Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 35
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0670
Φυσικός αριθμός: 000753Ετος Εκδοσης : 1869
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1869.410
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία
Τίτλος : Πανηγυρικὸς τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Θαυματουργοῦ προστάτου Κεφαλληνίας. "Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ". Ὑπὸ τοῦ Ἱεροκήρυκος Νομοῦ Κερκύρας Χριστόφορος Ε. Ἰγγλέση. Διδασ. τῆς Ὀρ. Χρ. Θεολογίας, Ἐκ τῶν τροφίμων τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ἐν Κεφαλληνίᾳ, Τυπογραφεῖον "Ὁ Ποσειδών". Κωνσταντίνου Π. Πολλάνῃ. 1869.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ.1-16: Πανηγυρικός λόγος.
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Χριστόφορος Ιγγλέσης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ.16
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ο Ποσειδών" Κωνσταντίνος Π. Πολλάνης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0671
Φυσικός αριθμός: 000754Ετος Εκδοσης : 1880
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1880.859
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Τὸ παρὸν μαρτύριον τοῦ Ἁγίου καὶ Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου σώζεται ἀναπόσπαστον ἐν τῇ ἱερᾲ Βασιλικῇ καὶ Πατριαρχικῇ κοινοβιακῇ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ. Ἐντεγράφη ἐξ ἀρχιοτάτης ἀπαραλλάκτως Πρωτοτύπου μεμβράνης. Σώζεται ἐν τῷ Κουτλουμουσιανῷ κελλίῳ τῶν Εἰσοδείων ἔνωθεν τῶν Καρεῶν. Τῇ 30 Σεπτεμβρίου 1871. Καρέαις. Νῦν ἐκδίδεται παρὰ τοῦ ἐλαχίστου Κοσμᾶ Μοναχοῦ Ἐκ τῆς Νέας Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παύλου, ἐκ τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἐν Ἑρμουπόλει. Τύποις Ρενιέρη Πρίντεζη. 1880.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-34: Τὸ μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. σ. *1-*10: Ὑπόμνημα περὶ τῶν Τιμίων Δώρων καὶ Μάγων ἐν τῇ τοῦ Ἁγίου Παύλου ἱερᾲ Μονῇ ἐν τῷ Ἄθῳ εὑρισκομένῃ.
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ.34+*10.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ρενιέρης Πρίντεζης
Επιμελητής-διορθωτής : Κοσμάς Νεασκητιώτης μοναχός
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0672
Φυσικός αριθμός: 000755Ετος Εκδοσης : 1730
Βιβλιογραφία: É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. Ι, Paris 1918, αρ. 195.
Αγιοι (ή εορτή): Αγία Τριάς Θεοτόκος Ιησούς Χριστός Ιωάννης ο Πρόδρομος
Τίτλος : <Βιβλίον καλούμενον Ἐκλογαὶ περιέχον τὸν Ἀκάθιστον Ὕμνον καὶ ἄλλας τινὰς Ἀκολουθίας καὶ εὐχὰς ἀναγκαίας, καὶ ἐπωφελεῖς παντὶ Χριστιανῷ ματὰ καὶ τῶν ἐξηγήσεων αὐτῶν εἰς ἁπλῆν ῥωμαϊκὴν φράσιν. Τὰ πάντα μὲν προτροπῇτινῶν φιλευλαβῶν Χριστιανῶν ἐκ διαφόρων προτετυπωμένων Βιβλίων ἑρανισθέντα καὶ εἰς ἓν συλλεχθέντα. Νῦν δὲ πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα, καὶ ἐκ πολλῶν τῶν παρὰ τοῖς πρωτοτύποις σφαλμάτων μεθ'ὅσης οἶόν τε ἧν τῆς ἐπιμελείας ἐκκαθαρθέντα. Ἑνετίῃσι. ,αψλ΄. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.>
