Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 33
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0630
Φυσικός αριθμός: 000709Ετος Εκδοσης : 1953
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 586. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 330.
Αγιοι (ή εορτή): Φιλοθέη η Αθηναία
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ μητρὸς ἡμῶν Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας. Ψαλλομένη τῇ 19η Φεβρουαρίου. Ἀνασυνταχθεῖσα καὶ διορθωθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Ρωγῶν Διονυσίου Ψαριανοῦ. Μετ’ εἰσαγωγῆς Νικ. Β. Τωμαδάκη, τακτ. καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου. Ἐν Ἀθήναις 1953.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-11: Ν. Β. Τωμαδάκη, Εἰσαγωγή∙ σ. 13-54: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1775)∙ σ. 55-64: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1775).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Β. Τωμαδάκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64 + 16 χ.ἀ. + 2 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Διονύσιος Ψαριανός επίσκοπος Ρωγών
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0631
Φυσικός αριθμός: 000711Ετος Εκδοσης : 1941
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 330-331.
Αγιοι (ή εορτή): Φιλόθεος ο Αγιορείτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Φιλοθέου τοῦ Ἁγιορείτου ἀσκήσαντος ἐν τῷ τοῦ Διονυσίου ἱερῷ κοινοβίῳ. Μετὰ προλόγου ὑπὸ τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων κ. Ἰεζεκιήλ. Ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ ἀρχιμ. Λουκιανοῦ – Ἁγιοπαυλίτου, πρωτοσυγκέλλου. (Ἀπόσπασμα ἐκ τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Ε΄. Ἔτος σελ. 290). 1941. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σωτ. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-22: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Ἰωσὴφ ἐκ Φουρνᾶ∙ σ. 10-18: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τὴν Θεοτόκον σε κηρύττειν ἄχραντον πάσης αἱρέσεως. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωσὴφ ἐκ Φουρνᾶ∙ σ. 11-19: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Ἐχρῆν με ἔχειν, πάτερ, γλῶσσαν ἔμμουσον. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωσὴφ ἐκ Φουρνᾶ (ἐκτὸς τῶν θεοτοκίων)∙ σ. 15-16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τῷ ὄντι φίλος καὶ φιλούμενος τῷ Θεῷ∙ σ. 22-26: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Τοῦτο τὸ θεῖον φυτὸν καὶ θαυμάσιον ἀνέθαλε εἰς τὴν τῆς Μακεδονίας Χρυσόπολιν (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1534).
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ εκ Φουρνά Ιεζεκιήλ μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 26 + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Λουκιανός Αγιοπαυλίτης αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0632
Φυσικός αριθμός: 000712Ετος Εκδοσης : 1898
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 242-3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1898.21. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 331.
Αγιοι (ή εορτή): Φωκάς ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης, Bίος καὶ μαρτύριον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Φωκᾶ ἐπισκόπου Σινώπης τοῦ θαυματουργοῦ. Τὸ πρῶτον ἐκδίδοται φιλοτίμῳ δαπάνῃ ὑπὸ τοῦ ἐφημερεύοντος ἐν τῷ πανενδόξῳ αὐτοῦ ναῷ ἀρχιμανδρίτου κυρίου κυρίου Κυρίλλου Βοΐνη ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πάτμου. Ἐν Ἀθήναις. Εὑρίσκεται παρὰ τῷ Κωνσταντίνῳ Χρ. Δουκάκῃ. 1898.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-16: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι προθυμουμένῳ σήμερον τὴν θείαν μνήμην σου. Ἀκρ.: Ὑμνεῖν σε, Φωκᾶ, προσθέτω Θεὸς χάριν. Ἰωσήφ. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Ἰωσὴφ Ὑμνογράφος∙ σ. 14: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἐγένετο υἱὸς Παμφίλου καὶ Μαρίας καταγόμενος ἐκ πόλεως Σινώπης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 18 + 1 λ. + 1 χ.ἀ..
Χορηγός έκδοσης : Κύριλλος Βοΐνης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κωνσταντίνος Δουκάκης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0633
Φυσικός αριθμός: 000713Ετος Εκδοσης : 1906
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 244, 3. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 442-3, 572-3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 331-332.
Αγιοι (ή εορτή): Φωτεινή μεγαλομάρτυς η Σαμαρείτις
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος. Ψαλλομένη τῇ κς΄. τοῦ Φεβρουαρίου μηνός. Ἐπιδιορθωθεῖσα διὰ Γρηγορίου, πρωτοσυγγέλου τοῦ πρῴην πανιερωτάτου ἁγίου Σμύρνης κυρίου κυρίου Προκοπίου. Ἐγράφη δὲ διὰ Νεοφύτου ἱεροδιακόνου τῆς αὐτῆς μητροπόλεως. Τὸ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα διὰ δαπάνης τῶν τιμιωτάτων ἀρχόντων τῆς αὐτῆς πολιτείας κυρίων Κουρμούζη, Μπαλτατζῆ καὶ Περάκη καὶ μετ’ ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον ἐκδίδεται δαπάνῃ Δημητρίου Ι. Ζαρίμπα μετὰ πολλῶν προσθηκῶν. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἰωάννου Νικολαΐδου. 1906.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-30: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-26: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀπόρρητον ἄκουσμα Φωτεινῆς θείας τῆς μάρτυρος. Ἀκρ.: Αἰνῶ Φωτεινὴν σὺν τοῖς αὐτῇ συνάθλοις. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 16-24: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φωτεινή∙ σ. 31-39: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στὸν Τίμιο Πρόδρομο. Κοντάκιον: Τῷ ὑπὲρ πάντας ἀληθῶς ἁγίους μείζονι. Οἶκος: Ἄρχομαί σοι τὸν ὕμνον, θεοΰμνητε μάκαρ∙ σ. 39-48: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν Τίμιο Πρόδρομο. Ἀρχ.: Βεβαπτισμένον ἐν πελάγει, Πρόδρομε, βιωτικῶς. Ἀκρ.: Βαπτιστὰ Χριστοῦ, παῦσον ἡμῶν τοὺς πόνους. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Διονύσιος ἱερομόναχος ὁ Παπαδόπουλος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Διονύσιος ιερομόναχος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης : Δημήτριος Ζαρίμπας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Νικολαΐδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0634
Φυσικός αριθμός: 000714Ετος Εκδοσης : 1964
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 332.
Αγιοι (ή εορτή): Φωτεινή μεγαλομάρτυς η Σαμαρείτις
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος. Ψαλλομένη τῇ Κς΄ τοῦ Φεβρουαρίου μηνός. Ἐπιδιορθωθεῖσα διὰ Γρηγορίου πρωτοσυγκέλλου τοῦ πρῴην πανιερωτάτου ἁγίου Σμύρνης κυρίου κυρίου Προκοπίου. Ἐγράφη δὲ διὰ Νεοφύτου ἱεροδιακόνου τῆς αὐτῆς μητροπόλεως. Τὸ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα διὰ δαπάνης τῶν τιμιωτάτων ἀρχόντων τῆς αὐτῆς πολιτείας κυρίων Κουρμούζη, Μπαλτατζῆ καὶ Περάκη καὶ μετ’ ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. Τὸ δεύτερον ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ Δημητρίου Ι. Ζαρίμπα μετὰ πολλῶν προσθηκῶν. Νῦν δὲ τὸ τρίτον ἐκδίδεται ὑπὸ Χαρ. Ι. Βούρου, εἰς μνήμην τῶν γεννητόρων του Ἰωάννου καὶ Ἀγγελικῆς. Ἀθῆναι 1964.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1906.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Διονύσιος ιερομόναχος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Χαρ. Ι. Βούρος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γρηγόριος πρωτοσύγκελλος μητροπόλεως Σμύρνης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0635
Φυσικός αριθμός: 000715Ετος Εκδοσης : 1848
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 244, 1. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 4670. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 332-333.
Αγιοι (ή εορτή): Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἰσαποστόλου Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ. Συνερανισθεῖσα μὲν ἐξ ἀρχαιοτέρων τῆς Ἐκκλησίας ὕμνων καὶ συνταχθεῖσα ὑπὸ Κωνσταντίνου μητροπολίτου Σταυρουπόλεως τοῦ Τυπάλδου. Ἐκδοθεῖσα δὲ φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ ἤδη εὐκλεῶς πατριαρχεύοντος παναγιωτάτου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Ἀνθίμου ἵνα διανέμηται δωρεὰν τοῖς ἁπανταχοῦ εὐσεβέσι καὶ πάσαις ταῖς ἁγίαις τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαις. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τῆς πατριαρχικῆς τοῦ γένους τυπογραφίας. 1848.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-12: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 6-11: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Φωστὴρ θεαυγέστατε, φωτὸς ἐπώνυμε ἅγιε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 8-9: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τρισμακάριος καὶ φερώνυμος ἱεράρχης.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. η΄ + 12.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής : Κωνσταντίνος Τυπάλδος μητροπολίτης Σταυρουπόλεως
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0636
Φυσικός αριθμός: 000716Ετος Εκδοσης : 1849
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 333.
Αγιοι (ή εορτή): Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Služba iže vo svjatih otca našego i ravnoapostola Fotija patrijarha Carja Grada, ispovjednika. Sabrana ubo ot drevnjejših cerkovnih pjesni i sočinjena preosjaščenjejšim mitropolitom Stavropolskim Gospodinom Konstantinom Tipaldom Prevedena že Neofitom jeromonahom p.p. Iže ot svjaščenija i čestnija obiteli Rilskija, učitelem slavjanskago jazika v bogoslovskom učilišči svjatija velikija Hristovi Cerkve i izdana izdivenijem togožde preosvjaščenjejšago Svatostavropolskago. V Konstantinopoli v Tipografi Patrijaršejskoi 1849.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Πιστὴ μετάφραση τῆς ἑλληνικῆς ἔκδοσης τοῦ 1848 ἀπὸ τὸ Νεόφυτο ἱερομόναχο Ριλιώτη. Στὸ φ. (αv): Λιθογραφία τοῦ πατριάρχη Φωτίου ἔργο Καγιόλ. Στὸ φ. (βv) ἀναγράφεται στὰ ἑλληνικά: Ἡ Ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἐκδοθεῖσα ἐσχάτως ἐν τῇ Πατριαρχικῇ τυπογραφίᾳ, μεταφρασθεῖσα ἤδη ἀπαραλλάκτως καὶ εἰς τὸ Σλαβωνικόν, ἀδείᾳ τῆς Κεντρικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐγκρίνεται, ὅπως τυπωθεῖσα, διαδοθῇ εἰς χρῆσιν τῶν Ὀρθοδόξων Βουλγάρων Χριστιανῶν. Τῇ κβ΄. Ἰουλίου, τοῦ ᾳωμθ΄. Ἡ Κεντρικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Νεόφυτος ιερομόναχος Ριλιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, φ. ις΄.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0637
Φυσικός αριθμός: 000717Ετος Εκδοσης : 1891
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 245, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1891.382. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 334.
