Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 30
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0570
Φυσικός αριθμός: 000645Ετος Εκδοσης : 1895
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 265, 30. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1895.384. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. ΙΗ΄ (σ. 157). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 302.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα καὶ αὐξηθεῖσα. Βενετία, ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ τυπογρ. Ὁ Φοῖνιξ. 1895.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ἀνατύπωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ 1872.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 159 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0571
Φυσικός αριθμός: 000646Ετος Εκδοσης : 1901
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 265, 31. Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. ΙΘ΄ (σ. 157-158). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 302.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : ᾈσματικὴ ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐξ ἀρχαίων ἀνεκδότων χειρογράφων τῶν ἐν Βιέννῃ καὶ Ἑνετίᾳ βιβλιοθηκῶν. Νῦν τὸ πρῶτον ἐκδιδόμενα ὑπὸ Σπυρίδ. Παπαγεωργίου, καθηγητοῦ. Ἐκδότης Μιχαὴλ Ἰ. Σαλιβέρος. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Μιχαὴλ Ἰ. Σαλιβέρου. 1901.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-37: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 27-34: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1717, σ. 26-54)∙ σ. 38-45: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Μακαρίζομέν σε, ἱεράρχα Χριστοῦ, καὶ τιμῶμεν τὴν σορὸν τῶν λειψάνων σου. Ποιητής: Ἐμμανουὴλ Χρυσάφης∙ σ. 46-109: Θεοδώρου ἐπισκόπου Πάφου, Bίος τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἀρχ.: Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, φησὶν Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστὴς καὶ Θεολόγος (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1647b).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Εμμανουήλ Χρυσάφης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 110 + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σαλίβερος
Επιμελητής-διορθωτής : Σπυρίδων Παπαγεωργίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0572
Φυσικός αριθμός: 000647Ετος Εκδοσης : 1907
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 266, 32. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 302-303.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἀκολουθία ἐπὶ τῷ θαύματι τῆς τοῦ παραλυτικοῦ ἰάσεως ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Ποιηθεῖσα ὑπὸ Σπυρίδωνος Τρικούπη ἔτει 1800. Ἐξεδόθη ἐπιμελείᾳ τῶν ἐπιτρόπων τοῦ ναοῦ. Ἐν Ἀθήναις. 1907.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-3: Τὸ ἐν Μεσολογγίῳ θαῦμα καὶ ἡ ἐπ’ αὐτῷ ἀκολουθίᾳ∙ σ. 5-24: Ἀκολουθία ψαλλομένη ἐν Μεσολογγίῳ τῇ κζ΄ Δεκεμβρίου, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἰάσεως παραλύτου ἐν τῷ ναῷ τοῦ θαυματοβρύτου Σπυρίδωνος. Ποιητές: Σπυρίδων Τρικούπης, Γερμανὸς Καροῦσος∙ σ. 14-20: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀκτῖσι θείας ἐλλάμψεως καὶ φέγγει νοητῷ. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σπυρίδων Τρικούπης Γερμανός Καρούσος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0573
Φυσικός αριθμός: 000648Ετος Εκδοσης : 1951
Βιβλιογραφία: Α. Τσίτσας, «Ὑμνογραφικὰ καὶ βιογραφικὰ τοῦ ἱεροῦ Σπυρίδωνος», Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος, πατὴρ καὶ προστάτης Κερκύρας. Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τῆς 17ης ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ 270-1970, Ἀθῆναι 1970, ἀρ. Κ΄ (σ. 158-159). Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 303.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : ᾈσματικὴ ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, πατρὸς καὶ προστάτου Κερκύρας. Ἐπὶ συμπληρώσει 1603 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐκδημίας αὐτοῦ ἀναθεωρηθεῖσα βελτιωθεῖσα καὶ αὐξηθεῖσα διὰ νέων προσθηκῶν ἱστορικῶν καὶ ποιητικῶν ἔργων ἐκδεδομένων καὶ ἀνεκδότων καὶ νέων θαυμάτων ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Κερκύρας καὶ Παξῶν Μεθοδίου. Ἔκδοσις δεκάτη ἑβδόμη. Δαπάνῃ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου ἐν Κερκύρᾳ. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ἅγιοι Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος». 1951.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. ε΄-κ΄: Προλεγόμενα∙ σ. κα΄-κγ΄: Ἀπόφαση τοῦ μητροπολίτου Κερκύρας καὶ Παξῶν Μεθοδίου, Περὶ διευρύνσεως τῆς κατὰ τὴν 11 Αὐγούστου ἐν Κερκύρᾳ τελουμένης τοπικῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου καὶ θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος∙ σ. 1-10: Προλεγόμενα τῆς ἔκδοσης τοῦ 1883∙ σ. 11-198: Ἀνατύπωση τῆς ἔκδοσης τοῦ 1895∙ σ. 199-208: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1883)∙ σ. 209-260: Ἀθανασίου Παρίου, Οὐρανοῦ Κρίσις (βλ. ἔκδοση 1850)∙ σ. 261-285: Ἐπιστολιμαία ἀπάντησις (βλ. ἔκδοση 1878)∙ σ. 287-324: Ανατύπωση της έκδοσης του 1901.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αθανάσιος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. κγ΄ + 1 λ. + 328.
