Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 3
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0041
Φυσικός αριθμός: 000047 Ετος Εκδοσης : 1933
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 25-26.
Αγιοι (ή εορτή): Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός
Τίτλος : Bίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀνδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ. Συγγραφεὶς παρὰ Νικηφόρου ἱερέως τῆς ἁγιωτάτης Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς ἐν τῇ Βασιλίδι τῶν πόλεων τῆς ἐπωνύμου τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐκ σιναϊτικοῦ χειρογράφου ιζ΄. αἰῶνος, ἀντιπαραβληθὲν καὶ πρὸς ἕτερον ιη΄. αἰῶνος. Μετὰ ἑορτασίμου ἀκολουθίας τοῦ ὁσίου Ἀνδρέου ληφθείσης ἐπίσης ἐκ χειρογράφου, καὶ προλόγου πραγματευομένου καθόλου περὶ σαλότητος. Νῦν τὸ πρῶτον ἐκδίδονται ὑπὸ Αὐγουστίνου μοναχοῦ (Ἰορδανίτου). Ἐν Ἱεροσολύμοις τύποις Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου 1912. Τύποις Ι. Σοροτοῦ Τσαμαδοῦ - Ζωσιμάδων 59 Πειραιεὺς 1933. Μὲ ἔντυπη σφραγίδα στὴ σελίδα τίτλου: Ἔκδοσις Δευτέρα ὑπὸ Εὐγενίου ἱερομονάχου Ἁγιορείτου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-201: Ὁ Βίος καὶ ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1912)∙ σ. 203-211: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον τῶν θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης. Κοντάκιον: Τῆς Θεοτόκου τῇ μητρὶ τὸν ὕμνον πλέξωμεν. Οἶκος: Ἄγγελος οὐρανόθεν καταπτάς σοι ἐπέστη∙ σ. 211-218: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Κοντάκιον: Τῷ πολυάθλῳ τοῦ Χριστοῦ μεγαλομάρτυρι. Οἶκος: Ἄγγελος ἐν τοῖς ἄθλοις ἀληθῶς ἀνεδείχθης.
Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. κα΄ + 1 λ. + 220 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Σοροτός
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0042
Φυσικός αριθμός: 000048 Ετος Εκδοσης : 1807
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 8. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1807.4. Κίσσας Σ., Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ ἐρημίτης ὁ ἐκ Μονοδένδρου. Ἱστορία, λατρεία, τέχνη, Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συμποσίου γιὰ τὸ Δεσποτᾶτο τῆς Ἠπείρου (Ἄρτα, 27-31 Μαΐου 1990), Ἄρτα 1992, σ. 205-209. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 26.
Αγιοι (ή εορτή): Ανδρέας ο ερημίτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀνδρέου τοῦ ἐρημίτου, τοῦ ἐκ τοῦ χωρίου Μονοδένδρου. Νῦν πρῶτον ἐκδοθεῖσα τύποις, συνδρομῇ καὶ δαπάνῃ τοῦ αἰδεσιμωτάτου κυρίου Ἰωάννου ἱερέως οἰκονόμου, Νικολάου Γεροδήμου Χαλκιοπολίτου. ᾳωζ΄. Ἐνετίησιν 1807.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-22: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τοῦ παντάνακτος τῷ πόθω τὴν καρδίαν τρωθείς. Ἀκρ.: Τὸν Πάργιόν με Ἀνδρέαν σῶζ’, Ἀνδρέα. Ποιητής: Ἀνδρέας Ἱδρωμένος. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 16-20: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἦν ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ αὐτοκράτορος καὶ εὐσεβοῦς Μιχαήλ.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 2 λ. + 24.
Χορηγός έκδοσης : Ιωάννης ιερεύς Οικονόμος Νικόλαος Γεροδήμος Χαλκιοπολίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0043
Φυσικός αριθμός: 000049Ετος Εκδοσης : 1840
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 9, 1. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957, ἀρ. 3254. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 26.
Αγιοι (ή εορτή): Άνθιμος επίσκοπος Νικομηδείας, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου ἐπισκόπου Νικομηδείας. Ψαλλομένη τῇ Γ΄. τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ τοῦ ἐλλογιμωτάτου Δ. Γρηγοριάδου. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τοῦ παναγιωτάτου καὶ σεβασμιωτάτου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Ἀνθίμου τοῦ Βυζαντίου, ἐπὶ τῷ διανεμηθῆναι δωρεὰν ταῖς ἱεραῖς ἐκκλησίαις. Ἐν Κωνσταντινουπόλει (Κατὰ τὰ Πατριαρχεῖα.) Παρὰ Σ. Δομεστίκῳ, καὶ Θ. Ἀργυράμμῳ. 1840.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-23: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς ἀειφώτοις ἀστραπαῖς τοῦ πνεύματος. Ἀκρ.: Τὸν ἱεράρχην ἅμα μάρτυρα θεῖον εὐφημῶ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 12-20: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Τίς οὐκ οἶδε τὴν Νικομήδους, ὅπως μὲν θέσεώς τε καὶ μεγέθους (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 135).
