Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 31
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0590
Φυσικός αριθμός: 000667Ετος Εκδοσης : 1911
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 273, 3. Κ. Λάππας, «Τὰ προσκυνητάρια τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 1 (1984), σ. 95 σημ. 51. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 313.
Αγιοι (ή εορτή): Συμεών, Θεόδωρος και Ευφροσύνη όσιοι
Τίτλος : Προσκυνητάριον ἢ κτιτορικὸν τῆς Ἱερᾶς καὶ βασιλικῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων. Ἔκδοσις Νικολάου Φιλοχρήστου, ἐκ τοῦ χωρίου Μῆλα τῆς Μεσσηνίας. Ἐν Ἀθήναις. 1911.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1840.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 231 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Νικόλαος Φιλόχρηστος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0591
Φυσικός αριθμός: 000668Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 207. Κ. Λάππας, «Τὰ προσκυνητάρια τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 1 (1984), σ. 95 σημ. 51. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 313.
Αγιοι (ή εορτή): Συμεών, Θεόδωρος και Ευφροσύνη όσιοι
Τίτλος : Κτιτορικὸν ἢ προσκυνητήριον τῆς Ἱερᾶς καὶ βασιλικῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου ἐπιδιορθωθὲν ψήφῳ καὶ σπουδῇ τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου ἐν ἔτει 1840. Ἐκδίδοται νῦν δαπάνῃ Γαβριὴλ Κ. Ἀνδρεοπούλου. «Ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος – Διελεύσομαι ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμαστῆς ἕως τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ. - Κύριε ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώματος δόξης σου». Ψαλμ. μα, 4, με, 4, κε,8. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Νομικῆς» Πέτρου Λ. Βεργιανίτου, 8 – ὁδὸς Πραξιτέλους – 8. 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1911.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 192.
Χορηγός έκδοσης : Γαβριήλ Ανδρεόπουλος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Νομική" - Πέτρος Βεργιανίτης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0592
Φυσικός αριθμός: 000669Ετος Εκδοσης : 1932
Βιβλιογραφία: Κ. Λάππας, «Τὰ προσκυνητάρια τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 1 (1984), σ. 95 σημ. 51. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 313.
Αγιοι (ή εορτή): Συμεών, Θεόδωρος και Ευφροσύνη όσιοι
Τίτλος : Κτιτορικὸν ἢ προσκυνητήριον τῆς Ἱερᾶς καὶ βασιλικῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου ἐπιδιορθωθὲν ψήφῳ καὶ σπουδῇ τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου ἐν ἔτει 1840. Ἐκδίδοται τὸ τρίτον ὑπὸ Γ. Κ. Α. «Ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ ὕψιστος – Διελεύσομαι ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμαστῆς ἕως τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ. - Κύριε ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώματος δόξης σου». Ψαλμ. μα, 4, με, 4, κε,8. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Ἀθανασίου Α. Παπασπύρου, ὁδὸς Λέκα – στοὰ Σιμοπούλου. 1932.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1925.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 200.
Χορηγός έκδοσης : Γ. Κ. Α. (Γαβριήλ Ανδρεόπουλος;)
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αθανάσιος Παπασπύρου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0593
Φυσικός αριθμός: 000670Ετος Εκδοσης : 1973
Βιβλιογραφία: Κ. Λάππας, «Τὰ προσκυνητάρια τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 1 (1984), σ. 82 σημ. 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 313-314.
