Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 14
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0239
Φυσικός αριθμός: 000277Ετος Εκδοσης : 1895
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 144, 15. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1895.31. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 135.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου περιέχουσα τὸν Ἑσπερινόν, Ὄρθρον, Λειτουργίαν μετὰ τὸν Πολυέλεον καὶ Ἐπιτάφιον αὐτῆς. Ψαλλομένη τῇ 15 Αὐγούστου. Συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐπισκόπου Κύμης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Μακαρίου τοῦ Καρυστίας. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι. Πρὸς ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἀθῆναι. 1895.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1: Ἡ Ἀκολουθία.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1-2, 15-18, ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σ. 3-14, 19-30).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0240
Φυσικός αριθμός: 000278Ετος Εκδοσης : 1898
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 148, 20. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1898.247. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 135.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἐγκώμια ἄσματα, ἤτοι ἀκολουθία ἱερὰ εἰς τὴν μετάστασιν τῆς ὑπερευλογημένης καὶ πανενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τε καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ψαλλομένη τῇ ιε΄ (15) Αὐγούστου. ῟ῌ προσῆπτε καὶ λόγος πανηγυρικός, ἐν ᾧ (παρεκβατικῶς μέν, ἀναγκαίως δὲ πρὸς τοὺς νῦν ἀντιφρονοῦντας) ἀποδεικνύεται τρανῶς τὸ «πρὸ τόκου ἐν τόκῳ καὶ μετὰ τόκον Παρθένος». Ἔκδοσις νεωτάτη. Ἐν Ἀθήναις. Ἐκδότης: Κωνσταντῖνος Χρ. Δουκάκης, προσκυνητὴς ἐκ Καλαμῶν. 36 - ὁδὸς Πετράκη – 36. 1898.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-58: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-29: Τὰ ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1836)∙ σ. 37-57: Λόγος πανηγυρικὸς (βλ. ἔκδοση 1802)∙ σ. 57: Θαῦμα τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Εἰς τὰ μέρη τῆς Ἀνατολῆς εὑρίσκεται μοναστήριον∙ σ. 58-70: Ἡ ἀκολουθία στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1887α)∙ σ. 71-75: Στίχοι στὴ Γέννηση τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Κύριε, εὐχαριστῶ σοι, Ἰησοῦ, σὲ προσκυνῶ∙ σ. 76-78: Ὕμνος κατ’ ἀλφάβητον στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Ἄνοιξον, δέομαι ἁγνή, τὰ ταπεινά μου χείλη.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Δαμασκηνός Κοσμάς Μελωδός Νεόφυτος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 81 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κωνσταν. Χ. Δουκάκης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0241
Φυσικός αριθμός: 000279Ετος Εκδοσης : 1900
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 144, 16. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1900.123. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 135-136.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἀσματικὴ ἀκολουθία ψαλλομένη τῇ ιε΄ Αὐγούστου εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ περιέχουσα τὰ ἑξῆς ἤτοι ἐν τῷ Μεγάλῳ Ἑσπερινῷ: τὸ κεκραγάριον, τὰ στιχηρὰ προσόμοια διπλᾶ, τὸ δοξαστικὸν «Θεαρχίῳ νεύματι» ὀκτάηχον δίχορον καὶ ἕτερον ὡσαύτως ὀκτάηχον δίχορον ἔντεχνον, ψαλλομένων ὅλων τῶν ἤχων ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει, χωρὶς οΑὐδόλως νὰ μεταβάλλῃ αὐτὴν ὁ ἰσοκρατῶν∙ τὰ ἀπόστιχα, τὸ δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων, τὸ ἀπολυτίκιον διπλοῦν καὶ τὸ κοντάκιον. Εἰς τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Λειτουργίαν: τὰ καθίσματα, τὸ προκείμενον «Μνησθήσομαι τοῦ ὀνοματός σου», τὸ ἰδιόμελον μετὰ τὸν Ν΄ ψαλμόν, τὰς καταβασίας, τὸ μεγαλυνάριον, τὸ ἐξαποστειλάριον, τοὺς αἴνους, τὰ στιχηρὰ προσόμοια, τὸ δοξαστικὸν τῶν αἴνων, καὶ εἰς τὸ Ἐξαιρέτως «αἱ γενεαὶ πᾶσαι» καὶ τὰ τέσσαρα ἐξαποστειλάρια. Ἅπαντα μελοποιηθέντα ὑπὸ Φωκίωνος Βάμβα. Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ὑπὸ τοῦ ἰδίου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Καλαράκη. 1900.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-52: Ἐπιλογὴ μελοποιημένων τροπαρίων ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 52.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Καλαράκη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0243
Φυσικός αριθμός: 000281Ετος Εκδοσης : 1922
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 144, 15b. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 136.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης τῆς κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Μετὰ μεγάλης προσθήκης, αἴνους εἰς τὴν παραμονήν, παρακλητικὸς κανὼν καὶ κδ΄ χαιρετισμοὺς εἰς τὴν παντάνασσαν δέσποιναν, ὁμιλία ἐκ τοῦ ἱεροῦ Δαμασκηνοῦ. Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι: Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-20: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1887α)∙ σ. 14-20: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1887α)∙ σ. 24-27: Ὁμιλία στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Νέκρωσιν ἡ τῆς ζωῆς μήτηρ δέχεται. σ. 29-37: Τὰ ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1802).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης Ιωάννης Δαμασκηνός Κοσμάς Μελωδός Νεόφυτος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0244
Φυσικός αριθμός: 000282Ετος Εκδοσης : 1955
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 137.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἔκδοσις «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης». Χαιρετισμοὶ εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ ἡ παράκλησις τῆς Θεοτόκου τῆς Γλυκοφιλούσης. Εὑρισκομένης τῆς ἱερᾶς εἰκόνος αὐτῆς ἐν τῇ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μονῇ τοῦ Φιλοθέου. Ἔκδοσις πρώτη. 1955. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-19: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1871)∙ σ. 21-44: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ Θεοτόκο Γλυκοφιλούσα τῆς Μονῆς Φιλοθέου. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαί σου, δέσποινα, τὰ φρικτά. Ἀκρ.: Ὕμνοις ἐξᾴδω Γλυκοφιλοῦσαν κόρην. Ἰάκωβος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰάκωβος <Νεοσκητιώτης>∙ σ. 44: Ἐπίγραμμα στὴ Γλυκοφιλούσα (στ. 4). Ἀρχ.: Τὸ πῦρ κρατοῦσα, ἅμα δὲ καὶ φιλοῦσα∙ σ. 44: Ἐπίγραμμα (στ. 8). Ἀρχ.: Φιλεῖς ἀπαύστως, χερσὶ περιλαβοῦσα.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος Νεοσκητιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 47 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0245
Φυσικός αριθμός: 000283Ετος Εκδοσης : 1960
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 137.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Κοίμησις
Τίτλος : Ἡ Ἱ. Ἀκολουθία τῆς Κοιμήσεως τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἐν τέλει περιέχονται οἱ Χαιρετισμοὶ εἰς τὴν Κοίμησιν Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ καὶ ἀποσπάσματα ἄρθρων καὶ ὁμιλιῶν διὰ τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ἐκδόσεις Φῶς. Ἀθῆναι 1960.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 14-138: Ἡ ἀκολουθία ∙ σ. 95-118: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1887α)∙ σ. 96-121: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1887α)∙ σ. 138-156: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῇ ἀθανάτῳ καὶ σεπτῇ μεταστάσει σου. Οἶκος: Ἄγγελοι οὐρανόθεν τὴν σὴν κύησιν πάλαι. Ποιητής: Ρωμανὸς ὁ Μελωδός.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ρωμανός Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 191 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φώς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0246