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 4 χ.ἀ. + δ΄ + 26 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης : Άνθιμος Βυζάντιος πατριάρχης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σ. Δομέστικος -Θ. Αργυράμμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0044
Φυσικός αριθμός: 000051 Ετος Εκδοσης : 1908
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 197-198. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 27.
Αγιοι (ή εορτή): Άνθιμος ο εκ Κεφαλληνίας
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀνθίμου τοῦ ἐκ Κεφαλληνίας. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Χ. Μαράτου, γωνία Κολοκοτρώνη καὶ Λεοχάρους 1908.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-16: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Θρηνῴδη τὸν βίον, μῆτερ Θεοῦ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 11-17: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Χαρίτωσον, ὅσιε, τὴν ἐμὴν διάνοιαν. Ἀκρ.: <Χαραλάμπους Φλωρίου ἱερέως>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: <Χαράλαμπος Φλώριος ἱερεύς>∙ σ. 19-23: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἄνθιμος ἐγεννήθη ἐν Κεφαλληνίᾳ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Χαραλάμπης Φλώριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Χ. Μαράτος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0045
Φυσικός αριθμός: 000052 Ετος Εκδοσης : 1920
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 10, 3. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000, 449, 581-2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 27.
Αγιοι (ή εορτή): Αντίπας επίσκοπος Περγάμου, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀντίπα ἐπισκόπου Περγάμου. Ψαλλομένη τὴν 11 Ἀπριλίου. Συντεθεῖσα ὑπὸ Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ προσκυνητοῦ, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. σ. 32: Ἀθῆναι 24 Φεβρουαρίου 1920.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-20: Οἱ ὠδὲς δ΄-θ΄ τοῦ κανόνα∙ σ. 26-27: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος ἦτο κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Δομετιανοῦ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. (1)-(2), 15-32, ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σελίδες 3-14).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0047
Φυσικός αριθμός: 000054 Ετος Εκδοσης : 1962
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 27-28.
Αγιοι (ή εορτή): Αντίπας επίσκοπος Περγάμου, ιερομάρτυς
Τίτλος : Γεωργίου Κ. Χονδρονίκη, Ὁ ἅγιος Ἀντίπας ἐπίσκοπος Περγάμου (Αος αἰὼν μ. Χ.) μὲ εἰκόνας. Μυτιλήνη 1962.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 26-33: Ἀναπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἱερομάρτυρος Ἀντίπα∙ σ. 34-43: Ἡ ἀκολουθία (χωρὶς κανόνα).
Τόπος έκδοσης: Μυτιλήνη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46 + 11 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Χονδρονίκης
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0049
Φυσικός αριθμός: 000057 Ετος Εκδοσης : 1894
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 11, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1894.28. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 28.
Αγιοι (ή εορτή): Αντώνιος ο νέος, ο εν τη σκήτη Βερροίας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ νέου καὶ θαυματουργοῦ τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ Βερροίας ἀσκήσαντος. Ἔκδοσις τρίτη. Ἀδείᾳ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως ὑπ’ ἀριθ. 8/780 καὶ ἡμερομηνίαν 20 Ἰανουαρίου 1894. Ἐν Θεσσαλονίκῃ, τύποις Ν. Χριστομάνου, ὁδὸς Φραγκομαχαλᾶ ἀρθ. 102. 1894.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-19: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-17: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χριστοῦ τῇ λαμπρότητι καταυγαζόμενος, ὅσιε. Ἀκρ.: Χρυσανθόπλεκτον αἶνον ᾄδω σοι, πάτερ (ὁ ἦχος καὶ ὁ εἱρμὸς δὲ δηλώνονται)∙ σ. 13-16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἀντώνιος ὁ νέος∙ σ. 19-24: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας∙ Ἀρχ.: Τὸ ὄμμα καθάρας σου τῆς ψυχῆς καὶ τῆς διανοίας. Ἀκρ.: <Τὴν χάριν ὑμνῶ τοῦ νέου Ἀντωνίου>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0050
Φυσικός αριθμός: 000058 Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 13, 5. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 569. Α. Ζαχαρός, Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Ἀπόστολος ὁ νέος, Κατερίνη 2004, σ. 67-68. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 28-29.
