Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 17
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0299
Φυσικός αριθμός: 000343Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 171, 42m. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.426. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 163.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἡ Θεία καὶ Ἱερὰ ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσπίνης ὑμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιοτίσσης εἰς τὸ ὑπερφιὲς θαῦμα, ὅπερ ἐνήργησε διὰ τῆς πανσέπτου θείας εἰκόνος αὐτῆς ἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων, ὅτε τὸν παράλυτον ἤγειρε μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας τῆς ἁγίας αὐτῆς Κοιμήσεως. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου καὶ σοφωτάτου κυρίου κυρίου Σωφρονίου ἐπισκόπου Κυθήρων τοῦ Παγκάλου. Καὶ αὖθις μετατυπωθεῖσα ἐπιμελείᾳ Ἰ. Μεταξᾶ Λασκαράτου. Ἐν Κεφαλληνίᾳ, τύποις Ἡ «Κεφαλληνία». 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-50: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1744).
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς Σωφρόνιος Πάγκαλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 54.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Κεφαλληνία
Επιμελητής-διορθωτής : Ι. Μεταξάς Λασκαράτος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0300
Φυσικός αριθμός: 000344Ετος Εκδοσης : 1909
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 172, 42n. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 163.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης. Συνταχθεῖσα μὲν τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου ἐπισκόπου Κυθήρων Σωφρονίου τοῦ Παγκάλου, ἀκμάσαντος περὶ τὰ μέσα τοῦ ιζ΄ αἰῶνος (1640), ἐκδοθεῖσα δὲ πολλάκις καὶ ἐξαντληθεῖσα, ἐκδίδοται νῦν ἐπηυξημένη καὶ διωρθωμένη χάριν τῶν τε εὐσεβῶν Κυθηρίων καὶ πάντων τῶν πολλαχόθεν καὶ καθ’ ἑκάστην προσερχομένων εἰς τὸν ναὸν τῆς εὑρέσεως τῆς θαυματουργοῦ καὶ πανσέπτου εἰκόνος εὐλαβῶν προσκυνητῶν. Ὑπὸ Εὐθυμίου Καββαθᾶ Ἐπισκόπου Κυθήρων. «Θεοτόκε ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν χριστιανῶν, σκέπε, φρούρει, φύλαττε τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σέ». Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σπυρ. Κουσουλίνου, πλατεῖα Ἁγίων Θεοδώρων. 1909.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 15-58: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση τοῦ 1744∙ ἐκτὸς τοῦ συναξαρίου)∙ σ. 59-98: Ἡ εὕρεση τῆς εἰκόνας καὶ τὰ θαύματα τῆς Μυρτιδιώτισσας. Ἀρχ.: Εἰς τὴν δυτικὴν ἄκραν τῆς νήσου ὅλως ἀκατοίκητον.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς Σωφρόνιος Πάγκαλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 106.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σπυρίδ. Κουσουλίνου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0301
Φυσικός αριθμός: 000345Ετος Εκδοσης : 1953
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 164.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης. Ψαλλομένη τὴν 24ην Σεπτεμβρίου. Συνεγράφη παρὰ Σοφοκλέους Δ. Καλούτση. Ἐνεκρίθη παρὰ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. »Πόθῳ καὶ χαρᾷ ὁ λαὸς Κυθηραίων »Τὴν τῆς Νήσου ἄγρυπνον ὑμνεῖ Προστάτιν. Ἐκδίδοται δαπάναις καὶ ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ Ἱεροῦ Καθιδρύματος Μυρτιδιωτίσσης. Ἔκδοσις πρώτη. Τύποις: «Μπουκέτου», πλατεῖα Κλαυθμῶνος. Ἀθῆναι 1953.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 19-49: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Σοφοκλῆς Δ. Καλούτσης∙ σ. 35-44: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Καλλιεπείας παράσχου λόγον ὁ τῆς σοφίας. Ἀκρ.: Κυθηραίων ὑμνῶ Μυρτιδιώτισσαν κλέος. Σ. Κ. Ἦχ. α΄. Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ. Ποιητής: Σοφοκλῆς Δ. Καλούτσης∙ σ. 51-119: Διήγηση γιὰ τὴν εὕρεση τῆς εἰκόνας καὶ τὰ θαύματα τῆς Μυρτιδιώτισσας. Ἀρχ.: Ἡ πάνσεπτος καὶ χαριτόβρυτος εἰκών.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σοφοκλής Καλούτσης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 119 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Ιερόν Καθίδρυμα Μυρτιδιωτίσσης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Μπουκέτο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0302
Φυσικός αριθμός: 000346Ετος Εκδοσης : 1965
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 164.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία πανηγυρικὴ τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς ἐπιλεγομένης Μυρτιδιωτίσσης ὅτε τὸν παράλυτον ἤγειρε ἐν τῇ νήσῳ τῶν Κυθήρων τεσσαράκοντα ἡμέρας μετὰ τὴν ἁγίαν αὐτῆς Κοίμησιν καὶ τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου Θέκλης. Ψαλλομένη τὴν 24ην Σεπτεμβρίου. Ἐπιμελείᾳ ἀρχιμ. Βασιλείου Μαρκάκη. 1965. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Υἱῶν Σωτ. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-18: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1744, σ. 13-41)∙ σ. 10-18: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1744, σ. 13-42)∙ σ. 11-18: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Θέκλας. Ἀκρ.: <Ἡ πρωτομάρτυς ἐνθέως δοξάζεται>. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ἀρχ.: Ἦχος γλώττης οὐ σθένει. Ποιητής: Ἰωάννης μοναχός∙ σ. 21-26: Ἡ διήγηση τοῦ θαύματος τῆς Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης. Ἀρχ.: Εἰς τὴν νῆσον Κύθηρα εὑρίσκετο ἕνας ἐρημότοπος∙ σ. 27-33: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς Γοργοϋπηκόου. Ἀρχ.: Θαυμάτων τῶν θείων σου τὴν πληθύν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μοναχός Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 33 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής : Βασίλειος Μαρκάκης Αρχιμανδρίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0303
Φυσικός αριθμός: 000347Ετος Εκδοσης : 1976
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 165.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Παληανή
Τίτλος : Ἱερὰ Μονὴ Παληανῆς, Ἱστορικὰ στοιχεῖα, Ἀσματικὰ στοιχεῖα τῆς Ἐγκλείστου Θεοτόκου (Μυρτιωτίσσης). Εἰς Βενερᾶτον Ἡρακλείου Κρήτης. Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Παληανῆς. 1976.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σσ. 13-41: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Κάλλιστος Λαβδάκης ὁ Ἐπανωσηφήτης∙ σ. 21-30: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Δεῦτε, ὦ φιλέορτοι, τὴν παναγίαν ὑμνήσωμεν. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 25-27: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Κατὰ τὰ παλαιὰ χρόνια, δηλαδὴ πρὸ τοῦ 350 μ.Χ.∙ σ. 33-41: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Οἶκος: Ἄγγελοι τῆς παρθένου γεγονότες οἱ τότε χωρικοί.
