Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 9
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0128
Φυσικός αριθμός: 000150Ετος Εκδοσης : 1871
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1871.715. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 70-71.
Αγιοι (ή εορτή): Γρηγόριος Ε΄ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Τὰ κατὰ τὸν Πατριάρχην Γρηγόριον τὸν Έ (1821 – 1871) ὑπὸ Γεωργίου Ν. Πιλαβίου. Ἐκεῖνον ποῦ ἐκήδευσε εἰς τὸν Βόσπορον ἡ χλεύη καὶ τῆς ἀγχόνης τὸ σχοινί, τώρα ἡ δόξα φαεινὴ λαμπροπρεπῶς κηδεύει. Π. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ἰλισσοῦ», 567 – Εὐριπίδου – 567. 1871.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-278: Βιογραφία, Μαρτύριο καὶ Μετακομιδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ε΄∙ σ. 279-301: Ἡ ἀκολουθία συντεθεῖσα μὲν τὸ 1822 ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Ζακύνθου Νικολάου Κοκκίνη, ἐπιθεωρηθεῖσα δὲ καὶ διασκευασθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἀβερκίου Λ. Λαμπίρη τὸ ᾳωοα΄∙ σ. 292-299: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Συνάχθητε σήμερον ἐκ τῶν περάτων Ἑλλάδος. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 295-297: Ὁ Bίος αὐτοῦ διὰ στίχων σύντομος (στ. 55). Ἀρχ.: Ὁ λαμπρὸς οὗτος εὐσεβείας τε κλάδος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Κοκκίνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1 χ.ἀ. + 1 λ. + 316.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ιλισσός"
Επιμελητής-διορθωτής : Αβέρκιος Λαμπίρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0129
Φυσικός αριθμός: 000151Ετος Εκδοσης : 1871
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 100, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1871.17. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 71.
Αγιοι (ή εορτή): Γρηγόριος Ε΄ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Ἀκολουθία, Bίος καὶ πολιτεία τοῦ νέου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Πέμπτου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἀπαγχονισθέντος κατὰ τὴν 10 Ἀπριλίου 1821, ἡμέραν Κυριακὴν τοῦ Πάσχα, ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος. Ψαλλομένη τῇ δεκάτῃ Ἀπριλίου. Συνταχθεῖσα καὶ πλουτισθεῖσα ὑπὸ ἐκκλησιαστικῶν λογίων. Ἐκδίδεται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Α. Σ. Ἀγαπητοῦ. Ἐν Πάτραις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Σ. Ἀγαπητοῦ. 1871.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-32: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Bίος διὰ στίχων (βλ. ἔκδοση 1871α)∙ σ. 33-68: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μεταξὺ τῶν πολιχνίων καὶ χωρίων τῆς εὐάνδρου Ἀρκαδίας.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 68.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α.Σ. Αγαπητού
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0130
Φυσικός αριθμός: 000152Ετος Εκδοσης : 1921
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 101, 3. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 71-72.
Αγιοι (ή εορτή): Γρηγόριος Ε΄ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Έ (τοῦ ἐκ Δημητσάνης), ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καὶ οἰκ. πατριάρχου, τοῦ μαρτυρήσαντος ἐν ἔτει 1821 τῇ 10 Ἀπριλίου ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καὶ τῆς τοῦ γένους ἐλευθερίας. Συντεθεῖσα μὲν τῷ 1822 ὑπὸ τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει μητροπολίτου Ζακύνθου Νικολάου Κοκκίνη. Ἐπιθεωρηθεῖσα δὲ καὶ διασκευασθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἀβερκίου Λ. Λαμπίρη τῷ 1871. Ἐν Ἀθήναις, ἔκδοσις Ἀνδρέου Β. Πάσχα. 1921.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-22: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Βίος διὰ στίχων (βλ. ἔκδοση 1871α).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 22.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανδρέου Πάσχα
Επιμελητής-διορθωτής : Αβέρκιος Λαμπίρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0131
Φυσικός αριθμός: 000153Ετος Εκδοσης : 1888
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 57, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1888.32. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 72.
Αγιοι (ή εορτή): Δαβίδ ο εν Ευβοία
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Δαβὶδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ τῇ νήσῳ ἀσκήσαντος, μετὰ κανόνος παρακλητικοῦ εἰς τὸν ἴδιον ἐν τέλει προστεθέντος. Τυποῦται δαπάνῃ μὲν τοῦ πανοσιωτάτου πρώην ἡγουμένου Ἀνθίμου Ἀγγελῆ τοῦ πολλὰς ὑπηρεσίας τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου γέροντος προσενεγκόντος. Φιλοτίμῳ δ’ ἐπιστασίᾳ Βαρθολομαίου Γεωργιάδου, διευθυντοῦ τοῦ ἐν Χαλκίδι Ἱερατικοῦ Σχολείου. Ἀθήνησι, τυπογραφεῖον «Παλιγγενεσία» Ἰω. Ἀγγελοπούλου, 14 - ὁδὸς Βορρᾶ - 14. 1888.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-21: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Μεγαλοφώνως τὴν σεπτήν σου κοίμησιν. Ἀκρ.: <Μέλπω προθύμως τοῦς ἀγῶνάς σου, μάκαρ>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 25-50: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἄξιον εἶναι τῷ ὄντι καὶ χρεωστούμενον∙ σ. 51-56: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας∙ Ἀρχ.: Σὺ παρρησίαν ὡς ἔχων πρὸς τὸν Θεόν.Ἀκρ.: <Σῶν ἱκετῶν δέησιν, μάκαρ, δέχου>. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 56.
