Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 16
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0279
Φυσικός αριθμός: 000321Ετος Εκδοσης : 1950
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 151.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή
Τίτλος : Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ψαλλομένη τῇ 23ῃ Ἰουλίου. Τύποις Χ. Συνοδινοῦ, Λέκκα 7. Ἀθῆναι 1950.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-37: Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας ψαλλομένη τῇ 23ῃ Ἰουλίου εἰς ἀνάμνησιν τοῦ παρ’ αὐτῆς γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος ἐν τῇ ἐν Πάρῳ σεβασμίᾳ μονῇ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας εἰς τοὺς 125 νέους τοὺς καταδικασθέντας ὑπὸ τῶν Γερμανῶν εἰς θάνατον, ὅτε τούτους διέσωσε∙ σ. 15-34: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἡ χάρις σου, ἄχραντε, συνεργησάτω μοι. Ἀκρ.: Ἡ Πάρος τὰ σῶστρά σοι ἄγει, παρθένε. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 16-35: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Συμπάθειαν ἔχουσα μητρικήν. Ἀκρ.: Σὺ εἶ, θεογεννήτρια, ἡμῶν σκέπη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 24-29: Φιλοθέου Ζερβάκου, Ὑπόμνημα περὶ τοῦ θαύματος. Ἀρχ.: Ἀληθές ἐστι καὶ πανθομολογούμενον.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 37 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Χ. Συνοδινού
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ




ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0281
Φυσικός αριθμός: 000323Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 151-152.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή
Τίτλος : Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Τὸ Ἱερὸν Ἁγίασμα τῆς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ (Ἱστορικὰ σημειώματα καὶ Ἱερὰ Παράδοσις). Μετὰ πλήρους ᾀσματικῆς ἀκολουθίας καὶ πολλῶν εἰκόνων. Μερίμνῃ καὶ δαπάνῃ τῆς Πνευματικῆς Διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἰσταμποὺλ 1952. Ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου. Ἀριθμ. ἐκδόσεως 6.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 26-39: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 30-38: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1862).
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46 + 48 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0282
Φυσικός αριθμός: 000324Ετος Εκδοσης : 1724
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXXIX. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 163. Παναγιώτα Τζιβάρα, «Τὸ «Ὑμνολογίδιον» τοῦ Νικολάου Τριαντάφυλλου (1724). Ἡ ἱστορία μιᾶς ἔκδοσης», Πρακτικὰ ΚΓ΄ Πανελληνίου Ἱστορικοῦ Συνεδρίου (24, 25, 26 Μαΐου 2002), Θεσσαλονίκη 2003 σ. 137-152. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 152.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Κασσιοπία
Τίτλος : Ὑμνολογίδιον περιέχον τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ὑπερφυοῦς, καὶ φρικτοῦ θαύματος γεγονότος διὰ τῆς ἁγίας, καὶ σεβασμίου εἰκόνος τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Κασσιοπίας ἐπὶ τῷ ἀδίκως τυφλωθέντι Στεφάνῳ, καὶ παραδόξως ὀμματωθέντι. Ἔτι δὲ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Μαρίνου τοῦ μάρτυρος. Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων, καὶ καλλινίκων παρθένων Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης μετὰ τῆς μητρὸς αὐτῶν Σοφίας. Καὶ ἐν τῷ τέλει μεγαλυνάριά τινα μερικῶν ἁγίων. Συντεθὲν παρὰ Νικολάου Τριανταφύλλου τοῦ Κερκυραίου, καὶ διὰ δαπάνης αὐτοῦ τοῖς τύποις ἐκδοθέν. Τῷ παναγιωτάτῳ, σοφωτάτῳ τε, καὶ θεοσεβεστάτῳ τε κυρίῳ ἡμῶν Ἱερεμίᾳ ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ῥώμης, καὶ οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ, ταπεινῶς ἀφιερωθέν. Ἑνετίῃσιν, ᾳψκδ΄. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Con licenza de’ superiori, e privilegio.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-27: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Νικόλαος Τριαντάφυλλος∙ σ. 10-25: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν τυφλωθεῖσαν ἀφεγγεῖ ζοφόεντι. Ἀκρ.: Τυφλῷ δέδωκε φῶτα ἡ μήτηρ φάους. Νικολάου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικόλαος Τριαντάφυλλος∙ σ. 14-23: Ἡ ἱστορία τοῦ θαύματος σὲ στίχους (στ. 252). Ἀρχ.: Σίμωνος ἀρχεύοντος ἐκ τῶν Λειόνων∙ σ. 28-33: Ἡ ἱστορία τοῦ θαύματος σὲ ἁπλὴ φράση. Ἀρχ.: Ἡγεμονεύοντας εἰς τὴν Κερκύραν Σίμων Λειόνος Μπάϊλος∙ σ. 34-45: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μαρίνου∙ σ. 38-44: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἐν βυθῷ πολλῶν ἁμαρτιῶν καταποντιζόμενον. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 41-42: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἦν ἐπὶ Καρίνου τοῦ βασιλέως∙ σ. 46-50: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων μαρτύρων Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης, καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Σοφίας (χωρὶς κανόνα καὶ συναξάριο).
