Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 27
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0510
Φυσικός αριθμός: 000578Ετος Εκδοσης : 1958
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 268.
Αγιοι (ή εορτή): Πάντες οι εν Θεσσαλονίκη άγιοι
Τίτλος : Ἀκολουθία πάντων τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ ἁγίων ψαλλομένη τῇ Γ΄ Κυριακῇ ἀπὸ τοῦ Πάσχα ἤτοι τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκδιδομένη ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος. Ἐν Ἀθήναις 1958.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-40: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 20-37: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Θεοῦ σοφία, σῶτερ ὑπεράγαθε, τοῦ προανάρχου Πατρός. Ἀκρ.: Θεσσαλονίκης τὰ κλέα μέλπω. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 25-35: Συναξάρια πάντων τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ διαλαμψάντων ἁγίων.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Παντελεήμων μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0511
Φυσικός αριθμός: 000579Ετος Εκδοσης : 1816
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 233, 3. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1816.69. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 268-269.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων Βησσαρίων αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης Σεραφείμ αρχιεπίσκοπος Φαναρίου ιερομάρτυς Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, μεγαλομάρτυς Χαραλάμπης ιερομάρτυς
Τίτλος : Παρακλητικὸν κατὰ τῆς πανώλους περιέχον τέσσαρας παρακλήσεις∙ πρώτην μὲν εἰς τὴν κυρίαν ἡμῶν Θεοτόκον∙ δευτέραν δὲ εἰς τὸν ἅγιον Νικόλαον κοινῶς, καὶ εἰς τὸν ἅγιον Βησσαρίωνα, νέον ἱεράρχην, ἀρχιεπίσκοπον Λαρίσσης∙ τρίτην δὲ εἰς τὸν ἅγιον νέον ἱερομάρτυρα Σεραφείμ, καὶ τετάρτην εἰς τὸν ἅγιον Γεώργιον. Ποίημα Κοσμᾶ ἱερομονάχου ἁγιοταφίτου ἐκ Χώρας Γάννου. Προσετέθη εἰς τὸν ἅγιον ἱερομάρτυρα Χαραλάμπην ποίημα Ἰωάσαφ μοναχοῦ Ἁγιωρίτου. Ἐτυπώθη δὲ νεωστὶ δαπάνῃ καὶ ἀναλώμασι τοῦ Παναγίου Τάφου. Πρὸς κοινὴν χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν πάντων τῶν Ὀρθοδόξων. Ἐν Βιέννῃ, 1816. Ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ τυπογραφείου δὲ Χιρσφέλδ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-10: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Σοὶ τῇ ὑπερμάχῳ καὶ στρατηγῷ κόρῃ ἀναγράφω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Κοσμᾶς ἱερομόναχος Γανοχωρίτης, διδάσκαλος τοῦ Παναγίου Τάφου∙ σ. 10-17: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Νικόλαο καὶ στὸν ἅγιο Βησσαρίωνα, ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης. Ἀρχ.: Ἐν δεινοῖς ὑπάρχων καὶ συμφοραῖς πρὸς ὑμᾶς προστρέχω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Κοσμᾶς ἱερομόναχος Γανοχωρίτης, διδάσκαλος τοῦ Παναγίου Τάφου∙ σ. 17-24: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸ νεομάρτυρα Σεραφείμ. Ἀρχ.: Πολλοῖς βυθιζόμενος ἐν δεινοῖς πρὸς σὲ ἀναπέμπω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Κοσμᾶς ἱερομόναχος Γανοχωρίτης, διδάσκαλος τοῦ Παναγίου Τάφου∙ σ. 24-31: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸ μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Ἀρχ.: Πολλαῖς συνεχόμενος συμφοραῖς πρὸς σὲ καταφεύγω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Κοσμᾶς ἱερομόναχος Γανοχωρίτης, διδάσκαλος τοῦ Παναγίου Τάφου∙ σ. 32-39: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἱερομάρτυρα Χαραλάμπη. Ἀρχ.: Ὑπάρχων ἐν πλήθει τῶν συμφορῶν, λοιμοῦ τοῦ πανώλους. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰωάσαφ μοναχός.
Τόπος έκδοσης: Βιέννη
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Γανοχωρίτης Ιωάσαφ μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 39 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Hirschfeld
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0512
Φυσικός αριθμός: 000580Ετος Εκδοσης : 1866
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 234, 4. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1866.185. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 269.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησούς Χριστός Θεοτόκος
Τίτλος : Ἡ Παράκλησις διὰ τὴν παῦσιν τῆς πανώλου νόσου. Συνετάχθη ἡ παροῦσα δαπάνῃ τοῦ κλήρου τοῦ Δήμου Λευκάδος. Ἐν Λευκάδι. Τυπογραφεῖον Ὁ Πίνδος, Γ. Χριστοδουλοπούλου. 1866.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-16: Κανὼν εὐχαριστήριος καὶ ἱκετικὸς πρὸς Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ψαλλόμενος τῇ α΄ Ἰουνίου μηνός, εἰς ἀΐδιον μνήμην τῆς παντελοῦς ἀπαλλαγῆς τῆς νήσου Λευκάδος ἀπὸ τῆς πανώλους νόσου ἐπὶ ἔτους ͵αψμδ΄. κατ’ αὐτὴν τὴν προγραφεῖσαν ἡμέραν. Ἀρχ.: Δεῦτε, πιστοί, σήμερον χεῖρας κροτήσωμεν. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 4-12: Ὁ κανόνας στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Ἀνοίξει τοῦ στόματος τὸν νοῦν μου, κόρη. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.