Χορηγός έκδοσης : Άνθιμος Αγγελής
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Παλιγγενεσία" Ιωάννου Αγγελοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0133
Φυσικός αριθμός: 000155Ετος Εκδοσης : 1805
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 55, 1. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1805.14. Ν. Δρόσος, Ἁγιορεῖται ὁσιομάρτυρες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀθῆναι 1999, σ. 52-54, 106-7. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 72-73.
Αγιοι (ή εορτή): Δαμιανός ο εκ Μυριχόβου
Τίτλος : ᾈσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις ὁσιομάρτυρος Δαμιανοῦ τοῦ Νέου, ᾗ ἐμπεριείληπται καί τις κανὼν παρακλητικὸς πρὸς τὸν Τίμιον Πρόδρομον ἐπὶ ἀσθενοῦντας, ἢ καὶ ἄλλως εἰς συμφορὰς καὶ περιπετείας τελοῦντας ψαλλόμενος. Ποιηθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Διονυσίου τοῦ ἐπιλεγομένου Παπαδοπούλου. Προτροπῇ δὲ τοῦ πανοσιωτάτου ἀρχιμανδρίτου τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως Λαρίσσης κυρίου Ἰακώβου. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα σπουδῇ καὶ φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ τιμιωτάτου κυρίου Βησσαρίωνος Χ. Γεωργίου, ἀρτοπωλητοῦ τοῦ ἐκ Λαρίσσης. Εἰς χρῆσιν τῶν τὴν τούτου μνήμην κατ’ ἔτος τελούντων καὶ τῶν ἄλλων εὐσεβῶν, ὅσοι τιμᾶν τὸν ἅγιον βούλονται. ᾳωε΄. Ἐνετίῃσιν. 1805. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con sovrana approvazione.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-43: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 20-39: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄπειρος ἡ χάρις σου, ἁγνή, ἡ πρὸς ἡμᾶς. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος∙ σ. 21-40: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ὑμνεῖν σου τὴν ἄθλησιν τὴν ἱεράν. Ἀκρ.: Ὕμνον νέον μάρτυρι τῷ νέῳ φέρω. Διονύσιος. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Διονύσιος Παπαδόπουλος∙ σ. 22-41: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Νεανικῶς ἐνοπλισθεὶς τῆς πίστεως. Ἀκρ.: Νέον σοι ᾄδω ᾆσμα, μάρτυς, τῷ νέῳ. Διονύσιος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Διονύσιος Παπαδόπουλος∙ σ. 31-34: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Δαμιανός∙ σ. 44-52: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν Τίμιο Πρόδρομο. Ἀρχ.: Βεβαπτισμένον ἐν πελάγει, Πρόδρομε. Ἀκρ.: Βαπτιστὰ Χριστοῦ, παῦσον ἡμῶν τοὺς πόνους. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Διονύσιος Παπαδόπουλος.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Διονύσιος Παπαδόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 λ. + 52 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0134
Φυσικός αριθμός: 000156Ετος Εκδοσης : 1930
Βιβλιογραφία: Σ. Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 91-92. Ν. Ν. Δρόσος, Ἁγιορεῖται ὁσιομάρτυρες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀθῆναι 1999,, Ἁγιορεῖται ὁσιομάρτυρες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀθῆναι 1999, σ. 102-106. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 73.
Αγιοι (ή εορτή): Δαμιανός ο εκ Μυριχόβου
Τίτλος : Ἀνέκδοτος ἀκολουθία τοῦ νέου ὁσιομάρτυρος Δαμιανοῦ τοῦ ἐκ Μυριχόβου τῆς Θεσσαλίας. Μετὰ προλεγομένων ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων Ἰεζεκιὴλ τοῦ ἀπὸ Βελανιδιᾶς. Ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ Ζ΄ τόμου τῆς Ἐπετηρίδος τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον «Ἑστία». 1930.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 56-63: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 57-62: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀγάλλου καὶ χόρευε, Λάρισσα πόλις. Ἀκρ.: ᾌσμασι τιμῶ Δαμιανὸν ἀξίως. Ματθαῖος (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ματθαῖος∙ σ. 59-61: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Δαμιανός.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ματθαίος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 54-63.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Εστία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0135
Φυσικός αριθμός: 000157Ετος Εκδοσης : 1931
Βιβλιογραφία: Ν. Δρόσος, Ἁγιορεῖται ὁσιομάρτυρες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀθῆναι 1999, σ. 55, 102-106. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 74.
Αγιοι (ή εορτή): Δαμιανός ο εκ Μυριχόβου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις ὁσιομάρτυρος Δαμιανοῦ τοῦ Νέου, τοῦ ἐκ Μυριχόβου τῆς Θεσσαλίας. Ποιηθεῖσα παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Διονυσίου τοῦ Παπαδοπούλου. Προτροπῇ τοῦ πανοσιωτάτου ἀρχιμανδρίτου τῆς μητροπόλεως Λαρίσσης Ἰακώβου. Δαπάνῃ τοῦ τιμιωτάτου Βησσαρίωνος Χ. Γεωργίου, ἀρτοπωλητοῦ. Ἐνετίησιν 1805. Ἔκδοσις δευτέρα μετὰ προλεγομένων ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων Ἰεζεκιὴλ τοῦ ἀπὸ Βελανιδιᾶς. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φοίνικος», ὁδὸς Σταδίου 44. 1931.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-51: Ανατύπωση της έκδοσης του 1805.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ματθαίος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 51 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Βησσαρίων Γεωργίου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0136
Φυσικός αριθμός: 000158Ετος Εκδοσης : 1894
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 56, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1894.23. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 74.
