Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 24
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0450
Φυσικός αριθμός: 000508Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 199, 13. Δέσποινα Κωστούλα, Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρής. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἔργου του, Διδακτορικὴ Διατριβή, [Ἔρευνες στὴ Νέα Ἑλληνικὴ Φιλολογία 6], Ἰωάννινα 1983 σ. 280-281. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 237.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Μοδέστου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων τοῦ θαυματουργοῦ. Συγγραφεῖσα παρ’ Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητός. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων. Ἔκδοσις καὶ τύπος καταστημάτων Μιχ. Ι. Σαλιβέρου. Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον: Σταδίου 14 - ἐργοστάσια: Φαλήρου 30-32.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1884.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σαλίβερος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0451
Φυσικός αριθμός: 000510Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, ΑΧΡ.12. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 237.
Αγιοι (ή εορτή): Μόδεστος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Μοδέστου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων τοῦ θαυματουργοῦ. Συγγραφεῖσα παρ’ Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητός. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων. Ἔκδοσις Μιχ. Ι. Σαλιβέρου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Μιχαὴλ Ι. Σαλιβέρου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1884.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 31 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σαλίβερος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0452
Φυσικός αριθμός: 000511Ετος Εκδοσης : 1905
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XX. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 238.
Αγιοι (ή εορτή): Μυρόπη μάρτυς Αγγελής νεομάρτυς Βαρβάρα μεγαλομάρτυς Ιωάννης ο Δαμασκηνός
Τίτλος : Ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Μυρόπης καὶ Ἀγγελῆ νεομάρτυρος, Βαρβάρας καὶ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ψαλλόμεναι τῇ β΄, γ΄ καὶ δ΄ τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου. Ἐν αἷς προσετέθησαν οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον εἰς τὴν ἁγίαν Βαρβάραν, καὶ ὀνομαστικὸν Πανάγιον πάντων τῶν ἁγίων τῶν ὀνομαστὶ ἀναφερομένων ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸ δωδεκάμηνον, ἅπαντα ἐρανισθέντα ἐκ διαφόρων βιβλίων εὑρισκομένων παρὰ τῷ ἐκδότῃ Γεωργ. Α. Βουτέρῃ. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Δ. Γ. Εὐστρατίου, ὁδὸς Πραξιτέλους 8. 1905.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-12: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μυρόπης. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 5-11: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Δυσώδης καὶ βέβηλος ἐγὼ ὑπάρχων. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 7-9: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἁγία παρθενομάρτυς Μυρόπη ἐγεννήθη εἰς τὴν πόλιν Ἔφεσον∙ σ. 12-25: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Ἀγγελῆ. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 16-22: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀχλύν, ἀγγελώνυμε, τὴν τοῦ νοός μου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 16-23: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὡς φίλον σε τοῦ δεσπότου γνήσιον. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 20-21: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης νεομάρτυς Ἀγγελῆς. σ. 25-63: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Βαρβάρας καὶ τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ∙ σ. 33-38: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Βαρβάρας. Ἀρχ.: Χαρμονικῶς ἐπὶ τῇ μνήμῃ χορεύσωμεν. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 33-38: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ἀρχ.: Τῷ τοῖς σοῖς ἐπαίνοις ἐγχειρεῖν. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 44-52: Ὁ Bίος τῆς ἁγίας Βαρβάρας. Ἀρχ.: Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ ἀσεβεστάτου τυράννου Μαξιμιανοῦ ὑπῆρχεν ἕνας τοπάρχης∙ σ. 52-57: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον τῆς ἁγίας Βαρβάρας. Κοντάκιον: Τὴν χριστομάρτυρα, πιστοί, καὶ νύμφην ἄσπιλον. Οἶκος: Ἄγγελοι ἐν τοῖς ἄνω καὶ βροτοὶ ἐν τοῖς κάτω∙ σ. 57-62: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴν ἁγία Βαρβάρα. Ἀρχ.: Βαρβάραν πάντες τὴν ἐν θείαις πράξεσιν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 64-68: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἱερομάρτυρα Σεραφείμ, Ἰωάννη τὸ Δαμασκηνὸ καὶ μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος τοῖς δεινοῖς πρὸς σὲ καταφεύγω ἐλευθέρωσον, Σεραφείμ. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 69-108: Πανάγιον ἤτοι βιβλίον ἐμπεριέχον ἅπαντας τοὺς ἁγίους, οὓς ἡ ἡμετέρα ἀνατολικὴ ἐκκλησία ἀναγνωρίζει.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικηφόρος Χίος Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 108.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δ. Γ. Ευστρατίου
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0453
Φυσικός αριθμός: 000512Ετος Εκδοσης : 1847
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 221-2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 4499. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 239.
