Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 23
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0430
Φυσικός αριθμός: 000486Ετος Εκδοσης : 1933
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 228-229.
Αγιοι (ή εορτή): Μελέτιος ο εν Μυουπόλει
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου Μελετίου ἀθλήσαντος τῷ 1060. Ἐπιμελείᾳ μὲν τοῦ μεγάλου ἀρχιδιακόνου τῆς ἱ. μητροπόλεως Ἀθηνῶν κ. κ. Χρυσοστόμου Μπόγδη. Δαπάνῃ δὲ τοῦ ἐκ Μεγάρων ἐλαχίστου ἐν μοναχοῖς Ἀντωνίου Γκίνη. Ἐκδίδεται ἐν Ἀθήναις, τυπ. Ι. Χατζηιωάννου, Κολοκυνθοῦς 22. 1933.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-25: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-19: Ὁ κανόνας τῆς Ἰνδίκτου (βλ. ἔκδοση 1894)∙ σ. 10-19: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Μετὰ τῶν ἄνω στρατευμάτων, ὅσιε. Ἀκρ.: Μελετίῳ τὸν ὕμνον ἐκ πόθου πλέκω. Κοσμᾶς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Κοσμᾶς∙ σ. 10-19: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Δεῦτε τῶν μονοτρόπων ἱερὰ συστήματα τιμήσωμεν. Ἀκρ.: Δὸς χάριν ὑμνῆσαί σε, πάτερ, ἀξίως. <Νικολάῳ>. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ποιητής: Νικόλαος μητροπολίτης Κορίνθου∙ σ. 25-34: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1915).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Κορίνθου
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης : Αντώνιος Γκίνης μοναχός
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Χατζηϊωάννου
Επιμελητής-διορθωτής : Χρυσόστομος Μπόγδης αρχιδιάκονος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0431
Φυσικός αριθμός: 000487Ετος Εκδοσης : 1949
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 229.
Αγιοι (ή εορτή): Μελέτιος ο εν Μυουπόλει
Τίτλος : Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου (+), ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, Ὁ ἅγιος Μελέτιος ὁ νέος. Ἔκδοσις δευτέρα μετὰ προσθήκης τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου. Ἐπιμελείᾳ Παναγιώτου Στυλ. Σπηλιοπούλου. Ἐν Ἀθήναις 1949.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 47-82: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1933)∙ σ. 60-77: Ὁ κανόνας τῆς Ἰνδίκτου (βλ. ἔκδοση 1933)∙ σ. 61-77: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ὁσίου (βλ. ἔκδοση 1933)∙ σ. 62-78: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ὁσίου (βλ. ἔκδοση 1933).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Κορίνθου
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 82+1 χ.ἀ. + 1 λ. + 1 χ.ἀ. + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Παναγιώτης Σπηλιόπουλος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0432
Φυσικός αριθμός: 000488Ετος Εκδοσης : 1804
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 190, 1. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1804.78. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 229-230.
Αγιοι (ή εορτή): Μηνάς ο Αιγύπτιος
Τίτλος : Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Αἰγυπτίου ᾀσματικὴ ἀκολουθία. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ πανοσιωτάτου καὶ ἐλλογιμωτάτου ἱεροκήρυκος καὶ ἀρχιμανδρίτου τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κυρίου Ἰωάννου Ἱεροσολύμου Κεφαληνιέως. Προσφωνηθεῖσα δὲ τῷ τιμιωτάτῳ καὶ χρησιμωτάτῳ κῦρ Σκουλῇ Σηλιβέργῳ γουνάρει ὅστις χάριν τῆς ἧς ἔχει πρὸς τὸν ἅγιον μεγάλης εὐλαβείας, καὶ διὰ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων καὶ εὐλαβῶν χριστιανῶν ἰδίοις ἀναλώμασι τύποις αὐτὴν ἤδη ἐκδίδωσιν. Ἐν τῷ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείῳ ἔτει. 1804.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Ἰωάννου Ἱεροσολύμου Κεφαλληνιέως, Στίχοι ἰαμβικοὶ στὸν ἅγιο (στ. 4). Ἀρχ.: Δέχοιο ταῦτα, μάρτυς, εἰς ὕμνον σέθον∙ σ. 2: Ἰωάννου Ἱεροσολύμου Κεφαλληνιέως, Στίχοι ὅμοιοι στοὺς ἀναγνῶστες (στ. 11). Ἀρχ.: Ὑμνῳδίαν δὴ Μηνᾶ τοῦ ἀριστέως∙ σ. 3-25: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-22: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Δοξάσας ὁ Κύριος σὲ τὴν παρθένον. Ἀκρ.: Δέχοιο, σεμνή, τοῦ Ἰωάννου τόδε. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Ἰωάννης Κεφαλληνιεύς∙ σ. 9-22: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Μηνᾶ, μαρτύρων ἀγλάισμα, Μηνᾶ, τῶν ἀθλητῶν. Ἀκρ.: Μηνᾶ, πίστει σε προσκυνῶ ὡς προστάτην. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται∙ σ. 9-23: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (ἰαμβικός). Ἀρχ.: Πέλεις φαεινὸς μαρτύρων ὡραιότης. Ἦχ. α΄. Ἔσωσε λαόν∙ σ. 17-18: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ στρατευόμενος ἐν τοῖς Νουμέροις (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1269m)∙ σ. 25-32: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς πρὸς Χριστόν σου ἱκεσίαις, ἅγιε Μηνᾶ. Ἀκρ.: Τὸ δὴ πόθῳ σοὶ νῦν Ἰωάννης ἄγει. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωάννης Κεφαλληνιεύς.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Κεφαλληνεύς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0433
Φυσικός αριθμός: 000489Ετος Εκδοσης : 1917
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 192, 5. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 230.