Αγιοι (ή εορτή): Δανιήλ ο Θάσιος
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Δανιὴλ τοῦ Θασίου τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Θάσῳ ἀσκήσαντος κατὰ τὸ 1840 ἔτος ἀπὸ Χριστοῦ ὡς ἐν τῷ βίῳ τοῦ ἁγίου Ἰωαννικίου τοῦ Μεγάλου καθορᾶται (Ἐν τῷ Μεγάλῳ Συναξαριστῇ τοῦ μηνὸς 7βρίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν Τοπάζιον τοῦ νοητοῦ Παραδείσου σελίδι 136). Ἐξεδόθη δαπάνῃ Κωνστ. Χρ. Δουκάκη, προσκυνητοῦ. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Κολλαράκη καὶ Ν. Τριανταφύλλου. 1894.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-16: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τριὰς ἁγία καὶ μονὰς ὑπέρθεε, χάριν μοι βράβευσον τοῦ ὑμνῆσαι θείου Δανιήλ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 10-14: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Καλὸν μὲν εἶναι καὶ θεάρεστον ἔργον νὰ διηγῆταί τις.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0137
Φυσικός αριθμός: 000159Ετος Εκδοσης : 1846
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 61, 3. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 4276. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 74-75.
Αγιοι (ή εορτή): Δημήτριος ο εν Τριπόλει
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μάρτυρος Δημητρίου τοῦ Νέου τοῦ ἐν Τριπόλει τῆς Πελοποννήσου μαρτυρήσαντος τῷ ᾳωγ΄ ἔτει Ἀπριλίου 14. Συνταχθεῖσα μὲν τὸ πρῶτον ὑπὸ Ἰωσήφ, τοῦ τότε μὲν διακόνου τοῦ Ἀμυκλῶν Νικηφόρου, ἔπειτα δὲ ἐπισκόπου Ἀνδρούσης (Μεσσήνης), καὶ ἐκδοθεῖσα Ἐνετίῃσι τῷ 1804. Νῦν δὲ ἐπιδιορθωθεῖσα ὅσον ἐνῆν ὑπό τινος φιλομάρτυρος καὶ ἐκδοθεῖσα δαπάναις Νικολάου Παππαδοπούλου τοῦ ἐκ Τριπόλεως. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῆς τυπογραφίας Ν. Παππαδοπούλου (ὁδὸς Ἁγ. Νικολάου Ῥαγκαβᾶ). 1846.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-27: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-26: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῷ τρισηλίῳ καὶ θείῳ παρεστηκὼς θρόνῳ τῆς θεότητος. Ἀκρ.: Τέτμηκας ἐχθρὸν τῷ ξίφει τμηθείς, μάρτυς. Τάδε Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Ἰωσὴφ Ἀνδρούσης∙ σ. 13-23: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Τίς Θεὸς μέγας, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεός.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Ανδρούσης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 χ.ἀ. + 27 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Παππαδοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0138
Φυσικός αριθμός: 000160Ετος Εκδοσης : 1960
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 75.
Αγιοι (ή εορτή): Δημήτριος ο εν Τριπόλει
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μάρτυρος Δημητρίου τοῦ Νέου, τοῦ ἐκ Λιγουδίστης (νῦν Χώρας) Τριφυλλίας καὶ ἐν Τριπόλει μαρτυρήσαντος τῷ ᾳωγ΄ (1803) ἔτει τῇ 14 Ἀπριλίου. Ἐκδότης Σωτ. Ν. Σχοινᾶς. 1960. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-9: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1846∙ μὲ λίγες διαφορὲς στὸ κείμενο)∙ σ. 10-13: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Δικαιότατον εἶναι καὶ εἰς ἡμᾶς, ἀδελφοί μου.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 13 + 1 λ. + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0139
Φυσικός αριθμός: 000161Ετος Εκδοσης : 1795
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 58, 1. Γ. Λαδᾶς – Α. Χατζηδῆμος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τῶν ἐτῶν 1791 – 1795, Ἀθήνα 1970, ἀρ.221. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 463-4. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 75-78.
