Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 29
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0550
Φυσικός αριθμός: 000622Ετος Εκδοσης : 1931
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 114. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 585. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 288-290.
Αγιοι (ή εορτή): Σεραφείμ αρχιεπίσκοπος Φαναρίου ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Σεραφεὶμ ἀρχιεπισκόπου Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου τοῦ θαυματουργοῦ. Τὸ πρῶτον συντεθεῖσα ὑπὸ Ἀναστασίου ἱερομ. Γορδίου καὶ ἐκδοθεῖσα (1740). Τὸ δεύτερον ἐκδοθεῖσα μετὰ προσθηκῶν ὑπὸ Διονυσίου ἱερομονάχου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ Ἀγράφων (1745). Τὸ δὲ τρίτον μεθ’ ἑτέρων προσθηκῶν ὑπὸ Ἰωσὴφ ἀρχιμανδρίτου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ ἐκ Φουρνᾶ Ἀγράφων (1790). Καὶ τὸ ὄγδοον εἶτα ἐκδοθεῖσα. Ἔκδοσις ἐνάτη μετὰ προλεγομένων ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων Ἰεζεκιὴλ τοῦ ἀπὸ Βελανιδιᾶς. Δαπάνῃ Ἠσαΐου Βεργοπούλου, ἀρχιμανδρίτου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φοίνικος», ὁδὸς Σταδίου 44. 1931.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 17-68: Ανατύπωση της έκδοσης του 1790∙ σ. 70: Ἐπίγραμμα στὸν ἅγιο Σεραφεὶμ (στ. 8). Ἀρχ.: Κράσθ’ ἱερὴ Σεραφεὶμ ἀπερείσιος ὄλβος ἐοῦσα∙ σ. 71-111: Κανόνες ὀκτώηχοι στὸν ἅγιο Σεραφείμ∙ σ. 71-76: Α΄. Ἀρχ.: Τῶν θείων, παντάρχα, σοῦ ἑξαπτερύγων. Ἀκρ.: Τόδε πλέκω σοι ᾆσμα, ὦ θεηγόρε. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 76-81: Β΄. Ἀρχ.: Μέλπειν, σοφέ, μέλλοντι μνήμην τὴν σήν. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 81-86: Γ΄. Ἀρχ.: Τράνωσόν μου τὸ στόμα πρὸς ἀνύμνησιν. Ἀκρ.: Τὸν ἱερομάρτυρα Σεραφεὶμ ᾄδω. Ἦχ. γ΄. Χέρσον ἀβυσσοτόκον∙ σ. 86-91: Δ΄. Ἀρχ.: Τὸ στόμα μου ἄνοιξον τὸ κεκλεισμένον. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 91-96: Ε΄. Ἀρχ.: Τὸν σοφίας βυθὸν τῆς αὐτοσόφου, σοφέ. Ἦχ. πλ. α΄. Τῷ σωτῆρι Θεῷ∙ σ. 97-102: Στ΄. Ἀρχ.: Αἴσθησιν τὴν ἔξω καὶ ἔνδον μου ἅμα δεῖξον. Ἀκρ.: ᾌδω Σεραφεὶμ τοὺς διὰ κτίστην ἄθλους. Ἦχ. πλ. β΄. Κύματι θαλάσσης∙ σ. 102-107: Ζ΄. Ἀρχ.: Τῶν λόγων ἡ ἄβυσσος σὺ Ἰησοῦ πολυεύσπλαγχνε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἰωσὴφ ἐκ Φουρνᾶ (βλ. ἔκδοση 1790)∙ σ. 107-111: Η΄. Ἀρχ.: Πόθῳ σοῦ δεομένῳ χάριν μοι παράσχου θείαν. Ἀκρ.: Πλέκει, Σεραφείμ, Γρηγόριός σοι μέλος. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ποιητής: Γρηγόριος∙ σ. 112-117: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1901)∙ σ. 118-122: Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, Ἐγκώμιο στὸν ἅγιο Σεραφείμ. Ἀρχ.: Ἄξια θαύματος ἦσαν κατ’ ἀλήθειαν, εὐσεβέστατοι χριστιανοί ∙ σ. 122: Ἐπιγράμματα (βλ. ἔκδοση 1790, σ. 10)∙ σ. 123-131: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῆς Ἐκκλησίας τὸν φωστῆρα τὸν νεόφωτον. Οἶκος: Ἄνθρωπος ὑπὲρ φύσιν παριδὼν τὰ ἐν κτίσει. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.∙ σ. 133-134: Ἐπιστολή.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ εκ Φουρνά Γρηγόριος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 134 + 4 λ.
Χορηγός έκδοσης : Ησαΐας Βεργόπουλος αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0551
Φυσικός αριθμός: 000623Ετος Εκδοσης : 1828
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 249, 1. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 1719. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 290.
Αγιοι (ή εορτή): Σεραφείμ ο εν τω όρει Δομπού
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σεραφείμ, ἀσκήσαντος ἐν τῷ ὄρει Δομποῦ, κειμένου κατὰ τὰ ὄρια τῆς Λεβαδίας, ἥτις συνετέθη παρὰ τοῦ πανιερωτάτου καὶ σεβασμιωτάτου ἁγίου Ταλαντίου κυροῦ Νεοφύτου Μεταξᾶ τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν, καὶ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς προσετέθη καὶ ἕτερος κανὼν παρακλητικὸς πρὸς τὸν ἅγιον ψαλλόμενος εἰς πᾶσαν τυχοῦσαν λιτήν. Ὁμοίως καὶ μία εὐχὴ πρὸς τὸν δεσπότην Χριστὸν λεγομένη μετὰ τὸ ἀπόδειπνον πρὸ τοῦ ὑπνῶσαι. Ἐν ἔτη ᾳωκή, ἤτοι 1828, κατὰ μῆνα Ἀπρίλλ. Ἐν Αἰγίνῃ, ἐν τῇ ἐθνικῇ τυπογραφίᾳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 18-26: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τριὰς ὑπεράρχιε, Πάτερ, Υἱὲ σὺν τῷ Πνεύματι. Ἀκρ.: Τὸν θαυματουργὸν ἐν ἀσκηταῖς αἰνέσω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 29-35: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Σέ, πάτερ, ἐπικαλούμεθα εἰς Θεόν. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ πρῶτα τροπάρια κάθε ὠδῆς). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 39-59: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Χρέος ἄφευκτον εἶναι ἑνὶ ἑκάστῳ χριστιανῷ εἰς τὸ νὰ σέβεται∙ σ. 59-64: Θαύματα τοῦ ὁσίου.
Τόπος έκδοσης: Αίγινα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νεόφυτος Μεταξάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Εθνική Τυπογραφία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0552
Φυσικός αριθμός: 000624Ετος Εκδοσης : 1855
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 250, 2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 6386. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 290-291.