Τόπος έκδοσης: Λευκάδα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ο Πίνδος" - Γ. Χριστοδουλόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0513
Φυσικός αριθμός: 000581Ετος Εκδοσης : 1876
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1876.40. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 269.
Αγιοι (ή εορτή): Παρασκευή οσιομάρτυς
Τίτλος : Ἀναπλήρωσις τῆς ᾀσματικῆς ἀκολουθίας τῆς ὁσιοπαρθενομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς. Συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐν εὐσεβέσιν ἐλαχίστου Χαραλάμπους Τρωιάννου Βασιλειάδου. Ἐν Κεφαλληνίᾳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἡ Ἠχώ. 1876.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-12: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 7-12: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Πανένδοξε μάρτυς Παρασκευή, ψυχῆς μου τὰ πάθη. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 12.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Ηχώ
Επιμελητής-διορθωτής : Χαράλαμπος Τρ. Βασιλειάδης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0514
Φυσικός αριθμός: 000582Ετος Εκδοσης : 1877
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 226, 4. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1877.21. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 439, 569. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 270.
Αγιοι (ή εορτή): Παρασκευή οσιομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς. Ψαλλομένη κατὰ τὴν κστ́. Ἰουλίου. Ἀντιγραφεῖσα καὶ ἐπευξηθεῖσα παρὰ Ἀθανασίου Α. Συναδινοῦ. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Γρηγορίου Κανέλλου. 1877.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-37: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-33: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι βουλόμενος τὰ μεγαλεῖά σου, ἄχραντε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 20-34: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ὑμνοῦσι τὴν φωτοφόρον μνήμην σου, μάρτυς πανεύφημε. Ἀκρ.: Ὕμνοις γεραίρω τὴν πανεύφημον κόρην. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 38-56: Tὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ κατὰ δύο τρόπους γίνεται, διότι ἢ κατ’εὐδοκίαν εἶναι .
Τόπος έκδοσης: Σύρος
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 56.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γρηγόριος Κανέλλος
Επιμελητής-διορθωτής : Αθανάσιος Συναδινός
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0515
Φυσικός αριθμός: 000583Ετος Εκδοσης : 1911
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 226, 6. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 440, 569. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 270.
Αγιοι (ή εορτή): Παρασκευή οσιομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς. Ποιηθεῖσα ὑπὸ Νικοδήμου Ἁγιορείτου τῷ 1856. Ψαλλομένη τῇ κστ́. Ἰουλίου. Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον Ἀνδρέου Β. Πάσχα 1911.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-20: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1877)∙ σ. 10-17: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1877)∙ σ. 10-17: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1877)∙ σ. 20-27: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Μετὰ τὴν ἔνσαρκον οἰκονομίαν τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἐκ τῆς Παρθένου γέννησιν∙ σ. 27-31: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῶν σου τὴν μνήμην παρακαλῶ, ἔνδοξε. Ἀκρ.: Ὕμνοις γεραίρω σε, Παρασκευή. Σεραφείμ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 31-32: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε Χριστοῦ τὴν ἀθληφόρον.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανδρέας Πάσχας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0516
Φυσικός αριθμός: 000585Ετος Εκδοσης : 1929
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 270-271.
Αγιοι (ή εορτή): Παρασκευή οσιομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ἁγίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς. Ψαλλομένη τῇ 6 Ἰουλίου. Ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη ἐν ἔτει 1929. Ἐμαρτύρησε ἡ Ἁγία Παρασκευὴ ἐν ἔτει 140 μ. Χ. Ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα τοῦ Κυρίύυ ἀ<…>. (Ἱερεμ.). Ἄκακος ἀνὴρ παντὶ λόγῳ πιστεύει. <Πο>λὺ ἰσχύον δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. Μεγαλυνάριον τῆς ἁγίας. <…> ῥαντίσματι φλογερῷ σβέσασα τὰς κό<…> Παρασκευή, πρὸς λουτρὸν δροσῶ’ <…> ἐκπέμπεις, φωτισαμένη κόρας ψυ<…>. Γεώργιος Βουτέρης, ἱερεύς. 1929.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-26: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1877∙ δὲν περιέχεται Μικρὸς Ἑσπερινός)∙ σ. 14-22: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1877)∙ σ. 27-30: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἡ ἁγία καὶ ἔνδοξος ὁσιομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Παρασκευή.
Τόπος έκδοσης: <Αθήνα>
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0517
Φυσικός αριθμός: 000586Ετος Εκδοσης : 1959
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 271.
Αγιοι (ή εορτή): Παρασκευή οσιομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία πανηγυρικὴ τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς. Ψαλλομένη τὴν 26ην Ἰουλίου. Ἐκ χειρογράφου τῆς Ἱερᾶς γυναικείας Μονῆς ἁγίας Παρασκευῆς ἐν Μενιδίῳ Ἀττικῆς, ἀντιγραφεῖσα καὶ σταλεῖσα πρὸς ἔκδοσιν τύποις ὑπὸ Γαβριὴλ Σταματελάτου, ἀρχιμ. πνευματικοῦ, Κεφαλλῆνος. Ἐκδίδεται ἐπιμελείᾳ Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. 1959. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-21: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1911)∙ σ. 10-18: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1911)∙ σ. 10-19: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ὁρμῶντι, πανεύφημε, τὴν σὴν πανήγυριν. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Βενέδικτος ἱερομόναχος∙ σ. 11-19: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1911)∙ σ. 22: Ὕμνος στὴν ἁγία Παρασκευή. Ἀρχ.: Δεῦτε σεμναὶ νεάνιδες καὶ φρόνιμοι παρθένοι∙ σ. 23-26: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1911)∙ σ. 27-31: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῇ ἁγίᾳ ἡμῶν μητρὶ τὸν ὕμνον μέλψωμεν. Οἶκος: Ἄγγελοι οὐρανόθεν ἐξεπλάγησαν θεῖοι∙ σ. 32-43: Τὸ μαρτύριο (βλ. ἔκδοση 1877, σ. 38-56).