Αγιοι (ή εορτή): Απόστολος ο εξ Αγίου Λαυρεντίου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἀποστόλου τοῦ νέου τοῦ ἐξ Ἁγίου Λαυρεντίου τοῦ Βόλου ἀθλήσαντος ἐν Κων/πόλει τῷ 1686. Ἐπιδιορθωθεῖσα ἐπὶ τῇ βάσει τῆς πρώτης ἐκδόσεως μετ’ ἐπισκευῆς τοῦ βίου καὶ πολλῶν ἄλλων τροποποιήσεων ὑπὸ Κ. Σακελλαρίδου. Ἐκδίδοται οὕτω μεταρρυθμισμένη ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ τοῦ ναοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου τοῦ Νέου. Ἐν Βόλῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Θεσσαλίας». 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-21: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-19: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Παντοίοις χαρίσμασι σὲ κεκόσμησεν, ἔνδοξε. Ἀκρ.: Πάντας σε, μάρτυς, τοὺς γεραίροντας φίλει. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 10-19: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ποθοῦντες ἰδεῖν σου τὴν ἱεράν, Ἀπόστολε, κάραν. Ἀκρ.: Πατρίς, δέχου νῦν τὴν κάραν Ἀποστόλου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 15: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἐκ Δημητριάδος ὥρμητο ἔκ τινος κώμης∙ σ. 22-29: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Χαίρει σήμερον τῶν ἀποστόλων ὁ χορός∙ σ. 30-36: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς καὶ σοὶ προσδραμόντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης : Ιερός Ναός Αγίου Αποστόλου του Νέου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Θεσσαλία"
Επιμελητής-διορθωτής : Κ. Σακελλαρίδης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0051
Φυσικός αριθμός: 000059Ετος Εκδοσης : 1921
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 13, 6. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 569. Α. Ζαχαρός, Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Ἀπόστολος ὁ νέος, Κατερίνη 2004, σ. 68. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 29.
Αγιοι (ή εορτή): Απόστολος ο εξ Αγίου Λαυρεντίου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἀποστόλου τοῦ νέου τοῦ ἐξ Ἁγίου Λαυρεντίου τοῦ Βόλου ἀθλήσαντος ἐν Κων/πόλει τῷ 1686. Ἔκδοσις τρίτη. Ἐν Βόλῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀγαθοκλῆ Παπαδημητρίου. 1921.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του1904. σ. 3-21: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-19: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Παντοίοις χαρίσμασι σὲ κεκόσμησεν, ἔνδοξε. Ἀκρ.: Πάντας σε, μάρτυς, τοὺς γεραίροντας φίλει. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 10-19: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ποθοῦντες ἰδεῖν σου τὴν ἱεράν, Ἀπόστολε, κάραν. Ἀκρ.: Πατρίς, δέχου νῦν τὴν κάραν Ἀποστόλου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 15: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἐκ Δημητριάδος ὥρμητο ἔκ τινος κώμης∙ σ. 22-29: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Χαίρει σήμερον τῶν ἀποστόλων ὁ χορός∙ σ. 30-34: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς καὶ σοὶ προσδραμόντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 34.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγαθοκλή Παπαδημητρίου
Επιμελητής-διορθωτής : Κ. Σακελλαρίδης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0052
Φυσικός αριθμός: 000061 Ετος Εκδοσης : 1926
Βιβλιογραφία: Α. Ζαχαρός, Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Ἀπόστολος ὁ νέος, Κατερίνη 2004, σ. 68-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 29.
Αγιοι (ή εορτή): Απόστολος ο εξ Αγίου Λαυρεντίου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἀποστόλου τοῦ νέου τοῦ ἐξ Ἁγίου Λαυρεντίου τοῦ Βόλου ἀθλήσαντος ἐν Κων/πόλει τῷ 1686. Ἔκδοσις τετάρτη. Ἐν Βόλῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. 1926.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1904. σ. 3-21: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-19: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Παντοίοις χαρίσμασι σὲ κεκόσμησεν, ἔνδοξε. Ἀκρ.: Πάντας σε, μάρτυς, τοὺς γεραίροντας φίλει. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 10-19: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ποθοῦντες ἰδεῖν σου τὴν ἱεράν, Ἀπόστολε, κάραν. Ἀκρ.: Πατρίς, δέχου νῦν τὴν κάραν Ἀποστόλου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 15: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἐκ Δημητριάδος ὥρμητο ἔκ τινος κώμης∙ σ. 22-29: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Χαίρει σήμερον τῶν ἀποστόλων ὁ χορός∙ σ. 30-32: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς καὶ σοὶ προσδραμόντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής : Κ. Σακελλαρίδης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0053
Φυσικός αριθμός: 000062 Ετος Εκδοσης : 1954
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 29-30.
