Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 22
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0410
Φυσικός αριθμός: 000464Ετος Εκδοσης : 1815
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 133, 2. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1815.6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 216-219.
Αγιοι (ή εορτή): Μανουήλ μάρτυς Σαβέλ μάρτυς Ισμαήλ μάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία ἡ θεία ἱερὰ καὶ μαρτυρικὴ τῶν ἁγίων καὶ πανενδόξων τοῦ Χριστοῦ μεγίστων ἀθλοφόρων τε καὶ αὐταδέλφων Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ ἀθλησάντων ἐν ἔτει σωτηρίῳ τξβ΄. ἀναγινωσκομένη κατὰ τὴν ιζ΄. τοῦ Ἰουνίου. Ἥτις πρῶτον μὲν ἐρανισθεῖσά τε καὶ φιλοπονηθεῖσα παρὰ Μανουὴλ Μάνου τοῦ Βυζαντίου, καὶ ἐπιδιορθωθεῖσα παρὰ τοῦ πανοσιοσοφολογιωτάτου διδασκάλου καὶ ἱεροκήρυκος τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κυρίου Δωροθέου Βουλησμᾶ. Εἰς φῶς ἤχθη διὰ δαπάνης τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει εὐγενεστάτου ἄρχοντος Πολκοβνίκου καὶ Καβαλλιέρη κυρίου Μανουὴλ Μπάλσα. Νῦν δὲ ἀυξηθεῖσα παρὰ τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ χάριν εὐλαβείας τῇ προσθήκῃ τῶν τε ἐγκωμίων τοῦ ἱεροῦ τῶν ἁγίων ἐπιταφίου, εὐλογηταρίων, καὶ κδ΄ οἴκων, μετά τινων τροπαρίων ψαλλομένων ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ τῆς αὐτῶν ἐτησίου πανηγύρεως· ἔτι δὲ σὺν τέτταρσιν εὐχαῖς, μεγαλυναρίοις τισι, τυπικοῖς ἕξ, καὶ τοῖς δυσὶ σπανιωτάτοις πασχαλίοις, μετὰ και τινων ἄλλων, ὡς ὁρᾶται, ἅπερ ἅπαντα ἐθεωρήθησαν παρὰ τοῦ πανιερωτάτου ἐν ἀρχιερεῦσιν ἁγίου Συνάδων κυρίου κυρίου Νικοδήμου, καὶ τελευταῖον καλλωπισθεῖσα ταῖς τῶν χαριτοβρύτων εἰκόνων τέτταρσι χαλκογραφίαις τῶν ἁγίων, καὶ ὡς οἷόν τ’ εἰς τὸ ἐντελὲς ἀχθεῖσα. Ἤδη δεύτερον σὺν Θεῷ ἁγίῳ τύποις καθαρωτέροις καὶ ἐρυθροῖς χαρακτῆρσιν ἐκδίδοται σπουδῇ μὲν καὶ ἀναλώμασι τοῦ ταπεινοῦ ποιητοῦ, ὅπως διανέμηται δωρεὰν τοῖς τε θείοις ναοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ τοῖς φιλομάρτυσι χριστιανοῖς, ἐξαιρέτως δὲ τοῖς ὁμωνύμοις τοῖς ἁγίοις ὑπὲρ τῆς τῶν πολλῶν αὐτοῦ πλημμελημάτων ἀφέσεως, καὶ τῆς μετὰ δικαίων τῶν ψυχῶν τῶν γονέων αὐτοῦ Σκαρλάτου καὶ Αἰκατερίνης αἰωνίου ἀναπαύσεως. Ἐπιμελείᾳ δὲ καὶ ἐπιστασίᾳ τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις ἁγίου ἀρχιμανδρίτου κυρίου κυρίου Καλλινίκου τοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης. Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας. 7323: ‚ζτκγ́. 1815: ‚αωιέ. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ Βράϊτκοπφ καὶ Ἕρτελ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 33-89: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 51-76: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς μόνη τὸν ἄχρονον υἱὸν ἐν χρόνῳ τεκοῦσα. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 52-77: Ὁ κανόνας τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Τριάδος ὑπέρμαχοι τῆς παναγίας, πανόλβιοι. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 52-78: Ὁ κανόνας τοῦ νεομάρτυρος Μανουήλ. Ἀρχ.: Ἄναρχε Λόγε, Μανουὴλ τοῦ μάρτυρος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 66-67: Τὸ συναξάριο τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Οὗτοι ὑπῆρχον ἐκ Περσίδος, ἀποσταλέντες∙ σ. 67-68: Τὸ συναξάριο τοῦ νεομάρτυρος Μανουὴλ τοῦ Κρητός. Ἀρχ.: Οὗτος ὥρμητο ἐκ Σφακίων τῆς Κρήτης∙ σ. 68: Τὸ συναξάριο τοῦ μάρτυρος Ἰσαύρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἀρχ.: Ὁ Ἴσαυρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ὥρμηντο ἐξ Ἀθηνῶν∙ σ. 68-69: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Βησσαρίωνος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας ἔτι ἀποταξάμενος∙ σ. 69-70: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Ὑπατίου. Ἀρχ.: ᾯ πατρὶς ὑπῆρχε Φρυγία καὶ γονεῖς θεοσεβεῖς∙ σ. 89: Στίχοι στοὺς μάρτυρες Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαήλ (στ. 18). Ἀρχ.: Χοροὶ ἀθλητῶν καὶ ἁγίων ἁπάντων. Ἀκρ.: Χαῖρε τριὰς μαρτύρων∙ σ. 90-103: Τὰ ἐγκώμια τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Ἀνταμείβεις πάντας, Μανουὴλ ἐκλεκτέ. Ἀκρ. αβγ … χψω (καὶ στὶς τρεῖς στάσεις)∙ σ. 104-117: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Ἡ τῶν τριῶν σεβαστὴ τριὰς μαρτύρων. Οἶκος: Ἄκτιστον τὴν Τριάδα ἡ τριὰς τῶν μαρτύρων∙ σ. 117-157: Τὸ μαρτύριο τῶν ἁγίων Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ. Ἀρχ.: Οἱ μὲν ἄλλοι διῶκται καὶ τύραννοι (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1024)∙ σ. 117-157: Τὸ μαρτύριο τῶν ἁγίων Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαήλ (παράφραση). Ἀρχ.: Δὲν εἶναι θαυμαστὸν καὶ παράδοξον, ἂν καὶ ἐκεῖνοι∙ σ. 157-186: Ἐγκωμιαστικὸς λόγος στοὺς ἁγίους Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαήλ. Ἀρχ.: Δὲν εἶναι, ὦ φιλομάρτυρες ἀκροαταί, δὲν εἶναι∙ σ. 186-190: Τὸ μαρτύριο τοῦ νεομάρτυρος Μανουὴλ τοῦ Κρητός. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τοῦ Χριστοῦ μάρτυς Μανουήλ∙ σ. 203-220: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας τῶν μαρτύρων Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαήλ. Ἀρχ.: Τάξεις τῶν ἀγγέλων ἐν οὐρανοῖς ἔχοντες. Ἀκρ.: Τὴν τῶν μαρτύρων μέλπω κλεινὴν τριάδα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 221-228: Ὁ κανόνας στὸν ἅγιο Ἴσαυρο καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. Ἀρχ.: Ἱλέωσαι, μάρτυς, τὸν εὐμενῆ Θεόν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Λειψία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μανουήλ Μάνος Βυζάντιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 288 + 1 χ.ἀ. + 1 λ. + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Μανουήλ Μπάλσας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Breitkopf & Härtel
Επιμελητής-διορθωτής : Δωρόθεος Βουλησμάς Καλλίνικκος Θεσσαλονίκης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0411
Φυσικός αριθμός: 000465Ετος Εκδοσης : 1923
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 180, 1. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 219.