Φυσικός αριθμός: 000285Ετος Εκδοσης : 1939
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 137.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Αγάθωνος
Τίτλος : Προσκυνητάριον τῆς ἐν Ὑπάτῃ τῆς Φθιώτιδος Ἱ. Μονῆς Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τῆς ἐπιλεγομένης τοῦ Ἀγάθωνος. Περιέχον πρῶτον τὴν ἀκολουθίαν τῆς εὑρέσεως τὴς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου καὶ ἑορταζομένης τὴν ς΄ Αὐγούστου καὶ δεύτερον τὴν περιγραφὴν αὐτῆς ὑπὸ τοπογραφικήν, ἱστορικὴν καὶ διοικητικὴν ἔποψιν, τοὺς ἐν τοῖς διαφόροις καιροῖς καταταγέντας καὶ δράσαντας ὁσίους πατέρας κ.λ.π. συγκεντρωθέντα ταῦτα ἐκ τοῦ ἐπισήμου ἀρχείου τῆς Ἱ. Μονῆς καὶ τῶν παραδόσεων. Νῦν τὸ πρῶτον ἐκδίδοται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ τοῦ ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἀγάθωνος. 1939. Ἐκδοτικὸς οἶκος – Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-28: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Κωνσταντίνος Δημητριάδης ἱερομόναχος∙ σ. 9-14: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὰ θεῖα καὶ ὑπερένδοξά σου θαύματα προθυμουμένῳ με. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Κωνσταντίνος Δημητριάδης∙ σ. 21-27: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Κωνσταντίνος Δημητριάδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 118 + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0247
Φυσικός αριθμός: 000286Ετος Εκδοσης : 1869
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 148, 23a. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1869.13. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 138.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Αγία Σκέπη
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, ψαλλομένη τῇ α΄. Ὀκτωβρίου, (ᾗ καὶ Λόγοι τινὲς πανηγυρικοὶ τῆς Θεοτόκου προσετέθησαν). Συντεθεῖσα μὲν ὑπὸ Ἰακώβου μοναχοῦ Ἁγιορείτου. Νῦν δὲ τὸ πρῶτον ἐκδίδοται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου Ἀβερκίου τοῦ ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ῥωσσικοῦ. « Καὶ ἐνετείλατο νεφέληνεἰς σκέπην αὐτοῖς.» (Ψαλμὸς οζ΄.). Ἐν Ἀθήναις, τύποις Γεωργίου Καρυοφύλλη (ὁδὸς Νικία, ἀριθ. 23). 1869.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Στίχοι στὴ Θεοτόκο ὁμοιοκατάληκτοι (στ. 20). Ἀρχ.: Ὦ Παρθένε, ξένον θαῦμα, θαυμασίων θαυμαστόν∙ σ. 3-?: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-?: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν πάνσεπτον σκέπην σου, θεοχαρίτωτε δέσποινα. Ἦχ. δ΄ Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 13-?: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνήσωμεν ἅπαντες τὴν θείαν Σκέπην. Ἀκρ.: Ὑμνῶ Σκέπης σου τὴν χάριν, Παναγία. Ὁ Ἰάκωβος. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Ἰάκωβος <Νεοσκητιώτης>∙ σ. σ. 33-?: Λόγος ἐγκωμιαστικός στὴν ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Νεφέλη τὸ πάλαι καταψύχουσα τὸν καύσωνα∙ σ. 47-55: Λόγος στὴν ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου (μετάφραση ἀπὸ τὰ σλαβωνικά). Ἀρχ.: Ἐν τοῖς ἐσχάτοις δεινοῖς καιροῖς, ὅτε ἐμπιπλάμεθα.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος Νεοσκητιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1-16, 33-34, 47-55 + 1 λ., ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σ. 17-32, 35-46).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεώργιος Καρυοφύλλης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0248