Αγιοι (ή εορτή): Απόστολος ο εξ Αγίου Λαυρεντίου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἀποστόλου τοῦ νέου τοῦ ἐξ Ἁγίου Λαυρεντίου τοῦ Βόλου ἀθλήσαντος ἐν Κων/πόλει τῷ 1686. Ἔκδοσις ἕκτη. Ἐκδίδεται ἐπιμελείᾳ Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. 1954 Ἐκδοτικὸς οἶκος Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-34: Ανατύπωση της έκδοσης του 1904∙ σ. 35-44: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Ὡς ἀριστέα τοῦ σωτῆρος ἀκατάληπτον. Οἶκος: Ἄγγελος ἐν τῇ στάσει ἐν ἀθλήσει ὡράθης. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 44.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής : Σωτήριος Ν. Σχοινάς
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0054
Φυσικός αριθμός: 000063 Ετος Εκδοσης : 1912
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 14. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 570. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 30.
Αγιοι (ή εορτή): Αργυρή νεομάρτυς
Τίτλος : Ἡ νεομάρτυς Ἀργυρῆ 1688-1721. Πραγματεία θρησκευτική, ἱστορικὴ καὶ ἐποικοδομητικὴ ὑπὸ Φιλίππου Στεφ. Φιλιππίδου (Δικηγόρου) πρὸς ὄφελος τῆς ἐν Χάσκιοϊ Φιλοπτώχου καὶ Φιλοκάλου Ἀδελφότητος ὁ «Ἅγιος Νικόλαος». Ἐγκωμιαζομένου Δικαίου, εὐφρανθήσονται λαοί, ἀθανασία γάρ ἐστιν ἡ μνήμη αὐτοῦ, ὅτι καὶ παρὰ Θεῷ γινώσκεται καὶ παρὰ ἀνθρώποις. (Σοφὸς Σολομών). Ἐν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Ἀριστοβούλου Ἀναστασιάδου καὶ Σας. 1912.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 13-27: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-25: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις τῶν ἀθλοφόρων τάξεσιν ἀγαλλομένη. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Φίλιππος Στ. Φιλιππίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 64.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αριστοβούλου Αναστασιάδου και Σίας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0055
Φυσικός αριθμός: 000064 Ετος Εκδοσης : χχ
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 14, 1. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 30.
Αγιοι (ή εορτή): Αρσένιος αρχιεπίσκοπος Κερκύρας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀρσενίου ἀρχιεπισκόπου Κερκύρας.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. α΄-ιδ΄: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. ζ΄-ια΄: Ὁ Α΄ κανόνας (α΄-ς΄ ὠδή). Ἀρχ.: Ἀπὸ καρδίας σοι κράζω καὶ ἐκ ψυχῆς δέομαι. Ἀκρ.: Ἀρσένιε, σὺ προστάτης εἶ Κερκύρας. Ἦχ. δ΄. Τῷ ὁδηγήσαντι πάλαι. Ποιητής: Γεώργιος ὁ Ἀττικός, μητροπολίτης Κερκύρας∙ σ. η΄-ια΄: Ὁ Β΄ κανόνας (α΄-ς΄ ὠδή). Ἀρχ.: Ταῖς ἀγλαΐαις τοῦ ἁγίου Πνεύματος καταλαμπόμενος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωάννης ἱερεὺς ὁ Θεοφύλακτος∙ σ. ιβ΄-ιδ΄: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἀοίδιμος οὗτος καὶ μέγας πατὴρ ἡμῶν Ἀρσένιος (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 2044).
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Θεοφύλακτος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. ιδ΄, ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σ. ιε΄-κ΄).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0057
Φυσικός αριθμός: 000066 Ετος Εκδοσης : 1960
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 31.