Αγιοι (ή εορτή): Δημήτριος ο μυροβλύτης, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Θύρα τῆς Μετανοίας, ἤτοι Βίβλος κατανυκτική καὶ ψυχωφελεστάτη. Περιέχουσα τὰ τέσσαρα ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου, θάνατον, κρίσιν, ᾅδην καὶ παράσεισον, δι’ ὧν γίνεται ἡ θαυμαστὴ μεταμόρφωσις τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ νέου ἡ γέννησις. Συντεθεῖσα μὲν πρὶν παρά τινος σοφοῦ ἀνδρός, καλλωπισθεῖσα δὲ νῦν, καὶ διορθωθεῖσα μετ’ ἐπιμελείας διὰ συνδρομῆς τῆς σκήτεως τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τῆς ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω, κατὰ τὸ Βατοπαίδιον κειμένης. Ἧιτινι βίβλῳ προσετέθησαν καὶ θαύματά τινα ἀνέκδοτα καὶ ὀκτώηχοι κανόνες τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Δημητρίου. Ἅπαντα δὲ ταῦτα πρῶτον νῦν τύποις ἐξεδόθησαν διὰ δαπάνης τοῦ τιμιωτάτου καὶ φιλοχρίστου ἐν πραγματευταῖς κυρίου Δημητρίου Πελοποννησίου Καριτζιώτου εἰς κοινὴν τῶν ὀρθοδόξων ὠφέλειαν. Ἐνετίῃσι, 1795. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori, e privilegio.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 217-246: Κανόνες πρὸς τὸν μυροβλύτην Δημήτριον, ψαλλόμενοι κατὰ πᾶν Σάββατον∙ σ. 217-220: Α΄ παλαιός. Ἀρχ.: Ἀναστάσεως ἡμέρα Δημητρίου σφαγή.Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 221-224: Β΄ παλαιός. Ἀρχ.: Ἐμοί φησι Δαβὶδ ὁ μέγας πρὸς Κύριον. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 224-227: Γ΄ νέος. Ἀρχ.: Λόγον μοι δός, ὦ ἀθλητὰ Δημήτριε. Ἦχ. γ΄. Χέρσον ἀβυσσοτόκον. Ποιητής: <Νικόδημος Ἁγιορείτης> ∙ σ. 227-230: Δ΄ νέος. Ἀρχ.: Κανόνα τὸν τέταρτον σοὶ μελουργῶν. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: <Νικόδημος Ἁγιορείτης>∙ σ. 231-233: Ε΄ εἰς τὸ μῦρον συνηρανισμένος ὅλος ἐκ τοῦ ᾌσματος τῶν ᾈσμάτων. Ἀρχ.: Μύρων σεπτῶν σου χάριν κροτοῦντά με. Ἦχ. πλ. α΄. Ἵππον καὶ ἀναβάτην. Ποιητής: <Νικόδημος Ἁγιορείτης>∙ σ. 234-237: Στ΄ νέος. Ἀρχ.: Τοὺς ἀνδρικούς σου ἀγῶνας ἀνευφημῶν. Ἦχ. πλ. α΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: <Νικόδημος Ἁγιορείτης>∙ σ. 237-240: Ζ΄ νέος. Ἀρχ.: Ἕβδομον τοῦτον ὕμνον σοὶ μελουργῶν. Ἦχ. βαρύς. Νεύσει σου πρὸς γεώδη. Ποιητής: <Νικόδημος Ἁγιορείτης>∙ σ. 241-246: Η΄ νέος. Ἀρχ.: Ἀρχὴν σοφίας τὸν Θεοῦ ποιούμενος φόβον. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: <Νικόδημος Ἁγιορείτης>∙ σ. 247-266: Προεόρτια ᾄσματα εἰς τὸν Μέγαν Δημήτριον. Ποιητής: Συμεὼν Θεσσαλονίκης∙ σ. 247-250: Κανὼν προσόμοιος τῆς τῶν Βαΐων ἑορτῆς ψαλλόμενος τῇ πρὸ τῆς τοῦ ἁγίου ἑορτῆς τρίτῃ Κυριακῇ. Ἀρχ.: Ὤφθησαν ὡς πηγαὶ τῆς πλευρᾶς σου. Ἀκρ.: <Ὠσαννὰ Χριστός, εὐλογημένος Θεός>. Ἦχ. δ΄. Ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου∙ σ. 250-252: Ὀκτ. ιθ΄. Τριῴδιον. Ἀρχ.: Τῷ τὴν ἄθεον ἐγειρομένην θάλασσαν. Ἄκρ. Τῇ Δευτέρᾳ. Ἦχ. β΄. Τῷ τὴν ἄβατον∙ σ. 252-253: Ὀκτ. κ΄. Διῴδιον. Ἀρχ.: Τῷ δόγματι τῷ τυραννικῷ Δημήτριος ὁ μέγας. Ἀκρ.: Τρίτῃ τε. Ἦχ. β΄. Τῷ δόγματι τῷ τυραννικῷ∙ σ. 253-255: Ὀκτ. κα΄. Τριῴδιον. Ἀρχ.: Τῆς πίστεως ἐν πέτρᾳ ἐστηριγμένος. Ἀκρ.: Τετράδι ψαλῶ. Ἦχ. β΄. Τῆς πίστεως ἐν πέτρᾳ με∙ σ. 255-259: Ὀκτ. κβ΄. Κανὼν τέλειος. Ἀρχ.: Τμηθείσῃ ῥάβδῳ σχίζεται ὑγρὰ κύματα πλάνης. Ἀκρ.: Τῇ μακρᾷ Πέμπτῃ μακρὸν ὕμνον ἐξᾴδω. Ἦχ. πλ. β΄. Τμηθείσῃ τμᾶται∙ σ. 259-261: Ὀκτ. κδ΄. Τριῴδιον. Ἀρχ.: Πρὸς σὲ προσφεύγω τὸν διὰ τὸν κτίστην. Ἀκρ.: Προσάββατόν τε. Ἦχ. πλ. β΄. Πρὸς σὲ ὀρθρίζω∙ σ. 261-266: Ὀκτ. κε΄. Κανὼν τέλειος. Ἀρχ.: Κάλλιστε μαρτύρων, ἐντάφιον μέλος. Ἀκρ.: <Καὶ σήμερον δὲ Σάββατον μέλπω μέγα>. Ἦχ. πλ. β΄. Κύματι θαλάσσης∙ σ. 267-284: Ἰωάννου χαρτοφύλακος Θεσσαλονίκης τοῦ Σταυρακίου, Λόγος εἰς τὰ θαύματα τοῦ μυρορρόα μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, ἀπὸ τὰ ὁποῖα, τὰ μὲν μερικὰ ἐγράφησαν παρὰ τοῦ ἐν μοναχοῖς Δαμασκηνοῦ τοῦ ὑποδιακόνου τοῦ Στουδίτου, τὰ δὲ λοιπὰ εἰσὶ ταῦτα. Ἀρχ.: Τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἐκίνησαν οἱ Ἄβαροι∙ σ. 285-289: Παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Φάλαγξ δαιμόνων πονηρῶν βεβύθισται. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Μητροφάνης Γρηγορᾶς∙ σ. 289-291: Θαῦμα τοῦ ἁγίου πρὸς τὸ Μητροφάνη Γρηγορᾶ. Ἀρχ.: Ἐστάλθηκα, λέγει, ποτὲ ἐξαρχικῶς εἰς τὴν Μακεδονίαν.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης Μητροφάνης Γρηγοράς Συμεών Θεσσαλονίκης Δαμασκηνός Στουδίτης Ιωάννης Σταυράκιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 26 + 1 λ. + 1 χ.ἀ. + 291 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Δημήτριος Καρυτζιώτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0140
Φυσικός αριθμός: 000162Ετος Εκδοσης : 1806
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 59, 2. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1806.40. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 78.