Τόπος έκδοσης: Ηράκλειο
Συγγραφέας / Ποιητής : Κάλλιστος Λαβδάκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 59 + 4 χ.ἀ. 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιερά Μονή Παληανής
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0305
Φυσικός αριθμός: 000349Ετος Εκδοσης : 1857
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 173, 45. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 7118. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 165-166.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Παργιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία εἰς τὸ ἐν τῇ πόλει Πάργῃ γεγονὸς ὑπερφυὲς θαυμάσιον παρὰ τῆς ἁγιωτάτης εἰκόνος τῆς ἀειπαρθένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας. Ψαλλομένη τῇ ια΄. Φευρουαρίου. Ἀδείᾳ τοῦ πανιερωτάτου Μ. Κερκύρας. Ἐκδίδεται ἐπιμελείᾳ μὲν ἱερομονάχου Σ. Σκορδίλη. Δαπάνῃ δὲ Σταματίου Π. Δεσύλλα. Ἐν Κερκύρᾳ, τυπογραφεῖον Ἑρμῆς Α. Τερζάκη καὶ Θ. Ῥωμαίου. 1857.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνήσωμεν σήμερον, δῆμος Παργίων. Ἀκρ.: Ὑμνῶ τὸ θαῦμα εἰκόνος τῆς σῆς, κόρη. Ἀνδρέας. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἀνδρέας ἱερεὺς Ἱδρωμένος ὁ Πάργιος∙ σ. 13-16: Ἡ συνοπτικὴ διήγηση τοῦ θαύματος. Ἀρχ.: Ὁποία χαρὰ δι’ ἕνα στρατηγὸν ὅταν μάθῃ.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ανδρέας Ιδρωμένος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 20.
Χορηγός έκδοσης : Σταμάτιος Δεσύλλας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ερμής" Αντωνίου Τερζάκη
Επιμελητής-διορθωτής : Σ. Σκορδίλης ιερομόναχος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0306
Φυσικός αριθμός: 000350Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 166.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Πορταΐτισσα
Τίτλος : Ἡ Πορταΐτισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων. Α΄. Κανὼν παρακλητικός Β΄. Ἱστορικόν Γ΄. Μερικὰ θαύματα. Ἔκδοσις νῦν τὸ πρῶτον ὑπὸ Νεκταρίου Κατσαροῦ μοναχοῦ, Διευθυντοῦ ἁγιορειτικοῦ τυπογραφείου. Αὔξ. ἀριθ. ἐκδόσ. 30. Ἐκ τοῦ καλλιτεχνικοῦ τυπογραφείου τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους - Ἄθω. 1952 Ἅγιον Ὄρος 1952.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-18: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τὰ μεγαλεῖα τῆς σεπτῆς εἰκόνος σου ἀνευφημῆσαι. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 19-29: Τὸ ἱστορικὸ τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου Πορταΐτισσας. Ἀρχ.: Κατὰ τὸν θ΄ αἰῶνα μετὰ Χριστόν, ἐπὶ τῆς βασιλείας∙ σ. 30-40: Μερικὰ θαύματα τῆς Πορταΐτισσας.