Χορηγός έκδοσης : Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος Κέρκυρας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Άγιοι Ιάσων και Σωσίπατρος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0575
Φυσικός αριθμός: 000650Ετος Εκδοσης : 1852
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 53, 5. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 5799. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 304.
Αγιοι (ή εορτή): Τίμιος Σταυρός
Τίτλος : Παρακλήσεις δύω εἰς τὸν Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν Σταυρόν. Ψαλλόμεναι κατὰ τὴν ιδ΄ Σεπτεμβρίου. Ἐκδοθεῖσαι ὑπὸ Νικολάου Α. Πέτρου Πολλάνη. Ἐν Κεφαλληνίᾳ, τυπογραφεῖον Ἡ Σάλπιγξ. 1852.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-21: Ὁ Α΄ παρακλητικὸς κανόνας . Ἀρχ.: Σταυρέ, σκῆπτρον ἅγιον τοῦ Χριστοῦ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικηφόρος ἱερομόναχος Ρόδιος ὁ Κρής∙ σ. 22-32: Ὁ Β΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Νικῶντες πᾶσας τοῦ ἐχθροῦ τὰς φάλαγγας. Ἀκρ.: Νικολάου ἱερέως Γαβριηλοπούλου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικόλαος Γαβριηλόπουλος ὁ Ζακύνθιος.
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικηφόρος Ρόδιος Νικόλαος Γαβριηλόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. δ΄ + 5-32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Σάλπιγξ
Επιμελητής-διορθωτής : Νικόλαος Πολλάνης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0576
Φυσικός αριθμός: 000651Ετος Εκδοσης : 1854
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 53, 6. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 6162. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 304-305.
Αγιοι (ή εορτή): Τίμιος Σταυρός
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἐν ᾗ καὶ δύο παρακλητικοὶ κανόνες τοῦ αὐτοῦ. Ψαλλομένη ἐν ταῖς παρακλήσεσι καὶ ἐν τῇ τῆς Ὑψώσεως ἡμέρᾳ ιδ΄ Σεπτεμβρίου. Ἐκδοθεῖσα, ἐπιμελείᾳ μὲν Α. Πανδῆ, ἀρχιδιακόνου, δαπάνῃ δὲ Α. Τερζάκη. Ἀδείᾳ τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐκκλησίας. Ἐν Κερκύρᾳ, τυπογραφεῖον Ἑρμῆς Α. Τερζάκη καὶ Θ. Ῥωμαίου. 1854.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-18: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1852)∙ σ. 19-32: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1852)∙ σ. 33-42: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: (δὲν ὑπάρχει). Οἶκος: Ἄγγελοι οὐρανόθεν ἀοράτως κυκλοῦσι Σταυρὸν τὸν ζωηφόρον∙ σ. 43-66: Ἡ ἀκολουθία τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ∙ σ. 51-59: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν τύπον πάλαι Μωσῆς ἐπ' εὐθείας. Ἀκρ.: Σταυρῷ πεποιθὼς ὕμνον ἐξερεύγομαι. Ἦχ. πλ. δ΄. Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός∙ σ. 55: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας καὶ πρῶτος ἐν χριστιανοῖς βασιλεύς.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 66.
Χορηγός έκδοσης : Αντώνιος Τερζάκης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ερμής" - Αντώνιος Τερζάκης και Θ. Ρωμαίος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0577
Φυσικός αριθμός: 000652Ετος Εκδοσης : 1900
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1900.851. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 305.
Αγιοι (ή εορτή): Τίμιος Σταυρός
Τίτλος : Παρακλητικὴ τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Δαπάνῃ καὶ πρὸς χρῆσιν τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω Ἱερᾶς, βασιλικῆς καὶ πατριαρχικῆς σεβασμίας Μονῆς τοῦ Ξηροποτάμου. Ἐν Βόλῳ, τύποις «Πανθεσσαλικοῦ» Α. Πλατανιώτου – Σ. Λασκαρίδου, 98 – ὁδὸς Ἑρμοῦ – 98. 1900.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-20: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1852, σ. 5-21)∙ σ. 21-35: Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ∙ σ. 36-44: Εὐχὲς διάφορες.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 44.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Πανθεσσαλικόν" - Α. Πλατανιώτης και Σ. Λασκαρίδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0578
Φυσικός αριθμός: 000653Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 53, 7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 305.