Αγιοι (ή εορτή): Δημήτριος ο μυροβλύτης, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Θύρα τῆς Μετανοίας, ἤτοι Βίβλος κατανυκτικὴ καὶ ψυχωφελεστάτη. Περιέχουσα τὰ τέσσαρα ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου, θάνατον, κρίσιν, ᾅδην καὶ παράσεισον, δι’ ὧν γίνεται ἡ θαυμαστὴ μεταμόρφωσις τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ νέου ἡ γέννησις. Συντεθεῖσα μὲν πρὶν παρά τινος σοφοῦ ἀνδρός, καλλωπισθεῖσα δὲ νῦν, καὶ διορθωθεῖσα μετ’ ἐπιμελείας διὰ συνδρομῆς τῆς σκήτεως τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τῆς ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω, κατὰ τὸ Βατοπαίδιον κειμένης. Ἧιτινι βίβλῳ προσετέθησαν καὶ θαύματά τινα ἀνέκδοτα καὶ ὀκτώηχοι κανόνες τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Δημητρίου. Ἅπαντα δὲ ταῦτα τύποις ἐξεδόθησαν διὰ δαπάνης τοῦ τιμιωτάτου καὶ φιλοχρίστου ἐν πραγματευταῖς κυρίου Δημητρίου Πελοποννησίου Καριτζιώτου εἰς κοινὴν τῶν ὀρθοδόξων ὠφέλειαν. Ἐν Βενετίᾳ 1806. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ Νικολάου Γλυκεῖ τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Con regia approvazione.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-254: Ανατύπωση της έκδοσης του 1795.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης Μητροφάνης Γρηγοράς Συμεών Θεσσαλονίκης Δαμασκηνός Στουδίτης Ιωάννης Σταυράκιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 26 + 1 λ. + 1 χ.ἀ. + 259 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Δημήτριος Καρυτζιώτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0141
Φυσικός αριθμός: 000163Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, ΑΧΡ.220. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 78-79.
Αγιοι (ή εορτή): Δημήτριος ο μυροβλύτης, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Θύρα τῆς Μετανοίας, ἤτοι Βίβλος κατανυκτικὴ καὶ ψυχωφελεστάτη. Περιέχουσα τὰ τέσσαρα ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου, θάνατον, κρίσιν, ᾅδην καὶ παράσεισον, δι’ ὧν γίνεται ἡ θαυμαστὴ μεταμόρφωσις τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ νέου ἡ γέννησις. Ἧιτινι βίβλῳ προσετέθησαν καὶ θαύματά τινα ἀνέκδοτα καὶ ἀνέκδοτοι κανόνες τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου. «Μετανοεῖτε ἤγγικε γὰρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». (Ματθ. Κεφ. Δ΄. ς. 16). «Ἐγὼ εἰμὶ ἡ θύρα, δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται, καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει». (Ἰωάν. Κεφ. Ι΄. ς. 9). Ἐν Ἀθήναις, ἐκδότης Ἀντώνιος Στ. Γεωργίου, βιβλιοπωλεῖον ὁδὸς Πραξιτέλους ἀριθ. 46, τυπογραφεῖον ὁδὸς Ἀριστείδου ἀριθ. 3.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-246: Ανατύπωση της έκδοσης του 1795.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης Μητροφάνης Γρηγοράς Συμεών Θεσσαλονίκης Δαμασκηνός Στουδίτης Ιωάννης Σταυράκιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 253 + 1 λ. + 1 χ.ἀ. + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Γεωργίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0142
Φυσικός αριθμός: 000164Ετος Εκδοσης : 1921
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 200. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 79.
Αγιοι (ή εορτή): Δημήτριος ο μυροβλύτης, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Οἱ κδ΄ οἶκοι εἰς τὸν ἔνδοξον μεγαλομάρτυρα Δημήτριον τὸν Μυροβλήτην. Προσετέθη δὲ καὶ παρακλητικὸς κανὼν εἰς τὸν ἅγιον ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἱερέως καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν. Πεφυτευμένος ἐν οἴκῳ Κυρίου. Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσονται δίκαιοι. Ἅγιε ἔνδοξε μεγαλομάρτυ τοῦ Χριστοῦ, μυροβλῦτα καὶ γενναῖε στρατιῶτα, Δημήτριε, βοήθει μοι. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 1921.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-9: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῷ μυροβλύτῃ τοῦ Χριστοῦ τὰ νικητήρια. Οἶκος: Ἄγγελοι ἀοράτως ἔστεψαν τὴν θείαν κορυφήν σου∙ σ. 10-16: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν πάντων δεσπότην καὶ ποιητὴν ἱλέωσαι. Ἀκρ.: Τὸν ἀείφωτον Δημήτριον σέβω. Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως Γεώργιος Βουτέρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0143
Φυσικός αριθμός: 000165Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 60, 7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 79-80.