Αγιοι (ή εορτή): Συμεών, Θεόδωρος και Ευφροσύνη όσιοι
Τίτλος : Ἱστορία τῆς σεβασμίας καὶ Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου τῆς παρὰ τὰ Καλάβρυτα κειμένης. Τῶν ὁσίων πατέρων Συμεὼν καὶ Θεοδώρου, τῶν κτητόρων τῆς ἐν τῷ Σπηλαίῳ παλαιᾶς Μονῆς, καὶ τῆς ὁσίας κόρης Εὐφροσύνης, τῆς εὑρούσης τὴν θείαν εἰκόνα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἱστορηθείσης καὶ τῆς διηγήσεως τῆς αὐτῆς εὑρέσεως. Ἡ διαθήκη τῶν ὁσίων πατέρων Συμεὼν καὶ Θεοδώρου, κανόνες ἐγκωμιαστικοὶ εἰς τὴν ὑπεραγίας Θεοτόκον, εἰς τοὺς ὁσίους πατέρας καὶ τὴν ὁσίαν κόρην. Μετατυπωθέντα ἐκ τῆς πρώτης ἐν Βενετίᾳ ἐκδόσεως τοῦ ἔτους 1706. Δαπάνῃ Γεωργίου Γεω. Λαδᾶ. Ἀθῆναι 1973.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. ε΄-ζ΄: Συνοπτικὴ περίληψη γιὰ τὸ βίο τῶν ὁσίων Συμεὼν καὶ Θεοδώρου, τὴν εὕρεση τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου ἀπὸ τὴν ὁσία Εὐφροσύνη καὶ γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου∙ σ. 1-48: Ανατύπωση της έκδοσης του 1706.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ζ΄ + 1 λ. + 48.
Χορηγός έκδοσης : Γεώργιος Λαδάς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0594
Φυσικός αριθμός: 0006712Ετος Εκδοσης : 1957
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 314.
Αγιοι (ή εορτή): Τεσσαράκοντα μάρτυρες εν Σεβαστεία
Τίτλος : Οἱ ἅγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες οἱ ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας τοῦ Πόντου κατὰ τὸ σωτήριον ἔτος 320 μαρτυρήσαντες. Bίος, δρᾶσις, μαρτύριον, παρακλητικὸς κανών. Ἐκδοτικὸς οἶκος «Ἀστήρ», Ἀλ. καὶ Ε. Παπαδημητρίου, Λυκούργου 10 – Ἀθῆναι 1957.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 45-52: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Λαμπτῆρες τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ. Ἀκρ.: Λιταῖς ἡμῶν, ἀθληταί, σωθείην. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 52.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αστήρ Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0595
Φυσικός αριθμός: 000673Ετος Εκδοσης : 1802
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 286, 2. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1802.4. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 314-315.
Αγιοι (ή εορτή): Τιμόθεος και Μαύρα μάρτυρες
Τίτλος : Ἀκολουθία τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Ψαλλομένη τῇ γ΄. τοῦ Μαΐου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Ἰωαννούλη Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι, καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ χριστωνύμῳ κοινότητι. ᾳωβ΄. Ἐνετίησι, 1802. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con regia approvazione.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-37: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-36: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ποθῶν ὑμνῆσαι τὴν σεπτὴν πανήγυριν τῶν ἱερῶν ἀθλητῶν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 17-?: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μεγάλην τῇ ἀληθείᾳ πρόνοιαν καὶ ἀνεκδιήγητον∙ σ. 37-?: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου ἐγερθείσης φρικῶς.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Ιωαννούλης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1-32, 35-38, ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σελίδες 33-34, 39-40).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0596
Φυσικός αριθμός: 000674Ετος Εκδοσης : 1858
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 287, 3. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 7448. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 315.
Αγιοι (ή εορτή): Τιμόθεος και Μαύρα μάρτυρες
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Ψαλλομένη τῇ γ΄. τοῦ Μαΐου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου Ἰωαννούλη Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι, καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ χριστωνύμῳ κοινότητι. Ἔκδοσις δευτέρα. Δαπάνῃ Κ. Ῥωσσολίμου. Ἐν Ζακύνθῳ, τυπογραφεῖον «Ὁ Ζάκυνθος» Κωνσταντίνου Ῥωσσολίμου. 1858.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-41: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1802).
Τόπος έκδοσης: Ζάκυνθος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Ιωαννούλης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 41+1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ο Ζάκυνθος" - Κωνσταντίνος Ρωσσόλιμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0597
Φυσικός αριθμός: 000675Ετος Εκδοσης : 1895
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 287, 4. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1895.34. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 315.