Αγιοι (ή εορτή): Μαρία η Μαγαδαληνή Μαρκέλλα η Χιοπολίτις
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς καὶ ὁσιομάρτυρος Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος. Ἐρρανίσθημεν τὴν ἀκολουθίαν τῆς ἁγίας Μαγδαληνῆς ἀπὸ βιβλίον καλούμενον «Ἄνθος Παραδείσου», ἐν Ἱεροσολύμοις τυπωθεῖσα τὸ 1911, τῆς δὲ ἁγίας Μαρκέλλης ἐκ τοῦ Νέου Λειμωναρίου, Ἀθῆναι 1861. Ἐκδοθεῖσα παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἱερέως καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ματαιότης. Τί ὀφελεῖ τὸν ἄνθρωπον, ἂν ἐπὶ γῆς ἐκλάμψῃ Ἓν μάρμαρον λευκότατον, αὐτὸ θὰ τὸν σκεπάσῃ. Μηδὲν εἶναι ὁ ἄνθρωπος, μηδὲν ἡ δύναμίς του, μηδὲν ἡ φαντασία του, μηδὲν ἡ ὕπαρξίς του. Μηδὲν τὸ κάλλος, ἡ ἰσχύς, μηδὲν ἡ ὡραιότης. Τὰ πάντα ὄναρ καὶ σκιά, τὰ πάντα ματαιότης. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Α. Φραντζεσκάκη καὶ Α. Καϊτατζῆ. 1923.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-25: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-19: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Μαγδαληνῆς. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις ἐμπρέπουσα καλλοναῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 11-19: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Μαρκέλλης. Ἀρχ.: Ἀνόσιον βούλημα ἀπωσαμένη, παναοίδιμε. Ἀκρ.: <αβγ…χψω>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 25-26: Ὁμιλία στὴ Μαρία τὴ Μαγδαληνή. Ἀρχ.: Ἡ μυροφόρος αὕτη καὶ ἰσαπόστολος Μαρία∙ σ. 26-34: Ὁ Bίος τῆς ἁγίας Μαρκέλλης. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἁγία παρθενομάρτυς καὶ ἀθληφόρος Χριστοῦ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Φραντζεσκάκης και Α. Καϊτατζής
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0412
Φυσικός αριθμός: 000466Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XX. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 219-220.
Αγιοι (ή εορτή): Μαρίνα μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθίαι πλήρης τῶν ἁγίων Μαρίνης, Μαρίας τῆς Μαγδαλινῆς καὶ Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος. Ψαλλόμεναι τῇ 17 καὶ 22 Ἰουλίου. Συνταχθεῖσαι ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ προσκυνητοῦ. Ἐρανισθεῖσαι ἐκ διαφόρων ἀκολουθιῶν. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Δ. Γ. Εὐστρατίου, 8 ὁδὸς Πραξιτέλους 8. 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-37: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μαρίνης∙ σ. 10-22: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄχραντε Θεοτόκε, δέξαι μου τὴν δέησιν. Ἀκρ.: <ᾌδω τῇ Θεοτόκῳ ὁ ἁμαρτωλὸς Φώτιος. Αἰτῶ>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Φώτιος πατριάρχης∙ σ. 10-22: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Χορεύουσα, μάρτυς, περὶ Θεόν. Ἀκρ.: <Χριστοῦ παρθενομάρτυρα νύμφην ᾄσμασι μέλπω>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: <Θεοφάνης>∙ σ. 11-23: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Μαρτύρων περιφανῶς λαμπρότησι. Ἀκρ.: <Ἰωσήφ>. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 29-34: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Σκιρτῶσα, Μαρίνα, ἐν οὐρανῷ. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). (Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας). Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 42-52: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ἡ μακαρία αὕτη καὶ καλλιπάρθενος κόρη∙ σ. 53-77: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς καὶ Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος. σ. 61-74: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Μαρκέλλης. Ἀρχ.: Ἀνόσιον βούλημα ἀπωσαμένη, παναοίδιμε. Ἀκρ.: <αβγ…χψω>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 65-73: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τῆς ἁγίας Μαρκέλλης (βλ. Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρκέλλα ἡ Χιοπολίτις 1923, σ. 26-34).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως Θεοφάνης Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 80.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δ. Γ. Ευστρατίου
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0413
Φυσικός αριθμός: 000467Ετος Εκδοσης : 1915
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 180, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 220.
Αγιοι (ή εορτή): Μαρίνα μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Ψαλλομένη τῇ 17 Ἰουλίου. Συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργ. Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἐνταῦθα ἐνοριακοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων ἀκολουθιῶν καὶ ἐκδοθεῖσα δὶς ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἱερέως. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Πανελληνίου Κράτυος», 11 – ὁδὸς Ἀριστείδου – 11. 1915.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-32: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1904)∙ σ. 10-24: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1904)∙ σ. 11-25: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1904)∙ σ. 11-26: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1904).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως Θεοφάνης Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48 (βλ. Petit), (δύο ἀντίτυπα συσταχωμένα, τὸ πρῶτο σ. (1)-16 καὶ τὸ δεύτερο σ. (1)-32, καὶ τὰ δύο ἀντίτυπα κολοβά).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πανελλήνιον Κράτος
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0414
Φυσικός αριθμός: 000468Ετος Εκδοσης : 1937
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 221.
Αγιοι (ή εορτή): Μαρίνα μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνης μετὰ τοῦ Βίου καὶ μαρτυρίου αὐτῆς. Τιμᾶται δρ. 20. Ἀνδρίτσαινα, τύποις ἐφ. «Νέος Ὁρίζων». στὴ σ. 56: Ἐπερατώθη ἡ ἐκτύπωσις μηνὶ Ἰουνίῳ 1937.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 8-34: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1904∙ περιέχει ἀρκετὰ διαφορετικὰ τροπάρια)∙ σ. 18-30: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1904)∙ σ. 11-26: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1904)∙ σ. 34-36: Περὶ τοῦ ἀπολυτικίου τῆς ἁγίας Μαρίνης∙ σ. 37-53: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ μακαρία κόρη καὶ καλλιπάρθενος ἦτο ἀπὸ τὴν Ἀντιόχειαν τῆς Πισιδείας.