Αγιοι (ή εορτή): Μηνάς ο Αιγύπτιος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Αἰγυπτίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων Βίκτωρος καὶ Βικεντίου, τῆς ἁγίας μάρτυρος Στεφανίδος καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου. Ψαλλομένη τῇ 11 Νοεμβρίου. Ἐκδιδομένη καὶ καλῶς διωρθωμένη ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Πρὸς χρῆσιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Οἴκου θεϊκὴ εὐχή. Ὅπου ἡ πίστις, ἐκεῖ καὶ ἡ ἀγάπη. Ὅπου ἀγάπη, ἐκεῖ καὶ ἡ εἰρήνη. Ὅπου ἡ εἰρήνη, ἐκεῖ καὶ ἡ εὐλογία. Ὅπου ἡ εὐλογία, ἐκεῖ κατοικεῖ καὶ ὁ Θεός. Ὅπου κατοικεῖ ὁ Θεός, ἐκεῖ οὐδεμία ἀνθρωπίνη προστασία ὑπάρχει· ἐκεῖ λατρεύεται καὶ ὁμολογεῖται ὁ ἀληθὴς Θεός, ἡ τρισυπόστατος θεότης· ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἡ ἀληθὴς θρησκεία. Ἐν Ἀθήναις. 1917.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-3: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ μὲν μεγαλομάρτυς Μηνᾶς ἤθλησεν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ∙ σ. 3-25: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1804)∙ σ. 12-19: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1804)∙ σ. 25-30: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1804)∙ σ. 32-46: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Πολλῆς ὠφελείας καὶ σωτηρίας εἶναι πρόξενον.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0434
Φυσικός αριθμός: 000490Ετος Εκδοσης : 1949
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 230-231.
Αγιοι (ή εορτή): Μηνάς ο Αιγύπτιος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Αἰγυπτίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων Βίκτωρος καὶ Βικεντίου, τῆς ἁγίας μάρτυρος Στεφανίδος καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου. Ψαλλομένη τῇ 11 Νοεμβρίου. Ἐκδιδομένη καὶ καλῶς διωρθωμένη ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Πρὸς χρῆσιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἀνατυπωθεῖσα δὲ νῦν ὑπὸ + Ἀρχιμ. Γερμανοῦ Ἀθανασίου, προϊσταμένου Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μηνᾶ Αἰγίνης. Ἐν Ἀθήναις. 1949.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-4: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1917)∙ σ. 12-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1917)∙ σ. 12-19: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1917)∙ σ. 26-31: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1917)∙ σ. 32-46: Τὸ μαρτύριο (βλ. ἔκδοση 1917).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης : Γερμανός Αθανασίου αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0435
Φυσικός αριθμός: 000491Ετος Εκδοσης : 1923
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 193, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 231.
Αγιοι (ή εορτή): Μιχαήλ αρχάγγελος
Τίτλος : Ἐγκόλπιον περιλαμβάνον τὰ ἐν Θάσῳ θαύματα τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ καὶ περὶ τοῦ Τιμίου Ἥλου ὑπὸ τίνος ἀφιερώθη εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν τοῦ Φιλοθέου καὶ πῶς εὑρίσκεται τὸ νῦν ἐν Θάσῳ. Ὁμοίως περιλαμβάνων σύμμικτον ἱ. ἀκολουθίαν μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος καὶ τοιαύτην τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἐκδίδεται ἐν μέρει ταῖς δαπάναις τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Φιλοθέου. Θεσσαλονίκη, τύποις Ν. Χριστομάνου – Μποσέζη – Ἀναγνώστου, 20 - ὁδὸς Φράγκων – 20. 1923.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4: Στίχοι στὸν ἀρχιστράτηγο Μιχαήλ (στ. 4). Ἀρχ.: Πρώτου φάους ὢν δεύτερον θεῖον σέλας∙ σ. 4: Στίχοι στὸν ἀρχιστράτηγο (στ. 8). Ἀρχ.: Ἔφιππον ὁρῶντές με οἱ προσιόντες∙ σ. 4: Στίχοι στὸν ἀρχιστράτηγο (στ. 8). Ἀρχ.: Φωτὸς τοῦ πρώτου καὶ ἀμηχάνου κάλλους∙ σ. 5-19: Ἱστορικὴ διήγηση γιὰ τὰ θαύματα τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ στὴ νῆσο Θάσο καὶ γιὰ τὸν Τίμιο Ἧλο .Ἀρχ.: Κατὰ τὸ χιλιοστὸν ἐνενηκοστὸν ἔτος ἀπὸ Χριστοῦ∙ σ. 20-49: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ∙ σ. 31-45: Ὁ κανόνας τοῦ Πάσχα. Ἀρχ.: Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 32-46: Ὁ κανόνας τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ. Ἀρχ.: Πανηγύρεως ἡμέρα νῦν τῆς νήσου ἡμῶν. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 50-62: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἀρχάγγελο Μιχαὴλ καὶ τὸν Τίμιο Ἧλο. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς καὶ σοὶ προσδραμόντες, ἀρχιστράτηγε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 62-72: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ἀρχαγγέλου καὶ τοῦ Τιμίου Ἥλου. Ἀρχ.: Τὸν ἀρχιστράτηγον Κυρίου τὸν μέγαν.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 79 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Χριστομάνου -Μποσέζη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0436
Φυσικός αριθμός: 000492Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 194, 6. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 580-1. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 231-232.