Τόπος έκδοσης: Άγιον Όρος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Τυπογραφείο Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους
Επιμελητής-διορθωτής : Νεκτάριος Κατσαρός
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0307
Φυσικός αριθμός: 000351Ετος Εκδοσης : 1953
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 166.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Πορταΐτισσα
Τίτλος : Ἔκδοσις «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης». Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν ὑπεραγίαν ἡμῶν Θεοτόκον τὴν Πορταΐτισσαν τῆς Ἱ. Μονῆς τῶν Ἰβήρων ληφθεὶς παρὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἱβήρων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. Μετὰ τοῦ ἱστορικοῦ αὐτῆς καὶ μερικῶν θαυμάτων. Ποίημα Γερασίμου μον. Μικραγιαννανίτου. 1953. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1952.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0308
Φυσικός αριθμός: 000352Ετος Εκδοσης : 1959
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 166-167.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Πορταΐτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς ἐπονομαζομένης Πορταϊτίσσης. Τῆς κατ’ ἐξαίρετον τρόπον φρουροῦ καὶ προστάτιδος τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους τοῦ Ἄθωνος. Ἧς ἡ θαυματουργὸς εἰκὼν εὕρηται ἐν τῇ Ἱερᾷ καὶ σεβασμίᾳ Μονῇ τῶν Ἰβήρων. Ἐν τέλει προστίθεται καὶ τὸ ἱστορικὸν τῆς παραδόξου ἐλεύσεως αὐτῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. Ἐποιήθη ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννίτου ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἤδη ἐκδίδοται τὸ πρῶτον, κατ’ ἔγκρισιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, ὑπὸ Φιλοθέου μοναχοῦ Ἁγιορείτου. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἡ Πορταΐτισσα». Καρυαί. Ἅγιον Ὄρος 1959.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-30: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 17-27: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀναστάσεως ἡμέραν τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ ἄγοντες. Ἀκρ.: Γερασίμου (στὰ τελευταῖα θεοτοκία). Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 18-28: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν ἔλευσιν, ἄχραντε, τῆς παναγίας εἰκόνος σου. Ἀκρ.: Τῇ Πορταϊτίσσῃ αἶνον πλέκω. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 33-62: Ανατύπωση της έκδοσης του 1952.
Τόπος έκδοσης: Άγιον Όρος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 62 + 1 λ. + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Φιλόθεος μοναχός Αγιορείτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0309
Φυσικός αριθμός: 000353Ετος Εκδοσης : 1869
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 174, 46c. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1869. 201. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 167-168.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Προυσιώτισσα
Τίτλος : Ἱερὰ διήγησις συλλεχθεῖσα μὲν παρά τινος ἀδελφοῦ, ἡσυχάσαντος ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει. Ἀναθεωρηθεῖσα δέ, ἐπιδιορθωθεῖσα καὶ ἀξία τύποις ἐκδοθῆναι κριθεῖσα παρά τε τοῦ παναγιωτάτου πρώην οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου Γρηγορίου καὶ παρ’ ἄλλων ἐλλογίμων ἀνδρῶν. Τύποις δὲ ἐκδοθεῖσα τὸ πρῶτον μὲν δι’ ἐξόδων τοῦ τιμιωτάτου κυρίου Ἰωάννου Τζιάτζου. Δεύτερον δὲ ὑπὸ τοῦ πανοσιωτάτου κυρίου Γαβριὴλ ἱερομονάχου τοῦ ἐν τῇ ἰδίᾳ μονῇ μονάσαντος. Καὶ νῦν τὸ τρίτον ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ τῶν ἐκ Μπεκίου τοῦ Δήμου Λαμίας κατοίκων, συντρεξάσης καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προυσσοῦ, ὡς καὶ ἄλλων εὐσεβῶν Χριστιανῶν. Ἐν Λαμίᾳ, ἐκ τῆς τυπογραφίας «Φωνῆς τοῦ Λαοῦ» 1869.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 6: Ἐπίγραμμα ἰαμβικὸν ἐκ τοῦ Συναξαριστοῦ (στ. 2). Ἀρχ.: Προύσηθεν εἰκὼν τῆς ἁγνῆς τῇ Ἑλλάδι∙ σ. 6-7: Ἕτερον Βενεδίκτου (στ. 5). Ἀρχ.: Νόων βροτῶν τε χαρμονὴ οὖσα, κόρη∙ σ. 7: Ἕτερον ἑτέρου (στ. 2). Ἀρχ.: Φέρουσα πῦρ, δέσποινα, ἐν ταῖς ἀγκάλαις∙ σ. 7: Ἕτερον τοῦ αὐτοῦ ἡρωελεγεῖον. Ἀρχ.: Εὐλαβέως σὰ τεράστια, αἰὲν δὴ μετιόντα∙ σ. 7: Διονυσίου ἁγιορείτου, τοῦ ἐκ Κλειτσοῦ τῶν Ἀγράφων, ἐπίγραμμα ἡρωελεγεῖον, ἱκετήριον πρὸς τὴν πανάχραντον καὶ πανυπερένδοξον κυρίαν ἡμῶν Θεοτόκον (στ. 12). Ἀρχ.: Ὄλβιος ὃς σ’ φύτευσε, καὶ ὀλβίη ἤτεκε μήτηρ∙ σ. 7: Χρυσάνθου Κασίμου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, ἴαμβον ἱκετήριον (στ. 4). Ἀρχ.: Ψάμμον βραχεῖαν θαυμάτων σου, παρθένε∙ σ. 8-11: Στίχοι πολιτικοὶ περὶ τῆς τοποθεσίας τῆς ἱερᾶς μονῆς ταύτης, φιλοπονηθέντες μέν, παρὰ Ἰγνατίου τοῦ ἐκ Νεοχωρίου τῆς Κοστριάδος∙ ἀναθεωρηθέντες δὲ παρὰ Μεθοδίου Καυσοκαλυβίτου, τοῦ ἔχοντος τὸν πώγωνα συρόμενον τῇ γῇ. Ἀρχ.: Ψυχωφελῆ διήγησιν ἀκούσατε καὶ θείαν∙ σ. 13-54: Ἡ διήγηση γιὰ τῆν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Προυσιωτίσσης. Ἀρχ.: Καὶ κάθε μὲν ἁγίου τῶν θαυμάτων ἡ διήγησις∙ σ. 57-78: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 70-76: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Σοφίας, πανάχραντε, τέμενος θείας ὑπάρχουσα. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος∙ σ. 81-88: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἀπὸ χειλέων ῥυπαρῶν ἐφύμνιον δέξαι. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Διονύσιος ἱερομόναχος.