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Βενέδικτος ιερομόναχος Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 43 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0519
Φυσικός αριθμός: 000588Ετος Εκδοσης : 1920
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 228, 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 272.
Αγιοι (ή εορτή): Παρασκευή η Επιβατηνή
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Παρασκευῆς τῆς καταγομένης ἐκ Σηλυμβρίας . Ψαλλομένη τὴν 14 Ὀκτωβρίου. Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. 1920. Στὸ ἐξώφυλλο: 1918.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-17: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνοῦσι τὴν φωτοφόρον μνήμην σου, μάρτυς. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 24-26: Bίος. Ἀρχ.: Γνωστὸν εἶναι ἐκ τῆς ἱστορίας ὅτι ἡ ἁγία Παρασκευή κατήγετο ἐκ τῆς κωμοπόλεως Θράκης Ἐπιβᾶται∙ σ. 27-31: Bίος. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ὁσία καὶ παναοίδιμος Παρασκευὴ ἡ νέα ἦτο ἀπὸ μίαν χώραν τῆς Θράκης.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 31 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0520
Φυσικός αριθμός: 000589Ετος Εκδοσης : 1938
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 272.
Αγιοι (ή εορτή): Παρασκευή η Επιβατηνή
Τίτλος : Σαράντης Ἀρχιγένης, ὁ ἐθνικὸς εὐεργέτης, καὶ ὁσία Παρασκευὴ Πολιοῦχος Ἐπιβατῶν. Ἐπιμελείᾳ Ζωῆς Κ. Σακκίδου. Δαπάναις κυριῶν ἀδελφῶν. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Ι. Βαρτσοῦ, Πραξιτέλους 21. 1938.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 23-30: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἡ μεγάλη ἔνδοξος καὶ ἀοίδιμος Παρασκευὴ ἐγεννήθη εἰς Ἐπιβάτας τῆς ἀνατολικῆς Θράκης∙ σ. 31-53: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 41-49: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Παράσχου, παμβασιλεῦ ἀόρατε, χάριν ἐξ ὕψους μοι. Ἀκρ.: Παρθενίης βλάστημα, Παρασκευήν, ἀναμέλψω. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Μελέτιος Συρίγος∙ σ. 42-50: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Παρασκευὴν τὴν ἐν ὁσίαις πράξεσιν. Ἀκρ.: Παρασκευὴν τὸ σκεῦος Χριστοῦ ὑμνήσω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Μελέτιος Συρίγος∙ σ. 53-58: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἀμέσως τῷ θρόνῳ τοῦ παντουργοῦ, μῆτερ. Ἀκρ.: <Αἶνον δέχθητι, ὦ μῆτερ, Μελετίου Κρητός>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Μελέτιος Συρίγος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Συρίγος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 58 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Βαρτσός
Επιμελητής-διορθωτής : Ζωή Σακκίδου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0521
Φυσικός αριθμός: 000590Ετος Εκδοσης : 1847
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 229, 1. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 4496. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 434-5, 564-6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 273.
Αγιοι (ή εορτή): Πατέρες όσιοι εν Αγίω Όρει
Τίτλος : Ἀκολουθία ᾀσματικὴ καὶ ἐγκώμιον τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν, τῶν ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω διαλαμψάντων. Συγγραφέντα μὲν ὑπὸ τοῦ ἐν μοναχοῖς ἐλαχίστου Νικοδήμου Ἁγιορείτου. Προτροπῇ καὶ ἀξιώσει τῆς ἱερᾶς καὶ κοινῆς Συνάξεως πάντων τῶν μοναστηριακῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους πατέρων. Νῦν δὲ πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα ὑπὸ τοῦ τυπογράφου Γεωργίου Μελισταγοῦς. Διὰ συνδρομῆς τῆς σεβασμίας ὁμηγύρεως τῶν ἐν Ἄθῳ πατέρων. Εἰς κοινὴν τῶν μοναχῶν καὶ πάντων τῶν ὀρθοδόξων λαϊκῶν χριστιανῶν ὠφέλειαν. Ἐν Ἑρμουπόλει, ἐκ τῆς τυπογραφίας Γ. Μελισταγοῦς Μακεδόνος. 1847.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5: Ἐπίγραμμα ἡρωελεγεῖο (στ. 4). Ἀρχ.: ᾌσματα ἁρμονίης μελιηδέα ταυτὶ λιγαίνει∙ σ. 5: Ἐπίγραμμα διὰ στίχων πολιτικῶν (στ. 4). Ἀρχ.: Δέξασθε πόθῳ, ἀδελφοί, τὴν βίβλον τῶν πατέρων∙ σ. 7-52: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 26-46: Ὁ ἀναστάσιμος κανόνας. Ἀρχ.: Ὁ χερσὶν ἀχράντοις ἐκ χοὸς θεουργικῶς. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά∙ σ. 27-47: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ποίαν σοι ἐπάξιον ᾠδὴν ἡ ἡμετέρα. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά∙ σ. 28-48: Ὁ κανόνας τῶν ὁσίων. Ἀρχ.: Θεὲ τῶν ὅλων, χάριν δίδου μοι. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 52-127: <Νικοδήμου Ἁγιορείτου>, Λόγος ἐγκωμιαστικὸς πάντων τῶν Ἁγιορειτῶν. Ἀρχ.: Ὁσιακὴ πανήγυρις, πάντες οἱ δῆμοι τῶν ὁσίων.