Αγιοι (ή εορτή): Σεραφείμ ο εν τω όρει Δομπού
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Σεραφείμ, ἀσκήσαντος ἐν τῷ ὄρει Δομποῦ, κειμένου κατὰ τὰ ὄρια τῆς Λεβαδίας, ἥτις συνετέθη παρὰ τοῦ πανιερωτάτου καὶ σεβασμιωτάτου ἁγίου Ταλαντίου κυρίου Νεοφύτου Μεταξᾶ τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν, καὶ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς προσετέθη καὶ ἕτερος κανὼν παρακλητικὸς πρὸς τὸν ἅγιον ψαλλόμενος εἰς πᾶσαν τυχοῦσαν λιτήν. Ὁμοίως καὶ μία εὐχὴ πρὸς τὸν δεσπότην Χριστὸν λεγομένη μετὰ τὸ ἀπόδειπνον πρὸ τοῦ ὑπνῶσαι. Ἐν ἔτη ᾳωκή, ἤτοι 1828, κατὰ μῆνα Ἀπρίλ. Ἐν Αἰγίνῃ. Νῦν τὸ δεύτερον τυποῦται συνδρομῇ καὶ δαπάνῃ τοῦ ἱερομονάχου τοῦ αὐτοῦ μοναστηρίου κυρίου Γριγεντίου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῆς τυπογραφίας Ι. Ἀγγελοπούλου, ὁδὸς Ἀθηνᾶς, ἀριθ. 274. 1855.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1828.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νεόφυτος Μεταξάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 56.
Χορηγός έκδοσης : Γρηγέντιος ιερομόναχος Δομπού
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Αγγελόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0553
Φυσικός αριθμός: 000625Ετος Εκδοσης : 1885
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 250, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1885.22. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 291.
Αγιοι (ή εορτή): Σεραφείμ ο εν τω όρει Δομπού
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Σεραφείμ, τοῦ ἐν τῷ ὄρει τοῦ Δομποῦ τῆς Λεβαδείας ἀσκήσαντος καὶ ἑορταζομένου τῇ στ́ τοῦ μηνὸς Μαΐου, ἥτις ἐξεδόθη μὲν τὸ πρῶτον ἐκ χειρογράφου κειμένου ὑπὸ τοῦ πρῴην μητροπολίτου Ἀθηνῶν, κυρίου Νεοφύτου Μεταξᾶ. Ἐκδίδοται δὲ νῦν ἐπιδιορθωμένη καὶ ἐπηυξημένη ὑπὸ τοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς Μονῆς τοῦ Δομποῦ ἱερομονάχου Εὐθυμίου Γ. Καββαθᾶ, προλύτου τῆς θεολογίας. «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὑτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος» (Ψαλμ. ιέ 3). Ἐν Ἀθήναις, τύποις Ἀττικοῦ Μουσείου. 1885.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-32: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1828)∙ σ. 33-38: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἅγιε πατὴρ ἡμῶν Σεραφείμ, δέχου παρακλήσεις. Ἀκρ.: αβγ … χψω∙ σ. 39-52: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἡμέρα χαρμόσυνος καὶ πανήγυρις φαιδρά συνεκάλεσεν ἡμᾶς σήμερον, φιλόχριστοι χριστιανοί∙ σ. 53-67: Τὰ θαύματα.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νεόφυτος Μεταξάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 74 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αττικόν Μουσείον
Επιμελητής-διορθωτής : Ευθύμιος Καββαθάς
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0554
Φυσικός αριθμός: 000627Ετος Εκδοσης : 1924
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 180, 4. Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 114-116. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 469-470. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 291-293.
Αγιοι (ή εορτή): Σίμων ο μυροβλύτης
Τίτλος : Ἀκολουθίαι τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Σίμωνος τοῦ Μυροβλύτου, κτίτορος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας. Προσέτι δὲ καὶ ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου μυροφόρου καὶ ἰσαποστόλου τοῦ Χριστοῦ Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς. Ἐπιμελείᾳ τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῶν τυπογραφικῶν καταστημάτων τῆς ἑταιρείας Π. Γ. Μακρῆ καὶ Σίας. ᾳϠκδ΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5: Ι. Γοργίου, ᾨδὴ (22 Ἀπριλίου 1900) (στ. 24). Ἀρχ.: Ἐπὶ βράχου ῥιζιμαίου Ἀθωνείου ἐκτισμένη∙ σ. 7-34: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Σίμωνος∙ σ. 19-30: Ὁ κανόνας τῶν Χριστουγέννων. Ἀρχ.: Ῥεύσαντα ἐκ παραβάσεως. Ἀκρ.: Χριστὸς βροτωθείς, ἦν ὅπερ Θεὸς μένῃ. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός∙ σ. 19-30: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Σάλπιγγος πλέον πρὸ ἡμῶν ἐκρότησε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 20-31: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Μύρου ἐνθέου, πάτερ, ἐμφορηθείς. Ἀκρ.: <Θεοκλήτου> (στὰ θεοτοκία)>. Ἦχ. πλ. α΄. Ἵππον καὶ ἀναβάτην. Ποιητής: Θεόκλητος∙ σ. 26-27: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἀοίδιμος πατὴρ ἡμῶν Σίμων ἤκμαζεν∙ σ. 35-43: Μεθέορτος ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Σίμωνος∙ σ. 38-42: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Σὲ πρέσβυν προβάλλομαι πρὸς τὸν τεχθέντα. Ἀκρ.: Σίμωνα ὑμνῶ θεῖον ἄνθος τοῦ Ἄθω. <Ῥαφαήλ>. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Ραφαήλ∙ σ. 44-51: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τὸν μυρορρόαν ποταμὸν τὸν προερχόμενον. Οἶκος: Ἄγγελος οὐρανόφρων ἐγνωρίσθης ἐν κόσμῳ. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 53-90: Οἱ ὀκτώηχοι κανόνες. Ποιητής: Ἱερώνυμος Σιμωνοπετρίτης∙ σ. 53-57: Α΄. Ἀρχ.: Σίμων παμμακάριστε, τὰ σὰ μέλλοντι νῦν. Ἀκρ.: Σοὶ ὕμνον, Σίμων, πρῶτον τόνδε προσφέρω. Ἧχ. α΄. Σοὺ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά∙ σ. 58-62: Β΄. Ἀρχ.: Δεῦτε πάντες ᾄσωμεν Θεῷ θαυμαστὰ τελέσαντι. Ἀκρ.: Δέησιν τήνδε μονή σου, Σίμων, ᾄδει ᾆσμα. Ἧχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 62-67: Γ΄. Ἀρχ.: Ὑετοῦ ὡς χειμάρρους ἐκ τοῦ σοῦ τάφου. Ἀκρ.: Ὕμνον τρίτον μέλψωμεν Σίμωνι τρισμάκαρι. Ἦχ. γ΄. Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι∙ σ. 67-71: Δ΄. Ἀρχ.: Θαυμάτων σου τὸ ὕψος καὶ τὸ μέγεθος. Ἀκρ.: Θαυμάτων ὕψος καὶ μέγεθος ὑμνήσω σου. Ἧχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 71-75: Ε΄. Ἀρχ.: Πόνους τε καὶ ἀγῶνας καὶ θαύματα Σίμωνος. Ἀκρ.: Πέμπτην ταύτην ἄγω σοι ᾠδήν, παμμάκαρ. Ἧχ. πλ. α΄. Ἵππον καὶ ἀναβάτην∙ σ. 75-80: Ϛ΄. Ἀρχ.: Ὢ καὶ ποῦ φύγω ὁ τάλας εἰ μὴ πρὸς σε. Ἀκρ.: Ὡς ἔχων παρρησίαν πρὸς Θεὸν δέξαι μου τὴν δέησιν. Ἧχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 81-85: Ζ΄. Ἀρχ.: Ἔλλαμψίν μοι παράσχου σὲ ἀνυμνοῦντι, ὦ Σίμων. Ἀκρ.: Ἕβδομον ἀριθμὸν ᾠδῶν μου δέξαι, ὦ Σίμων. Ἦχ. βαρύς. Νεύσει σου πρὸς γεώδη∙ σ. 85-90: Η΄. Ἀρχ.: ᾨδαῖς ᾀσμάτων μυροβλύτην Σίμωνα. Ἀκρ.: ᾨδὴ ὀγδόη Σίμωνι μυροβλύτῃ. Ἱερωνύμου (στὰ θεοτοκία). Ἧχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 90: Τροπάρια στὸν ὅσιο Σίμωνα Ἱερωνύμου Σιμωνοπετρίτου∙ σ. 91-97: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ Μαρία τὴ Μαγδαληνὴ καὶ τὸν ὅσιο Σίμωνα. Ἀρχ.: Μύρων σεπτῶν σου τὴν ὀσμὴν κροτοῦντά με. Ἀκρ.: Μαρίαν καὶ Σίμωνα ἐν ᾠδαῖς μέλπω. Ἰακώβου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰάκωβος <Νεοσκητιώτης>∙ σ. 99-104: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας τοῦ ὁσίου Σίμωνος. Ἀρχ.: Σίμων μυροβλῦτα πατὴρ ἡμῶν, δέησιν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰάκωβος <Νεοσκητιώτης>. σ. 105-112: Ὁ Bίος τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Πάλιν ἑορτὴ καὶ πάλιν πανήγυρις. Προχθὲς βασιλικὴ ἑορτή∙ σ. 113-115: Περικοπὴ ἐκ τοῦ βίου τοῦ ἁγίου Σίμωνος (ἐκ παλαιοῦ χειρογράφου). Ἀρχ.: Καὶ καταβαίνει εἰς τὸ Μπογάζι τῆς Μαύρης Θαλάσσης∙ σ. 117-141: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς∙ σ. 126-137: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Αἰσθήσεων, δέσποινα, διπλῆν πεντάδα συνέτισον. Ἀκρ.: Αἴνων ἀπαρχὰς εἰσάγω σοι, κυρία. Θεοφάνης. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεοφάνης Νικαίας ὁ Γραπτός∙ σ. 127-137: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Τὸ στόμα μου ἤνοιξα, λοιπὸν σὺ πλήρωσον. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 127-138: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις ἐμπρέπουσα καλλοναῖς καὶ φωτοχυσίαις. Ἀκρ.: Τὴν Μαγδαληνὴν Μαρίαν μέλπω πόθῳ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 142-150: Ἡ μεθέορτος ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς∙ σ. 145-149: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. σ. 127-138)∙ σ. 151-158: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στὴν ἁγία Μαρία τὴ Μαγδαληνή. Κοντάκιον: Τῇ Μυροφόρῳ εὐλαβῶς τὸν ὕμνον μέλψωμεν. Οἶκος: Ἄγγελοι οὐρανόθεν ἐξεπλάγησαν θεῖοι τολμήματι τῷ σῷ. σ. 159-164: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴν ἁγία Μαρία τὴ Μαγδαληνή. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενοι πειρασμοῖς καὶ σοὶ προσδραμόντες, μυροφόρε Μαγδαληνή. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰάκωβος μοναχός∙ σ. 165-175: Ἁγιασμὸς ψαλλόμενος μετὰ τοῦ ἁγίου λειψάνου τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς. Ἀρχ.: Τῆς μυροφόρου τῇ σορῷ νῦν προσδράμωμεν∙ σ. 177-181: Ὁ Bίος τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς. Ἀρχ.: Ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1161)∙ σ. 182-196: Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου, Ἐγκώμιο στὴν ἁγία Μαρία τὴ Μαγδαληνή. Ἀρχ.: Ἐὰν βεβαίως καὶ ἄλλοτε συνέβη καὶ διὰ λόγου (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1162)∙ σ. 196: Μοδέστου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων, Εἰς τὰς Μυροφόρους (ἐκ τῆς Βιβλιοθήκης Φωτίου). Ἀρχ.: Τὸν ἕβδομον ἀριθμὸν καὶ ἐπὶ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐπὶ τῆς κακίας∙ σ. 197-204: Ἐγκώμιο στὸν ὅσιο Σίμωνα τὸ Μυροβλύτη. Ἀρχ.: Καλὰ καὶ ὁ θάνατος νὰ ἐβασίλευσεν σχεδὸν ἀπ’ ἀρχῆς.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης Κοσμάς Μελωδός Θεόκλητος Ραφαήλ Νικόδημος Αγιορείτης Ιάκωβος Νεοσκητιώτης Θεοφάνης Νικαίας Θεοφάνης Ιάκωβος μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 204.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Π. Γ. Μακρής και Σία
Επιμελητής-διορθωτής : Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0555
Φυσικός αριθμός: 000628Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 255, 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 294.
