλέκω σοι ᾆσμα, ὦ θεηγόρε. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 76-81: Β΄. Ἀρχ.: Μέλπειν, σοφέ, μέλλοντι μνήμην τὴν σήν. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 81-86: Γ΄. Ἀρχ.: Τράνωσόν μου τὸ στόμα πρὸς ἀνύμνησιν. Ἀκρ.: Τὸν ἱερομάρτυρα Σεραφεὶμ ᾄδω. Ἦχ. γ΄. Χέρσον ἀβυσσοτόκον∙ σ. 86-91: Δ΄. Ἀρχ.: Τὸ στόμα μου ἄνοιξον τὸ κεκλεισμένον. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 91-96: Ε΄. Ἀρχ.: Τὸν σοφίας βυθὸν τῆς αὐτοσόφου, σοφέ. Ἦχ. πλ. α΄. Τῷ σωτῆρι Θεῷ∙ σ. 97-102: Στ΄. Ἀρχ.: Αἴσθησιν τὴν ἔξω καὶ ἔνδον μου ἅμα δεῖξον. Ἀκρ.: ᾌδω Σεραφεὶμ τοὺς διὰ κτίστην ἄθλους. Ἦχ. πλ. β΄. Κύματι θαλάσσης∙ σ. 102-107: Ζ΄. Ἀρχ.: Τῶν λόγων ἡ ἄβυσσος σὺ Ἰησοῦ πολυεύσπλαγχνε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἰωσὴφ ἐκ Φουρνᾶ (βλ. ἔκδοση 1790)∙ σ. 107-111: Η΄. Ἀρχ.: Πόθῳ σοῦ δεομένῳ χάριν μοι παράσχου θείαν. Ἀκρ.: Πλέκει, Σεραφείμ, Γρηγόριός σοι μέλος. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ποιητής: Γρηγόριος∙ σ. 112-117: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1901)∙ σ. 118-122: Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, Ἐγκώμιο στὸν ἅγιο Σεραφείμ. Ἀρχ.: Ἄξια θαύματος ἦσαν κατ’ ἀλήθειαν, εὐσεβέστατοι χριστιανοί ∙ σ. 122: Ἐπιγράμματα (βλ. ἔκδοση 1790, σ. 10)∙ σ. 123-131: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῆς Ἐκκλησίας τὸν φωστῆρα τὸν νεόφωτον. Οἶκος: Ἄνθρωπος ὑπὲρ φύσιν παριδὼν τὰ ἐν κτίσει. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.∙ σ. 133-134: Ἐπιστολή.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ εκ Φουρνά Γρηγόριος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 134 + 4 λ.
Χορηγός έκδοσης : Ησαΐας Βεργόπουλος αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0551
Φυσικός αριθμός: 000623Ετος Εκδοσης : 1828
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 249, 1. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 1719. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 290.
Αγιοι (ή εορτή): Σεραφείμ ο εν τω όρει Δομπού
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σεραφείμ, ἀσκήσαντος ἐν τῷ ὄρει Δομποῦ, κειμένου κατὰ τὰ ὄρια τῆς Λεβαδίας, ἥτις συνετέθη παρὰ τοῦ πανιερωτάτου καὶ σεβασμιωτάτου ἁγίου Ταλαντίου κυροῦ Νεοφύτου Μεταξᾶ τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν, καὶ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς προσετέθη καὶ ἕτερος κανὼν παρακλητικὸς πρὸς τὸν ἅγιον ψαλλόμενος εἰς πᾶσαν τυχοῦσαν λιτήν. Ὁμοίως καὶ μία εὐχὴ πρὸς τὸν δεσπότην Χριστὸν λεγομένη μετὰ τὸ ἀπόδειπνον πρὸ τοῦ ὑπνῶσαι. Ἐν ἔτη ᾳωκή, ἤτοι 1828, κατὰ μῆνα Ἀπρίλλ. Ἐν Αἰγίνῃ, ἐν τῇ ἐθνικῇ τυπογραφίᾳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 18-26: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τριὰς ὑπεράρχιε, Πάτερ, Υἱὲ σὺν τῷ Πνεύματι. Ἀκρ.: Τὸν θαυματουργὸν ἐν ἀσκηταῖς αἰνέσω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 29-35: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Σέ, πάτερ, ἐπικαλούμεθα εἰς Θεόν. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ πρῶτα τροπάρια κάθε ὠδῆς). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 39-59: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Χρέος ἄφευκτον εἶναι ἑνὶ ἑκάστῳ χριστιανῷ εἰς τὸ νὰ σέβεται∙ σ. 59-64: Θαύματα τοῦ ὁσίου.