Αγιοι (ή εορτή): Μιχαήλ αρχάγγελος Γαβριήλ αρχάγγελος
Τίτλος : Παράκλησις καὶ κδ́ οἶκοι εἰς τοὺς παμμεγίστους ταξιάρχας Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πάντων τῶν ἀύλων οὐρανίων δινάμεων. Ἐκδίδεται χάριν εὐλαβείας ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. – Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου. Αἰνεῖτε δοῦλοι τὸν Κύριον. Προσετέθησαν εἰς τοὺς ταξιάρχας: Πολυέλεος, λειτουργικά, Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ ὁμιλία, πρὸς εὐκολίαν τῶν φιλοθρήσκων ἀδελφῶν. Ἀναγινώσκονται ἑκάστην Δευτέραν, μὴ ἑορταζομένου ἁγίου. Μεγαλυνάριον. Μιχαὴλ ἀρχάγγελε τοῦ Χριστοῦ, μὴν ἔλθῃς ὡς λέων, ἀγριώτατος ἐπ’ ἐμέ, μηδὲ τὴν ψυχήν μου ἁρπάσῃς ὡς στρουθίον, ἐν ὥρᾳ τοῦ θανάτου σύ με βοήθησον. Ἀθῆναι 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-10: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἁγίων ἀγγέλων ὡς ἀρχηγοὶ καὶ τῆς θεοπτίας. Ἀκρ.: αβγ … χψω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 10-20: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τοὺς ἀρχαγγέλους τῆς Τριάδος εὐφημήσωμεν. Οἶκος: Ἄγγελος ταγματάρχης τῶν ἀύλων ἀγγέλων. Διορθωτής: <Νικόδημος Ἁγιορείτης>.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 35 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης Νικόδημος Αγιορείτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0437
Φυσικός αριθμός: 000493Ετος Εκδοσης : 1908
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 195. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 580. Γλαβίνας, Νεομάρτυρας Μιχαήλ, σ. 20-21. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 232-233.
Αγιοι (ή εορτή): Μιχαήλ ο εκ Γρανίτσης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Μιχαὴλ (ἐκ Γρανίτσης τῆς Εὐρυτανίας). Συγγραφεῖσα παρὰ τοῦ πανιερωτάτου ἁγίου Θεσσαλονίκης Θεονᾶ καὶ ἐπιδιορθωθεῖσα ὑπὸ Λ. Παπαντωνίου. Τυποῦται καὶ ἐκδίδεται δαπάνῃ καὶ ἐπιμελείᾳ τοῦ Στεφάνου Α. Γρανίτσα, δημοσιογράφου. (Εἰς φόρον εὐλαβείας πρὸς τὴν μνήμην τοῦ νεομάρτυρος, καὶ εἰς μνημόσυνον τῆς Παρασκευῆς Ἀνδρέου Γρανίτσα, μητρὸς τοῦ ἐκδίδοντος τὴν ἀκολουθίαν ταύτην, καὶ τοῦ Γεωργίου Ι. Γρανίτσα, Διδάκτορος τῆς Ἰατρικῆς, ἀποθανόντος ἐν Καρβασσαρᾷ τὴν 3ην Μαΐου 1907). Ἀθῆναι, τύποις «Αὐγῆς» Ἀθανασίου Α. Παπασπύρου, ὁδὸς Λέκα (στοὰ Σιμοπούλου). 1908.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-22: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Λαμπρά σου τὰ τρόπαια, λαμπρά σου, μάρτυς. Ἀκρ.: <Λαμπροῖς μέλεσι λαμπρὸν ἐξᾴδω μάρτυν. Θεοφάνης> (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: <Θεοφάνης>∙ σ. 16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νεοφανὴς καὶ μέγας τοῦ Χριστοῦ μάρτυς∙ σ. 23-35: Θεωνᾶ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Μαρτύριο τοῦ νεομάρτυρος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νεοφανὴς καὶ μέγας τοῦ Χριστοῦ ἐννομώτατος μάρτυς Μιχαὴλ ἦτον ἀπὸ μίαν χωροποῦλαν Γρανίτσαν∙ σ. 37-45: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τοῖς πάθεσι, πάνσοφε, καταβιβάζομαι. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεωνάς Θεσσαλονίκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 45 + 3 λευκές.
