Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 18
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0319
Φυσικός αριθμός: 000364Ετος Εκδοσης : 1856
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 283, 2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957, ἀρ. 6855. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 576, 587. Ν. Ν. Στουπάκης, Γεώργιος Κορέσσιος (1570 ci. – 1659/60). Ἡ ζωή, τὸ ἔργο του καὶ οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες τῆς ἐποχῆς του, Χίος 2000,, Γεώργιος Κορέσσιος (1570 ci. – 1659/60). Ἡ ζωή, τὸ ἔργο του καὶ οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες τῆς ἐποχῆς του, Χίος 2000, σ. 593-594. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 173.
Αγιοι (ή εορτή): Θεόφιλος ο Ζακύνθιος
Τίτλος : Ἀκολουθία ᾀσματικὴ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοφίλου τοῦ Ζακυνθίου μαρτυρήσαντος ἐν Χίῳ. Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ θεολογικοτάτου Γεωργίου Κορεσσίου τοῦ Χίου. Νῦν πρῶτον ἐκδοθεῖσα τῇ ἐκκλησιαστικῇ ἐγκρίσει, ἐπιστασίᾳ καὶ διορθώσει τοῦ Κ. Ἱερομ. Στρατούλη. Δαπάνῃ δὲ Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Ἐν Ζακύνθῳ, τυπογραφεῖον Ὁ Παρνασσός, Σεργίου Χ. Ραφτάνη, διευθυνόμενον ὑπὸ Νέστορος Ι. Ταρουσσοπούλου. 1856.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-47: Ἡ ἀκολουθία. Συντάκτης: Γεώργιος Κορέσσιος∙ σ. 14-45: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὡς ὄντως Θεόφιλος καρτερῶς ἤλεγξεν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 17-24: Γεωργίου Κορεσσίου, Λόγος στὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Θεοφίλου. Ἀρχ.: Ἄνδρες φιλομάρτυρες, ὁπόσοι ὑπὸ τῆς ἡδίστης∙ σ. 28-41: Κ. Στρατούλη, Μελέτη περὶ μαρτυρίου ἐν γένει καὶ Ὀρθοδόξου πίστεως μετὰ ὑπομνήματος βιογραφικοῦ εἰς τὸν ἅγιον μάρτυρα Θεόφιλον τὸν Ζακύνθιον. Ἀρχ.: Ἡ ἔνθερμος πρὸς Θεὸν ἀγάπη, ἡ τῶν τοῦ κόσμου.
Τόπος έκδοσης: Ζάκυνθος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Κορέσσιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ο Παρνασσός, Σέργιος Χ. Ραφτάνης διευθυνόμενον υπό Νέστορος Ι. Ταρουσσοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0320
Φυσικός αριθμός: 000365Ετος Εκδοσης : 1883
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 284, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1883.69. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 576, 587. Ν. Ν. Στουπάκης, Γεώργιος Κορέσσιος (1570 ci. – 1659/60). Ἡ ζωή, τὸ ἔργο του καὶ οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες τῆς ἐποχῆς του, Χίος 2000,, Γεώργιος Κορέσσιος (1570 ci. – 1659/60). Ἡ ζωή, τὸ ἔργο του καὶ οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες τῆς ἐποχῆς του, Χίος 2000, σ. 594. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 173-174.
Αγιοι (ή εορτή): Θεόφιλος ο Ζακύνθιος
Τίτλος : Ἀσματικαὶ ἀκολουθίαι τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοφίλου τοῦ Ζακυνθίου μαρτυρήσαντος ἐν Χίῳ. Συντεθεῖσαι ἡ μὲν ὑπὸ τοῦ θεολογικωτάτου Γεωργίου Κορεσσίου, ἡ δὲ ὑπὸ Νικηφόρου ἱερομονάχου τῶν Χίων. Ἐν Ἀθήναις. ᾳωπγ΄. Τυπογραφεῖον Ἡ Ἤπειρος τοῦ ἐκδότου Σεργίου Χ. Ραφτάνη.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-38: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Λόγος τοῦ Γεωργίου Κορεσίου, καὶ ἡ Μελέτη τοῦ Κ. Στρατούλη (βλ. ἔκδοση 1856)∙ σ. 39-60: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 47-58: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν σκότωσιν ταῖς σαῖς πρεσβείαις. Ἀκρ.: <Νικηφόρου>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 51-56: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νεοφανὴς καὶ λαμπρότατος ἀστὴρ Θεόφιλος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Κορέσσιος Νικηφόρος Χίος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 62 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Η Ήπειρος" - Σέργιος Ραφτάνης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0321
Φυσικός αριθμός: 000366Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 284, 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 174.