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Τριαντάφυλλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1-50, 53-63 + 1 λ., ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σ. 51-52).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Σάρος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0283
Φυσικός αριθμός: 000325Ετος Εκδοσης : 1873
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 163, 37b. Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 98. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1873.695. Παναγιώτα Τζιβάρα, «Τὸ «Ὑμνολογίδιον» τοῦ Νικολάου Τριαντάφυλλου (1724). Ἡ ἱστορία μιᾶς ἔκδοσης», Πρακτικὰ ΚΓ΄ Πανελληνίου Ἱστορικοῦ Συνεδρίου (24, 25, 26 Μαΐου 2002), Θεσσαλονίκη 2003 σ. 149-150. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 152-154.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Κασσιοπία
Τίτλος : Ὑμνολογίδιον περιέχον τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ ὑπερφυοῦς καὶ φρικτοῦ θαύματος, γεγονότος διὰ τῆς ἁγίας καὶ σεβασμίου εἰκόνος τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Κασσιοπίας, ἐπὶ τῷ ἀδίκως τυφλωθέντι Στεφάνῳ, καὶ παραδόξως ὀμματωθέντι. Συντεθὲν δὲ καὶ τύποις ἐκδοθὲν ἐν ἔτει 1724 ὑπὸ Νικολάου Τριανταφύλλου Κερκυραίου. Νῦν δὲ μετατυπωθὲν ὑπὸ Ἀναστασίου Ι. Ἀρβανιτάκη, δημοδιδασκάλου. Τῷ πανιερωτάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ Κερκύρας Ἀντωνίῳ πανευσεβάστως ἀφιερωθέν. Ἐν Κερκύρᾳ. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ἡ Κέρκυρα». 1873.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-33: Ανατύπωση της έκδοσης του 1724.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Τριαντάφυλλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32 + ζ΄+ 1 λ. + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Κέρκυρα
Επιμελητής-διορθωτής : Αναστάσιος Αρβανιτάκης
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0284
Φυσικός αριθμός: 000326Ετος Εκδοσης : 1954
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 154.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Καστριανή
Τίτλος : Ἰωάννου Φ. Λαζαρίδου, Παναγία ἡ Καστριανή. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κέας. Ἱστορία, παρακλητικὸς κανών, συναξάριον. Ἀθῆναι 1954.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 13-17: Διήγησις περὶ τῆς εὑρέσεως ἐν τῇ νήσῳ Κέᾳ τῶν Κυκλάδων τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπονομαζομένης «Καστριανῆς». Ἀρχ.: Ἐν τῇ νήσῳ Κέᾳ, τῇ οὔσῃ ἐν ταῖς Κυκλάσιν. Συγγραφέας: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 20-27: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Κατεῖδον οὐράνιον πάλαι φῶς, ἔνθα ἡ εἰκών σου. Ἀκρ.: Κέας σκέπη, Καστριανή, πέλεις. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Λαζαρίδης Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 27 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0285
Φυσικός αριθμός: 000327Ετος Εκδοσης : 1956
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 154.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Κουκουζέλισσα
Τίτλος : Ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας. Οἰκονόμισσα, ἡ Κυρία Κουκουζέλισσα. Ὑπὸ μοναχοῦ Ἀλεξάνδρου Λαυριώτου. Ἐκδοτικὸς οἶκος - Ἀστήρ, Ἀλ. Κ. Ε. Παπαδημητρίου, Λυκούργου 10. Ἀθῆναι 1956.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 49-54: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν χάριν σου, κόρη, τὴν δαψιλῆ δίδου. Ἀκρ.: Τὰ καθ’ ἡμᾶς οἰκονόμει, κόρη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 58-61: Ὕμνος εὐχαριστήριος στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Ὦ Θεοτόκε Μαριάμ, ἡ κεχαριτωμένη.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 61 + 3 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αστήρ Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου
Επιμελητής-διορθωτής : Αλέξανδρος Λαυριώτης
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0286
Φυσικός αριθμός: 000328Ετος Εκδοσης : 1782
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 164, 39b. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 1075. Ν. Τωμαδάκης, «Ἁγιολογικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Δ΄. Ἡ Κυπριακὴ Ἁγιολογία καὶ Ὑμνογραφία ἐν σχέσει πρὸς τὰς Κυπριακὰς Ἀκολουθίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 46 (1983-1984) σ. 229. Σ. Περδίκης, «Βιβλιογραφία Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου», Ἐπετηρίδα Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 2 (1993) σ. 492-493. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 155-156.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Κυκκώτισσα