Αγιοι (ή εορτή): Τίμιος Σταυρός
Τίτλος : Οἱ κδ΄. οἶκοι εἰς τὸν Τίμιον Σταυρόν. Προσετέθη δὲ καὶ παράκλησις εἰς τὴν Νοητὴν Κλίμακα τοῦ Ζωοποιοῦ καὶ Τιμίου Σταυροῦ. Ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου χάριν εὐλαβείας αἰδεσιμωτάτου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ ὅτι ἅγιος ἐστί. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, ὀργιζέσθωσαν λαοί. Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου καὶ ἐλέησον τὴν κληρονομίαν σου. Ἀθῆναι.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-8: Οἱ κδ’ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Ὦ τρισμακάριστε Σταυρὲ καὶ πανσεβάσμιε. Οἶκος: Ἄγγελοι οὐρανόθεν ἀοράτως κυκλοῦσι Σταυρὸν τὸν ζωηφόρον∙ σ. 8-15: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Σταυρὲ σκῆπτρον ἅγιον καὶ σεπτὸν τοὺς ἐν εὐλαβείᾳ προσκυνοῦντας. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως Γεώργιος Βουτέρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 15 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0579
Φυσικός αριθμός: 000654Ετος Εκδοσης : 1819
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 269, 3. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 1120. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 305-306.
Αγιοι (ή εορτή): Στυλιανός ο Παφλαγών
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ. Νῦν δεύτερον τύποις ἐκδοθεῖσα δι’ ἀδείας τοῦ παναγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Γρηγορίου. Καὶ δι’ ἐξόδων καὶ ἐπιμελείας τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Θεοδοσίου προηγουμένου τῆς κατὰ τὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος Ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Μονῆς τοῦ Σταυρονικήτα, τοῦ καὶ ἐπιτρόπου τῆς κοινότητος χρηματίσαντος. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. ᾳωιθ΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-14: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 7-12: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῷ φέγγει τῆς χάριτος, Στυλιανέ, λαμπρυνόμενος. Ἀκρ.: Τοῦ Προδρόμου σε τὸν μιμητὴν αἰνέσω. Ἰησοῦς. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Μητροφάνης Γρηγορᾶς ἐκ Δωδώνης∙ σ. 10: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἐκ μήτρας ἁγιασθεὶς γέγονε τοῦ ἁγίου Πνεύματος οἰκητήριον.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Μητροφάνης Γρηγοράς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 χ.ἀ. + 14.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0580
Φυσικός αριθμός: 000655Ετος Εκδοσης : 1887
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 269, 6. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1887.95. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 306.
Αγιοι (ή εορτή): Στυλιανός ο Παφλαγών
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγῶνος. Ψαλλομένη τῇ κστ΄. Νοεμβρίου. Ὑπὸ Δ. Ν. Λαγούλη καὶ Ἀντ. Σ. Γεωργίου μοναχοῦ. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ν. Τριανταφύλλου καὶ Σίας - ὑπὸ τὸ Δημαρχεῖον - 1887.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-21: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-17: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῷ φέγγει τῆς χάριτος καταυγαζόμενος, ὅσιε. Ἀκρ.: < Τοῦ Προδρόμου σε τὸν μιμητὴν αἰνέσω. Ἰωσήφ>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος. σ. 14-16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Στυλιανὸς ἐγεννήθη∙ σ. 21-24: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Μακαρίζομέν σε καθορῶντες τρανῶς ὥσπερ ζῶντα.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Τριανταφύλλου και Σία
Επιμελητής-διορθωτής : Δ. Ν. Λαγούλης Αντώνιος Γεωργίου μοναχός
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0581
Φυσικός αριθμός: 000656Ετος Εκδοσης : 1910
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 269, 7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 306.
Αγιοι (ή εορτή): Στυλιανός ο Παφλαγών
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγῶνος. Ἐν Χανίοις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Μιχαὴλ Σαλιβέρου. 1910.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1887.
Τόπος έκδοσης: Χανιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Μιχαήλ Σαλίβερος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0582
Φυσικός αριθμός: 000657Ετος Εκδοσης : 1919
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 270, 9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 306-308.
Αγιοι (ή εορτή): Στυλιανός ο Παφλαγών
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγῶνος. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Δημητρίου Μ. Δελῆ, ὁδὸς Μιλτιάδου ἀριθ. 1. 1919.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1887)∙ σ. 17: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου. Ἀρχ.: Ὁ μὲν Ἀλύπιος καταγόμενος ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν∙ σ. 17: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγῶνος. Ἀρχ.: Ὁ δὲ Στυλιανὸς ἀπὸ τὴν Παφλαγονίαν καταγόμενος∙ σ. 17-18: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε. Ἀρχ.: Τέλος ὁ ὅσιος Νίκων ἔζησε πολὺν καιρὸν εἰς τὴν Κρήτην.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δημήτριος Δελής
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0583
Φυσικός αριθμός: 000658Ετος Εκδοσης : 1951
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 308.