Χορηγός έκδοσης : Στέφανος Γρανίτσας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αυγή - Αθανάσιος Παπασπύρου
Επιμελητής-διορθωτής : Λ. Παπαντωνίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0438
Φυσικός αριθμός: 000494Ετος Εκδοσης : 1819
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 196, 1. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 1117. Δέσποινα Κωστούλα, Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρής. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἔργου του, Διδακτορικὴ Διατριβή, [Ἔρευνες στὴ Νέα Ἑλληνικὴ Φιλολογία 6], Ἰωάννινα 1983 σ. 277. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 233.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Μοδέστου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Συγγραφεῖσα μὲν παρὰ Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητός, ἤδη δὲ τύποις ἐκδοθεῖσα δι’ ἀδείας τοῦ παναγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Γρηγορίου. Καὶ δι’ ἐξόδων καὶ ἐπιμελείας τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Θεοδοσίου, προηγουμένου τῆς κατὰ τὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος Ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Μονῆς τοῦ Σταυρονικήτα, τοῦ καὶ ἐπιτρόπου τῆς κοινότητος χρηματίσαντος. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. ᾳωιθ́.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-17: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Ἀγάπιος <Λάνδος> ὁ Κρής. Ἀρχ.: Ὡς ἀθλοφόρον σε μέγαν, πάτερ, γινώσκοντες∙ σ. 6-16: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Στόματι πηλίνῳ καὶ γλώσσῃ γεώδει σὲ τὸν ἰσάγγελον. Ἦχ. πλ. β΄. Κύματι θαλάσσης∙ σ. 9-15: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τοῦ Θεοῦ θαυμάσιος ἄνθρωπος ἐγεννήθη καὶ ἐμαρτύρησεν εἰς τὸν καιρὸν τῶν ἀπίστων εἰδωλολατρῶν.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 20.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0439
Φυσικός αριθμός: 000495Ετος Εκδοσης : 1868
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 198, 6. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1868.15. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 438, 568. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 233.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς πατρὸς ἡμῶν ἱερομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ Μοδέστου, ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἐν μηνὶ Δεκεμβρίῳ ιη΄. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη (ἐν ὁδῷ Ἁγ. Μάρκου καὶ Μιλτιάδου). 1868.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-21: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν κυκλουμένην ἑπταχῶς καὶ ῥέουσαν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. σ. 12-18: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ἐγγεννήθη ἀπὸ ὀρθοδόξους γονεῖς, Εὐσέβιον καὶ Θεοδούλην ὀνομαζομένους.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Π. Β. Μωραϊτίνης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0440
Φυσικός αριθμός: 000496Ετος Εκδοσης : 1871
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 198, 7. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1871.23. Δέσποινα Κωστούλα, Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρής. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἔργου του, Διδακτορικὴ Διατριβή, [Ἔρευνες στὴ Νέα Ἑλληνικὴ Φιλολογία 6], Ἰωάννινα 1983 σ. 277-278. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 234.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Μοδέστου πατριάρχου Ἱεροσολύμων. Συγγραφεῖσα μὲν παρὰ Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητὸς καὶ ἐκδοθεῖσα τὸ πρῶτον δι’ ἀδείας τοῦ παναγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Γρηγορίου. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον δι’ ἐξόδων καὶ ἐπιμελείας Ἀγαπητοῦ Σ. Ἀγαπητοῦ. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐν Πάτραις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Σ. Ἀγαπητοῦ. 1871.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-14: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1819)∙ σ. 9-13: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1819)∙ σ. 14-20: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1819).
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Αγαπητός Σ. Αγαπητός
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγαπητός Σ. Αγαπητός
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0441
Φυσικός αριθμός: 000497Ετος Εκδοσης : 1880
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 198, 9. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1800.28. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 438, 568. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 234.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς πατρὸς ἡμῶν ἱερομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ Μοδέστου, ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἐν μηνὶ Δεκεμβρίῳ ιη΄. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη (ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Πραξιτέλους). 1880.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1868.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 22.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Π. Β. Μωραϊτίνης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0442
Φυσικός αριθμός: 000499Ετος Εκδοσης : 1884
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 199, 11. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1884.16. Δέσποινα Κωστούλα, Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρής. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἔργου του, Διδακτορικὴ Διατριβή, [Ἔρευνες στὴ Νέα Ἑλληνικὴ Φιλολογία 6], Ἰωάννινα 1983 σ. 278-279. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 234.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Μοδέστου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων τοῦ θαυματουργοῦ. Συγγραφεῖσα μὲν παρ’ Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητός, ἤδη δὲ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Ἀθανασίου Οἰκονομίδου, φοιτητοῦ τῆς Ἰατρικῆς. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀντ. Χαλούλου (πλησίον τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.). 1884.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-25: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1819∙ δὲν περιέχεται Μικρὸς Ἑσπερινός)∙ σ. 10-24: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1819)∙ σ. 15-22: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1819).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Χαλούλος
Επιμελητής-διορθωτής : Αθανάσιος Οικονομίδης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0443
Φυσικός αριθμός: 000500Ετος Εκδοσης : 1891