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 127 + 2 χ.ἀ. + 3 λ. + 1 πίν. (πτυσσόμενο χαρακτικὸ ἐκτὸς κειμένου στὴν ἀρχή).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γ. Μελισταγής
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0522
Φυσικός αριθμός: 000591Ετος Εκδοσης : 1869
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 230, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1869. 9. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 435, 564-6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 273-274.
Αγιοι (ή εορτή): Πατέρες όσιοι εν Αγίω Όρει
Τίτλος : Ἀκολουθία ᾀσματικὴ καὶ ἐγκώμιον τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν, τῶν ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω διαλαμψάντων. Συγγραφέντα μὲν ὑπὸ Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, καὶ ἐκδοθέντα τὸ πρῶτον ὑπὸ Γεωργίου Μελισταγοῦς. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον τυπωθέντα ὑπὸ Ἀβερκίου ἱερομονάχου τοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ κοινοβίου τοῦ Ῥωσσικοῦ, τοῦ ἐν τῷ ὄρει τοῦ Ἄθω. Ἐν τέλει δὲ προσετέθη καὶ ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ δύο λόγων εἰς τὴν αὐτὴν ἑορτήν. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Γεωργίου Καρυοφύλλη (ὁδὸς Νικία, ἀριθ. 23). 1869.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1847.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. (1)-12, 17-72, ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σ. 13-16).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεώργιος Καρυοφύλλης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0523
Φυσικός αριθμός: 000592Ετος Εκδοσης : 1897
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 230, 3. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 435, 564-6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 274.
Αγιοι (ή εορτή): Πατέρες όσιοι εν Αγίω Όρει
Τίτλος : Ἀκολουθία ᾀσματικὴ μετὰ ἐγκωμίου τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν, τῶν ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω διαλαμψάντων. Συγγραφεῖσα μὲν ὑπὸ Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ ἐκδοθεῖσα τὸ πρῶτον ὑπὸ Γεωργίου Μελισταγοῦς, τὸ δεύτερον δὲ ὑπὸ Ἀβερκίου ἱερομονάχου. Νῦν δὲ τὸ τρίτον ὑπὸ Κωνστ. Χ. Δουκάκη, τοῦ ἐκ Καλαμῶν (προσκυνητοῦ). Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Καλαράκη, κάτωθι τοῦ Δημαρχείου. 1897.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1847 (περιέχεται ἐπιπλέον στὶς σ. 61-64: Διήγησις περί τινος ἁπλοῦ πάνυ ὠφέλιμος καὶ θαυμάσιος. Ἀρχ.: Εὑρισκόμενός ποτε εἰς τὴν ἔρημον τῆς ἱερᾶς Θηβαΐδος).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Καλαράκη
Επιμελητής-διορθωτής : Κωνσταντίνος Δουκάκης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0524
Φυσικός αριθμός: 000593Ετος Εκδοσης : 1929
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 112. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 274-276.
Αγιοι (ή εορτή): Πατέρες όσιοι εν τη Σκήτη της Αγίας Άννης
Τίτλος : Ἀκολουθία ᾀσματικὴ καὶ Bίος τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν τῶν ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω ἐν τῇ ἱερᾷ σκήτῃ τῆς Θεοπρομήτορος ἁγίας Ἄννης διαλαμψάντων ὁσίων μὲν τεσσάρων, ὁσιάθλων δὲ ἐννέα, προσετέθη δὲ καὶ ἡ ἀναστάσιμος ἀκολουθία. Ἐκδίδεται τὸ πρῶτον ὑπὸ Χαραλάμπου μοναχοῦ καὶ Κωνσταντίου ἱερομονάχου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ ἐκ τῆς καλύβης Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου καὶ Διονυσίου τοῦ μοναχοῦ ἐκ τῆς ἱερᾶς σκήτης τῆς Θεοπρομήτορος ἁγίας Ἄννης. Ἅγιον Ὄρος Ἄθω, τύποις ἀνων. ἑταιρείας ἐκδόσεων «Νέα Ἑλληνικὴ Ἠὼς» (Ι. Χατζηϊωάννου), Κολοκυνθοῦς 2. Ἀθῆναι 1929.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-44: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 20-37: Ὁ ἀναστάσιμος κανόνας. Ἀρχ.: Ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων, ἀγαθέ. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 21-37: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄυλος πάλαι κλῖμαξ καὶ ξένως χερσωθεῖσα. Ἀκρ.: ᾌδω τὸν αἶνον τῇ φερεσβίῳ κόρῃ. Ἦχ. α΄. Ἄτριπτον, ἀσυνήθη∙ σ. 22-38: Ὁ Α΄ κανόνας τῶν ὁσίων. Ἀρχ.: Οὐρανόθεν σου, παμβασιλεῦ ὕψιστε. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 22-39: Ὁ Β΄ κανόνας τῶν ὁσίων. Ἀρχ.: Τὴν γλῶττάν μου τράνωσον καὶ τὴν καρδίαν. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 45-74: Ἐγκωμιαστικὸς λόγος στοὺς ὅσιους τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης. Ἀρχ.: Ὅτε Τωβίας ὁ υἱὸς τοῦ δικαίου Τωβὶτ ἐκείνου∙ σ. 75-79: Μητροφάνους Ῥήτορος, Διήγηση θαυμαστή. Ἀρχ.: Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, δεῦτε ἀκούσατε φοβερά∙ σ. 80-83: Μαρτυρικὰ γράμματα περὶ τοῦ λειψάνου τῆς ἁγίας Ἄννης∙ σ. 84-90: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον τῆς ἁγίας Ἄννης. Κοντάκιον: Τῆς Θεοτόκου τῇ μητρὶ τὸν ὕμνον πλέξωμεν. Οἶκος: Ἄγγελος οὐρανόθεν καταπτάς σοι ἐπέστη∙ σ. 91-98: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας τῶν ὁσίων. Ἀρχ.: Λελαμπρυσμένοι καλλοναῖς ἀσκήσεως. Ἀκρ.: Λιταῖς ταῖς ἡμῶν σωθείημεν, πατέρες. Γ. Μ. Μ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 98-105: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον τῶν ὁσίων. Κοντάκιον: Τῶν μοναστῶν οἱ χοροὶ ἐνθέοις ὕμνοις. Οἶκος: Ἄυλον λαμπηδόνα, ὦ πηγὴ φωτουργαία. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 105-114: Χριστοφόρου <Προδρομίτου>, Λόγος στὴ Σύλληψη τῆς ἁγίας Ἄννης. Ἀρχ.: Ὦ καὶ τί χαρμόσυνος καὶ πανσέβαστος ἡμέρα.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 114.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νέα Ελληνική Ηώς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0525
Φυσικός αριθμός: 000594Ετος Εκδοσης : 1879
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 231. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1879.27. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 276.