Τίτλος : Ἡ Περιγραφὴ τῆς Ἱερᾶς σεβασμίας καὶ βασιλικῆς Μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τῆς καὶ μέγα ἐχούσης τὸ αἰδέσιμον, διὰ τὸν ἱστορήσαντα αὐτὴν, ἀπόστολον Λουκᾶν τὸν εὐαγγελιστήν, τοῦ Κύκκου ἐπιφημιζομένης κατὰ τὴν νῆσον Κύπρον. Νῦν τὸ δεύτερον τύποις ἐκδοθεῖσα, καὶ εἰς φῶς ἀχθεῖσα ἐπιμελέστερον. Προστεθέντα τε, και τινα ἄλλα τῶν ἀναγκαίων, πρὸς περισσοτέραν βεβαίωσιν. Ἔτι δέ, καὶ θαυμάσιά τινα τῆς Θεοτόκου, τὰ πρότερον καὶ ἐς ὕστερον γινόμενα εἰς δόξαν αὐτῆς, καὶ πρὸς ὠφέλειαν μεγίστην τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Τὰ πάντα καλῶς διαταχθέντα μετ’ ἐπιμελείας καὶ ἀκριβοῦς ζητήσεως, καὶ διορθώσεως τοῦ πανιερωτάτου μητροπολίτου πρῴην Ἀγκύρας, κυρίου Σεραφεὶμ τοῦ Πισσιδείου. Ἔτι δὲ προσετέθησαν καὶ τὰ δύο πατριαρχικὰ συγγειλιώδη γράμματα, καὶ ἐπωφελῆ τινα ἄλλα, ἵνα διανέμωνται δωρεάν. Ἡγουμενεύοντος δὲ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Μελετίου. ᾳψπβ΄. Ἐνετίῃσιν. 1782. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori, e privilegio.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1: Στίχοι ἰαμβικοὶ πρὸς τὴν Θεοτόκον ἀειπάρθενον κόρην (στ. 10). Ἀρχ.: Δέξαι τὸ μικρὸν τοῦτο δῶρον, παρθένε. Ποιητής: Ἐφραὶμ <πατριάρχης Ἱεροσολύμων>∙ σ. 2: Ἕτεροι εἰς τὰ ὄρη, ἐν οἷς καὶ ἡ μονὴ ᾠκοδομήθη (στ. 17). Ἀρχ.: Κόκκου ὄρος χαῖρε, φῶς γάρ σοι ἐφάνη∙ σ. 2: Ὡς ἐκ προσώπου τοῦ ὄρους (στ. 7). Ἀρχ.: Κόκκου ὄρος κέκλειμαι παρθένου κόρης∙ σ. 3: Ἕτεροι πρὸς τὴν παρθένον (στ. 6). Ἀρχ.: Ἣν μονήν, κόρη, ἐγείραντες ἐκ βάθρων∙ σ. 3: Ἕτεροι εἰς τὴν αὐτὴν μητροπάρθενον κόρην (στ. 8). Ἀρχ.: Κόρη Μαρία καὶ παρθένε ἄνασσα∙ σ. 4: Ἕτεροι εἰς τὸ ὄρος (στ. 4). Ἀρχ.: Ὄρος τοῦ Κόκκου, τί σκυθρωπάζεις καὶ ταράττεσαι∙ σ. 4: Ἕτεροι πολιτικοί (στ. 12). Ἀρχ.: Πέντε βουνὰ τοῦ Κόκκου, πέντε στοιχεῖα, Μαρία∙ σ. 5-6: Στίχοι πολιτικοὶ εἰς τὴν αὐτὴν τῆς Κύκκου ἁγίαν εἰκόνα (στ. 58). Ἀρχ.: Θεοῦ τε μητρὸς εἰκόνα ἱστόρησον, ἀκέστωρ∙ σ. 7-16: Στιχηρὰ ψαλλόμενα στὴ λιτανία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεομήτορος∙ σ. 17-63: Διήγησις τῆς Περιγραφῆς. Ἀρχ.: Ὅλα βέβαια τοῦ Θεοῦ τὰ χαρίσματα∙ σ. 64-81: Διάφορα σιγγιλιώδη γράμματα∙ σ. 82-84: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πολλοῖς μαστιζόμενοι τοῖς δεινοῖς καὶ σοὶ προσελθόντες. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἐφραὶμ <πατριάρχης Ἱεροσολύμων>∙ σ. 85-88: Κανόνας μετὰ τὴν πυρπόληση τῆς μονῆς. Ἀκρ.: αβγ…χψω. ᾨδὴ Ἐφραίμ. Ἀρχ.: Ἅρμα τοῦ Λόγου σὺ ὑπάρχεις, Δέσποινα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἐφραὶμ <πατριάρχης Ἱεροσολύμων>.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Εφραίμ Ιεροσολύμων
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16 + 107 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής : Σεραφείμ Πισσίδειος
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0287
Φυσικός αριθμός: 000329Ετος Εκδοσης : 1816
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1816.1. S. Salaville – E. Dalleggio, Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs, t. I 1584-1850, Athènes 1958, ἀρ. 52. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 156.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Κυκκώτισσα
Τίτλος : Ἀζήμ πατησσὰχ Μοναστὴρ Κυκκονοῦν χεκμετλοῦ βαλιτουλλὰχ εἰκόνα τασφηροῦν, χαγιρλῆ πηνγαροῦν χεκμετναμὲ ταριχῆ πεανηντατήρ. Σίμτι Ἰκιντζὴ τεφὰ Πασμαγιᾶ Βεριλτεῖ, βὲ γαγέτλε ἐββελκιντὲν ζιατὲ, νιζὰμ βεριλὴπ, πεὰν ὀλουντοῦ σετζηηλτεῖ, βὲ ταχὶ πάζη ἰκτιζὰ ὀλὰν, ἰζτιὰτ σεηλὲρ ταρακὰ ὀλτοῦ. Σαππήκα Ἀγκαρά. Μητροπολίτου Σεραφείμ. Ἀτάλλιαλου Ῥαπικτὲν τεκμὶλ ὀλτοῦ πεανὰ τζικτεῖ. Βὲ ποῦ Τασφήρι Χεκμετναμὲ, Πασμαγιᾶ βεριλτεῖκι, τζοῦμλε Χριστιανλαρὰ χεταγὲ βεριλμὲκ οὐζερὲ, Μοναστὴρ ταραφηντάν. Μοναστηρὴν Ἡγούμενος σου ὀλατζάκ. Κυπριζλῆ, Μελέτιος ἱερομόναχος, Κίμσενιν, τεκαγιοὺτ ἐτμεσίγιλεν. Βενετικτὲ Πασμαγιᾶ Βεριλτεῖ. ᾳωις΄. Τζοῦμλε Ἀγιανλαροῦν, Ῥέεγι Τετπὴρ, Ἴζνη σσὲρ χοὺκμ ἐτμελερίγηλεν. ᾳωις΄. Ἐνετίῃσιν. 1816. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 44-52: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Τὴν σηπεδόνα τῆς ψυχῆς μου ξήρανον. Ἀκρ.: Τῇ ὑπεράγνῳ προστρέχω καὶ παρθένῳ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24 + 67 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0288
Φυσικός αριθμός: 000330Ετος Εκδοσης : 1817