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 199, 12. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1891.15. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 438, 568. Δέσποινα Κωστούλα, Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρής. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἔργου του, Διδακτορικὴ Διατριβή, [Ἔρευνες στὴ Νέα Ἑλληνικὴ Φιλολογία 6], Ἰωάννινα 1983 σ. 279. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 235.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Μοδέστου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων τοῦ θαυματουργοῦ. Συγγραφεῖσα μὲν παρ’ Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητός, ἤδη δὲ τὸ δεύτερον ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Ἀντωνίου Στ. Γεωργίου. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων. Ἐν Ἀθήναις, 34 ἀριθ. – βιβλιοπωλεῖον ὁδὸς Πραξιτέλους – ἀριθ. 34. 1891.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1884.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Γεωργίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0444
Φυσικός αριθμός: 000501Ετος Εκδοσης : 1905
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 200, 14. Δέσποινα Κωστούλα, Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρής. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἔργου του, Διδακτορικὴ Διατριβή, [Ἔρευνες στὴ Νέα Ἑλληνικὴ Φιλολογία 6], Ἰωάννινα 1983 σ. 281. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 235.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Μοδέστου πατριάρχου Ἱεροσολύμων. Συγγραφεῖσα μὲν παρὰ Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητὸς καὶ ἐκδοθεῖσα τὸ πρῶτον δι’ ἀδείας τοῦ παναγιωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Γρηγορίου. Νῦν δὲ τὸ τρίτον μετὰ προσθήκης πολλλῶν εὐχῶν λεγομένων εἰς ἀσθενείας διαφόρων κτηνῶν. Δαπάνῃ Ἀνδρ. Β. Πάσχα. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐν Πάτραις, βιβλιοπωλεῖον καὶ χαρτοπωλεῖον Ἀνδρ. Β. Πάσχα. 1905.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1871.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Ανδρέας Πάσχας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανδρέας Πάσχας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0445
Φυσικός αριθμός: 000502Ετος Εκδοσης : 1922
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 200, 16. Δέσποινα Κωστούλα, Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρής. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἔργου του, Διδακτορικὴ Διατριβή, [Ἔρευνες στὴ Νέα Ἑλληνικὴ Φιλολογία 6], Ἰωάννινα 1983 σ. 281. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 235.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Μοδέστου πατριάρχου Ἱεροσολύμων τοῦ θαυματουργοῦ. Συγγραφεῖσα μὲν παρ’ Ἀγαπίου μοναχοῦ, ἤδη δὲ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Πρὸς χρῆσιν καὶ εὐλάβειαν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Α. Φραντζεσκάκη καὶ Α. Καϊτατζῆ. 1922.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-19: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1819)∙ σ. 12-17: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1819)∙ σ. 24-32: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1868).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Φραντζεσκάκης και Α. Καϊτατζής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0446
Φυσικός αριθμός: 000503Ετος Εκδοσης : 1926
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 236.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Μοδέστου πατριάρχου Ἱεροσολύμων τοῦ θαυματουργοῦ. Συγγραφεῖσα μὲν παρ’ Ἀγαπίου μοναχοῦ, ἤδη δὲ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου πνευματικοῦ πατρὸς αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Πρὸς χρῆσιν καὶ εὐλάβειαν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Α. Φραντζεσκάκη καὶ Α. Καϊτατζῆ. 1926.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-29: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1922)∙ σ. 17-25: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1819)∙ σ. 29-36: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος πατὴρ ἡμῶν Μόδεστος ἐγεννήθη ἀπὸ ὀρθοδόξους γονεῖς Εὐσέβιον καὶ Θεοδούλην.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Φραντζεσκάκης και Α. Καϊτατζής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0447
Φυσικός αριθμός: 000504Ετος Εκδοσης : 1936
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 236.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : «Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη» ἀρ. 3-4. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Μοδέστου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων. Γραφείσης τῷ ᾳψξβ́ διὰ χειρὸς Κυρίλλου ἱερομονάχου. Σταλείσης δὲ ἡμῖν πρὸς ἐκτύπωσιν ὑπὸ τοῦ μοναχοῦ τῆς ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθῳ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας Σπυρίδωνος Λαυριώτου, ἰατροῦ. Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ὑπὸ Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Δεκέμβριος 1936. 1936. Ἐκδοτικὸς οἶκος Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-22: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Θρόνῳ τῆς δόξης Κυρίου παρεστηκώς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 14-22: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Μοδέστου, δεῦτε, τιμήσωμεν τοῦ μάκαρος. Ἀκρ.: Μόδεστον ὑμνῶ τὴν βρύσιν τῶν θαυμάτων. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται∙ σ. 25-28: Πανηγυρικὸς λόγος. Ἀρχ.: Ποῦ τὴν σήμερον οἱ φιλόζωοι; ποῦ ἡ τοῦ κόσμου τούτου ματαία προσπάθεια∙ σ. 29-36: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ μέγας οὗτος πατὴρ καὶ θαυματουργὸς Μόδεστος ἦτο ἀπὸ τὴν Ἀνατολήν.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Κύριλλος ιερομόναχος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0448
Φυσικός αριθμός: 000506Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 236.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία ἑορτάσιμος καὶ πανηγυρικὴ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μοδέστου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων τοῦ θαυματουργοῦ. Ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. σ. 3 ὑποσημ.: Ἡ Ἀκολουθία … ἐνεκρίθη τῷ 1952.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 18-29: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Συνὼν ταῖς ἄνω δυνάμεσι τοῦ θείου φωτισμοῦ. Ἀκρ.: Σιὼν ὡράθης, Μόδεστε, κόσμος. Γερασίμου. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 25-26: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ θεῖος τῆς Ἐκκλησίας ἀστὴρ καὶ θεοειδὴς τοῦ Θεοῦ θεράπων Μόδεστος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αποστολική Διακονία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0449
Φυσικός αριθμός: 000507Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 199, 10. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 438-9, 568. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, ΑΧΡ.13. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 237.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ἱερομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ Μοδέστου, ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἐν μηνὶ Δεκεμβρίῳ 18. Ἐκδότης Γ. Π. Μέμος. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, τύποις Ἀδελφῶν Φρέρη.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1868 ἢ τοῦ 1880.