Αγιοι (ή εορτή): Πατέρες ενενήκοντα εννέα εν Κρήτη
Τίτλος : Ἀκολουθία τῶν ἐνενήκοντα ἐννέα ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων τῶν ἐν Κρήτῃ ἀσκησάντων μετὰ τοῦ Βίου καὶ πολιτείας αὐτῶν. Ἐξ ἀρχαίου χειρογράφου ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Νέστορος ἱεροδιακόνου Βασιλάκη, ζωγράφου τοῦ Κρητός. Ἐν Ἠρακλείῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Προόδου». 1879.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-35: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-30: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τοὺς εὐσεβῶς σε Θεοτόκον ἁγνήν ὁμολογοῦντας. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 14-31: Ὁ κανόνας τῶν ἁγίων πατέρων. Ἀρχ.: Δεῦτε, πιστοί, δεῦτε, φιλέορτοι, σήμερον. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 15-32: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου. Ἀρχ.: Ἀκτῖνά μοι βράβευσον φωτοειδῆ, ἀκατάληπτε. Ἀκρ: <Ἁμαρτωλὸς ἱερομόναχος Γαβριὴλ ὁ Ῥοδίτης>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γαβριὴλ ἱερομόναχος ὁ Ροδίτης∙ σ. 35-46: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων καὶ εὐλογία Κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν αὐτοῦ, λέγει ὁ φιλοσοφώτατος Σολομὼν (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 2336)∙ σ. 46-54: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Ἀκτῖνά σου πέμψον, ἄναρχε, φωταυγῶς. Ἀκρ.: αβγ … χψω (καὶ στὶς τρεῖς στάσεις).
Τόπος έκδοσης: Ηράκλειο
Συγγραφέας / Ποιητής : Γαβριήλ Ροδίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8o, σ. 56.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Πρόοδος
Επιμελητής-διορθωτής : Νέστωρ Βασιλάκης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0526
Φυσικός αριθμός: 000595Ετος Εκδοσης : 1905
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 231. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 277.
Αγιοι (ή εορτή): Πατρικία μάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας μάρτυρος Πατρικίας ἐρανισθεῖσα παρὰ τοῦ Δημητρίου Διακοπούλου, δημοδιδασκάλου, ἐν ἔτει 1903. Τανῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἀδείᾳ μὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑλλάδος, φιλοτίμῳ δὲ δαπάνῃ Παναγιώτου Σ. Καψάνη. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Μιχαὴλ Ι. Σαλιβέρου. 1905.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-18: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις τῶν ἀσωμάτων τάξεσι νῦν συγχορεύουσα. Ἦχ.: δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἡ ἁγία αὕτη Μαρία ἡ Πατρικία ἦτο κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ θηριωνύμου Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 20.
Χορηγός έκδοσης : Παναγιώτης Καψάνης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σαλίβερος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0527
Φυσικός αριθμός: 000596Ετος Εκδοσης : 1935
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 277.
