Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 4
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0061
Φυσικός αριθμός: 000070 Ετος Εκδοσης : 1943
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 33.
Αγιοι (ή εορτή): Αρτέμιος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀρχιμανδρίτου Γαβριὴλ Καραπατάκη, Ὁ κατὰ πλάτος Bίος τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου, ἡ ἀκολουθία του ὡς καὶ ἡ παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ἀθῆναι 1943.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-16: Ὁ κατὰ πλάτος Bίος τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου (παράφραση). Ἀρχ.: Τὸν βίον τοῦ ἁγίου συνέγραψεν εἷς λεγόμενος Ἰωάννης μοναχός∙ σ. 17-27: Ἡ ἀκολουθία σ. 28-32: Ἡ παράκληση στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0063
Φυσικός αριθμός: 000072 Ετος Εκδοσης : 1918
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 15. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 34.
Αγιοι (ή εορτή): Άστιος επίσκοπος Δυρραχίου
Τίτλος : ᾈσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἀστίου ἐπισκόπου Δυρραχίου συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Δυρραχίου, Γκοραμόκρας καὶ Σπαθίας Ἰακώβου (Μοσχονησίου) καὶ ἐγκριθεῖσα ὑπὸ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἐκτυποῦται δαπάναις τοῦ ἐντιμοτάτου Μιχαὴλ Θωμᾶ Τρούϊα ἐκ τῶν προκρίτων Δυρραχίου. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Μακρίδου - Ἀλευροπούλου, Γαλατᾶ. 1918.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-29: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Ἰάκωβος (Μοσχονήσιος) μητροπολίτης Δυρραχίου, Γκοραμόκρας καὶ Σπαθίας∙ σ. 18-26: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἐγκωμίων ᾄσμασι φαιδροῖς, δεῦτε, ὦ φιλέορτοι. Ἀκρ.: Ἐμέ, πατήρ, εὐλόγει οὐρανόθεν. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 23: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Ἀστίου. Ἀρχ.: Οὗτος ἦτο ἐπὶ Τραϊανοῦ αὐτοκράτορος∙ XXXXXXXXXX σ. 23-24: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Περεγρίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἀρχ.: Οὗτοι οἱ ἅγιοι κατήγοντο ἐξ Ἰταλίας∙ σ. 31-32: Ἐπισκοπικὸς κατάλογος Δυρραχίου.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος Μοσχονήσιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης : Μιχαήλ Θ. Τρούιας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Μακρίδου - Ἀλευροπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0064
Φυσικός αριθμός: 000073 Ετος Εκδοσης : 1914
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 20, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 34.
Αγιοι (ή εορτή): Αυγουστίνος επίσκοπος Ιππώνος
Τίτλος : Ἀκολουθία ἑορτάσιμος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Αὐγουστῖνον ἐπίσκοπον Ἱππῶνος ὑπὸ Ἰωάννου Δανιηλίδου, ἀρχιμανδρίτου καὶ πνευματικοῦ ἁγιορείτου. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον «Ἐφημερίδος τῶν Ἐργατῶν» Ἰωάννου Ν. Τσορώνη 1914.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-12: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-11: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀύλως τῷ Πνεύματι τῷ παναγίῳ ἑνούμενος. Ἀκρ.: Αὐγουστῖνον τὸν θεῖον ὑμνῶ. Ἰωάννου ΜΝ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἰωάννης ΜΝ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Δανιηλίδης Ιωάννης ΜΝ
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο , σ. 12.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : «Ἐφημερίς των Εργατών» Ιωάννου Ν. Τσορώνη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0065
Φυσικός αριθμός: 000074Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 1, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.23. Δ. Σοφιανός, «Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης. Ὁ ἀρχικὸς ἀνέκδοτος βίος (Θ΄ αἰ.) καὶ ἡ μεταγενέστερη διασκευή του (ΙΓ΄ αἰ.) - Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικὰ κείμενα (Ἰωσὴφ Ὑμνογράφου, Μανουὴλ Κορινθίου, Ἀναστασίου Γορδίου)», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 3 (1990), σ.119. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 34-35.
Αγιοι (ή εορτή): Αχίλλιος αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀχιλλίου ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης τοῦ θαυματουργοῦ. Νῦν τὸ δεύτερον τύποις ἐκδοθεῖσα, καὶ μετ’ ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθεῖσα ὑπὸ Γεωργίου Μακρῆ. Ἐν Λαρίσσῃ παρὰ τῷ ἐκδότῃ Γεωργίῳ Μακρῇ 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-39: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-36: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Πανηγύρεως ἡμέρα εὐφρανθῶμεν, λαοί. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Ἀντώνιος ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσσης∙ σ. 13-37: Ὁ Β΄ κανόνας . Ἀκρ.: Ἀχιλλίου με ταῖς λιταῖς, σῶτερ, σκέπε. Ἰωσήφ. Ἀρχ.: Ἀνατολῆς τῶν ἀρετῶν γενόμενος ἥλιος ἄδυτος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 19-33: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ παμμακάριστος καὶ ἐν θαύμασι περιβόητος.