Αγιοι (ή εορτή): Θεράπων ιερομάρτυς
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Θεράποντος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἐξ ἀρχαίου χειρογράφου εὑρισκομένου ἐν τῷ ἐν Ἀνδριτσαίνῃ ὁμωνύμῳ ναῷ. Δαπάνῃ τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου τῶν «Ὀλυμπίων». Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Ζ. Διαλησμᾶ, 6 - ὁδὸς Βορέου – 6. 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Ἐπίγραμμα (στ. 6). Ἀρχ.: Ὤφθης, Θεράπων, οἷον θύτης τοῦ Λόγου∙ σ. 7-47: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 22-42: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Δεῦτε, θεοπρεπῶς, φιλομάρτυρες λαοί. Ἦχ. δ΄. Ἅρματα Φαραώ∙ σ. 22-43: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὥσπερ ἐν εἴδει φλογερῶν ἐφώτισε γλωσσῶν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 32-33: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Θεράποντος τοῦ ἐπισκόπου. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος Θεράπων πόθεν κατήγετο καὶ ἐκ τίνων∙ σ. 33-34: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Θεράποντος τοῦ ἱερέως. Ἀρχ.: Ἐγένετο ἱερεὺς κατὰ τῆν πόλιν τῶν Σάρδεων∙ σ. 34-38: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Θεράποντος τοῦ ἐπισκόπου. Ἀρχ.: Οὗτος εἷλκε μὲν τὸ γένος ἐκ τῆς τῶν Ἀλαμάνων.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Εν Αθήναις σύλλογος Ολυμπίων
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Ζ. Διαλησμά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0322
Φυσικός αριθμός: 000367Ετος Εκδοσης : 1979
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 174.
Αγιοι (ή εορτή): Θεράπων ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Θεράποντος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἐκδιδομένη ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Θεράποντος Θεσσαλονίκης. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Θεσσαλονίκη 1979.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-6: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οἱ βίοι τῶν ἁγίων, εὐλογημένοι χριστιανοί∙ σ. 8-29: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 18-27: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Θεοῦ τὴν λαμπρότητα, πάτερ, ὁρῶν. Ἀκρ.: Θεράπων ὤφθης Θεοῦ, Θεράπον. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 23-25: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μακάριος εἶλκε μὲν τὸ γένος ἐκ τῆς τῶν Ἀλαμάνων.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 29 + 3 χ.ἀ. + 12 + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0323
Φυσικός αριθμός: 000368Ετος Εκδοσης : 1920
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 175.
Αγιοι (ή εορτή): Θωμάς απόστολος
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ. Ψαλλομένη τῇ Κυριακῇ τοῦ Ἀντίπασχα. Ἐκδοθεῖσα παρὰ τοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ πνευματικοῦ, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Πρὸς τιμὴν καὶ εὐλάβειαν εἰς τὸν ἅγιον. Ἀθῆναι Μάρτιος 1920.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-18: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Σήμερον ἔαρ ψυχῶν ὅτι Χριστὸς ἐκ τάφου. Ἦχ. α΄. ᾌσωμεν, πάντες λαοί∙ σ. 24-28: Ὁμιλία. Ἀρχ.: Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει σήμερον.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0324
Φυσικός αριθμός: 000369Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 175.
Αγιοι (ή εορτή): Ιάκωβος νεομάρτυς
Τίτλος : Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ νεομάρτυς. Bίος καὶ ἀκολουθία. Ἐπιστασίᾳ Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, ἀρχιμανδρίτου. (Αἱ εἰσπράξεις διατίθενται διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εἰς τὸν τόπον τῆς γεννήσεώς του). Ἀθῆναι 1952.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-50: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Καὶ λαλεῖν βούλομαι, ὑπὲρ τοῦ σιωπᾶν ἀναγκάζομαι∙ σ. 51-90: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 65-86: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: ᾈσμάτων τὴν σάλπιγγα ᾀσματικῶς. Ἀκρ.: ᾎσμα φέρω σοι, πάτερ, ἀξιοχρέως. Θεοφάνους (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεοφάνης <Ἀναστασιώτης>∙ σ. 65-87: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Αὐτοσοφίᾳ τῷ Πατρὶ συνάναρχε. Ἀκρ.: Ἆθλα γεραίρω πατρικὰ Ἰακώβου. Θεοφάνους (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Θεοφάνης <Ἀναστασιώτης>∙ σ. 73-76: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τὴν ἀρετὴν ἀπαράμιλλος∙ σ. 76-82: Τὸ συναξάριο σὲ στίχους. Ἀρχ.: Οὗτος ὥρμητο ἐκ τῶν τῆς Καστορίας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης Αναστασιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 92 + 2 χ.ἀ. + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0325
Φυσικός αριθμός: 000370Ετος Εκδοσης : 1805
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 111, 1. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1805.6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 175-176.
