Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 26
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0490
Φυσικός αριθμός: 000554Ετος Εκδοσης : 1960
Βιβλιογραφία: Δ. Σοφιανός, Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουναίνῃ: ἀνέκδοτα ἁγιολογικὰ κείμενα, ἱστορικαὶ εἰδήσεις περὶ τῆς μεσαιωνικῆς Θεσσαλίας (Ι΄ αἰών), Διδακτορικὴ Διατριβή, [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 22], ἐν Ἀθήναις 1972, σ. 59. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 258.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εν Βουναίνη
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ νέου, τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν τοῖς Βουνένοις ἀσκήσαντος καὶ ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 720. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τυπογραφεῖον ἀδελφῶν Ἀθ. Ἀνδρέου, Κύπρου 107 – Τηλ. 66 – 34. Λάρισα. σ. 2: 22 Μαρτίου 1960 (ἔγκριση τῆς Ἀκολουθίας).
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1845.
Τόπος έκδοσης: Λάρισα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ εκ Φουρνά
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αθανάσιος Ανδρέου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0491
Φυσικός αριθμός: 000555Ετος Εκδοσης : 1923
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 215, 2. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 582. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 451, 584. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 258-259.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εκ Καρπενησίου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Νικολάου τοῦ Καρπενησιώτου μαρτυρήσαντος ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸ ἔτος 1672, τὴν 23 Σεπτεμβρίου. Ἐκδίδεται ὑπὸ τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου Κωνσταντίου Παπαδημητρίου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Προυσσοῦ τῆς Εὐρυτανίας. Μεγαλυνάριον: Ἔθελξέ σοι πόθος ὁ τοῦ Χριστοῦ , Νικόλαε μάρτυς, τὴν καρδίαν καὶ τὴν ψυχήν, διὸ τοῖς τυράννοις παρέδωκας τὸ σῶμα ὑπὲρ Χριστοῦ τιθῆναι, ὃν καὶ ἐκήρυξας. Ἐν Ἀθήναις 1923.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Πῶς κατ’ ἀξίαν ἐπαινέσω, ἅγιε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 20-29: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ἐπειδὴ καὶ τώρα ἐν τῇ παρούσῃ ταύτῃ δυστυχεστάτῃ γενεᾷ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης : Κωνστάντιος Παπαδημητρίου ηγούμενος Προυσσού
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0492
Φυσικός αριθμός: 000556Ετος Εκδοσης : 1757
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 215, 1. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 497. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 582. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 259.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εκ Μετζόβου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Νικολάου τοῦ ἐκ κώμης Μετζόβου καὶ ἐν Τρίκκῃ μαρτυρήσαντος. Ψαλλομένη τῇ ιζ́. τοῦ Μαΐου μηνός. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ λογιωτάτου κυρίου Νικολάου Κύρκου αἰτήσει τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ. Νῦν δὲ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα συνδρομῇ καὶ ἀναλώμασι τοῦ κυρίου Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Ἐνετίῃσι. ᾳψνζ́. 1757 . Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Τζάτᾳ. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-17: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι οὐκ ἔνεστι σὲ κατ’ ἀξίαν, Νικόλαε. Ἄκρ.: Ὕμνον ἀθλητῇ τῷ νέῳ φέρω νέον. Νικολάου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νικόλαος Κύρκος∙ σ. 13-16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος ἀθλητὴς εἶχε πατρίδα χωρίον τι ὀνομαζόμενον Μέτζοβον.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Κύρκος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 20.
Χορηγός έκδοσης : Πολυζώης Λαμπανιτζιώτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Τζάτας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0493
Φυσικός αριθμός: 000557Ετος Εκδοσης : 1930
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 110-111. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 583. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 259-260.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εξ Ιχθύος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεοφανοῦς μάρτυρος Νικολάου τοῦ ἐξ Ἰχθύος τῆς Κορινθίας. Μετὰ προλεγομένων ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων Ἰεζεκιὴλ τοῦ ἀπὸ Βελανιδιᾶς. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φοίνικος», ὁδὸς Σταδίου 44. 1930.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-19: Ἰεζεκιήλ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων, Προλεγόμενα∙ σ. 20-47: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 29-43: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἡ κόσμον κοσμήσασα, τὴν εὐκοσμίαν ὡς τέξασα. Ἀκρ.: Ἡ τὸν Λόγον τέξασα δίδου μοι λόγον. Ἀμήν. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 30-44: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τίμιος τῷ ὄντι ὁ θάνατος, μάρτυς. Ἀκρ.: Τὸν ἀρτιφανῆ μάρτυρα μέλπειν θέμις. Δαμασκηνοῦ (στὰ δύο τροπάρια τῆς θ΄ ὠδῆς). Ἦχ. πλ. β΄. Κύματι θαλάσσης. Ποιητής: Δαμασκηνὸς Στουδίτης∙ σ. 30-45: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ἁμαρτιῶν μου καὶ παθῶν τὴν ζόφωσιν. Ἀκρ.: αβγ….χψω. Τοῦ αὐτοῦ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Δαμασκηνὸς Στουδίτης∙ σ. 38-40: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τοῦ Χριστοῦ γενναῖος μάρτυς ὑπῆρχεν ἐξ εὐτελοῦς τινος χώρας∙ σ. 49-63: Δαμασκηνοῦ Στουδίτου, Ἐγκώμιο στὸ νεομάρτυρα Νικόλαο. Ἀρχ.: Πολλῶν ὄντων καὶ μεγάλων δι’ ὧν ἐμαυτόν.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δαμασκηνός Στουδίτης Ιεζεκιήλ μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων ο από Βελανιδιάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0494