Τόπος έκδοσης: Λαμία
Συγγραφέας / Ποιητής : Διονύσιος ιερομόναχος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 88 + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης : Ιωάννης Τζιάτζος Γαβριήλ Αγιορείτης ιερομόναχος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Φωνή του Λαού"
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0310
Φυσικός αριθμός: 000354Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 175, 46d. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.479. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 168.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Προυσιώτισσα
Τίτλος : Ἱερὰ διήγησις συλλεχθεῖσα μὲν παρά τινος ἀδελφοῦ, ἡσυχάζοντος ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει. Ἀναθεωρηθεῖσα δέ, ἐπιδιορθωθεῖσα καὶ ἀξία τύποις ἐκδοθῆναι κριθεῖσα παρά τε τοῦ παναγιωτάτου πρώην οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Γρηγορίου καὶ παρ’ ἄλλων ἐλλογίμων ἀνδρῶν. Ἐκδίδεται ἤδη τὸ τέταρτον δαπάνῃ καὶ ἐπιμελείᾳ τοῦ πανοσιοτάτου ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προυσοῦ κυρίου Χριστοφόρου Παπανδρεοπούλου ἀρχιμανδρίτου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ν. Ταρουσοπούλου, 16 – πλατεῖα Κάνιγγος – 16. 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5: Ἐπίγραμμα (στ. 2). Ἀρχ.: Κοινῇ Ἑλλαδικῆς γᾶς σώζεις ἄσπετον οὖδας∙ σ. 7-38: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 25-35: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1869, σ. 70-76)∙ σ. 41-56: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1869, σ. 81-88)∙ σ. 60: Ἐπιγράμματα (βλ. ἔκδοση 1869, σ. 6-11)∙ σ. 65-99: Ἡ διήγηση (βλ. ἔκδοση 1869, σ. 13-54)∙ σ. 100: Στίχοι κατανυκτικοί. Ἀρχ.: Νῆφε, ψυχή μου ταπεινή, καὶ σκόπει τὸν σὸν βίον. Ποιητής: Κύριλλος∙ σ. 101-102: Στίχοι πολιτικοὶ γιὰ τὴν πολιτεία τῶν μοναχῶν. Ἀρχ.: Ὦ μοναχὲ ἀμόναχε, σύντροφε ἐδικέ μου. Ποιητής: Κύριλλος.
Τόπος έκδοσης: Άγιον Όρος
Συγγραφέας / Ποιητής : Κύριλλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 102 + 2 λ. Στὸ ἐξώφυλλο: 1897.
Χορηγός έκδοσης : Χριστοφόρος Παπανδρεόπουλος αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Ταρουσόπουλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0311
Φυσικός αριθμός: 000355Ετος Εκδοσης : 1927
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 168-170.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Προυσιώτισσα
Τίτλος : Ἱερὰ Διήγησις συλλεχθεῖσα μὲν παρά τινος ἀδελφοῦ, ἡσυχάζοντος ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει. Ἀναθεωρηθεῖσα δέ, ἐπιδιορθωθεῖσα καὶ ἀξία τύποις ἐκδοθῆναι κριθεῖσα παρά τε τοῦ παναγιωτάτου πρώην οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου Γρηγορίου καὶ παρ’ ἄλλων ἐλλογίμων ἀνδρῶν. Ἐγένετο δαπάνῃ Ἱερᾶς Μονῆς Προυσσοῦ. Ἐπιμελείᾳ τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς Γερμανοῦ Σταθογιάννη ἀρχιμανδρίτου. Ἔκδοσις ἑβδόμη. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ταρουσοπούλου, 67 – ὁδὸς Καλλιθέας – 67. 1927.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1896.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κύριλλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 105 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Ταρουσόπουλου
Επιμελητής-διορθωτής : Γερμανός Σταθογιάννης αρχιμανδρίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0312
Φυσικός αριθμός: 000356Ετος Εκδοσης : 1969
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 170.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Προυσιώτισσα
Τίτλος : Ἱερὰ διήγησις θαυματουργοῦ εἰκόνος Παναγίας Προυσιωτίσσης. Ἀκολουθία εἰς τὴν σύναξιν τῆς ἱερᾶς καὶ θεομητορικῆς εἰκόνος. Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν ἁγίαν καὶ θαυματουργὸν εἰκόνα τῆς κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης Προυσιωτίσσης. «Προύσηθεν εἰκὼν τῆς ἁγνῆς ἐν Ἑλλάδι ποταμὸς ἶκται θαυμάτων ἀενάων». Νικόδημος Ἁγιορείτης. Δευτέρα ἔκδοσις. Ἐκ τῶν ἐκδόσεων «Γρηγόρη». Ἐν Ἀθήναις 1969.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-4: Ἐπιγράμματα (βλ. ἔκδοση 1869, σ. 6-7)∙ σ. 5-43: Ἡ διήγηση (βλ. ἔκδοση 1869, σ. 13-54)∙ σ. 44: Ἐπίγραμμα (βλ. ἔκδοση 1896, σ. 5)∙ σσ. 45-59: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1896, σ. 7-38∙ σ. 68-70: Στίχοι πολιτικοὶ περὶ τῆς τοποθεσίας τῆς ἱερᾶς μονῆς ταύτης (βλ. ἔκδοση 1869, σ. 8-11).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 70 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γρηγόρης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0313
Φυσικός αριθμός: 000358Ετος Εκδοσης : 1928
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 170.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ρεβενικιώτισσα
Τίτλος : Ὁ ἱερὸς ναὸς τῆς Παναγίας ἐν Ρεβενικίοις Χαλκιδικῆς. Εὕρεσις τῆς ἐν αὐτῷ θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Θεοτόκου – Θαύματα ἐνεργηθέντα δι’αὐτῆς– Ὕμνοι εἰς τὴν Θεοτόκον. «Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν τῶν μὴ προσκυνούντων τὴν εἰκόνα σου τὴν σεπτὴν τὴν ἱστορηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου Λουκᾶ ἱερωτάτου τὴν ὁδηγήτριαν». (Μεγαλυν. Μικροῦ παρακλητικοῦ κανόνος). Τύποις Μ. Τριανταφύλλου καὶ Σιας. Θεσσαλονίκη 1928.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 22-36: Ὕμνοι στὴ Θεοτόκο ἑρμηνευόμενοι. Ἀρχ.: Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέραν τοῦ φωτός.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Μ. Τριανταφύλλου και Σία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0314