Τόπος έκδοσης: Ανδρίτσαινα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 56.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νέος Ορίζων
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0415
Φυσικός αριθμός: 000469Ετος Εκδοσης : 1834
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 136, 2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 2334. Α. Παπαδόπουλος – Κεραμεύς, «Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς ὡς πατὴρ ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας», Βyzantinische Ζeitschrift 11 (1902), σ. 68. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 430, 556-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 221.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρκος ο Ευγενικός επίσκοπος Εφέσου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ. Ἥτις ποιηθεῖσα μὲν ὑπὸ Νικοδήμου τοῦ Ἀθωνίτου, ἐπιθεωρηθεῖσα δὲ ὑπὸ Ν. Λογάδου, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδίδοται παρὰ τοῦ πανοσιωτάτου ἀρχιμανδρίτου κυρίου Σαμουὴλ τοῦ Ἁγιοταφίτου. Ἀδείᾳ τοῦ παναγιωτάτου καὶ σοφωτάτου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Κωνσταντίου τοῦ Βυζαντίου. Ἐν τῷ τῆς Κωνσταντινουπόλεως πατριαρχικῷ τυπογραφείῳ. 1834.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. ς΄: Ν. Λογάδου, Ἡρωελεγεῖο (στ. 6). Ἀρχ.: Μᾶρκος πρόσθεν ἐπαρκέσσας τῇ πίστεϊ ὀρθῇ∙ σ. ς΄: Γρηγορίου Στουδίτου, Στίχοι (στ. 4). Ἀρχ.: Ταρβαλέον χείμαρρον, εὐσεβίης τε ὄλεθρον∙ σ. 1-20: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 8-18: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Μονὰς τρισυπόστατε, Πάτερ, Υἱέ, Πνεῦμα ἅγιον. Ἀκρ.: Μᾶρκον γεραίρω ὀρθοδοξίας στύλον. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 8-19: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸ μελουργὸν τοῦ Παρακλήτου ὄργανον. Ἀκρ.: <Τὸν Εὐγενικὸν Μᾶρκον ᾄσμασι στέφω>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 14-16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ πανάριστος καὶ κατ’ ἀλήθειαν μέγας διδάσκαλος καὶ ἀήττητος πρόμαχος∙ σ. 21-29: Συνοδικὴ ἀπόφαση περὶ τῆς ἁγιότητος Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ (1734)∙ σ. 29-30: Θεοδώρου <Ἀγαλλιανοῦ>, Στίχοι ἡρωϊκοὶ στὸ Μᾶρκο τὸν Εὐγενικὸ (στ. 23). Ἀρχ.: Αὐτὸς ἄρ’ ἔπτης, ὦ σὺ μακάρτατε λάτρι Θεοῖο.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ς΄+ 33 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής : Ν. Λογάδης Σαμουήλ Αγιοταφίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0416
Φυσικός αριθμός: 000471Ετος Εκδοσης : 1887
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 137, 5. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1887.93. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 431, 556-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 222.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρκος ο Ευγενικός επίσκοπος Εφέσου
Τίτλος : Βιογραφία καὶ τὰ ἐν τῇ Φλωρεντινῇ ψευδοσυνόδῳ κατὰ τῶν Λατίνων ὑπερφυῆ κατορθώματα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ. Προστεθείσης ἐν τῷ τέλει τῆς ἱερᾶς αὐτοῦ ἀκολουθίας. Συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν μοναχοῖς Καλλίστου ζωγράφου Ἁγιορείτου τοῦ Ἐφεσίου ἐκ τῆς σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης. Ἐκδίδονται δαπάνῃ Σάββα ἱερομονάχου Καρπαθίου. «Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων». Εὐαγγ. Ἰωάν. Κεφ. Ι΄. 44. «Προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος». Πραξ. Ἀποστόλ. Κεφ. Κ΄. 28. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Τῆς Θέμιδος». 1887.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-25: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1834)∙ σ. 15-23: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1834)∙ σ. 15-24: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1834)∙ σ. 26-134: Καλλίστου Ζωγράφου Ἁγιορείτου τοῦ Ἐφεσίου, Τὰ ἐν τῇ Φλωρεντιανῇ ψευδοσυνόδῳ ὑπερφυῆ κατορθώματα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ. Ἀρχ.: Περὶ ἑνὸς μεγάλου καὶ ἀξιοθαυμάστου πράγματος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 144.
Χορηγός έκδοσης : Σάββας ιερομόναχος Καρπάθιος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Θέμις
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0417
Φυσικός αριθμός: 000472Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 138, 6. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.282. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 431, 556-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 222-223.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρκος ο Ευγενικός επίσκοπος Εφέσου
Τίτλος : Δοκίμιον ἱστορικὸν περὶ τοῦ σχίσματος τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς, τῶν πρὸς ἕνωσιν ἀποπειρῶν ἐπὶ Μιχαὴλ τοῦ Παλαιολόγου καὶ Γρηγορίου Ι΄ πάπα Ῥώμης, τοῦ βίου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ καὶ τῶν ἐν τῇ ἐν Φλωρεντίᾳ Συνόδῳ γενομένων. Συγγραφὲν καὶ ἐκδοθὲν ὑπὸ τοῦ ἐν μοναχοῖς Καλλίστου Βλαστοῦ Ἁγιορείτου τοῦ Ἐφεσίου. «Ὦ Τιμόθεε, τὴν παρακαταθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κανοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν». (Α΄ Τιμοθ. ς΄ 20). Ἐν Ἀθήναις, τύποις Παρασκευᾶ Λεωνῆ. 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-19: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1834∙ περιέχει ἀρκετὰ διαφορετικὰ τροπάρια)∙ σ. 8-14: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1834, σ. 8-19)∙ σ. 117-230: Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ καὶ τὰ πρὸς ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν κατὰ τὴν ἐν Φλωρεντίᾳ σύνοδον γενόμενα. Ἀρχ.: Ὁ μέγας οὗτος διδάσκαλος καὶ γενναῖος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας πρόμαχος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κάλλιστος Βλαστός Αγιορείτης Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 10 χ.ἀ. + 241 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Παρασκευάς Λεωνής
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0418
Φυσικός αριθμός: 000473Ετος Εκδοσης : 1930
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 223.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρκος ο Ευγενικός επίσκοπος Εφέσου
Τίτλος : Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου Ἐφέσου ἀρχιεπισκόπου, τοῦ κατὰ κόσμον Εὐγενικοῦ, βιογραφία καὶ τὰ ἐν τῇ Φλωρεντινῇ ψευδοσυνόδῳ κατὰ τῶν Λατίνων ὑπερφυῆ κατορθώματα. Συλλεγεῖσα ὑπὸ Καλλίστου Ἁγιορείτου ζωγράφου, τοῦ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης. Προετάχθη ἡ εἰς τὸν ἅγιον Μᾶρκον ἱερὰ ἀκολουθία, συνταχθεῖσα μὲν ὑπὸ Νικοδήμου Ἁγιορείτου, τύποις δ’ ἐκδοθεῖσα τῷ 1834 ἐπιστασίᾳ Νικολάου Λογάδου δικαιοφύλακος τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἐκδοθεῖσα τῷ 1887 δαπάνῃ τοῦ μακαρίτου Σάββα ἱερομονάχου. Ἀνατυποῦται νῦν ὑπὸ τῆς συνοδίας αὐτοῦ. Ἐν Καρυὲς Ἁγίου Ὄρους, βιβλιοπωλεῖον συνοδίας Σάββα ἱερομονάχου. 1930.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-25: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1834)∙ σ. 15-23: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1834)∙ σ. 15-24: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1834)∙ σ. 26-134: Καλλίστου Ζωγράφου Ἁγιορείτου τοῦ Ἐφεσίου, Τὰ ἐν τῇ Φλωρεντιανῇ ψευδοσυνόδῳ ὑπερφυῆ κατορθώματα (βλ. ἔκδοση 1887).