Φυσικός αριθμός: 000559Ετος Εκδοσης : 1894
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 220. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1894.158. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 260.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο Σικελιώτης
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νικολάου τοῦ Σικελιώτου, τοῦ ἐν ὄρει Νεοτάκου τῆς Εὐβοίας ἀσκήσαντος. Ψαλλομένη τῇ κγ́ Αὐγούστου. Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ὑπὸ τῶν Ἀδελφῶν Γ. Ἀθανασιάδου. Τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν ἐπιτρόπων τοῦ ἐν μετοχίῳ ναοῦ Δημ. Μαγείρου καὶ Δημ. Κριτσιμᾶ. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων. Ἐν Χαλκίδι, ἐκ τῶν καταστημάτων Ἀδελφῶν Γ. Ἀθανασιάδου, ὁδὸς Ἀβάντων. 1894. Στὸ ἐξώφυλλο: 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-21: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 6-19: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Νῦν μετὰ πάντων τῶν ἁγίων, ὅσιε. Ἀκρ.: Νικολάῳ τὸν ὕμνον ἐκ πόθου πλέκω ὁ τάλας. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 7-20: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Πεποιθώς, παμμάκαρ, χρηστότητος τρόπων τῶν σῶν. Ἀκρ.: Πατρὸς οἰκτροῦ δέησις ὑπὲρ τοῦ τέκνου. Ἦχ. πλ. β΄. Κύματι θαλάσσης∙ σ. 13-16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Νικόλαος γέννημα καὶ θρέμμα ὑπῆρχεν τῆς περιφήμου πόλεως Σικελίας.
Τόπος έκδοσης: Χαλκίδα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1 χ.ἀ. + 1 λ. + 21+ 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Αθανασιάδου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0495
Φυσικός αριθμός: 000560Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 221, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 260-261.
Αγιοι (ή εορτή): Νίκων ο Μετανοείτε
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε»‚ 26 Νοεμβρίου. Ἐν Σπάρτῃ, βιβλιο-χαρτοπωλεῖον Κ. Γ. Στασινάκη. 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-17: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῇ τρισηλίῳ λαμπηδόνι, πάνσοφε, καταλαμπόμενος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 19-24: Ἡ Διαθήκη τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1368).
Τόπος έκδοσης: Σπάρτη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30 + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κ. Γ. Στασινάκης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0496
Φυσικός αριθμός: 000561Ετος Εκδοσης : 1933
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 261.
Αγιοι (ή εορτή): Νίκων ο Μετανοείτε
Τίτλος : Ἀρχιμανδρίτου Μελετίου Εὐαγγ. Γαλανοπούλου, ἱεροκήρυκος Σπάρτης, Bίος, πολιτεία, εἰκονογραφία, θαύματα καὶ ᾀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε». «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ αὐτὸς δώσει δύναμιν καὶ κραταίωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ». Ψαλμὸς ΞΖ. 36. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Ἰωάνν. καὶ Ἀριστ. Γ. Παπανικολάου, 116 – ὁδὸς Ἑρμοῦ – 116. 1933.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 29-132: Ὁ Bίος κατὰ τὸ Βαρβερινὸ κώδικα. Ἀρχ.: Εἰ οὐ τόπῳ ἢ χρόνῳ γνώμῃ δὲ μᾶλλον στερρᾷ (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1367)∙ σ. 29-132: Ὁ Bίος κατὰ τὸν Κουτλουμουσιανὸ κώδικα. Ἀρχ.: Οἱ ἐν πελάγει μεγάλῳ πλέοντες οἷς οὐκ ὄρος (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1366) (τὰ κείμενα παρατίθενται σὲ δύο στῆλες γιὰ νὰ παραβληθοῦν οἱ διαφορὲς τῶν δύο κωδίκων)∙ σ. 209-213: Ἡ Διαθήκη (βλ. ἔκδοση 1904)∙ σ. 216-231: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1904∙ περιέχονται μερικὰ ἐπιπλέον τροπάρια)∙ σ. 224-229: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1904).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 238 + 34 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης και Αριστείδης Παπανικολάου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0497
Φυσικός αριθμός: 000562Ετος Εκδοσης : 1939
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 261.
Αγιοι (ή εορτή): Ξένη οσία
Τίτλος : Ἡ ἱερὰ ἀκολουθία, οἱ χαιρετισμοὶ καὶ ὁ Bίος τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Ξένης, πολιούχου τῆς πόλεως Μυλάσσων καὶ Καρίας, νῦν δὲ Νέας Κοκκινιᾶς. Ἐν Νέᾳ Κοκκινιᾷ 1939.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-29: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-27: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Διὰ παντοίων πειρασμῶν καὶ θλίψεων. Ἀκρ.: Δέχου δέησιν σῶν οἰκετῶν, ὦ μῆτερ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 30-37: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Ταῖς ὑπερφώτοις καλλοναῖς λαμφθεῖσα. Οἶκος: Ἄγγελος καθωράθης ἐπὶ γῆς τοῖς ἀνθρώποις∙ σ. 38-47: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἡ μήτηρ ἡμῶν ὁσία Ξένη πατρίδα μὲν ἔχει τὴν περίφημον καὶ τότε καὶ τώρα Ῥώμην.