Αγιοι (ή εορτή): Τιμόθεος και Μαύρα μάρτυρες
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ Τιμοθέου καὶ Μαύρας καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Πέτρου τοῦ θαυματουργοῦ, ἀρχιεπισκόπου Ἄργους καὶ Ναυπλίου. Ψαλλομένη τῇ 3 Μαΐου. Συντεθεῖσα δι’ ἐπιμελείας παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Βουτέρη, Αἰγινήτου καὶ ἐφημερίου τοῦ ἐνταῦθα ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Οἱ Ἅγιοι Πάντες διὰ πίστεως κατηγενίσαντο βασιλείας. «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος». Πρὸς χρῆσιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐν Ἀθήναις 1895.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-19: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-16: Ὁ κανόνας τῶν ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Ἀρχ.: Τῶν ἱερῶν ἀθλοφόρων τὴν ἱερὰν καὶ σεπτὴν πανήγυριν. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 11-16: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Πέτρου. Ἀρχ.: Ἀνακραθεὶς δι’ ἀρετῶν ἀκρότητα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 19-29: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1802).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0598
Φυσικός αριθμός: 000676Ετος Εκδοσης : 1915
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 287, 5. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 315-316.
Αγιοι (ή εορτή): Τιμόθεος και Μαύρα μάρτυρες
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ Τιμοθέου καὶ Μαύρας καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Πέτρου τοῦ θαυματουργοῦ, ἀρχιεπισκόπου Ἄργους καὶ Ναυπλίου. Ψαλλομένη τῇ 3 Μαΐου. Ἐκδότης Γεώργιος Α. Βουτέρης, ἐφημέριος τοῦ ἐνταῦθα ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Στὴ σ. 2: Ἐν Ἀθήναις 1915.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1895∙ σ. 41-47: Ὁ Bίος τοῦ ἁγίου Πέτρου, ἀρχιεπισκόπου Ἄργους. Ἀρχ.: Ὁ λαμπρὸς καὶ πανεύφημος οὗτος τῆς ἐκκλησίας ἱεράρχης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0600
Φυσικός αριθμός: 000678Ετος Εκδοσης : 1951
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 316.
Αγιοι (ή εορτή): Τιμόθεος απόστολος
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Τιμοθέου. (Τῇ κβ΄ Ἰανουαρίου). Ὑπὸ ἀρχιμανδρίτου Τιμοθέου Ἐμμ. Ματθαιάκη. «Τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ». (Α΄ Τιμοθ. δ΄, 12). Ἀθῆναι 1951.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-24: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὰς ἐπαναστάσεις τῶν παθῶν καὶ τῆς ἁγνείας. Ἀκρ.: Τιμόθεον τὸν ἀπόστολον ᾄσμασι τοῖσδε γεραίρω. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος∙ σ. 20-21: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἦν ἐκ πόλεως Λύστρων, πατρὸς Ἕλληνος∙ σ. 27-33: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Τιμόθεος κατήγετο ἐκ Λύστρων τῆς Λυκαονίας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Τιμόθεος Ματθαιάκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 33 + 7 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0602
Φυσικός αριθμός: 000680Ετος Εκδοσης : 1966
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 318.
Αγιοι (ή εορτή): Τιμόθεος κτίτωρ Μονής Πεντέλης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Τιμοθέου, ἀρχιεπισκόπου Εὐρίπου καὶ κτίτορος τῆς ἐν Πεντέλῃ Ἱερᾶς Μονῆς, τοῦ θαυματουργοῦ. Ποιηθεῖσα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπὸ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἐκδίδεται μετὰ τοῦ βίου αὐτοῦ καὶ ἱστορικοῦ σημειώματος περὶ τῆς Ἱ. Μονῆς ἐπιμελείᾳ ἀρχιμ. Γεωργίου Προκόπη, ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἀριθ. ἐντύπου 1102/65). Ἀθῆναι 1966.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 15-18: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Τιμόθεος, ὁ ὅσιος ἡμῶν πατὴρ καὶ κτίτωρ τῆς ἐν Πεντέλῃ∙ σ. 19-50: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 32-46: Ὁ κανόνας τῆς Γλυκοφιλούσης. Ἀρχ.: Χάριτος θείας τὴν κοινωνίαν καὶ φωτισμόν μοι. Ἀκρ.: Χαῖρε, Παρθένε Γλυκοφιλοῦσα. Γερασίμου. Ἦχ. α΄. Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 33-47: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τοῦ Παρακλήτου ταῖς θείαις μαρμαρυγαῖς. Ἀκρ.: Τιμοθέου τὸν βίον γεραίρω. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 33-47: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Χαρίτων κειμήλιον καὶ θησαυρὸν ἁγιάσματος. Ἀκρ.: Χάριν νέμει ἡ κάρα σου, πάτερ. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 51-58: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Συνεχομένους πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι. Ἀκρ.: Σὲ ἀρωγὸν κεκτήμεθα, πάτερ. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 59-66: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Ὡς ἱεράρχην τοῦ σωτῆρος ἐνθεώτατον. Οἶκος: Ἄγγελος ἐν τοῖς τρόποις ἀνεδείχθης. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 80.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αποστολική Διακονία
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Προκόπης ηγούμενος Ι. Μ. Πεντέλης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0603
Φυσικός αριθμός: 000681Ετος Εκδοσης : 1901
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 288, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 318-319.