Αγιοι (ή εορτή): Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἰσαποστόλου Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ. Συνερανισθεῖσα ἐξ ἀρχαιοτέρων τῆς Ἐκκλησίας ὕμνων καὶ συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου τοῦ Τυπάλδου. Ἐξεδόθη μὲν τὸ πρῶτον κατὰ τὸ 1848 δαπάναις τοῦ ἀοιδίμου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυροῦ Ἀνθίμου τοῦ ἀπὸ Ἐφέσου. Ἤδη δὲ τὸ δεύτερον δαπάναις τοῦ νῦν εὐκλεῶς πατριαρχεύοντος οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Διονυσίου Ε΄ τοῦ ἀπὸ Ἀδριανουπόλεως καὶ διανέμεται δωρεὰν ταῖς ἁγίαις τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίαις. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. 1891. Ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1848.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ζ΄+ 1 λ. + 14.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής : Κωνσταντίνος Τυπάλδος μητροπολίτης Σταυρουπόλεως
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0638
Φυσικός αριθμός: 000718Ετος Εκδοσης : 1903
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 245, 4. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 334.
Αγιοι (ή εορτή): Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἰσαποστόλου Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ. Συνερανισθεῖσα μὲν ἐξ ἀρχαιοτέρων τῆς ἐκκλησίας ὕμνων καὶ συνταχθεῖσα ὑπὸ Κωνσταντίνου μητροπολίτου Σταυρουπόλεως τοῦ Τυπάλδου. Ἀνατυπωθεῖσα δὲ ἐξ ἀρχαίας ἐκδόσεως δαπάνῃ Νικολάου Κ. Βασιλάκη. Ἐν Καΐρῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἰωάννου Πολίτου. 1903.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1848.
Τόπος έκδοσης: Κάιρο
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. η΄ + 12.
Χορηγός έκδοσης : Νικόλαος Βασιλάκης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Πολίτης
Επιμελητής-διορθωτής : Κωνσταντίνος Τυπάλδος μητροπολίτης Σταυρουπόλεως
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0639
Φυσικός αριθμός: 000719Ετος Εκδοσης : 1951
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 334.
Αγιοι (ή εορτή): Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἰσαποστόλου Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ. Συνερανισθεῖσα ἐξ ἀρχαιοτέρων τῆς ἐκκλησίας ὕμνων καὶ συνταχθεῖσα ὑπὸ Κωνσταντίνου μητροπολίτου Σταυρουπόλεως τοῦ Τυπάλδου. Ἔκδοσις Γ΄. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐπιμελείᾳ Ἰωάννου Ν. Καρμίρη, καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας. Ἀθῆναι 1951.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1848.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 22.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αποστολική Διακονία
Επιμελητής-διορθωτής : Κωνσταντίνος Τυπάλδος μητροπολίτης Σταυρουπόλεως Ιωάννης Καρμίρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0640
Φυσικός αριθμός: 000721Ετος Εκδοσης : 1734
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 35, 2. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 224. Γ. Λαδᾶς – Α. Χατζηδῆμος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία. Συμβολὴ στὸ δέκατο ὄγδοο αἰῶνα, [Προσθῆκες, διορθώσεις καὶ συμπληρώσεις στὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τῶν Émile Legrand, Louis Petit καὶ Hubert Pernot], Ἀθήνα 1964 ἀρ. 23. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 335.
Αγιοι (ή εορτή): Χαραλάμπης ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ Χαραλάμπους. Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα. Διορθώσει τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Γρηγορίου Μοσχοπολίτου. Ἐν Μοσχοπόλει. 1734. Παρὰ Γρηγορίου ἱερομονάχου τοῦ Κωνσταντίνου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-29: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-28: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χοροβατῶν εὐφροσύνως τὰ νοητὰ οὐρανῶν. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 17-26: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ δυσσεβοῦς Σεβήρου ἦτον εἰς τὴν Ἀσίαν∙ σ. 31-36: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Χαρὰν τὴν ὑπέρλαμπρον, ἀθλητά, καὶ τὴν βασιλείαν. Ἀκρ.: Χαράλαμπες, δέχου δέησιν τοῦ Γρηγορίου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γρηγόριος <Μοσχοπολίτης>.
Τόπος έκδοσης: Μοσχόπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Γρηγόριος Μοσχοπολίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γρηγόριος Μοσχοπολίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0641
Φυσικός αριθμός: 000722Ετος Εκδοσης : 1774
Βιβλιογραφία: Γ. Λαδᾶς – Α. Χατζηδῆμος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία. Συμβολὴ στὸ δέκατο ὄγδοο αἰῶνα, [Προσθῆκες, διορθώσεις καὶ συμπληρώσεις στὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τῶν Émile Legrand, Louis Petit καὶ Hubert Pernot], Ἀθήνα 1964 ἀρ. 126. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 335.
Αγιοι (ή εορτή): Χαραλάμπης ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τῇ δεκάτῃ τοῦ Φευρουαρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου τοῦ Τραπεζουντίου. Νῦν τύποις ἐκδοθεῖσα, καὶ μετ’ ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθεῖσα. ᾳψοδ΄. Ἐνετίῃσιν. <1774.> Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ <Ἰωαννίνων>. Con licenza de’ sup.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-40: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Γεώργιος Τραπεζούντιος∙ σ. 16-38: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1734)∙ σ.17-39: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν κάραν τὴν πάνσεπτον καὶ τὰ παλαίσματα. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 23-35: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ παμβασιλεὺς μᾶς διδάσκει εἰς τὸ θεῖον αὐτοῦ.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Τραπεζούντιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δημήτριος Θεοδοσίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0642
Φυσικός αριθμός: 000723Ετος Εκδοσης : 1793
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 37, 11. Γ. Λαδᾶς – Α. Χατζηδῆμος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τῶν ἐτῶν 1791 – 1795, Ἀθήνα 1970, ἀρ. 113. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 335-336.
Αγιοι (ή εορτή): Χαραλάμπης ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τῇ δεκάτῃ τοῦ Φευρουαρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου τοῦ Τραπεζουντίου. Νῦν τύποις ἐκδοθεῖσα, καὶ μετ’ ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθεῖσα. ᾳψϞγ΄. Ἐνετίῃσιν, 1793. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1774.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Τραπεζούντιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δημήτριος Θεοδοσίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0643
Φυσικός αριθμός: 000724Ετος Εκδοσης : 1817
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 37, 13. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1817.5. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 336.
Αγιοι (ή εορτή): Χαραλάμπης ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τῇ δεκάτῃ τοῦ Φευρουαρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου τοῦ Τραπεζουντίου. Ἐνετίῃσιν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1817.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1774.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Τραπεζούντιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 39 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0644
Φυσικός αριθμός: 000725Ετος Εκδοσης : 1854
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 38, 15. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 6160. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 336.
Αγιοι (ή εορτή): Χαραλάμπης ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τῇ δεκάτῃ τοῦ Φεβρουαρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου τοῦ Τραπεζουντίου. Νῦν τύποις ἐκδοθεῖσα, καὶ μετ’ ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθεῖσα. Ἐν Βενετίᾳ, ἐκ τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας Νικολάου Γλυκῆ. 1854.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1774.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 35 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0645
Φυσικός αριθμός: 000726Ετος Εκδοσης : 1910
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 38, 17. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 433, 561-2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 336.
Αγιοι (ή εορτή): Χαραλάμπης ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους. Ψαλλομένη τῇ 10ῃ Φεβρουαρίου μηνός. Ἧι συντέτακται καὶ ὁ παρακλητικὸς κανών, ποιήματα ἐκείνη μὲν Γεωργίου Τραπεζουντίου, οὗτος δὲ Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἐκδιδόμενα ὑπὸ Πέτρου ἱερέως Θ. Κοντομιχάλου, Κεφαλλῆνος. «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ». Ἐν Ἀθήναις, Βασιλικὸν τυπογραφεῖον Ν. Χιώτη καὶ Κ. Ρουσέα. 1910.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-36: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1774)∙ σ. 37-45: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πᾶσαν νικῶντα θεραπείαν βλέποντες καὶ μηχανὴν ἰατρῶν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 45 + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης : Πέτρος Κοντομίχαλος ιερεύς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Χιώτης και Κ. Ρουσέας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0646
Φυσικός αριθμός: 000727Ετος Εκδοσης : 1975
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 338.
Αγιοι (ή εορτή): Χαραλάμπης ιερομάρτυς
Τίτλος : Θεοτέκνης μοναχῆς, Τὸ συναξάρι τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους. Ἀφηγηματικὴ βιογραφία τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους, θαύματα, παρακλητικὸς κανών, χαιρετισμοί. Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Στεφάνου καὶ Χαραλάμπους – Μετεώρων. Ἀθῆναι 1975.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 149-157: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς πρὸς Χριστόν σου ἱεραῖς ἐντεύξεσι. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 158-167: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῷ καλλινίκῳ τοῦ Χριστοῦ ἱερομάρτυρι. Οἶκος: Ἄγγελοι ἀοράτως τοὺς σοὺς ἄθλους ὁρῶντες. Ποιητής: Νήφων μοναχὸς Ἰβηροσκητιώτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νήφων Ιβηροσκητιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 173 + 3 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0647
Φυσικός αριθμός: 000728Ετος Εκδοσης : 1914
Βιβλιογραφία: Ι. Συκουτρῆς, «Desiderata Cypria.Κυπριακὴ Ἁγιογραφία», Κυπριακὰ Χρονικὰ 2 (1924), σ. 56. Ν. Τωμαδάκης, «Ἁγιολογικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Δ΄. Ἡ Κυπριακὴ Ἁγιολογία καὶ Ὑμνογραφία ἐν σχέσει πρὸς τὰς Κυπριακὰς Ἀκολουθίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 46 (1983-1984) , σ. 232. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 338.