Τόπος έκδοσης: Νέα Κοκκινιά
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0498
Φυσικός αριθμός: 000563Ετος Εκδοσης : 1959
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 262.
Αγιοι (ή εορτή): Οικουμένιος επίσκοπος Τρίκκης
Τίτλος : Μητροπολίτου Λαρίσης – Τρίκκης Ἀντωνίου, Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Οἰκουμενίου. Ἔκδοσις 2α. Ἐπιμελείᾳ Γ. Παπαγεωργίου Ἐράλδυ. (Ὑπὲρ εὐαγοῦς σκοποῦ τῆς μητροπόλεως Τρίκκης καὶ Σταγῶν). Ἀθῆναι 1959.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 17-37: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 29-35: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Πανηγύρεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν, λαοί. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Ἀντώνιος μητροπολίτης Λαρίσης ∙ σ. 32-34: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μέγας πατὴρ ἡμῶν καὶ θαυματουργὸς Οἰκουμένιος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αντώνιος Λαρίσσης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 37 + 2 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γ. Παπαγεωργίου Εράλδυς
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0499
Φυσικός αριθμός: 000564Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 222. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 262.
Αγιοι (ή εορτή): Όλγα η βασίλισσα και ισαπόστολος
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου βασιλίσσης καὶ ἰσαποστόλου Ὄλγας τῆς εἰσαγαγούσης τὸν χριστιανισμὸν ἐν Ῥωσσίᾳ. Ψαλλομένη τῇ ια΄ Ἰουλίου. Συντεθεῖσα ὑπὸ Νικολάου Π. Ἀβούρη Τ, Θ. ἱερέως. «Σοφαὶ γυναῖκες ᾠκοδόμησαν οἴκους» (Παροιμ. ιδ́. 1.). Ἐν Ζακύνθῳ, τύποις Νικολάου Κοντόγιωργα. 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-48: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 23-44: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀνάσσης τῆς θείας τὴν ἑορτὴν πάντες. Ἀκρ.: αβγ … χψω. <Νικολάου> (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικόλαος Ἀβούρης∙ σ. 31-41: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ πανευκλεὴς καὶ παμμακάριστος ἁγία κατήγετο ἐξ ἐπισήμου μὲν γένους.
Τόπος έκδοσης: Ζάκυνθος
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Αβούρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 51 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Κοντόγιωργας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0500
Φυσικός αριθμός: 000565Ετος Εκδοσης : 1940
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 262-263.
Αγιοι (ή εορτή): Ονούφριος ο Αιγύπτιος Πέτρος ο Αθωνίτης
Τίτλος : Ἀκολουθία πανηγυρικὴ τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου καὶ Πέτρου τοῦ Ἀθωνίτου ἑορταζομένων τῇ ιβ΄ Ἰουνίου (Ποίημα Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου). Ἀπεστάλη ἡμῖν πρὸς ἔκδοσιν τύποις παρὰ τοῦ γέροντος ἀσκητοῦ Δανιὴλ Σπηλαιώτου μοναχοῦ, τῇ συμπράξει καὶ συνεργασίᾳ τοῦ ἁγιογραφικοῦ οἴκου Ἀδελφότητος Χαλδαίων ἐν Νέᾳ Σκήτῃ ἁγίου Παύλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. (Ἐκ τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» ἔτος έ. ἀριθ. 49-50). 1940. Ἐκδοτικὸς οἶκος – Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-19: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-17: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς ὡραίαν, ὡς περικαλλῆ, ὅλην ὡς ἀμώμητον. Ἀκρ.: <ωψχ … γβα>. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 10-17: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Ὀνουφρίου. Ἀρχ.: Ὅλον Χριστὸν εἰσοικισάμενος, ἔνδοξε. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 10-18: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Πέτρου. Ἀρχ.: Πλουσίαις ἐκλάμπων μαρμαρυγαῖς ὡς φωτός. Ἀκρ.: <Πέτρον γεραίρω τὸν τοῦ Ἄθω πρωτάρχην>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 19-31: Ὁ Bίος τοῦ ὁσίου Ὀνουφρίου. Ἀρχ.: Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν σπουδὴν ἐποιησάμην εἰς τὴν ἐσωτέραν γενέσθαι ἔρημον (ΑBibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1379)∙ σ. 31-45: Ὁ Bίος τοῦ ὁσίου Πέτρου. Ἀρχ.: Τὸ τοὺς τῶν ἁγίων βίους καὶ τὴν αὐτῶν θεοφιλῆ πολιτείαν ἐγγράφως ἐκτίθεσθαι (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1505)∙ σ. 46-47: Γρηγορίου Παλαμᾶ, Εὐχὴ ἐπὶ ἔθνους ἐπιδρομή. Ἀρχ.: Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων καὶ διαμένων εἰς τοὺς αἰῶνας.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0501
Φυσικός αριθμός: 000567Ετος Εκδοσης : 1936
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 263-264.