Φυσικός αριθμός: 000359Ετος Εκδοσης : 1950
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 170-171.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Υπαπαντή
Τίτλος : Μητροπολιτικὸς ναὸς «Ὑπαπαντὴ τοῦ Σωτῆρος» ἐν Καλάμαις. Παναγία Ὑπαπαντὴ (Ἱστορικὸν τῆς ἱερᾶς εἰκόνος – Θαύματα – Εἰδικὴ ἀκολουθία καὶ εἰδικὸς παρακλητικὸς κανών). «Ἔχει θησαυρὸν τῶν Καλαμῶν ἡ πόλις τὴν Ὑπαπαντὴν εἰκόνα τῆς Παρθένου». Εὐλογίᾳ τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου ὑπὸ ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Θέμελη, πρωτοσυγκέλλου, ἱεροκήρυκος τοῦ ναοῦ. Καλᾶμαι 1950. Τυπογραφεῖα «Σημαίας» – Καλᾶμαι.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 20-31: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Γεράσιμος Παγώνης∙ σ. 25-30: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Δεῦτε ἅπαντες προθύμως τῷ πανσέπτῳ ναῷ. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 31-36: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἀπὸ χειλέων ῥυπαρῶν ἐφύμνιον δέξαι νῦν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Παγώνης.
Τόπος έκδοσης: Καλαμάτα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Παγώνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σημαία
Επιμελητής-διορθωτής : Χρυσόστομος Θέμελης αρχιμανδρίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0315
Φυσικός αριθμός: 000360Ετος Εκδοσης : 1955
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 171.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Χοζοβιώτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία Παναγίας τῆς Χοζοβιωτίσσης ψαλλομένη εἰς οἱανδήποτε περίστασιν. Μετὰ χαιρετισμῶν καὶ ἱστορικοῦ συνοπτικοῦ σημειώματος. Ὑπὸ Ἀμβροσίου Λαμνάτου μοναχοῦ. 1955. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-10: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Ἀμβρόσιος Λαμνᾶτος μοναχὸς ἐξ Ἀμοργοῦ∙ σ. 7-9: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἁγία θεόνυμφε, τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα Δεσπότην. Ἀκρ.: ᾌσματα τῇ Χοζοβιωτίσσῃ ᾄδω. Ἀμβρόσιος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 10-14: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Ἀρχ.: Ἄνοιξον σὺ τὰς κόρας τοῦ νοός μου, παρθένε. Ποιητής: Ἀμβρόσιος Λαμνᾶτος μοναχὸς ἐξ Ἀμοργοῦ.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Αμβρόσιος Λαμνάτος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 20.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0316
Φυσικός αριθμός: 000361Ετος Εκδοσης : 1882
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 178, 53a. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1882.13. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 171-172.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Χρυσαφίτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον ψαλλομένη τὴν Δευτέραν μετὰ τὴ Κυριακὴν τοῦ Θωμᾶ διὰ τὴν ἀνάμνησιν τῆς ἀνευρέσεως τῆς ἁγίας καὶ θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῆς ἐπονομαζομένης Χρυσαφιτίσσης, ἐν τῇ πόλει τῆς Μονεμβασίας. Ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ταμείου τοῦ εἰρημένου ἱεροῦ αὐτῆς ναοῦ. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Παρνασσοῦ». 1882.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-22: Ὁ ἀναστάσιμος κανόνας. Ἀρχ.: Σήμερον ἔαρ ψυχῶν, ὅτι Χριστὸς ἐκ τάφου. Ἦχ. α΄. ᾌσωμεν πάντες λαοί. Ποιητής: Ἰωάννης μοναχός∙ σ. 11-23: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Δεῦτε ἅπαντες προθύμως τῇ ἐγέρσει τοῦ Χριστοῦ. Ἀκρ.: Δημήτριος Βιτζέντζος υἱὸς Ἀνδρέου. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Δημήτριος Βιτζέντζος∙ σ. 16-20: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἁγία εἰκὼν τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μοναχός Δημήτριος Βιτζέντζος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης : Εκκλησιαστικό ταμείο Ιερού Ναού Θεοτόκου Χρυσαφιτίσσης Μονεμβασίας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Παρνασσός
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0317
Φυσικός αριθμός: 000362Ετος Εκδοσης : 1964
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 172.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Χρυσαφίτισσα
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Χρυσαφιτίσσης. Ἐκδιδομένη προνοίᾳ τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης Κυπριανοῦ. Ποιηθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἁγιορείτου μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἐγκριθεῖσα ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἔκδοσις περιοδικοῦ «Γαλήνη» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης. 1964.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-28: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 18-26: Ὁ κανόνας τοῦ Πάσχα. Ἀρχ.: Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 18-26: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἀναστάσεως ἡμέραν τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ. Ἀκρ.: Γερασίμου (στὰ τελευταῖα θεοτοκία). Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 31 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : περιοδικό "Γαλήνη"
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0318
Φυσικός αριθμός: 000363Ετος Εκδοσης : 1764