Αγιοι (ή εορτή): Ιγνάτιος αρχιεπίσκοπος Μηθύμνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰγνατίου ἀρχιεπισκόπου Μηθύμνης τοῦ νέου καὶ θαυματουργοῦ. Συντεθεῖσα μὲν δι’ ἐπιμελείας καὶ ἐπιστασίας τοῦ πανιερωτάτου καὶ σεβασμιωτάτου γέροντος ἁγίου Προύσης κυρίου κυρίου Ἀνθίμου, παρὰ Ἀθανασίου τοῦ ἐκ Ῥαιδεστοῦ. Ἐπιθεωρηθεῖσα δὲ καὶ διορθωθεῖσα παρὰ διαφόρων ἀρίστων διδασκάλων. Ἤδη τύποις ἐκδίδοται δι’ ἐξόδων καὶ δαπάνης ἁδρᾶς τοῦ τιμιωτάτου Χατζῆ Γεωργίου Καλπακλόγλου ἐκ κώμης ἁγίας Παρασκευῆς Μηθιμνιώτου ἕνεκα ψυχικῆς αὑτοῦ τε καὶ τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν σωτηρίας. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. Ἐν ἔτει 1805. Παρὰ τῷ τυπογράφῳ Πογὸς Ἰωάννου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-39: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-37: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀπείρῳ σου ἔρωτι ἐπειγομένῳ. Ἀκρ.: Ἀθανάσιον, Ἰγνάτιέ μου φρούρει. Ῥοδοστοῦ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἀθανάσιος ὁ ἐκ Ῥαιδεστοῦ∙ σ. 15-35: Τὸ ἐγκώμιο. Ἀρχ.: Καὶ πάντοτε προγινώσκων ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός∙ σ. 40-45: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Διὰ παντὸς τοῖς λυπηροῖς κρατούμενος. Ἀκρ.: <Δέχου τὸν ὕμνον, θεοκυῆτορ κόρη. Ἰωάννου>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωάννης Μαυρόπους.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Αθανάσιος εκ Ραιδεστού Ιωάννης Μαυρόπους
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46.
Χορηγός έκδοσης : χατζή-Γεώργιος Καλπακλόγλου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννου Πογός
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0326
Φυσικός αριθμός: 000371Ετος Εκδοσης : 1912
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 84-85. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 176.
Αγιοι (ή εορτή): Ιεζεκιήλ προφήτης
Τίτλος : Ὁ προφήτης Ἰεζεκιὴλ (Ἀισματολογία). Ὑπὸ Δρ. Ἰεζεκιὴλ Βελανιδιώτου, ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βελανιδιᾶς, ἐφημερεύοντος παρὰ τῇ Τεργεσταίᾳ Ἑλληνικῇ κοινότητι. «Καὶ ἀναστήσω ἐπ’ αὐτοὺς ποιμένα, τὸν δοῦλόν μου Δαυίδ, καὶ ἔσται αὐτῶν ποιμήν». Ἰεζεκιὴλ ΛΔ. 22. Τεῦχος πρῶτον. Ἐν Τεργέστῃ, τύποις τοῦ Αὐστριακοῦ Λόϋδ. 1912.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-22: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Εὐφραίνεται ἐπὶ σοὶ ἡ ἐκκλησία σου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 19-20: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος Ἰεζεκιὴλ ἦτο εἷς ἐκ τῶν μεγάλων.
Τόπος έκδοσης: Τεργέστη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αυστριακός Λόυδ
Επιμελητής-διορθωτής : Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης αρχιμανδρίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0327
Φυσικός αριθμός: 000372Ετος Εκδοσης : 1931
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 176-177.
Αγιοι (ή εορτή): Ιεζεκιήλ προφήτης
Τίτλος : Ὁ προφήτης Ἰεζεκιὴλ (Ἀισματολογία). Ὑπὸ Δρ. Ἰεζεκιὴλ Βελανιδιώτου, Δ. Θ. καὶ Ν., ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βελανιδιᾶς, ἐφημερεύοντος παρὰ τῇ Τεργεσταίᾳ Ἑλληνικῇ κοινότητι. Ἔκδοσις πρώτη. Ἐν Τεργέστῃ, τύποις τοῦ Αὐστριακοῦ Λόϋδ. 1912. «Καὶ ἀναστήσω ἐπ’ αὐτοὺς ποιμένα, τὸν δοῦλόν μου Δαυίδ». Ἰεζεκιὴλ ΛΔ. 22. Ἔκδοσις Δευτέρα. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φοίνικος», ὁδὸς Σταδίου 44. 1931.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-27: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1912).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 27 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής : Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0328
Φυσικός αριθμός: 000373Ετος Εκδοσης : 1913
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 103, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 177.
Αγιοι (ή εορτή): Τρεις Ιεράρχες
Τίτλος : Οἶκοι εἰκοσιτέσσαρες εἰς τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχας, Βασίλειον, Γρηγόριον καὶ Ἰωάννην. Ὑπὸ Ἰωάννου Δανιηλίδου, ἱερομονάχου πνευματικοῦ ἁγιορείτου. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖα τῆς «Ἐφημερίδος τῶν Ἐργατῶν», ὁδὸς Ἀνθίμου Γαζῆ ἀριθ. 7 (περίβολος Βουλῆς). 1913.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1: Στίχοι ἰαμβικοὶ στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες. (στ. 7). Ἀρχ.: Ἴωμεν, ὦ Τάν, τερφὰν ὀμφὴν ἀείραι. Ἀκρ.: Ἰωάννης. Ποιητής: Ἰωάννης Δανιηλίδης∙ σ. 1-2: Ἕτεροι (τοῦ αὐτοῦ) (στ. 16). Ἀρχ.: Ἄγγελος ἔδει ὑμᾶς ἐγκωμιᾶσαι∙ σ. 2-16: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τοὺς τὴν Τριάδα τὴν ὑπέρθεον κηρύξαντας. Οἶκος: Ἅγιοι ἱεράρχαι τοῦ Χριστοῦ καὶ ποιμένες. Ποιητής: Ἰωάννης Δανιηλίδης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Δανιηλίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1 χ.ἀ. + 1. λ. + 16 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Εφημερίς των Εργατών
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0329
Φυσικός αριθμός: 000374Ετος Εκδοσης : 1878
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 104, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1878.18. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 177-178.