Αγιοι (ή εορτή): Χαρίτων όσιος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Χαρίτωνος καὶ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Αὐξεντίου τοῦ θαυματουργοῦ. 1914. Ἐν Λευκωσίᾳ (Κύπρου), τύποις «Παρνασσοῦ» Κ. Χ. Ἠσύχου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-22: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄχραντε, πανάσπιλε, ἁγνή, παρθενομήτωρ. Ἀκρ.: <αβγ…χψω>. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά∙ σ. 9-22: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Χαρίτωνος. Ἀρχ.: Θαλάσσης ἀθλητικῆς τὸ πέλαγος διανοιξάμενος∙ Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 10-23: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου. Ἀρχ.: Ἄνω πρὸς μόνον τὸν ἐν τῇ φύσει πέλοντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 17-19: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Αὐξέντιος Ἀλαμάνος ἦν τὸ γένος (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 2050).
Τόπος έκδοσης: Λευκωσία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Παρνασσός
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0648
Φυσικός αριθμός: 000729Ετος Εκδοσης : 1843
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 39, 2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 3736. Ἔρα Βρανούση, Τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου ἱδρυτοῦ τῆς ἐν Πάτμῳ Μονῆς. Φιλολογικὴ παράδοσις καὶ ἱστορικαὶ μαρτυρίαι, [Δωδεκανησιακὴ Ἱστορικὴ καὶ Λαογραφικὴ Ἑταιρεία. Αὐτοτελῆ Δημοσιεύματα ἀριθ. 2], Ἀθῆναι 1966, σ. 49. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 338-339.
Αγιοι (ή εορτή): Χριστόδουλος ο εν Πάτμω
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Χριστοδούλου τοῦ θαυματουργοῦ τοῦ ἐν τῇ νήσω Πάτμου ἀσκήσαντος. Πρῶτον τυπωθεῖσα σπουδῇ μὲν καὶ δαπάνῃ τοῦ σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου Ἰακώβου τοῦ Πατμίου, τοὐπίκλην Ἀναστασίου ἐν Βενετίᾳ τοῦ 1755. Νῦν τὸ δεύτερον μετατυπωθεῖσα ὑπὸ τῶν αὐταδέλφων Π. καὶ Μ. Καληγᾶ τῶν Πατμίων. Ἐν Ἑρμουπόλει, ἐκ τῆς τυπογραφίας Γ. Μελισταγοῦς. 1843.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-21: Ἡ Α΄ ἀκολουθία (16 Μαρτίου)∙ σ. 15-20: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Σοφίας ὢν ἄβυσσος, Θεὲ τῶν ὅλων. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 22-34: Ἡ Β΄ ἀκολουθία (21 Ὀκτωβρίου)∙ σ. 24-31: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄυλος πάλαι κλῖμαξ καὶ ξένως χερσωθεῖσα. Ἀκρ.: <ᾌδω τὸν αἶνον τῇ φερεσβίῳ κόρῃ>. Ἦχ. β΄. Ἄτριπτον, ἀσυνήθη∙ σ. 24-31: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Ὡς τῆς θείας δόξης κοινωνὸς καὶ μακαριότητος. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 25-32: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Θεώσεως, πάτερ, ἐπιτυχὼν τῆς πεποθημένης. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 35-44: Συνοπτικὴ μετάφρασις ἐκ τῆς παλαιᾶς εἰς τὴν νέαν ἑλληνικὴν τῶν λόγων τοῦ Ἰωάννου μητροπολίτου Ρόδου, Ἀθανασίου πατριάρχου Ἀντιοχείας καὶ Θεοδοσίου μοναχοῦ τοῦ Βυζαντίου, τῶν συγγραψάντων τὸν βίον τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου. Ἀρχ.: Τὸν μὲν οὐρανοῦ κύκλον, τοὺς δύω μεγάλους φωστῆρας.
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μητροπολίτης Ρόδου Αθανάσιος Αντιοχείας Θεοδόσιος Βυζάντιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 44 + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης : Π. Καλλιγάς Μ. Καλλιγάς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γ. Μελισταγής
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0649
Φυσικός αριθμός: 000730Ετος Εκδοσης : 1884
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 40, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1884.15. Ἔρα Βρανούση, Τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου ἱδρυτοῦ τῆς ἐν Πάτμῳ Μονῆς. Φιλολογικὴ παράδοσις καὶ ἱστορικαὶ μαρτυρίαι, [Δωδεκανησιακὴ Ἱστορικὴ καὶ Λαογραφικὴ Ἑταιρεία. Αὐτοτελῆ Δημοσιεύματα ἀριθ. 2], Ἀθῆναι 1966, σ. 22. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 339-340.
Αγιοι (ή εορτή): Χριστόδουλος ο εν Πάτμω
Τίτλος : Ἀκολουθία ἱερὰ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Χριστοδούλου τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ καὶ κτήτορος τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πάτμῳ περιωνύμου βασιλικῆς καὶ αὐτοκρατορικῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἐν ᾗ καὶ τὸ τίμιον αὐτοῦ τεθησαύρισται λείψανον. Ἔκδοσις τρίτη, ᾗ προσετέθησαν ἡ Ὑποτύπωσις αὐτοῦ, ὁ ἐν πλάτει Bίος, δύο ἐγκώμια καὶ διήγησις θαύματος αὐτοῦ. Νῦν πρῶτον ἐκδιδόμενα ἐπιμελείᾳ καὶ φροντίδι Κυρίλλου ἱεροδιακόνου Βοΐνη τοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς μονῆς. «Ἐπιβλέψατε, καὶ θαυμάσατε θαυμάσια». (Ἀμβακ. α΄, 5.) «Καὶ γνῶτε, ὅτι ἐθαυμάστωσε Κύριος τὸν ὅσιον αὐτοῦ». (Ψαλμ. δ΄, 4.) Ἀθήνῃσιν, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Ἀδελφῶν Περρῆ, ἐπὶ τῆς πλατείας τοῦ Πανεπιστημίου. ᾳωπδ΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-52: Ἀκολουθίες (βλ. ἔκδοση 1843)∙ σ. 53-60: Τροπάρια ὀκτώηχα ψαλλόμενα στὴν προσκύνηση τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ ὁσίου ∙ σ. 61-62: Τροπάρια ψαλλόμενα στὶς ἑορτὲς τοῦ Θεολόγου∙ σ. 63-108: Ὑποτύπωσις τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου. Ἀρχ.: Ἐπειδήπερ ἄνθρωπος ὢν καὶ αὐτὸς ἱκανὸς ἐνταῦθα παρὰ Θεοῦ ᾠκονόμημαι (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 307)∙ σ. 109-133: Ἰωάννου μητροπολίτου Ῥόδου, Bίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου. Ἀρχ.: Τὸν μὲν οὐρανοῦ κύκλον καὶ τοὺς δύω φωστῆρας, οὓς ἡ Γραφὴ μεγάλους κατονομάζει (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 303)∙ σ. 134-162: Ἀθανασίου πατριάρχου Ἀντιοχείας, Ἐγκώμιο στὴν ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου. Ἀρχ.: Οὔτε λειμὼν πολυανθὴς καὶ κατάφυτος πλήθει τε (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 304)∙ σ. 163-208: Θεοδοσίου μοναχοῦ Βυζαντίου, Ἐγκώμιο στὸν ὅσιο Χριστόδουλο. Ἀρχ.: Ἀλλὰ πηγῇ πολυχεύμονι κἀκ τῶν βυθίων τῆς γῆς (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 305)∙ σ. 209-225: Ἀνωνύμου, Διήγηση θαύματος τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου. Ἀρχ.: Τῶν τοῦ Θεοῦ τεραστίων τὸ μεγαλεῖον καὶ τὰς τῶν μακαρίων (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 306).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μητροπολίτης Ρόδου Αθανάσιος Αντιοχείας Θεοδόσιος Βυζάντιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. κα΄ + 2 χ.ἀ. + 1 λ. + 237 + 3 λ. + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Περρή
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0650
Φυσικός αριθμός: 000732Ετος Εκδοσης : 1913
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 40, 5. Ἔρα Βρανούση, Τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου ἱδρυτοῦ τῆς ἐν Πάτμῳ Μονῆς. Φιλολογικὴ παράδοσις καὶ ἱστορικαὶ μαρτυρίαι, [Δωδεκανησιακὴ Ἱστορικὴ καὶ Λαογραφικὴ Ἑταιρεία. Αὐτοτελῆ Δημοσιεύματα ἀριθ. 2], Ἀθῆναι 1966, σ. 23. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 340.
Αγιοι (ή εορτή): Χριστόδουλος ο εν Πάτμω Ιωάννης ο Θεολόγος
Τίτλος : Ἀκολουθία ἱερὰ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Χριστοδούλου τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ καὶ κτήτορος τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πάτμῳ περιωνύμου βασιλικῆς καὶ αὐτοκρατορικῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἐν ᾗ καὶ τὸ τίμιον αὐτοῦ τεθησαύρισται λείψανον. Ἔκδοσις τετάρτη. Ὁ ἐν πλάτει Bίος καὶ ἡ Ὑποτύπωσις αὐτοῦ εἰς τὴν καθαρεύουσαν καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτοῦ ἐν ἐκτάσει ὑπὸ Θεοφίλου Γεωργουσάκη, ἀρχιμανδρίτου ἐκ τῆς αὐτῆς μονῆς. Ἐν Χανίοις, ἐκ τῶν καταστημάτων Ν. Κ. Περάκη. 1913.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-20: Ἀκολουθίες καὶ τροπάρια ὀκτώηχα (βλ. ἔκδοση 1884, σ. 1-60)∙ σ. 20-21: Ἰδιόμελα ὀκτώηχα στὸν ὅσιο Χριστόδουλο∙ σ. 21-22: Ἰδιόμελα ὀκτώηχα στὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸ Θεολόγο∙ σ. 22-31: Ἰωάννου μητροπολίτου Ῥόδου, Bίος τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου. Ἀρχ.: Δημιουργήσας ἅπαξ ἐκ τοῦ μηδενὸς ὁ Θεὸς τὸν οὐράνιον κύκλον∙ σ. 32-41: Ὑποτύπωσις (βλ. ἔκδοση 1884).