Αγιοι (ή εορτή): Νείλος ο μυροβλύτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νείλου τοῦ νέου μυροβλύτου καὶ θαυματουργοῦ, τοῦ καταγομένου ἐκ κωμοπόλεως τῆς Πελοποννήσου τοῦ Ἁγίου Πέτρου τῆς Κυνουρίας καὶ ἀσκήσαντος ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει. Ψαλλομένη τῇ ἑβδόμῃ Μαΐου καθ’ ἣν εὑρέθησαν τὰ ἅγια αὐτοῦ λείψανα. Ἥτις ἐγράφη μὲν μετ’ ἐπιμελείας τῇ δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Προκοπίου Ἁγιοπετρίτου (συμπατριώτου τοῦ Ἁγίου), τοῦ ἐκ τῆς Ἱερᾶς βασιλικῆς καὶ πατριαρχικῆς Μονῆς τοῦ Φιλοθέου, κειμένης ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ ὄρει τοῦ Ἄθωνος καὶ ἀφιερώθη εἰς τὴν κωμόπολιν «Ἅγιος Πέτρος» ἡ ἀκολουθία μὲ τὴν βιογραφίαν του ὁμοῦ καὶ ἄλλαι δύο ψυχωφελεῖς διηγήσεις, καὶ ἡ ἱερὰ εἰκὼν τοῦ ἁγίου. Ἀντεγράφη δ’ ἐκ τοῦ ἀφιερωθέντος πρωτοτύπου αὕτη καθὼς καὶ αἱ ἄλλαι δύο ψυχωφελεῖς διηγήσεις καὶ ἐξεδόθη ἤδη ἐπεξεργασθεῖσα καὶ βελτιωθεῖσα, τῇ ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Στυλιανοῦ Β. Κωτσαρίδου, σπουδαστοῦ Ἁγιοπετρίτου (συμπατριώτου τοῦ Ἁγίου Νείλου). Ἕνεκα ψυχικῆς σωτηρίας ἀφ’ ἑνὸς μὲν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἐξ αἰσθήματος ἀπορρέοντος ἐκ τῆς γεννετείρας ἡμῶν γῆς. Ἐν ἔτει ᾳωμζ΄ 1847 σωτηρίῳ. Ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ ὄρει τοῦ Ἄθωνος. Χεὶρ Δοσιθέου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3: Στίχοι στὴ Θεοτόκο (στ. 4). Ἀρχ.: Μῆτερ Θεοῦ πάναγνε, σῴζοις ἱκέτην∙ σ. 3: Στίχοι στὸν ἅγιο Νεῖλο (στ. 6). Ἀρχ.: ᾨδὰς λιγυρὰς τῷ Θεῷ πέμπων στόμα∙ σ. 4-14: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-13: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις λαμπρότησι καταυγαζόμενος, ὅσιε. Ἀκρ.: <Τὸν σὸν γεραίρω, παμμάκαρ πάτερ, βίον>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 15-20: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Δὲν ἠδυνήθη ἡ ἀποστασία τοῦ ἀντάρτου ἑωσφόρου νὰ σμικρύνῃ τὴν λάμψιν τῆς λατρευτικῆς προσκυνήσεως∙ σ. 21-29: Ὀπτασία φοβερὰ καὶ ἐξαίσιος μιᾶς γυναικός, Σοφιανῆς καλουμένης, τῆς μετονομασθείσης Σωφρονίας μοναχῆς. Ἀρχ.: Μία χώρα κεῖται πλησίον τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ἄβυδος λεγομένη∙ σ. 29-34: Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Λόγος πάνυ ὠφέλιμος καὶ περὶ τὰ μνημόσυνα τῶν κεκοιμημένων. Ἀρχ.: Πορευόμενος ποτέ ὁ ἀββᾶς Μακάριος ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Τόπος έκδοσης: Άγιον Όρος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 34.
Χορηγός έκδοσης : Στυλιανός Κοτσαρίδης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Προκόπιος Αγιοπετρίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0454
Φυσικός αριθμός: 000513Ετος Εκδοσης : 1957
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 239-240.
Αγιοι (ή εορτή): Νείλος ο μυροβλύτης
Τίτλος : + Οἰκονόμου Γεωργίου Φραγκ. Ἀπέργη, Θεολόγου, Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νείλου τοῦ μυροβλύτου καὶ θαυματουργοῦ. «Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται». (Ψαλμ. ρλά, 9). Ἐκδοτικὸς οἶκος «Ἀστήρ» Ἀλ. καὶ Ε. Παπαδημητρίου, Λυκούργου 10 – Ἀθῆναι 1957.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 8: Στίχοι στὴ Θεοτόκο (βλ. ἔκδοση 1847)∙ σ. 9: Στίχοι στὸν ἅγιο Νεῖλο (βλ. ἔκδοση 1847)∙ σ. 9-17: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ βίος τῶν ὁσίων εἶναι ἡ πιστὴ ἐφαρμογὴ τοῦ εὐαγγελικοῦ νόμου∙ σ. 19-34: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1847)∙ σ. 26-31: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1847).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Φρ. Απέργης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 34+ 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αστήρ Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0455
Φυσικός αριθμός: 000515Ετος Εκδοσης : 1930
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 108. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 581. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 240.
Αγιοι (ή εορτή): Νεκτάριος ο εκ Βρυούλλων
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νέου ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου τοῦ ἐκ Βρυούλλων, τοῦ ἀσκήσαντος ἐν τῇ ἱερᾷ σκήτῃ τῆς Θεοπρομήτορος ἁγίας Ἄννης, καὶ τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας. Ἐκδίδοται: Δαπάνῃ τοῦ πανοσιολογιωτάτου Παπακαισαρίου Διονυσιάτου τοῦ ἐκ Βρυούλλων. Ἐν Ἀθήναις, τύπ. Α.Ε.Ε. Νέα Ἑλληνικὴ Ἠὼς (Ι. Χατζηϊωάννου), Ἱπποκράτους 15Β. 1930.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-29: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-25: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαῖρε, κατάρας παλαιᾶς ἡ λύτρωσις καὶ εὐλογίας. Ἀκρ.: <Χαίροις, χαρᾶς σκήνωμα, τῆς λύπης λύσις. ᾨδὴ Ἰωάννου>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: <Ἰωάννης Μαυρόπους>∙ σ. 14-26: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ἄναρχε Λόγε, λόγον μοι πρυτάνευσον. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 14-27: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται πνεύματος καὶ ᾄσω μελῴδημα. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 30-35: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Νεκταρίου. Ἀρχ.: Κατήγετο οὗτος ὁ ἀληθινὸς καὶ ἀναντίρρητος ἅγιος ἀπὸ μίαν ἐπίσημον κωμόπολιν τῆς Μ. Ἀσίας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Μαυρόπους
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 35 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Καισάριος Διονυσιάτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νέα Ελληνική Ηώς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0456
Φυσικός αριθμός: 000516Ετος Εκδοσης : 1937
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 240-242.