Αγιοι (ή εορτή): Ιερόθεος επίσκοπος Αθηνών
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν. Μελοποιηθεῖσα παρὰ τοῦ ἀοιδίμου ὁσιολογιωτάτου Ἀγάθωνος μοναχοῦ. Ἐκδίδοται δαπάνῃ καὶ ἐπιστασίᾳ παρὰ τοῦ ἐλαχίστου μοναχοῦ Χατζῆ Στεφάνου Κ. Σκαθάρου, τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Νικολάου Ρουσοπούλου (ὁδὸς Περικλέους ἀριθ. 29.). 1878.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-29: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τὸ στόμα μου πλήρωσον γλυκασμοῦ. Ἀκρ.: Ταύτῃ καὶ ἡ δέησις ὀγδόη πρέπει. Φωτίου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Φώτιος πατριάρχης∙ σ. 13-30: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τὸν οὐρανοφοίτην μυσταγωγὸν θεόληπτον. Ἀκρ.: Τὴν φωσφόρον σου, παμμάκαρ, μνήμην σέβω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 14-31: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ἱμειρομένῳ προσᾴδειν σοι τῷ σοφῷ. Ἀκρ.: Ἱεροθέῳ ᾆσμα σὺν πόθῳ δεύτερον μέλπω. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 20-26: Ἀγάθωνος μοναχοῦ, Ἐκ τοῦ ἐγκωμίου τοῦ Εὐθυμίου Ζιγαβηνοῦ στὸν ἅγιο Ἱερόθεο. Ἀρχ.: Τὸν Ἱερόθεον θέλω ἐγκωμιάσαι τὸν ἱερόν (ἐκλογὴ καὶ παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 751)∙ σ. 26-27: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος τῶν ἐν τῷ Ἀρείῳ Πάγῳ ἐννέα βουλευτῶν.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης : χατζή-Στέφανος Σκάθαρος μοναχός
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Ρουσόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0332
Φυσικός αριθμός: 000377Ετος Εκδοσης : 1959
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 178.
Αγιοι (ή εορτή): Ιερόθεος επίσκοπος Αθηνών
Τίτλος : Ἁγίου Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν Bίος καὶ ἀκολουθία. Ἐκδίδοται προνοίᾳ τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος κ. κ. Ἰακώβου. Ἐπιμελείᾳ Νικολάου Παν. Παπαδοπούλου, πρωθιερέως, ἐφημερίου Ἁγίου Γεωργίου Καρύκη καὶ δαπάναις τῆς ἀδελφότητος τῆς ἐν Μεγάροις Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου. Ἀθῆναι 1959.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 25-46: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1878∙ δὲν περιέχεται ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου, ὁ β΄ τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριο)∙ σ. 37-40: Ἐκ τοῦ ἐγκωμίου (βλ. ἔκδοση 1878).
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46 + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Αδελφότητα Ιεράς Μονής Αγίου Ιεροθέου Μεγάρων
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Νικόλαος Παν. Παπαδόπουλος πρωθιερεύς Αγ. Γεωργίου Καρύκη
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0333
Φυσικός αριθμός: 000378Ετος Εκδοσης : 1935
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 178-179.
Αγιοι (ή εορτή): Ιερουσαλήμ, Σεκένδος, Σεκενδίκος καί Κηγόρος μάρτυρες
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Ἱερουσαλὴμ καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς Σεκένδου, Σεκενδίκου καὶ Κηγόρου, τῶν ἐν Βερροίᾳ τῇ πόλει ἐπὶ Πρόβου αὐτοκράτορος Ῥώμης μαρτυρησάντων. Ἐκδίδοται μερίμνῃ καὶ δαπάνῃ τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Βερροίας καὶ Ναούσης κυρίου Πολυκάρπου. Ἀθῆναι, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ἡ Μέλισσα», Σωκράτους 48. 1935.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-25: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Σωτῆρα φιλάνθρωπον ἐπιποθοῦντες. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 16-25: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Μαρτύρων δεξάμενος συγγενῶν λιτάς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 21-22: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Αὕτη ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Πρόβου∙ σ. 29-48: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Τῶν μαρτύρων τὰ ἀνδραγαθήματα καὶ οἱ πόνοι (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 2183).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48 + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης : Πολύκαρπος μητροπολίτης Βερροίας και Ναούσης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Μέλισσα
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0334
Φυσικός αριθμός: 000379Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 100-101. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 179.