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 282, 1. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 595. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 172-173.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοφάνης ο νέος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Θεοφάνους τοῦ νέου, ἀσκητοῦ καὶ θαυματουργοῦ, τοῦ ἀσκήσαντος ἐν τῷ ὄρει τῆς περιφήμου πόλεως Ναούσης, τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Ἐνετίῃσι, ‚αψξδ΄. 1764.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-55: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 18-51: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Παρθένοι νεάνιδες σὺν Μαριάμ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 18-52: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Θεόπτης πάλαι νῦν τοῦ θείου πνεύματος. Ἀκρ.: <Θύτου Μιχαὴλ δέησις αὕτη>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Μιχαὴλ θύτης∙ σ. 19-52: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Ὄρεξόν με, θεῖε Θεόφανες, ἐν ὀργάνῳ γλώττης. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 29-46: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Πνευματικὴν χαρὰν καὶ θεοδώρητον ἀγαλλίασιν.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μιχαήλ θύτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 62 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0319
Φυσικός αριθμός: 000364Ετος Εκδοσης : 1856
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 283, 2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957, ἀρ. 6855. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 576, 587. Ν. Ν. Στουπάκης, Γεώργιος Κορέσσιος (1570 ci. – 1659/60). Ἡ ζωή, τὸ ἔργο του καὶ οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες τῆς ἐποχῆς του, Χίος 2000,, Γεώργιος Κορέσσιος (1570 ci. – 1659/60). Ἡ ζωή, τὸ ἔργο του καὶ οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες τῆς ἐποχῆς του, Χίος 2000, σ. 593-594. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 173.
Αγιοι (ή εορτή): Θεόφιλος ο Ζακύνθιος
Τίτλος : Ἀκολουθία ᾀσματικὴ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοφίλου τοῦ Ζακυνθίου μαρτυρήσαντος ἐν Χίῳ. Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ θεολογικοτάτου Γεωργίου Κορεσσίου τοῦ Χίου. Νῦν πρῶτον ἐκδοθεῖσα τῇ ἐκκλησιαστικῇ ἐγκρίσει, ἐπιστασίᾳ καὶ διορθώσει τοῦ Κ. Ἱερομ. Στρατούλη. Δαπάνῃ δὲ Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Ἐν Ζακύνθῳ, τυπογραφεῖον Ὁ Παρνασσός, Σεργίου Χ. Ραφτάνη, διευθυνόμενον ὑπὸ Νέστορος Ι. Ταρουσσοπούλου. 1856.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-47: Ἡ ἀκολουθία. Συντάκτης: Γεώργιος Κορέσσιος∙ σ. 14-45: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὡς ὄντως Θεόφιλος καρτερῶς ἤλεγξεν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 17-24: Γεωργίου Κορεσσίου, Λόγος στὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Θεοφίλου. Ἀρχ.: Ἄνδρες φιλομάρτυρες, ὁπόσοι ὑπὸ τῆς ἡδίστης∙ σ. 28-41: Κ. Στρατούλη, Μελέτη περὶ μαρτυρίου ἐν γένει καὶ Ὀρθοδόξου πίστεως μετὰ ὑπομνήματος βιογραφικοῦ εἰς τὸν ἅγιον μάρτυρα Θεόφιλον τὸν Ζακύνθιον. Ἀρχ.: Ἡ ἔνθερμος πρὸς Θεὸν ἀγάπη, ἡ τῶν τοῦ κόσμου.
Τόπος έκδοσης: Ζάκυνθος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Κορέσσιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ο Παρνασσός, Σέργιος Χ. Ραφτάνης διευθυνόμενον υπό Νέστορος Ι. Ταρουσσοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0320
Φυσικός αριθμός: 000365Ετος Εκδοσης : 1883
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 284, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1883.69. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 576, 587. Ν. Ν. Στουπάκης, Γεώργιος Κορέσσιος (1570 ci. – 1659/60). Ἡ ζωή, τὸ ἔργο του καὶ οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες τῆς ἐποχῆς του, Χίος 2000,, Γεώργιος Κορέσσιος (1570 ci. – 1659/60). Ἡ ζωή, τὸ ἔργο του καὶ οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες τῆς ἐποχῆς του, Χίος 2000, σ. 594. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 173-174.
Αγιοι (ή εορτή): Θεόφιλος ο Ζακύνθιος
Τίτλος : Ἀσματικαὶ ἀκολουθίαι τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοφίλου τοῦ Ζακυνθίου μαρτυρήσαντος ἐν Χίῳ. Συντεθεῖσαι ἡ μὲν ὑπὸ τοῦ θεολογικωτάτου Γεωργίου Κορεσσίου, ἡ δὲ ὑπὸ Νικηφόρου ἱερομονάχου τῶν Χίων. Ἐν Ἀθήναις. ᾳωπγ΄. Τυπογραφεῖον Ἡ Ἤπειρος τοῦ ἐκδότου Σεργίου Χ. Ραφτάνη.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-38: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Λόγος τοῦ Γεωργίου Κορεσίου, καὶ ἡ Μελέτη τοῦ Κ. Στρατούλη (βλ. ἔκδοση 1856)∙ σ. 39-60: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 47-58: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν σκότωσιν ταῖς σαῖς πρεσβείαις. Ἀκρ.: <Νικηφόρου>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 51-56: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νεοφανὴς καὶ λαμπρότατος ἀστὴρ Θεόφιλος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Κορέσσιος Νικηφόρος Χίος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 62 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Η Ήπειρος" - Σέργιος Ραφτάνης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0321
Φυσικός αριθμός: 000366Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 284, 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 174.