Αγιοι (ή εορτή): Νεκτάριος μητροπολίτης Πενταπόλεως
Τίτλος : Ἀρχιμ. Θεοδοσίου Παπακωνσταντίνου, Ἀκολουθία καὶ Bίος καὶ θαύματα τοῦ ἐν ὁσίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου μητροπολίτου Πενταπόλεως, κτίτορος τῆς ἐν Αἰγίνῃ κοινοβιακῆς Μονῆς γυναικῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἀθῆναι 1937. Τύποις «Τριῶν Ἱεραρχῶν», 4 – Μενάνδρου – 4.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-50: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 21-46: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαρίτων τὴν ἄβυσσον ἀποτεκοῦσα. Ἀκρ.: Χαρᾶς νοητῆς ἀξίωσόν με, κόρη. Γερασίμου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 22-47: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Πανηγύρεως ἡμέρα, εὐφρανθῶμεν, πιστοί. Ἀκρ.: Γερασίμου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 22-47: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ναμάτων τοῦ πνεύματος ἐμφορηθείς. Ἀκρ.: Νέκταρ θεουργόν, Νεκτάριε, μοὶ βλῦσον. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 32-42: Τὸ συναξάριο (περιέχει καὶ θαύματα). Ἀρχ.: Οὔτε οἱ χρόνοι οὔτε οἱ καιροὶ ἔχουσι σημασίαν∙ σ. 51-59: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πληγέντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν παθῶν ταῖς βολίσι Ἀκρ.: Πόνων ὀχληρῶν ἡμᾶς λύτρωσαι, πάτερ. Γ. Μ. Μ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 59-72: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Ὀρθοδοξίας τὸν ἀστέρα τὸν νεόφωτον. Οἶκος: Ἄνθρωπος οὐρανόφρων ἀνεδείχθης ἐν κόσμῳ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοδόσιος Παπακωνσταντίνου Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 72.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Τρεις Ιεράρχαι
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0457
Φυσικός αριθμός: 000517Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 242.
Αγιοι (ή εορτή): Νεκτάριος μητροπολίτης Πενταπόλεως
Τίτλος : Παρακλητικὸς κανὼν τοῦ ἐν ὁσίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου μητροπολίτου Πενταπόλεως. Ἀθῆναι 1952.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-16: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1937).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοδόσιος Παπακωνσταντίνου Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0458
Φυσικός αριθμός: 000518Ετος Εκδοσης : 1955
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 242.
Αγιοι (ή εορτή): Νεκτάριος μητροπολίτης Πενταπόλεως
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου μητροπολίτου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος. Ἀθῆναι 1955.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-29: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 16-29: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν ζόφωσιν τῶν πρεσβειῶν σου. Ἀκρ.: Νεκταρίῳ αἴνεσις τῷ θεηγόρῳ. Γερασίμου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 16-30: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ναμάτων τοῦ Πνεύματος ἐμφορηθείς. Ἀκρ.: Νέκταρ ζωῆς ἡμῖν, πάτερ, δίδως. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 33-39: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πληγεὶς τῇ κακίᾳ τοῦ δυσμενοῦς. Ἀκρ.: Παθῶν, Νεκτάριε, ἡμᾶς ῥῦσαι. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 39 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0459
Φυσικός αριθμός: 000519Ετος Εκδοσης : 1961
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 243.
Αγιοι (ή εορτή): Νεκτάριος μητροπολίτης Πενταπόλεως
Τίτλος : Ἀρχιμ. Θεοδοσίου Παπακωνσταντίνου, Ἀκολουθία καὶ Bίος καὶ θαύματα τοῦ ἐν ὁσίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου μητροπολίτου Πενταπόλεως, κτίτορος τῆς ἐν Αἰγίνῃ κοινοβιακῆς Μονῆς γυναικῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἀθῆναι 1961.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-45: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 21-41: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 22-42: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 23-42: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1937)∙ σ. 32-37: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1937∙ δὲν περιέχει θαύματα).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 45 + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0460
Φυσικός αριθμός: 000520Ετος Εκδοσης : 1963
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 243.
Αγιοι (ή εορτή): Νεκτάριος μητροπολίτης Πενταπόλεως
Τίτλος : Δ. Παναγοπούλου, Bίος, πολιτεία καὶ θαύματα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης (μητροπολίτου Πενταπόλεως). «Κἀγὼ τοὺς δοξάζοντάς με ἀντιδοξάσω» (Ά Βασ. β́ 30). Ἀθῆναι 1963.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-9: Πρᾶξις τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου περὶ ἀνακηρύξεως ὡς ἁγίου τοῦ μητροπολίτου Πενταπόλεως Νεκταρίου Κεφαλᾶ. σ. 15-222: Ὁ Bίος καὶ τὰ θαύματα∙ σ. 223-234: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1937).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης Δ. Παναγόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 240.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0461
Φυσικός αριθμός: 000521Ετος Εκδοσης : 1965
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 243.
Αγιοι (ή εορτή): Νεκτάριος μητροπολίτης Πενταπόλεως
Τίτλος : Τίτου Ματθαιάκη, μητροπολίτου Παραμυθίας, Φιλιατῶν καὶ Γηρομερίου, Ὁ ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως. Bίος καὶ ἀκολουθία. Ἀθῆναι 1965.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-89: Bίος, πολιτεία καὶ ἀναγνώριση τοῦ ἁγίου Νεκταρίου∙ σ. 93-127: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1955)∙ σ. 105-122: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1955)∙ σ. 106-122: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1955)∙ σ. 106-123: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1955)∙ σ. 114-117: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ἐγεννήθη τῇ 1ῃ Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1846 ἐν Συληβρίᾳ∙ σ. 128-135: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1955).