Αγιοι (ή εορτή): Τίτος απόστολος
Τίτλος : Πλήρης ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Τίτου, πρώτου ἱεράρχου Κρήτης. Ἁπαρτισθεῖσα χάριν τῆς ἐπισήμου ἑορτῆς τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας καὶ κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς ια΄ πράξεως αὐτῆς ὑπὸ Διονυσίουἐπισκόπου Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου. Ταύτῃ προσετέθησαν δύο διατάξεις τῶν τελουμένων δοξολογιῶν τῇ 9 Δεκεμβρίου καὶ 23 Ἀπριλίου ἑκάστου ἔτους. Ἐν Χανίοις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ἡ Πρόοδος» Ε. Δ. Φραντζεσκάκη. 1901.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Παντοίοις χαρίσμασι καταπλουτήσασα. Ἀκρ.: Παύλου μαθητὴν Τῖτον ὑμνῶ προφρόνως. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 16-17: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Τῖτος ὁ μακάριος, ἐκ Κρήτης ὁρμώμενος ἦν.
Τόπος έκδοσης: Χανιά
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 31 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Πρόοδος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0604
Φυσικός αριθμός: 000682Ετος Εκδοσης : 1951
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 319.
Αγιοι (ή εορτή): Τίτος απόστολος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Τίτου, πρώτου ἱεράρχου Κρήτης. Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης. Ἡράκλειον 1951.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-21: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1901).
Τόπος έκδοσης: Ηράκλειο
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23+1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιερά Μητρόπολη Κρήτης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0605
Φυσικός αριθμός: 000683Ετος Εκδοσης : 1954
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 319-320.
Αγιοι (ή εορτή): Τριαντάφυλλος νεομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία πανηγυρικὴ μετὰ εἰκοσιτεσσάρων οἴκων καὶ παρακλητικοῦ κανόνος εἰς τὸν ἅγιον νεομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Τριαντάφυλλον τὸν ἐκ Ζαγορᾶς. Ποιηθέντα πάντα ὑπὸ τοῦ ὁσιολογιωτάτου Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Φροντίδι μὲν καὶ ἐπιμελείᾳ Βαρθολομαίου μοναχοῦ Διονυσιάτου. Δαπάνῃ δὲ Χριστοφόρου μοναχοῦ τοῦ ἐκ Ζαγορᾶς τοῦ Βόλου. Ἔκδοσις πρώτη. Ἐκδίδεται ὑπὸ Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ (Ἐκ τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» ἔτος ΙΘ΄. 1954 τεῦχος 1ον). 1954. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης». Βόλος.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-13: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 6-11: Ὁ κανόνας τῆς Μεταμορφώσεως. Ἀρχ.: Μωσῆς ἐν θαλάσσῃ προφητικῶς ἰδὼν ἐν νεφέλῃ. Ἀκρ.: <Μωσῆς Θεοῦ πρόσωπον ἐν Θαβὼρ ἴδε>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός. σ. 6-12: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις λαμπρότησι θεουργικῶς ἀστραπτόμενος. Ἀκρ.: <Τριανταφύλλῳ τὸν ὕμνον φέρω. Γερασίμου>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 14-18: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τὴν τῶν μαρτύρων μιμησάμενος στερρότητα. Οἶκος: Ἄνθος ἀθανασίας ἀνεδείχθης ἀθλήσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 18-22: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τῆς δόξης Κυρίου κατατρυφῶν, ἀπαύστως δυσώπει. Ἀκρ.: Τῇ σῇ με σῶζε πρεσβείᾳ, μάρτυς. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης. σ. 23-26: Πανηγυρικὸς λόγος. Ἀρχ.: Μαρτυρικὴν ἑορτὴν ἑορτάζομεν σήμερον, ἀδελφοί, καὶ πᾶσα ψυχὴ εὐσεβής.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 χ.ἀ. +26.