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : φ.α: Περιεχόμενα. σ.1-32: Ἀκολουθία εἰς τὸν ἀκάθιστον ὕμνον μετὰ τῶν κδ΄οἴκων ἐξηγηθέντων εἰς ἁπλῆν ῥωμαϊκὴν φράσιν παραφραστικῶς παρὰ Μελετίου ἱερομονάχου Καλλονᾶ τοῦ Κρητός. σ.32: Εὐχὴ πρὸς τὴν αὐτὴν μακαριωτάτην Παρθένον. σ.33-42: Οἶκοι κδ΄εἰς τὸν τίμιον Πρόδρομον. Ποίημα τοῦ Ῥαματᾶ. σ.43-44: Ἀκολουθία ἥτις λέγεται μετὰ τὸ ἐγερθῆναι τὸν χριστιανὸν ἐκ τοῦ ὕπνου. σ. 45-70: Ἀρχὴ τοῦ Ὄρθρου, ἐν ᾧ ὁ ἑξάψαλμος μεταφρασθεὶς εἰς ἁπλῆν φράσιν παρὰ κυρίου Ἀθανασίου ἱεομονάχου τοῦ Κρητός. σ. 70-71: Εὐχὴ εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. σ. 73-78: Ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μεταλήψεως. σ. 78-86: Ἐξήγησις τῶν τριῶν ψαλμῶν τῆς Μεταλήψεως παρὰ Ἀθανασίου ἱερομονάχου τοῦ Κρητός. σ. 86-134: Εὐχαὶ τῆς Μεταλήψεως ἐξηγηθεῖσαι εἰς ἁπλῆν φράσιν, παρὰ Καλλιοπίου ϊερομονάχου τοῦ κρητὸς ἐκ Κυδωνίας καὶ Ἀκακίου τοῦ Διακρούση. Εἰσὶ δὲ αἱ διὰ στίχων τοῦ αὐτοῦ Ἀκακίου, αἱ δὲ λοιπαὶ Καλλιοπίου. σ. 135-143: Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον. σ. 143-153: Ἕτερος κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ποίημα τοῦ Βασιλέως κυροῦ Θεοδώρου Δούκα τοῦ Λασκάρεως. σ. 153-159: Στίχοι εἰς τὴν μακαρίαν Τριάδα, Άκακίου ἱερομονάχου τοῦ Διακρούση. σ. 160-168: Πένθος τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Παρασκευῇ, τοῦ αὐτοῦ Ἀκακίου. σ. 169-171: Στίχοι ἕτεροι τοῦ αὐτοῦ Ἀκακίου. σ. 172-186: Μηνολόγιον σὺν Θεῷ τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ κατ'ἐπιτομήν.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς Αθανάσιος ιερομόναχος Κρης Ραματάς Καλλιόπιος ιερομόναχος Κρης Ακάκιος Διακρούσης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ.186. Λείπει η σελίδα τίτλου.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0673
Φυσικός αριθμός: 000756Ετος Εκδοσης : 1691
Βιβλιογραφία: É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-septième siècle, t. ΙΙI, Paris 1895, αρ. 641.
Αγιοι (ή εορτή):
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐξοδιαστικοῦ τῶν ἱερέων ἥπερ ἔκπαλαι χρῶνται αἱ τῆς Κερκύρας Ἐκκλησίαι, τὰ νῦν τυπωθεῖσα διὰ δαπάνης Ἰωάννου Βαπτιστοῦ ἱεσέως τοῦ Κιγάλα Ἄρχοντος Μοναστηρίων, καὶ Πρωτοψάλτου. Τῷ παναιδεσιμωτάτῳ, καὶ σεβασμιωτάτῳ Κυρίῳ Κυρίῳ Χριστοδούλῳ τῷ Βούλγαρι. Μεγίστῳ Πρωτοπαπᾷ, καὶ προέδρῳ Κερκύρας. Ταπεινῶς ἀφιερωθεῖσα. Παρὰ δὲ Γεωργίου Ἱεροδιακόνου τοῦ Μαϊώτου ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα. Ἑνετίησιν. 1691. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. ,αχϟα΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-40: Ἡ Ἀκολουθία.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ.40.