Αγιοι (ή εορτή): Στυλιανός ο Παφλαγών
Τίτλος : Ἔκδοσις «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης». Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος (Ἑορταζομένου τὴν κς΄ Νοεμβρίου). Ποίημα Κυρίλλου τοῦ Λαυριώτου. (Ἐκ τοῦ κώδικος ω 111 τῆς Λαυριωτικῆς Βιβλιοθήκης). 1951. Ἐκδοτικὸς οἶκος Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-13: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1887∙ περιέχονται ἐπιπλέον τροπάρια)∙ σ. 7-12: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1887)∙ σ. 7-12: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Πάθεσι νεκρωθέντα ζώωσόν με, πάτερ. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ∙ σ. 13-15: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1887)∙ σ. 16-19: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Στειρώσεως σέλας, Στυλιανέ, τῶν προσπελαζόντων. Ἀκρ.: <Σὺ εἶ, Στυλιανέ, βρεφῶν φύλαξ. Γερασίμου>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης Κύριλλλος Λαυριώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 19 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0584
Φυσικός αριθμός: 000659Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 308.
Αγιοι (ή εορτή): Στυλιανός ο Παφλαγών
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγῶνος. Ψαλλομένη τῇ κστ΄ Νοεμβρίου. Θεσσαλονίκη, βιβλιοπωλεῖον Ἀθ. Ρηγοπούλου, Ἁγ. Σοφίας 41.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1887.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αθ. Ρηγοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0585
Φυσικός αριθμός: 000660Ετος Εκδοσης : 1936
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 308-309.
Αγιοι (ή εορτή): Συμεών ιερομάρτυς
Τίτλος : «Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη» ἀρ. 2. Ἀκολουθία εἰς τὸν ἅγιον ἱερομάρτυρα Συμεὼν τὸν συγγενὴ τοῦ Κυρίου. Σὺν αὐτῷ δέ, καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους τοὺς ἔχοντας τὴν τοιαύτην ἐπωνυμίαν ἤτοι: τὸν Θεοδόχον Συμεών, τὸν Στυλίτην, τὸν Νέον Θεολόγον, τὸν Θαυμαστορίτην, τὸν διὰ Χριστὸν σαλόν, τὸν ἐν Περσίδι ἐπίσκοπον, τὸν τῆς Μονῆς Φλαμουρίου ἡγούμενον, τὸν τῆς Χιλανδαρίου κτίτορα, τὸν Μεταφραστήν, τὸν δίκαιον, τὸν ὅσιον, τὸν μάρτυρα, τὸν εὐλαβῆ, τὸν παλαιόν, τὸν ὁμολογητὴν θεοφόρον καὶ τὸν Τραπεζούντιον νεομάρτυρα. Ἔτι δὲ καὶ ἀνάγνωσιν, ἥτις ἀναφέρει ἐν περιλήψει τὰ περὶ ἑκάστου πρακτικά. Καὶ ταῦτα κατ’ αἴτησιν τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Συμεὼν Ζωγράφου τοῦ ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ πανιερωτάτου ἁγίου Μοσχονησίου. Συνετάχθη δὲ ἡ παροῦσα ἀκολουθία παρὰ τοῦ ὁσιωτάτου κυρίου Νήφωνος μοναχοῦ ἁγιορείτου τῷ 1879 ἔτει κατὰ μῆνα Ἰανουάριον. Νῦν δὲ ἀντεγράφη παρὰ τοῦ ἐν μοναχοῖς ἐλαχίστου Συμεὼν ἁγιορείτου κατὰ μῆνα Φεβρουάριον τοῦ 1879 ἐν ὑπ’ τῇ Ἄθωνι ἐρήμῳ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Νυνὶ δὲ παρὰ Σπυρίδωνος Λαυριώτου ἰατροῦ πρὸς ἔκδοσιν τύποις. Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ὑπὸ Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Νοέμβριος 1936. 1936. Ἐκδοτικὸς οἶκος Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἄνω τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς ἐπάραντες, χάριν ἐδέξασθε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 21-28: Λόγος συνοπτικὸς διαλαμβάνων ἐν περιλήψει τῆς ἀπὸ τοῦ ἁγίου Συμεὼν τοῦ θεοδόχου βιογραφίας πρῶτον, ἕως τοῦ ὑστέρου Συμεὼν νεομάρτυρος τοῦ Τραπεζουντίου, ὅσοι εὑρίσκονται ἐν τῷ αὐτῷ ὀνόματι. Ἀρχ.: Βλέπομεν ὅτι κατὰ διαφόρους τρόπους ἐργάζεταί τις.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 28.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής : Σπυρίδων Λαυριώτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0586
Φυσικός αριθμός: 000661Ετος Εκδοσης : 1877
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 270, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1877.18. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 440-1, 569-571. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 309-310.