Αγιοι (ή εορτή): Αρσένιος ο εν Πάρω
Τίτλος : Φιλοθέου Ζερβάκου ἀρχιμανδρίτου, Bίος, πολιτεία καὶ θαύματα τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ Νέου τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Πάρῳ ἀσκήσαντος. Εἰς τὸ τέλος προσετέθη καὶ πλήρης ἀσματικὴ ἀκολουθία, μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος, ποιηθέντα ὑπὸ τοῦ ἀρίστου ἀσματογράφου τῆς Ἁγ. ἡμῶν Ἐκκλησίας Γερασίμου Μικραγιαννανίτου. «Ἀγαθὸν ἀνδρί, ὅταν ἄρῃ ζυγὸν ἐν νεότητι αὐτοῦ, καθήσεται κατὰ μόνας καὶ σιωπήσεται. Ἀγαθὸς Κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτόν». (Ἱερεμίας). Ἔτος 1960.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 73-102: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 86-92: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀρσένιον, Δέσποτα, τὸν ἱερόν σου θεράποντα. Ἀκρ.: Ἀρσένιος Πάρου κλέος πέλει. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 96-101: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἀγγέλων συνόμιλος γεγονὼς σὺν αὐτοῖς. Ἀκρ.: Ἀρσένιε, πόνων ἡμᾶς ῥῦσαι. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 102 + 1 λ. + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Φιλόθεος Ζερβάκος αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0058
Φυσικός αριθμός: 000067 Ετος Εκδοσης : 1981
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 31.
Αγιοι (ή εορτή): Αρσένιος ο εν Πάρω
Τίτλος : Φιλοθέου Ζερβάκου ἀρχιμανδρίτου, Bίος, πολιτεία καὶ θαύματα τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ Νέου τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Πάρῳ ἀσκήσαντος. Εἰς τὸ τέλος προσετέθη καὶ πλήρης ἀσματικὴ ἀκολουθία, μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος, ποιηθέντα ὑπὸ τοῦ ἀρίστου ἀσματογράφου τῆς Ἁγ. ἡμῶν Ἐκκλησίας Γερασίμου Μικραγιαννανίτου. Ἔκδοσις τετάρτη 1981.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-111: Ανατύπωση της έκδοσης του 1960∙ σ. 112: Τὸ ἐγκώμιο. Ἀρχ.: Ὢ! ξύπνισον, Ἀρσένιε, ἢ πέμψον τὴν σκιάν σου.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 111 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Φιλόθεος Ζερβάκος αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0059
Φυσικός αριθμός: 000068 Ετος Εκδοσης : 1862
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 15, 3. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957, ἀρ. 8953. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000, 437, 567-8. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 32.
Αγιοι (ή εορτή): Αρτέμιος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου. Ψαλλομένη τῇ κ΄. τοῦ Ὀκτωβρίου μηνός. Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀντιγραφὲν ἐκ τοῦ πρωτοτύπου παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κ. Γενναδίου Εὐθυμίου ἀδελφοῦ τῆς ἄνω μονῆς τῷ 1821. Ἐκδίδεται δαπάνη τοῦ ὑποτακτικοῦ αὐτοῦ Ἀντωνίου Βενιέρη. Ἐν Μυκόνῳ τῇ κ΄. Σεπτεμβρίου ᾳω΄.ξ΄.β΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-38: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-29: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς μόνη τὸν ἄχρονον υἱὸν ἐν χρόνῳ τεκοῦσα. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 15-30: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τὸν ἀγῶνα, μάρτυς, τὸν καλὸν ὡς ἀγωνισάμενος. Ἀκρ.: <Τὴν σὴν νέμοις μοι πλουσίαν χάριν, μάκαρ. Ἰωσήφ.> Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ. Ποιητής: <ἸωσὴφὙμνογράφος>∙ σ. 15-30: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου . Ἀρχ.: Ἱερωτάτην ἑορτὴν γηθόμενοι νῦν συγκροτήσωμεν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 34-38: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μακάριος Ἀρτέμιος ἔγινε δούκας.
Τόπος έκδοσης: Μύκονος
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 38 + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Αντώνιος Βενιέρης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0060
Φυσικός αριθμός: 000069 Ετος Εκδοσης : 1901
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XX. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000, 437-8. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 32-33.