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 30 + 1 λ. + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Φρέρη
Επιμελητής-διορθωτής : Γ. Π. Μέμος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0450
Φυσικός αριθμός: 000508Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 199, 13. Δέσποινα Κωστούλα, Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρής. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἔργου του, Διδακτορικὴ Διατριβή, [Ἔρευνες στὴ Νέα Ἑλληνικὴ Φιλολογία 6], Ἰωάννινα 1983 σ. 280-281. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 237.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Μοδέστου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων τοῦ θαυματουργοῦ. Συγγραφεῖσα παρ’ Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητός. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων. Ἔκδοσις καὶ τύπος καταστημάτων Μιχ. Ι. Σαλιβέρου. Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον: Σταδίου 14 - ἐργοστάσια: Φαλήρου 30-32.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1884.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σαλίβερος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0451
Φυσικός αριθμός: 000510Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, ΑΧΡ.12. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 237.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Μοδέστου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων τοῦ θαυματουργοῦ. Συγγραφεῖσα παρ’ Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητός. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων. Ἔκδοσις Μιχ. Ι. Σαλιβέρου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Μιχαὴλ Ι. Σαλιβέρου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1884.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 31 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σαλίβερος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0452
Φυσικός αριθμός: 000511Ετος Εκδοσης : 1905
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XX. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 238.
Αγιοι (ή εορτή): Μυρόπη μάρτυς Αγγελής νεομάρτυς Βαρβάρα μεγαλομάρτυς Ιωάννης ο Δαμασκηνός
Τίτλος : Ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Μυρόπης καὶ Ἀγγελῆ νεομάρτυρος, Βαρβάρας καὶ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ψαλλόμεναι τῇ β΄, γ΄ καὶ δ΄ τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου. Ἐν αἷς προσετέθησαν οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον εἰς τὴν ἁγίαν Βαρβάραν, καὶ ὀνομαστικὸν Πανάγιον πάντων τῶν ἁγίων τῶν ὀνομαστὶ ἀναφερομένων ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸ δωδεκάμηνον, ἅπαντα ἐρανισθέντα ἐκ διαφόρων βιβλίων εὑρισκομένων παρὰ τῷ ἐκδότῃ Γεωργ. Α. Βουτέρῃ. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Δ. Γ. Εὐστρατίου, ὁδὸς Πραξιτέλους 8. 1905.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-12: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μυρόπης. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 5-11: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Δυσώδης καὶ βέβηλος ἐγὼ ὑπάρχων. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 7-9: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἁγία παρθενομάρτυς Μυρόπη ἐγεννήθη εἰς τὴν πόλιν Ἔφεσον∙ σ. 12-25: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Ἀγγελῆ. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 16-22: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀχλύν, ἀγγελώνυμε, τὴν τοῦ νοός μου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 16-23: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὡς φίλον σε τοῦ δεσπότου γνήσιον. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 20-21: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης νεομάρτυς Ἀγγελῆς. σ. 25-63: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Βαρβάρας καὶ τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ∙ σ. 33-38: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Βαρβάρας. Ἀρχ.: Χαρμονικῶς ἐπὶ τῇ μνήμῃ χορεύσωμεν. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 33-38: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ἀρχ.: Τῷ τοῖς σοῖς ἐπαίνοις ἐγχειρεῖν. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 44-52: Ὁ Bίος τῆς ἁγίας Βαρβάρας. Ἀρχ.: Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ ἀσεβεστάτου τυράννου Μαξιμιανοῦ ὑπῆρχεν ἕνας τοπάρχης∙ σ. 52-57: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον τῆς ἁγίας Βαρβάρας. Κοντάκιον: Τὴν χριστομάρτυρα, πιστοί, καὶ νύμφην ἄσπιλον. Οἶκος: Ἄγγελοι ἐν τοῖς ἄνω καὶ βροτοὶ ἐν τοῖς κάτω∙ σ. 57-62: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴν ἁγία Βαρβάρα. Ἀρχ.: Βαρβάραν πάντες τὴν ἐν θείαις πράξεσιν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 64-68: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἱερομάρτυρα Σεραφείμ, Ἰωάννη τὸ Δαμασκηνὸ καὶ μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος τοῖς δεινοῖς πρὸς σὲ καταφεύγω ἐλευθέρωσον, Σεραφείμ. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 69-108: Πανάγιον ἤτοι βιβλίον ἐμπεριέχον ἅπαντας τοὺς ἁγίους, οὓς ἡ ἡμετέρα ἀνατολικὴ ἐκκλησία ἀναγνωρίζει.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικηφόρος Χίος Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 108.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δ. Γ. Ευστρατίου
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0453
Φυσικός αριθμός: 000512Ετος Εκδοσης : 1847
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 221-2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 4499. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 239.