Τόπος έκδοσης: Άγιον Όρος
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης Κάλλιστος Βλαστός Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 134.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Συνοδία Σάββα ιερομονάχου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0419
Φυσικός αριθμός: 000474Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 184. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.19. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 223-224.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρτυρες έξ εν Μεγάροις
Τίτλος : Ἀκολουθία πληρεστάτη, Bίος καὶ θαύματα τῶν ἐν Μεγάροις ἀνευρεθέντων ἁγίων μαρτύρων Σεραφείμ, Δωροθέου, Ἰακώβου, Βασιλείου, Δημητρίου καὶ Σαράντη. Νεωστὶ τυπωθεῖσα καὶ ἐρανισθεῖσα ἐκ χειρογράφων ἐπιμελείᾳ Κωνσταντίνου Χρ. Δουκάκη, τοῦ ἐκ Καλαμῶν τῆς Πελοποννήσου, προσκυνητοῦ, ὑπὸ Ἀθανασίου Ι. Παπασιδέρη, Μεγαρέως. Ἐκδίδοται φιλοτίμῳ κοινῇ δαπάνῃ. Ἐν Ἀθήναις, Κωνσταντῖνος Χ. Δουκάκης, 36 ὁδὸς Πετράκη 36. 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-21: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-17: Ὁ κανόνας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἀμφεπονεῖτο ἀύλων τάξις οὐρανοβάμων. Ἀκρ.: <Πανηγυριζέτωσαν οἱ θεόφρονες>. Ἦχ. α΄. Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός∙ σ. 10-17: Ὁ κανόνας τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Μαρτυρικαῖς ἠγλαϊσμένοι χάρισι. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 22-28: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Πάλαι μὲν ἡ τῶν Μεγάρων κωμόπολις κτισθεῖσα παρὰ τῶν προγόνων μας ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Καρός.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 35 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κωνσταν. Χ. Δουκάκης
Επιμελητής-διορθωτής : Κωνσταντίνος Δουκάκης Αθανάσιος Παπασιδέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0420
Φυσικός αριθμός: 000475Ετος Εκδοσης : 1941
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 588. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 224.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρτυρες πέντε εν Σαμοθράκη
Τίτλος : Κ. Μυρτ. Ἀποστολίδου, Ἀνέκδοτος ἀκολουθία καὶ ἐγκώμιον πέντε Θρακῶν νεοφανῶν μαρτύρων Μανουήλ, Γεωργίου, Μιχαήλ, Θεοδώρου, Γεωργίου. Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ ΙΣΤ΄ τόμου τῶν «Θρᾳκικῶν». Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Ι. Λ. Ἀλευροπούλου, Ἀγησιλάου 22. 1941.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 8-22: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Ἰάκωβος μοναχὸς Ἁγιορείτης∙ σ. 15-20: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Μαρτύρων θεοστεφῶν τὴν ἔνδοξον μνήμην. Ἀκρ.: Μάρτυρας ὑμνῶ τοῦ Ἰησοῦ προφρόνως. Ἰάκωβος. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Ἰάκωβος Ἁγιορείτης∙ σ. 22-33: Λόγος διηγηματικὸς καὶ ἐγκωμιαστικὸς στοὺς πέντε νεομάρτυρες. Ἀρχ.: Μαρτυρικὴν πανήγυριν σήμερον, εὐλογημένοι.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 33 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Λ. Αλευρόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0421
Φυσικός αριθμός: 000476Ετος Εκδοσης : 1865
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 183, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1865.11. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 568. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 224-225.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρτυρες τέσσερις εν Ρεθύμνη
Τίτλος : <Ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων τεσσάρων νέων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καὶ Νικολάου τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ τῆς Κρήτης μαρτυρησάντων καὶ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος, πρὸς δὲ καὶ μακαριστάρια ψαλλόμενα εἰς θεομητορικὰς ἑορτὰς καὶ ἑορταζομένους ἁγίους. Ἐκδοθέντα τὸ πρῶτον ὑπὸ Σπ. Εὐθυμιάδου, τοῦ ἐκ Βλάτσης τῆς Μακεδονίας. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου. Τύποις Γ. Μελισταγοῦς Μακεδόνος. 1865. >
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-12: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων τεσσάρων νέων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων. Ποιητές: Καλλίνικος Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου, Μελέτιος Κρήτης, Νικόλαος Σταυράκης∙ σ. 7-10: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Δεῦτε πιστοὶ ἅπαντες χεῖρας κροτήσωμεν. Ἀκρ.: Δόξα κροτείσθω, Χριστέ, ἡ τῶν μαρτύρων. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Καλλίνικος Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου∙ σ. 13-15: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 16-37: Μακαριστάρια σὲ θεομητορικὲς ἑορτὲς καὶ ἑορταζομένους ἁγίους.
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Καλλίνικος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Μελέτιος Κρήτης Νικόλαος Σταυράκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 37 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γ. Μελισταγής
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0422
Φυσικός αριθμός: 000477Ετος Εκδοσης : 1888
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 183, 5. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1888.34. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 568. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 225.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρτυρες τέσσερις εν Ρεθύμνη
Τίτλος : Ἀκολουθία τῶν ἐκ Μελάμπων τῆς ἐν Κρήτῃ ἱερᾶς ἐπισκοπῆς Λάμπης ἁγίων τεσσάρων τοῦ Χριστοῦ νεομαρτύρων Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καὶ Νικολάου, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ τῇ κη΄ Ὀκτωβρίου τοῦ ᾳωκδ΄ μαρτυρησάντων. Ἀνατύπωσις μετὰ πολλῶν προσθηκῶν καὶ διορθώσεων. Ἐν Ῥεθύμνῃ, τύποις Στ. Ἐμμ. Καλαϊζάκη. 1888.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-22: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1865, σ. 7-10)∙ σ. 12-23: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Βυθῷ χειμαζόμενος τῆς ἁμαρτίας, φιλάνθρωπε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 18-20: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οἱ τέσσαρες οὗτοι νεομάρτυρες εἶδον τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ἐν τῇ κώμῃ τῆς ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ ἐπισκοπῆς Λάμπης, Μέλαμπες.