Τόπος έκδοσης: Χανιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μητροπολίτης Ρόδου Αθανάσιος Αντιοχείας Θεοδόσιος Βυζάντιος Θεόφιλος Γεωργουσάκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. η΄ + 41 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Κ. Περάκης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0651
Φυσικός αριθμός: 000733Ετος Εκδοσης : 1957
Βιβλιογραφία: Ἔρα Βρανούση, Τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου ἱδρυτοῦ τῆς ἐν Πάτμῳ Μονῆς. Φιλολογικὴ παράδοσις καὶ ἱστορικαὶ μαρτυρίαι, [Δωδεκανησιακὴ Ἱστορικὴ καὶ Λαογραφικὴ Ἑταιρεία. Αὐτοτελῆ Δημοσιεύματα ἀριθ. 2], Ἀθῆναι 1966, σ. 23-24. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 340-342.
Αγιοι (ή εορτή): Χριστόδουλος ο εν Πάτμω
Τίτλος : Ἀκολουθία ἱερὰ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Χριστοδούλου τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ καὶ κτήτορος τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πάτμῳ περιωνύμου βασιλικῆς καὶ αὐτοκρατορικῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν ᾗ καὶ τὸ τίμιον αὐτοῦ τεθησαύρισται λείψανον. Νῦν τὸ πέμπτον ἐκδίδεται παρὰ τῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὁ ἐν πλάτει Bίος καὶ ἡ Ὑποτύπωσις αὐτοῦ εἰς τὴν καθαρεύουσαν καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτοῦ ἐν ἐκτάσει. Ἐκδοτικὸς οἶκος «Ἀστὴρ» Ἀλ. καὶ Ε. Παπαδημητρίου, Λυκούργου 10 - Ἀθῆναι 1957.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 22-39: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1913)∙ σ. 40-60: Ὑποτύπωσις (βλ. ἔκδοση 1884)∙ σ. 61-107: Ἀκολουθίες, τροπάρια ὀκτώηχα καὶ ἰδιόμελα ὀκτώηχα (βλ. ἔκδοση 1913, σ. 1-21).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μητροπολίτης Ρόδου Αθανάσιος Αντιοχείας Θεοδόσιος Βυζάντιος Θεόφιλος Γεωργουσάκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 107 + 5 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αστήρ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0652
Φυσικός αριθμός: 000735Ετος Εκδοσης : 1936
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 342.
Αγιοι (ή εορτή): Χρυσόστομος μητροπολίτης Σμύρνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Χρυσοστόμου τοῦ νέου, μητροπολίτου Σμύρνης, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῶν δικαίων τοῦ Ἑλληνισμοῦ μαρτυρησάντων. Μετὰ βιογραφίας ὑπό: Νικολάου Π. Ἀβούρη, πρωτοπρεσβυτέρου, ἱεροκήρυκος Ζακύνθου. «Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὑτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων». (Ἰωάν. ι΄ 11). Τύποις: Διον. Πετσάλη, ὁδὸς Φιλοθέης 5. Ἀθῆναι.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. (9)-(31): Ἡ ἀκολουθία∙ σ. (19)-(28): Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χριστοῦ τὸν μέγαν ἱεράρχην σήμερον. Ἀκρ.: Χρυσόστομον αἰνέω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. (23)-(26): Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Τρία εἶναι τὰ πολυτιμώτερα πράγματα διὰ τὸν ἄνθρωπον.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Αβούρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. (31) + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Διονύσιος Πετσάλης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0653
Φυσικός αριθμός: 000736Ετος Εκδοσης : 1779
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXVII. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928 ἀρ. 945. Ι. Συκουτρῆς, «Desiderata Cypria.Κυπριακὴ Ἁγιογραφία», Κυπριακὰ Χρονικὰ 2 (1924), σ. 56. Ν. Τωμαδάκης, «Ἁγιολογικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Δ΄. Ἡ Κυπριακὴ Ἁγιολογία καὶ Ὑμνογραφία ἐν σχέσει πρὸς τὰς Κυπριακὰς Ἀκολουθίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 46 (1983-1984), σ. 229. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 343-344.
Αγιοι (ή εορτή): Αναστάσιος όσιος Χαρίτων όσιος Αυξέντιος ο θαυματουργός Κενδέας όσιος Λουκάς απόστολος και ευαγγελιστής Δημητριανός επίσκοπος Κυθηρίας Κωνσταντίνος άγιος Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός μάρτυρες Θωμάς απόστολος
Τίτλος : <Ἀκολουθίαι τῶν ὁσίων Ἀναστασίου, Χαρίτωνος, Αὐξεντίου καὶ Κενδέα, τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ Κυθήρης καὶ Κωνσταντίνου μάρτυρος. Νῦν τὸ πρῶτον ἐκδοθεῖσαι σπουδῇ μὲν καὶ δαπάνῃ τοῦ μακαριωτάτου καὶ σεβασμιωτάτου ἀρχιεπισκόπου πάσης Κύπρου κυρίου κυρίου Χρυσάνθου δι’ ἐπιστασίας δὲ τοῦ Κυπριανοῦ ἀρχιμανδρίτου, διορθωθεῖσαί τε ὡς οἷόν τε, ὑπὸ τοῦ ἱεροδιακόνου Ἀνθίμου, τῶν Κυπρίων. ᾳψοθ΄. Ἐνετίῃσιν. 1779. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori, e privilegio.>
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-16: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ἀναστασίου∙ σ. 7-15: Ὁ κανόνας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀρχ.: Τὸν τύπον πάλαι Μωσῆς τοῦ ἀχράντου. Ἀκρ.: <Σταυρῷ πεποιθὼς ὕμνον ἐξερεύγομαι>. Ἦχ. πλ. δ΄. Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός ∙ σ. 8-15: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Ἔθελξέ σε ὁ πόθος ὁ δεσποτικός. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ∙ σ. 12-13: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἀναστάσιος ἦν ἐν τοῖς χρόνοις∙ σ. 17-40: Ἡ ἀκολουθία τῶν ὁσίων Χαρίτωνος καὶ Αὐξεντίου∙ σ. 25-38: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄχραντε πανάσπιλε ἁγνὴ παρθενομῆτορ. Ἀκρ.: <αβγ…χψω>. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά∙ σ. 25-38: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Χαρίτωνος. Ἀρχ.: Θαλάσσης ἀθλητικῆς τὸ πέλαγος. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 25-39: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου. Ἀρχ.: Ἄνω πρὸς μόνον τὸν τῇ φύσει πέλοντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 33-35: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Αὐξέντιος Ἀλαμάνος ἦν τὸ γένος (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 2050)∙ σ. 41-63: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ καὶ τοῦ ὁσίου Κενδέα∙ σ. 49-61: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 49-62: Ὁ κανόνας τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ. Ἀρχ.: Τὸν ἄναρχον Υἱόν, τοῦ Θεοῦ Θεὸν Λόγον. Ἀκρ.: <Τῶν θαυμάτων γέμοντα Θωμᾶν θαυμάσω>. Ἦχ. δ΄. Τριστάτας κραταιούς∙ σ. 50-62: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Κενδέα. Ἀρχ.: Πάθεσι νεκρωθέντα ζώωσόν με, πάτερ∙ Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ∙ σ. 56-58: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Κενδέα. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος Κενδέας ἀπὸ δεκοκτὼ χρόνων (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 2065)∙ σ. 65-84: Ἡ ἀκολουθία τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ∙ σ. 74-83: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς μόνη τὸν ἄχρονον υἱὸν ἐν χρόνῳ. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 75-83: Ὁ κανόνας τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Ἀρχ.: Τῆς ἀνωτάτω σοφίας τὸ στόμα σου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἡ κεκομμένη τὴν ἄτομον. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 80-81: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Λουκᾶς ὁ μέγας εὐαγγελιστὴς ἦν ἀπὸ Ἀντιοχείας (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 993h)∙ σ. 85-106: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Κηθηρίας τῆς Κύπρου∙ XXXXXXXXXX σ. 92-104: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. σ. 49-61)∙ σ. 92-104: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τὴν θείαν δικαιοσύνην, πάνσοφε, περιζωσάμενος. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 93-105: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ὡς ἐκ Θεοῦ εἰληφὼς τὴν χάριν, παμμάκαρ. Ἦχ. πλ. δ΄. Τῷ ἐκτινάξαντι ἐν θαλάσσῃ∙ σ. 100-101: Τὸ συναξάριο: Οὗτος ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος γεννηθεὶς εἰς τοὺς χρόνους∙ σ. 107-132: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ καὶ τοῦ μεγαλομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ θαυματουργοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ∙ σ. 115-129: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαῖρε, κατάρας παλαιᾶς ἡ λύτρωσις. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 116-130: Ὁ κανόνας τῶν ἁγίων Ἀναργύρων. Ἀρχ.: Τοὺς ἐκ Θεοῦ δεδομένους πᾶσιν ἡμῖν∙ Ἦχ. δ΄. Τῷ ὁδηγήσαντι Θεῷ∙ σ. 116-130: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου. Ἀρχ.: Τὸν θεῖον ἀγῶνα, μάρτυς Χριστοῦ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 124-125: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἀρχ.: Οὗτοι οἱ ἅγιοι ὑπῆρχον ἀπὸ διάφορα μέρη, εἰς δὲ τὸν ἀριθμόν.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. γ΄-η΄ + 132, ἀκέφαλο (λείπει ἡ σελίδα τίτλου).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής : Άνθιμος ιεροδιάκονος Κύπριος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0654
Φυσικός αριθμός: 000737Ετος Εκδοσης : 1833
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXV. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 2282. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 344-345.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ιησούς Χριστός Στέφανος πρωτομάρτυς Μιχαήλ αρχάγγελος Γαβριήλ αρχάγγελος
Τίτλος : Κανόνες ᾀσματικοὶ τέσσαρες εἰς τὴν ἀειπάρθενον Θεοτόκον Μαρίαν, εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ιησοῦν Χριστόν, εἰς τὸν ἅγ. ἀπόστολον, ἀρχιδιάκονον καὶ πρωτομάρτυρα Στέφανον, εἰς τοὺς ἀρχαγγέλους Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ. Φιλοπονηθέντες ὑπὸ Μιχαὴλ Στεφάνου Ἱδρωμένου τοῦ Κερκυραίου. Ἀφιερωθέντες δὲ τῷ Ἐμμανουὴλ βαρῶνι Θεοτόκῃ. Κερκύρᾳ. 1833.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-26: Κανόνες ἀσματικοὶ τέσσαρες. Ποιητής: Μιχαὴλ Στέφανος Ἱδρωμένος∙ σ. 7-10 : Ὁ κανόνας στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Πελάγει ποντούμενον τῆς ἁμαρτίας με, Δέσποινα. Ἀκρ.: Πόνων ἀπαρχὴν προσδέχου, Θεοτόκε. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 11-15: Ὁ κανόνας στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀρχ.: Ἀνάρχου γεννήτορος Λόγον συνάναρχον. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Θεομῆτορ (στὰ θεοτοκία). Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 16-21: Ὁ κανόνας στὸν πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ἀρχ.: Στεφάνου συνέλθωμεν πάντες τῇ μνήμῃ. Ἀκρ.: Στέφανος ἡμῖν ἀνυμνείσθω ἀξίως. Συμφορῶν (στὰ θεοτοκία). Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 22-26: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς ἀρχαγγέλους Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ. Ἀρχ.: Μοναρχικῷ τῆς τριλαμποῦς θεότητος θρόνῳ, σοφὲ Μιχαήλ. Ἀκρ.: Μιχαὴλ Στέφανος ὁ Ἱδρωμένος. Φύλαξ μοι (στὰ θεοτοκία). Ἦχος πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Μιχαήλ Στέφανος Ιδρωμένος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 26.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0655
Φυσικός αριθμός: 000738Ετος Εκδοσης : 1856
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXXI. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 6993. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 391, 505-510. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 345-347.