Φυσικός αριθμός: 000287Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 138-139.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Αγία Σκέπη
Τίτλος : Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Προνοίᾳ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Σπυρίδωνος. «Χαῖρε, Σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέλης». Ἐν Ἀθήναις. 1952. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-23: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Σοφίαν παράσχου μοι, ὡς τοῦ Θεοῦ μήτηρ. Ἀκρ.: Σὺ εἶ, παρθένε, Ἑλλάδος σκέπη. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 27-38: Δοξολογία γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 38.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αποστολική Διακονία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0249
Φυσικός αριθμός: 000288Ετος Εκδοσης : 1955
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 139.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Αγία Σκέπη
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας ἁγίας Σκέπης. Συντεθεῖσα ὑπὸ Μεθοδίου Κοντοστάνου μητροπολίτου Κερκύρας καὶ Παξῶν. Ἐγκριθεῖσα δὲ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐν Κερκύρᾳ. 1955.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 15-46: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 30-41: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: ᾈδέτω σοι, Δέσποινα, γένος Ἑλλήνων γηθόμενον. Ἀκρ.: αβγ … χψω (στὶς α΄ - ζ΄ ὠδές), αβγ … χψω (στὴν η΄ ὠδή), ωψχ … γβα (στὴν θ΄ ὠδή). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Μεθόδιος Κοντοστάνος, μητροπολίτης Κερκύρας καὶ Παξῶν∙ σ. 35-36: Ἱστορικὸ Ὑπόμνημα. Ἀρχ.: Ταῖς ὀρθοδόξοις παραδόσεσι στοιχοῦσα.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Μεθόδιος Κοντοστάνος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 χ.ἀ. + 46 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0250
Φυσικός αριθμός: 000289Ετος Εκδοσης : 1854
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 151, 27a. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 6159. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 139.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Άξιον Εστίν
Τίτλος : Ἀκολουθία εἰς τὸ Ἄξιόν Ἐστιν. Ἡ παροῦσα Ἀκολουθία πεφιλοπόνηται παρὰ τοῦ ἀοιδίμου διδασκάλου κυρίου Βενεδίκτου ἱεροδιακόνου· τοῦ ἐκ τοῦ Ῥωσσικοῦ ἱεροῦ Κοινοβίου, εὐλαβείᾳ τῇ πρὸς τὴν κυρίαν Θεοτόκον, αἰτήσει τῶν τοῦ Πρωτάτου ἐκκλησιαστικῶν, κατὰ τὸ ᾳωλη΄. Μετεγράφη ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω. Νῦν πρῶτον ἐκδίδεται. Δαπάνῃ Στεφάνου Κ. Σκαθάρου τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Εἰς κοινὴν ὠφέλειαν τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἀθήνησιν, τύποις Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βάφα, (παρὰ τῇ ὁδῷ Βύσσῃ· ἀριθ. 301). 1854.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-21: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὁ Ἄθως, ὃς κέκληται Ἅγιον Ὄρος, πανάχραντε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 16-19: Ὑπόμνημα περὶ τοῦ θαύματος τοῦ γενομένου ὑπὸ τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ ἐν τῷ Ὄρει τοῦ Ἄθω, ἤτοι περὶ τοῦ ἀρχαγγελικοῦ ὕμνου τοῦ Ἄξιον ἐστίν. Ἀρχ.: Κατὰ τὴν Σκῆτιν τοῦ Πρωτάτου, τὴν εὑρισκομένην∙ σ. 23-24: Ὕμνος στὴ Θεοτόκο (στ. 37). Ἀρχ.: Δέσποινα, πάντων Δέσποινα, καὶ πάντων ἀνωτέρα.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Βενέδικτος ιεροδιάκονος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης : Στέφανος Σκαθάρος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βάφα
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0251
Φυσικός αριθμός: 000290Ετος Εκδοσης : 1867