Αγιοι (ή εορτή): Αρτέμιος μεγαλομάρτυς Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία Ματρώνα η Χιοπολίτις
Τίτλος : Ἀκολουθίαι καὶ Bίος τῶν ἁγίων Ἀρτεμίου, Γερασίμου καὶ Ματρώνης. Ψαλλόμεναι τὴν 20 Ὀκτωβρίου. Ρανισθεῖσαι ἐκ τοῦ Λειμωναρίου, καὶ ἐξ ἄλλων διαφόρων ἀκολουθιῶν εὑρισκομένων ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ μου, συνταχθεῖσαι ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου. Προσετέθησαν καὶ τῆς ἁγίας παρακλητικὸς κανὼν ἐκ τῶν Πνευματικῶν Κήπων. Καὶ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῆς ὁσίας Ματρώνης ψαλλομένης 15 Ἰουλίου. Τῆς ἁγ. αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύρ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον. Εὐλογεῖτ. τὸ ὄν. αὐτοῦ. 1901.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-27: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-22: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου. Ἀρχ.: Ἄναξ Θεὲ τῶν ὅλων αἴγλην οὐρανόθεν μοι. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 13-22: ¨Ο κανόνας τοῦ ἁγίου Γερασίμου. Ἀρχ.: Τὸν νοῦν μου ταῖς σαῖς πρεσβείαις, ἅγιε. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 13-23: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Ματρώνης. Ἀρχ.: Ματρῶναν τιμήσωμεν τὴν ἱεράν. Ἦχ. δ΄. (ὁ εἱρμὸς δὲ δηλώνεται)∙ σ. 35-42: Ἡ ἀκολουθία στὴν ἑορτὴ τῆς εὕρεσης τῆς τιμίας κάρας τῆς ὁσίας Ματρώνης∙ σ. 37-41: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν χερσωθεῖσάν μου ψυχῆν τοῖς πάθεσι. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 40: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Χρόνου ἱκανοῦ διαπεράσαντος μετὰ τὸν θάνατον∙ σ. 42-46: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Συνοῦσα οὐρανίαις ταῖς στρατιαῖς. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 46-50: Ὁ Bίος τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μακάριος Ἀρτέμιος ἔγεινε δούκας καὶ αὐγουστάλιος (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 174)∙ σ. 50-62: Ὁ Bίος τῆς ὁσίας Ματρώνας. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ὁσία καὶ θαυματουργὸς μήτηρ ἡμῶν∙ σ. 62-67: Ὁ Bίος τοῦ ὁσίου Γερασίμου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ πολύφωτος καὶ νεοφανὴς ἀστὴρ θεῖος Γεράσιμος.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 68.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0061
Φυσικός αριθμός: 000070 Ετος Εκδοσης : 1943
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 33.
Αγιοι (ή εορτή): Αρτέμιος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀρχιμανδρίτου Γαβριὴλ Καραπατάκη, Ὁ κατὰ πλάτος Bίος τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου, ἡ ἀκολουθία του ὡς καὶ ἡ παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ἀθῆναι 1943.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-16: Ὁ κατὰ πλάτος Bίος τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου (παράφραση). Ἀρχ.: Τὸν βίον τοῦ ἁγίου συνέγραψεν εἷς λεγόμενος Ἰωάννης μοναχός∙ σ. 17-27: Ἡ ἀκολουθία σ. 28-32: Ἡ παράκληση στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0063
Φυσικός αριθμός: 000072 Ετος Εκδοσης : 1918
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 15. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 34.
Αγιοι (ή εορτή): Άστιος επίσκοπος Δυρραχίου
Τίτλος : ᾈσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἀστίου ἐπισκόπου Δυρραχίου συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Δυρραχίου, Γκοραμόκρας καὶ Σπαθίας Ἰακώβου (Μοσχονησίου) καὶ ἐγκριθεῖσα ὑπὸ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἐκτυποῦται δαπάναις τοῦ ἐντιμοτάτου Μιχαὴλ Θωμᾶ Τρούϊα ἐκ τῶν προκρίτων Δυρραχίου. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Μακρίδου - Ἀλευροπούλου, Γαλατᾶ. 1918.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-29: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Ἰάκωβος (Μοσχονήσιος) μητροπολίτης Δυρραχίου, Γκοραμόκρας καὶ Σπαθίας∙ σ. 18-26: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἐγκωμίων ᾄσμασι φαιδροῖς, δεῦτε, ὦ φιλέορτοι. Ἀκρ.: Ἐμέ, πατήρ, εὐλόγει οὐρανόθεν. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 23: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Ἀστίου. Ἀρχ.: Οὗτος ἦτο ἐπὶ Τραϊανοῦ αὐτοκράτορος∙ XXXXXXXXXX σ. 23-24: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Περεγρίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἀρχ.: Οὗτοι οἱ ἅγιοι κατήγοντο ἐξ Ἰταλίας∙ σ. 31-32: Ἐπισκοπικὸς κατάλογος Δυρραχίου.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος Μοσχονήσιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης : Μιχαήλ Θ. Τρούιας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Μακρίδου - Ἀλευροπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0064
Φυσικός αριθμός: 000073 Ετος Εκδοσης : 1914
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 20, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 34.