Τόπος έκδοσης: Ρέθυμνο
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Στ. Εμμ. Καλαϊτζάκης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0423
Φυσικός αριθμός: 000478Ετος Εκδοσης : 1920
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 204. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 225.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρτυρες τέσσερις εν Ρεθύμνη
Τίτλος : Ἀκολουθία τῶν ἐκ Μελάμπων τῆς ἐν Κρήτῃ ἐπαρχίας Ἁγίου Βασιλείου ἁγίων τεσσάρων τοῦ Χριστοῦ νεομαρτύρων, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ τῇ κη΄ Ὀκτωβρίου τοῦ ᾳωκδ΄ μαρτυρησάντων. Ἀνατύπωσις ἐν Χανίοις, τύποις «Ἐπιθεωρήσεως». 1920.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-26: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1888)∙ σ. 12-23: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1888)∙ σ. 12-24: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1888)∙ σ. 19-21: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1888).
Τόπος έκδοσης: Χανιά
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 26.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Επιθεώρησις
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0424
Φυσικός αριθμός: 000479Ετος Εκδοσης : 1908
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 182, 1. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 582. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 225-226.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρτυρες τρεις εν Χίω (εκ Σπετσών)
Τίτλος : Ἀκολουθία τῶν ἁγίων ἐνδόξων νεομαρτύρων καὶ αὐταδέλφων Σταματίου καὶ Ἰωάννου τῶν ἐκ Σπετσῶν, μαρτυρησάντων ἐν Χίῳ κατὰ τὸ ᾳωκβ΄ ἔτος, Φεβρουαρίου γ΄. Πονηθεῖσα παρὰ Ἀνθίμου ἱερομονάχου Πουλάκη τοῦ Χίου. Νῦν δὲ τὸ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἐπιμελείᾳ Δημητρίου Ν. Εὐσταθίου, πρωτοπρεσβυτέρου, τοῦ ἐκ Σπετσῶν. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Σφαίρας». Ἐν Πειραιεῖ. 1908.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-25: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Ἄνθιμος ἱερομόναχος Πουλάκης∙ σ. 10-23: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Θεὲ τῶν ὅλων, πλαστουργὲ τῆς κτίσεως. Ἀκρ.: Θεῖοι μάρτυρες, δωρήσασθέ μοι χάριν. Ἄνθιμος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἄνθιμος ἱερομόναχος Πουλάκης∙ σ. 14-21: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ὡς θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε, καὶ αἱ ὁδοί σου ἀνεξιχνίαστοι!
Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
Συγγραφέας / Ποιητής : Άνθιμος Πουλάκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 25 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σφαίρα
Επιμελητής-διορθωτής : Δημήτριος Ευσταθίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0425
Φυσικός αριθμός: 000480Ετος Εκδοσης : 1918
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 182, 2. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 582. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 226.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρτυρες τρεις εν Χίω (εκ Σπετσών)
Τίτλος : Ἀκολουθία νεομαρτύρων ἀθλησάντων ἐν Χίῳ τῇ 3 Φεβρουαρίου ᾳωκβ΄. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον Α. Ζ. Διαλησμᾶ, ὁδὸς Βορέου 6. 1918.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1908.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Άνθιμος Πουλάκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Ζ. Διαλησμά
Επιμελητής-διορθωτής : Δημήτριος Ευσταθίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0426
Φυσικός αριθμός: 000481Ετος Εκδοσης : 1947
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 226.
Αγιοι (ή εορτή): Μεθοδία η εν Κιμώλω
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Μεθοδίας τῆς ἐν τῇ νήσῳ Κιμώλῳ ἀσκητικῶς διαλαμψάσης. Ποιηθεῖσα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φοίνικος», ὁδὸς Λεοννάτου 4. 1947.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-16: Ἡ ἀκολουθία ∙ σ. 10-14: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Καταύγασον, Κύριε, τὴν σκοτισθεῖσαν καρδίαν μου. Ἀκρ.: Κίμωλος μέλπει σε Μεθοδία. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0427
Φυσικός αριθμός: 000482Ετος Εκδοσης : 1926
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 105-106. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 226-227.
Αγιοι (ή εορτή): Μεθόδιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Τεῦχος ἱερὸν περιέχον τὴν ᾀσματικὴν ἀκολουθίαν, τὸν βίον, παράκλησιν καὶ κδ΄ κατ’ ἀλφάβητον οἴκους τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μεθοδίου πατριάρχου Κων/πόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ. Νῦν τὸ πρῶτον ἐκδίδοται τύποις δαπάναις τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου Μεθοδίου Καυσοκαλυβίτου. Ἀθῆναι, τύποις Α. Ε. Β. Ε. Π. Γ. Μακρῆς καὶ Σία. 1926.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-28: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Σὲ τοῦ Θεοῦ τὸ καθαρώτατον σκήνωμα. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 14-28: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ἀπαγωγῆς καὶ προνομῆς καὶ δουλείας με. Ἀκρ.: Ἀρχιερῆα Θεοῖο Μεθόδιον ᾄσμασι μέλπω. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 15-29: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Μαρμαρυγὰς ἀπαστράπτων τῶν ἀρετῶν. Ἀκρ.: Μεθοδίῳ Φώτιος ὕμνον προσφέρω. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Φώτιος πατριάρχης∙ σ. 33-42: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Δὲν εἶναι τινὰς ὁποῦ νὰ μὴ γινώσκῃ τὰ μεγαλεῖα∙ σ. 43-51: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Φαεινοτάταις ἀστραπαῖς τοῦ πνεύματος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 52-60: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Ὀρθοδοξίας τὴν λαμπρὰν καὶ θείαν σάλπιγγα. Οἶκος: Ἄρχομαί σοι τῶν ὕμνων, ὦ θειότατε πάτερ Μεθόδιε.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 60 + 3 χ.ἀ. + 1 λ. + 2 πίν.
Χορηγός έκδοσης : Μεθόδιος Καυσοκαλυβίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Ε. Β. Ε. Π. Γ. Μακρής και Σία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0428
Φυσικός αριθμός: 000483Ετος Εκδοσης : 1894
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 189, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1894.19. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 227-228.