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 151, 27b. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1867. 14. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 392. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 140.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Άξιον Εστίν
Τίτλος : Ἀκολουθία εἰς τὸ Ἄξιόν ἐστιν. Ἡ παροῦσα ἀκολουθία πεφιλοπόνηται παρὰ τοῦ ἀοιδίμου διδασκάλου κυρίου Βενεδίκτου ἱεροδιακόνου τοῦ ἐκ τοῦ Ῥωσσικοῦ ἱεροῦ Κοινοβίου, εὐλαβείᾳ τῇ πρὸς τὴν Κυρίαν Θεοτόκον, αἰτήσει τῶν τοῦ Πρωτάτου ἐκκλησιαστικῶν, κατὰ τὸ ᾳωλη΄. Μετεγράφη ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω. Ἔκδοσις δευτέρα. Παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐν μοναχοῖς Ἰωσὴφ Κ. Σκαθάρου, τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν προσκυνητοῦ. Εἰς κοινὴν ὠφέλειαν τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῆς τυπογραφίας Π. Καραμπίνου. 1867.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1854.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Βενέδικτος ιεροδιάκονος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Π. Καραμπίνης
Επιμελητής-διορθωτής : Ιωσήφ Σκαθάρος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0252
Φυσικός αριθμός: 000291Ετος Εκδοσης : 1890
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 152, 27c. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1890.23. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 140.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Άξιον Εστίν
Τίτλος : Ἀκολουθία εἰς τὸ Ἄξιον Ἐστίν. Ἡ παροῦσα ἀκολουθία πεφιλοπόνηται παρὰ τοῦ ἀοιδίμου διδασκάλου κυρίου Βενεδίκτου ἱεροδιακόνου· τοῦ ἐκ τοῦ Ῥωσσικοῦ ἱεροῦ Κοινοβίου, εὐλαβείᾳ τῇ πρὸς τὴν Κυρίαν Θεοτόκον, αἰτήσει τῶν τοῦ Πρωτάτου Ἐκκλησιαστικῶν, κατὰ τὸ ᾳωλη΄. Μετεγράφη ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω. Νῦν πρῶτον ἐκδίδεται. Δαπάνῃ Στεφάνου Κ. Σκαθάρου τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Εἰς κοινὴν ὠφέλειαν τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Τὸ δεύτερον δὲ ὑπὸ Σάββα ἱερομονάχου τοῦ ἐκ τοῦ Ἰβηριτικοῦ Κελλίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων πλησίον τοῦ Πρωτάτου. Ἐν Ἀθήναις. 1890.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1854.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Βενέδικτος ιεροδιάκονος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Στέφανος Σκαθάρος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0253
Φυσικός αριθμός: 000292Ετος Εκδοσης : 1924
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 152, 27d. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 140-142.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Άξιον Εστίν
Τίτλος : Ἀρχιμ. Εὐθυμίου Δελαλῆ, Μνεία περὶ Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους. Λεπτομερὴς ἔκθεσις περὶ τοῦ Ἄξιον Ἐστίν. Ἐν τέλει ἡ ἀκολουθία. Τῇ ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος. Καὶ περὶ τῶν τεσσάρων ἀρχαγγελικῶν ὕμνων. 1924.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 12-16: Ἡ λεπτομερὴς ἔκθεση τοῦ θαύματος τοῦ Ἄξιον Ἐστί∙ σ. 17-21: Διήγησις περὶ τῶν τεσσάρων ἀρχαγγελικῶν ὕμνων∙ σ. 22-30: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1854)∙ σ. 31-32: Ὕμνος στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Δέσποινα, πάντων Δέσποινα καὶ πάντων ἀνωτέρα. Ποιητής: Μᾶρκος Τζακτάνης.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Ευθύμιος Δελαλής Μάρκος Τζακτάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0254
Φυσικός αριθμός: 000293Ετος Εκδοσης : 1954
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 142.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Άξιον Εστίν