Αγιοι (ή εορτή): Ορέστης μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Ὀρέστου τοῦ ἐκ Τυάνων τῆς Καππαδοκίας. Συντεθεῖσα μὲν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθῳ ἔτει σωτηρίῳ 1904 ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου προηγουμένου Χρυσοστόμου Λαυριώτου, τοῦ Μαδυτίου, μεγάλου ἀρχιμανδρίτου τῆς Μ. τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐγκριθεῖσα. Νῦν πρῶτον δ’ ἐκδιδομένη ἀναλώμασιν, ἐπιστασίᾳ τε καὶ ἐπεξεργασίᾳ Σοφοκλέους Ἀβρ. Χουδαβερδόγλου Θεοδότου, τοῦ Τυανέως, ἰσοβίου ἐπιτίμου προέδρου τῶν Τυανέων, προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου «Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ», ἐπιτίμου καθηγητοῦ τοῦ Ἀνωτάτου Ἰταλικοῦ Στενογραφικοῦ Ἰνστιτούτου, ἱππότου τοῦ Παναγίου Τάφου, τοῦ Βασιλικοῦ Τάγματος τοῦ Σωτῆρος κλπ. Μετὰ προλεγομένων καὶ σημειώσεων τοῦ ἐκδότου. Ἀθήνῃσιν. ͵αϠλϚ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 13-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-23: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἁπάντων ἀνθρώπων ὁ φωτισμὸς τὸν νοῦν μου. Ἀκρ.: αβγ … χψω. Χρυσοστόμου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Χρυσόστομος Λαυριώτης∙ σ. 22: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος μάρτυς Ὀρέστης ὑπῆρχεν ἐκ πόλεως Τυάνων∙ σ. 27-32: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Διοκλητιανὸς ὁ παράνομος τὴν βασίλειον ἐξουσίαν τυραννικῶς διαρπάσας (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1383)∙ σ. 33-34: Ἐπισκοπικὸς κατάλογος Τυάνων ἢ Χριστουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Χρυσόστομος Λαυριώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 34 + 4 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Σοφοκλής Χουδαβερδόγλου Θεοδότου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0502
Φυσικός αριθμός: 000568Ετος Εκδοσης : 1835
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 222, 1. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 2443. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 264.
Αγιοι (ή εορτή): Παΐσιος ο Μέγας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Μεγάλου. Ψαλλομένη κατὰ τὴν ιθ́ τοῦ Ἰουνίου μηνός. Συντεθεῖσα καὶ διορθωθεῖσα παρὰ τοῦ κυρίου Χριστοφόρου, διδασκάλου τοῦ ἐν τῷ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος ἀσκήσαντος. Ἐπαυξηνθεῖσα δὲ νῦν ἐπιμελῶς παρὰ τοῦ πανιερωτάτου καὶ θεοπροβλήτου μητροπολίτου ἁγίου Σοφίας κυρίου κυρίου Παϊσίου. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ἀναλώμασι καὶ φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῆς αὐτοῦ πανιερότητος. Ἐν τῷ πατριαρχικῷ τυπογραφείῳ 1835.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-27: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-23: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς ὡραίαν, ὡς περικαλλῆ, ὅλην ὡς ἀμώμητον. Ἀκρ.: <ωψχ … γβα>. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 12-24: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: ᾎσαι ἐγχειρήσαντι τὴν σήν, μάκαρ, νῦν πανήγυριν. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 19-20: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ τρισόλβιος οὗτος ὅσιος καὶ θεοφόρος πατὴρ ἡμῶν Παΐσιος ὁ Μέγας.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. β΄ + 27 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Παΐσιος μητροπολίτης Σοφίας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0503
Φυσικός αριθμός: 000569Ετος Εκδοσης : 1961
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 583. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 264-265.
Αγιοι (ή εορτή): Παναγιώτης νεομάρτυς
Τίτλος : Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Παναγιώτου (κδ́ Ἰουνίου 24). Ποιηθεῖσα τῇ φροντίδι Νικολάου Παναγιώτου Παπαδοπούλου, πρωθιερέως. Ἐκδιδομένη νῦν τὸ πρῶτον δαπάναις τῶν εὐσεβῶν ἐνοριτῶν Ἁγ. Γεωργίου – Καρύκη Παναγιώτου Χρήστου Καρρᾶ, ἐκ Βασιλικοῦ (Πωγωνίου) Ἠπείρου καὶ Παναγιώτου Γεωργίου Δράκου. Ἀθῆναι 1961.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-19: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-18: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Παθῶν μου τὴν ζόφωσιν λῦσον ταῖς σαῖς παρακλήσεσιν. Ἀκρ.: Παναγιώτῃ μέλισμα τῷ ἀθλοφόρῳ. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 19 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Παναγιώτης Καρράς Παναγιώτης Δράκος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Νικόλαος Παπαδόπουλος πρωθιερεύς
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0504
Φυσικός αριθμός: 000571Ετος Εκδοσης : 1865
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 224, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1865.295. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 265.
Αγιοι (ή εορτή): Παντελεήμων μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Κανόνες παρακλητικοὶ εἰς τὸν ἅγιον μεγαλομάρτυρα καὶ ἰαματικὸν Παντελεήμονα, ἐν οἷς καὶ δύο εἰς αὐτὸν ἐγκωμιαστικοὶ λόγοι. Ἐγκρίσει μὲν τῆς Κεντρικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κελεύσει δὲ τοῦ σ. μητροπολίτου Νικομηδείας κ. κ. Διονυσίου. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου. 1865.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-10: Ὁ Α΄ παρακλητικὸς κανόνας. Παρῳδηθεὶς ἐξ ἄλλων ὑπὸ Γ. τοῦ Ῥυσίου. Ἀρχ.: Ταῖς πρὸς Χριστόν σου ἱκεσίαις, ἅγιε Παντελεῆμον. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 11-15: Ὁ Β΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Σὲ παρακαλοῦμεν οἱ ἐν δεινοῖς πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 17-29: Νικήτα Παφλαγόνος, Ἐγκώμιο στὸν ἅγιο Παντελεήμονα. Ἀρχ.: Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, φησὶν ὁ μέγας ἱεροψάλτης (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1416)∙ σ. 30-39: Ἐγκώμιο στὸν ἅγιο Παντελεήμονα. Ἀρχ.: Καὶ πολλὰ καὶ μεγάλα τὰ αἴτια, ὁποῦ στενοχωροῦν τὴν καρδίαν μου (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1418).