Χορηγός έκδοσης : Ιωάννης Κιγάλας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Σάρος
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Μαϊώτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0674
Φυσικός αριθμός: 000757Ετος Εκδοσης : 1802
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1802.44.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή Κλήμης αρχιεπίσκοπος Αχριδών
Τίτλος : Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου περὶ συστάσεως τοῦ σεβασμίου οἴκου τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ζωδόχου Πηγῆς, καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ὑπερφυῶς τελεσθέντων θαυμάτων. Καὶ ὁ βίος τοῦ ἐν ἁγίοις Κλήμεντος Ἀρχιεπισκόπου Βουλγάρων, συγγραφεὶς παρὰ τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Πρώτης Ἰουστινιανῆς κυρίου Θεοφυλάκτου. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα. Επιστασία Ἀμβροσίου Ἱεομονάχου τοῦ Παμπέρεως. ,αωβ΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-99: Λόγος διαλαμβάνων τὰ περὶ τῆς συστάσεως τοῦ σεβασμίου οἴκου τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς ᾀειζώου πηγῆς· Ἔτι δὲ καί, περὶ τῶν ἐν αὐτῷ τελεσθέντων ὑπερφυῶς θαυμάτων κατὰ μέρος διήγησιν, ἀφ' οὗ συνέστη μέχρι τῆς σήμερον. συγγραφεὶς παρὰ Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου. σ. 100-140: Βίος καὶ πολιτεία, ὁμολογία τε, καὶ μερικὴ θαυμάτων διήγησις, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κλήμεντος ἀρχιεπισκόπου Βουλγάρων. Συγγραφεὶς παρά τοῦ ἁγιωτάτου καὶ ἀοιδίμου ἀρχιεπισκόπου τῆς πρώτης Ἰουστινιανῆς, καὶ πάσης Βουλγαρίας, κυρίου Θεοφυλάκτου, τοῦ καὶ μαΐστορος τῶν ῥητόρων χρηματίσαντος ἐν Κωνσταντινουπόλει.
Τόπος έκδοσης: Λειψία
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος Θεοφύλακτος Αρχιεπίσκοπος Πρώτης Ιουστινιανής
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ.140.
Χορηγός έκδοσης : Αμβρόσιος Παμπέρης ιερομόναχος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0675
Φυσικός αριθμός: 000758Ετος Εκδοσης : 1835
Βιβλιογραφία: Εvangelia Βalta, Κaramanlidika Αdditions (1584-1900). Βibliographie analytique, Αθήνα 1987, αρ.13.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή
Τίτλος : Χαλὲ Μετινέη Κωνσταντανιετὲ Πουλουνοὺρ ὀλάν. Ζωοδόχος Πηγὴ Γιάνι Χαϊὰτ Βερητζῆ Πουνγαρήν. Σερὶφ κελήσασηνην, βὲ ἐντὲ βακὴτ μπὲ βακὴτ Ἰτζρὰ ὁλουνὰν ταπααττὲν οὐστοῦν μουτζουζατλαρήν, μουχτασαρῆ νακληὲτ Ταχρηρατῆ. Μποῦ κϊ Χασταχανελὲρ ναζηρλαρῆ ὁλὰν κιμεσνελερῆν τικκατή, βὲ μασαρηφὴ ἰλέ. τζὸκ τεβαριχλερτὲν ταχσὶλ ετμελὲρ ἰλέ, μεσχοὺρ Κωνσταντῖνος Ροδέ, οὐρούμτζα λισανὴ ἰλέ, ταχρὶρ ἐτούπ. καλτη κι ἀνατολτὰ μπουλουνὰν Ὀρθόδοξος Χριστιὰν καρηντασλαρημηζὴν ταχὴ βουκοὺφ ὁλμαλαρὴ ἰτζούν, τούρκτζε λισανηνὰ ταχὴ τερτζουμὰ ὀλουντού. 1835.Κουτσερὶφ Πασμαχανεσιντὲ ᾳωλε. Ροδὲ Κωνσταντίνοσταν τὰπ ὁλουντού. 1835. Κουτσερίφ. Πασμαχανεσιντέ ,αωλε΄. Ροδὲ Κωσταντινοστὰν τὰπ ὀλουντού.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-44: Χαλὲ Μετινέη Κωνσταντανιετὲ Πουλουνοὺρ ὀλάν. Ζωοδόχος Πηγὴ. Γιάνι Χαϊὰτ Βερητζῆ Πουνγαρήν, βὲ μουκαττὲς κελησαγι σεριφην μουχτασὰρ νακληετῆ.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ.44.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Κωνσταντίνος Ροδέ