Αγιοι (ή εορτή): Δημήτριος ο μυροβλύτης, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Παράκλησις καὶ Οἶκοι εἰς τὸν ἅγιον ἔνδοξον μεγαλομάρτυρα Δημήτριον τὸν Μυροβλήτην. Ἐκδίδεται χάριν εὐλαβείας καὶ ἀγάπης εἰς τὸν ἅγιον ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Προωρώμην τὸν Κύριόν μου διὰ παντός Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ. Προσετέθησαν ἐν τῷ ἡμετέρῳ φυλλαδίῳ ὁ πολυέλεος καὶ μακαριστήρια εἰς τὸν ἅγιον Δημήτριον. Ἅγιε ἔνδοξε στρατηλάτα τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως Χριστοῦ, μυροβλῦτα καὶ θαυματουργὲ ἅγιε Δημήτριε, πρέσβευε ὑπὲρ τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ πάντων τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν καὶ τῶν ἑορταζόντων τὴν ἱεράν σου πανήγυριν διαφύλαττε αὐτούς. Ἀθῆναι 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-12: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1921)∙ σ. 12-15: Ὁμιλία. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἔνδοξος στρατηλάτης καὶ μυροβλύτης ἅγιος Δημήτριος∙ σ. 15-24: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1921)∙ σ. 25-26: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε, Δημήτριε πολύτλα.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως Γεώργιος Βουτέρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 35 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0144
Φυσικός αριθμός: 000167Ετος Εκδοσης : 1927
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 80.
Αγιοι (ή εορτή): Δημήτριος ο μυροβλύτης, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ κανὼν εἰς τὸν πολιοῦχον Θεσσαλονίκης ἅγιον Δημήτριον (ἐκ χειρογράφου τοῦ Ἁγίου Ὄρους). Ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ περιοδικοῦ «Γρηγόριος Παλαμᾶς». Θεσσαλονίκη 1927.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-9: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Ἰωάννης Σταυράκιος, χαρτοφύλαξ Θεσσαλονίκης∙ σ. 4-8: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀναστάσεως ἡμέρα Δημητρίου σφαγή. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Ἰωάννης Σταυράκιος, χαρτοφύλαξ Θεσσαλονίκης∙ σ. 9-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Μύρου εὐώδους καὶ σεπτοῦ, Δημήτριε. Ἀκρ.: Μύρου γεραίρω τὴν χάριν Δημητρίου. Γεώργιος Σκυλίτζης. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεώργιος Σκυλίτζης.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Σκυλίτζης Ιωάννης Σταυράκιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 15 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0145
Φυσικός αριθμός: 000168Ετος Εκδοσης : 1940
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 80.
Αγιοι (ή εορτή): Δημήτριος ο μυροβλύτης, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀγοράσετε τὸ παρὸν καὶ συστήσατέ το εἰς τοὺς φίλους σας. Πωλεῖται διὰ τῆν συντήρησιν οἰκογενείας διατηρούσης τέσσαρα ἀνήλικα παιδιά. Ἀκολουθία τῆς ἱερᾶς παρακλήσεως καὶ Bίος τοῦ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου. Ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ βιβλίου « Θύρα Μετανοίας». Ἐκδότης Νικόλαος Γ. Ροῦσσος, Ἀναγνώστης, Σύρος 1940.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-7: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἀρχὴν σοφίας τοῦ Θεοῦ ποιούμενος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 7-9: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἦτο ἐκ τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἤκμασεν.
Τόπος έκδοσης: Σύρος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 9.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Ρούσσος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0146
Φυσικός αριθμός: 000169Ετος Εκδοσης : 1901
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 72, 6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 80-81.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ ὄρει τῆς Θετταλίας ἐκλάμψαντος τοῦ νέου ἀσκητοῦ. Ψαλλομένη τῇ κγ΄ Ἰανουαρίου. Τανῦν τὸ τρίτον τύποις ἐκδοθεῖσα τῇ δαπάνῃ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ τῇ φιλοτίμῳ συνδρομῇ τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. 1901. Ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-51: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 16-48: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἡ κόσμου κοσμήσασα τὴν ἀκοσμίαν. Ἀκρ.: Ἡ τὸν Λόγον τέξασα δίδου μοι λόγον. Ἀμήν. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός∙ σ. 17-48: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Ναοὺς θείας χάριτος τὴν σὴν πανήγυριν. Ἀκρ.: Νέον μέλισμα νέῳ πατρὶ προσφέρω. Εὐγενίου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός∙ σ. 17-49: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Ἁμαρτιῶν μου καὶ παθῶν τὴν ζόφωσιν. Ἀκρ.: αβγ…χψω. <Τοῦ αὐτοῦ> (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός∙ σ. 24-44: Δαμασκηνοῦ <Στουδίτου ἐπισκόπου> Λιτῆς καὶ Ῥενδίνης, Συναξάριο τοῦ ὁσίου Διονυσίου (παράφραση Ἀγαπίου <Λάνδου> μοναχοῦ). Ἀρχ.: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ παντελεήμων καὶ παντοδύναμος∙ σ. 51-59: Ὁ Α΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ψυχῆς καὶ σώματος ἀλγεινοῖς κυκλούμενος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 59-66: Ὁ Β΄ παρακλητικὸς κανόνας . Ἀρχ.: Ἁμαρτιῶν μου καὶ παθῶν τὴν ζόφωσιν. Ἦχ. <πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ>.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ευγένιος Αιτωλός Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 68.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0147
Φυσικός αριθμός: 000171Ετος Εκδοσης : 1954
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 81.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ νέου ἀσκητοῦ τοῦ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ ὄρει τῆς Θετταλίας ἐκλάμψαντος. Ψαλλομένη τῇ κγ΄ Ἰανουαρίου. Ἐκδίδεται νῦν τὸ πέμπτον, δαπάνῃ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Τῇ εὐγενεῖ φροντίδι τοῦ ἁγίου καθηγουμένου αὐτῆς ἀρχιμανδρίτου Ἰωάννου Κων. Κατσιμίγα. 1954. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-46: Ανατύπωση της έκδοσης του 1901 (δὲν περιέχεται ὁ Β΄ παρακλητικὸς κανόνας).