Αγιοι (ή εορτή): Νικήτας μεγαλομάρτυς Ματρώνα η Χιοπολίτις Νικόλαος ο Χίος Ιωάννης μητροπολίτης Ζιχνών Πολύδωρος ο Κύπριος Θεόδωρος ο Βυζάντιος Νεομάρτυρες άπαντες
Τίτλος : Νέον Μαρτυρολόγιον ἤτοι μαρτύρια τῶν νεοφανῶν μαρτύρων τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ διαφόρους καιροὺς καὶ τόπους μαρτυρησάντων. Συναχθέντα ἐκ διαφόρων συγγραφέων, καὶ μετ’ ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθέντα. Καὶ σὺν Θεῷ τὸ μὲν πρῶτον ἐκδοθέντα διὰ συνδρομῆς φιλοχρίστων καὶ φιλομαρτύρων χριστιανῶν, τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ πραγματευομένων. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον ἐκδίδονται δαπάνῃ Στεφάνου Κωνσταντίνου Σκαθάρου τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Εἰς κοινὴν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ὠφέλειαν. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βάφα (παρὰ τῇ ὁδῷ Βύσσῃ ἀριθ. 301.) 1856.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Ἐπίγραμμα ἰαμβικὸν εἰς τὴν βίβλον ταύτην (στ. 8). Ἀρχ.: Χριστοῦ μαθηταῖς πᾶσιν ἁπλῶς συμφέρει∙ σ. 2: Ἕτερον εἰς τὴν αὐτὴν διὰ στίχων πολιτικῶν (στ. 8). Ἀρχ.: Ὅσοι ἐστὲ ὑπὸ ζυγὸν νῦν αἰχμαλωσίας∙ σ. 2: Ἐπίγραμμα ἰαμβικὸν εἰς τοὺς νεομάρτυρας (στ. 4). Ἀρχ.: Αἴνους καὶ ᾠδὰς οἱ φίλαθλοι σὺν πόθῳ∙ σ. 3-20: Προοίμιον τοῖς ἐντευξομένοις. Ἀρχ.: Ἂς ᾖσαι εὐλογητὸς καὶ δεδοξασμένος εἰς τοὺς αἰῶνας∙ σ. 116-128: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου (+1732). Ἀκρ.: <Νικηφόρου> (στὰ στιχηρὰ τοῦ μικροῦ ἑσπερινοῦ). Ποιητές: Ἀθανάσιος Ἰβηρίτης, Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 119-128: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς εὐπροσδέκτοις ἱκεσίαις, δέσποτα, τοῦ νέου μάρτυρος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 121-127: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Νικήτας ἦτον ἀπὸ τὴν Νίσυρον∙ σ. 136-154: Ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος. Ποιητής: Νεῖλος (Νικήτας) Ρόδου∙ σ. 139-153: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ματρῶναν τιμήσωμεν τὴν ἱεράν, ὦ θεόφρονες. Ἀκρ.: Ματρῶναν ὑμνῶ τῆς Χίου τὴν προστάτιν. Νικήτας. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νεῖλος (Νικήτας) Ρόδου∙ σ. 142-152: Ὁ Bίος καὶ τὰ θαύματα. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ὁσία καὶ θαυματουργὸς μήτηρ ἡμῶν Ματρῶνα ἦτον ἀπὸ τὴν νῆσον Χίον. Διορθωτής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 155-170: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Νικολάου τοῦ Χίου (+1754). Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 158-169: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἄναρχε Λόγε, ταῖς τοῦ νέου μάρτυρος. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 159-170: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τῇ αἴγλῃ τῆς τριλαμποῦς θεότητος περιλαμπόμενος. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 161-168: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Νικόλαος ἦτον ἀπὸ τὴν περίφημον νῆσον Χίον∙ σ. 171-183: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου μητροπολίτου Ζιχνῶν, κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τῆς πόλεως Σερρῶν, ἐπὶ τοῦ Μενοικείου ὄρους κειμένης. Ποιητής: Μανουὴλ Κορίνθιος∙ σ. 176-182: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑπὸ ἀχλύος πταισμάτων τὸ ὀπτικόν τῆς ψυχῆς. Ἀκρ.: Ὑμνῶ χαριτώνυμον ὄντως ποιμένα. Μανουήλ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἡπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Μανουὴλ Κορίνθιος∙ σ. 178-181: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ θεοφόρος πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ἦτον μὲν εἰς τοὺς χρόνους τοῦ Ἀνδρονίκου, τοῦ πιστοῦ βασιλέως∙ σ. 224-239: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Πολυδώρου τοῦ Κυπρίου (+1794). Ἀκρ.: <Νικηφόρου> (στὰ στιχηρὰ τοῦ μικροῦ ἑσπερινοῦ). Ποιητές: Νικηφόρος Χῖος, Νικόδημος Ἁγιορείτης, Μιχαὴλ Εὐμορφόπουλος∙ σ. 227-237: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν ζόφωσιν φώτισον θείαις πρεσβείαις σου. Ἀκρ.: Νέον γεραίρω Πολύδωρον τοῖς λόγοις. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 228-238: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ζωῆς σου λαβόμενος τῆς ἀκηράτου, θεόφρον. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Μιχαὴλ Εὐμορφόπουλος∙ σ. 230-236: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μέγας καὶ νεοφανὴς στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ Πολύδωρος∙ σ. 241-258: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου (+1795). Ἀκρ.: <Νικηφόρου> (στὰ στιχηρὰ τοῦ μικροῦ ἑσπερινοῦ). Ποιητές: Νικηφόρος Χῖος, Νικόδημος Ἁγιορείτης, Μιχαὴλ Εὐμορφόπουλος∙ σ. 244-257: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὕμνον προσᾴδειν τῇ σεπτῇ ἀθλήσει σου. Ἀκρ.: Ὕμνον προσᾴδω Θεοδώρῳ τῷ νέῳ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: <Νικόδημος Ἁγιορείτης>∙ σ. 244-257: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι προθυμουμένῳ σήμερον τὴν θείαν ἄθλησιν. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Μιχαὴλ Εὐμορφόπουλος∙ σ. 246-256: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ εὐλογημένος Θεόδωρος ἦτον ἀπὸ ἕνα χωρίον τῆς Κωνσταντινουπόλεως Νεοχῶρι καλούμενον∙ σ. 263-271: Ἡ ἀκολουθία πάντων τῶν νεοφανῶν μαρτύρων, τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων, ὧν τινες οἱ ὀνομαστότεροι ἐνταῦθα περιέχονται, καὶ ὅτε τις βούλεται τὴν μνήμην τούτων ἐπιτελείτω. Ἀκρ.: <Νικηφόρου> (στὰ στιχηρὰ τοῦ μικροῦ ἑσπερινοῦ). Ποιητές: Νικηφόρος Χῖος, Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 267- 270: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τριὰς μονάς τε καὶ μονὰς Τρισήλιε, τὸν σκοτισθέντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αθανάσιος Ιβηρίτης Νικηφόρος Χίος Νείλος (Νικήτας) Ρόδου Μανουήλ Κορίνθιος Νικόδημος Αγιορείτης Μιχαήλ Ευμορφόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 300.
Χορηγός έκδοσης : Στέφανος Κων. Σκάθαρος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βάφα
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0656
Φυσικός αριθμός: 000739Ετος Εκδοσης : 1862
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XVIII-XIX. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 8950. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 347-348.