Αγιοι (ή εορτή): Μελέτιος ο εν Μυουπόλει
Τίτλος : Ἀκολουθεία τῆς Ἰνδίκτου, Συμεών, ἁγίων Γυναικῶν καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μελετίου τοῦ νέου καὶ ἰαματικοῦ, τοῦ ἐν τῷ ὄρει τῆς Μυουπόλεως (νῦν Κούντουρα τῆς Ἀττικῆς) ἀσκήσαντος τῷ 1060. Ψαλομένη τῇ 1 Σεπτεμβρίου. Ἐκδότης Γεώργιος Βουτέρης, ἐφημέριος τοῦ ἐνταῦθα ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ὁσίου Μελετίου. Προσετέθη ἐν τέλει καὶ ὁ Bίος τοῦ ὁσίου ἀναγινωσκόμενος ἀντὶ τοῦ Κοινωνικοῦ. «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐν Ἀθήναις. 1894.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4-29: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-24: Ὁ κανόνας τῆς Ἰνδίκτου. Ἀρχ.: ᾌσωμεν πάντες Χριστῷ, δι’ οὗ συνέστη τὰ πάντα. Ἦχ. α΄. ᾌσωμεν πάντες λαοί∙ σ. 15-24: Ὁ κανόνας τῶν ἁγίων Γυναικῶν. Ἀρχ.: Στερρῶς τὸν ἀντίπαλον κατηγωνίσασθε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 15-24: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Συμεών. Ἀρχ.: Δίδου μοι ἐν ὀργάνῳ γλώττης σαθρῷ. Ἦχ. πλ. δ΄. σ. 15-24: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Μελετίου. Ἀρχ.: Μετὰ τῶν ἄνω στρατευμάτων, ὅσιε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 29-32: Ὁ Bίος τοῦ ὁσίου Μελετίου. Ἀρχ.: Ὁ ὅσιος Μελέτιος ὁ νέος ὅπου ἑορτάζωμεν σήμερον ἦν υἱὸς Ἰωάννου καὶ Σοφίας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0429
Φυσικός αριθμός: 000485Ετος Εκδοσης : 1915
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 190, 6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 228.
Αγιοι (ή εορτή): Μελέτιος ο εν Μυουπόλει
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς Ἰνδίκτου, Συμεών, ἁγίων Γυναικῶν καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μελετίου τοῦ νέου καὶ ἰαματικοῦ, τοῦ ἐν τῷ ὄρει τῆς Μυουπόλεως (νῦν Κούντουρα τῆς Ἀττικῆς) ἀσκήσαντος τῷ 1060. Ψαλομένη τῇ 1 Σεπτεμβρίου. Ἐκδότης Γεώργιος Α. Βουτέρης, ἐφημέριος τοῦ ἐνταῦθα ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ὁσίου Μελετίου. Προσετέθη ἐν τέλει καὶ ὁ Bίος τοῦ ὁσίου ἀναγινωσκόμενος ἀντὶ τοῦ Κοινωνικοῦ. «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος». Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐν Ἀθήναις. 1915.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4-31: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1894)∙ σ. 15-25: Ὁ κανόνας τῆς Ἰνδίκτου (βλ. ἔκδοση 1894)∙ σ. 15-26: Ὁ κανόνας τῶν ἁγίων Γυναικῶν (βλ. ἔκδοση 1894)∙ σ. 15-26: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Συμεών (βλ. ἔκδοση 1894)∙ σ. 15-26: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Μελετίου (βλ. ἔκδοση 1894)∙ σ. 31-48: Ὁ Bίος τοῦ ὁσίου Μελετίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ θαυμάσιος καὶ ἀληθὴς δοῦλος τοῦ Θεοῦ Μελέτιος ἐγεννήθη εἰς ἓν χωρίον τῶν Καππαδοκῶν.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0430
Φυσικός αριθμός: 000486Ετος Εκδοσης : 1933
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 228-229.
Αγιοι (ή εορτή): Μελέτιος ο εν Μυουπόλει
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου Μελετίου ἀθλήσαντος τῷ 1060. Ἐπιμελείᾳ μὲν τοῦ μεγάλου ἀρχιδιακόνου τῆς ἱ. μητροπόλεως Ἀθηνῶν κ. κ. Χρυσοστόμου Μπόγδη. Δαπάνῃ δὲ τοῦ ἐκ Μεγάρων ἐλαχίστου ἐν μοναχοῖς Ἀντωνίου Γκίνη. Ἐκδίδεται ἐν Ἀθήναις, τυπ. Ι. Χατζηιωάννου, Κολοκυνθοῦς 22. 1933.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-25: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-19: Ὁ κανόνας τῆς Ἰνδίκτου (βλ. ἔκδοση 1894)∙ σ. 10-19: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Μετὰ τῶν ἄνω στρατευμάτων, ὅσιε. Ἀκρ.: Μελετίῳ τὸν ὕμνον ἐκ πόθου πλέκω. Κοσμᾶς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Κοσμᾶς∙ σ. 10-19: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Δεῦτε τῶν μονοτρόπων ἱερὰ συστήματα τιμήσωμεν. Ἀκρ.: Δὸς χάριν ὑμνῆσαί σε, πάτερ, ἀξίως. <Νικολάῳ>. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ποιητής: Νικόλαος μητροπολίτης Κορίνθου∙ σ. 25-34: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1915).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Κορίνθου
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης : Αντώνιος Γκίνης μοναχός
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Χατζηϊωάννου
Επιμελητής-διορθωτής : Χρυσόστομος Μπόγδης αρχιδιάκονος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0431
Φυσικός αριθμός: 000487Ετος Εκδοσης : 1949
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 229.
Αγιοι (ή εορτή): Μελέτιος ο εν Μυουπόλει
Τίτλος : Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου (+), ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, Ὁ ἅγιος Μελέτιος ὁ νέος. Ἔκδοσις δευτέρα μετὰ προσθήκης τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου. Ἐπιμελείᾳ Παναγιώτου Στυλ. Σπηλιοπούλου. Ἐν Ἀθήναις 1949.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 47-82: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1933)∙ σ. 60-77: Ὁ κανόνας τῆς Ἰνδίκτου (βλ. ἔκδοση 1933)∙ σ. 61-77: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ὁσίου (βλ. ἔκδοση 1933)∙ σ. 62-78: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ὁσίου (βλ. ἔκδοση 1933).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Κορίνθου
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 82+1 χ.ἀ. + 1 λ. + 1 χ.ἀ. + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Παναγιώτης Σπηλιόπουλος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0432
Φυσικός αριθμός: 000488Ετος Εκδοσης : 1804
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 190, 1. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1804.78. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 229-230.