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0686
Φυσικός αριθμός: 000770Ετος Εκδοσης : 1880
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1880.31.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἀληθὴς Ἔκθεσις περὶ τοῡ ἐν Κερκύρᾳ θαυματουργοῡ Λειψάνου τοῡ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἐν ᾗ δεικνύεται πῶς ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως μετηνέχθη εἰς Κέρκυραν, καὶ πῶς ἡ οἰκογένεια τῶν Βουλγάρεων ἔχει ἐπ` αὐτοῡ πατρωνικὸν δικαίωμα, Παρά Νικολάου τοῡ Βουλγάρεως ἰατροῡ καὶ φιλοσόφου Κερκυραίου. Νῡν δὲ ἐξελληνισθεῖσα μετά σημειώσεων καὶ πρσθηκῶν ὑπὸ Ν. Τ. Βουλγάρεως καὶ Ν. Β. Μάνεση. ἐκδίδεται δαπάνῃ τῆς ἐν Βενετίᾳ Ἑλληνικῆς Κοινότητος. Βενετία. Ἐκ τοῦ ἑλληνικ. τυπογ. ὁ Φοῖνιξ. 1880.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-9: Προλεγόμενα. σ. 11-80: Ἀληθὴς Ἔκθεσις περὶ τοῡ ἐν Κερκύρᾳ θαυματουργοῡ Λειψάνου τοῡ Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Βούλγαρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 80.
Χορηγός έκδοσης : Ελληνική Κοινότητα Βενετίας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής : Νικόλαος Βούλγαρης Ν. Μάνεσης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0687
Φυσικός αριθμός: 000771Ετος Εκδοσης : 1809
Βιβλιογραφία: Φ. Ηλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία-Φυλλάδια, τ. Α΄, 1801-1818, Βιβλιολογικὸ Ἐργαστήρι - Ἑλληνικὸ Λογοτεχνικὸ καὶ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο, Ἀθήνα 1997, 1809.20
Αγιοι (ή εορτή):
Τίτλος : Εἰς δόξαν τῆς Ἁγίας, καὶ Ὁμοουσίου, καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος, Πατρός, Υἱοῦ, καὶ Ἁγίου Πνεύματος, ἀμήν. Συναπταὶ, καὶ Ἐκτενεῖς λεγόμεναι ἐν καιρῷ πολέμου κατ΄ ἐθνῶν ἐπερχομένων ἡμῖν, καὶ Παράκλησις εὐχαριστήριος, μεταφρασθεῖσαι ἀπὸ τῆς Ρωσσικῆς εἰς τὴν Ἑλληνικὴν διάλεκτον, ἐπιταγῇ μὲν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου, καὶ Ἐξάρχου πάσης Μολδαβίας, Βαλαχίας, καὶ Βασσαραβίας, Κυρίου Γαβριήλ. Καὶ εἰς Τύπον νῦν πρῶτον ἐκδοθεῖσαι δαπάνῃ τῆς ἁυτοῦ Πανιερότητος, χάριν τῶν ἐν Μολδοβλαχίᾳ Γραικῶν, Ἐπιμελείᾳ δὲ τοῦ Πανιερωτάτου Γρηγορίου Μητροπολίτου Ἐιρηνουπόλεως τοῦ καὶ Προεστῶτος τοῦ Ἱεροῦ Μοναστηρίου τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναλήψεως, τοῦ λεγομένου Γόλια. Ἐν ἔτει, Αῶθ. Ἐν τῇ Θεοφρουρήτῳ πόλει Ἰασίῳ. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς ἐν Ἰασσίῳ Μητροπόλεως.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. α΄ - μβ΄: Συναπταὶ μεγάλαι καὶ ἐκτενεῖς ὑπὲρ νίκης τοῦ χριστωνύμου στρατοῦ κατὰ τῶν πολεμίων.
Τόπος έκδοσης: Ιάσιο
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. μβ΄.