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Ευγένιος Αιτωλός Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης : Ιωάννης Κατσιμίγας καθηγούμενος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0148
Φυσικός αριθμός: 000173Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 81-82.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ τῆς Θετταλίας ἐκλάμψαντος, τοῦ νέου ἀσκητοῦ. Ψαλλομένη τῇ κγ΄ τοῦ Ἰανουαρίου μηνός. Βιβλιοπωλεῖον Ἀθ. Σ. Ρηγοπούλου, Ἁγίας Σοφίας 41. Θεσσαλονίκη.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-30: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1901∙ δὲν περιέχεται ὁ Bίος τοῦ ὁσίου)∙ σ. 21-24: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ Διονύσιος ἦτον κατὰ τοὺς χρόνους.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ευγένιος Αιτωλός Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αθ. Ρηγοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0149
Φυσικός αριθμός: 000174Ετος Εκδοσης : 1894
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 62, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1894.24. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 82.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου ἀπαρτισθεῖσα χάριν τῶν ἐπισήμως ἑορταζόντων ὑπὸ Νικολάου Β. Νάκη, βιβλιοπώλου ἐκδότου. Ἐπιστασίᾳ τοῦ σεβασμιωτάτου ἀρχιμανδρίτου Ἰωάννου Μαρτίνου. Ἧι προσετέθησαν ὁ πανηγυρικὸς λόγος εἰς τὸν ἱερομάρτυρα καὶ πολιοῦχον Ἀθηνῶν ὑπὸ τοῦ σεβασμιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Πατρῶν Νικηφόρου Καλογερᾶ καὶ ἡ εἰκὼν τοῦ ἱερομάρτυρος. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Γεωργίου Σ. Σταυριανοῦ, ἀρ. 40 - ὁδὸς Πανεπιστημίου καὶ Προαστείου - ἀρ. 40. 1894.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-16: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῷ Παύλῳ τῷ θείῳ μαθητευθείς. Ἀκρ.: Τὸν νοῦν γεραίρω τῶν σοφῶν διδαγμάτων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 14-15: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος ἦτον Ἀθηναῖος∙ σ. 19-32: Νικηφόρου Καλογερᾶ, ἀρχιεπισκόπου Παλαιῶν Πατρῶν, Λόγος πανηγυρικὸς στὸν ἅγιο Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη (ἐκφωνήθηκε κατὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ὁμώνυμου ναοῦ στὴν Ἀθήνα). Ἀρχ.: Συμβαίνει πολλάκις, εὐσεβεῖς ἀκροαταί.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης Νικηφόρος Καλογεράς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32 + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεωργίου Σταυριανού
Επιμελητής-διορθωτής : Νικόλαος Νάκης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0150
Φυσικός αριθμός: 000175Ετος Εκδοσης : 1921
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 63, 4. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 82-83.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου ἀπαρτισθεῖσα χάριν τῶν ἐπισήμως ἑορταζόντων. Ψαλλομένη τὴν 3 Ὀκτωβρίου. Ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσιν αἰδεσιμωτάτου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη (ἱερέως), ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ, ἐθαυμάστησεν ὁ Κύριος. Τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω. Τὸ ὅπλον τοῦ μοναχοῦ εἶναι ἡ προσευχὴ καὶ ἡ νηστεία. Ἐὰν μὴ ἀποτάξησθε πάντων τῶν τοῦ κόσμου, οὐ δύνασθαι γενέσθαι μοναχοί. Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶ καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει, καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ. Φόβος οὐκ ἐστὶν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει. Ἡμεῖς πρέπει νὰ ἀγαπῶμεν τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Κύριος ὡς πατὴρ ἡμῶν οὐράνιος πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. (Ἰωάννης). Ἀθῆναι 1921.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-18: Ὁ κανόνας τῆς Ἁγίας Σκέπης. Ἀρχ.: Τὴν πάνσεπτον σκέπην σου, θεοχαρίτωτε (ὁ ἦχος καὶ ὁ εἱρμὸς δὲ δηλώνονται)∙ σ. 10-18: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1894)∙ σ. 24-25: Σύντομος Bίος τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος καὶ ἔνδοξος ἱερομάρτυς Διονύσιος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης : Γεώργιος Βουτέρης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0151
Φυσικός αριθμός: 000176Ετος Εκδοσης : 1976
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 83.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Εικοσιφοίνισσα
Τίτλος : Δ. Παναγοπούλου, Ἱερὰ Μονὴ Εἰκοσιφοινίσσης Παγγαίου. Ἀθῆναι 1976.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 117-148: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 128-144: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Δεῦτε συμφώνως ἱερέων τάγματα. Ἀκρ.: Διονύσιον ὑμνῶ πόθῳ. Χρύσανθος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Χρύσανθος∙ σ. 129-145: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τῇ φωταυγεῖ τῆς τρισηλίου θεότητος αἴγλῃ. Ἀκρ.: Τὸν ἱεράρχην Διονύσιον ᾄδω. Μανουήλ. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Μανουὴλ Κορίνθιος∙ σ. 137-140: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Διονύσιος∙ σ. 149-156: Ὁ κανόνας στὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Εἰκοσιφοινίσσης. Ἀρχ.: Μητέρα σε ἔγνωμεν ὑψίστου Λόγου. Ἀκρ.: Ματθαῖος ὑμνῶ τὴν ἀπείρανδρον κόρην. Ἦχ. α΄. Ὠιδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Ματθαῖος μητροπολίτης Μυρέων.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Χρύσανθος Μανουήλ Κορίνθιος Ματθαίος Μυρέων
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 158.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Δ. Παναγόπουλος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0152
Φυσικός αριθμός: 000177Ετος Εκδοσης : 1738
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 63, 1. Γ. Λαδᾶς – Α. Χατζηδῆμος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία. Συμβολὴ στὸ δέκατο ὄγδοο αἰῶνα, [Προσθῆκες, διορθώσεις καὶ συμπληρώσεις στὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τῶν Émile Legrand, Louis Petit καὶ Hubert Pernot], Ἀθήνα 1964 ἀρ. 25. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 118-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 83-84.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ Ζακυνθίου. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄ τοῦ Δεκεμβρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Συπάνδρου Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱεροδιακόνοις καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ ἐκλαμπροτάτῃ καὶ περιβλέπτῳ κοινότητι καὶ πολιτείᾳ Ζακύνθου. Ἑνετίῃσι. ᾳψλη΄. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. 1738. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-40: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-38: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Γεωργὸς καθάπερ νουνεχὴς θείαις γεωργήσας σου. Ἀκρ.: Γεωργίου ἱεροδιακόνου τοῦ Συπάνδρου. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ. Ποιητής: Γεώργιος Σύπανδρος ἱεροδιάκονος∙ σ. 15-39: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἁγνὸν ψυχήν με συντήρησον, παμμάκαρ Διονύσιε. Ἀκρ.: Αἰσχροῦ βίου με σῶσον τῇ σῇ πρεσβείᾳ. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται. Ποιητής: Γεώργιος Σύπανδρος ἱεροδιάκονος∙ σ. 19-37: Ὁ Βίος. Ἀρχ.: Ἀξιοδάκρυτος εἶναι ἡ πλάνη, εἰς τὴν ὁποίαν πλανᾶται ὁ δυστυχής.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Σύπανδρος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1-18, 38-40, ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σ. 19-37).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Σάρος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0153