Αγιοι (ή εορτή): Παύλος απόστολος
Τίτλος : Ἱεροὶ ἑσπερινοὶ ὕμνοι τοῦ ἀποστόλου Παύλου ψαλλόμενοι κατὰ τὴν ἑσπέραν τῆς 29 Ἰουνίου, ἡμέραν τῆς μνήμης τῶν κορυφαίων Παύλου καὶ Πέτρου. Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἑλλάδι ἑορταὶ διοργανωθεῖσαι παρὰ τῶν ζηλωτῶν τοῦ Χριστοῦ ἐν Ἀθήναις, Κορίνθῳ, Νικοπόλει (Πρεβέζης), Βερροίᾳ, Κρήτῃ καὶ Φιλίπποις (Καβάλλας). Ἐκδίδονται δαπάναις τοῦ ἀξιοτίμου προέδρου κ. Δημητρίου Χ. Γιαννακοπούλου. «Οἱ ἱεροὶ ὕμνοι εἶναι οἱ ἀκούραστοι πτέρυγες δι’ ὧν ὁ ἄνθρωπος ἀνέρχεται εἰς τὰ ὕψη τῆς τελειότητος καὶ καθαρότητος, ὅπου ὁ Ἄναρχος Πατὴρ κατοικεῖ». Ἰωάνν. Χρυσόστομος. Ἐν Πειραιεῖ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Εὐθ. Ν. Προυκάκι. 1935.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-17: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Παύλου ψαλλομένη ἐν τῷ Ἀρείῳ Πάγῳ∙ σ. 18-24: Ὑμνολογία τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ ἐν Παλαιᾷ Κορίνθῳ∙ σ. 25-29: Ὑμνολογία τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ ἐν Νικοπόλει∙ σ. 30-36: Ὑμνολογία τῶν ἐνδόξων ἀποστόλων Παύλου καὶ Τίτου καὶ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ ἐν Κρήτῃ∙ σ. 37-42: Ὑμνολογία τοῦ ἐνδόξου ἀποστόλου Παύλου καὶ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ∙ σ. 43-48: Ὑμνολογία τοῦ ἐνδόξου ἀποστόλου Παύλου καὶ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ ἐν Φιλίπποις∙ σ. 49-55: Ὑμνολογία τοῦ ἐνδόξου ἀποστόλου Παύλου καὶ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ ἐν Βερροίᾳ.
Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64.
Χορηγός έκδοσης : Δημητριος Γιαννακόπουλος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ευθύμιος Προυκάκις
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0528
Φυσικός αριθμός: 000597Ετος Εκδοσης : 1951
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 278.
Αγιοι (ή εορτή): Παύλος απόστολος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας. Ἀθῆναι 1951.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-25: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 17-23: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Παθῶν μου τὴν ζόφωσιν θείῳ φωτί σου. Ἀκρ.: Παῦλον γεραίρω τῆς ἐκλογῆς τὸ σκεῦος. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 26 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αποστολική Διακονία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0529
Φυσικός αριθμός: 000599Ετος Εκδοσης : 1858
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 232, 1. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 7450. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 584. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 278.
Αγιοι (ή εορτή): Παύλος ο εν Τριπόλει
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ νέου, τοῦ ἐν Τριπόλει τῆς Πελοποννήσου μαρτυρήσαντος. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ Χριστοφόρου, ἐλαχίστου μοναχοῦ καὶ προσκυνητοῦ τοῦ Λημνίου. Νῦν δὲ τὸ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα πρὸς εὐχερεστέραν χρῆσιν τῶν ἐν ταῖς ἁγίαις τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαις ψαλλόντων αὐτήν, καὶ ψυχικὴν σωτηρίαν τῶν τύποις ταύτην ἐκδεδοκότων. Ἐν Τριπόλει, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Ἀρκαδίας. 1858.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-20: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Παῦλος μοναχὸς Λήμνιος∙ σ. 13-18: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Αἰνέσαι, τρισόλβιε, σὲ κατ’ ἀξίαν οὐκ ἔνεστι. Ἦχ.: δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 21-27: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ἀγαλλιάσθω ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν καὶ αἱ νεφέλαι εὐφροσύνην ῥανάτωσαν, ἡ δὲ γῆ σὺν τοῖς ἀνθρώποις κροτήτω.
Τόπος έκδοσης: Τρίπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Παύλος Λήμνιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 27 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αρκαδία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0530
Φυσικός αριθμός: 000600Ετος Εκδοσης : 1937
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 584. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 278.
Αγιοι (ή εορτή): Παύλος ο εν Τριπόλει
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ νέου. Συντεθεῖσα παρὰ Χριστοφόρου τοῦ Λημνίου. Ἐπιμελείᾳ Νικολ. Παναγ. Παπαδοπούλου, πρωθιερέως τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ ναοῦ ἁγ. Γεωργίου (Καρύκη), ὑφ’ οὗ ἐπλουτίσθη καὶ δι’ ὑποσημειώσεων. Τυπογραφεῖον Νικ. Ἀναστασοπούλου, Πραξιτέλους 12. Ἀθῆναι 1937.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1858∙ σ. 26-27: Ἐπιστολὲς περὶ τοῦ ἁγίου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Παύλος Λήμνιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικ. Αναστασόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0531
Φυσικός αριθμός: 000601Ετος Εκδοσης : 1927
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 279.
Αγιοι (ή εορτή): Πελαγία οσία
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Πελαγίας τῆς θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τὸν 8ην Ὀκτωβρίου. Ρανισθεῖσα ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἱερέως καὶ διδασκάλου ἐν Κάτω Ἀρχάναις Ἡρακλείου τῆς Κρήτης Ἰωάννου Θ. Δρακάκη. Νῦν δὲ ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. «Ἐγράφη ἐν Κάτω Ἀρχάναις τῆς Κρήτης 28)8)1910». Κήρυξον τὸν λόγον, ἐπιστήθι ἐγκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. (Ἀπόστολος Παῦλος). Ἀρχὴν λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία, φέρει τὸν ἄνθρωπον εἰς παντελῆ ἀπώλειαν. Ἀθῆναι 1927.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Προθεῖσα ὡς πανδαισίαν σήμερον τὴν θείαν μνήμην. Ἀκρ.: <Πόθῳ γεραίρω τὴν σοφὴν Πελαγίαν. Γεωργίου (στὰ θεοτοκία)>. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Γεώργιος <Νικομηδείας>∙ σ. 26-29: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Εἰς τὴν Ἀντιοχείαν ἦτο μιὰ γυνὴ περιφανὴς καὶ πλουσία∙ σ. 30-31: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε, ὁσία Πελαγία. Ἀκρ.: αβγ … χψω.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Νικομηδείας
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0533
Φυσικός αριθμός: 000603Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 234, 4. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 450, 583-4. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 279-280.