Αγιοι (ή εορτή): Ιερώνυμος όσιος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἱερωνύμου ἀσκήσαντος ἐν Βηθλεέμ. Συντεθεῖσα ὑπὸ Νήφωνος Ἁγιορείτου. Συμπληρωθεῖσα δὲ καὶ ἐκδιδομένη ἐπιμελείᾳ τοῦ καθηγουμένου τοῦ ἱερ. κοινοβίου Σίμωνος Πέτρας, ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου. Ἀθῆναι, τύποις: Α. Ε. Β. Ε. Π. Γ. Μακρῆς καὶ ΣΙΑ. 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 7-21: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἀπὸ χειλέων ῥυπαρῶν ἐφύμνιον δέχου, πανάμωμε. Ἀκρ.: Θεοφάνους (στὰ προτελευταῖα θεοτοκία). Δέσποινα (στὰ τελευταῖα θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 8-22: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ἱερωνύμῳ προσκομίζω ἔπαινον. Ἀκρ.: Ἱερωνύμῳ τὸν ὕμνον σοι ἐξᾴδω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νήφων∙ σ. 9-22: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, πάτερ σοφὲ Ἱερώνυμε. Ἀκρ.: ᾌσματα μέλπω σοι, θεοφόρε πάτερ. Ἱερώνυμος. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἱερώνυμος Σιμωνοπετρίτης∙ σ. 16-17: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἱερώνυμος∙ σ. 25-31: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῶν μοναστῶν καὶ μιγάδων αἱ χορεῖαι. Οἶκος: Ἄγγελος σαρκοφόρος, Ἱερώνυμε πάτερ. Ποιητής: Γεράσιμος ἱερομόναχος ὁ Νάξιος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης Θεοφάνης Νήφων Γεράσιμος Νάξιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 38 + 2 λ. + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Ε. Β. Ε. Π. Γ. Μακρής και Σία
Επιμελητής-διορθωτής : Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0335
Φυσικός αριθμός: 000380Ετος Εκδοσης : 1800
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 109, 5. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 14. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 397, 515-6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 180.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησούς Χριστός
Τίτλος : Εἰς δόξαν Πατρός, Υἱοῦ καὶ ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ἑνὸς Θεοῦ. Ἐγχειρίδιον περιέχον τὰ ᾀσματικὰ ἐγκώμια καὶ τὸν κανόνα τοῦ Ἐπιταφίου, τὰ ἐν τῷ Τριῳδίῳ τετυπωμένα. Ἐπιμελῶς ἤδη διορθωθέντα, μετὰ καὶ τοῦ ἀναστασίμου κανόνος τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας τοῦ Πάσχα. Τύποις ἐκδοθὲν πατριαρχεύοντος τοῦ παναγιωτάτου καὶ θειοτάτου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Νεοφύτου. Ἀναλώμασι μὲν καὶ δαπάνῃ τοῦ τιμιωτάτου καὶ φιλοχρίστου ἐν πραγματευταῖς κὺρ Σεραφίμ, υἱοῦ Ἀθανασίου Μουρμούρογλου, τοῦ καταγομένου ἐκ χωρίου Φερτὲκ καὶ ἤδη κατοικοῦντος ἐν τῇ κατὰ Καισάρειαν κομωπόλει τῇ καλουμένῃ Νέμσεερ, εἰς ψυχικὴν αὐτοῦ τε καὶ τῶν γονέων αὐτοῦ σωτηρίαν. Ἐπιμελείᾳ δὲ καὶ διορθώσει Νικοδήμου μοναχοῦ. Εἰς ὕμνον τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ταφέντος καὶ ἀναστάντος Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ εἰς εὐχερεστέραν χρῆσιν τῶν ἐν ταῖς τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαις ψαλλόντων. Ἐν τῷ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείῳ. Ἔτει 1800.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-39: Τῷ Ἁγίῳ καὶ Μεγάλῳ Σαββάτῳ∙ σ. 7-25: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης, Χριστέ∙ σ. 27-33: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Κύριε Θεέ μου ἐξόδιον ὕμνον καὶ ἐπιτάφιον. Ἀκρ.: Καὶ σήμερον δὲ Σάββατον μέλπω μέγα.Ἦχ. πλ. β΄. Κύματι θαλάσσης∙ σ. 38-39: Περὶ τοῦ ἐπιταφίου Θρήνου. Ἐκ τῶν Ὁμηροκέντρων τῶν ὑπὸ τῆς σοφωτάτης καὶ εὐσεβεστάτης βασιλίσσης Εὐδοκίας τῆς Λεοντιάδος, ἐκλεγέντων ὡς αὐτή φησι περὶ ἑαυτῆς οὕτω. Ἀρχ.: Εὐδοκίη Βασίλεια λεοντιὰς εὐπατέρεια∙ σ. 40-48: Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα∙ σ. 40-45: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 47-48: Εὐαγγέλιον τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Κυριακῆς τοῦ Πάσχα ἡρωϊκὸν ἀναγινωσκόμενον ἐν αὐτῇ παρὰ τῶν βουλομένων. Μεταποιηθὲν ἐπὶ τὸ βέλτιον ὑπὸ τοῦ διορθωτοῦ εἰς δόξαν τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ. Ἀρχ.: Εὖτε δὴ ἠέλιος, Φαέθων, ἐπὶ χθονὶ πολυβοτείρῃ.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης : Σεραφείμ Αθ. Μουρμούρογλου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής : Νικόδημος μοναχός