Αγιοι (ή εορτή): Ευθύμιος οσιομάρτυς Ιγνάτιος οσιομάρτυς Ακάκιος οσιομάρτυς Ονούφριος οσιομάρτυς Γεώργιος ο Χιοπολίτης Θεόδωρος ο Βυζάντιος
Τίτλος : <Ἀκολουθίαι καὶ μαρτύρια τῶν ἁγίων ἐνδόξων τεσσάρων νέων ὁσιομαρτύρων Εὐθυμίου, Ἰγνατίου, Ἀκακίου καὶ Ὀνουφρίου, τῶν ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς ὑπὲρ Χριστοῦ ἀθλησάντων, συγγραφέντα ὑπὸ Ὀνουφρίου τοῦ Ἰβηρίτου. Τούτοις προστίθενται και οἱ βίοι καὶ αἱ ἀκολουθίαι τῶν νεομαρτύρων Γεωργίου τοῦ Χιοπολίτου καὶ Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου. Ἐκδίδονται δὲ ὑπὸ Ἀκακίου, μοναχοῦ Προδρομίτου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ἡ Φιλόμουσος Λέσχη». (Ἐν ὁδῷ Ἀθηνᾶς ἀριθ. 257.) 1862.>
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-28: Ἡ ἀκολουθία τῶν ὁσιομαρτύρων Εὐθυμίου, Ἰγνατίου καὶ Ἀκακίου∙ σ. 16-26: Ὁ κανόνας τοῦ Πάσχα καὶ τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Ἀναστάσεως ἡμέρα τοῦ Κυρίου Χριστοῦ. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 28-30: Προοίμιο ἐγκωμιαστικὸ στὸ μαρτύριο τῶν ὁσιομαρτύρων, Εὐθυμίου, Ἰγνατίου καὶ Ἀκακίου. Ἀρχ.: Πάλιν νεοφανεῖς μάρτυρες εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ∙ σ. 31-66: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου τοῦ Πελοποννησίου. Ἀρχ.: Καλεῖ ἡμᾶς πρὸς νέαν πανήγυριν ὁ νέος τοῦ Χριστοῦ ὁσιομάρτυς Εὐθύμιος∙ σ. 66-69: Ἐπιστολὲς τοῦ ὁσιομάρτυρος Εὐθυμίου∙ σ. 70-86: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ νέου (+1814)∙ σ. 78-84: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν ζόφωσιν φώτισον. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 86-98: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ νέου. Ἀρχ.: Καλεῖ ἡμᾶς πρὸς νέαν πανήγυριν ὁ νέος τοῦ Χριστοῦ ὁσιομάρτυς Ἰγνάτιος∙ σ. 98-118: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ὁσιομάρτυρος Ἀκακίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος ὁσιομάρτυς Ἀκάκιος∙ σ. 118-119: Ἐπιστολὴ τοῦ ὁσιομάρτυρος Ἀκακίου∙ σ. 119-146: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσιομάρτυρος Ὀνουφρίου (+1818)∙ σ. 131-143: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνοῦντι πόθῳ τὴν μνήμην σου τὴν θείαν. Ἀκρ.: Ὕμνοις σε μέλπω, Ὀνούφριε, σὺν πόθῳ. Ἰακώβου (στὴ θ’ ὠδή). Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται. Ποιητής: Ἰάκωβος <Νεοσκητιώτης>∙ σ. 132-144: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Δεῦτε, πιστοί, ἅπαντες οἱ φιλομάρτυρες. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 147-163: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ὀνουφρίου. Ἀρχ.: Πάντοτε βέβαια ἀξιοθαύμαστος ὑπῆρξεν ἡ ἀνδρεία∙ σ. 164-179: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χιοπολίτου (+1807)∙ σ. 170-177: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τριὰς ἁγία καὶ μονὰς ὑπέρθεε, ἡ φωτουργεία πηγή. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 179-189: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος ἀθλητὴς τοῦ Χριστοῦ Γεώργιος∙ σ. 190-211: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου∙ σ. 197-208: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὕμνον προσᾴδειν τῇ σεπτῇ ἀθλήσει σου. Ἀκρ.: Ὕμνον προσᾴδω Θεοδώρῳ τῷ νέῳ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: <Νικόδημος Ἁγιορείτης>∙ σ. 198-209: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι προθυμουμένῳ σήμερον. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Μιχαὴλ Εὐμορφόπουλος∙ σ. 211-226: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ὁ ἔνθερμος οὗτος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ονούφριος Ιβηρίτης Ιάκωβος Νεοσκητιώτης Νικόδημος Αγιορείτης Μιχαήλ Ευμορφόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 3-226, ἀκέφαλο καὶ κολοβὸ (λείπουν οἱ σ. 1-2 , 227-240).
Χορηγός έκδοσης : Ακάκιος μοναχός Προδρομίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Φιλόμουσος Λέσχη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0657
Φυσικός αριθμός: 000740Ετος Εκδοσης : 1863
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXXVIII. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ελληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Αναγραφή των κατά την χρονικήν ταύτην περίοδον όπου δήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων και εντύπων εν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 11], Αθήνα 1939-1957. αρ. 9524. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000, 450-451. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 348-352.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησούς Χριστός Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα οσία Ματρώνα η Χιοπολίτις Ιάκωβος Αδελφόθεος Δημήτριος Μεγαλομάρτυς Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός Αρχάγγελος Μιχαήλ Αρχάγγελος Γαβριήλ Μηνάς Μεγαλομάρτυς Σεραφείμ ιερομάρτυς Ιωάννης Δαμασκηνός Βαρβάρα Μεγα
Τίτλος : Βίβλος ἱερά, ἡ καλουμένη Πνευματικὸς Κῆπος. Περιέχων τριάκοντα καὶ ἓξ εἰς διαφόρους ἁγίους ἱεροὺς παρακλητικοὺς κανόνας, ἀναπληρώσεις ἀκολουθιῶν εἰς διαφόρους ἁγίους, ὧν αἱ σωζόμεναι ἀκολουθίαι εἰσὶν ἀτελεῖς, νέας ἱερὰς ἀκολουθίας εἰς τινὰς ἁγίους, μεγαλυνάρια εἰς διαφόρους ἁγίους, τροπάρια, διορθώσεις τροπαρίων καὶ κοντάκια, ὧν τὰ μὲν συνεγράφησαν, τὰ δὲ διωρθώθησαν χάριν εὐλαβείας καὶ πρὸς ὠφέλειαν καὶ οἰκοδομὴν τῶν πιστῶν ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως Σεραφεὶμ τοῦ Βυζαντίου. Διῄρηται δὲ ἡ βίβλος εἰς μέρη ἢ τόμους δύω, ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τοῦ συντάκτου. Τόμος πρῶτος. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ε. Καγιόλ. 1863.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-6: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀρχ.: Ἰησοῦ γλυκύτατε, τῆς ἐμῆς ψυχῆς τῆς δυστήνου. Ἀκρ.: Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Θεὸν σέβω. Σεραφείμ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Βυζάντιος σ. 7-12: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς θεοπάτορες Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα. Ἀκρ.: Τοὺς σοὺς γονεῖς, πάναγνε, λιγαίνω πόθῳ. Ἀρχ.: Τοὺς ἀξιωθέντας τεκεῖν ἐν γῇ τὴν ὑψηλοτέραν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 12-17: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴν ὁσία Ματρῶνα τὴ Χιοπολίτιδα. Ἀρχ.: Συνοῦσα οὐρανίαις ταῖς στρατιαῖς, ὁσία Ματρῶνα. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 18-23: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν Ἰάκωβο τὸν Ἀδελφόθεο. Ἀρχ.: Σὲ Θεῷ προσάγομεν πρεσβευτήν, Ἰάκωβε μάκαρ. Ἀκρ.: Σὲ τὸν θεάδελφον ἀεὶ πόθῳ λιγαίνω, μάκαρ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 23-29: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸ μεγαλομάρτυρα Δημήτριο. Ἀρχ.: Τὸν πάντων δεσπότην καὶ ποιητὴν ἱλέωσαι. Ἀκρ.: Τὸν ἀείφωτον Δημήτριον σέβω. Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 30-35: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς ἁγίους Ἀναργύρους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό. Ἀρχ.: Τοὺς τοῦ Θεοῦ δεδωρημένους χάριτι πᾶσιν ἡμῖν. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 36-41: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς ἀρχαγγέλους Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ. Ἀρχ.: Ἁγίων ἀγγέλων ὡς ἀρχηγοὶ καὶ τῆς θεοπτίας. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 42-48: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸ μεγαλομάρτυρα Μηνᾶ. Ἀρχ.: Ταῖς πρὸς Χριστόν σου ἱκεσίαις, ἅγιε Μηνᾶ. Ἀκρ.: Τὸ δὴ πόθῳ σοὶ νῦν Ἰωάννης ἄγει. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωάννης ἀρχιμανδρίτης Κεφαλληνεύς∙ σ. 48-54: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς ἱερομάρτυρα Σεραφείμ, Ἰωάννη Δαμασκηνὸ καὶ μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος τοῖς δεινοῖς πρὸς σὲ καταφεύγω. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 54-60: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Νικόλαο. Ἀρχ.: Ταῖς προσευχαῖς σου, ἱερὲ Νικόλαε, ἐκδυσωπῶν. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 60-66: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Σπυρίδωνα, ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος. Ἀρχ.: Σπυρίδων μακάριε, τῶν πιστῶν ἀντιλήπτωρ. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 66-72: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἱερομάρτυρα Ἐλευθέριο. Ἀρχ.: Ὡς παρρησίαν μεγάλην πρὸς τὸν Θεὸν κεκτημένον. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Ἀθανάσιος Πάριος∙ σ. 72-78: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν πρωτομάρτυρα καὶ ἀρχιδιάκονο Στέφανο. Ἀρχ.: Φρόνημα τὸ πρᾷον καὶ ἱλαρὸν φέρων. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 78-84: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν Τίμιο Πρόδρομο. Ἀρχ.: Δεινῶς με χειμάζουσι λογισμοί. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Διορθωτής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 84-90: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἱεράρχη Σάββα, πρῶτο ἐπίσκοπο Σερβίας καὶ κτίτορα τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου. Ἀρχ.: Ταῖς τῶν παθῶν με τρικυμίαις πάντοθεν. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 90-96: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Ἀντώνιο τὸ Μέγα. Ἀρχ.: Ἀθανασίας καὶ ζωῆς λαβόμενος τῆς αἰωνίου. Ἀκρ.: Ἀντώνιον τὸν θεῖον εὐφημεῖν θέμις. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 96-103: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Ἀθανάσιο τὸ Μέγα, πατριάρχη Ἀλεξανδρείας. Ἀρχ.: Ἀνατολῆς τῶν ἀρετῶν γενόμενος ἥλιος. Ἀκρ.: Ἀθανάσιον ὑμνῶν, ἀρετὴν αἰνῶ. Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 104-109: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Τρύφωνα. Ἀρχ.: Τρυφῶν τῆς ἐνθέου ἐν οὐρανοῖς τρυφῆς. Ἀκρ.: Τρυφῆς μεθέξειν ἀξίωσόν με, Τρύφων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 109-114: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸ Συμεὼν τὸ Θεοδόχο. Ἀρχ.: Δικαίων σκηνώμασι ἐν χαρᾷ καὶ πόθῳ. Ἀκρ.: Δέχου τὸν ὕμνον, Συμεὼν Θεοδόχε. Σεραφείμ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 115-121: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἱερομάρτυρα Χαραλάμπη. Ἀρχ.: Ταῖς πρὸς Χριστόν σου ἱεραῖς σου ἐντεύξεσι. Ἀκρ.: Τὸ δὴ πόθῳ σοι νῦν Ἰωάννης ἄγει. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Κεφαλληνεύς∙ σ. 121-127: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο τὸν Τήρωνα. Ἀρχ.: Θεόδωρε μάρτυς, ἐν οὐρανοῖς σὺν ἀγγέλοις. Ἀκρ.: Θεοῦ σε μέλπω δωρεῶν, ἐπώνυμε. Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 127-133: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν Τίμιο Σταυρό. Ἀρχ.: Σταυρέ, σκῆπτρον ἅγιον καὶ σεπτόν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικηφόρος ἱερομόναχος ὁ Κρής. Διορθωτής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 133-138: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸ μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τὸν Τροπαιοφόρο. Ἀρχ.: Γεώργιε μάκαρ, ἀγωνισθεὶς τὸν θεῖον ἀγῶνα. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 139-144: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ νεομάρτυρα Ἀργυρῆ. Ἀρχ.: Νεκρᾷ τῇ ψυχῇ μου οὔσῃ, σεμνὴ Ἀργυρῆ. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 144-149: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴν παρθενομάρτυρα Εἰρήνη. Ἀρχ.: Στεφάνῳ κοσμηθεῖσα μαρτυρικῷ. Ἀκρ.: Σαῖς λιταῖς ἡμᾶς, Εἰρηνώνυμε, ἀεὶ σκέπε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 150-155: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἱερομάρτυρα Θεράποντα. Ἀρχ.: Ταῖς θερμαῖς πρεσβείαις σου, ἀθλητὰ ἅγιε Θεράπων. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 156-161: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς ἁγίους Κωνσταντῖνο καὶ Ἑλένη. Ἀρχ.: Κύριε τῆς δόξης καὶ βασιλεῦ τῆς κυριευούσης. Ἀκρ.: Κωνσταντῖνον, Ἑλένην ἄνακτας γεραίρω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 162-168: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς Δώδεκα Ἀποστόλους. Ἀρχ.: Πέτρε, ὁ πέτραν ἀρραγῆ τῆς πίστεως φερωνυμίαν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 169-174: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ μεγαλομάρτυρα Κυριακή. Ἀρχ.: Ὑμνοῦμέν σε πόθῳ, Κυριακή, Χριστοῦ ἀθληφόρε. Ἀκρ.: Ὑμνεῖ σε, μάρτυς Κυριακή, πόθῳ Σεραφείμ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 174-180: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ μεγαλομάρτυρα Εὐφημία. Ἀρχ.: Ὑμνῶν σε εὐφήμως καὶ εὐσεβῶς ταῖς θείαις σου. Ἀκρ.: Ὕμνοις γεραίρω τὴν πανεύφημον κόρην. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 180-185: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ μεγαλομάρτυρα Μαρίνα. Ἀρχ.: Σκιρτῶσα, Μαρίνα, ἐν οὐρανῷ καὶ τῶν τοῦ ὑψίστου. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 185-192: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν προφήτη Ἠλία. Ἀρχ.: Νενεκρωμένην τὴν ψυχήν μου ζώωσον. Ἀκρ.: Νέμοις, μάκαρ, μοι θείαν, Ἠλιού, χάριν. Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωσὴφ Ὑμνογράφος. Διορθωτής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 192-197: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἱερομάρτυρα Φωκᾶ. Ἀρχ.: Φωκᾶ ἱερομάρτυς, μαρμαρυγαῖς ἔμπλησον. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 198-203: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴν ὁσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή. Ἀρχ.: Ὑμνῶν σου τὴν μνήμην παρακαλῶ, ἔνδοξε. Ἀκρ.: Ὕμνοις γεραίρω σε, Παρασκευή, Σεραφείμ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 203-208: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸ μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα. Ἀρχ.: Πρὸ τοῦ μαρτυρίου τοῦ σοῦ, σοφέ. Ἀκρ.: Παντελεήμονα τὸν θεῖον σέβω. Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 209-214: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς Δώδεκα ἁγίους Ἀναργύρους, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό, Κῦρο καὶ Ἰωάννη, Παντελεήμονα καὶ Ἑρμόλαο, Σαμψὼν καὶ Διομήδη, Φώτιο καὶ Ἀνίκητο, Θαλλέλαιο καὶ Τρύφωνα. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος ἀλγεινοῖς πρὸς ὑμᾶς. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 215-221: Μεγαλυνάρια σὲ διάφορες ἑορτές. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως Βυζάντιος Ιωάννης Αρχιμανδρίτης Κεφαλληνεύς Αθανάσιος Πάριος Νικηφόρος Ιερομόναχος Κρής Νικόδημος Αγιορείτης Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 λ. + η΄ + 224 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ε. Καγιόλ
Επιμελητής-διορθωτής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως Βυζάντιος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0658
Φυσικός αριθμός: 000741Ετος Εκδοσης : 1877
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXV-XXVI. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1877.19. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 352-355.
Αγιοι (ή εορτή): Ματθαίος ευαγγελιστής Τίτος απόστολος Κύριλλος πατριάρχης Αλεξανδρείας Ευμένιος επίσκοπος Γορτύνης Ανδρέας Κρήτης ο Ιεροσολυμίτης Μύρων επίσκοπος Κνωσού Ιωάννης ο ερημίτης Μάρτυρες δέκα εν Κρήτη Αγγελής νεομάρτυς Μανουήλ μάρτυς Γεώργιος ο εν Ρεθύμνη Νικ
Τίτλος : Ἀκολουθίαι τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν, Τίτου, Κυρίλλου, Εὐμενίου καὶ Ἀνδρέου, ἀρχιεπισκόπων Κρήτης, τῶν θαυματουργῶν, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μύρωνος, ἐπισκόπου Κνωσοῦ Κρήτης τοῦ θαυματουργοῦ, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου καὶ τῶν συνασκητῶν αὐτοῦ 98, τῶν ἐν Κρήτῃ λαμψάντων, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων 10 μαρτύρων τῶν ἐν Κρήτῃ ἀναιρεθέντων, τῶν ἁγίων ἐνδόξων νέων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων, Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καὶ Νικολάου, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ τῆς Κρήτης μαρτυρησάντων, τῶν Ἁγίων Πάντων, μεθ’ ἣν ἕπονται Εὐαγγέλια καὶ Ἀπόστολοι εἰς διαφόρους μνήμας ἁγίων, ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία, καὶ δύο εὐχαὶ ἐπὶ ἀσθενείας ἢ βλάβης ζώων καὶ φυτῶν. Ἐκδοθεῖσαι ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Ἱλαρίωνος ἐπισκόπου Ῥεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῶν πιεστηρίων Ἰω. Κουβέλου καὶ Α. Τρίμη (ὁδὸς Πραξιτέλους ἀριθ. 44). 1877.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-37: Ἡ ἀκολουθία τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου∙ σ. 12-29: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς μόνη τὸν ἄχρονον υἱὸν ἐν χρόνῳ. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 12-29: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ματθαῖον τὸν θεόπτην εὐφημῶν. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά∙ σ. 13-30: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Πλουσίως μετάδος μοι τῆς ἐνοικούσης σοι. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 22-24: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ θεῖος ἀπόστολος καθήμενος∙ σ. 34-37: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε, ἀπόστολε Κυρίου. Ἀκρ.: <αβγ … χψω>∙ σ. 37-39: Τὰ ἐγκώμια τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μεγαλύνόμέν σε, Αἰκατερίνα μάρτυς∙ σ. 39-41: Τὰ ἐγκώμια τῆς ἁγίας Παρασκευῆς. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε, Χριστοῦ τὴν ἀθληφόρον∙ σ. 42-44: Τὰ ἐγκώμια τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε, Χριστοῦ ἱερομάρτυς∙ σ. 45-67: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Τίτου, Κυρίλλου, Εὐμενίου καὶ Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπων Κρήτης (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 55-57: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Τίτου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μακάριος Τῖτος κατήγετο∙ σ. 57-58: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Κυρίλλου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος Κύριλλος διαπεράσας∙ σ. 58-59: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου. Ἀρχ.: Οὗτος ἦτον ἐν ἔτει χξ΄, κατήγετο δὲ ἀπὸ τὴν πόλιν∙ σ. 59-60: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Εὐμενίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἀοίδιμος Εὐμένιος ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας∙ σ. 63-65: Τὰ ἐγκώμια τῶν τεσσάρων ἱεραρχῶν. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι ὑμᾶς ὑμνολογοῦμεν, τέσσαρες ἱεράρχαι∙ σ. 69-94: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μύρωνος ἐπισκόπου Κνωσοῦ Κρήτης∙ σ. 78-89: Ὁ κανόνας τῆς Μεταμορφώσεως. Ἀρχ.: Ῥήματα ζωῆς τοῖς φίλοις Χριστός. Ἀκρ.: <Χριστὸς ἐνὶ σκοπιῇ σέλας ἄπλετον εἴδεος ἧκε>. Ἦχ. δ΄. Χοροὶ Ἰσραήλ. Ποιητής: <Κοσμᾶς Μελωδός>∙ σ. 79-90: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Μύρωνα τὸν Κρήτης ἱερουργόν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Μελέτιος ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης∙ σ. 85-86: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἐγεννήθη εἰς μίαν πόλιν τῆς Κρήτης∙ σ. 92-94: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε, Χριστοῦ τὸν ἱεράρχην∙ σ. 101-138: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου τοῦ ἐν Κρήτῃ καὶ τῶν ἐνενήντα ὀκτὼ συνασκητῶν του∙ σ. 110-128: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου. Ἀρχ.: Ἀγγέλων ἰσότιμος γεγονώς. Ἀκρ.: <αβγ…χψω. Μᾶρκος Χαμετῆς>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: <Μᾶρκος Χαμετῆς>∙ σ. 111-129: Ὁ κανόνας τῶν ὁσίων. Ἀρχ.: Ἀκτῖνά μοι βράβευσον φωτοειδῆ, ἀκατάληπτε. Ἀκρ.: <Ἁμαρτωλὸς ἱερομόναχος Γαβριὴλ ὁ Ῥοδίτης>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: <Γαβριὴλ ἱερομόναχος ὁ Ροδίτης>∙ σ. 118-124: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ἦτον γέννημα καὶ θρέμμα∙ σ. 131-138: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Ἀνυμνολογοῦμέν σε, Ἰωάννη σοφέ. Ἀκρ.: <αβγ … χψω> (καὶ στὶς τρεῖς στάσεις)∙ σ. 139-152: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Δέκα Μαρτύρων τῶν ἐν Κρήτῃ (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 148: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτοι οἱ ἅγιοι ὑπῆρχον κατὰ τοὺς χρόνους∙ σ. 151-152: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι ὑμᾶς μακαριοῦμεν Χριστοῦ τοὺς ἀθλοφόρους∙ σ. 153-174: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων τεσσάρων νέων μαρτύρων Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καὶ Νικολάου τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ τῆς Κρήτης μαρτυρησάντων. Ποιητές: Μελέτιος ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, Καλλίνικος ἐπίσκοπος Ρεθύμνης∙ σ. 161-170: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Δεῦτε, πιστοὶ ἅπαντε, χεῖρας κροτήσωμεν. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Καλλίνικος ἐπίσκοπος Ρεθύμνης∙ σ. 164-168: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτοι οἱ τέσσαρες νεομάρτυρες ἦσαν υἱοὶ γονέων θεοσεβῶν∙ σ. 172-174: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι ὑμᾶς ἀνευφημοῦμεν τοὺς μάρτυρας Κυρίου∙ σ. 175-199: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Πάντων∙ σ. 185-193: Ὁ ἀναστάσιμος κανόνας καὶ τῶν ἁγίων Πάντων. Ἀρχ.: Ἄναρχε Λόγε, ἱεραῖς δεήσεσι τῶν χερουβίμ. Ἀκρ.: <αβγ…χψω. ᾨδὴ Ἰωσήφ>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 189-191: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Τὴν παροῦσαν ἑορτὴν οἱ θειότατοι πατέρες∙ σ. 197-199: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι ὑμᾶς μεγαλυνοῦμεν ἅπαντας τοὺς ἁγίους∙ σ. 217-229: Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία (χωρὶς κανόνα)∙ 237-244: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης τῆς Κρήτης (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 245-250: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἐπισκόπου Γορτύνης τῆς Κρήτης (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 251-254: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου (χωρὶς κανόνα).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός Μελέτιος Κρήτης Μάρκος Χαμετής Γαβριήλ Ροδίτης Καλλίνικος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 4 χ.ἀ. + 256 + 1 χ.ἀ. + 1 λ. + 6 πίν.
Χορηγός έκδοσης : Ιλαρίων επίσκοπος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιω. Κούβελος και Α. Τρίμης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0659
Φυσικός αριθμός: 000742Ετος Εκδοσης : 1890
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXV. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1890.897. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 355-357.
Αγιοι (ή εορτή): Θεόδωρος ο Γαβράς Άνθιμος επίσκοπος Νικομηδείας, ιερομάρτυς Ζαχαρίας προφήτης Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ιερομάρτυς Ιερόθεος επίσκοπος Αθηνών Θωμάς απόστολος Ιάκωβος απόστολος ο Αλφαίου Φίλιππος απόστολος Λουκάς απόστολος και ευαγγελιστής Θεοτόκου Εισό
Τίτλος : Τὰ ἄνθη τοῦ παραδείσου ἤτοι ἀκολουθίαι τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου ἐπισκόπου Νικομηδείας, ἔτι τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ, καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰουβεναλίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων, καὶ συμπλήρωσις ἀκολουθιῶν τινῶν ἀποστόλων καὶ ἁγίων, ἔτι δὲ καὶ ὕμνοι τινὲς εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νῦν τύποις ἐκδίδοται παρὰ τοῦ Ἰω. Ἰωσηφίδου Γαβρᾶ. Ἐπιμελείᾳ καὶ φροντίδι τοῦ ἱερολογιωτάτου ἱεροδιακόνου Ἰουβεναλίου. τοῦ πρωτοψάλτου τῆς ἐν Πειραιεῖ μητροπολιτικῆς ἐκκλησίας Ἁγίας Τριάδος. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου. 1890.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3: ᾈσματικὸν δωδεκασύλλαβον ἀπὸ τῆς βίβλου. Ἀρχ.: Ἄνθη τοῦ Παραδείσου ὄντως κέκλημαι. Ἀκρ.: Ἄνθιμος πρωτοσύγκελλος Γαβρᾶς∙ σ. 4: Οἱ ἑπόμενοι δεκατέσσαρες στίχοι ἀναφέρονται εἰς τὸν ἅγιον Θεόδωρον τὸν Γαβρᾶν, οὗτινος τὸ θεῖον ὄνομα ἄρχεται ἀπὸ (Θ) καὶ ἔχον ἀριθμητικὴν σημασίαν ἤτοι τὸν ἔνατον ἀριθμόν∙ διὰ τοῦτο καὶ ἕκαστος αὐτῶν σύγκειται ἐξ ἐννέα συλλαβῶν. Ἀρχ.: Ὕμνον σοι προσφέρω, τρισμάκαρ∙ σ. 11-44: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου, ἐπισκόπου Νικομηδείας. Ἀκρ.: Ἄνθιμος, Ἀργυροπολίτης Γαβρᾶς (στὰ στιχηρὰ τοῦ ἑσπερινοῦ, τὴ λιτή, τὰ ἀπόστιχα, τὰ δοξαστικά). Ποιητής: <Ἄνθιμος Γαβρᾶς>∙ σ. 24-41: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς φωταυγαῖς ἀστραπαῖς τοῦ πνεύματος ὡς φωτιζόμενος. Ἀκρ.: Τὸν ἱεράρχην ἅμα μάρτυρα θεῖον εὐφημῶ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 29-38: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Τίς οὐκ οἶδε τὴν πόλιν τῶν Νικομηδέων (διασκευὴ τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 135)∙ σ. 45-47: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ προφήτου Ζαχαρίου, πατρὸς τοῦ Προδρόμου∙ σ. 48-79: Ἡ ἀκολουθία τοῦ μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ∙ σ. 49-59: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Μεγαλύνομέν σε, ζωοδότα Χριστέ, τὸν σὸν δοῦλον ἐν ἄθλοις δοξάσαντα∙ σ. 67-76: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Γενναῖε Γαβρᾶ Θεόδωρε, ἀγῶνας οὓς ὑπέστης. Ἀκρ.: Γαβρᾷ κλέος μάρτυρι τῷ Θεοδώρῳ ψάλλω γηθοσύνως. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται∙ σ. 71-74: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἔνδοξος οὗτος καὶ γενναῖος ἀθλητὴς τοῦ Κυρίου (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1745)∙ σ. 80-85: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου∙ σ. 85-86: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Ἱεροθέου, ἐπισκόπου Ἀθηνῶν∙ σ. 86-88: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ∙ σ. 88-90: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου∙ σ. 91-92: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου∙ σ. 92-93: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ∙ σ. 94-95: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας στὰ προεόρτια τῶν Εἰσοδίων∙ σ. 95-96: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου∙ σ. 97-99: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου, ἐπισκόπου Μεδιολάνων∙ σ. 99-102: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας στὰ προεόρτια τῆς Συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης∙ σ. 102-104: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ προφήτου Δανιὴλ καὶ τῶν ἁγίων τριῶν Παίδων∙ σ. 104-110: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας στὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ∙ σ. 110-111: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Ξενοφῶντος καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ∙ σ. 112-115: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Μελετίου, ἐπισκόπου Ἀντιοχείας∙ σ. 116-117: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου∙ σ. 117-120: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἱερομάρτυρος Συμεών, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου∙ σ. 120-122: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀποστόλου Ἰακώβου, ἀδελφοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου∙ σ. 122-126: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ∙ σ. 126-127: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀποστόλου Σίμωνος τοῦ Ζηλωτοῦ∙ σ. 128-129: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τῶν ἀποστόλων Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα∙ σ. 129-133: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀποστόλου Ἰούδα, ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου∙ σ. 134-148: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἰουβεναλίου, πατριάρχου Ἱεροσολύμων∙ σ. 139-146: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χριστὸς κελεύει δοξάσωμεν. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται∙ σ. 143-144: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἰουβενάλιος∙ σ. 149-150: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ μεγαλομάρτυρος Προκοπίου∙ σ. 150-153: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς∙ σ. 153-155: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀποστόλου Ματθία∙ σ. 156-161: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ προφήτου Σαμουὴλ∙ σ. 162-176: Παράρτημα ἤτοι Περιγραφὴ τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ τῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἀναστάσεως γενομένων τελετῶν.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Άνθιμος Γαβράς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 176 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης : Ιωάννης Ιωσηφίδης Γαβράς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανέστης Κωνσταντινίδης
Επιμελητής-διορθωτής : Ιουβενάλιος ιεροδιάκονος
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'