Αγιοι (ή εορτή): Σοφία, Πίστις, Ελπίς καί Αγάπη μάρτυρες
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου καὶ μεγαλομάρτυρος Σοφίας καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης, ἐρανισθεῖσα ἐκ συνοπτικοῦ ἀντιγράφου ἀρχαίου χειρογράφου κατατεθειμένου ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς ἐν Ἄθῳ Ἱ. Μονῆς τῆς Λαύρας, ἀναπτυχθεῖσα δὲ ἱστορικῶς ἐν τῷ Μαρτυρολογίῳ παρὰ τοῦ ἐν ἱεροψάλταις κ. Λασκ. Γρηγ. Βερδελῆ. Νῦν τὸ α΄ εἰς τύπον πλήρης ἐκδίδεται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ τῶν ἐπιτρόπων τοῦ ἐν Πειραιεῖ φερωνύμου ἱ. ναοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργ. Κηρύκου (σακελλαρίου) καὶ τῶν κ. κ. Κωνστ. Τ. Κακκαβούλη, Ἠλ. Παπανικολάου καὶ Κ. Β. Τσούμα πρὸς ἐντελῆ ἀποπεράτωσιν τοῦ ἄνω καὶ ἐν τῇ συνοικίᾳ Νεαπόλεως ἱεροῦ ναοῦ, καὶ ψυχικὴν ὠφέλειαν τῶν ἁπανταχοῦ γῆς εὐσεβῶν χριστιανῶν. Ἐν Πειραιεῖ, τυπογραφεῖον ἐφημερίδος «Φωνῆς Πειραιῶς», ὁδὸς Κολοκοτρώνη ἀριθ. 65, ὄπισθεν Δημοτ. Θεάτρου. 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 18-25: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῆς ὑπερκόσμου σου, Χριστέ, καὶ τῆς ἀφράστου. Ἀκρ.: Τῆς Σοφίης ἀρίδηλα καὶ ἀγλαὰ τέκνα λιγαίνω. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά∙ 29-45: Ἱστορικὴ ἀνάπτυξη καὶ μαρτυρολόγιο τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Ἐὰν ἡ μεγαλούπολις τῆς Δύσεως, ἡ περιφανεστάτη τῶν πόλεων.
Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης : Κωνσταντίνος Τ. Κακκαβούλης Ηλίας Παπανικολάου Κ. Β. Τσούμας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φωνή Πειραιώς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0556
Φυσικός αριθμός: 000629Ετος Εκδοσης : 1717
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 256, 3. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 110. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. Γ΄ (σ. 148-149). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 294-296.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετὰ τῆς προσθήκης τῶν ἐγκωμίων τῶν ψαλλομένων ἐν ταῖς ἀγρυπνίαις τῆς αὐτοῦ πανηγύρεως. Ἐπιμελείᾳ καὶ ἀναλώμασι τοῦ ταπεινοῦ Πέτρου Κασιμάτη, ἰατροσοφιστοῦ Κερκυραίου. Δι’ αἰτήσεως πολλῶν εὐσεβῶν, χάριν εὐλαβείας μετατυπωθεῖσα, καὶ τῷ ἐκλαμπροτάτῳ καὶ παναιδεσιμωτάτῳ μεγίστῳ πρωτοπαπᾷ, τῇ τε ἐκλαμπροτάτῃ καὶ πανευγενεστάτῃ συγκλίτῳ καὶ πολιτείᾳ τῆς αὐτῆς θεοφρουρήτου Κερκύρας αἰσίως, καὶ εἰλικρινῶς ἀφιερωθεῖσα. Ἑνετίης<ι. ᾳψιζ΄. > Παρὰ Νικολάῳ τ<ῷ Σάρῳ. Con licenza de’ superiori, e privilegio.>
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 6: Ἐπίγραμμα (στ. 8). Ἀρχ.: Καὶ πόσῳ, οὐρανόφρων, πλουτίζων θαύμασι κόσμον∙ σ. 9-58: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 24-52: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄυλος πάλαι κλῖμαξ καὶ ξένως χερσωθεῖσα. Ἀκρ.: ᾌδω τὸν αἶνον τῇ φερεσβίῳ κόρῃ. Ἦχ. β΄. Ἄτριπτον ἀσυνήθη∙ σ. 25-53: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τὴν πρᾳέων γῆν καταλαβών, πάτερ. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 26-54: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου . Ἀρχ.: Χριστὸς ποιμένα σε, ὅσιε, γαστρὸς ἐκ μητρικῆς. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται∙ σ. 40-46: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μέγας πατὴρ ἡμῶν καὶ θαυματουργός Σπυρίδων ἤκμασε∙ σ. 59-67: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Ἄπνους οὐχ ὑπάρχεις, ὁ χερσὶ τοῦ Θεοῦ. Ἀκρ.: αβγ … χψω (καὶ στὶς τρεῖς στάσεις)∙ σ. 69-78 (λείπει ἡ τελευταία σελίδα): Ὑπόμνημα τοῦ θαύματος τῆς Θεοτόκου Κασσιοπίας. Ἀρχ.: Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα καὶ τῆς μεγαλωσύνης (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1075c).
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 78, κολοβὸ (δὲ σώζεται ἡ σελίδα 79).
Χορηγός έκδοσης : Πέτρος Κασιμάτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Σάρος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0557
Φυσικός αριθμός: 000630Ετος Εκδοσης : 1764
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 258, 11. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 602. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. Ζ΄ (σ. 151-152). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 296.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα μετὰ τῆς προσθήκης τῶν ἐγκωμίων τῶν ψαλλομένων ἐν ταῖς ἀγρυπνίαις τῆς αὐτοῦ πανηγύρεως. Ἐν τῷ τέλει προσετέθη καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος ἐν Κερκύρᾳ κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ θαυματουργοῦ, προστάτου καὶ ἀντιλήπτορος. Ἑνετίῃσι, ᾳψξδ΄. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. 1764. Con licenza de’ superiori, e privilegio.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-44: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1717)∙ σ. 45-52: Ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1717)∙ σ. 53-68: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ, ὑπὲρ τοῦ ἐν Κερκύρᾳ γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν τῇ ια΄ τοῦ Αὐγούστου μηνός, κατὰ τὸ χιλιοστὸν ἑπτακοσιοστὸν δέκατον ἔτος ἀπὸ Χριστοῦ∙ σ. 60-67: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Σὲ τὴν ἡμῶν ἀκαταμάχητον δύναμιν. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 63-65: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἐν τοῖς ὑπερφυέσι τοῦ ἡμετέρου ποιμένος καὶ θαυματουργοῦντος Σπυρίδωνος θαύμασι.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 68.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Βόρτολις
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0558
Φυσικός αριθμός: 000632Ετος Εκδοσης : 1775
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 259, 13. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 829. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. Η΄ (σ. 152). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 297.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα μετὰ τῆς προσθήκης τῶν ἐγκωμίων τῶν ψαλλομένων ἐν ταῖς ἀγρυπνίαις τῆς αὐτοῦ πανηγύρεως. Ἐν τῷ τέλει προσετέθη καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος ἐν Κερκύρᾳ κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ θαυματουργοῦ, προστάτου καὶ ἀντιλήπτορος. Ἑνετίῃσι, ᾳψοε΄. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. 1775. Con licenza de’ superiori, e privilegio.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1764.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 68.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Σάρος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0559