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0336
Φυσικός αριθμός: 000381Ετος Εκδοσης : 1855
Βιβλιογραφία: Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 6536. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 180-181.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησούς Χριστός
Τίτλος : Σιωνίτης Ὑμνωδὸς ἢ Μελωδικοὶ καὶ θεῖοι ὕμνοι, οὓς ψάλλομεν περιερχόμενοι καὶ λιτανεύοντες εἰς τὰ ἐντὸς τοῦ πανιέρου ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως πανσέβαστα προσκυνήματα καὶ θεῖα παρεκκλήσια. Ἐκδίδονται δὲ ἤδη πρῶτον τύποις κελεύσει τοῦ μακαριωτάτου καὶ θειοτάτου πατριάρχου τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ πάσης Παλαιστίνης κυρίου κυρίου Κυρίλλου. Ἔν Ἱεροσολύμοις, ἐκ τῆς τυπογραφίας τοῦ Παναγίου Τάφου, διευθυνομένης ὑπὸ Ι. Λαζαρίδου. 1855.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-7: Διάταξις τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας∙ σ. 9-27: Τροπάρια ψαλλόμενα ἐν τῷ πορεύσεσθαι ἡμᾶς λιτανεύοντας εἰς τὸ Παρεκκλήσιον τῆς μαστιγώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν. Ἀρχ.: Ἄνω σε ἐν θρόνῳ μετὰ Πατρὸς καὶ κάτω ἐν στύλῳ. Ἦχ. πλ. β΄. Τὴν τιμιωτέραν. Ἀκρ.: αβγ...χψω∙ σ. 27-38: Ἀναβαίνοντες εἰς τὸν Πανάγιον καὶ φρικτὸν Γολγοθᾶν. Ἀρχ.: Ἀνάρχου Πατρὸς ὁ Λόγος καὶ φῶς τὸ πρὸ αἰώνων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἀπόστολοι ἐκ περάτων. Ἀκρ.: αβγ...χψω∙ σ. 38-46: Ἀπερχόμενοι εἰς τὴν Ἀποκαθήλωσιν. Ἀρχ.: Ἄκατάληπτον ἐστὶ καὶ ἀγγέλλοις καὶ βροτοῖς. Ἦχ. γ΄. Θεοτόκε, ἡ ἐλπίς. Ἀκρ.: αβγ...χψω∙ σ. 46-60: Ἀπερχόμενοι εἰς τὸ πανάγιον καὶ ζωοδόχον Μνῆμα. Ἀρχ.: Ἀδὰμ τὸν πάλαι θανατωθέντα παραβάσει. Ἦχ. δ΄. Ἤθελον δάκρυσιν. Ἀκρ.: αβγ...χψω∙ σ. 61-107: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στὸν Πανάγιο Τάφο. Κοντάκιον: Τῷ ζωοδόχῳ καὶ σεπτῷ τοῦ Κυρίου μνήματι. Οἶκος: Ἄγγελοι ἀοράτων ἀεὶ φόβῳ κυκλοῦσι Χριστοῦ τὸν παμμακάριστον Τάφον∙ σ. 108-118: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν Πανάγιο Τάφο. Ἀρχ.: Ἡ φωτοφόρος λαμπρότης τοῦ Ἰησοῦ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 119-120: Εὐχὴ στὸν Πανάγιο Τάφο.
Τόπος έκδοσης: Ιερουσαλήμ
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 120 + 37 πίν. (ἐπιζωγραφισμένα χαρακτικά)
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Παναγίου Τάφου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0337
Φυσικός αριθμός: 000382Ετος Εκδοσης : 1873
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1873. 604. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 181.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησούς Χριστός
Τίτλος : Σιωνίτης Ὑμνωδὸς ἢ Μελωδικοὶ καὶ θεῖοι ὕμνοι, οὓς ψάλλομεν περιερχόμενοι καὶ λιτανεύοντες εἰς τὰ ἐντὸς τοῦ πανιέρου ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως πανσέβαστα προσκυνήματα καὶ θεῖα παρεκκλήσια. Ἐκδίδονται ἤδη τὸ τρίτον κελεύσει τοῦ μακαριωτάτου καὶ θειοτάτου πατριάρχου τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἰερουσαλὴμ καὶ πάσης Παλαιστίνης κυρίου κυρίου Προκοπίου. Ἐν Ἱεροσολύμοις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Π. Τάφου. 1873.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1855.
Τόπος έκδοσης: Ιερουσαλήμ
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 112 + 38 πίν. (χαρακτικά).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Παναγίου Τάφου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0338
Φυσικός αριθμός: 000383Ετος Εκδοσης : 1893
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 122. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1893. 774. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 181-182.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησούς Χριστός
Τίτλος : Σιωνίτης Ὑμνωδὸς ἢ Μελωδικοὶ καὶ θεῖοι ὕμνοι, οὓς ψάλλομεν περιερχόμενοι καὶ λιτανεύοντες εἰς τὰ ἐντὸς τοῦ πανιέρου ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως πανσέβαστα προσκυνήματα καὶ θεῖα παρεκκλήσια. Ἐκδίδοται ἤδη τὸ πέμπτον ἐγκρίσει τοῦ μακαριωτάτου καὶ θειοτάτου πατριάρχου τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἰερουσαλὴμ καὶ πάσης Παλαιστίνης κυρίου κυρίου Γερασίμου τοῦ Α΄. Ἐν Ἱεροσολύμοις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Π. Τάφου. 1893.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1855.