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης Τίτος Ματθαιάκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 139 + 1 λ. + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0462
Φυσικός αριθμός: 000522Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 243.
Αγιοι (ή εορτή): Νεκτάριος μητροπολίτης Πενταπόλεως
Τίτλος : Παρακλητικὸς κανὼν τοῦ ἐν ὁσίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου μητροπολίτου Πενταπόλεως. Ἀθῆναι.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1952.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοδόσιος Παπακωνσταντίνου Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0463
Φυσικός αριθμός: 000523Ετος Εκδοσης : 1897
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 181, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1897.24. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 586. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 443, 573-6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 244.
Αγιοι (ή εορτή): Νεομάρτυρες άπαντες
Τίτλος : ΙΗ΄ περιοδικὸν σύγγραμμα Κ. Χ. Δουκάκη. Ἀκολουθία ᾀσματικὴ μετὰ ἐγκωμίου πάντων τῶν νεοφανῶν μαρτύρων τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων, ἐξ ὧν οἱ ὀνομαστότεροι βιογραφικῶς σημειοῦνται, ἢ Νέον Μαρτυρολόγιον, βιβλίον ψυχωφελέστατον. Ἔκδοσις πρώτη ὑπὸ Κωνστ. Χ. Δουκάκη, τοῦ ἐκ Καλαμῶν προσκυνητοῦ. «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. κεφ. Ι΄. 32-34). «Προσέχετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων∙ ἐπιβαλοῦσι γὰρ ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὑτῶν, καὶ διώξουσι, παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου. Ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον» (Λουκ. κα΄. 12-13). Ἐν Ἀθήναις, ἐκδότης: Κωνσταντίνος Χ. Δουκάκης, προσκυνητής, 36 – ὁδὸς Πετράκη – 36. 1897.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Ἐπίγραμμα ἰαμβικὸ στὴ βίβλο (στ. 8). Ἀρχ.: Χριστοῦ μαθηταῖς πᾶσιν ἁπλῶς συμφέρει∙ σ. 2: Ἐπίγραμμα στὴ βίβλο διὰ στίχων πολιτικῶν (στ. 8). Ἀρχ.: Ὅσοι ἐστὲ ὑπὸ ζυγὸν τῆς νῦν αἰχμαλωσίας∙ σ. 2: Ἐπίγραμμα ἰαμβικὸ στοὺς νεομάρτυρες (στ. 4). Ἀρχ.: Αἴνους καὶ ᾠδὰς οἱ φίλαθλοι σὺν πόθῳ∙ σ. 5-17: Ἡ ἀκολουθία πάντων τῶν νεοφανῶν μαρτύρων τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων. Ποιητής: <Νικόδημος Ἁγιορείτης>∙ σ. 11-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τριάς, μονάς τε καὶ μονὰς τρισήλιε, τὸν σκοτισθέντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. σ. 17-58: Συνοπτικὴ διήγηση περὶ πάντων τῶν νεομαρτύρων. Ἀρχ.: Ὅτε ὁ ἐν μοναχοῖς ἀοίδιμος διδάσκαλος Νικόδημος συνετάξατο τὴν ἀκολουθίαν.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 65 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κωνσταν. Χ. Δουκάκης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0464
Φυσικός αριθμός: 000524Ετος Εκδοσης : 1892
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 204, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1892.412. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 244-245.
Αγιοι (ή εορτή): Νεόφυτος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Νεοφύτου. Ψαλλομένη τῇ κα΄ Ἰανουαρίου. Ἐξεδόθη τὸ πρῶτον ἐν Βουκουρεστίῳ ἐν ἔτει 1723 ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἄρτης Νεοφύτου. Τὸ δεύτερον νῦν ἐκδίδοται δαπάναις τοῦ παναγιωτάτου οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Νεοφύτου Ή τοῦ ἀπὸ Νικοπόλεως. Μεταγραφεῖσα ἐκ παλαιοῦ χειρογράφου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1892, ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-16: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χριστοῦ σε, παμμάκαρ, νέον φυτὸν λειμῶνι. Ἀκρ.: Χριστοῦ φυτόν σε, μάρτυς, εὐφημῶ νέον. Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος∙ σ. 13-14: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἦν ἐκ Νικαίας τῆς κατὰ Βιθυνίαν παῖς εὐσεβῶν καὶ χριστιανῶν γεννητόρων.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο , σ. 19 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Νεόφυτος Κωνσταντινουπόλεως
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0465
Φυσικός αριθμός: 000525Ετος Εκδοσης : 1939
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 245.
Αγιοι (ή εορτή): Νεόφυτος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Νεοφύτου. Ψαλλομένη εἰς τὴν 21ην Ἰανουαρίου. Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν μοναχοῖς Νεοφύτου Βαρβαρέσου, ἡγουμένου Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας. – Μοναχὸς Ἱερωνύμου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Π. Δ. Κυριακοῦ. 1939.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-17: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1892)∙ σ. 10-16: Ὁ κανόνας∙ σ. 18-24: Ὁ Bίος (ἐκ τοῦ Νέου Παραδείσου). Ἀρχ.: Τοῦτος ὁ θαυμάσιος καὶ ὄντως νέον φυτὸν Νεόφυτος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νεόφυτος Βαρβαρέσος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Π. Δ. Κυριακού
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0466
Φυσικός αριθμός: 000526Ετος Εκδοσης : 1912
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 205, 3. Ι. Συκουτρῆς, «Desiderata Cypria.Κυπριακὴ Ἁγιογραφία», Κυπριακὰ Χρονικὰ 2 (1924), σ. 55. Ν. Τωμαδάκης, «Ἁγιολογικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Δ΄. Ἡ Κυπριακὴ Ἁγιολογία καὶ Ὑμνογραφία ἐν σχέσει πρὸς τὰς Κυπριακὰς Ἀκολουθίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 46 (1983-1984) , σ. 231. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 245-246.