Αγιοι (ή εορτή): Νείλος ο μυροβλύτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νείλου τοῦ νέου μυροβλύτου καὶ θαυματουργοῦ, τοῦ καταγομένου ἐκ κωμοπόλεως τῆς Πελοποννήσου τοῦ Ἁγίου Πέτρου τῆς Κυνουρίας καὶ ἀσκήσαντος ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει. Ψαλλομένη τῇ ἑβδόμῃ Μαΐου καθ’ ἣν εὑρέθησαν τὰ ἅγια αὐτοῦ λείψανα. Ἥτις ἐγράφη μὲν μετ’ ἐπιμελείας τῇ δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Προκοπίου Ἁγιοπετρίτου (συμπατριώτου τοῦ Ἁγίου), τοῦ ἐκ τῆς Ἱερᾶς βασιλικῆς καὶ πατριαρχικῆς Μονῆς τοῦ Φιλοθέου, κειμένης ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ ὄρει τοῦ Ἄθωνος καὶ ἀφιερώθη εἰς τὴν κωμόπολιν «Ἅγιος Πέτρος» ἡ ἀκολουθία μὲ τὴν βιογραφίαν του ὁμοῦ καὶ ἄλλαι δύο ψυχωφελεῖς διηγήσεις, καὶ ἡ ἱερὰ εἰκὼν τοῦ ἁγίου. Ἀντεγράφη δ’ ἐκ τοῦ ἀφιερωθέντος πρωτοτύπου αὕτη καθὼς καὶ αἱ ἄλλαι δύο ψυχωφελεῖς διηγήσεις καὶ ἐξεδόθη ἤδη ἐπεξεργασθεῖσα καὶ βελτιωθεῖσα, τῇ ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Στυλιανοῦ Β. Κωτσαρίδου, σπουδαστοῦ Ἁγιοπετρίτου (συμπατριώτου τοῦ Ἁγίου Νείλου). Ἕνεκα ψυχικῆς σωτηρίας ἀφ’ ἑνὸς μὲν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἐξ αἰσθήματος ἀπορρέοντος ἐκ τῆς γεννετείρας ἡμῶν γῆς. Ἐν ἔτει ᾳωμζ΄ 1847 σωτηρίῳ. Ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ ὄρει τοῦ Ἄθωνος. Χεὶρ Δοσιθέου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3: Στίχοι στὴ Θεοτόκο (στ. 4). Ἀρχ.: Μῆτερ Θεοῦ πάναγνε, σῴζοις ἱκέτην∙ σ. 3: Στίχοι στὸν ἅγιο Νεῖλο (στ. 6). Ἀρχ.: ᾨδὰς λιγυρὰς τῷ Θεῷ πέμπων στόμα∙ σ. 4-14: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-13: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις λαμπρότησι καταυγαζόμενος, ὅσιε. Ἀκρ.: <Τὸν σὸν γεραίρω, παμμάκαρ πάτερ, βίον>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 15-20: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Δὲν ἠδυνήθη ἡ ἀποστασία τοῦ ἀντάρτου ἑωσφόρου νὰ σμικρύνῃ τὴν λάμψιν τῆς λατρευτικῆς προσκυνήσεως∙ σ. 21-29: Ὀπτασία φοβερὰ καὶ ἐξαίσιος μιᾶς γυναικός, Σοφιανῆς καλουμένης, τῆς μετονομασθείσης Σωφρονίας μοναχῆς. Ἀρχ.: Μία χώρα κεῖται πλησίον τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ἄβυδος λεγομένη∙ σ. 29-34: Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Λόγος πάνυ ὠφέλιμος καὶ περὶ τὰ μνημόσυνα τῶν κεκοιμημένων. Ἀρχ.: Πορευόμενος ποτέ ὁ ἀββᾶς Μακάριος ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Τόπος έκδοσης: Άγιον Όρος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 34.
Χορηγός έκδοσης : Στυλιανός Κοτσαρίδης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Προκόπιος Αγιοπετρίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0454
Φυσικός αριθμός: 000513Ετος Εκδοσης : 1957
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 239-240.
Αγιοι (ή εορτή): Νείλος ο μυροβλύτης
Τίτλος : + Οἰκονόμου Γεωργίου Φραγκ. Ἀπέργη, Θεολόγου, Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νείλου τοῦ μυροβλύτου καὶ θαυματουργοῦ. «Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται». (Ψαλμ. ρλά, 9). Ἐκδοτικὸς οἶκος «Ἀστήρ» Ἀλ. καὶ Ε. Παπαδημητρίου, Λυκούργου 10 – Ἀθῆναι 1957.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 8: Στίχοι στὴ Θεοτόκο (βλ. ἔκδοση 1847)∙ σ. 9: Στίχοι στὸν ἅγιο Νεῖλο (βλ. ἔκδοση 1847)∙ σ. 9-17: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ βίος τῶν ὁσίων εἶναι ἡ πιστὴ ἐφαρμογὴ τοῦ εὐαγγελικοῦ νόμου∙ σ. 19-34: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1847)∙ σ. 26-31: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1847).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Φρ. Απέργης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 34+ 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αστήρ Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0455
Φυσικός αριθμός: 000515Ετος Εκδοσης : 1930
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 108. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 581. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 240.