Αγιοι (ή εορτή): Θεράπων ιερομάρτυς
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Θεράποντος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἐξ ἀρχαίου χειρογράφου εὑρισκομένου ἐν τῷ ἐν Ἀνδριτσαίνῃ ὁμωνύμῳ ναῷ. Δαπάνῃ τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου τῶν «Ὀλυμπίων». Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Ζ. Διαλησμᾶ, 6 - ὁδὸς Βορέου – 6. 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Ἐπίγραμμα (στ. 6). Ἀρχ.: Ὤφθης, Θεράπων, οἷον θύτης τοῦ Λόγου∙ σ. 7-47: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 22-42: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Δεῦτε, θεοπρεπῶς, φιλομάρτυρες λαοί. Ἦχ. δ΄. Ἅρματα Φαραώ∙ σ. 22-43: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὥσπερ ἐν εἴδει φλογερῶν ἐφώτισε γλωσσῶν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 32-33: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Θεράποντος τοῦ ἐπισκόπου. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος Θεράπων πόθεν κατήγετο καὶ ἐκ τίνων∙ σ. 33-34: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Θεράποντος τοῦ ἱερέως. Ἀρχ.: Ἐγένετο ἱερεὺς κατὰ τῆν πόλιν τῶν Σάρδεων∙ σ. 34-38: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Θεράποντος τοῦ ἐπισκόπου. Ἀρχ.: Οὗτος εἷλκε μὲν τὸ γένος ἐκ τῆς τῶν Ἀλαμάνων.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Εν Αθήναις σύλλογος Ολυμπίων
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Ζ. Διαλησμά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0322
Φυσικός αριθμός: 000367Ετος Εκδοσης : 1979
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 174.
Αγιοι (ή εορτή): Θεράπων ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Θεράποντος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἐκδιδομένη ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Θεράποντος Θεσσαλονίκης. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Θεσσαλονίκη 1979.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-6: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οἱ βίοι τῶν ἁγίων, εὐλογημένοι χριστιανοί∙ σ. 8-29: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 18-27: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Θεοῦ τὴν λαμπρότητα, πάτερ, ὁρῶν. Ἀκρ.: Θεράπων ὤφθης Θεοῦ, Θεράπον. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 23-25: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μακάριος εἶλκε μὲν τὸ γένος ἐκ τῆς τῶν Ἀλαμάνων.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 29 + 3 χ.ἀ. + 12 + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0323
Φυσικός αριθμός: 000368Ετος Εκδοσης : 1920
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 175.
Αγιοι (ή εορτή): Θωμάς απόστολος
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ. Ψαλλομένη τῇ Κυριακῇ τοῦ Ἀντίπασχα. Ἐκδοθεῖσα παρὰ τοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ πνευματικοῦ, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Πρὸς τιμὴν καὶ εὐλάβειαν εἰς τὸν ἅγιον. Ἀθῆναι Μάρτιος 1920.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-18: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Σήμερον ἔαρ ψυχῶν ὅτι Χριστὸς ἐκ τάφου. Ἦχ. α΄. ᾌσωμεν, πάντες λαοί∙ σ. 24-28: Ὁμιλία. Ἀρχ.: Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει σήμερον.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0324
Φυσικός αριθμός: 000369Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 175.
Αγιοι (ή εορτή): Ιάκωβος νεομάρτυς
Τίτλος : Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ νεομάρτυς. Bίος καὶ ἀκολουθία. Ἐπιστασίᾳ Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, ἀρχιμανδρίτου. (Αἱ εἰσπράξεις διατίθενται διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εἰς τὸν τόπον τῆς γεννήσεώς του). Ἀθῆναι 1952.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-50: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Καὶ λαλεῖν βούλομαι, ὑπὲρ τοῦ σιωπᾶν ἀναγκάζομαι∙ σ. 51-90: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 65-86: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: ᾈσμάτων τὴν σάλπιγγα ᾀσματικῶς. Ἀκρ.: ᾎσμα φέρω σοι, πάτερ, ἀξιοχρέως. Θεοφάνους (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεοφάνης <Ἀναστασιώτης>∙ σ. 65-87: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Αὐτοσοφίᾳ τῷ Πατρὶ συνάναρχε. Ἀκρ.: Ἆθλα γεραίρω πατρικὰ Ἰακώβου. Θεοφάνους (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Θεοφάνης <Ἀναστασιώτης>∙ σ. 73-76: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τὴν ἀρετὴν ἀπαράμιλλος∙ σ. 76-82: Τὸ συναξάριο σὲ στίχους. Ἀρχ.: Οὗτος ὥρμητο ἐκ τῶν τῆς Καστορίας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης Αναστασιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 92 + 2 χ.ἀ. + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0325
Φυσικός αριθμός: 000370Ετος Εκδοσης : 1805
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 111, 1. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1805.6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 175-176.