Αγιοι (ή εορτή): Νεόφυτος ο Έγκλειστος
Τίτλος : Ἀκολουθίαι τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου. Ψαλλόμεναι κατὰ τὴν κδ́ Ἰανουαρίου καὶ κή Σεπτεμβρίου, ἐξ ὧν ἡ μὲν πρώτη εἶναι ἡ τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἡ δὲ δευτέρα ἡ τῆς ἀνακομιδῆς τῆς εὑρέσεως τοῦ λειψάνου του. Ἐκδίδονται δαπάνῃ τῆς αὐτοῦ πανοσιολογιότητος τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου κ)ου Ἰακώβου. Ἐκ τοῦ ἐν Λάρνακι τυπογραφείου «Ἀθηνᾶς» Σάββα Χατζηαντωνίου. 1912 .
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-15: Ἡ Α΄ ἀκολουθία (24 Ἰανουαρίου)∙ σ. 7-14: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Νῦν ἔρωτι θείῳ καθηλωθεὶς καὶ βίου ἐξ ὅλης. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 10-13: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατρίδα μὲν ἔσχε τὴν τῶν Λευκάρων∙ σ. 16-26: Ἡ Β΄ ἀκολουθία (28 Σεπτεμβρίου)∙ σ. 19-25: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ψυχοφθόρου λύπης με ταῖς σαῖς ῥῦσαι. Ἀκρ.: Ψυχοφθόρου ῥῦσαί με, παμμάκαρ, λύπης (ὁ ἦχος καὶ ὁ εἱρμὸς δὲ δηλώνονται)∙ σ. 21-24: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἀξιομίμητος βίος, ἀδελφοί, καὶ ἡ θεάρεστος∙ σ. 27-28: Σιγγίλιον περὶ τοῦ σταυροπηγίου τῆς Ἐγκλείστρας.
Τόπος έκδοσης: Λάρνακα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 28.
Χορηγός έκδοσης : Ιάκωβος ηγούμενος Ι. Μ. Αγίου Νεοφύτου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Αθηνά" - Σάββας Χατζηαντωνίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0467
Φυσικός αριθμός: 000527Ετος Εκδοσης : 1774
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 205, 1. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 804. A. Γλαβίνας, Ὁ ὅσιος Νικάνορας, ἕνας Θεσσαλονικέας ἱδρυτὴς μονῆς (+ 7 Αὐγούστου 1549), σ. 49-51. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 246.
Αγιοι (ή εορτή): Νικάνωρ ο θαυματουργός
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νικάνορος τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐν τῷ τοῦ Καλλιστράτου ὄρει ἀσκήσαντος. Ἥτις ψάλλεται ἐν τῇ ζ΄ τοῦ Αὐγούστου μηνός. Τανῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα δι’ ἐξόδων καὶ δαπάνης τοῦ τιμιωτάτου καὶ χρησιμωτάτου ἐν πραγματευταῖς ἀρίστου, κυρίου κυρίου Δήμου Ἰωάννου Τολιόπουλου, τοῦ ἐκ τῆς χώρας Κάλιανης. Παρ’ οὗ καὶ διὰ ψυχικὴν αὐτοῦ σωτηρίαν καὶ μνημόσυνον αἰώνιον τῶν αὐτοῦ γονέων ἀφιερώθη τῇ σεβασμίᾳ μονῇ τοῦ ἁγίου τῇ ἐπωνομαζομένῃ Ζάβορδα (ἥτις εὑρίσκεται ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ τοῦ Γρεβενῶν), ἵνα παρέχωσιν αὐτὴν δωρεὰν οἱ ἐν αὐτῇ ἀσκούμενοι πατέρες τοῖς μετ’ εὐλαβείας καὶ πόθου ἐπικαλούμενοι τὸν ἅγιον. Ἐνετίῃσιν, 1774 ᾳψοδ́. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-39: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-37: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὰ χείλη τὰ βέβηλα καὶ ῥυπαρά μου ἀνάπτυξον. Ἀκρ.: Τὴν σὴν γεραίρω, Νικάνορ, μνήμην, πάτερ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 16-35: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Συνήθειαν ἔχουσιν οἱ πολεμικοὶ καὶ ἔμπειροι στρατιῶται
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 39 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Δήμος Ιω. Τολιόπουλος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Σάρος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0468
Φυσικός αριθμός: 000529Ετος Εκδοσης : 1888
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 207, 5. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1888.691. A. Γλαβίνας, Ὁ ὅσιος Νικάνορας, ἕνας Θεσσαλονικέας ἱδρυτὴς μονῆς (+ 7 Αὐγούστου 1549), σ. 53-54. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 246.
Αγιοι (ή εορτή): Νικάνωρ ο θαυματουργός
Τίτλος : Ὁ ἅγιος Νικάνωρ. Ἀθήνῃσι, τύποις Κ. Ἀντωνιάδου. Δαπάναις Β. Δ. Ζώτου Μολοσσοῦ. 1888.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-16: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1774)∙ σ. 8-15: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1774)∙ σ. 11-13: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Νικάνωρ ὁ ὅσιος, θεοφόρος καὶ θαυματουργός.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης : Β. Δ. Ζώτος Μολοσσός
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κ. Αντωνιάδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0469
Φυσικός αριθμός: 000531Ετος Εκδοσης : 1890
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 207, 6. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1890.120. A. Γλαβίνας, Ὁ ὅσιος Νικάνορας, ἕνας Θεσσαλονικέας ἱδρυτὴς μονῆς (+ 7 Αὐγούστου 1549), σ. 54-55. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 246-247.