Τίτλος : Ἀκολουθία εἰς τὸ «Ἄξιον Ἐστὶν» τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ παρακλητικὸς κανὼν εἰς τὴν «Γοργοϋπήκοον» ὡς ψάλλεται ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. «Πολὺ ἰσχύει δέησις μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου» Ὕμν. Ἐκκλ. Ὑπὸ εὐσεβοῦς ὀρθοδ. χριστιανοῦ ἀνατυποῦται πρὸς κοινὴν ὠφέλειαν τῶν πιστῶν. Ἀθῆναι 1954.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 6-22: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1854)∙ σ. 17-18: Ὑπόμνημα (βλ. ἔκδοση 1854)∙ σ. 23-32: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας τῆς Θεοτόκου τῆς Γοργοϋπηκόου τῆς Μονῆς Δοχειαρίου. Ἀρχ.: Παντοίας ἐκ βλάβης καὶ συμφορῶν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0255
Φυσικός αριθμός: 000294Ετος Εκδοσης : 1950
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 142.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Γερόντισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς ἐπονομαζομένης Γεροντίσσης. Ἧς ἡ ἁγία καὶ θαυματουργὸς εἰκὼν εὕρηται ἐν τῇ ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Παντοκράτορος, ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. Συνετέθη ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. 1950. Ἐκδοτικὸς οἶκος Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-20: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀνάτειλον, δέσποινα, φῶς οὐρανίου μοι γνώσεως. Ἀκρ.: ᾎσμα ἐξᾴδω τῇ Γεροντίσσῃ κόρῃ. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 12-21: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Συμπάθειαν ἔχουσα μητρικήν, κεχαριτωμένη. Ἀκρ.: Σκέπε, πάναγνε, τόδε σεμνεῖον. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0257
Φυσικός αριθμός: 000296Ετος Εκδοσης : 1960
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 143.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Γοργοϋπήκοος
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου Γοργοϋπηκόου τῆς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Δοχειαρείου τοῦ Ἁγίου Ὄρους εὑρισκομένης. Προσέτι δὲ καὶ ἡ παράκλησις ἐν τῷ τέλει. Ἐκδίδεται ὑπὸ ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Ἀλεξανδροπούλου. Ἀθῆναι. 1960.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-27: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-24: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Γαλήνης τὸν πρύτανιν, Γοργοϋπήκοε, τέξασα. Ἀκρ.: Γοργοϋπηκόου τὴν χάριν αἰνέσω. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 13-25: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Σωτηριώδους εὐδοκίας, ἄχραντε. Ἀκρ.: Σὺ εἶ, Γοργοϋπήκοε, ἡμῶν σκέπη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 18-20: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἡ θαυματουργὸς αὕτη καὶ περίφημος τῆς Θεοτόκου∙ σ. 28-36: Πανηγυρικὸς λόγος. Ἀρχ.: Σαλπίσωμεν ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς ἡμῶν∙ σ. 36-44: Περίληψη θαυμάτων τῆς Γοργοϋπηκόου. Ἀρχ.: Ἐν ἔτει 1765 ἦν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως∙ σ. 45-49: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. Ἄξιον Ἐστὶν 1954).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 49 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0258
Φυσικός αριθμός: 000297Ετος Εκδοσης : 1965
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 143.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Γοργοϋπήκοος
Τίτλος : Ἔκδοσις «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης». Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν ὑπεραγίαν ἡμῶν Θεοτόκον τὴν Γοργοϋπήκοον. Ληφθεὶς παρὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, μετὰ θαυμάτων τινῶν ἐν περιλήψει, τελεσθέντων παρ’ αὐτῆς. 1965. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Υἱῶν Σωτ. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-22: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1960)∙ σ. 23-55: Περίληψη θαυμάτων τῆς Γοργοϋπηκόου (βλ. ἔκδοση 1960).