Χορηγός έκδοσης : Χριστόφορος μοναχός εκ Ζαγοράς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0606
Φυσικός αριθμός: 000684Ετος Εκδοσης : 1853
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 288, 1. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 5889. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 320.
Αγιοι (ή εορτή): Τρύφων μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ τροπαιούχου μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος, πολιούχου καὶ προστάτου Βυτίνης. Ἀδείᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκδιδομένη τὰ νῦν πρῶτον μετὰ συντόμου ἱστορικῆς προεισαγωγῆς περὶ τῆς ἐν Βυτίνῃ σχολῆς. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ν. Παππαδοπούλου, (ὁδὸς Ἁγίου Νικολάου Ῥαγκαβᾶ. ἀριθ. 1002.). 1853.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 23-44: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 31-41: Ὁ προεόρτιος κανόνας τῆς Ὑπαπαντῆς. Ἀρχ.: ᾌσομαί σοι, Κύριε ὁ Θεός μου, τῷ νηπιάσαντι σαρκί. Ἦχ. δ΄. ᾌσομαί σοι, Κύριε ὁ Θεός μου∙ σ. 32-41: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τῆς ὄντως ἐνθέου ἐν οὐρανοῖς τρυφῆς ἀπολαύων. Ἀκρ.: Τρυφῆς μεθέξειν ἀξίωσόν με, Τρύφων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 37-38: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὑπῆρχεν ἐκ Λαμψάκου τῆς κώμης τῶν Φρυγῶν.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Παππαδοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0607
Φυσικός αριθμός: 000685Ετος Εκδοσης : 1889
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 289, 5. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1889.27. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 320.
Αγιοι (ή εορτή): Τρύφων μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος, πολιούχου καὶ προστάτου Βυτίνης. Ἐκδίδεται τὸ δεύτερον ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Παν. Παπαζαφειροπούλου, ἱερέως καὶ σχολάρχου. Ἐν Τριπόλει, τυπογραφεῖον καὶ βιβλιοπωλεῖον Ἰω. Πρωτοπούλου. 1889.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1853∙ σ. 2: Τοῖς φιλεόρτοις∙ σ. 30-31: Εὐχὴ τοῦ ἁγίου Μοδέστου.
Τόπος έκδοσης: Τρίπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 31 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Πρωτόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0608
Φυσικός αριθμός: 000686Ετος Εκδοσης : 1911
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 290, 7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 321.
Αγιοι (ή εορτή): Τρύφων μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ Τρύφωνος. Ψαλλομένη τῇ α΄. Φεβρουαρίου. Ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων χειρογράφων, καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα παρὰ ἱεροδιδασκάλου ἀνδρός, ἐν ᾗ προσετέθη καὶ ὁ Bίος τοῦ ἁγίου ἐκ τοῦ Νέου Παραδείσου καὶ εὐχὴ ἱκετήριος πρὸς τὸν ἅγιον ὑπὲρ προφυλάξεως χωραφίων, κήπων καὶ ἀμπελώνων, φθειρομένων ὑπὸ ἑρπετῶν, ἀκρίδων καὶ ζωϋφίων. Ἐξεδόθη τὸ πρῶτον ὑπὸ Γ. Μελισταγοῦς. Ἐν Σύρῳ 1855. Πρὸς κοινὴν ἁπάντων τῶν φιλεόρτων χριστιανῶν ὠφέλειαν. Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον Ἀνδρ. Β. Πάσχα. 1911.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-29: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-24: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μετὰ τὴν ἔνσαρκον παρουσίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανδρέας Πάσχας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0609
Φυσικός αριθμός: 000687Ετος Εκδοσης : 1923
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 290, 9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 321.