Αγιοι (ή εορτή): Συμεών ο Νέος Θεολόγος
Τίτλος : Ἀκολουθία εἰς μνήμην τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ νέου θεολόγου. Μηνὶ Ὀκτωβρίῳ δωδεκάτῃ, ἥτις μετετέθη ἀπὸ τὴν δωδεκάτην τοῦ μηνὸς Μαρτίου διὰ τὸ αἰδέσιμον τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς. Συντεθεῖσα μὲν αὐτὴ πρῴην παρὰ τοῦ ἐν μοναχοῖς Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου τοῦ θεοσεβεστάτου διδασκάλου. Ἀντεγράφη ἤδη ἀπαραλλάκτως παρά τινος μοναχοῦ, δι’ ἐπιστασίας καὶ δαπάνης τοῦ πανοσιωτάτου γέροντος κυρίου Ἰωάννου τοῦ ἱεροδιακόνου ὡρολογοποιοῦ, τοῦ ἐν τῇ Κουτλουμουσιανῇ ἱερᾷ σκήτῃ. Εἰς ἀϊδίου εὐλαβείας τεκμήριον πρὸς τὸν αὐτὸν ἅγιον. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, τύποις Γρηγορίου Κανέλλου. 1877.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-34: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 15-29: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι βουλόμενος τὰ μεγαλεῖά σου, ἄχραντε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 16-30: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τοῦ Πνεύματος ὄργανον ἀναδειχθείς, ἱερώτατε. Ἀκρ.: Τὸν Συμεὼν γεραίρω τὸν θεολόγον. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. σ. 16-30: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τριὰς ἁγία καὶ μονὰς τρισήλιε, ἡ φωτουργαία πηγή. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ.
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 34.
Χορηγός έκδοσης : Ιωάννης ιεροδιάκονος ωρολογοποιός Σκήτης Κουτλουμουσίου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γρηγόριος Κανέλλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0587
Φυσικός αριθμός: 000662Ετος Εκδοσης : 1961
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 310.
Αγιοι (ή εορτή): Συμεών ο νέος και θαυματουργός
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ νέου καὶ θαυματουργοῦ τοῦ καὶ ἀνυποδήτου. Ψαλλομένη τῇ ιθ΄ Ἀπριλίου. Συντεθεῖσα παρὰ Γερμανοῦ ἱερομονάχου. Ἔκδοσις δευτέρα (ἐκ τῆς πρώτης ἐν Σμύρνῃ ἐκδόσεως τῷ 1764). 1961. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-4: Πατριαρχικὸ σιγγίλιο∙ σ. 6: Πρόλογος τῆς ἔκδοσης τοῦ 1764∙ σ. 7-18: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Γερμανὸς ἱερομόναχος∙ σ. 12-17: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἄνωθεν ἅπαν τοῖς ἀνθρώποις δώρημα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 12-17: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνολογεῖν ᾄσμασι, πάτερ, τὴν μνήμην σου. Ἀκρ.: <Γερμανός> (στὴν η΄ καὶ θ΄ ὠδή). Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Γερμανός ἱερομόναχος∙ σ. 19-28: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ οὐράνιος ἐκεῖνος σπορεύς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί∙ σ. 29-32: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πολλοῖς ἐκτηκόμενος πειρασμοῖς πρὸς σὲ καταφεύγω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γερμανός ιερομόναχος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32 + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0588
Φυσικός αριθμός: 000663Ετος Εκδοσης : 1706
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 271, 1. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 44. Κ. Λάππας, «Τὰ προσκυνητάρια τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 1 (1984), σ. 81-85. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 310-312.