Αγιοι (ή εορτή): Πέτρος και Παύλος απόστολοι
Τίτλος : Παράκλησις καὶ κδ΄ οἶκοι εἰς τοὺς θείους καὶ πρωτοκορυφαίους ἀποστόλους Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ εἰς τοὺς 12. Ἀναγινωσκομένους 29 καὶ 30 Ἰουνίου. Ἐκδίδεται χάριν εὐλαβείας ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἀναγινώσκονται ἑκάστην Πέμπτην, μὴ ἑορταζομένου ἁγίου. Προσετέθησαν πολυέλεος, Bίος τῶν ἁγίων καὶ μακαριστήρια. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐτῶν. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν αὐτῶν, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα. Οἱ δύο στύλοι, οἱ δύο φωστῆρες, οἱ δύο λύχνοι, οἱ δύο θεοκήρυκες καὶ πνευματοφόροι θεῖοι ἀπόστολοι καὶ πρωτοκορυφαῖοι Πέτρος καὶ Παῦλος, οἱ ἀρχηγοὶ καὶ πρωτοστάται πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Ἀθῆναι 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-13: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς Δώδεκα Ἀποστόλους. Ἀρχ.: Πέτρε, ὁ πέτραν ἀρραγῆ τῆς πίστεως. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 13-22: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στοὺς κορυφαίους τῶν ἀποστόλων Πέτρο καὶ Παῦλο. Κοντάκιον: (δὲν ὑπάρχει). Οἶκος: Ἄναρχος ὢν τῷ χρόνῳ, ἀρχὴν εἴληφε χρόνου ὁ χρόνων Ποιητής. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 26-28: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ αἱ πᾶσαι μακαρίζομέν σας, ἀπόστολοι Κυρίου. σ. 31-34: Ὁμιλία στοὺς ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο. Ἀρχ.: Εἰς τοὺς πρωτοκορυφαίους ἀποστόλους Πέτρον καὶ Παῦλον ὅπου διήμερον ἑορτάζει ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0534
Φυσικός αριθμός: 000604Ετος Εκδοσης : 1861
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 235, 3. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 8525. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 280.
Αγιοι (ή εορτή): Πέτρος επίσκοπος Άργους
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Πέτρου τοῦ θαυματουργοῦ, ἀρχιεπισκόπου Ἄργους καὶ Ναυπλίου. Τυπωθεῖσα μὲν τὸ πρῶτον ἐν Ἐνετίᾳ κατὰ τὸ 1727 διὰ συνδρομῆς Νικολάου Ταρωνίτη τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον ὑπὸ Κ. Ἀντωνιάδου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Κ. Ἀντωνιάδου, ὁδὸς Περικλέους ἀριθ. 226. 1861.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 17-31: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀνακραθεὶς δι’ ἀρετῶν ἀκρότητα. Ἀκρ.: Ἀρχιερῆα Θεοῖο, μέγαν Πέτρον, ἔξοχα μέλπω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 24-27: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ Πέτρος πατρίδα μὲν εἶχε τὴν βασιλεύουσαν τῶν πόλεων Κωνσταντινούπολιν.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κ. Αντωνιάδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0535
Φυσικός αριθμός: 000605Ετος Εκδοσης : 1870
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 236, 4. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1870.14. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 280-281.
Αγιοι (ή εορτή): Πέτρος επίσκοπος Άργους
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Πέτρου, ἀρχιεπισκόπου Ἄργους καὶ Ναυπλίου, τοῦ θαυματουργοῦ, ἑορταζομένου τῇ γ΄ Μαΐου. Διασκευασθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀργολίδος Δανιήλ. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Ὁ Κάδμος» Γ. Μελισταγοῦς, (ὁδ. Λέκα, ἀριθ. 45, κάτωθι τῆς οἰκίας Ι. Ῥοδίου λοχαγοῦ). 1870.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2 χ.ἀ.: Ἐπίγραμμα (στ. 4). Ἀρχ.: Ἀρχιερῆος θειόφρονος καὶ θαυματοεργοῦ∙ σ. 1-37: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 16-33: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀγάλλονται σήμερον πιστῶν ἁπάντων Ἀκρ.: <Ἀργολίδος Δανιὴλ Πετρούλιας. Ἔτος ᾳωον (στὰ θεοτοκία)>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Δανιὴλ Πετρούλιας, μητροπολίτης Ἀργολίδος∙ σ. 22-30: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ λαμπρὸς καὶ πανεύφημος οὗτος τῆς ἐκκλησίας ἱεράρχης ἤκμασε περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ Θ΄ μετὰ Χριστὸν αἰῶνος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δανιήλ Πετρούλιας
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 6 χ.ἀ. + β΄ + 37 + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ο Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής : Δανιήλ αρχιεπίσκοπος Αργολίδος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0536
Φυσικός αριθμός: 000606Ετος Εκδοσης : 1908
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 236, 6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 281.