Αγιοι (ή εορτή): Τρύφων μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ Τρύφωνος. Ψαλλομένη τῇ α΄. Φεβρουαρίου. Ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων χειρογράφων, καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα παρὰ τοῦ ἐλλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Προσετέθη ὁ Bίος τοῦ ἁγίου ἐκ τοῦ Νέου Παραδείσου καὶ παράκλησις ἐκ τοῦ Πνευματικοῦ Κήπου. Πρὸς κοινὴν ἁπάντων τῶν φιλεόρτων χριστιανῶν ὠφέλειαν. Μεγαλυνάριον: Μάρτυρα Κυρίου τὸν θαυμαστόν, καὶ τὸν τῆς Λαμψάκου ἑτοιμώτατον βοηθόν, φύλακα καὶ ρύστην τῶν ἐπικαλουμένων, Τρύφωνα τὸν θεῖον, πάντες τιμήσωμεν. Ἐν Ἀθήναις. 1923.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-20: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1911)∙ σ. 10-17: Ὁ προεόρτιος κανόνας τῆς Ὑπαπαντῆς (βλ. ἔκδοση 1853)∙ σ. 10-17: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τρυφὴν τὴν ἀκήρατον νυνὶ τρυφῶν, Τρύφων. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 20-28: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1911)∙ σ. 28-32: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας . Ἀρχ. Τρυφῶν τῆς ἐνθέου ἐν οὐρανοῖς τρυφῆς, μάρτυς. Ἀκρ.: Τρυφῆς μεθέξειν ἀξίωσόν με, Τρύφων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0610
Φυσικός αριθμός: 000688Ετος Εκδοσης : 1912
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 290- 291. Ι. Συκουτρῆς, «Desiderata Cypria.Κυπριακὴ Ἁγιογραφία», Κυπριακὰ Χρονικὰ 2 (1924), σ. 57. Ν. Τωμαδάκης, «Ἁγιολογικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Δ΄. Ἡ Κυπριακὴ Ἁγιολογία καὶ Ὑμνογραφία ἐν σχέσει πρὸς τὰς Κυπριακὰς Ἀκολουθίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 46 (1983-1984) , σ. 231. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 322.
Αγιοι (ή εορτή): Τυχικός απόστολος εκ των Εβδομήκοντα
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Τυχικοῦ ἑνὸς τῶν ἑβδομήκοντα, οὗ ἡ μνήμη τελεῖται τῇ 8ῃ Δεκεμβρίου. Ἐκδίδοται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Χαραλ. Παπαδοπούλλου, διδασκάλου. Ἐν Λευκωσίᾳ, τύποις «Φωνῆς τῆς Κύπρου». 1912.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-13: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-12: Ὁ κανόνας . Ἀρχ.: Ἀστράψας τῷ φωτισμῷ τῆς χάριτος Παῦλος. Ἀκρ.: <Ἄρχιππον ὑμνῶ τὸν σοφὸν θεηγόρον>. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 11: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μακάριος τοῦ Κυρίου μέγας ἀπόστολος συναριθμηθεὶς μὲ τοὺς ἑβδομήκοντα.
Τόπος έκδοσης: Λευκωσία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης : Χαρ. Παπαδόπουλλος διδάσκαλος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φωνή της Κύπρου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0611
Φυσικός αριθμός: 000689Ετος Εκδοσης : 1873
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 237, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1873.18. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 322.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς, ὅστις ἐγνώσθη περίπου τὸ αφ΄. 1500. ἔτους ἀπὸ Χριστοῦ. Ἀντιγραφεῖσα ἐκ τοῦ τετυπωμένου Νέου Λειμωναρίου (Καὶ τύποις ἐκδοθεῖσα διὰ συνδρομῆς τῶν Χριστιανῶν). Ἐν Ζακύνθῳ, τυπογραφεῖον «Ὁ Ζάκυνθος». 1873.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-27: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-23: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Αἰνέσωμεν πάντες πιστοὶ Χριστὸν τὸν δόντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 17-20: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ λαμπρὸς ἀθλητὴς τοῦ Κυρίου καὶ μάρτυς ἀήττητος.
Τόπος έκδοσης: Ζάκυνθος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 27 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ο Ζάκυνθος"
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0613
Φυσικός αριθμός: 000691Ετος Εκδοσης : 1877
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 237, 4. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1877.77. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 323.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ πανοσιολολογιωτάτου ἱερομονάχου Νικηφόρου Γεωργιάδου τοῦ Νεαμονήτου τοῦ ἐκ Καρδαμύλων τῆς Χίου. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου Ι. Κ. Χούμης, βιβλιοπώλης, ἐκδότης. 1877.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-14: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1874).