Αγιοι (ή εορτή): Αυγουστίνος επίσκοπος Ιππώνος
Τίτλος : Ἀκολουθία ἑορτάσιμος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Αὐγουστῖνον ἐπίσκοπον Ἱππῶνος ὑπὸ Ἰωάννου Δανιηλίδου, ἀρχιμανδρίτου καὶ πνευματικοῦ ἁγιορείτου. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον «Ἐφημερίδος τῶν Ἐργατῶν» Ἰωάννου Ν. Τσορώνη 1914.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-12: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-11: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀύλως τῷ Πνεύματι τῷ παναγίῳ ἑνούμενος. Ἀκρ.: Αὐγουστῖνον τὸν θεῖον ὑμνῶ. Ἰωάννου ΜΝ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἰωάννης ΜΝ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Δανιηλίδης Ιωάννης ΜΝ
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο , σ. 12.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : «Ἐφημερίς των Εργατών» Ιωάννου Ν. Τσορώνη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0065
Φυσικός αριθμός: 000074Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 1, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.23. Δ. Σοφιανός, «Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης. Ὁ ἀρχικὸς ἀνέκδοτος βίος (Θ΄ αἰ.) καὶ ἡ μεταγενέστερη διασκευή του (ΙΓ΄ αἰ.) - Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικὰ κείμενα (Ἰωσὴφ Ὑμνογράφου, Μανουὴλ Κορινθίου, Ἀναστασίου Γορδίου)», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 3 (1990), σ.119. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 34-35.
Αγιοι (ή εορτή): Αχίλλιος αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀχιλλίου ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης τοῦ θαυματουργοῦ. Νῦν τὸ δεύτερον τύποις ἐκδοθεῖσα, καὶ μετ’ ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθεῖσα ὑπὸ Γεωργίου Μακρῆ. Ἐν Λαρίσσῃ παρὰ τῷ ἐκδότῃ Γεωργίῳ Μακρῇ 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-39: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-36: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Πανηγύρεως ἡμέρα εὐφρανθῶμεν, λαοί. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Ἀντώνιος ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσσης∙ σ. 13-37: Ὁ Β΄ κανόνας . Ἀκρ.: Ἀχιλλίου με ταῖς λιταῖς, σῶτερ, σκέπε. Ἰωσήφ. Ἀρχ.: Ἀνατολῆς τῶν ἀρετῶν γενόμενος ἥλιος ἄδυτος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 19-33: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ παμμακάριστος καὶ ἐν θαύμασι περιβόητος.
Τόπος έκδοσης: Λάρισα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 39 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεωργίου Μακρή
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Μακρής
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0066
Φυσικός αριθμός: 000076Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Δ. Σοφιανός, «Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης. Ὁ ἀρχικὸς ἀνέκδοτος βίος (Θ΄ αἰ.) καὶ ἡ μεταγενέστερη διασκευή του (ΙΓ΄ αἰ.) - Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικὰ κείμενα (Ἰωσὴφ Ὑμνογράφου, Μανουὴλ Κορινθίου, Ἀναστασίου Γορδίου)», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 3 (1990), σ. 119-120. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 35.
Αγιοι (ή εορτή): Αχίλλιος αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης
Τίτλος : Μητροπολίτου Λαρίσης Δωροθέου, Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀχιλλίου τοῦ θαυματουργοῦ ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκδοτικὸς οἶκος «Ἀστήρ» Ἀλ. καὶ Ε. Παπαδημητρίου Ἀθῆναι – Λυκούργου 10 ᾳϠνβ΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-30: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-36: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1896)∙ σ. 13-37: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1896)∙ σ. 24-25: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἀχίλλιος ἐγεννήθη ἐν Καππαδοκίᾳ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30 + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αστήρ Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0067
Φυσικός αριθμός: 000078 Ετος Εκδοσης : 1891
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 124. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1891.17. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 35-36.
Αγιοι (ή εορτή): Βαραχήσιος οσιομάρτυς Ιωνάς οσιομάρτυς
Τίτλος : <Ἀκολουθία τῶν ἁγίων ὁσιομαρτύρων Χριστοῦ Βαραχησίου καὶ Ἰωνᾶ. Ἡ μνήμη αὐτῶν τῇ 29 Μαρτίου. Συντεθεῖσα ἡ παροῦσα ἀκολουθία παρὰ τοῦ Δωροθέου ἱερομ. καὶ προσκυνητοῦ καὶ ἀρχιμανδρίτου. Νῦν δὲ δαπάνῃ τῶν φιλοχρίστων συνδρομητῶν. Ἐν Σμύρνῃ, τυπογραφεῖον Λεωνίδα Ι. Στυλιανοπούλου. 1891. >
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-16: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Δωρόθεος ἀρχιμανδρίτης Βαραχησιοπολίτης∙ σ. 9-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Αἴγλῃ φωτιζόμενοι ἀεὶ τῆς τρισηλίου λαμπάδος. Ἀκρ.: Αἶνον προσοίσω τοῖς Θεοῦ παραστάταις. Ἰωσήφ. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος.