Αγιοι (ή εορτή): Νικάνωρ ο θαυματουργός
Τίτλος : Bίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νικάνορος, τοῦ ἐν τῷ τοῦ Καλλιστράτου ὄρει ἀσκήσαντος καὶ οὗ ἡ μνήμη ἐπιτελεῖται τῇ 7 Αὐγούστου. Ἐν Πάτραις, τυπογραφεῖον «Ὁ Κάδμος». 1890.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-60: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1774)∙ σ. 17-57: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1774)∙ σ. 24-54: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1774).
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 60.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ο Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0470
Φυσικός αριθμός: 000532Ετος Εκδοσης : 1804
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 208, 1. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1804.30. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 247-248.
Αγιοι (ή εορτή): Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ κτίτορες Νέας Μονής Χίου
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Νικήτα, Ἰωάννου καὶ Ἰωσήφ, τῶν κτιτόρων τῆς ἐν Χίῳ σεβασμίας Ἱερᾶς βασιλικῆς τε καὶ σταυροπηγιακῆς Μονῆς, τῆς ἐπιλεγομένης Νέας, τῆς ἐπ’ ὀνόματι τιμωμένης τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἥ τε ἱστορία τῆς μονῆς, καὶ θαύματά τινα παράδοξα παρὰ τῆς Θεομήτορος τελεσθέντα. Τὰ πάντα σχεδιασθέντα καὶ συντεθέντα παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱεροδιακόνοις Νικηφόρου τοῦ Χίου, τοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς Νέας Μονῆς. Καὶ νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα ἀναλώμασι τοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς μονῆς πανοσιωτάτου καὶ τὰ μάλιστα φιλοκάλου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου κυρίου Παϊσίου τοῦ πίκλην Μπαρμπαριᾶ ἵνα διανέμωνται δωρεὰν ὑπὲρ ψυχικῆς αὐτοῦ σωτηρίας. Ἐνετίῃσιν, ᾳωδ́. 1804. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con sovrana approvazione.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. ζ΄-η΄: Ἀφιέρωσις διὰ στίχων πολιτικῶν τῇ ὑπερενδόξῳ δεσποίνῃ καὶ ἀειπαρθένῳ Θεομήτορι (στ. 44). Ἀρχ.: Μετ’ εὐλαβείας ἱερᾶς καὶ πόθου διαπύρου. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 1-45 : Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-31: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν νοῦν μου καταύγασον, Τριὰς ἁγία. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. σ. 14-32: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀπὸ χειλέων ἐναγῶν, πανάγιοι, ὕμνον. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Νικηφόρου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 21-28: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οἱ τρισμακάριοι οὗτοι καὶ θειότατοι πατέρες∙ σ. 35-40: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν Χριστὸν ποθοῦντες εἰλικρινῶς, ὅσιοι πατέρες. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 41-45: Ὁ ἱκετήριος καὶ κατανυκτικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Νῦν πρὸς ὑμᾶς καταφεύγω, δοῦλοι Χριστοῦ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 46-62: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἀγκαλὰ καὶ οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχουσι χρείαν∙ σ. 94-112: Περὶ τῶν παραδόξως γεγονότων θαυμάτων παρὰ τῆς Παναγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἀρχ.: Καθὼς μὲ παράδοξα καὶ ἐξαίσια θαύματα∙ σ. 113-117: Νικολάου Μαλαξοῦ, πρωτοπαπᾶ Ναυπλίου, Διήγηση τοῦ θαύματος τῶν ἁγίων Εὐστρατίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου καὶ Ὀρέστου. Ἀρχ.: Ἐν τῇ νήσῳ τῆς Χίου, μοναστήριον ἱερὸν καὶ περικαλλὲς εἰς τόπον.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικηφόρος Χίος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 λ. + ιη΄+ 118 + 2 λ. + 2 πίν. (πτυσσόμενα χαρακτικὰ ἐκτὸς κειμένου).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0471
Φυσικός αριθμός: 000533Ετος Εκδοσης : 1910
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 208, 2. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 581. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 448, 579-580. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 248.
Αγιοι (ή εορτή): Νικήτας ο Νισύριος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου μετὰ βιογραφικοῦ αὐτοῦ ὑπομνήματος. Ἐκδίδοται ὑπὸ Ἐμμανουὴλ Ι. Καρπαθίου, μαθητοῦ τοῦ Πυθ. Γυμνασίου. Ἐν Σάμῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἰωάννου Δ. Βακιρτζῆ. 1910.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-23: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς εὐπροσδέκτοις ἱκεσίαις, δέσποτα, τοῦ νέου μάρτυρος. Ἦχ. πλ. δ΄ Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 15-22: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Νικήτας ἦτο ἀπὸ τὴν Νίσυρον.
Τόπος έκδοσης: Σάμος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Βακιρτζής
Επιμελητής-διορθωτής : Εμμανουήλ Καρπαθίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0472
Φυσικός αριθμός: 000534Ετος Εκδοσης : 1926
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 297-8. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 248-250.