Αγιοι (ή εορτή): Ιγνάτιος αρχιεπίσκοπος Μηθύμνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰγνατίου ἀρχιεπισκόπου Μηθύμνης τοῦ νέου καὶ θαυματουργοῦ. Συντεθεῖσα μὲν δι’ ἐπιμελείας καὶ ἐπιστασίας τοῦ πανιερωτάτου καὶ σεβασμιωτάτου γέροντος ἁγίου Προύσης κυρίου κυρίου Ἀνθίμου, παρὰ Ἀθανασίου τοῦ ἐκ Ῥαιδεστοῦ. Ἐπιθεωρηθεῖσα δὲ καὶ διορθωθεῖσα παρὰ διαφόρων ἀρίστων διδασκάλων. Ἤδη τύποις ἐκδίδοται δι’ ἐξόδων καὶ δαπάνης ἁδρᾶς τοῦ τιμιωτάτου Χατζῆ Γεωργίου Καλπακλόγλου ἐκ κώμης ἁγίας Παρασκευῆς Μηθιμνιώτου ἕνεκα ψυχικῆς αὑτοῦ τε καὶ τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν σωτηρίας. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. Ἐν ἔτει 1805. Παρὰ τῷ τυπογράφῳ Πογὸς Ἰωάννου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-39: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-37: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀπείρῳ σου ἔρωτι ἐπειγομένῳ. Ἀκρ.: Ἀθανάσιον, Ἰγνάτιέ μου φρούρει. Ῥοδοστοῦ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἀθανάσιος ὁ ἐκ Ῥαιδεστοῦ∙ σ. 15-35: Τὸ ἐγκώμιο. Ἀρχ.: Καὶ πάντοτε προγινώσκων ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός∙ σ. 40-45: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Διὰ παντὸς τοῖς λυπηροῖς κρατούμενος. Ἀκρ.: <Δέχου τὸν ὕμνον, θεοκυῆτορ κόρη. Ἰωάννου>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωάννης Μαυρόπους.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Αθανάσιος εκ Ραιδεστού Ιωάννης Μαυρόπους
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46.
Χορηγός έκδοσης : χατζή-Γεώργιος Καλπακλόγλου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννου Πογός
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0326
Φυσικός αριθμός: 000371Ετος Εκδοσης : 1912
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 84-85. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 176.
Αγιοι (ή εορτή): Ιεζεκιήλ προφήτης
Τίτλος : Ὁ προφήτης Ἰεζεκιὴλ (Ἀισματολογία). Ὑπὸ Δρ. Ἰεζεκιὴλ Βελανιδιώτου, ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βελανιδιᾶς, ἐφημερεύοντος παρὰ τῇ Τεργεσταίᾳ Ἑλληνικῇ κοινότητι. «Καὶ ἀναστήσω ἐπ’ αὐτοὺς ποιμένα, τὸν δοῦλόν μου Δαυίδ, καὶ ἔσται αὐτῶν ποιμήν». Ἰεζεκιὴλ ΛΔ. 22. Τεῦχος πρῶτον. Ἐν Τεργέστῃ, τύποις τοῦ Αὐστριακοῦ Λόϋδ. 1912.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-22: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Εὐφραίνεται ἐπὶ σοὶ ἡ ἐκκλησία σου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 19-20: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος Ἰεζεκιὴλ ἦτο εἷς ἐκ τῶν μεγάλων.
Τόπος έκδοσης: Τεργέστη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αυστριακός Λόυδ
Επιμελητής-διορθωτής : Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης αρχιμανδρίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0327
Φυσικός αριθμός: 000372Ετος Εκδοσης : 1931
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 176-177.
Αγιοι (ή εορτή): Ιεζεκιήλ προφήτης
Τίτλος : Ὁ προφήτης Ἰεζεκιὴλ (Ἀισματολογία). Ὑπὸ Δρ. Ἰεζεκιὴλ Βελανιδιώτου, Δ. Θ. καὶ Ν., ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βελανιδιᾶς, ἐφημερεύοντος παρὰ τῇ Τεργεσταίᾳ Ἑλληνικῇ κοινότητι. Ἔκδοσις πρώτη. Ἐν Τεργέστῃ, τύποις τοῦ Αὐστριακοῦ Λόϋδ. 1912. «Καὶ ἀναστήσω ἐπ’ αὐτοὺς ποιμένα, τὸν δοῦλόν μου Δαυίδ». Ἰεζεκιὴλ ΛΔ. 22. Ἔκδοσις Δευτέρα. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φοίνικος», ὁδὸς Σταδίου 44. 1931.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-27: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1912).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 27 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής : Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0328
Φυσικός αριθμός: 000373Ετος Εκδοσης : 1913
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 103, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 177.
Αγιοι (ή εορτή): Τρεις Ιεράρχες
Τίτλος : Οἶκοι εἰκοσιτέσσαρες εἰς τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχας, Βασίλειον, Γρηγόριον καὶ Ἰωάννην. Ὑπὸ Ἰωάννου Δανιηλίδου, ἱερομονάχου πνευματικοῦ ἁγιορείτου. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖα τῆς «Ἐφημερίδος τῶν Ἐργατῶν», ὁδὸς Ἀνθίμου Γαζῆ ἀριθ. 7 (περίβολος Βουλῆς). 1913.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1: Στίχοι ἰαμβικοὶ στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες. (στ. 7). Ἀρχ.: Ἴωμεν, ὦ Τάν, τερφὰν ὀμφὴν ἀείραι. Ἀκρ.: Ἰωάννης. Ποιητής: Ἰωάννης Δανιηλίδης∙ σ. 1-2: Ἕτεροι (τοῦ αὐτοῦ) (στ. 16). Ἀρχ.: Ἄγγελος ἔδει ὑμᾶς ἐγκωμιᾶσαι∙ σ. 2-16: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τοὺς τὴν Τριάδα τὴν ὑπέρθεον κηρύξαντας. Οἶκος: Ἅγιοι ἱεράρχαι τοῦ Χριστοῦ καὶ ποιμένες. Ποιητής: Ἰωάννης Δανιηλίδης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Δανιηλίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1 χ.ἀ. + 1. λ. + 16 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Εφημερίς των Εργατών
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'