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 55 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0259
Φυσικός αριθμός: 000298Ετος Εκδοσης : 1926
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 97. Β. Σκουβαρᾶς, «Τὸ ὑμνογραφικὸ ἔργο τοῦ Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη καὶ τοῦ Ἀλεξ. Μωραϊτίδη (μὲ ἀνέκδοτα φιλολογικὰ καὶ μουσικὰ κείμενα)», Ἀρχεῖον Εὐβοϊκῶν Μελετῶν 7 (1960) σ. 204. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 143-144.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Εικονίστρια
Τίτλος : Ἱστορία τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εἰκονιστρίας τῆς ἐν τῇ νήσῳ Σκιάθῳ καὶ τῆς θαυμαστῆς εὑρέσεως τῆς ἁγίας αὐτῆς εἰκόνος. Συντεθεῖσα ὑπὸ Ἐπιφανίου Δημητριάδου Σκιαθίτου. Καὶ ἐκδοθεῖσα τὸ πρῶτον ἐν ἔτει 1903 ἐπιστασία Ἀ. Παπαδιαμάντη μετὰ σημειώσεων αὐτοῦ. Ἔκδοσις δευτέρα ἐπιμελείᾳ Ἀ. Μωραϊτίδου ἐν ᾗ προσετέθησαν ὁ παρακλητικὸς κανὼν ὁ ψαλλόμενος κατὰ τὴν λιτανείαν τῆς ἁγίας εἰκόνος καὶ ἡ πανηγυρικὴ ἀκολουθία τῆς εὑρέσεως αὐτῆς, ποιηθέντα ὑπ’ αὐτοῦ. Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον Ἰωάννου Ν. Σιδέρη. 46 ὁδὸς Σταδίου – Μέγαρον Ἀρσακείου. 1926.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5: Πρόλογος Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (Ὀκτώβριος 1903)∙ σ. 7-18: Ἱστορία τῆς Μονῆς τῆς Θεοτόκου Εἰκονιστρίας στὴ Σκιάθο∙ σ. 19-28: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Χοροὺς συγκροτήσαντες μυστικοὺς Σκιαθίων παῖδες. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης∙ σ. 29-48: Ἡ ἀκολουθία στὴν εὕρεση τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Εἰκονιστρίας. Ποιητής: Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης∙ σ. 37-44: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν χάριν σου δίδου μοι, παρθενομῆτορ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αλέξανδρος Μωραϊτίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σιδέρης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0260
Φυσικός αριθμός: 000299Ετος Εκδοσης : 1955
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 144.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ελεήστρια
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς ἐπικαλουμένης «Ἐλεηστρίας». Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκδιδομένη ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. Ἐν Ἀθήναις. 1955.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-33: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-29: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν νοῦν μου καταύγασον τῇ φωταυγείᾳ σου. Ἀκρ.: Τῇ Ἐλεηστρίᾳ ἐφύμνιον κόρῃ. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 23-26: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ!
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 33 + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Χρυσόστομος μητροπολίτης Μεσσηνίας
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0262
Φυσικός αριθμός: 000301Ετος Εκδοσης : 1866
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1866. 126. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 145.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Ἔμμετρος ὕμνος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου καὶ εἰς τὸν ἐν Τήνῳ ἱερὸν ναὸν τῆς Εὐαγγελιστρίας. Ὑπὸ Γεωργίου Σκόκου. (Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου). Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Δ. Σηλυβριώτου. 1866.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-16: Ὕμνος. Ἀρχ.: Ὁ τῶν ἁπάντων ποιητὴς τὸ πᾶν δημιουργήσας. Ποιητής: Γεώργιος Σκόκος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Σκόκος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δ. Σηλυβριώτης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0263
Φυσικός αριθμός: 000302Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.863. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 145.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Περιγραφὴ τῆς εὑρέσεως τῆς πανσέπτου εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τῶν θαυμάτων αὐτῆς καὶ τῆς οἰκοδομῆς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας εἰς τὴν νῆσον Τῆνον. Ἔκδοσις εἰκοστὴ πρώτη. Ἐν Ἑρμουπόλει, τύποις Γρηγορίου Κανέλλου, (ὁδὸς Ἑρμοῦ ἀριθ. 8.). 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 51-52: Δέηση στὴν ἀειπάρθενο Μαρία κατ’ ἀλφάβητον ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Ν.Φ. (στ. 48). Ἀρχ.: Ἄχραντε, μητροπάρθενε θεόνυμφε Μαρία (Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, 1 Αὐγούστου 1866).
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 52.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γρηγόριος Κανέλλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0264
Φυσικός αριθμός: 000303Ετος Εκδοσης : 1909
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 159, 33t. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 145.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἐν Τήνῳ εὑρέσεως τῆς ἁγίας εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Τύποις Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Π. Τάφου. 1909.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-12: Ἡ ἀκολουθία.