Τόπος έκδοσης: Αίγινα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νεόφυτος Μεταξάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Εθνική Τυπογραφία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0552
Φυσικός αριθμός: 000624Ετος Εκδοσης : 1855
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 250, 2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 6386. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 290-291.
Αγιοι (ή εορτή): Σεραφείμ ο εν τω όρει Δομπού
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Σεραφείμ, ἀσκήσαντος ἐν τῷ ὄρει Δομποῦ, κειμένου κατὰ τὰ ὄρια τῆς Λεβαδίας, ἥτις συνετέθη παρὰ τοῦ πανιερωτάτου καὶ σεβασμιωτάτου ἁγίου Ταλαντίου κυρίου Νεοφύτου Μεταξᾶ τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν, καὶ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς προσετέθη καὶ ἕτερος κανὼν παρακλητικὸς πρὸς τὸν ἅγιον ψαλλόμενος εἰς πᾶσαν τυχοῦσαν λιτήν. Ὁμοίως καὶ μία εὐχὴ πρὸς τὸν δεσπότην Χριστὸν λεγομένη μετὰ τὸ ἀπόδειπνον πρὸ τοῦ ὑπνῶσαι. Ἐν ἔτη ᾳωκή, ἤτοι 1828, κατὰ μῆνα Ἀπρίλ. Ἐν Αἰγίνῃ. Νῦν τὸ δεύτερον τυποῦται συνδρομῇ καὶ δαπάνῃ τοῦ ἱερομονάχου τοῦ αὐτοῦ μοναστηρίου κυρίου Γριγεντίου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῆς τυπογραφίας Ι. Ἀγγελοπούλου, ὁδὸς Ἀθηνᾶς, ἀριθ. 274. 1855.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1828.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νεόφυτος Μεταξάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 56.
Χορηγός έκδοσης : Γρηγέντιος ιερομόναχος Δομπού
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Αγγελόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0553
Φυσικός αριθμός: 000625Ετος Εκδοσης : 1885
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 250, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1885.22. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 291.
Αγιοι (ή εορτή): Σεραφείμ ο εν τω όρει Δομπού
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Σεραφείμ, τοῦ ἐν τῷ ὄρει τοῦ Δομποῦ τῆς Λεβαδείας ἀσκήσαντος καὶ ἑορταζομένου τῇ στ́ τοῦ μηνὸς Μαΐου, ἥτις ἐξεδόθη μὲν τὸ πρῶτον ἐκ χειρογράφου κειμένου ὑπὸ τοῦ πρῴην μητροπολίτου Ἀθηνῶν, κυρίου Νεοφύτου Μεταξᾶ. Ἐκδίδοται δὲ νῦν ἐπιδιορθωμένη καὶ ἐπηυξημένη ὑπὸ τοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς Μονῆς τοῦ Δομποῦ ἱερομονάχου Εὐθυμίου Γ. Καββαθᾶ, προλύτου τῆς θεολογίας. «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὑτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος» (Ψαλμ. ιέ 3). Ἐν Ἀθήναις, τύποις Ἀττικοῦ Μουσείου. 1885.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-32: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1828)∙ σ. 33-38: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἅγιε πατὴρ ἡμῶν Σεραφείμ, δέχου παρακλήσεις. Ἀκρ.: αβγ … χψω∙ σ. 39-52: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἡμέρα χαρμόσυνος καὶ πανήγυρις φαιδρά συνεκάλεσεν ἡμᾶς σήμερον, φιλόχριστοι χριστιανοί∙ σ. 53-67: Τὰ θαύματα.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νεόφυτος Μεταξάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 74 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αττικόν Μουσείον
Επιμελητής-διορθωτής : Ευθύμιος Καββαθάς
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0554
Φυσικός αριθμός: 000627Ετος Εκδοσης : 1924
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 180, 4. Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 114-116. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 469-470. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 291-293.