Φυσικός αριθμός: 000633Ετος Εκδοσης : 1778
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 259, 14. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 917. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. Θ΄ (σ. 152). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 297.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα μετὰ τῆς προσθήκης τῶν ἐγκωμίων τῶν ψαλλομένων ἐν ταῖς ἀγρυπνίαις τῆς αὐτοῦ πανηγύρεως. Ἐν τῷ τέλει προσετέθη καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος ἐν Κερκύρᾳ κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ θαυματουργοῦ, προστάτου καὶ ἀντιλήπτορος. 1778. Ἑνετίῃσι, ᾳψοη΄. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Con licenza de’ superiori, e privilegio.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1764.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 68.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Σάρος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0560
Φυσικός αριθμός: 000634Ετος Εκδοσης : 1813
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 261, 19. σ. 1-77. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1813.28. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. ΙΒ΄ (σ. 153). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 297.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα μετὰ τῆς προσθήκης τῶν ἐγκωμίων τῶν ψαλλομένων ἐν ταῖς ἀγρυπνίαις τῆς αὐτοῦ πανηγύρεως. Ἐν τῷ τέλει προσετέθη καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος ἐν Κερκύρᾳ κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ θαυματουργοῦ, προστάτου καὶ ἀντιλήπτορος. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1813.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1764.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 77 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0561
Φυσικός αριθμός: 000635Ετος Εκδοσης : 1847
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 262, 21. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 4544. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. ΙΓ΄ (σ. 154). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 298.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα μετὰ πολλῶν προσθηκῶν. Κερκύρᾳ, ἐκ τῆς τυπογραφίας τῆς Κυβερνήσεως. 1847.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-89: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1717)∙ σ. 14-42: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τὸν ζωοχέα μελῳδήσωμεν Σπυρίδωνα. Οἶκος: Ἄνθρωπος ἀγελάρχης ἀπεστάλης, Σπυρίδων∙ σ. 23-84: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1717)∙ σ. 24-85: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1717)∙ σ. 25-86: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1717)∙ σ. 45-77: Bίος. Ἀρχ.: Μέγιστον εἰς ψυχῆς ὠφέλειαν βίος γενναίων καὶ φιλοθέων ἀνδρῶν (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1648)∙ σ. 90-100: Τὰ ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1717)∙ σ. 101-117: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ, ὑπὲρ τοῦ ἐν Κερκύρᾳ γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν (βλ. ἔκδοση 1764)∙ σ. 108-115: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1764)∙ σ. 118-129: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἀπὸ χειλέων ἐναγῶν προσᾴδω σοι ὕμνον, Σπυρίδων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 129-130: Ἰδιόμελα∙ σ. 131-167: Bίος. Ἀρχ.: Μεγίστην ὠφέλειαν δύναται νὰ προξενήσῃ εἰς τὴν ψυχὴν ὁ βίος τῶν γενναίων καὶ φιλοθέων ἀνδρῶν (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1648).
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ι΄ + 167 + 1 λ. + 8.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Τυπογραφία της Κυβερνήσεως
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0562
Φυσικός αριθμός: 000636Ετος Εκδοσης : 1850
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 263, 22. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 5256. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, σ. 142-143. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 298-299.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : <Οὐρανοῦ κρίσις, ἤτοι θαῦμα φρικτὸν καὶ ἐξέσιον τοῦ θαυματουργικωτάτου θείου Σπυρίδωνος, δι’ οὗ τὰς βουλὰς τῶν παρανόμων παπιστῶν ἐματαίωσε μὴ συγχωρήσας αὐτοῖς νὰ ἐγείρουν ἀλτάριον, ἤτοι θυσιαστήριον, μέσα εἰς τὸν ἐν τῇ Κερκύρᾳ ἅγιόν του ναόν. Συντεθὲν μετὰ καὶ ἱερᾶς καὶ ἐπινικείου ἀκολουθίας εἰς αὐτὸ παρὰ ζηλωτοῦ τινος ἀδελφοῦ. Σὺν τούτῃ δὲ καὶ ὁ θεοφεγγὺς Bίος τοῦ ἱεροῦ Κλήμεντος τοῦ βουλγαροκήρυκος καὶ ὁμολογητοῦ ἐκδίδοται, ἑτέρα κρίσις οὐρανοῦ, καὶ οὗτος ὢν κατὰ τῶν καινοτόμων παπιστῶν, συντεθεὶς μὲν ἑλληνιστὶ ὑπὸ τοῦ ἐν ἁγίοις Θεοφυλάκτου ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, μετενεχθεὶς δὲ παρ’ ἡμῶν εἰς τὴν κοινὴν ἡμῶν διάλεκτον, χάριν τῶν ἁπλουστέρων λαῶν, διὰ τὴν ἐξ αὐτοῦ ἐλπιζομένην κοινὴν ὠφέλειαν Ὧν ἕνεκα νῦν δεύτερον πλήρης ἐκδίδοται, ἅτε κολοβοθεὶς τὰ καίρια παρά τινος ὁ πρότερον ἐν Βενετίᾳ τυπωθείς. Ἐκδίδονται δὲ καὶ τὰ δύω εἰς ἓν τεῦχος διὰ δαπάνης τινῶν φιλαδέλφων Χιοπολιτῶν. Ἔκδοσις δευτέρα ἀμετάβλητος δαπάνῃ Σπυρίδωνος Χαλιώτη. (Αὕτη ἡ ἀκολουθία γίνεται τὴν πρώτην Κυριακὴν τοῦ Νοεμβρίου). Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῆς τυπογραφίας Νικολάου Ἀγγελίδου, κατὰ τὴν ὁδὸν Ἑρμοῦ παρὰ τῇ Καπνικαρέᾳ. 1850.>