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 165, 39c. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1817.89. Ν. Τωμαδάκης, «Ἁγιολογικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Δ΄. Ἡ Κυπριακὴ Ἁγιολογία καὶ Ὑμνογραφία ἐν σχέσει πρὸς τὰς Κυπριακὰς Ἀκολουθίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 46 (1983-1984) , σ. 229. Σ. Περδίκης, «Βιβλιογραφία Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου», Ἐπετηρίδα Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 2 (1993) σ. 494. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 156-158.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Κυκκώτισσα
Τίτλος : Περιγραφὴ τῆς Ἱερᾶς σεβασμίας καὶ βασιλικῆς Μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τῆς καὶ μέγα ἐχούσης τὸ αἰδέσιμον, διὰ τὸν ἱστορήσαντα αὐτὴν, ἀπόστολον Λουκᾶν τὸν εὐαγγελιστήν, τοῦ Κύκκου ἐπιφημιζομένης κατὰ τὴν νῆσον Κύπρον. Νῦν τρίτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἐπιμελέστερον, προστεθέντα τε και τινα ἄλλα τῶν ἀναγκαίων, πρὸς περισσοτέραν βεβαίωσιν. Ἔτι δὲ καὶ θαυμάσιά τινα τῆς Θεοτόκου, τὰ πρότερον, καὶ ἐς ὕστερον γινόμενα εἰς δόξαν αὐτῆς, καὶ πρὸς ὠφέλειαν μεγίστην τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Τὰ πάντα καλῶς διαταχθέντα μετ’ ἐπιμελείας καὶ ἀκριβοῦς ζητήσεως, καὶ διορθώσεως τοῦ πανιερωτάτου μητροπολίτου πρῴην Ἀγκύρας, κυρίου Σεραφεὶμ τοῦ Πισσιδείου. Ἔτι δὲ προσετέθησαν καὶ τρία πατριαρχικὰ συγγειλιώδη γράμματα, καὶ ἐπωφελῆ τινα ἄλλα, ἵνα διανέμηνται δωρεὰν. Ἡγουμενεύοντος τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Μελετίου Τρίτου. ᾳωιζ΄. Ἐνετίῃσιν. 1817. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1782.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Εφραίμ Ιεροσολύμων
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, φ. 1 λ. + σ. 132 + 16 πίνακες.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής : Σεραφείμ Πισσίδειος
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0289
Φυσικός αριθμός: 000331Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 165, 39d. Ν. Τωμαδάκης, «Ἁγιολογικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Δ΄. Ἡ Κυπριακὴ Ἁγιολογία καὶ Ὑμνογραφία ἐν σχέσει πρὸς τὰς Κυπριακὰς Ἀκολουθίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 46 (1983-1984) , σ. 229. Σ. Περδίκης, «Βιβλιογραφία Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου», Ἐπετηρίδα Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 2 (1993) σ. 494-495. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 158.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Κυκκώτισσα
Τίτλος : Περιγραφὴ τῆς Ἱερᾶς σεβασμίας καὶ βασιλικῆς Μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τῆς καὶ μέγα ἐχούσης τὸ αἰδέσιμον, διὰ τὸν Ἱστορήσαντα αὐτὴν, ἀπόστολον Λουκᾶν τὸν εὐαγγελιστήν, τοῦ Κύκκου ἐπιφημιζομένης κατὰ τὴν νῆσον Κύπρον. Νῦν τρίτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἐπιμελέστερον, προστεθέντα τε και τινα ἄλλα τῶν ἀναγκαίων πρὸς περισσοτέραν βεβαίωσιν. Ἔτι δὲ καὶ θαυμάσιά τινα τῆς Θεοτόκου, τὰ πρότερον, καὶ ἐς ὕστερον γινόμενα εἰς δόξαν αὐτῆς καὶ πρὸς ὠφέλειαν μεγίστην τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Τὰ πάντα καλῶς διαταχθέντα μετ’ ἐπιμελείας καὶ ἀκριβοῦς ζητήσεως, καὶ διορθώσεως τοῦ πανιερωτάτου μητροπολίτου πρῴην Ἀγκύρας, κυρίου Σεραφεὶμ τοῦ Πισσιδείου. Ἔτι δὲ προσετέθησαν καὶ τρία πατριαρχικὰ συγγειλιώδη γράμματα, καὶ ἐπωφελῆ τινα ἄλλα, ἵνα διανέμηνται δωρεὰν. Ἡγουμενεύοντος τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Μελετίου Τρίτου. ᾳωιζ΄. Ἐνετίῃσιν. 1817. Τετάρτη ἔκδοσις πιστὴ ἀνατύπωσις τῆς τρίτης ἐκδόσεως ἀδείᾳ τοῦ πανοσιωτάτου καθηγουμένου Κύκκου κ. Γερασίμου γενομένη δαπάναις τῶν κ. κ. Ἀγαμ. Γ. Ἰωαννίδου, Ι. Χατζηχαραλάμπους καὶ Κ. Γ. Ῥώσσου. Ἐν ἔτει 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-173: Ανατύπωση της έκδοσης του 1817.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Εφραίμ Ιεροσολύμων
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 194 + 14 πίνακες.
Χορηγός έκδοσης : Αγαμέμνων Ιωαννίδης Ι. Χατζηχαραλάμπους Κ.Γ. Ρώσσος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0290
Φυσικός αριθμός: 000332Ετος Εκδοσης : 1929
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 158-159.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μαχαιρά
Τίτλος : Ἡ ἐν Κύπρῳ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ. Ἱστορικὸν Διάγραμμα, Νείλου Τυπικὴ Διάταξις καὶ ἄλλα ἐπίσημα ἔγγραφα. Ἐκδιδόμενα ὑπὸ Σίμου Μενάνδρου. Δαπάναις τῆς ἀδελφότητος τῆς Μονῆς. Ἐπιμελείᾳ δὲ Χαριλάου Παπαϊωάννου. Ἐν Πειραιεῖ. 1929.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 113-116: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ. Ἐμπαθὴς ὑπάρχων ὁ δυστυχής. Ἀκρ.: Ἐφραὶμ προσάγει, παρθένε, σοὶ τὸν ὕμνον. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἐφραὶμ <πατριάρχης Ἱεροσολύμων>.
Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
Συγγραφέας / Ποιητής : Εφραίμ Ιεροσολύμων
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 6 χ.ἀ. + 159 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Αδελφότης Ιεράς Μονής Μαχαιρά
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Σίμος Μενάνδρου Χαρίλαος Παπαϊωάννου
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0291
Φυσικός αριθμός: 000333Ετος Εκδοσης : 1853
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 166, 41. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 6042. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 159.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυροβλύτισσα
Τίτλος : Νοερὰ Σύνοψις, ἤτοι διδασκαλία τῆς νηπτικῆς, ἤγουν τῆς νοερᾶς προσευχῆς, διὰ τῆς πρακτικῆς καὶ θεωρητικῆς ἀρετῆς προσγινομένης, ὅπου μὲ τὰς φυσικὰς ἐνεργείας ὁ ἄνθρωπος ἀναβιβάζεται εἰς τὰς τῆς χάριτος γνώσεις καὶ εἰς τὰς θείας ἀποκαλύψεις. Εἰς ἣν συνάπτεται καὶ ὁ παρακλητικὸς κανὼν εἰς τὴν Ὑπαπαντήν, ψαλλόμενος κατὰ πᾶσαν Κυριακὴν ἑσπέρας τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ἐν τῷ καθολικῷ τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ. Ἔτι δὲ καὶ ὁ ἐγκωμιαστικὸς λόγος τοῦ ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου πρὸς τὸν Μέγαν Βασίλειον Καὶ ταῦτα πρὸς μνήμην Σωφρονίου τοῦ Ἁγιοπαυλίτου τοῦ καὶ καθηγουμένου τῆς αὐτῆς μονῆς τυγχάνοντος. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως (παρὰ τῇ Πύλῃ τῆς Ἀγορᾶς, ἀριθ. 420.) 1853.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 55-65: Ἡ ἀκολουθία τοῦ παρακλητικοῦ κανόνα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μυροβλύτισσας, μετὰ τῆς Ὑπαπαντῆς τῆς τοῦ ἁγίου Παύλου Ἱερᾶς Μονῆς∙ σ. 56-63: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Σῶσαι θέλων, σῶτερ, φύσιν βροτῶν ἀφ’ ὕψους. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 67-78: Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Ἐγκώμιο στὸ Μέγα Βασίλειο. Ἀρχ.: Κλίνατέ μοι τὰς ἀκοάς, ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 246).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Εφραίμ Σύρος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 78 + 2 λ. Στὸ ἐξώφυλλο ἀναγράφεται ἔτος ἐκδόσεως τὸ 1854.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Χ. Νικολαΐδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0292
Φυσικός αριθμός: 000334Ετος Εκδοσης : 1744
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 167, 42a. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 312. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 159-160.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιότισσας. Εἰς τὸ ὑπερφυὲς θαῦμα, ὅπερ ἐνήργησε διὰ τῆς πανσέπτου θείας εἰκόνος αὐτῆς, ἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων, ὅτε τὸν παράλυτον ἤγειρε μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας τῆς ἁγίας αὐτῆς κοιμήσεως. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου, καὶ σοφωτάτου κυρίου, κὺρ Σωφρονίου ἐπισκόπου Κυθήρων τοῦ Παγκάλου. Ἀντιγραφεῖσα δὲ παρὰ τοῦ ἐλαχίστου δούλου αὐτῆς Δομινίκου Βενερίου, πλείστοις καὶ ἐξαισίοις τερατουργήμασι εὐεργετηθέντος παρὰ τῆς αὐτῆς ἁγίας εἰκόνος. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα καὶ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. Ἑνετίῃσι, ᾳψμδ́. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. 1744. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-43: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-41: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνήσωμεν ἅπαντες πίστει καὶ πόθῳ. Ἀκρ.: Ὕμνον ᾄδω σοι καινόν, παρθένε Μαρία ἁγνή. Μελέτιος Καλλονᾶς. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Μελέτιος Καλλονᾶς∙ σ. 13-41: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν θείαν παράσχου μοι, Λόγε, σοφίαν. Ἀκρ.: Τὴν μητέρα μέλψωμεν ἀρρήτου Λόγου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Σωφρόνιος Πάγκαλος∙ σ. 13-42: Ὁ Γ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν ἀχλὺν καθάρισον, ἁγνή, τοῦ νοός μου. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ. Ποιητής: Σωφρόνιος Πάγκαλος∙ σ. 22-36: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Εὑρισκόμενος εἰς ταύτην τὴν νῆσον τῶν Κυθήρων.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς Σωφρόνιος Πάγκαλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 43 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Βόρτολις
Επιμελητής-διορθωτής : Δομήνικος Βενέριος
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0293
Φυσικός αριθμός: 000335Ετος Εκδοσης : 1811
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 168, 42c. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1811.6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 160.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας εἰς τὸ ὑπερφυὲς θαῦμα, ὅπερ ἐνήργησε διὰ τῆς πανσέπτου θείας εἰκόνος αὐτῆς, τῆς ἐπιλεγομένης Μυρτιδιωτίσσηςἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων, ὅτε τὸν παράλυτον ἤγειρε μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας τῆς ἁγίας αὐτῆς Κοιμήσεως. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου, καὶ σοφωτάτου κυρίου, κὺρ Σωφρονίου ἐπισκόπου Κυθήρων τοῦ Παγκάλου. Ἀντιγραφεῖσα δὲ παρὰ τοῦ ἐλαχίστου δούλου αὐτῆς, μακαρίτου εὐγενοῦς, Δομινίκου Βενερίου, πλείστοις καὶ ἐξαισίοις τερατουργήμασι εὐεργετηθέντος παρὰ τῆς αὐτῆς ἁγίας εἰκόνος. Νῦν τὸ δεύτερον τύποις ἐκδοθεῖσα δι’ ἀδείας καὶ προτροπῆς τοῦ παναγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Ἱερεμίου. Σπουδῇ τε καὶ ἀναλώμασι τοῦ ἐν ἰατροφιλοσόφοις εὐγενοῦς κυρίου Δόκτωρος Ἐμμανουὴλ Μόρμορη ποτὲ Δόκτωρος Γεωργίου Κυθηρίου, τοῦ θαυμασίως ἐνεργείᾳ τῆς προαινεθείσης τερατουργοῦ ἱερᾶς θεομητορικῆς εἰκόνος ἀπὸ πάθους δεινοῦ καὶ ἀνιάτου ἀπαλλαγέντος καὶ θεραπευθέντος. Ἐπιθεωρίᾳ δὲ καὶ ἐπιδιορθώσει δευτερεύοντος Γερασίμου Βυζαντίου. Ἐν τῷ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείῳ. Ἐν ἔτει, 1811.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-38: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1774).
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς Σωφρόνιος Πάγκαλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 38.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής : Γεράσιμος Βυζάντιος Δομήνικος Βενέριος
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0294
Φυσικός αριθμός: 000336Ετος Εκδοσης : 1849
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 169, 42e. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 4948. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 161.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιοτίσσης. Εἰς τὸ ὑπερφυὲς θαῦμα, ὅπερ ἐνήργησε διὰ τῆς πανσέπτου θείας εἰκόνος αὐτῆς ἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων, ὅτε τὸν παράλυτον ἤγειρε μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας τῆς ἁγίας αὐτῆς Κοιμήσεως. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου καὶ σοφωτάτου κυρίου κυρίου Σωφρονίου ἐπισκόπου Κυθήρων τοῦ Παγκάλου. Καὶ αὖθις μετατυπωθεῖσα ἐπιμελείᾳ Νικολάου Α. Πολλάνη. Κεφαλληνία, Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἡ Σάλπιγξ. 1849.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 15-65: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1774).