Αγιοι (ή εορτή): Νικήτας μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Νικήτα. Ρανισθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου πατρὸς ἡμῶν Δημητρίου Γεωργίου Πρωσινοῦ, ἱερέως καὶ Μιχαὴλ Ἐμμ. Πάσσαρη, ἀποβιώσαντος ἐν Κοτσάνοις τὴν 4 Ὀκτωβρίου 1918. Νῦν δὲ ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου καὶ Δημητρ. Ἀναγνώστου Πάσσαρη, ἱεροψάλτου τοῦ ἐν Ἀμοργῷ Βροῦτσι Ἀρκεσίνης ναοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Α. Φραντζεσκάκη καὶ Α. Καϊτατζῆ, ὁδὸς Σατωβριάνδου 4. 1926.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-27: Ὁ κανόνας τοῦ Σταυροῦ. Ἀρχ.: Τὸν τύπον πάλαι Μωσῆς τοῦ ἀχράντου. Ἀκρ.: <Σταυρῷ πεποιθὼς ὕμνον ἐξερεύγομαι>. Ἦχ. πλ. δ΄. Σταυρὸν χαράξας. Ποιητής: <Κοσμᾶς Μελωδός>∙ σ. 14-28: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Νεκρώσας τὸ τῆς σαρκός σου φρόνημα. Ἀκρ.: Νίκης σε μέλπω τὸν φερώνυμον πρόμον. Ἦχ. πλ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 32-34: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἐβλάστησεν ἀπὸ τὸ λαμπρότατον γένος τῶν Γότθων.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο. σ. 35 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Φραντζεσκάκης και Α. Καϊτατζής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης Δημήτριος Πάσσαρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0473
Φυσικός αριθμός: 000535Ετος Εκδοσης : 1955
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 250.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόδημος ο Αγιορείτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν καὶ διδασκάλου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἀνατύπωσις ἀποφάσει Ἱερᾶς Κοινότητος Νο Ζ. 15 – 11 – 1955. Ἐποιήθη ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Ἐκδίδεται ὑπὸ γέροντος Ἀνανίου μοναχοῦ καὶ τῆς συνοδείας τοῦ κελλίου τῶν Σκουρταίων. 1955.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-2: Ἡ Συνοδικὴ πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ ἁγίου Νικοδήμου∙ σ. 3-48: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-43: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαρίτων θησαύρισμα καὶ ἀνεξάντλητον. Ἀκρ.: Χαίροις, τῆς χαρᾶς ἡμῶν αἰτία, κόρη. Γ. Μ. Μ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 20-44: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τριὰς ὁμοούσιε, Πάτερ, Υἱέ, Πνεῦμα ἅγιον. Ἀκρ.: Τὸν ἱερὸν Νικόδημον μέλπω. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 21-45: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τῇ σῇ ἐλλάμψει, φωτοδότα Κύριε, τὸν νοῦν μου. Ἀκρ.: Τὴν Νικοδήμου ἄγαμαι χάριν. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 34-36: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ θεῖος πατὴρ καὶ μέγας τῆς Ἐκκλησίας∙ σ. 5-22: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἡ ἀρετὴ εἶναι ὄντως μέγα καὶ οὐράνιον πρᾶγμα.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 48 + 5-22 + 2 πίν.
Χορηγός έκδοσης : Ανανίας μοναχός και συνοδία κελλίου Σκουρταίων
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0474
Φυσικός αριθμός: 000536Ετος Εκδοσης : 1958
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 250.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόδημος ο Αγιορείτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἑορταζομένου τῇ ιδ́ Ἰουλίου. Ποίημα Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ «Συμβουλευτικοῦ Ἐγχειριδίου». Ἐγκρίσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 1958. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1955.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 39 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0475
Φυσικός αριθμός: 000538Ετος Εκδοσης : 1859
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 217, 5. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 7906. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 436, 566-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 251.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων
Τίτλος : Ἱεραὶ ἀκολουθίαι τρεῖς εἰς τὴν θαυμάσιον ἀνακομιδὴν καὶ μετακομιδὴν τοῦ πανσέπτου λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου. Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται (Δαβὶδ Ψαλμ. 91.). Ἔκδοσις Β́. Δαπάνη Ν. Α. Πολλάνη. Ἐν Κεφαλληνίᾳ, τυπογραφεῖον Ἡ Κεφαλληνία. 1859.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ.1-25: Μαΐου ι΄. Ἡ ἀκολουθία εἰς τὴν ἐπάνοδον τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου∙ σ. 9-22: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν ἐν ἱεράρχαις θαυματουργὸν ὑμνήσωμεν πάντες. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 10-23: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ποθῶν, ὦ πανάγιε, ἀνευφημῆσαι τὴν πάροδον λειψάνου σου . Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 27: (τίτλος) Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου. Ψαλλομένη ἐν τῇ νήσῳ Κερκύρας, τῇ κ΄. τοῦ Μαΐου μηνὸς, ἐν ᾗ διέβη ἐκεῖθεν τὸ ἅγιον αὐτοῦ λείψανον, καὶ παρὰ τῶν τότε φιλευσεβῶν σεβασμίως ἠσπάσθη. Ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ἡ τῶν Κερκυραίων Πολιτείᾳ τῇ Ἀριστοκρατίᾳ τῶν Ἑνετῶν ἑκοῦσα ἐνεδόθη. Ἀφιερωθεῖσα δὲ τοῖς ἐκλαμπροτάτοις καὶ εὐγενεστάτοις ἀδελφοῖς, κυρίοις κυρίοις Σπυρίδωνι καὶ Ἰωάννῃ Ἀντωνίῳ τοῖς Πατζό παρὰ τοῦ ἐν ἱερεῦσι λογιωτάτου Βίκτωρος Κλαπατζαρᾶ ὑφ’ οὗ καὶ συνετέθη. Ἐνετίῃσι ᾳψιθ΄ σ. 33-47: Ἡ ἀκολουθία ∙ σ. 37-45: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Θαυμάτων τὸ πέλαγος σὺ διαπλεύσας, μακάριε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 42-43: Τὸ ἔμμετρο συναξάριο (στ. 27). Ἀρχ.: Ὁ Νικόλαος θνητὸς ἤχθη Κερκύρᾳ∙ σ. 48-62: Ἑτέρα ἀνωνύμου τινὸς ἀκολουθία εἰς τὴν μετάθεσιν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ (κ΄ Μαΐου)∙ σ. 54-60: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν ῥύπον ἀπόσμηξον τῆς ἐμπαθοῦς διανοίας μου. Ἀκρ.: <Τῶν λειψάνων σου τὴν ἀνεύρεσιν στέφω>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 63-72: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Μακαρίζομέν σε, ἱεράρχα Χριστοῦ, καὶ τελοῦμεν τὴν πανέορτον μνήμην σου, οἱ σῆς χάριτος πλουτοῦντες δωρεῶν. Ποιητής: Γερμανὸς Καροῦσος μοναχός.