Αγιοι (ή εορτή): Μηνάς ο Αιγύπτιος
Τίτλος : Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Αἰγυπτίου ᾀσματικὴ ἀκολουθία. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ πανοσιωτάτου καὶ ἐλλογιμωτάτου ἱεροκήρυκος καὶ ἀρχιμανδρίτου τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κυρίου Ἰωάννου Ἱεροσολύμου Κεφαληνιέως. Προσφωνηθεῖσα δὲ τῷ τιμιωτάτῳ καὶ χρησιμωτάτῳ κῦρ Σκουλῇ Σηλιβέργῳ γουνάρει ὅστις χάριν τῆς ἧς ἔχει πρὸς τὸν ἅγιον μεγάλης εὐλαβείας, καὶ διὰ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων καὶ εὐλαβῶν χριστιανῶν ἰδίοις ἀναλώμασι τύποις αὐτὴν ἤδη ἐκδίδωσιν. Ἐν τῷ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείῳ ἔτει. 1804.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Ἰωάννου Ἱεροσολύμου Κεφαλληνιέως, Στίχοι ἰαμβικοὶ στὸν ἅγιο (στ. 4). Ἀρχ.: Δέχοιο ταῦτα, μάρτυς, εἰς ὕμνον σέθον∙ σ. 2: Ἰωάννου Ἱεροσολύμου Κεφαλληνιέως, Στίχοι ὅμοιοι στοὺς ἀναγνῶστες (στ. 11). Ἀρχ.: Ὑμνῳδίαν δὴ Μηνᾶ τοῦ ἀριστέως∙ σ. 3-25: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-22: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Δοξάσας ὁ Κύριος σὲ τὴν παρθένον. Ἀκρ.: Δέχοιο, σεμνή, τοῦ Ἰωάννου τόδε. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Ἰωάννης Κεφαλληνιεύς∙ σ. 9-22: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Μηνᾶ, μαρτύρων ἀγλάισμα, Μηνᾶ, τῶν ἀθλητῶν. Ἀκρ.: Μηνᾶ, πίστει σε προσκυνῶ ὡς προστάτην. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται∙ σ. 9-23: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (ἰαμβικός). Ἀρχ.: Πέλεις φαεινὸς μαρτύρων ὡραιότης. Ἦχ. α΄. Ἔσωσε λαόν∙ σ. 17-18: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ στρατευόμενος ἐν τοῖς Νουμέροις (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1269m)∙ σ. 25-32: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς πρὸς Χριστόν σου ἱκεσίαις, ἅγιε Μηνᾶ. Ἀκρ.: Τὸ δὴ πόθῳ σοὶ νῦν Ἰωάννης ἄγει. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωάννης Κεφαλληνιεύς.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Κεφαλληνεύς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0433
Φυσικός αριθμός: 000489Ετος Εκδοσης : 1917
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 192, 5. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 230.
Αγιοι (ή εορτή): Μηνάς ο Αιγύπτιος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Αἰγυπτίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων Βίκτωρος καὶ Βικεντίου, τῆς ἁγίας μάρτυρος Στεφανίδος καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου. Ψαλλομένη τῇ 11 Νοεμβρίου. Ἐκδιδομένη καὶ καλῶς διωρθωμένη ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Πρὸς χρῆσιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Οἴκου θεϊκὴ εὐχή. Ὅπου ἡ πίστις, ἐκεῖ καὶ ἡ ἀγάπη. Ὅπου ἀγάπη, ἐκεῖ καὶ ἡ εἰρήνη. Ὅπου ἡ εἰρήνη, ἐκεῖ καὶ ἡ εὐλογία. Ὅπου ἡ εὐλογία, ἐκεῖ κατοικεῖ καὶ ὁ Θεός. Ὅπου κατοικεῖ ὁ Θεός, ἐκεῖ οὐδεμία ἀνθρωπίνη προστασία ὑπάρχει· ἐκεῖ λατρεύεται καὶ ὁμολογεῖται ὁ ἀληθὴς Θεός, ἡ τρισυπόστατος θεότης· ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἡ ἀληθὴς θρησκεία. Ἐν Ἀθήναις. 1917.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-3: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ μὲν μεγαλομάρτυς Μηνᾶς ἤθλησεν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ∙ σ. 3-25: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1804)∙ σ. 12-19: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1804)∙ σ. 25-30: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1804)∙ σ. 32-46: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Πολλῆς ὠφελείας καὶ σωτηρίας εἶναι πρόξενον.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0434
Φυσικός αριθμός: 000490Ετος Εκδοσης : 1949
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 230-231.
Αγιοι (ή εορτή): Μηνάς ο Αιγύπτιος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Αἰγυπτίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων Βίκτωρος καὶ Βικεντίου, τῆς ἁγίας μάρτυρος Στεφανίδος καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου. Ψαλλομένη τῇ 11 Νοεμβρίου. Ἐκδιδομένη καὶ καλῶς διωρθωμένη ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Πρὸς χρῆσιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἀνατυπωθεῖσα δὲ νῦν ὑπὸ + Ἀρχιμ. Γερμανοῦ Ἀθανασίου, προϊσταμένου Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μηνᾶ Αἰγίνης. Ἐν Ἀθήναις. 1949.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-4: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1917)∙ σ. 12-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1917)∙ σ. 12-19: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1917)∙ σ. 26-31: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1917)∙ σ. 32-46: Τὸ μαρτύριο (βλ. ἔκδοση 1917).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης : Γερμανός Αθανασίου αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0435
Φυσικός αριθμός: 000491Ετος Εκδοσης : 1923
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 193, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 231.
Αγιοι (ή εορτή): Μιχαήλ αρχάγγελος
Τίτλος : Ἐγκόλπιον περιλαμβάνον τὰ ἐν Θάσῳ θαύματα τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ καὶ περὶ τοῦ Τιμίου Ἥλου ὑπὸ τίνος ἀφιερώθη εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν τοῦ Φιλοθέου καὶ πῶς εὑρίσκεται τὸ νῦν ἐν Θάσῳ. Ὁμοίως περιλαμβάνων σύμμικτον ἱ. ἀκολουθίαν μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος καὶ τοιαύτην τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἐκδίδεται ἐν μέρει ταῖς δαπάναις τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Φιλοθέου. Θεσσαλονίκη, τύποις Ν. Χριστομάνου – Μποσέζη – Ἀναγνώστου, 20 - ὁδὸς Φράγκων – 20. 1923.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4: Στίχοι στὸν ἀρχιστράτηγο Μιχαήλ (στ. 4). Ἀρχ.: Πρώτου φάους ὢν δεύτερον θεῖον σέλας∙ σ. 4: Στίχοι στὸν ἀρχιστράτηγο (στ. 8). Ἀρχ.: Ἔφιππον ὁρῶντές με οἱ προσιόντες∙ σ. 4: Στίχοι στὸν ἀρχιστράτηγο (στ. 8). Ἀρχ.: Φωτὸς τοῦ πρώτου καὶ ἀμηχάνου κάλλους∙ σ. 5-19: Ἱστορικὴ διήγηση γιὰ τὰ θαύματα τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ στὴ νῆσο Θάσο καὶ γιὰ τὸν Τίμιο Ἧλο .Ἀρχ.: Κατὰ τὸ χιλιοστὸν ἐνενηκοστὸν ἔτος ἀπὸ Χριστοῦ∙ σ. 20-49: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ∙ σ. 31-45: Ὁ κανόνας τοῦ Πάσχα. Ἀρχ.: Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 32-46: Ὁ κανόνας τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ. Ἀρχ.: Πανηγύρεως ἡμέρα νῦν τῆς νήσου ἡμῶν. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 50-62: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἀρχάγγελο Μιχαὴλ καὶ τὸν Τίμιο Ἧλο. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς καὶ σοὶ προσδραμόντες, ἀρχιστράτηγε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 62-72: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ἀρχαγγέλου καὶ τοῦ Τιμίου Ἥλου. Ἀρχ.: Τὸν ἀρχιστράτηγον Κυρίου τὸν μέγαν.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 79 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Χριστομάνου -Μποσέζη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0436
Φυσικός αριθμός: 000492Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 194, 6. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 580-1. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 231-232.