Τόπος έκδοσης: Ιερουσαλήμ
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. (1)-64 + 67-120 + 36 πίν. (χαρακτικά), ἐλλιπές.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Παναγίου Τάφου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0339
Φυσικός αριθμός: 000384Ετος Εκδοσης : 1893
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1893.32. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 182.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησούς Χριστός
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου εἰς ἐννέα γλώσσας: Ἑλληνικήν, εἰς Ἡρωϊκὸν ἑξάμετρον, εἰς μέτρον Ἰαμβικόν, Ῥωσσικήν, Τουρκικήν, Ἀλβανικήν, Λατινικήν, Ἰταλικήν καὶ Γαλλικήν. Δαπάνῃ Ζωσιμᾶ Ἐσφιγμενίτου. Ἐν Βώλῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Νικολάου Ρουσοπούλου (ἀπέναντι ἁγίου Νικολάου). 1893.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 5-10: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Ἰωάννης Δαμασκηνός.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Δαμασκηνός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Ρουσόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0340
Φυσικός αριθμός: 000385Ετος Εκδοσης : 1911
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 109, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 182-183.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησούς Χριστός
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης εἰς τὴν λαμπρὰν καὶ ἐπίσημον ἑορτὴν τῆς θείας καὶ ἱερᾶς τοῦ Κυρίου Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερομνήμονος καὶ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ψαλλομένη τῇ 6 Αὐγούστου. Οὕτωε ἐστὶν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούεται. Σοὶ εἰσὶν οἱ οὐρανοί, καὶ σοὶ ἐστὶν ἡ γῇ. Ἐν Ἀθήναις. 1911.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-30: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-24: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ῥήματα ζωῆς τοῖς φίλοις Χριστός. Ἦχ. δ΄. Χοροὶ Ἰσραήλ. Ἀκρ.: Χριστὸς ἐνὶ σκοπιῇ σέλας ἄπλετον εἴδεος ἧκε. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός∙ σ. 14-24: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Μωσῆς ἐν θαλάσσῃ προφητικῶς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ἀκρ.: Μωσῆς Θεοῦ πρόσωπον ἐν Θαβὼρ εἶδε. Ποιητής: Ἰωάννης Δαμασκηνός∙ σ. 31-52: Λόγος (Ἐκ τοῦ Θησαυροῦ τοῦ Δαμασκηνοῦ). Ἀρχ.: Πιστεύομεν καὶ ὁμολογοῦμεν ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι φύσει ἀγαθός∙ σ. 52-56: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἰησοῦ γλυκύτατε, τῆς ἐμῆς ψυχῆς τῆς δυστήνου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ἄκρ.: Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Θεὸν σέβω. Σεραφείμ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 57-60: Ἡ ὁμιλία. Ἀρχ.: Ἐν τῇ ἐπισήμῳ ταύτῃ καὶ φαιδρᾷ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός Ιωάννης Δαμασκηνός Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0341
Φυσικός αριθμός: 000388Ετος Εκδοσης : 1922
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 109, 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 183.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησούς Χριστός
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης εἰς τὴν λαμπρὰν καὶ ἐπίσημον ἑορτὴν τῆς θείας καὶ ἱερᾶς τοῦ Κυρίου Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερομνήμονος καὶ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ψαλλομένη τῇ 6 Αὐγούστου. Οὕτωε ἐστὶν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούεται. Σοὶ εἰσὶν οἱ οὐρανοί, καὶ σοὶ ἐστὶν ἡ γῇ. Μεγαλυνάριον: Θέλων ἐπιδεῖξαι τοῖς μαθηταῖς, δύναμιν ἐξ ὕψους, καὶ σοφίαν παρὰ Πατρός ἐν ὄρει ἀνῆλθες, Χριστέ, τῷ Θαβωρίῳ, καὶ λάμψας ὡς Δεσπότης, πάντας ἐφώτισας. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Α. Φρατζεσκάκη καὶ Α. Καϊτατζῆ. 1922.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-26: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1911)∙ σ. 27-29: Ἡ ὁμιλία (βλ. ἔκδοση 1911)∙ σ. 29-37: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἀνύψωσας φύσιν τὴν τῶν βροτῶν. Ἄκρ.: αβγ...χψω. Ἰακώβου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰάκωβος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Φραντζεσκάκης και Α. Καϊτατζής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ


ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0345
Φυσικός αριθμός: 000392Ετος Εκδοσης : 1962
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 184.