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-30: Οὐρανοῦ κρίσις ἤγουν θαῦμα φρικτὸν τοῦ θαυματουργικωτάτου Σπυρίδωνος, διὰ τοῦ ὁποίου ἐματαίωσε τὰς βουλὰς τῶν παρανόμων παπιστῶν, μὴ συγχωρήσας αὐτοῖς νὰ κτίσωσιν ἀλτάριον μέσα εἰς τὸν ἐν Κερκύρᾳ ἅγιόν του ναόν. Ἀρχ.: Ἀγαθὸν τὸ εὐλογεῖν τὸν Θεὸν καὶ ὑψοῦν τὸ ὄνομα∙ σ. 31-49: Ἡ ἀκολουθία ὑμνητήριος, ἥτις ὀφείλει ψάλλεσθαι ὑπὸ τῶν ὀρθοδόξων, κατὰ τὴν δωδεκάτην τοῦ Νοεμβρίου μηνός, διὰ τὴν ἐν αὐτῇ γενομένην φρικτὴν θαυματουργίαν ὑπὸ τοῦ θείου Σπυρίδωνος, διὰ πυρὸς καὶ ὀλέθρου μεγίστου τοὺς παπιστὰς κωλύσαντος, τοῦ οἰκοδομῆσαι ἐν τῷ σεβασμίῳ αὐτοῦ ναῷ ἀλτάριον, ἤτοι θυσιαστήριον, ὡς ἠβουλήθησαν∙ σ. 40-47: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνοῦμεν τὴν θεϊκήν σου, δέσποτα, δεόντως πρόνοιαν. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 41-48: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Λαμπρῶς ἑορτάσωμεν σήμερον πάντες. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 50-54: Διήγησις ἔργου παραδόξου καὶ πανθαυμάστου. Ἀρχ.: Ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Σουλτὰν Μουσταφᾶ∙ σ. 56-63: Προλογικὴ ἐπιστολή. Ἀρχ.: Εὐκολοκατάληπτος εἶναι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, εἰς τοὺς ἀναγινώσκοντας∙ σ. 64: Ἐπίγραμμα εἰς τὴν ἱερὰν μονὴν τοῦ Προδρόμου τὴν ἔχουσαν τὴν ἁγίαν κάραν τοῦ ἱεροῦ Κλήμεντος (στ. 4). Ἀρχ.: Ἧ Προδρόμου τέμενος τοῦ Κλήμεντος θεολήπτου∙ σ. 64: <Ἀθανασίου τοῦ Παρίου>, Εἰς τὴν περιφανῆ Θεσσαλονίκην, τὴν ἐνεγκοῦσαν τοὺς θεοφόρους καὶ ἰσαποστόλους κήρυκας τῆς Βουλγαρίας, Κύριλλον καὶ Μεθόδιον, στίχοι πολιτικοί (στ. 7). Ἀρχ.: Ὀλβιωτάτη πάλαι σύ, πόλις Θεσσαλονίκη. Ἀκρ.: <Ὁ Πάριος>. σ. 65-103: Bίος τοῦ ἁγίου Κλήμεντος Ἀχριδῶν καὶ πάσης Βουλγαρίας τοῦ ὁμολογητοῦ. Ἀρχ.: Δὲν ἔκρινεν οὖτε κρίνει ποτὲ δίκαιον οὔτε ὠφέλιμον ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ (παράφραση).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αθανάσιος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 103 + 1 λ., ἀκέφαλο (λείπει ἡ σελίδα τίτλου).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Αγγελίδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0563
Φυσικός αριθμός: 000637Ετος Εκδοσης : 1861
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 263, 23. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 8648. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. ΙΔ΄ (σ. 154-155). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 299-300.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα μετὰ προσθηκῶν. Ἐν Βενετίᾳ, ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος. 1861.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1764.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 77 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0564
Φυσικός αριθμός: 000638Ετος Εκδοσης : 1869
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 264, 25. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1869.59. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 300.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Bίος τοῦ ἁγίου καὶ θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος προστάτου Κερκύρας. Μετὰ τῶν νεωτέρων θαυμάτων αὐτοῦ καὶ μετὰ προσθήκης τῶν εἰκοσιτεσσάρων οἴκων τοῦ ἁγίου. Ἐκδίδεται ὑπὸ Ἰωάννου Ζερβοῦ πτ. ἱερέως Ἀναστασίου. Κερκύρᾳ, τυπογραφεῖον «Ὁ Κάδμος» Νεοφύτου Καραγιάννη. 1869. (Τιμᾶται Δραχμὰς 2.)
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-40: Ὁ Βίος (βλ. ἔκδοση 1847, σ. 131-167)∙ σ. 41-48: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1847).
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ο Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0565
Φυσικός αριθμός: 000639Ετος Εκδοσης : 1872
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 264, 27. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1872.233. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. ΙΕ΄ (σ. 155-156). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 300.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα καὶ αὐξηθεῖσα. Ἐν Κερκύρᾳ, ἐκ τῆς τυπογραφίας «Ὁ Κοραῆς». 1872.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ἀνατύπωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ 1847 (δὲν περιλαμβάνεται ὁ λόγιος Βίος τοῦ ἁγίου)∙ σ. 158: Εὐχὴ στὸν ἅγιο Σπυρίδωνα.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. η΄ + 157 + 1 χ.ἀ. + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ο Κοραής
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0567
Φυσικός αριθμός: 000642Ετος Εκδοσης : 1878
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1878.191. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, σ. 159 σημ. 6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 300-301.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἐπιστολιμαία ἀπάντησις πρὸς τὸν κύριον S.G.U. Δὲ – Βιάζην εἰς τὸ ὑπ’ αὐτοῦ ἐκδοθὲν φυλλαδάκιον ἐπιγεγραμμένον «Alcuni Documenti intorno l’ accidentale catastrofe avvenuta nell’ isola di Corfù nell’ anno 1718 κτλ. Καὶ κδ΄. οἶκοι εἰς ἔπαινον τοῦ θαυματουργοῦ καὶ πολιούχου Κερκύρας, ἁγίου Σπυρίδωνος. Συντεθέντες ὑπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου μοναχοῦ Νικοδήμου Κάππου, τοῦ ἐν ἔτει ᾳωο΄. ὑπὸ τοῦ ἁγίου ἰαθέντος τὰ ὄμματα ἐν τῇ Μονῇ Κερκύρας Ὑ. Θ. Πλατυτέρας, ὑπὸ Ἀρσενίου Ἰερ. Πανδῆ. Ἐν Κερκύρᾳ, τυπογραφεῖον ὁ Κάδμος Νεοφύτου Καραγιάννη. 1878.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 29-38: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τὸν ἱεράρχην τὸν κλεινὸν καὶ θεοτίμητον. Οἶκος: Ἄγγελοι οὐρανόθεν ἐπὶ γῆς κατελθόντες. Ποιητής: Νικόδημος Κάππος.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Κάππος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 38 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ο Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0568
Φυσικός αριθμός: 000643Ετος Εκδοσης : 1880
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 264, 28. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1880.315. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. ΙΣΤ΄ (σ. 156). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 301.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα καὶ αὐξηθεῖσα. Δαπάνῃ τῆς ἐν Βενετίᾳ φιλογενοῦς καὶ φιλοθρήσκου οἰκογενείας Μελίκη. Βενετία, ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ. 1880.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1872.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 160.