Αγιοι (ή εορτή): Νεκτάριος ο εκ Βρυούλλων
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νέου ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου τοῦ ἐκ Βρυούλλων, τοῦ ἀσκήσαντος ἐν τῇ ἱερᾷ σκήτῃ τῆς Θεοπρομήτορος ἁγίας Ἄννης, καὶ τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας. Ἐκδίδοται: Δαπάνῃ τοῦ πανοσιολογιωτάτου Παπακαισαρίου Διονυσιάτου τοῦ ἐκ Βρυούλλων. Ἐν Ἀθήναις, τύπ. Α.Ε.Ε. Νέα Ἑλληνικὴ Ἠὼς (Ι. Χατζηϊωάννου), Ἱπποκράτους 15Β. 1930.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-29: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-25: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαῖρε, κατάρας παλαιᾶς ἡ λύτρωσις καὶ εὐλογίας. Ἀκρ.: <Χαίροις, χαρᾶς σκήνωμα, τῆς λύπης λύσις. ᾨδὴ Ἰωάννου>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: <Ἰωάννης Μαυρόπους>∙ σ. 14-26: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ἄναρχε Λόγε, λόγον μοι πρυτάνευσον. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 14-27: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται πνεύματος καὶ ᾄσω μελῴδημα. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 30-35: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Νεκταρίου. Ἀρχ.: Κατήγετο οὗτος ὁ ἀληθινὸς καὶ ἀναντίρρητος ἅγιος ἀπὸ μίαν ἐπίσημον κωμόπολιν τῆς Μ. Ἀσίας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Μαυρόπους
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 35 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Καισάριος Διονυσιάτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νέα Ελληνική Ηώς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0456
Φυσικός αριθμός: 000516Ετος Εκδοσης : 1937
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 240-242.
Αγιοι (ή εορτή): Νεκτάριος μητροπολίτης Πενταπόλεως
Τίτλος : Ἀρχιμ. Θεοδοσίου Παπακωνσταντίνου, Ἀκολουθία καὶ Bίος καὶ θαύματα τοῦ ἐν ὁσίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου μητροπολίτου Πενταπόλεως, κτίτορος τῆς ἐν Αἰγίνῃ κοινοβιακῆς Μονῆς γυναικῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἀθῆναι 1937. Τύποις «Τριῶν Ἱεραρχῶν», 4 – Μενάνδρου – 4.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-50: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 21-46: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαρίτων τὴν ἄβυσσον ἀποτεκοῦσα. Ἀκρ.: Χαρᾶς νοητῆς ἀξίωσόν με, κόρη. Γερασίμου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 22-47: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Πανηγύρεως ἡμέρα, εὐφρανθῶμεν, πιστοί. Ἀκρ.: Γερασίμου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 22-47: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ναμάτων τοῦ πνεύματος ἐμφορηθείς. Ἀκρ.: Νέκταρ θεουργόν, Νεκτάριε, μοὶ βλῦσον. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 32-42: Τὸ συναξάριο (περιέχει καὶ θαύματα). Ἀρχ.: Οὔτε οἱ χρόνοι οὔτε οἱ καιροὶ ἔχουσι σημασίαν∙ σ. 51-59: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πληγέντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν παθῶν ταῖς βολίσι Ἀκρ.: Πόνων ὀχληρῶν ἡμᾶς λύτρωσαι, πάτερ. Γ. Μ. Μ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 59-72: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Ὀρθοδοξίας τὸν ἀστέρα τὸν νεόφωτον. Οἶκος: Ἄνθρωπος οὐρανόφρων ἀνεδείχθης ἐν κόσμῳ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοδόσιος Παπακωνσταντίνου Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 72.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Τρεις Ιεράρχαι
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0457
Φυσικός αριθμός: 000517Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 242.
Αγιοι (ή εορτή): Νεκτάριος μητροπολίτης Πενταπόλεως
Τίτλος : Παρακλητικὸς κανὼν τοῦ ἐν ὁσίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου μητροπολίτου Πενταπόλεως. Ἀθῆναι 1952.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-16: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1937).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοδόσιος Παπακωνσταντίνου Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0458
Φυσικός αριθμός: 000518Ετος Εκδοσης : 1955
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 242.
Αγιοι (ή εορτή): Νεκτάριος μητροπολίτης Πενταπόλεως
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου μητροπολίτου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος. Ἀθῆναι 1955.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-29: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 16-29: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν ζόφωσιν τῶν πρεσβειῶν σου. Ἀκρ.: Νεκταρίῳ αἴνεσις τῷ θεηγόρῳ. Γερασίμου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 16-30: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ναμάτων τοῦ Πνεύματος ἐμφορηθείς. Ἀκρ.: Νέκταρ ζωῆς ἡμῖν, πάτερ, δίδως. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 33-39: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πληγεὶς τῇ κακίᾳ τοῦ δυσμενοῦς. Ἀκρ.: Παθῶν, Νεκτάριε, ἡμᾶς ῥῦσαι. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 39 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0459
Φυσικός αριθμός: 000519Ετος Εκδοσης : 1961
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 243.
Αγιοι (ή εορτή): Νεκτάριος μητροπολίτης Πενταπόλεως
Τίτλος : Ἀρχιμ. Θεοδοσίου Παπακωνσταντίνου, Ἀκολουθία καὶ Bίος καὶ θαύματα τοῦ ἐν ὁσίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου μητροπολίτου Πενταπόλεως, κτίτορος τῆς ἐν Αἰγίνῃ κοινοβιακῆς Μονῆς γυναικῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἀθῆναι 1961.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-45: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 21-41: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 22-42: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 23-42: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 32-37: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1937∙ δὲν περιέχει θαύματα).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 45 + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'