Αγιοι (ή εορτή): Σίμων ο μυροβλύτης
Τίτλος : Ἀκολουθίαι τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Σίμωνος τοῦ Μυροβλύτου, κτίτορος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας. Προσέτι δὲ καὶ ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου μυροφόρου καὶ ἰσαποστόλου τοῦ Χριστοῦ Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς. Ἐπιμελείᾳ τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῶν τυπογραφικῶν καταστημάτων τῆς ἑταιρείας Π. Γ. Μακρῆ καὶ Σίας. ᾳϠκδ΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5: Ι. Γοργίου, ᾨδὴ (22 Ἀπριλίου 1900) (στ. 24). Ἀρχ.: Ἐπὶ βράχου ῥιζιμαίου Ἀθωνείου ἐκτισμένη∙ σ. 7-34: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Σίμωνος∙ σ. 19-30: Ὁ κανόνας τῶν Χριστουγέννων. Ἀρχ.: Ῥεύσαντα ἐκ παραβάσεως. Ἀκρ.: Χριστὸς βροτωθείς, ἦν ὅπερ Θεὸς μένῃ. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός∙ σ. 19-30: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Σάλπιγγος πλέον πρὸ ἡμῶν ἐκρότησε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 20-31: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Μύρου ἐνθέου, πάτερ, ἐμφορηθείς. Ἀκρ.: <Θεοκλήτου> (στὰ θεοτοκία)>. Ἦχ. πλ. α΄. Ἵππον καὶ ἀναβάτην. Ποιητής: Θεόκλητος∙ σ. 26-27: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἀοίδιμος πατὴρ ἡμῶν Σίμων ἤκμαζεν∙ σ. 35-43: Μεθέορτος ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Σίμωνος∙ σ. 38-42: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Σὲ πρέσβυν προβάλλομαι πρὸς τὸν τεχθέντα. Ἀκρ.: Σίμωνα ὑμνῶ θεῖον ἄνθος τοῦ Ἄθω. <Ῥαφαήλ>. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Ραφαήλ∙ σ. 44-51: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τὸν μυρορρόαν ποταμὸν τὸν προερχόμενον. Οἶκος: Ἄγγελος οὐρανόφρων ἐγνωρίσθης ἐν κόσμῳ. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 53-90: Οἱ ὀκτώηχοι κανόνες. Ποιητής: Ἱερώνυμος Σιμωνοπετρίτης∙ σ. 53-57: Α΄. Ἀρχ.: Σίμων παμμακάριστε, τὰ σὰ μέλλοντι νῦν. Ἀκρ.: Σοὶ ὕμνον, Σίμων, πρῶτον τόνδε προσφέρω. Ἧχ. α΄. Σοὺ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά∙ σ. 58-62: Β΄. Ἀρχ.: Δεῦτε πάντες ᾄσωμεν Θεῷ θαυμαστὰ τελέσαντι. Ἀκρ.: Δέησιν τήνδε μονή σου, Σίμων, ᾄδει ᾆσμα. Ἧχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 62-67: Γ΄. Ἀρχ.: Ὑετοῦ ὡς χειμάρρους ἐκ τοῦ σοῦ τάφου. Ἀκρ.: Ὕμνον τρίτον μέλψωμεν Σίμωνι τρισμάκαρι. Ἦχ. γ΄. Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι∙ σ. 67-71: Δ΄. Ἀρχ.: Θαυμάτων σου τὸ ὕψος καὶ τὸ μέγεθος. Ἀκρ.: Θαυμάτων ὕψος καὶ μέγεθος ὑμνήσω σου. Ἧχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 71-75: Ε΄. Ἀρχ.: Πόνους τε καὶ ἀγῶνας καὶ θαύματα Σίμωνος. Ἀκρ.: Πέμπτην ταύτην ἄγω σοι ᾠδήν, παμμάκαρ. Ἧχ. πλ. α΄. Ἵππον καὶ ἀναβάτην∙ σ. 75-80: Ϛ΄. Ἀρχ.: Ὢ καὶ ποῦ φύγω ὁ τάλας εἰ μὴ πρὸς σε. Ἀκρ.: Ὡς ἔχων παρρησίαν πρὸς Θεὸν δέξαι μου τὴν δέησιν. Ἧχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 81-85: Ζ΄. Ἀρχ.: Ἔλλαμψίν μοι παράσχου σὲ ἀνυμνοῦντι, ὦ Σίμων. Ἀκρ.: Ἕβδομον ἀριθμὸν ᾠδῶν μου δέξαι, ὦ Σίμων. Ἦχ. βαρύς. Νεύσει σου πρὸς γεώδη∙ σ. 85-90: Η΄. Ἀρχ.: ᾨδαῖς ᾀσμάτων μυροβλύτην Σίμωνα. Ἀκρ.: ᾨδὴ ὀγδόη Σίμωνι μυροβλύτῃ. Ἱερωνύμου (στὰ θεοτοκία). Ἧχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 90: Τροπάρια στὸν ὅσιο Σίμωνα Ἱερωνύμου Σιμωνοπετρίτου∙ σ. 91-97: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ Μαρία τὴ Μαγδαληνὴ καὶ τὸν ὅσιο