Τόπος έκδοσης: Ιερουσαλήμ
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 12.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Παναγίου Τάφου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0266
Φυσικός αριθμός: 000306Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 160, 33z. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 146.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Περιγραφὴ τῆς εὑρέσεως τῆς πανσέπτου εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας. Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοὶ Θεοῦ τὴν δόξαν. Ψαλλομένη τῇ 30 Ἰανουαρίου ἑορτὴν τῶν Τριῶν Μεγάλων Διδασκάλων καὶ Ἱεραρχῶν, ὅτε ἑορτάζομεν καὶ τὴν εὕρεσιν τῆς Θεοτόκου. Ἐκδίδεται χάριν εὐλαβείας ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Μεγαλυνάριον. Ἔκθαμβος ἀσπάζεται Γαβριὴλ, ἔκθαμβος λαμβάνει ἡ παρθένος τὸν ἀσπασμὸν, πῶς ὁ Θεὸς Λόγος κατῆλθε βροτοθῆναι∙ τοῦ κτίστου προσκυνοῦμεν τὴν συγκατάβασιν. Ἀθῆναι 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-14: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἑορτάζομεν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί∙ σ. 16-18: Δέηση στὴν ἀειπάρθενο Θεοτόκο Μαρία, στίχοι κατ’ ἀλφάβητον. Ἀρχ.: Ἄχραντε, μητροπάρθενε, θεόνυμφε Μαρία∙ σ. 18-19: Ὁ Εὐαγγελικὸς Νόμος. Ἀρχ.: Μὴ ὀργισθῆς κατ’ ἀδελφοῦ, μὴν τὸν περιφρονήσης∙ σ. 22-23: Εὐχὴ στὴν κυρία Θεοτόκο. Ἀρχ.: Δέσποινα, πάντων Δέσποινα καὶ πάντων ἀνωτέρα∙ σ. 24-25: Ὁ Bίος καὶ ἡ κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἡ παντάνασσα καὶ μήτηρ τοῦ Κυρίου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 35 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0267
Φυσικός αριθμός: 000307Ετος Εκδοσης : 1929
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 146.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Ἱστορία τοῦ ἐν Τήνῳ ἱεροῦ ναοῦ καὶ Ἱδρύματος τῆς Εὐαγγελιστρίας, προσκυνήματος τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων, ἀπὸ τῆς εὑρέσεως τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος μέχρι σήμερον ὑπὸ Νικολάου Γεωργίου Σακελλίωνος, ἱστοριοδίφου, καὶ Σταύρου Νικολάου Φιλιππίδου, Διευθυντοῦ Δημοτικῆς Σχολῆς Ἀρρένων Τήνου. Δαπάναις Ἰακώβου Μαύρου. Ὑπὲρ τοῦ ταμείου τοῦ μεγάλου ναοῦ. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀθανασίου Σκορδίλη. 1929.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 339-349: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 343-347: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Σὲ τὴν μητέρα τοῦ Θεοῦ, πανάμωμε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 345-346: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Καθ’ ὃν χρόνον ὁ πολυεύσπλαγχνος Θεὸς ἐθαυμάστωσε.
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Σακελλίων Σταύρος Φιλιππίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 528.
Χορηγός έκδοσης : Ιάκωβος Μαύρος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αθανασίου Σκορδίλη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0268
Φυσικός αριθμός: 000308Ετος Εκδοσης : 1932
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 147.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Περιγραφὴ τῆς κατὰ τὸ σωτήριον ἔτος 1823 εὑρέσεως τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Εὐαγγελιστρίας. Ἐν Τήνῳ. 1932. Στὸ πίσω ἐξώφυλλο: Τύποις : Ἀνδρέου Σ. Ρακοπούλου – Ἁγ. Μάρκου 30 Ἀθῆναι.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 33-48: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1909).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανδρέου Ρακοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'