Αγιοι (ή εορτή): Συμεών, Θεόδωρος και Ευφροσύνη όσιοι
Τίτλος : Σύναξις κανόνων τινῶν ἐγκωμιαστικῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐν τῷ Μεγάλῳ Σπηλαίῳ τοῦ ἐν Πελοποννήσῳ ὄρους τοῦ καλουμένου Χελμοῦ, καὶ τῶν ὁσίων πατέρων Συμεὼν καὶ Θεοδώρου, τῶν κτητόρων, καὶ ἀρχηγῶν τῆς ἐν τῷ Σπηλαίῳ παλαιᾶς Μονῆς, καὶ τῆς ὁσίας Εὐφροσύνης, τῆς εὑρούσης τὴν θείαν εἰκόνα τὴν ἱστοριθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἐν τῷ αὐτῷ σπηλαίῳ, μετὰ καὶ τῆς διηγήσεως τῆς αὐτῆς εὑρέσεως. Περιέχουσα την τε διαθήκην τῶν αὐτῶν πατέρων καὶ τὸν τῶν αὐτῶν βίον, ἅμα δὲ καὶ τῆς ὁσίας. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἀναλώμασι τοῦ ἐκλαμπροτάτου κυρίου κυρίου Βερνάρδου Μακόλα, Ἀθηναίου, πρὸς ὃν καὶ δικαίως ἀφιερώθη. Ἐνετίησιν, ᾳψς΄. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-26: Ὁ Bίος (παράφραση Ἀργυροῦ Βερναρδῆ τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν). Ἀρχ.: Οὗτοι οἱ ὅσιοι καὶ θεοφόροι πατέρες ἡμῶν καὶ θαυματουργοί∙ σ. 27-32: Ἡ Διαθήκη τῶν ὁσίων (παράφραση). Ἀρχ.: Σὲ εὐχαριστοῦμεν, ὦ Χριστὲ βασιλεῦ αἰώνιε∙ σ. 33-37: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Φωτί με τῶν πρεσβειῶν σου φώτισον. Ἀκρ.: Φωτὸς δοχεῖον, φώτισόν με φωτί σου. Ἀμήν. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Θεόκτιστος Στουδίτης∙ σ. 38-60: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 46-58: Ὁ Α΄ κανόνας τῶν ὁσίων. Ἀρχ.: Πατέρας ὑμνήσωμεν τοὺς ἱεροὺς καὶ θεόφρονας. Ἀκρ.: Πατράσι δύο καὶ μιᾷ αἶνος κόρῃ. <ᾨδὴ Παύλου> (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Παῦλος Κορίνθιος∙ σ. 47-59: Ὁ Β΄ κανόνας τῶν ὁσίων. Ἀρχ.: Κατευθυνθήτω μοι ὁ ὕμνος ἄνωθεν ἐξ οὐρανίας πνοῆς. Ἀκρ.: Καὶ πάλιν ᾠδὴ τοῖς ὁσίοις ἐνθάδε. <Κορινθίου> (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Παῦλος Κορίνθιος.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεόκτιστος Στουδίτης Παύλος Κορίνθιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 10 χ.ἀ. + 60.
Χορηγός έκδοσης : Βερνάρδος Μακόλας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0589
Φυσικός αριθμός: 0006642Ετος Εκδοσης : 1840
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 272, 2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 3341. Κ. Λάππας, «Τὰ προσκυνητάρια τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 1 (1984), σ. 95-113. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 312.
Αγιοι (ή εορτή): Συμεών, Θεόδωρος και Ευφροσύνη όσιοι
Τίτλος : Κτιτορικὸν ἢ προσκυνητήριον τῆς Ἱερᾶς καὶ βασιλικῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου. Ἐξεδόθη ἐπιδιορθωθὲν ψήφῳ καὶ σπουδῇ τοῦ ἱεροῦ Μοναστηρίου. «Ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ ὕψιστος – Διελεύσομαι ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμαστῆς ἕως τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ. - Κύριε ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώματος δόξης σου». Ψαλμ. μα, 4, με, 4, κε, 8. Ἀθήνῃσιν, ἐκ τῆς τυπογραφίας Κ. Ράλλη. ᾳωμ΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 36-54: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οἱ τρισόλβιοι καὶ θεοφόροι πατέρες ἡμῶν Συμεὼν καὶ Θεόδωρος∙ σ. 121-156: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1706∙ μὲ πολλὲς προσθῆκες)∙ σ. 123-126: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1706)∙ σ. 137-151: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ ἀποστόλου. Ἀρχ.: Ἵνα τοὺς ἄνω τοῖς κάτω συνάψειεν ὁ μόνος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἡ κεκομμένη τὴν ἄτομον∙ σ. 138-152: Ὁ Α΄ κανόνας τῶν ὁσίων (βλ. ἔκδοση 1706)∙ σ. 138-153: Ὁ Β΄ κανόνας τῶν ὁσίων (βλ. ἔκδοση 1706).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 6 χ.ἀ. + δ΄ + 168 + 2 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κ. Ράλλης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0590
Φυσικός αριθμός: 000667Ετος Εκδοσης : 1911
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 273, 3. Κ. Λάππας, «Τὰ προσκυνητάρια τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 1 (1984), σ. 95 σημ. 51. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 313.