Τόπος έκδοσης: Σμύρνη
Συγγραφέας / Ποιητής : Δωρόθεος Βαραχησιοπολίτης Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16, ἀκέφαλο (λείπει ἡ σελίδα τίτλου).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Λεωνίδα Ι. Στυλιανοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0068
Φυσικός αριθμός: 000079 Ετος Εκδοσης : 1780
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 21, 1. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 1011. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 36.
Αγιοι (ή εορτή): Βαρβάρα μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἰαματικὴ χάρις, ἤτοι βιβλιαρίδιον περιέχον κδ΄ οἴκους κατὰ ἀλφάβητον, καὶ μίαν εὐχὴν, ἱκετηρίως λεγόμενα ἔμπροσθεν τῆς θείας εἰκόνος τῆς μεγαλομάρτυρος ἁγίας Βαρβάρας, Ἀρίστως συντεθέντα παρὰ τοῦ ἱερολογιοτάτου κυρίου Ῥαφαὴλ τοῦ ἐν τῇ ἱερᾷ σκήτῃ Καυσοκαλύβῃ ἀσκουμένου, τῇ ὑπὸ τὴν μεγίστην καὶ ἁγίαν Λαύραν. Ἐπιμελείᾳ καὶ διορθώσει προηγουμένου Κυρίλλου Λαυριώτου. ,αψπ΄. Ἐνετίῃσιν, 1780. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-16: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τὴν χριστομάρτυρα, πιστοί, καὶ νύμφην ἄσπιλον. Οἶκος: Ἄγγελοι ἐν τοῖς ἄνω καὶ βροτοὶ ἐν τοῖς κάτω. Ποιητής: Ραφαὴλ Καυσοκαλυβίτης∙ σ. 17: Εὐχὴ διὰ στίχων ἡρωϊκῶν (στ. 5). Ἀρχ.: Μῆνιν ἣ ἔσχεε ὑπερμενέος, νέμεσίν τε καὶ ἄτην∙ σ. 18-20: Εὐχὴ ἑτέρα. Ἀρχ.: Νύμφη τιμαλφεστάτη καὶ ἐπουρανία.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Ραφαήλ Καυσοκαλυβίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 20.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής : Κύριλλος Λαυριώτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0069
Φυσικός αριθμός: 000080 Ετος Εκδοσης : 1866
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 21, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1866.197. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 36.
Αγιοι (ή εορτή): Βαρβάρα μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἰαματικὴ χάρις, ἤτοι βιβλιαρίδιον περιέχον κδ΄. οἴκους κατὰ ἀλφάβητον καὶ δύο εὐχὰς πρὸς τὴν ἁγίαν Βαρβάραν ἀρίστως συντεθέντα παρὰ τοῦ ἱερολογιοτάτου Ραφαὴλ τοῦ Καψοκαλυβίτου. Ἐν Βενετίᾳ, ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ τυπογρ. τοῦ Φοίνικος. 1866.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1780 (PAP-0068)
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Ραφαήλ Καυσοκαλυβίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής : Κύριλλος Λαυριώτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0070
Φυσικός αριθμός: 000081 Ετος Εκδοσης : 1868
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 21, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1868. 230. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 36-37.
Αγιοι (ή εορτή): Βαρβάρα μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἰαματικὴ χάρις, ἤτοι βιβλιαρίδιον περιέχον κδ΄ οἴκους κατ’ ἀλφάβητον καὶ μίαν εὐχὴν ἱκετηρίως λεγόμενα ἔμπροσθεν τῆς θείας εἰκόνος τῆς μεγαλομάρτυρος ἁγίας Βαρβάρας. Ἀρίστως συντεθέντα παρὰ τοῦ ἱερολογιοτάτου κυρίου Ραφαὴλ τοῦ ἐν τῇ ἱερᾷ σκήτῃ Καυσοκαλύβῃ ἀσκουμένου, τῇ ὑπὸ τὴν μεγίστην καὶ ἁγίαν Λαύραν. Ἐπιμελείᾳ καὶ διορθώσει προηγουμένου Κυρίλου Λαυριώτου. Νῦν δὲ ἐκδοθέντα παρὰ τοῦ κυρίου Χριστοδούλου Μούτσου ἀναγνώστου τοῦ ἱερέως Δημητρίου. Ἐν Κερκύρᾳ, τυπογραφεῖον «Ἀθηνᾶ» Ἀρσενίου Κάου 1868.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1780.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ραφαήλ Καυσοκαλυβίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 15 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Αθηνά" - Αρσένιος Κάος
Επιμελητής-διορθωτής : Κύριλλος Λαυριώτης
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'