Σίμωνα. Ἀρχ.: Μύρων σεπτῶν σου τὴν ὀσμὴν κροτοῦντά με. Ἀκρ.: Μαρίαν καὶ Σίμωνα ἐν ᾠδαῖς μέλπω. Ἰακώβου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰάκωβος <Νεοσκητιώτης>∙ σ. 99-104: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας τοῦ ὁσίου Σίμωνος. Ἀρχ.: Σίμων μυροβλῦτα πατὴρ ἡμῶν, δέησιν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰάκωβος <Νεοσκητιώτης>. σ. 105-112: Ὁ Bίος τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Πάλιν ἑορτὴ καὶ πάλιν πανήγυρις. Προχθὲς βασιλικὴ ἑορτή∙ σ. 113-115: Περικοπὴ ἐκ τοῦ βίου τοῦ ἁγίου Σίμωνος (ἐκ παλαιοῦ χειρογράφου). Ἀρχ.: Καὶ καταβαίνει εἰς τὸ Μπογάζι τῆς Μαύρης Θαλάσσης∙ σ. 117-141: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς∙ σ. 126-137: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Αἰσθήσεων, δέσποινα, διπλῆν πεντάδα συνέτισον. Ἀκρ.: Αἴνων ἀπαρχὰς εἰσάγω σοι, κυρία. Θεοφάνης. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεοφάνης Νικαίας ὁ Γραπτός∙ σ. 127-137: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Τὸ στόμα μου ἤνοιξα, λοιπὸν σὺ πλήρωσον. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 127-138: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις ἐμπρέπουσα καλλοναῖς καὶ φωτοχυσίαις. Ἀκρ.: Τὴν Μαγδαληνὴν Μαρίαν μέλπω πόθῳ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 142-150: Ἡ μεθέορτος ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς∙ σ. 145-149: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. σ. 127-138)∙ σ. 151-158: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στὴν ἁγία Μαρία τὴ Μαγδαληνή. Κοντάκιον: Τῇ Μυροφόρῳ εὐλαβῶς τὸν ὕμνον μέλψωμεν. Οἶκος: Ἄγγελοι οὐρανόθεν ἐξεπλάγησαν θεῖοι τολμήματι τῷ σῷ. σ. 159-164: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴν ἁγία Μαρία τὴ Μαγδαληνή. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενοι πειρασμοῖς καὶ σοὶ προσδραμόντες, μυροφόρε Μαγδαληνή. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰάκωβος μοναχός∙ σ. 165-175: Ἁγιασμὸς ψαλλόμενος μετὰ τοῦ ἁγίου λειψάνου τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς. Ἀρχ.: Τῆς μυροφόρου τῇ σορῷ νῦν προσδράμωμεν∙ σ. 177-181: Ὁ Bίος τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς. Ἀρχ.: Ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1161)∙ σ. 182-196: Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου, Ἐγκώμιο στὴν ἁγία Μαρία τὴ Μαγδαληνή. Ἀρχ.: Ἐὰν βεβαίως καὶ ἄλλοτε συνέβη καὶ διὰ λόγου (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1162)∙ σ. 196: Μοδέστου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων, Εἰς τὰς Μυροφόρους (ἐκ τῆς Βιβλιοθήκης Φωτίου). Ἀρχ.: Τὸν ἕβδομον ἀριθμὸν καὶ ἐπὶ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐπὶ τῆς κακίας∙ σ. 197-204: Ἐγκώμιο στὸν ὅσιο Σίμωνα τὸ Μυροβλύτη. Ἀρχ.: Καλὰ καὶ ὁ θάνατος νὰ ἐβασίλευσεν σχεδὸν ἀπ’ ἀρχῆς.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης Κοσμάς Μελωδός Θεόκλητος Ραφαήλ Νικόδημος Αγιορείτης Ιάκωβος Νεοσκητιώτης Θεοφάνης Νικαίας Θεοφάνης Ιάκωβος μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 204.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Π. Γ. Μακρής και Σία
Επιμελητής-διορθωτής : Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0555
Φυσικός αριθμός: 000628Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 255, 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 294.