Φυσικός αριθμός: 000178Ετος Εκδοσης : 1755
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 63, 2. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 441. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 119. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 84.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ Ζακυνθίου. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄ τοῦ Δεκεμβρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Συπάνδρου Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱεροδιακόνοις καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ ἐκλαμπροτάτῃ καὶ περιβλέπτῳ κοινότητι καὶ πολιτείᾳ Ζακύνθου. Τανῦν μετατυπωθεῖσα καὶ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. Ἑνετίῃσι. ᾳψνε΄. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. 1755. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1738.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Σύπανδρος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Βόρτολις
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0154
Φυσικός αριθμός: 000180Ετος Εκδοσης : 1774
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 64, 3. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 801. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 119-20. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 84.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ Ζακυνθίου. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄ τοῦ Δεκεμβρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Συπάνδρου Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱεροδιακόνοις καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ ἐκλαμπροτάτῃ καὶ περιβλέπτῳ Κοινότητι καὶ Πολιτείᾳ Ζακύνθου. Τανῦν μετατυπωθεῖσα καὶ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. ᾳψοδ΄. Ἑνετίῃσιν, 1774. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1738.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Σύπανδρος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0155
Φυσικός αριθμός: 000181Ετος Εκδοσης : 1817
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 65, 6. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1817.8. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 120. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 86.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ Ζακυνθίου. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄ τοῦ Δεκεμβρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Συπάνδρου Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱεροδιακόνοις καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ ἐκλαμπροτάτῃ καὶ περιβλέπτῳ κοινότητι καὶ πολιτείᾳ Ζακύνθου. Τανῦν μετατυπωθεῖσα καὶ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. Ἑνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1817.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1738.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Σύπανδρος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 51 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0156
Φυσικός αριθμός: 000182Ετος Εκδοσης : 1839
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 65, 7. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 3079. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 120. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 86.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ Ζακυνθίου. Ψαλλομένη τῇ ιζ΄ τοῦ Δεκεμβρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Συπάνδρου Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱεροδιακόνοις καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ ἐκλαμπροτάτῃ καὶ περιβλέπτῳ κοινότητι καὶ πολιτείᾳ Ζακύνθου. Τανῦν μετατυπωθεῖσα καὶ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1839.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1738.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Σύπανδρος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0157
Φυσικός αριθμός: 000183Ετος Εκδοσης : 1869
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 66, 10. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1869. 10. Κ. Μανάφης – Δ. Καλαμάκης – Δ. Μούσουρας, «Χειρόγραφος παράδοσις, ἐκδόσεις καὶ φιλολογικαὶ παρατηρήσεις εἰς τὰς ἀκολουθίας καὶ τὸν βίον τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου», Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ἅγιοι καὶ ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες στὴ Ζάκυνθο» (Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997), τ. Β΄, Ἀθῆναι 1999 σ. 116. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 86-87.
Αγιοι (ή εορτή): Διονύσιος αρχιεπίσκοπος Αιγίνης
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης καὶ προστάτου Ζακύνθου τοῦ θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τῇ 17 Δεκεμβρίου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Ἐκδίδεται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Α. Σ. Ἀγαπητοῦ. «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν» (Σολομ.). Ἐν Πάτραις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ ἐκδότου Ἀγαπητοῦ Σ. Ἀγαπητοῦ (ὁδὸς Μαιζῶνος). 1869.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-42: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-39: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς μόνη τὸν ἄχρονον υἱὸν ἐν χρόνῳ τεκοῦσα. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 12-40: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν ζόφωσιν φωτὶ τῷ θείῳ. Ἀκρ.: Νικολάου ἱερέως Γαβριηλοπούλου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Νικόλαος Γαβριηλόπουλος∙ σ. 12-40: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Γεραίρειν σήμερον θέλοντι Χριστοῦ σε ἱεράρχην. Ἀκρ.: Γέρας Ζακύνθου Ζάκυνθος γεραίρει. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται. Ποιητής: Ἄγγελος Συμμάχιος∙ σ. 18-36: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1738).
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Άγγελος Συμμάχιος Νικόλαος Γαβριηλόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 42 + 3 λ. + 1 χ.ἀ.σ.
Χορηγός έκδοσης : Αγαπητός Σ. Αγαπητός
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγαπητός Αγαπητός
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'