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς Σωφρόνιος Πάγκαλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 72.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Σάλπιγξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0295
Φυσικός αριθμός: 000337Ετος Εκδοσης : 1865
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 170, 42h. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1865.13. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 161.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας εἰς τὸ ὑπερφυὲς θαῦμα, ὅπερ ἐνήργησε διὰ τῆς πανσέπτου Θείας εἰκόνος αὐτῆς τῆς ἐπιλεγομένης Μυρτιδιοτίσσης ἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων, ὅτε τὸν παράλυτον ἤγειρε μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας τῆς ἁγίας αὐτῆς Κοιμήσεως. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου, καὶ σοφωτάτου κυρίου, κὺρ Σοφρονίου ἐπισκόπου Κυθήρων τοῦ Παγκάλου. Ἀντιγραφεῖσα δὲ παρὰ τοῦ ἐλαχίστου δούλου αὐτῆς, μακαρίτου εὐγενοῦς, Δομενίκου Βενερίου πλείστοις καὶ ἐξαισίοις τερατουργήμασι εὐεργετηθέντος παρὰ τῆς αὐτῆς εἰκόνος. Νῦν τὸ τέταρτον τύποις ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τῶν ἐνταῦθα παρεπηδημούντων εὐσεβῶν συνδρομητῶν Κυθηραίων. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Εὐαγγελισμοῦ» Δ. Καρακατσάνη (ὁδὸς Ἁγίου Μάρκου ἀριθ. 34). 1865.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-32: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1774).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς Σωφρόνιος Πάγκαλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης : Εν Αθήναις παρεπιδημούντες Κυθηραίοι
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ευαγγελισμός" Δ. Καρακατσάνης
Επιμελητής-διορθωτής : Δομήνικος Βενέριος
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0296
Φυσικός αριθμός: 000338Ετος Εκδοσης : 1879
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 170, 42i. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1879.20. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 161-162.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας εἰς τὸ ὑπερφυὲς θαῦμα, ὅπερ ἐνήργησε διὰ τῆς πανσέπτου θείας εἰκόνος αὐτῆς, τῆς ἐπιλεγομένης Μυρτιδιοτίσσης ἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων, ὅτε τὸν παράλυτον ἤγειρε μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας τῆς ἁγίας αὐτῆς Κοιμήσεως. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου, καὶ σοφωτάτου Κ. Σωφρονίου ἐπισκόπου Κυθήρων τοῦ Παγκάλου. Ἀντιγραφεῖσα δὲ παρὰ τοῦ ἐλαχίστου δούλου αὐτῆς, μακαρίτου εὐγενοῦς, Δομενίκου Βενερίου πλείστοις καὶ ἐξαισίοις τερατουργήμασι εὐεργετηθέντος παρὰ τῆς αὐτῆς ἁγίας εἰκόνος. Ἐν Σμύρνῃ, τύποις Ν. Χέλμη. 1879.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-36: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1774).
Τόπος έκδοσης: Σμύρνη
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς Σωφρόνιος Πάγκαλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Χέλμης
Επιμελητής-διορθωτής : Δομένικος Βενέριος
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0297
Φυσικός αριθμός: 000339Ετος Εκδοσης : 1882
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 170, 42k. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1882.17. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 162.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ὑμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας εἰς τὸ ὑπερφυὲς θαῦμα, ὅπερ ἐνήργησε διὰ τῆς πανσέπτου θείας εἰκόνος αὐτῆς, τῆς ἐπιλεγομένης Μυρτιδιοτίσσης ἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων, ὅτε τὸν παράλυτον ἤγειρε μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας τῆς ἁγίας αὐτῆς Κοιμήσεως. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου, καὶ σοφωτάτου κυρίου κὺρ Σωφρονίου ἐπισκόπου Κυθήρων τοῦ Παγκάλου. Ἀντιγραφεῖσα δὲ παρὰ τοῦ ἐλαχίστου δούλου αὐτῆς μακαρίτου εὐγενοῦς Δομενίκου Βενερίου πλείστοις καὶ ἐξαισίοις τερατουργήμασι εὐεργετηθέντος παρὰ τῆς αὐτῆς ἁγίας εἰκόνος. Νῦν τὸ τέταρτον ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τοῦ ἐν Πειραιεῖ Κυθηραίου Ματθαίου Θ. Κασιμάτη. Ἐν Πειραιεῖ, τύποις Ἀντ. Χ. Κωνσταντινίδου. 1882.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-40: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1744).
Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς Σωφρόνιος Πάγκαλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης : Ματθαίος Κασιμάτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Κωνσταντινίδης
Επιμελητής-διορθωτής : Δομήνικος Βενέριος
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0298
Φυσικός αριθμός: 000340Ετος Εκδοσης : 1894
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 171, 42l. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1894.26. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 162-163.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας εἰς τὸ ὑπερφυὲς θαῦμα, ὅπερ ἐνήργησε διὰ τῆς πανσέπτου θείας εἰκόνος αὐτῆς, τῆς ἐπιλεγομένης Μυρτιδιοτίσσης ἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων, ὅτε τὸν παράλυτον ἤγειρε μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας τῆς ἁγίας αὐτῆς Κοιμήσεως. ΣυντεθεῖΑθσα μὲν παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου, καὶ σοφωτάτου κυρίου κυρίου Σωφρονίου ἐπισκόπου Κυθήρων τοῦ Παγκάλου. Ἀντιγραφεῖσα δὲ παρὰ τοῦ ἐλαχίστου δούλου αὐτῆς μακαρίτου εὐγενοῦς Δομενίκου Βενερίου πλείστοις καὶ ἐξαισίοις τερατουργήμασιν εὐεργετηθέντος παρὰ τῆς αὐτῆς ἁγίας εἰκόνος. Νῦν τὸ πέμπτον ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐν Ἀθήναις Κυθηρίου Ἰωάννου Δ. Κουμεσοπούλου . Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἰωάννου Νικολαΐδου. 1894.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-38: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1744).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς Σωφρόνιος Πάγκαλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Νικολαΐδης
Επιμελητής-διορθωτής : Δομήνικος Βενέριος Ιωάννης Κουμεσόπουλος
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0299
Φυσικός αριθμός: 000343Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 171, 42m. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.426. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 163.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἡ Θεία καὶ Ἱερὰ ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσπίνης ὑμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιοτίσσης εἰς τὸ ὑπερφιὲς θαῦμα, ὅπερ ἐνήργησε διὰ τῆς πανσέπτου θείας εἰκόνος αὐτῆς ἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων, ὅτε τὸν παράλυτον ἤγειρε μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας τῆς ἁγίας αὐτῆς Κοιμήσεως. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου καὶ σοφωτάτου κυρίου κυρίου Σωφρονίου ἐπισκόπου Κυθήρων τοῦ Παγκάλου. Καὶ αὖθις μετατυπωθεῖσα ἐπιμελείᾳ Ἰ. Μεταξᾶ Λασκαράτου. Ἐν Κεφαλληνίᾳ, τύποις Ἡ «Κεφαλληνία». 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-50: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1744).