Αγιοι (ή εορτή): Σοφία, Πίστις, Ελπίς καί Αγάπη μάρτυρες
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου καὶ μεγαλομάρτυρος Σοφίας καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης, ἐρανισθεῖσα ἐκ συνοπτικοῦ ἀντιγράφου ἀρχαίου χειρογράφου κατατεθειμένου ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς ἐν Ἄθῳ Ἱ. Μονῆς τῆς Λαύρας, ἀναπτυχθεῖσα δὲ ἱστορικῶς ἐν τῷ Μαρτυρολογίῳ παρὰ τοῦ ἐν ἱεροψάλταις κ. Λασκ. Γρηγ. Βερδελῆ. Νῦν τὸ α΄ εἰς τύπον πλήρης ἐκδίδεται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ τῶν ἐπιτρόπων τοῦ ἐν Πειραιεῖ φερωνύμου ἱ. ναοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργ. Κηρύκου (σακελλαρίου) καὶ τῶν κ. κ. Κωνστ. Τ. Κακκαβούλη, Ἠλ. Παπανικολάου καὶ Κ. Β. Τσούμα πρὸς ἐντελῆ ἀποπεράτωσιν τοῦ ἄνω καὶ ἐν τῇ συνοικίᾳ Νεαπόλεως ἱεροῦ ναοῦ, καὶ ψυχικὴν ὠφέλειαν τῶν ἁπανταχοῦ γῆς εὐσεβῶν χριστιανῶν. Ἐν Πειραιεῖ, τυπογραφεῖον ἐφημερίδος «Φωνῆς Πειραιῶς», ὁδὸς Κολοκοτρώνη ἀριθ. 65, ὄπισθεν Δημοτ. Θεάτρου. 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 18-25: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῆς ὑπερκόσμου σου, Χριστέ, καὶ τῆς ἀφράστου. Ἀκρ.: Τῆς Σοφίης ἀρίδηλα καὶ ἀγλαὰ τέκνα λιγαίνω. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά∙ 29-45: Ἱστορικὴ ἀνάπτυξη καὶ μαρτυρολόγιο τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Ἐὰν ἡ μεγαλούπολις τῆς Δύσεως, ἡ περιφανεστάτη τῶν πόλεων.
Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης : Κωνσταντίνος Τ. Κακκαβούλης Ηλίας Παπανικολάου Κ. Β. Τσούμας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φωνή Πειραιώς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0556
Φυσικός αριθμός: 000629Ετος Εκδοσης : 1717
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 256, 3. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 110. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. Γ΄ (σ. 148-149). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 294-296.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετὰ τῆς προσθήκης τῶν ἐγκωμίων τῶν ψαλλομένων ἐν ταῖς ἀγρυπνίαις τῆς αὐτοῦ πανηγύρεως. Ἐπιμελείᾳ καὶ ἀναλώμασι τοῦ ταπεινοῦ Πέτρου Κασιμάτη, ἰατροσοφιστοῦ Κερκυραίου. Δι’ αἰτήσεως πολλῶν εὐσεβῶν, χάριν εὐλαβείας μετατυπωθεῖσα, καὶ τῷ ἐκλαμπροτάτῳ καὶ παναιδεσιμωτάτῳ μεγίστῳ πρωτοπαπᾷ, τῇ τε ἐκλαμπροτάτῃ καὶ πανευγενεστάτῃ συγκλίτῳ καὶ πολιτείᾳ τῆς αὐτῆς θεοφρουρήτου Κερκύρας αἰσίως, καὶ εἰλικρινῶς ἀφιερωθεῖσα. Ἑνετίης<ι. ᾳψιζ΄. > Παρὰ Νικολάῳ τ<ῷ Σάρῳ. Con licenza de’ superiori, e privilegio.>
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 6: Ἐπίγραμμα (στ. 8). Ἀρχ.: Καὶ πόσῳ, οὐρανόφρων, πλουτίζων θαύμασι κόσμον∙ σ. 9-58: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 24-52: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄυλος πάλαι κλῖμαξ καὶ ξένως χερσωθεῖσα. Ἀκρ.: ᾌδω τὸν αἶνον τῇ φερεσβίῳ κόρῃ. Ἦχ. β΄. Ἄτριπτον ἀσυνήθη∙ σ. 25-53: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τὴν πρᾳέων γῆν καταλαβών, πάτερ. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 26-54: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου . Ἀρχ.: Χριστὸς ποιμένα σε, ὅσιε, γαστρὸς ἐκ μητρικῆς. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται∙ σ. 40-46: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μέγας πατὴρ ἡμῶν καὶ θαυματουργός Σπυρίδων ἤκμασε∙ σ. 59-67: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Ἄπνους οὐχ ὑπάρχεις, ὁ χερσὶ τοῦ Θεοῦ. Ἀκρ.: αβγ … χψω (καὶ στὶς τρεῖς στάσεις)∙ σ. 69-78 (λείπει ἡ τελευταία σελίδα): Ὑπόμνημα τοῦ θαύματος τῆς Θεοτόκου Κασσιοπίας. Ἀρχ.: Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα καὶ τῆς μεγαλωσύνης (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1075c).
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 78, κολοβὸ (δὲ σώζεται ἡ σελίδα 79).