Χορηγός έκδοσης : Γαβριήλ Μητροπολίτης και Έξαρχος πάσης Μολδαβίας, Βλαχίας και Βεσσαραβίας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Τυπογραφείο της Μητροπόλεως Ιασίου
Επιμελητής-διορθωτής : Γρηγόριος Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως και Βατοπεδίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0688
Φυσικός αριθμός: 000772Ετος Εκδοσης : 1802
Βιβλιογραφία: Φ. Ηλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία-Φυλλάδια, τ. Α΄, 1801-1818, Βιβλιολογικὸ Ἐργαστήρι - Ἑλληνικὸ Λογοτεχνικὸ καὶ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο, Ἀθήνα 1997, 1802.55
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ιησούς Χριστός Λάζαρος Βασίλειος ο Μέγας
Τίτλος : Τόμος Ἐκκλησιαστικός, ὀνομαζόμενος Θησαυρὸς Νέος, Καὶ Παλαιὸς τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πάνυ ὠφέλιμος τῆς ψυχῆς, καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων Ποιήματα Ἐκκλησιαστικά, καὶ Ἅγια 'φέλιμα Λόγιατοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, καὶ τῆς Κυρίας Θεοτόκου, πρὸς κοινὴν ὠφέλειαν τῶν ψυχῶν, καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Καὶ ὅσοι Ἱερεῖς, καὶ Χριστιανοί, ἀναγιγνώσκουν κάθε ἡμέραν, ὅλας τὰς Ἐξηγήσεις τῶν Δεσποτικῶν Ἐορτῶν, καὶ Θεομητορικῶν, καὶ τῶν Παθῶν, ὁμοῦ μὲ τὰς δύω Παρακλήσεις Μικρὴν καὶ Μεγάλην, καὶ δίστιχα Ἐπιτάφια, καὶ τετράστιχα τοῦ μεγάλου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ὁποῦ ὁμιλεῖ πρὸς τὸν Μέγαν Βασίλειον μὲ κατάνυξιν, καὶ εὐλάβειαν, Βέβαια θέλουν λάβῃ μεγάλην 'φέλειαν τῆς ψυχῆς των, Καὶ θέλουν ἀπαρατηθοῦν ἀπὸ τὰ κακά, Διὰ νὰ ἀπολαύσουν τὰ αἰώνια ἀγαθὰ τοῦ Παραδείσου. ᾳωβ΄. Ἐνετίῃσιν. 1802. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Regia Approvazione.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. γ΄: Νουθεσία τῶν ἀρχαρίων μαθητῶν. σ. θ΄: Προοίμιον. σ. 1: Ἡ Μεγάλη Παράκλησις τῆς Θεοτόκου. σ. 13: Ἡ Μικρὴ Παράκλησις τῆς Θεοτόκου. σ. 23: Κανὼν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. σ. 33: Κανὼν τῆς Ὑπαπαντῆς. σ. 41: Κανὼν τῶν Χριστουγέννων. σ. 58: Κανὼν τῶν Θεοφανείων. σ. 74:Κανὼν τοῦ Δικαίου Λαζάρου. σ. 89: Κανὼν τῶν Βαΐων. σ. 97: Κανὼν τῆς Μεγάλης Δευτέρας. σ. 100: Κανὼν τῆς Μεγάλης Τρίτης. σ. 102: Κανὼν τῆς Μεγάλης Τετάρτης. σ. 106: Κανὼν τῆς Μεγάλης Πέμπτης. σ. 115: Κανὼν τῆς Μαγάλης Παρασκευῆς. σ. 119: Κανὼν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. σ. 129: Κανὼν τῆς Ἀναστάσεως. σ. 127: Κανὼν τῆς Ἀναλήψεως. σ. 157: Κανὼν τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς. σ. 171: Κανὼν τῆς Μεταμορφώσεως. σ. 188: Κανὼν τῆς Κοιμήσεως. σ. 204: Κανὼν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. σ. 217: Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Περὶ τῶν τοῦ βίου ὁδῶν. σ. 221: Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν Μέγαν Βασίλειον ἐπικήδια, εἴτε ἐπιτάφια. σ. 225: Τοῦ αὐτοῦ γνωμικὰ δίστιχα. σ. 239: Γρηγορίου τοῦ αὐτοῦ τετράστιχα. σ. 254: Περιεχόμενα.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γρηγόριος ο Θεολόγος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ιδ΄ + 254.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'