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς Σωφρόνιος Πάγκαλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 54.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Κεφαλληνία
Επιμελητής-διορθωτής : Ι. Μεταξάς Λασκαράτος
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0300
Φυσικός αριθμός: 000344Ετος Εκδοσης : 1909
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 172, 42n. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 163.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης. Συνταχθεῖσα μὲν τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου ἐπισκόπου Κυθήρων Σωφρονίου τοῦ Παγκάλου, ἀκμάσαντος περὶ τὰ μέσα τοῦ ιζ΄ αἰῶνος (1640), ἐκδοθεῖσα δὲ πολλάκις καὶ ἐξαντληθεῖσα, ἐκδίδοται νῦν ἐπηυξημένη καὶ διωρθωμένη χάριν τῶν τε εὐσεβῶν Κυθηρίων καὶ πάντων τῶν πολλαχόθεν καὶ καθ’ ἑκάστην προσερχομένων εἰς τὸν ναὸν τῆς εὑρέσεως τῆς θαυματουργοῦ καὶ πανσέπτου εἰκόνος εὐλαβῶν προσκυνητῶν. Ὑπὸ Εὐθυμίου Καββαθᾶ Ἐπισκόπου Κυθήρων. «Θεοτόκε ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν χριστιανῶν, σκέπε, φρούρει, φύλαττε τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σέ». Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σπυρ. Κουσουλίνου, πλατεῖα Ἁγίων Θεοδώρων. 1909.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 15-58: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση τοῦ 1744∙ ἐκτὸς τοῦ συναξαρίου)∙ σ. 59-98: Ἡ εὕρεση τῆς εἰκόνας καὶ τὰ θαύματα τῆς Μυρτιδιώτισσας. Ἀρχ.: Εἰς τὴν δυτικὴν ἄκραν τῆς νήσου ὅλως ἀκατοίκητον.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς Σωφρόνιος Πάγκαλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 106.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σπυρίδ. Κουσουλίνου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0301
Φυσικός αριθμός: 000345Ετος Εκδοσης : 1953
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 164.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης. Ψαλλομένη τὴν 24ην Σεπτεμβρίου. Συνεγράφη παρὰ Σοφοκλέους Δ. Καλούτση. Ἐνεκρίθη παρὰ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. »Πόθῳ καὶ χαρᾷ ὁ λαὸς Κυθηραίων »Τὴν τῆς Νήσου ἄγρυπνον ὑμνεῖ Προστάτιν. Ἐκδίδοται δαπάναις καὶ ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ Ἱεροῦ Καθιδρύματος Μυρτιδιωτίσσης. Ἔκδοσις πρώτη. Τύποις: «Μπουκέτου», πλατεῖα Κλαυθμῶνος. Ἀθῆναι 1953.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 19-49: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Σοφοκλῆς Δ. Καλούτσης∙ σ. 35-44: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Καλλιεπείας παράσχου λόγον ὁ τῆς σοφίας. Ἀκρ.: Κυθηραίων ὑμνῶ Μυρτιδιώτισσαν κλέος. Σ. Κ. Ἦχ. α΄. Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ. Ποιητής: Σοφοκλῆς Δ. Καλούτσης∙ σ. 51-119: Διήγηση γιὰ τὴν εὕρεση τῆς εἰκόνας καὶ τὰ θαύματα τῆς Μυρτιδιώτισσας. Ἀρχ.: Ἡ πάνσεπτος καὶ χαριτόβρυτος εἰκών.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σοφοκλής Καλούτσης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 119 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Ιερόν Καθίδρυμα Μυρτιδιωτίσσης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Μπουκέτο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0302
Φυσικός αριθμός: 000346Ετος Εκδοσης : 1965
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 164.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία πανηγυρικὴ τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς ἐπιλεγομένης Μυρτιδιωτίσσης ὅτε τὸν παράλυτον ἤγειρε ἐν τῇ νήσῳ τῶν Κυθήρων τεσσαράκοντα ἡμέρας μετὰ τὴν ἁγίαν αὐτῆς Κοίμησιν καὶ τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου Θέκλης. Ψαλλομένη τὴν 24ην Σεπτεμβρίου. Ἐπιμελείᾳ ἀρχιμ. Βασιλείου Μαρκάκη. 1965. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Υἱῶν Σωτ. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-18: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1744, σ. 13-41)∙ σ. 10-18: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1744, σ. 13-42)∙ σ. 11-18: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Θέκλας. Ἀκρ.: <Ἡ πρωτομάρτυς ἐνθέως δοξάζεται>. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ἀρχ.: Ἦχος γλώττης οὐ σθένει. Ποιητής: Ἰωάννης μοναχός∙ σ. 21-26: Ἡ διήγηση τοῦ θαύματος τῆς Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης. Ἀρχ.: Εἰς τὴν νῆσον Κύθηρα εὑρίσκετο ἕνας ἐρημότοπος∙ σ. 27-33: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς Γοργοϋπηκόου. Ἀρχ.: Θαυμάτων τῶν θείων σου τὴν πληθύν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μοναχός Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 33 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής : Βασίλειος Μαρκάκης Αρχιμανδρίτης
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0303
Φυσικός αριθμός: 000347Ετος Εκδοσης : 1976
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 165.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Παληανή
Τίτλος : Ἱερὰ Μονὴ Παληανῆς, Ἱστορικὰ στοιχεῖα, Ἀσματικὰ στοιχεῖα τῆς Ἐγκλείστου Θεοτόκου (Μυρτιωτίσσης). Εἰς Βενερᾶτον Ἡρακλείου Κρήτης. Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Παληανῆς. 1976.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σσ. 13-41: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Κάλλιστος Λαβδάκης ὁ Ἐπανωσηφήτης∙ σ. 21-30: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Δεῦτε, ὦ φιλέορτοι, τὴν παναγίαν ὑμνήσωμεν. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 25-27: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Κατὰ τὰ παλαιὰ χρόνια, δηλαδὴ πρὸ τοῦ 350 μ.Χ.∙ σ. 33-41: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Οἶκος: Ἄγγελοι τῆς παρθένου γεγονότες οἱ τότε χωρικοί.