Αγιοι (ή εορτή): Συμεών, Θεόδωρος και Ευφροσύνη όσιοι
Τίτλος : Προσκυνητάριον ἢ κτιτορικὸν τῆς Ἱερᾶς καὶ βασιλικῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων. Ἔκδοσις Νικολάου Φιλοχρήστου, ἐκ τοῦ χωρίου Μῆλα τῆς Μεσσηνίας. Ἐν Ἀθήναις. 1911.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1840.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 231 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Νικόλαος Φιλόχρηστος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0591
Φυσικός αριθμός: 000668Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 207. Κ. Λάππας, «Τὰ προσκυνητάρια τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 1 (1984), σ. 95 σημ. 51. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 313.
Αγιοι (ή εορτή): Συμεών, Θεόδωρος και Ευφροσύνη όσιοι
Τίτλος : Κτιτορικὸν ἢ προσκυνητήριον τῆς Ἱερᾶς καὶ βασιλικῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου ἐπιδιορθωθὲν ψήφῳ καὶ σπουδῇ τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου ἐν ἔτει 1840. Ἐκδίδοται νῦν δαπάνῃ Γαβριὴλ Κ. Ἀνδρεοπούλου. «Ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος – Διελεύσομαι ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμαστῆς ἕως τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ. - Κύριε ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώματος δόξης σου». Ψαλμ. μα, 4, με, 4, κε,8. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Νομικῆς» Πέτρου Λ. Βεργιανίτου, 8 – ὁδὸς Πραξιτέλους – 8. 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1911.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 192.
Χορηγός έκδοσης : Γαβριήλ Ανδρεόπουλος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Νομική" - Πέτρος Βεργιανίτης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0592
Φυσικός αριθμός: 000669Ετος Εκδοσης : 1932
Βιβλιογραφία: Κ. Λάππας, «Τὰ προσκυνητάρια τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 1 (1984), σ. 95 σημ. 51. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 313.
Αγιοι (ή εορτή): Συμεών, Θεόδωρος και Ευφροσύνη όσιοι
Τίτλος : Κτιτορικὸν ἢ προσκυνητήριον τῆς Ἱερᾶς καὶ βασιλικῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου ἐπιδιορθωθὲν ψήφῳ καὶ σπουδῇ τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου ἐν ἔτει 1840. Ἐκδίδοται τὸ τρίτον ὑπὸ Γ. Κ. Α. «Ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ ὕψιστος – Διελεύσομαι ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμαστῆς ἕως τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ. - Κύριε ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώματος δόξης σου». Ψαλμ. μα, 4, με, 4, κε,8. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Ἀθανασίου Α. Παπασπύρου, ὁδὸς Λέκα – στοὰ Σιμοπούλου. 1932.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1925.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 200.
Χορηγός έκδοσης : Γ. Κ. Α. (Γαβριήλ Ανδρεόπουλος;)
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αθανάσιος Παπασπύρου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0593
Φυσικός αριθμός: 000670Ετος Εκδοσης : 1973
Βιβλιογραφία: Κ. Λάππας, «Τὰ προσκυνητάρια τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 1 (1984), σ. 82 σημ. 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 313-314.
Αγιοι (ή εορτή): Συμεών, Θεόδωρος και Ευφροσύνη όσιοι
Τίτλος : Ἱστορία τῆς σεβασμίας καὶ Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου τῆς παρὰ τὰ Καλάβρυτα κειμένης. Τῶν ὁσίων πατέρων Συμεὼν καὶ Θεοδώρου, τῶν κτητόρων τῆς ἐν τῷ Σπηλαίῳ παλαιᾶς Μονῆς, καὶ τῆς ὁσίας κόρης Εὐφροσύνης, τῆς εὑρούσης τὴν θείαν εἰκόνα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἱστορηθείσης καὶ τῆς διηγήσεως τῆς αὐτῆς εὑρέσεως. Ἡ διαθήκη τῶν ὁσίων πατέρων Συμεὼν καὶ Θεοδώρου, κανόνες ἐγκωμιαστικοὶ εἰς τὴν ὑπεραγίας Θεοτόκον, εἰς τοὺς ὁσίους πατέρας καὶ τὴν ὁσίαν κόρην. Μετατυπωθέντα ἐκ τῆς πρώτης ἐν Βενετίᾳ ἐκδόσεως τοῦ ἔτους 1706. Δαπάνῃ Γεωργίου Γεω. Λαδᾶ. Ἀθῆναι 1973.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. ε΄-ζ΄: Συνοπτικὴ περίληψη γιὰ τὸ βίο τῶν ὁσίων Συμεὼν καὶ Θεοδώρου, τὴν εὕρεση τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου ἀπὸ τὴν ὁσία Εὐφροσύνη καὶ γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου∙ σ. 1-48: Ανατύπωση της έκδοσης του 1706.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ζ΄ + 1 λ. + 48.
Χορηγός έκδοσης : Γεώργιος Λαδάς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0594
Φυσικός αριθμός: 0006712Ετος Εκδοσης : 1957
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 314.