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ς΄ + 39 + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0505
Φυσικός αριθμός: 000573Ετος Εκδοσης : 1910
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 224, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 265.
Αγιοι (ή εορτή): Παντελεήμων μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Κανόνες παρακλητικοὶ εἰς τὸν ἅγιον μεγαλομάρτυρα καὶ ἰαματικὸν Παντελεήμονα, ἐν οἷς καὶ δύο εἰς αὐτὸν ἐγκωμιαστικοὶ λόγοι. Ἐγκρίσει μὲν τῆς Κεντρικῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπιστασίᾳ δὲ Φιλοθέου Βρυεννίου, μητροπολίτου Νικομηδείας. Τὸ δεύτερον ἤδη ἐκδιδόμενα. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου. 1910.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1865.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ς΄ + 40 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0506
Φυσικός αριθμός: 000574Ετος Εκδοσης : 1964
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 265-266.
Αγιοι (ή εορτή): Παντελεήμων μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Παρακλητικὸς κανὼν εἰς τὸν ἔνδοξον μεγαλομάρτυρα καὶ ἰαματικὸν Παντελεήμονα ψαλλόμενος εἰς πᾶσαν θλῖψιν ψυχῆς. Ἐπιμέλεια ἀρχιμ. Ἰακώβου Δ. Μαλλιαροῦ. «Ἐλεήμονα Χριστόν, Παντελεῆμον, νῦν ἐκδυσώπει, θεῖε ἰατρέ, ἀπαλλάξαι με παθῶν καὶ ἐλεῆσαί με». Ἔκδοσις: Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Ἐν Ἀθήναις 1964.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-22: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1865, σ. 1-10).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 22 + 1 λ. + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Ιάκωβος Δ. Μαλλιαρός
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0507
Φυσικός αριθμός: 000575Ετος Εκδοσης : 1865
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 224, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1865.49. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 266.
Αγιοι (ή εορτή): Παντελεήμων νεομάρτυς
Τίτλος : Ἀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Παντελεήμονος, ἀθλήσαντος ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ, τῆς ἐπαρχίας Στίας, χωρίον Ἐπισκοκέφαλον, κατὰ τὴν ιδ́ Νοεμβρίου ᾳωμη σωτηρίου ἔτους. Συγγραφεῖσα μὲν πόνῳ Ἰακώβου μοναχοῦ τοῦ ἐν τῇ νέα σκήτει διατελοῦντος τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ Ἄθωνος κατὰ τὸ 1863. Ἐκδοθεῖσα δὲ ἐπιμελείᾳ τῆς μητρὸς τοῦ ἁγίου, Εὐπραξίας, δαπάνῃ δὲ τῶν λαβόντων χάριν, διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου, καὶ διὰ τῶν θαυμάτων αὐτοῦ παρὰ Θεοῦ. Ἀθῆναι, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀγαθὴ Τύχη. 1865.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4: Ἐπίγραμμα (στ. 8). Ἀρχ.: Παντελεῆμον, ἆρόν σου χεῖρας πρὸς τὸν δεσπότην∙ σ. 4: Ἐπίγραμμα (στ. 3). Ἀρχ.: Νεομάρτυς ἔνδοξε Παντελεῆμον∙ σ. 5-44: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Ἰάκωβος Νεοσκητιώτης∙ σ. 15-42: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Παράσχου μοι, Κύριε, τοῦ παναγίου σου Πνεύματος. Ἄκρ.: Παντελεήμονα τὸν πανάγαστον μέλπω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 20-39: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Εἴη τὸ θαυμαστὸν καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομα τοῦ μεγάλου Θεοῦ∙ σ. 45-46: Πιστοποιητικὸν (κατάλογος) τῶν λαβόντων θαυματουργὸν παρὰ Θεοῦ χάριν διὰ τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Παντελεήμονος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος Νεοσκητιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγαθή Τύχη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0508
Φυσικός αριθμός: 000576Ετος Εκδοσης : 1892
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 225, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1892.76. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 266-267.
Αγιοι (ή εορτή): Παντελεήμων νεομάρτυς
Τίτλος : ᾈσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Παντελεήμονος, ἀθλήσαντος ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ, τῆς ἐπαρχίας Στίας, χωρίον Ἐπισκοκέφαλον, κατὰ τὴν δεκάτην τετάρτην Νοεμβρίου ᾳωμη΄ σωτηρίου ἔτους. Συγγραφεῖσα ὑπὸ Ἰακώβου μοναχοῦ τοῦ ἐν σκήτει τοῦ Ἄθωνος κατὰ τὸ 1863. Ἐκδοθεῖσα τὸ πρῶτον ἐπιμελείᾳ τῆς μητρὸς τοῦ ἁγίου, Εὐπραξίας, δαπάνῃ δὲ τῶν λαβόντων χάριν, διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου, καὶ διὰ τῶν θαυμάτων αὐτοῦ παρὰ τοῦ Θεοῦ. Νῦν δὲ ἐκδίδοται ὑπὸ Ἀντωνίου Στ. Γεωργίου. Ἀθῆναι, βιβλιοπωλεῖον ὁδὸς Πραξιτέλους – ἀριθ. 34. 1892.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1865.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος Νεοσκητιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 39 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Γεωργίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0509
Φυσικός αριθμός: 000577Ετος Εκδοσης : 1962
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 267-268.