Τόπος έκδοσης: Ηράκλειο
Συγγραφέας / Ποιητής : Κάλλιστος Λαβδάκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 59 + 4 χ.ἀ. 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιερά Μονή Παληανής
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :





ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0305
Φυσικός αριθμός: 000349Ετος Εκδοσης : 1857
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 173, 45. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 7118. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 165-166.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Παργιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία εἰς τὸ ἐν τῇ πόλει Πάργῃ γεγονὸς ὑπερφυὲς θαυμάσιον παρὰ τῆς ἁγιωτάτης εἰκόνος τῆς ἀειπαρθένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας. Ψαλλομένη τῇ ια΄. Φευρουαρίου. Ἀδείᾳ τοῦ πανιερωτάτου Μ. Κερκύρας. Ἐκδίδεται ἐπιμελείᾳ μὲν ἱερομονάχου Σ. Σκορδίλη. Δαπάνῃ δὲ Σταματίου Π. Δεσύλλα. Ἐν Κερκύρᾳ, τυπογραφεῖον Ἑρμῆς Α. Τερζάκη καὶ Θ. Ῥωμαίου. 1857.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνήσωμεν σήμερον, δῆμος Παργίων. Ἀκρ.: Ὑμνῶ τὸ θαῦμα εἰκόνος τῆς σῆς, κόρη. Ἀνδρέας. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἀνδρέας ἱερεὺς Ἱδρωμένος ὁ Πάργιος∙ σ. 13-16: Ἡ συνοπτικὴ διήγηση τοῦ θαύματος. Ἀρχ.: Ὁποία χαρὰ δι’ ἕνα στρατηγὸν ὅταν μάθῃ.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ανδρέας Ιδρωμένος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 20.
Χορηγός έκδοσης : Σταμάτιος Δεσύλλας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ερμής" Αντωνίου Τερζάκη
Επιμελητής-διορθωτής : Σ. Σκορδίλης ιερομόναχος
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0306
Φυσικός αριθμός: 000350Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 166.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Πορταΐτισσα
Τίτλος : Ἡ Πορταΐτισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων. Α΄. Κανὼν παρακλητικός Β΄. Ἱστορικόν Γ΄. Μερικὰ θαύματα. Ἔκδοσις νῦν τὸ πρῶτον ὑπὸ Νεκταρίου Κατσαροῦ μοναχοῦ, Διευθυντοῦ ἁγιορειτικοῦ τυπογραφείου. Αὔξ. ἀριθ. ἐκδόσ. 30. Ἐκ τοῦ καλλιτεχνικοῦ τυπογραφείου τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους - Ἄθω. 1952 Ἅγιον Ὄρος 1952.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-18: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τὰ μεγαλεῖα τῆς σεπτῆς εἰκόνος σου ἀνευφημῆσαι. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 19-29: Τὸ ἱστορικὸ τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου Πορταΐτισσας. Ἀρχ.: Κατὰ τὸν θ΄ αἰῶνα μετὰ Χριστόν, ἐπὶ τῆς βασιλείας∙ σ. 30-40: Μερικὰ θαύματα τῆς Πορταΐτισσας.
Τόπος έκδοσης: Άγιον Όρος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Τυπογραφείο Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους
Επιμελητής-διορθωτής : Νεκτάριος Κατσαρός
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0307
Φυσικός αριθμός: 000351Ετος Εκδοσης : 1953
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 166.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Πορταΐτισσα
Τίτλος : Ἔκδοσις «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης». Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν ὑπεραγίαν ἡμῶν Θεοτόκον τὴν Πορταΐτισσαν τῆς Ἱ. Μονῆς τῶν Ἰβήρων ληφθεὶς παρὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἱβήρων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. Μετὰ τοῦ ἱστορικοῦ αὐτῆς καὶ μερικῶν θαυμάτων. Ποίημα Γερασίμου μον. Μικραγιαννανίτου. 1953. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1952.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :




ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0308
Φυσικός αριθμός: 000352Ετος Εκδοσης : 1959
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 166-167.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Πορταΐτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς ἐπονομαζομένης Πορταϊτίσσης. Τῆς κατ’ ἐξαίρετον τρόπον φρουροῦ καὶ προστάτιδος τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους τοῦ Ἄθωνος. Ἧς ἡ θαυματουργὸς εἰκὼν εὕρηται ἐν τῇ Ἱερᾷ καὶ σεβασμίᾳ Μονῇ τῶν Ἰβήρων. Ἐν τέλει προστίθεται καὶ τὸ ἱστορικὸν τῆς παραδόξου ἐλεύσεως αὐτῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. Ἐποιήθη ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννίτου ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἤδη ἐκδίδοται τὸ πρῶτον, κατ’ ἔγκρισιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, ὑπὸ Φιλοθέου μοναχοῦ Ἁγιορείτου. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἡ Πορταΐτισσα». Καρυαί. Ἅγιον Ὄρος 1959.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-30: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 17-27: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀναστάσεως ἡμέραν τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ ἄγοντες. Ἀκρ.: Γερασίμου (στὰ τελευταῖα θεοτοκία). Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 18-28: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν ἔλευσιν, ἄχραντε, τῆς παναγίας εἰκόνος σου. Ἀκρ.: Τῇ Πορταϊτίσσῃ αἶνον πλέκω. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 33-62: Ανατύπωση της έκδοσης του 1952.
Τόπος έκδοσης: Άγιον Όρος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 62 + 1 λ. + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Φιλόθεος μοναχός Αγιορείτης
Παρατηρήσεις :




Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'