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Γερμανός Καρούσος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο , σ. 4 χ.ἀ. + 72.
Χορηγός έκδοσης : Ν. Α. Πολλάνης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Κεφαλληνία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0476
Φυσικός αριθμός: 000539Ετος Εκδοσης : 1861
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 217, 6. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 8524. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 436, 566-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 251-252.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρωνος καὶ Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ. Ἢ ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων του, ἥτις ἑορτάζεται ἐν τῇ 9 ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς Μαΐου. Διορθωθεῖσα καὶ τύποις ἐκδοθεῖσα καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἐλλείποντα προστεθέντα παρὰ Ἀλεξάνδρου Κωνσταντίνου τοῦ Πελοποννησίου. Δαπάνῃ Δαμασκηνοῦ Φωτιάδου, μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κυπαρησίας. Ἐν Τριπόλει, τύποις Ἰωάννου Ἀθανασιάδου. 1861.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-21: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1859, σ. 48-62∙ μὲ πολλὰ διαφορετικὰ τροπάρια)∙ σ. 13-19: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1859, σ. 54-60)∙ σ. 22-29: Ἡ διήγηση περὶ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων. Ἀρχ.: Εἰς τοὺς χρόνους τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως τῶν Ῥωμαίων Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ.
Τόπος έκδοσης: Τρίπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 χ.ἀ. + 29.
Χορηγός έκδοσης : Δαμασκηνός Φωτιάδης μοναχός
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Αθανασιάδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0477
Φυσικός αριθμός: 000540Ετος Εκδοσης : 1871
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 218, 8. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1871.19. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 252.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων
Τίτλος : Ἀκολουθία παρακλήσεως τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ. Συντεθεῖσα ὑπὸ Νικολάου Ἀναγνώστου Καλογέρου. Ἐν Κερκύρᾳ, τυπογραφεῖον «Ἀθηνᾶ» Ἀρσενίου Κάου. 1871.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-16: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Νικόλαε μάκαρ θαυματουργέ, Χριστῷ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικόλαος Καλόγερος.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Καλόγερος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Αθηνά" - Αρσένιος Κάος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0478
Φυσικός αριθμός: 000541Ετος Εκδοσης : 1900
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 218, 9. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1900.50. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 437, 566-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 252-253.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου ἀρχιεπισ. Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τὴν 6 Δεκεμβρίου. Προσετέθησαν καὶ ἡ ἀκολουθία τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῆς 9 Μαΐου ψαλλομένης, καθὼς καὶ οἱ 24 οἴκοι καὶ παρακλητικὸς κανὼν τοῦ ἁγίου, ὡς καὶ εὐλογητάρια καὶ μακαρισμοὶ ὑπὸ διαφόρων βιβλίων εὑρισκομένων παρ’ ἐμοῦ. Ὑπὸ Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ἐνταῦθα ναοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Βικεντίου Ἀδαμαντίδου. 1900.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Σοφίας τὴν ἄβυσσον ἡ τετοκυῖα. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 10-20: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Στεφηφόρος βήματι Χριστοῦ, πάνσοφε. Ἀκρ.: Σοί, Νικόλαε, θεῖον ἐξᾴδω μέλος. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 11-20: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ἀπόρῳ γλώττῃ καὶ χείλεσιν ἐγκώμιον. Ἀκρ.: αβγ … χψω. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται∙ σ. 26-41: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Νικολάου (βλ. ἔκδοση 1861)∙ σ. 29-40: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1861)∙ σ. 32-38: Ἡ διήγηση περὶ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων (βλ. ἔκδοση 1861)∙ σ. 42-46: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς προσευχαῖς σου, ἱερὲ Νικόλαε, ἐκδυσωπῶν. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 47-51: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῷ τῶν Μυρέων ἱεράρχῃ μῦρα βλύζοντι. Οἶκος: Ἄγγελος οὐρανόφρων ἐγνωρίσθης ἐν κόσμῳ. σ. 51-68: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἐπιδέξιον εἶναι, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ χεὶρ τῶν ζωγράφων καὶ ἐπιτήδειον (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1349)∙ σ. 68-72: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Ἀρχ.: Νηστείᾳ καὶ δάκρυσιν ὁ Θεός, Κοσμᾶ. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 72.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Βικεντίου Αδαμαντίδου
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0479
Φυσικός αριθμός: 000542Ετος Εκδοσης : 1920
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 219, 11. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 437, 566-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 253.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας. Ψαλλομένη τὴν 6 Δεκεμβρίου. Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Προωρώμην τὸν Κύριόν μου διὰ παντός. Ἐν Πειραιεῖ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀναστ. Διακοπούλου. 1920.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-33: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 12-23: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 12-23: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 13-24: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 34-39: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 39-45: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 45-61: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 61-62: Ὁμιλία. Ἀρχ.: Χαίρετε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε.
Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης Θεοφάνης Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αναστάσιος Διακόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'