Χορηγός έκδοσης : Οικογένεια Μελίκη
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0569
Φυσικός αριθμός: 000644Ετος Εκδοσης : 1883
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 265, 29. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1883.852. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. ΙΖ΄ (σ. 156-157). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 301-302.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Συλλογὴ τῶν ᾀσματικῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῶν συναξαρίων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τῆς Κύπρου τοῦ θαυματουργοῦ, προστάτου καὶ πάτρωνος Κερκύρας. Μετὰ προλεγομένων Σπυρίδωνος Κ. Παπαγεωργίου, καθηγητοῦ. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἡ Ἤπειρος τοῦ ἐκδότου Σεργίου Χ. Ραφτάνη. ᾳωπγ΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. δ΄: Ἐπίγραμμα στὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος (στ. 6). Ἀρχ.: Καὶ ζῇς ἐν μακάρεσι, καὶ οὐ βαρὺν ὕπνον ἰαύεις∙ Ποιητής: Ματθαῖος Καρυόφυλλος, ἐπίσκοπος Ἰκονίου∙ σ. δ΄: Ἐπίγραμμα (στ. 4). Ἀρχ.: Κύπρος σε, Σπυρίδων ἱερώτατε, θρέψατο πρῴην. Ποιητής: Χριστόδ<ουλος> Βούλγαρις, πρεσβύτ<ερος> Κερκ<υραῖος>∙ σ. 1-111: Ανατύπωση της έκδοσης του 1764 (ἐπιπλέον περιέχει τὸ Βίο τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1847, σ. 45-77))∙ σ. 112: Ἰδιόμελα∙ σ. 113-155: Ἀθανασίου Παρίου, Οὐρανοῦ Κρίσις (βλ. ἔκδοση 1850, σ. 1-49)∙ σ. 156-168: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1847) ∙ σ. 189-198: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1869)∙ σ. 199-238: Bίος (βλ. ἔκδοση 1847, σ. 131-167)∙ σ. 239-246: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Σπυρίδων μακάριε, τῶν πιστῶν ἀντιλήπτωρ. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 248: Εὐχὴ στὸν ἅγιο Σπυρίδωνα.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ματθαίος Καρυόφυλλος Χριστόδουλος Βούλγαρις Σεραφείμ Αργυρουπόλεως Σπυρίδων Παπαγεωργίου
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ις΄ + 1-168, 189-247 + 1 χ.ἀ., ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σ. 169-188).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Η Ήπειρος" - Σέργιος Ραφτάνης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0570
Φυσικός αριθμός: 000645Ετος Εκδοσης : 1895
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 265, 30. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1895.384. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. ΙΗ΄ (σ. 157). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 302.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα καὶ αὐξηθεῖσα. Βενετία, ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ τυπογρ. Ὁ Φοῖνιξ. 1895.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ἀνατύπωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ 1872.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 159 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0571
Φυσικός αριθμός: 000646Ετος Εκδοσης : 1901
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 265, 31. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. ΙΘ΄ (σ. 157-158). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 302.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : ᾈσματικὴ ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐξ ἀρχαίων ἀνεκδότων χειρογράφων τῶν ἐν Βιέννῃ καὶ Ἑνετίᾳ βιβλιοθηκῶν. Νῦν τὸ πρῶτον ἐκδιδόμενα ὑπὸ Σπυρίδ. Παπαγεωργίου, καθηγητοῦ. Ἐκδότης Μιχαὴλ Ἰ. Σαλιβέρος. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Μιχαὴλ Ἰ. Σαλιβέρου. 1901.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-37: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 27-34: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1717, σ. 26-54)∙ σ. 38-45: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Μακαρίζομέν σε, ἱεράρχα Χριστοῦ, καὶ τιμῶμεν τὴν σορὸν τῶν λειψάνων σου. Ποιητής: Ἐμμανουὴλ Χρυσάφης∙ σ. 46-109: Θεοδώρου ἐπισκόπου Πάφου, Bίος τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἀρχ.: Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, φησὶν Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστὴς καὶ Θεολόγος (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1647b).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Εμμανουήλ Χρυσάφης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 110 + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σαλίβερος
Επιμελητής-διορθωτής : Σπυρίδων Παπαγεωργίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0572
Φυσικός αριθμός: 000647Ετος Εκδοσης : 1907
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 266, 32. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 302-303.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἀκολουθία ἐπὶ τῷ θαύματι τῆς τοῦ παραλυτικοῦ ἰάσεως ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Ποιηθεῖσα ὑπὸ Σπυρίδωνος Τρικούπη ἔτει 1800. Ἐξεδόθη ἐπιμελείᾳ τῶν ἐπιτρόπων τοῦ ναοῦ. Ἐν Ἀθήναις. 1907.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-3: Τὸ ἐν Μεσολογγίῳ θαῦμα καὶ ἡ ἐπ’ αὐτῷ ἀκολουθίᾳ∙ σ. 5-24: Ἀκολουθία ψαλλομένη ἐν Μεσολογγίῳ τῇ κζ΄ Δεκεμβρίου, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἰάσεως παραλύτου ἐν τῷ ναῷ τοῦ θαυματοβρύτου Σπυρίδωνος. Ποιητές: Σπυρίδων Τρικούπης, Γερμανὸς Καροῦσος∙ σ. 14-20: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀκτῖσι θείας ἐλλάμψεως καὶ φέγγει νοητῷ. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σπυρίδων Τρικούπης Γερμανός Καρούσος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0573
Φυσικός αριθμός: 000648Ετος Εκδοσης : 1951
Βιβλιογραφία: Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. Κ΄ (σ. 158-159). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 303.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : ᾈσματικὴ ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Ἐπὶ συμπληρώσει 1603 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐκδημίας αὐτοῦ ἀναθεωρηθεῖσα βελτιωθεῖσα καὶ αὐξηθεῖσα διὰ νέων προσθηκῶν ἱστορικῶν καὶ ποιητικῶν ἔργων ἐκδεδομένων καὶ ἀνεκδότων καὶ νέων θαυμάτων ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Κερκύρας καὶ Παξῶν Μεθοδίου. Ἔκδοσις δεκάτη ἑβδόμη. Δαπάνῃ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου ἐν Κερκύρᾳ. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ἅγιοι Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος». 1951.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. ε΄-κ΄: Προλεγόμενα∙ σ. κα΄-κγ΄: Ἀπόφαση τοῦ μητροπολίτου Κερκύρας καὶ Παξῶν Μεθοδίου, Περὶ διευρύνσεως τῆς κατὰ τὴν 11 Αὐγούστου ἐν Κερκύρᾳ τελουμένης τοπικῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου καὶ θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος∙ σ. 1-10: Προλεγόμενα τῆς ἔκδοσης τοῦ 1883∙ σ. 11-198: Ἀνατύπωση τῆς ἔκδοσης τοῦ 1895∙ σ. 199-208: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1883)∙ σ. 209-260: Ἀθανασίου Παρίου, Οὐρανοῦ Κρίσις (βλ. ἔκδοση 1850)∙ σ. 261-285: Ἐπιστολιμαία ἀπάντησις (βλ. ἔκδοση 1878)∙ σ. 287-324: Ανατύπωση της έκδοσης του 1901.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αθανάσιος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. κγ΄ + 1 λ. + 328.