Αγιοι (ή εορτή): Τεσσαράκοντα μάρτυρες εν Σεβαστεία
Τίτλος : Οἱ ἅγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες οἱ ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας τοῦ Πόντου κατὰ τὸ σωτήριον ἔτος 320 μαρτυρήσαντες. Bίος, δρᾶσις, μαρτύριον, παρακλητικὸς κανών. Ἐκδοτικὸς οἶκος «Ἀστήρ», Ἀλ. καὶ Ε. Παπαδημητρίου, Λυκούργου 10 – Ἀθῆναι 1957.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 45-52: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Λαμπτῆρες τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ. Ἀκρ.: Λιταῖς ἡμῶν, ἀθληταί, σωθείην. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 52.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αστήρ Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0595
Φυσικός αριθμός: 000673Ετος Εκδοσης : 1802
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 286, 2. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1802.4. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 314-315.
Αγιοι (ή εορτή): Τιμόθεος και Μαύρα μάρτυρες
Τίτλος : Ἀκολουθία τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Ψαλλομένη τῇ γ΄. τοῦ Μαΐου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Ἰωαννούλη Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι, καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ χριστωνύμῳ κοινότητι. ᾳωβ΄. Ἐνετίησι, 1802. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con regia approvazione.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-37: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-36: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ποθῶν ὑμνῆσαι τὴν σεπτὴν πανήγυριν τῶν ἱερῶν ἀθλητῶν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 17-?: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μεγάλην τῇ ἀληθείᾳ πρόνοιαν καὶ ἀνεκδιήγητον∙ σ. 37-?: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου ἐγερθείσης φρικῶς.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Ιωαννούλης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1-32, 35-38, ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σελίδες 33-34, 39-40).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0596
Φυσικός αριθμός: 000674Ετος Εκδοσης : 1858
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 287, 3. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 7448. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 315.
Αγιοι (ή εορτή): Τιμόθεος και Μαύρα μάρτυρες
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Ψαλλομένη τῇ γ΄. τοῦ Μαΐου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Ἰωαννούλη Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι, καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ χριστωνύμῳ κοινότητι. Ἔκδοσις δευτέρα. Δαπάνῃ Κ. Ῥωσσολίμου. Ἐν Ζακύνθῳ, τυπογραφεῖον «Ὁ Ζάκυνθος» Κωνσταντίνου Ῥωσσολίμου. 1858.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-41: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1802).
Τόπος έκδοσης: Ζάκυνθος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Ιωαννούλης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 41+1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ο Ζάκυνθος" - Κωνσταντίνος Ρωσσόλιμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0597
Φυσικός αριθμός: 000675Ετος Εκδοσης : 1895
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 287, 4. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1895.34. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 315.
Αγιοι (ή εορτή): Τιμόθεος και Μαύρα μάρτυρες
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ Τιμοθέου καὶ Μαύρας καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Πέτρου τοῦ θαυματουργοῦ, ἀρχιεπισκόπου Ἄργους καὶ Ναυπλίου. Ψαλλομένη τῇ 3 Μαΐου. Συντεθεῖσα δι’ ἐπιμελείας παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Βουτέρη, Αἰγινήτου καὶ ἐφημερίου τοῦ ἐνταῦθα ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Οἱ Ἅγιοι Πάντες διὰ πίστεως κατηγενίσαντο βασιλείας. «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος». Πρὸς χρῆσιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐν Ἀθήναις 1895.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-19: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-16: Ὁ κανόνας τῶν ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Ἀρχ.: Τῶν ἱερῶν ἀθλοφόρων τὴν ἱερὰν καὶ σεπτὴν πανήγυριν. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 11-16: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Πέτρου. Ἀρχ.: Ἀνακραθεὶς δι’ ἀρετῶν ἀκρότητα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 19-29: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1802).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0598
Φυσικός αριθμός: 000676Ετος Εκδοσης : 1915
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 287, 5. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 315-316.
Αγιοι (ή εορτή): Τιμόθεος και Μαύρα μάρτυρες
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ Τιμοθέου καὶ Μαύρας καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Πέτρου τοῦ θαυματουργοῦ, ἀρχιεπισκόπου Ἄργους καὶ Ναυπλίου. Ψαλλομένη τῇ 3 Μαΐου. Ἐκδότης Γεώργιος Α. Βουτέρης, ἐφημέριος τοῦ ἐνταῦθα ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Στὴ σ. 2: Ἐν Ἀθήναις 1915.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1895∙ σ. 41-47: Ὁ Bίος τοῦ ἁγίου Πέτρου, ἀρχιεπισκόπου Ἄργους. Ἀρχ.: Ὁ λαμπρὸς καὶ πανεύφημος οὗτος τῆς ἐκκλησίας ἱεράρχης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :

Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'