Αγιοι (ή εορτή): Μιχαήλ αρχάγγελος Γαβριήλ αρχάγγελος
Τίτλος : Παράκλησις καὶ κδ́ οἶκοι εἰς τοὺς παμμεγίστους ταξιάρχας Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πάντων τῶν ἀύλων οὐρανίων δινάμεων. Ἐκδίδεται χάριν εὐλαβείας ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. – Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου. Αἰνεῖτε δοῦλοι τὸν Κύριον. Προσετέθησαν εἰς τοὺς ταξιάρχας: Πολυέλεος, λειτουργικά, Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ ὁμιλία, πρὸς εὐκολίαν τῶν φιλοθρήσκων ἀδελφῶν. Ἀναγινώσκονται ἑκάστην Δευτέραν, μὴ ἑορταζομένου ἁγίου. Μεγαλυνάριον. Μιχαὴλ ἀρχάγγελε τοῦ Χριστοῦ, μὴν ἔλθῃς ὡς λέων, ἀγριώτατος ἐπ’ ἐμέ, μηδὲ τὴν ψυχήν μου ἁρπάσῃς ὡς στρουθίον, ἐν ὥρᾳ τοῦ θανάτου σύ με βοήθησον. Ἀθῆναι 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-10: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἁγίων ἀγγέλων ὡς ἀρχηγοὶ καὶ τῆς θεοπτίας. Ἀκρ.: αβγ … χψω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 10-20: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τοὺς ἀρχαγγέλους τῆς Τριάδος εὐφημήσωμεν. Οἶκος: Ἄγγελος ταγματάρχης τῶν ἀύλων ἀγγέλων. Διορθωτής: <Νικόδημος Ἁγιορείτης>.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 35 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης Νικόδημος Αγιορείτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0437
Φυσικός αριθμός: 000493Ετος Εκδοσης : 1908
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 195. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 580. Γλαβίνας, Νεομάρτυρας Μιχαήλ, σ. 20-21. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 232-233.
Αγιοι (ή εορτή): Μιχαήλ ο εκ Γρανίτσης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Μιχαὴλ (ἐκ Γρανίτσης τῆς Εὐρυτανίας). Συγγραφεῖσα παρὰ τοῦ πανιερωτάτου ἁγίου Θεσσαλονίκης Θεονᾶ καὶ ἐπιδιορθωθεῖσα ὑπὸ Λ. Παπαντωνίου. Τυποῦται καὶ ἐκδίδεται δαπάνῃ καὶ ἐπιμελείᾳ τοῦ Στεφάνου Α. Γρανίτσα, δημοσιογράφου. (Εἰς φόρον εὐλαβείας πρὸς τὴν μνήμην τοῦ νεομάρτυρος, καὶ εἰς μνημόσυνον τῆς Παρασκευῆς Ἀνδρέου Γρανίτσα, μητρὸς τοῦ ἐκδίδοντος τὴν ἀκολουθίαν ταύτην, καὶ τοῦ Γεωργίου Ι. Γρανίτσα, Διδάκτορος τῆς Ἰατρικῆς, ἀποθανόντος ἐν Καρβασσαρᾷ τὴν 3ην Μαΐου 1907). Ἀθῆναι, τύποις «Αὐγῆς» Ἀθανασίου Α. Παπασπύρου, ὁδὸς Λέκα (στοὰ Σιμοπούλου). 1908.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-22: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Λαμπρά σου τὰ τρόπαια, λαμπρά σου, μάρτυς. Ἀκρ.: <Λαμπροῖς μέλεσι λαμπρὸν ἐξᾴδω μάρτυν. Θεοφάνης> (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: <Θεοφάνης>∙ σ. 16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νεοφανὴς καὶ μέγας τοῦ Χριστοῦ μάρτυς∙ σ. 23-35: Θεωνᾶ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Μαρτύριο τοῦ νεομάρτυρος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νεοφανὴς καὶ μέγας τοῦ Χριστοῦ ἐννομώτατος μάρτυς Μιχαὴλ ἦτον ἀπὸ μίαν χωροποῦλαν Γρανίτσαν∙ σ. 37-45: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τοῖς πάθεσι, πάνσοφε, καταβιβάζομαι. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεωνάς Θεσσαλονίκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 45 + 3 λευκές.
Χορηγός έκδοσης : Στέφανος Γρανίτσας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αυγή - Αθανάσιος Παπασπύρου
Επιμελητής-διορθωτής : Λ. Παπαντωνίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0438
Φυσικός αριθμός: 000494Ετος Εκδοσης : 1819
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 196, 1. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 1117. Δέσποινα Κωστούλα, Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρής. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἔργου του, Διδακτορικὴ Διατριβή, [Ἔρευνες στὴ Νέα Ἑλληνικὴ Φιλολογία 6], Ἰωάννινα 1983 σ. 277. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 233.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Μοδέστου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Συγγραφεῖσα μὲν παρὰ Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητός, ἤδη δὲ τύποις ἐκδοθεῖσα δι’ ἀδείας τοῦ παναγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Γρηγορίου. Καὶ δι’ ἐξόδων καὶ ἐπιμελείας τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Θεοδοσίου, προηγουμένου τῆς κατὰ τὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος Ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Μονῆς τοῦ Σταυρονικήτα, τοῦ καὶ ἐπιτρόπου τῆς κοινότητος χρηματίσαντος. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. ᾳωιθ́.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-17: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Ἀγάπιος <Λάνδος> ὁ Κρής. Ἀρχ.: Ὡς ἀθλοφόρον σε μέγαν, πάτερ, γινώσκοντες∙ σ. 6-16: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Στόματι πηλίνῳ καὶ γλώσσῃ γεώδει σὲ τὸν ἰσάγγελον. Ἦχ. πλ. β΄. Κύματι θαλάσσης∙ σ. 9-15: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τοῦ Θεοῦ θαυμάσιος ἄνθρωπος ἐγεννήθη καὶ ἐμαρτύρησεν εἰς τὸν καιρὸν τῶν ἀπίστων εἰδωλολατρῶν.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 20.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0439
Φυσικός αριθμός: 000495Ετος Εκδοσης : 1868
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 198, 6. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1868.15. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 438, 568. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 233.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς πατρὸς ἡμῶν ἱερομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ Μοδέστου, ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἐν μηνὶ Δεκεμβρίῳ ιη΄. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη (ἐν ὁδῷ Ἁγ. Μάρκου καὶ Μιλτιάδου). 1868.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-21: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν κυκλουμένην ἑπταχῶς καὶ ῥέουσαν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. σ. 12-18: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ἐγγεννήθη ἀπὸ ὀρθοδόξους γονεῖς, Εὐσέβιον καὶ Θεοδούλην ὀνομαζομένους.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Π. Β. Μωραϊτίνης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'