Αγιοι (ή εορτή): Πέτρος επίσκοπος Άργους
Τίτλος : Ὁ πολιοῦχος τοῦ Ἄργους, ἅγιος Πέτρος, ἐπίσκοπος Ἄργους ὁ θαυματουργὸς ὑπὸ Χρήστου Παπαοικονόμου Δ. Θ., ἱερέως καὶ οἰκονόμου τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Ἀθηνῶν. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ, 20 ὁδὸς Νίκης – Ἀπόλλωνος 2. 1908.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 59-74: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Καὶ πάντας μὲν προσῆκε τοὺς ἀρετῇ τῶν ἄλλων διενεγκότας (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1504)∙ σ. 141-159: Ἡ Α΄ ἀκολουθία (βλ. ἀκολουθία 1861)∙ σ. 161-179: Ἡ Β΄ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1870).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 192.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σ. Κ. Βλαστός
Επιμελητής-διορθωτής : Χρήστος Παπαοικονόμου ιερεύς
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0537
Φυσικός αριθμός: 000607Ετος Εκδοσης : 1899
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 237, 7. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1899.34. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 444, 576-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 281-282.
Αγιοι (ή εορτή): Ποιμήν όσιος Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ποιμένος καὶ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Ψαλλομένη τὴν 27 Αὐγούστου. Προσετέθησαν δὲ ἐν τῷ τέλει ὁ Bίος τοῦ ἁγίου Φανουρίου, οἱ 24 οἶκοι τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, ἐγκώμιον κατὰ ἀλφάβητον εἰς τὴν Θεοτόκον καὶ εἷς παρακλητικὸς κανὼν εἰς τὴν ἁγίαν Θεοδώρα καὶ διάφορα μεγαλυνάρια. Ἀξιώσει καὶ θερμεῖ ἐπιμελείᾳ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τοῦ διδασκάλου Κ. Βασιλείου Ζώτου Μελοσσοῦ. Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε δοῦλοι Κύριον. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ αὐτοῦ ἐθεαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Πρὸς ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐν Ἀθήναις 8)βριος 1899.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τὸ στόμα μου πλήρωσον γλυκασμοῦ. Ἀκρ.: Ταύτῃ καὶ ἡ δέησις ὀγδόη πρέπει. Φωτίου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Φώτιος πατριάρχης∙ σ. 10-20: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Ποιμένος. Ἀρχ.: Θέρμῃ τοῦ Παρακλήτου, πάτερ, θαλπομένη. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 11-20: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Φανουρίου. Ἀρχ.: Αἰνέσωμεν, πάντες πιστοί, Χριστὸν τὸν δόντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 23-35: Ὁ Bίος τοῦ ἁγίου Φανουρίου. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος Φανούριος ὁ ἔνδοξος μεγαλομάρτυς∙ σ. 26-31: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στὸν ἅγιο Γεώργιο. Κοντάκιον: Τῷ πολυάθλῳ τοῦ Χριστοῦ μεγαλομάρτυρι. Οἶκος: Ἄγγελος ἐν τοῖς ἄθλοις ἀληθῶς ἀνεδείχθης∙ σ. 32-33: Εὐχὴ κατανυκτικὴ κατ’ ἀλφάβητον στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Ἀνεσπέρου φωτὸς ἡ γεννήτρια∙ σ. 34-39: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴν ἁγία Θεοδώρα, βασίλισσα Ἄρτης. Ἀρχ.: Ἱλάσθητι, ὁσία, τοῖς ταπεινοῖς καὶ Θεὸν τῶν ὅλων. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως Θεοφάνης Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης Βασίλειος Ζώτος Μελοσσός
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0538
Φυσικός αριθμός: 000608Ετος Εκδοσης : 1914
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 238, 10. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 444-5, 576-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 282.
Αγιοι (ή εορτή): Ποιμήν όσιος Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ποιμένος καὶ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Ψαλλομένη τὴν 27 Αὐγούστου. Ἐκδίδεται ἐπιμελείᾳ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Μετὰ παρακλήσεως, βίου, ἀντιφώνων καὶ τὰ κακουργήματα τοῦ προδότου Ἰούδα καὶ λόγος περὶ βλασφημίας. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Παννεληνίου Κράτους», 13 - ὁδὸς Ἀριστείδου – 13. 1914.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-28: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1899)∙ σ. 29-34: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Φανούριο. Ἀρχ.: Φανούριε μάρτυς, ἐν οὐρανοῖς σὺν ἀγγέλοις. Ἀκρ.: < Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία)>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 34-39: Ὁ Bίος τοῦ ἁγίου Φανουρίου. Ἀρχ.: Ὁ παρ’ ἡμῶν σήμερον ἐγκωμιαζόμενος καὶ ἐπαινούμενος λαμπρὸς ἀθλητής∙ σ. 40-44: Λόγος περὶ βλασφημίας∙ σ. 44-48: Ὁ Bίος καὶ τὰ κακουργήματα τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰσκαριώτου. Ἀρχ.: Λέγει ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρειοπαγίτης περὶ τοῦ προδότου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πανελλήνιον Κράτος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0539
Φυσικός αριθμός: 000610Ετος Εκδοσης : 1878
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 245, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1878.14. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 283.
Αγιοι (ή εορτή): Πολύκαρπος επίσκοπος Σμύρνης
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Πολυκάρπου ἀρχιεπισκόπου Σμύρνης. Ψαλλομένη κατὰ τὴν κγ́ Φεβρουαρίου. Πόνημα Α. Ε. Παλαμᾶ Μεσολογγιέως. Ἐν Πάτραις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Σ. Ἀγαπητοῦ (ὁδὸς Μαιζῶνος). 1878.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-15: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὰ χείλη ἀνοίξω τὰ βδελυρὰ καὶ γλῶσσαν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ανδρέας Ε. Παλαμάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 15 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α.Σ. Αγαπητού
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'