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 14 + 1 λ. + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Κ. Χούμης
Επιμελητής-διορθωτής : Νικηφόρος Γεωργιάδης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0615
Φυσικός αριθμός: 000693Ετος Εκδοσης : 1909
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 238, 9. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 444, 576-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 323.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Συνταχθεῖσα παρὰ τοῦ ἀειμνήστου Νικοδήμου Ἁγιορείτου. Ἐκδειδομένη τὸ δεύτερον παρὰ τοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως, ἐφημερίου τοῦ ἐνταῦθα ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἐν Ἀθήναις. 1909.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-23: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1873).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24. Οἱ σ. 9-12 μετὰ τὴ σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0616
Φυσικός αριθμός: 000694Ετος Εκδοσης : 1914
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 239, 11. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 445, 576-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 323-324.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Συνταχθεῖσα παρὰ τοῦ ἀειμνήστου Νικοδήμου Ἁγιορείτου. Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον «Ὁ Κάδμος» Ἀνδρέου Β. Πάσχα. 1914.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1909.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ο Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0617
Φυσικός αριθμός: 000695Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 239, 12. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 445, 576-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 324.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Ψαλλομένη τὴν 27 Αὐγούστου. Προσετέθησαν «Ὁμιλία περὶ Κυριακῆς ἀργίας», «Ὕμνος εἰς τὴν Θεοτόκον ἡμῶν», «Ἐπιστροφὴ ἑνὸς νέου εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν», καὶ «Παραίνεσις τοῦ ἐκδότου». Ἐκδοθέντα ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμ. καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. «Κρατεῖτε τὰς παραδόδεις ἃς ἐδιδάχθητε, εἴτε διὰ λόγων εἴτε δι’ ἐπιστολῆς», παραγγέλλει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς Τιμόθεον. Ἐν πέτρᾳ μου τῆς πίστεως στερεώσας μηδεὶς εἰσέλθῃ πειράζων τὴν πίστιν τὴν ἀμώμητον. Φοβερὸν τὸ ἁμαρτάνειν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος. Ἰησοῦς Χριστός, χθὲς καὶ σήμερον, ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀθῆναι 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-30: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1914).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0618
Φυσικός αριθμός: 000696Ετος Εκδοσης : 1929
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 324.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Ψαλλομένη τὴν 27 Αὐγούστου. Προσετέθησαν «Ὁμιλία περὶ Κυριακῆς ἀργίας», «Ὕμνος εἰς τὴν Θεοτόκον ἡμῶν», «Ἐπιστροφὴ ἑνὸς νέου εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν», καὶ «Παραίνεσις τοῦ ἐκδότου». Ἐκδοθέντα ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμ. καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. «Κρατεῖτε τὰς παραδόδεις ἃς ἐδιδάχθητε, εἴτε διὰ λόγων εἴτε δι’ ἐπιστολῆς», παραγγέλλει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς Τιμόθεον. Ἐν πέτρᾳ μου τῆς πίστεως στερεώσας μηδεὶς εἰσέλθῃ πειράζων τὴν πίστιν τὴν ἀμώμητον. Φοβερὸν τὸ ἁμαρτάνειν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος. Ἰησοῦς Χριστός, χθὲς καὶ σήμερον, ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀθῆναι 1929.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1925.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0619
Φυσικός αριθμός: 000697Ετος Εκδοσης : 1951
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 324-325.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἔκδοσις «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης». Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὸν ἅγιον Φανούριον. Ποίημα Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου (Ἀνδρονίκου μοναχοῦ). Μετὰ τοῦ βίου τοῦ ἁγίου καὶ ἱστορικῶν σημειώσεων. Ἐκδότης Σωτ. Σχοινᾶς. 1951. Ἐκδοτικὸς οἶκος Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-18: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Νέος ἀστὴρ τῇ ἐκκλησίᾳ ἔλαμψε τοῖς θαύμασιν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης (Ἀγαθόνικος μοναχός)∙ σ. 19-27: Ὁ Bίος (βλ. τὸ συναξάριο τῆς ἔκδοσης τοῦ 1873)∙ σ. 28-43: Ἰεζεκιὴλ Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων, Ἱστορικὲς σημειώσεις γιὰ τὸν ἅγιο Φανούριο.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Αλέξανδρος Μωραϊτίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 43 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'