Αγιοι (ή εορτή): Πάντες άγιοι
Τίτλος : Φιλοθέου Ζερβάκου, ἀρχιμανδρίτου, Ἀκολουθία πανηγυρικὴ καὶ ἐγκώμιον εἰς τοὺς ἁγίους πάντας ὡς καὶ θαύματα αὐτῶν. Ἐκδίδεται νῦν τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου, καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς κοινοβιακῆς Μονῆς «Ζωοδόχου Πηγῆς» - Λογγοβάρδας. «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς» (Ψαλμ. 15). «Ἐμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου ὁ Θεός, λίαν ἐκραταιώθησαν αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν. Ἐξαριθμήσομαι αὐτοὺς καὶ ὑπὲρ ἄμμον πληθυνθήσονται» (Ψαλμ. 138). Ἱερὰ Μονὴ Λογγοβάρδας. 1962.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 13-46: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 21-24: Ὁ τριαδικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τῷ τρισηλίῳ βασιλεῖ καὶ πρύτανι καὶ προμηθεῖ. Ἀκρ.: Τριάς, Μονάς, σῶσόν με τὸν σὸν οἰκέτην. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: <Μητροφάνης Σμύρνης>∙ σ. 27-40: Ὁ ἀναστάσιμος κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν παντοδύναμον Χριστοῦ θεότητα πῶς μὴ θαυμάσωμεν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 28-40: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄχραντε Θεοτόκε, ἡ σεσαρκωμένον. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ∙ σ. 28-41: Ὁ Α΄ κανόνας τῶν ἁγίων Πάντων. Ἀρχ.: Τῶν σῶν ἁγίων ἀνυμνῶν τὰ τάγματα. Ἀκρ.: Τῶν ἁγίων Πάντων πολυώνυμα τάγματα μέλπω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 28-41: Ὁ Β΄ κανόνας τῶν ἁγίων Πάντων. Ἀρχ.: Κροτήσωμεν σήμερον φαιδρὰν πανήγυριν μέλποντες. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 34-37: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Τὴν παροῦσαν ἑορτὴν οἱ θειότατοι πατέρες διώρισαν∙ σ. 47-52: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τριὰς ἁγία, ἱεραῖς ἐντεύξεσιν ἁγίων Πάντων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 53-58: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῶν ἀσωμάτων λειτουργῶν, πιστοί, τὰ τάγματα. Οἶκος: Ἄγγελοι σὺν ἁγίοις συμπληροῦσι τὸν κύκλον∙ σ. 60-65: Φιλοθέου <Ζερβάκου>, Λόγος ἐγκωμιαστικὸς στοὺς ἁγίους Πάντας. Ἀρχ.: Εἰς πᾶσαν ἀνάγνωσιν καὶ μελέτην τῆς θείας Γραφῆς∙ σ. 66-76: Θαύματα τῶν ἁγίων Πάντων∙ σ. 77-78: Φιλοθέου <Ζερβάκου>, Προσευχὴ εὐχαριστήριος καὶ ἱκετήριος στὴ Θεοτόκο καὶ τοὺς ἁγίους Πάντας.
Τόπος έκδοσης: Πάρος
Συγγραφέας / Ποιητής : Φιλόθεος Ζερβάκος Μητροφάνης Σμύρνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 78.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0510
Φυσικός αριθμός: 000578Ετος Εκδοσης : 1958
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 268.
Αγιοι (ή εορτή): Πάντες οι εν Θεσσαλονίκη άγιοι
Τίτλος : Ἀκολουθία πάντων τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ ἁγίων ψαλλομένη τῇ Γ΄ Κυριακῇ ἀπὸ τοῦ Πάσχα ἤτοι τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκδιδομένη ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος. Ἐν Ἀθήναις 1958.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-40: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 20-37: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Θεοῦ σοφία, σῶτερ ὑπεράγαθε, τοῦ προανάρχου Πατρός. Ἀκρ.: Θεσσαλονίκης τὰ κλέα μέλπω. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 25-35: Συναξάρια πάντων τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ διαλαμψάντων ἁγίων.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Παντελεήμων μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0511
Φυσικός αριθμός: 000579Ετος Εκδοσης : 1816
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 233, 3. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1816.69. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 268-269.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων Βησσαρίων αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης Σεραφείμ αρχιεπίσκοπος Φαναρίου ιερομάρτυς Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, μεγαλομάρτυς Χαραλάμπης ιερομάρτυς
Τίτλος : Παρακλητικὸν κατὰ τῆς πανώλους περιέχον τέσσαρας παρακλήσεις∙ πρώτην μὲν εἰς τὴν κυρίαν ἡμῶν Θεοτόκον∙ δευτέραν δὲ εἰς τὸν ἅγιον Νικόλαον κοινῶς, καὶ εἰς τὸν ἅγιον Βησσαρίωνα, νέον ἱεράρχην, ἀρχιεπίσκοπον Λαρίσσης∙ τρίτην δὲ εἰς τὸν ἅγιον νέον ἱερομάρτυρα Σεραφείμ, καὶ τετάρτην εἰς τὸν ἅγιον Γεώργιον. Ποίημα Κοσμᾶ ἱερομονάχου ἁγιοταφίτου ἐκ Χώρας Γάννου. Προσετέθη εἰς τὸν ἅγιον ἱερομάρτυρα Χαραλάμπην ποίημα Ἰωάσαφ μοναχοῦ Ἁγιωρίτου. Ἐτυπώθη δὲ νεωστὶ δαπάνῃ καὶ ἀναλώμασι τοῦ Παναγίου Τάφου. Πρὸς κοινὴν χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν πάντων τῶν Ὀρθοδόξων. Ἐν Βιέννῃ, 1816. Ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ τυπογραφείου δὲ Χιρσφέλδ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-10: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Σοὶ τῇ ὑπερμάχῳ καὶ στρατηγῷ κόρῃ ἀναγράφω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Κοσμᾶς ἱερομόναχος Γανοχωρίτης, διδάσκαλος τοῦ Παναγίου Τάφου∙ σ. 10-17: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Νικόλαο καὶ στὸν ἅγιο Βησσαρίωνα, ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης. Ἀρχ.: Ἐν δεινοῖς ὑπάρχων καὶ συμφοραῖς πρὸς ὑμᾶς προστρέχω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Κοσμᾶς ἱερομόναχος Γανοχωρίτης, διδάσκαλος τοῦ Παναγίου Τάφου∙ σ. 17-24: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸ νεομάρτυρα Σεραφείμ. Ἀρχ.: Πολλοῖς βυθιζόμενος ἐν δεινοῖς πρὸς σὲ ἀναπέμπω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Κοσμᾶς ἱερομόναχος Γανοχωρίτης, διδάσκαλος τοῦ Παναγίου Τάφου∙ σ. 24-31: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸ μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Ἀρχ.: Πολλαῖς συνεχόμενος συμφοραῖς πρὸς σὲ καταφεύγω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Κοσμᾶς ἱερομόναχος Γανοχωρίτης, διδάσκαλος τοῦ Παναγίου Τάφου∙ σ. 32-39: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἱερομάρτυρα Χαραλάμπη. Ἀρχ.: Ὑπάρχων ἐν πλήθει τῶν συμφορῶν, λοιμοῦ τοῦ πανώλους. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰωάσαφ μοναχός.
Τόπος έκδοσης: Βιέννη
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Γανοχωρίτης Ιωάσαφ μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 39 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Hirschfeld
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0512
Φυσικός αριθμός: 000580Ετος Εκδοσης : 1866
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 234, 4. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1866.185. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 269.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησούς Χριστός Θεοτόκος
Τίτλος : Ἡ Παράκλησις διὰ τὴν παῦσιν τῆς πανώλου νόσου. Συνετάχθη ἡ παροῦσα δαπάνῃ τοῦ κλήρου τοῦ Δήμου Λευκάδος. Ἐν Λευκάδι. Τυπογραφεῖον Ὁ Πίνδος, Γ. Χριστοδουλοπούλου. 1866.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-16: Κανὼν εὐχαριστήριος καὶ ἱκετικὸς πρὸς Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ψαλλόμενος τῇ α΄ Ἰουνίου μηνός, εἰς ἀΐδιον μνήμην τῆς παντελοῦς ἀπαλλαγῆς τῆς νήσου Λευκάδος ἀπὸ τῆς πανώλους νόσου ἐπὶ ἔτους ͵αψμδ΄. κατ’ αὐτὴν τὴν προγραφεῖσαν ἡμέραν. Ἀρχ.: Δεῦτε, πιστοί, σήμερον χεῖρας κροτήσωμεν. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 4-12: Ὁ κανόνας στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Ἀνοίξει τοῦ στόματος τὸν νοῦν μου, κόρη. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.
Τόπος έκδοσης: Λευκάδα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ο Πίνδος" - Γ. Χριστοδουλόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0513
Φυσικός αριθμός: 000581Ετος Εκδοσης : 1876
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1876.40. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 269.
Αγιοι (ή εορτή): Παρασκευή οσιομάρτυς
Τίτλος : Ἀναπλήρωσις τῆς ᾀσματικῆς ἀκολουθίας τῆς ὁσιοπαρθενομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς. Συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐν εὐσεβέσιν ἐλαχίστου Χαραλάμπους Τρωιάννου Βασιλειάδου. Ἐν Κεφαλληνίᾳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἡ Ἠχώ. 1876.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-12: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 7-12: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Πανένδοξε μάρτυς Παρασκευή, ψυχῆς μου τὰ πάθη. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 12.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Ηχώ
Επιμελητής-διορθωτής : Χαράλαμπος Τρ. Βασιλειάδης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0514
Φυσικός αριθμός: 000582Ετος Εκδοσης : 1877
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 226, 4. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1877.21. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 439, 569. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 270.
Αγιοι (ή εορτή): Παρασκευή οσιομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς. Ψαλλομένη κατὰ τὴν κστ́. Ἰουλίου. Ἀντιγραφεῖσα καὶ ἐπευξηθεῖσα παρὰ Ἀθανασίου Α. Συναδινοῦ. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Γρηγορίου Κανέλλου. 1877.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-37: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-33: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι βουλόμενος τὰ μεγαλεῖά σου, ἄχραντε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 20-34: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ὑμνοῦσι τὴν φωτοφόρον μνήμην σου, μάρτυς πανεύφημε. Ἀκρ.: Ὕμνοις γεραίρω τὴν πανεύφημον κόρην. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 38-56: Tὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ κατὰ δύο τρόπους γίνεται, διότι ἢ κατ’εὐδοκίαν εἶναι .