Αγιοι (ή εορτή): Ισαάκ ο Σύρος Εφραίμ ο Σύρος
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Ἰσαὰκ καὶ Ἐφραὶμ τῶν Σύρων. Ψαλλομένη τῇ κή Ἰανουαρίου. Ποιηθεῖσα παρὰ Νήφωνος μοναχοῦ Ἁγιορείτου. Ἐκδίδοται δαπάναις Παύλου μοναχοῦ Χοζεβίτου. Ἰερουσαλὴμ 1962. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 12-27: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἀνευφημῆσαι, Θεοτόκε ἄχραντε, τὰ μεγαλεῖά σου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 12-27: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ. Ἀρχ.: Τριὰς ἁγία καὶ μονὰς ὑπέρθεε, χάριν μοι. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 13-28: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ. Ἀρχ.: Εὐφραντικῇ ἐπομβρίᾳ σῶν προσευχῶν. Ἀκρ.: Ἐφραὶμ γεραίρω τὸν νοητὸν Εὐφράτην. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 18-22: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ. Ἀρχ.: Ἰσαὰκ ὁ ἀείμνηστος, ὁ οὐρανοπολίτης∙ σ. 22-24: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ. Ἀρχ.: Ὁ δὲ πενθικώτατος καὶ κατανυκτικώτατος ὅσιος Ἐφραίμ.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης Νήφων Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 29 + 1 χ.ἀ. + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης : Παύλος μοναχός Χοζεβίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0346
Φυσικός αριθμός: 000393Ετος Εκδοσης : 1920
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 127, 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 184-185.
Αγιοι (ή εορτή): Ισίδωρος ο εν τη Χίω, μάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἰσιδώρου ἀθλήσαντος ἐν Χίω ἐν ἔτει 255 μ. Χ. Ἐρρανισθεῖσα ἐκ τοῦ Νέου Λειμωναρίου, ἐκδοθεῖσα ἐν Σύρῳ τὸ 1913. Νῦν δὲ παρὰ τοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Προσετέθησαν δὲ αἱ καταλασίαι τοῦ Πάσχα, Μεσοπεντηκοστῆς, Ἀναλήψεως καὶ Πεντηκοστῆς ὡς καὶ οἱ πολυέλεοι αὐτῶν, μετὰ πλείστης ἐπιμελείας. Πρὸς χρῆσιν καὶ ψυχικὴν ὠφέλειαν, τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν. Τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάτωσεν ὁ Κύριος. Προωροίμην τὸν Κύριόν μου διὰ παντός. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Δημητρίου Μ. Δελῆ, ὁδὸς Μιλτιάδου ἀριθ. 1. 1920.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-14: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς σαῖς ἱκεσίαις, μάρτυς Χριστοῦ. Ἀκρ.: Τὸν κλεινὸν Ἰσίδωρον ὑμνῶ προφρόνως. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 28-32: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἔνδοξος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἰσίδωρος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δημήτριος Δελής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0347
Φυσικός αριθμός: 000394Ετος Εκδοσης : 1885
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 127. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1885.37. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 185.
Αγιοι (ή εορτή): Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης
Τίτλος : Ἀναπλήρωσις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ τε κατὰ τὴν 4ην Φεβρουαρίου ἑορταζομένου ὁσίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου καὶ τοῦ κατὰ τὴν 14ην τοῦ Μαΐου μάρτυρος Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ. Συντεθεισῶν αἰτήσει τῶν ἐπιτρόπων τοῦ κατὰ τὸν Λυκαβητόν, ἐπ’ ὀνόματι τῶν ἁγίων τιμωμένου ἱεροῦ ναοῦ, ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Ἄρτης Σεραφείμ. Ἐν ἔτει 1885. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον Θ. Παπαλεξανδρῆ καὶ Α. Παπαγεωργίου. 1885.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-15: Ἀναπλήρωση ἀκολουθίας τοῦ ὁσίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου (ὄχι κανόνας). Ποιητής: Σεραφεὶμ μητροπολίτης Ἄρτης∙ σ. 1-14: Ἀναπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ (ὄχι κανόνας). Ποιητής: Σεραφεὶμ μητροπολίτης Ἄρτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Άρτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 15 + 1 λ. + 15 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Θ. Παπαλεξανδρή και Α. Παπαγεωργίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0360
Φυσικός αριθμός: 000410Ετος Εκδοσης : 1974
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 191.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Ρώσσος
Τίτλος : Bίος καὶ ᾀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ νέου ὁμολογητοῦ τοῦ Ῥώσσου, τοῦ ἐν Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἐνασκήσαντος. Ἔκδοσις Ἱεροῦ Προσκυνήματος ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ῥώσου, Προκόπιον Εὐβοίας. 1974.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-19: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1964)∙ σ. 21-40: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 32-38: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἰσχὺν θείαν μοι παράσχου ἐν τῷ λόγῳ. Ἀκρ.: Ἰωάννῃ μέλισμα τῷ ἐκ Ῥωσίας. Γερασίμου. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαναννίτης∙ σ. 36-37: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ θεοφόρος οὗτος ἅγιος καὶ τῆς χάριτος ἐπώνυμος∙ σ. 41-48: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Χαρίτων δοχεῖον τῶν θεϊκῶν, πάτερ. Ἀκρ.: Χάριν νέμοις ἡμῖν, Ἰωάννη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαναννίτης∙ σ. 49-57: Θαύματα τοῦ ἁγίου∙ σ. 58-59: Ἡ μετακομιδὴ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου.
Τόπος έκδοσης: Προκόπι Ευβοίας
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 59 + 5 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιερό Προσκύνημα οσίου Ιωάννου του Ρώσσου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'