Χορηγός έκδοσης : Πέτρος Κασιμάτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Σάρος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0557
Φυσικός αριθμός: 000630Ετος Εκδοσης : 1764
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 258, 11. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 602. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. Ζ΄ (σ. 151-152). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 296.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα μετὰ τῆς προσθήκης τῶν ἐγκωμίων τῶν ψαλλομένων ἐν ταῖς ἀγρυπνίαις τῆς αὐτοῦ πανηγύρεως. Ἐν τῷ τέλει προσετέθη καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος ἐν Κερκύρᾳ κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ θαυματουργοῦ, προστάτου καὶ ἀντιλήπτορος. Ἑνετίῃσι, ᾳψξδ΄. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. 1764. Con licenza de’ superiori, e privilegio.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-44: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1717)∙ σ. 45-52: Ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1717)∙ σ. 53-68: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ, ὑπὲρ τοῦ ἐν Κερκύρᾳ γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν τῇ ια΄ τοῦ Αὐγούστου μηνός, κατὰ τὸ χιλιοστὸν ἑπτακοσιοστὸν δέκατον ἔτος ἀπὸ Χριστοῦ∙ σ. 60-67: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Σὲ τὴν ἡμῶν ἀκαταμάχητον δύναμιν. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 63-65: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἐν τοῖς ὑπερφυέσι τοῦ ἡμετέρου ποιμένος καὶ θαυματουργοῦντος Σπυρίδωνος θαύμασι.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 68.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Βόρτολις
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0558
Φυσικός αριθμός: 000632Ετος Εκδοσης : 1775
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 259, 13. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 829. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. Η΄ (σ. 152). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 297.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα μετὰ τῆς προσθήκης τῶν ἐγκωμίων τῶν ψαλλομένων ἐν ταῖς ἀγρυπνίαις τῆς αὐτοῦ πανηγύρεως. Ἐν τῷ τέλει προσετέθη καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος ἐν Κερκύρᾳ κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ θαυματουργοῦ, προστάτου καὶ ἀντιλήπτορος. Ἑνετίῃσι, ᾳψοε΄. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. 1775. Con licenza de’ superiori, e privilegio.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1764.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 68.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Σάρος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0559
Φυσικός αριθμός: 000633Ετος Εκδοσης : 1778
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 259, 14. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 917. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. Θ΄ (σ. 152). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 297.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα μετὰ τῆς προσθήκης τῶν ἐγκωμίων τῶν ψαλλομένων ἐν ταῖς ἀγρυπνίαις τῆς αὐτοῦ πανηγύρεως. Ἐν τῷ τέλει προσετέθη καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος ἐν Κερκύρᾳ κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ θαυματουργοῦ, προστάτου καὶ ἀντιλήπτορος. 1778. Ἑνετίῃσι, ᾳψοη΄. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Con licenza de’ superiori, e privilegio.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1764.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 68.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Σάρος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'