Τόπος έκδοσης: Σύρος
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 56.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γρηγόριος Κανέλλος
Επιμελητής-διορθωτής : Αθανάσιος Συναδινός
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0515
Φυσικός αριθμός: 000583Ετος Εκδοσης : 1911
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 226, 6. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 440, 569. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 270.
Αγιοι (ή εορτή): Παρασκευή οσιομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς. Ποιηθεῖσα ὑπὸ Νικοδήμου Ἁγιορείτου τῷ 1856. Ψαλλομένη τῇ κστ́. Ἰουλίου. Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον Ἀνδρέου Β. Πάσχα 1911.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-20: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1877)∙ σ. 10-17: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1877)∙ σ. 10-17: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1877)∙ σ. 20-27: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Μετὰ τὴν ἔνσαρκον οἰκονομίαν τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἐκ τῆς Παρθένου γέννησιν∙ σ. 27-31: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῶν σου τὴν μνήμην παρακαλῶ, ἔνδοξε. Ἀκρ.: Ὕμνοις γεραίρω σε, Παρασκευή. Σεραφείμ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 31-32: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε Χριστοῦ τὴν ἀθληφόρον.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανδρέας Πάσχας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0516
Φυσικός αριθμός: 000585Ετος Εκδοσης : 1929
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 270-271.
Αγιοι (ή εορτή): Παρασκευή οσιομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ἁγίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς. Ψαλλομένη τῇ 6 Ἰουλίου. Ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη ἐν ἔτει 1929. Ἐμαρτύρησε ἡ Ἁγία Παρασκευὴ ἐν ἔτει 140 μ. Χ. Ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα τοῦ Κυρίύυ ἀ<…>. (Ἱερεμ.). Ἄκακος ἀνὴρ παντὶ λόγῳ πιστεύει. <Πο>λὺ ἰσχύον δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. Μεγαλυνάριον τῆς ἁγίας. <…> ῥαντίσματι φλογερῷ σβέσασα τὰς κό<…> Παρασκευή, πρὸς λουτρὸν δροσῶ’ <…> ἐκπέμπεις, φωτισαμένη κόρας ψυ<…>. Γεώργιος Βουτέρης, ἱερεύς. 1929.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-26: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1877∙ δὲν περιέχεται Μικρὸς Ἑσπερινός)∙ σ. 14-22: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1877)∙ σ. 27-30: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἡ ἁγία καὶ ἔνδοξος ὁσιομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Παρασκευή.
Τόπος έκδοσης: <Αθήνα>
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0517
Φυσικός αριθμός: 000586Ετος Εκδοσης : 1959
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 271.
Αγιοι (ή εορτή): Παρασκευή οσιομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία πανηγυρικὴ τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς. Ψαλλομένη τὴν 26ην Ἰουλίου. Ἐκ χειρογράφου τῆς Ἱερᾶς γυναικείας Μονῆς ἁγίας Παρασκευῆς ἐν Μενιδίῳ Ἀττικῆς, ἀντιγραφεῖσα καὶ σταλεῖσα πρὸς ἔκδοσιν τύποις ὑπὸ Γαβριὴλ Σταματελάτου, ἀρχιμ. πνευματικοῦ, Κεφαλλῆνος. Ἐκδίδεται ἐπιμελείᾳ Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. 1959. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-21: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1911)∙ σ. 10-18: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1911)∙ σ. 10-19: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ὁρμῶντι, πανεύφημε, τὴν σὴν πανήγυριν. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Βενέδικτος ἱερομόναχος∙ σ. 11-19: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1911)∙ σ. 22: Ὕμνος στὴν ἁγία Παρασκευή. Ἀρχ.: Δεῦτε σεμναὶ νεάνιδες καὶ φρόνιμοι παρθένοι∙ σ. 23-26: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1911)∙ σ. 27-31: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῇ ἁγίᾳ ἡμῶν μητρὶ τὸν ὕμνον μέλψωμεν. Οἶκος: Ἄγγελοι οὐρανόθεν ἐξεπλάγησαν θεῖοι∙ σ. 32-43: Τὸ μαρτύριο (βλ. ἔκδοση 1877, σ. 38-56).
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Βενέδικτος ιερομόναχος Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 43 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0519
Φυσικός αριθμός: 000588Ετος Εκδοσης : 1920
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 228, 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 272.
Αγιοι (ή εορτή): Παρασκευή η Επιβατηνή
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Παρασκευῆς τῆς καταγομένης ἐκ Σηλυμβρίας . Ψαλλομένη τὴν 14 Ὀκτωβρίου. Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. 1920. Στὸ ἐξώφυλλο: 1918.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-17: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνοῦσι τὴν φωτοφόρον μνήμην σου, μάρτυς. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 24-26: Bίος. Ἀρχ.: Γνωστὸν εἶναι ἐκ τῆς ἱστορίας ὅτι ἡ ἁγία Παρασκευή κατήγετο ἐκ τῆς κωμοπόλεως Θράκης Ἐπιβᾶται∙ σ. 27-31: Bίος. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ὁσία καὶ παναοίδιμος Παρασκευὴ ἡ νέα ἦτο ἀπὸ μίαν χώραν τῆς Θράκης.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 31 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'