Χορηγός έκδοσης : Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος Κέρκυρας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Άγιοι Ιάσων και Σωσίπατρος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0575
Φυσικός αριθμός: 000650Ετος Εκδοσης : 1852
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 53, 5. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 5799. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 304.
Αγιοι (ή εορτή): Τίμιος Σταυρός
Τίτλος : Παρακλήσεις δύω εἰς τὸν Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν Σταυρόν. Ψαλλόμεναι κατὰ τὴν ιδ΄ Σεπτεμβρίου. Ἐκδοθεῖσαι ὑπὸ Νικολάου Α. Πέτρου Πολλάνη. Ἐν Κεφαλληνίᾳ, τυπογραφεῖον Ἡ Σάλπιγξ. 1852.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-21: Ὁ Α΄ παρακλητικὸς κανόνας . Ἀρχ.: Σταυρέ, σκῆπτρον ἅγιον τοῦ Χριστοῦ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικηφόρος ἱερομόναχος Ρόδιος ὁ Κρής∙ σ. 22-32: Ὁ Β΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Νικῶντες πᾶσας τοῦ ἐχθροῦ τὰς φάλαγγας. Ἀκρ.: Νικολάου ἱερέως Γαβριηλοπούλου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικόλαος Γαβριηλόπουλος ὁ Ζακύνθιος.
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικηφόρος Ρόδιος Νικόλαος Γαβριηλόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. δ΄ + 5-32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Σάλπιγξ
Επιμελητής-διορθωτής : Νικόλαος Πολλάνης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0576
Φυσικός αριθμός: 000651Ετος Εκδοσης : 1854
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 53, 6. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 6162. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 304-305.
Αγιοι (ή εορτή): Τίμιος Σταυρός
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἐν ᾗ καὶ δύο παρακλητικοὶ κανόνες τοῦ αὐτοῦ. Ψαλλομένη ἐν ταῖς παρακλήσεσι καὶ ἐν τῇ τῆς Ὑψώσεως ἡμέρᾳ ιδ΄ Σεπτεμβρίου. Ἐκδοθεῖσα, ἐπιμελείᾳ μὲν Α. Πανδῆ, ἀρχιδιακόνου, δαπάνῃ δὲ Α. Τερζάκη. Ἀδείᾳ τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐκκλησίας. Ἐν Κερκύρᾳ, τυπογραφεῖον Ἑρμῆς Α. Τερζάκη καὶ Θ. Ῥωμαίου. 1854.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-18: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1852)∙ σ. 19-32: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1852)∙ σ. 33-42: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: (δὲν ὑπάρχει). Οἶκος: Ἄγγελοι οὐρανόθεν ἀοράτως κυκλοῦσι Σταυρὸν τὸν ζωηφόρον∙ σ. 43-66: Ἡ ἀκολουθία τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ∙ σ. 51-59: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν τύπον πάλαι Μωσῆς ἐπ' εὐθείας. Ἀκρ.: Σταυρῷ πεποιθὼς ὕμνον ἐξερεύγομαι. Ἦχ. πλ. δ΄. Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός∙ σ. 55: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας καὶ πρῶτος ἐν χριστιανοῖς βασιλεύς.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 66.
Χορηγός έκδοσης : Αντώνιος Τερζάκης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ερμής" - Αντώνιος Τερζάκης και Θ. Ρωμαίος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0577
Φυσικός αριθμός: 000652Ετος Εκδοσης : 1900
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1900.851. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 305.
Αγιοι (ή εορτή): Τίμιος Σταυρός
Τίτλος : Παρακλητικὴ τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Δαπάνῃ καὶ πρὸς χρῆσιν τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω Ἱερᾶς, βασιλικῆς καὶ πατριαρχικῆς σεβασμίας Μονῆς τοῦ Ξηροποτάμου. Ἐν Βόλῳ, τύποις «Πανθεσσαλικοῦ» Α. Πλατανιώτου – Σ. Λασκαρίδου, 98 – ὁδὸς Ἑρμοῦ – 98. 1900.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-20: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1852, σ. 5-21)∙ σ. 21-35: Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ∙ σ. 36-44: Εὐχὲς διάφορες.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 44.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Πανθεσσαλικόν" - Α. Πλατανιώτης και Σ. Λασκαρίδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0578
Φυσικός αριθμός: 000653Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 53, 7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 305.
Αγιοι (ή εορτή): Τίμιος Σταυρός
Τίτλος : Οἱ κδ΄. οἶκοι εἰς τὸν Τίμιον Σταυρόν. Προσετέθη δὲ καὶ παράκλησις εἰς τὴν Νοητὴν Κλίμακα τοῦ Ζωοποιοῦ καὶ Τιμίου Σταυροῦ. Ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου χάριν εὐλαβείας αἰδεσιμωτάτου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ ὅτι ἅγιος ἐστί. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, ὀργιζέσθωσαν λαοί. Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου καὶ ἐλέησον τὴν κληρονομίαν σου. Ἀθῆναι.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-8: Οἱ κδ’ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Ὦ τρισμακάριστε Σταυρὲ καὶ πανσεβάσμιε. Οἶκος: Ἄγγελοι οὐρανόθεν ἀοράτως κυκλοῦσι Σταυρὸν τὸν ζωηφόρον∙ σ. 8-15: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Σταυρὲ σκῆπτρον ἅγιον καὶ σεπτὸν τοὺς ἐν εὐλαβείᾳ προσκυνοῦντας. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως Γεώργιος Βουτέρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 15 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0579
Φυσικός αριθμός: 000654Ετος Εκδοσης : 1819
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 269, 3. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 1120. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 305-306.
Αγιοι (ή εορτή): Στυλιανός ο Παφλαγών
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ. Νῦν δεύτερον τύποις ἐκδοθεῖσα δι’ ἀδείας τοῦ παναγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Γρηγορίου. Καὶ δι’ ἐξόδων καὶ ἐπιμελείας τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Θεοδοσίου προηγουμένου τῆς κατὰ τὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος Ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Μονῆς τοῦ Σταυρονικήτα, τοῦ καὶ ἐπιτρόπου τῆς κοινότητος χρηματίσαντος. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. ᾳωιθ΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-14: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 7-12: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῷ φέγγει τῆς χάριτος, Στυλιανέ, λαμπρυνόμενος. Ἀκρ.: Τοῦ Προδρόμου σε τὸν μιμητὴν αἰνέσω. Ἰησοῦς. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Μητροφάνης Γρηγορᾶς ἐκ Δωδώνης∙ σ. 10: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἐκ μήτρας ἁγιασθεὶς γέγονε τοῦ ἁγίου Πνεύματος οἰκητήριον.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Μητροφάνης Γρηγοράς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 χ.ἀ. + 14.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'