Τόπος έκδοσης: Λάρισα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 39 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεωργίου Μακρή
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Μακρής
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0066
Φυσικός αριθμός: 000076Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Δ. Σοφιανός, «Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης. Ὁ ἀρχικὸς ἀνέκδοτος βίος (Θ΄ αἰ.) καὶ ἡ μεταγενέστερη διασκευή του (ΙΓ΄ αἰ.) - Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικὰ κείμενα (Ἰωσὴφ Ὑμνογράφου, Μανουὴλ Κορινθίου, Ἀναστασίου Γορδίου)», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 3 (1990), σ. 119-120. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 35.
Αγιοι (ή εορτή): Αχίλλιος αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης
Τίτλος : Μητροπολίτου Λαρίσης Δωροθέου, Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀχιλλίου τοῦ θαυματουργοῦ ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκδοτικὸς οἶκος «Ἀστήρ» Ἀλ. καὶ Ε. Παπαδημητρίου Ἀθῆναι – Λυκούργου 10 ᾳϠνβ΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-30: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-36: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1896)∙ σ. 13-37: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1896)∙ σ. 24-25: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἀχίλλιος ἐγεννήθη ἐν Καππαδοκίᾳ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30 + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αστήρ Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0067
Φυσικός αριθμός: 000078 Ετος Εκδοσης : 1891
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 124. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1891.17. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 35-36.
Αγιοι (ή εορτή): Βαραχήσιος οσιομάρτυς Ιωνάς οσιομάρτυς
Τίτλος : <Ἀκολουθία τῶν ἁγίων ὁσιομαρτύρων Χριστοῦ Βαραχησίου καὶ Ἰωνᾶ. Ἡ μνήμη αὐτῶν τῇ 29 Μαρτίου. Συντεθεῖσα ἡ παροῦσα ἀκολουθία παρὰ τοῦ Δωροθέου ἱερομ. καὶ προσκυνητοῦ καὶ ἀρχιμανδρίτου. Νῦν δὲ δαπάνῃ τῶν φιλοχρίστων συνδρομητῶν. Ἐν Σμύρνῃ, τυπογραφεῖον Λεωνίδα Ι. Στυλιανοπούλου. 1891. >
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-16: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Δωρόθεος ἀρχιμανδρίτης Βαραχησιοπολίτης∙ σ. 9-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Αἴγλῃ φωτιζόμενοι ἀεὶ τῆς τρισηλίου λαμπάδος. Ἀκρ.: Αἶνον προσοίσω τοῖς Θεοῦ παραστάταις. Ἰωσήφ. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος.
Τόπος έκδοσης: Σμύρνη
Συγγραφέας / Ποιητής : Δωρόθεος Βαραχησιοπολίτης Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16, ἀκέφαλο (λείπει ἡ σελίδα τίτλου).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Λεωνίδα Ι. Στυλιανοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0068
Φυσικός αριθμός: 000079 Ετος Εκδοσης : 1780
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 21, 1. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 1011. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 36.
Αγιοι (ή εορτή): Βαρβάρα μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἰαματικὴ χάρις, ἤτοι βιβλιαρίδιον περιέχον κδ΄ οἴκους κατὰ ἀλφάβητον, καὶ μίαν εὐχὴν, ἱκετηρίως λεγόμενα ἔμπροσθεν τῆς θείας εἰκόνος τῆς μεγαλομάρτυρος ἁγίας Βαρβάρας, Ἀρίστως συντεθέντα παρὰ τοῦ ἱερολογιοτάτου κυρίου Ῥαφαὴλ τοῦ ἐν τῇ ἱερᾷ σκήτῃ Καυσοκαλύβῃ ἀσκουμένου, τῇ ὑπὸ τὴν μεγίστην καὶ ἁγίαν Λαύραν. Ἐπιμελείᾳ καὶ διορθώσει προηγουμένου Κυρίλλου Λαυριώτου. ,αψπ΄. Ἐνετίῃσιν, 1780. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-16: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τὴν χριστομάρτυρα, πιστοί, καὶ νύμφην ἄσπιλον. Οἶκος: Ἄγγελοι ἐν τοῖς ἄνω καὶ βροτοὶ ἐν τοῖς κάτω. Ποιητής: Ραφαὴλ Καυσοκαλυβίτης∙ σ. 17: Εὐχὴ διὰ στίχων ἡρωϊκῶν (στ. 5). Ἀρχ.: Μῆνιν ἣ ἔσχεε ὑπερμενέος, νέμεσίν τε καὶ ἄτην∙ σ. 18-20: Εὐχὴ ἑτέρα. Ἀρχ.: Νύμφη τιμαλφεστάτη καὶ ἐπουρανία.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Ραφαήλ Καυσοκαλυβίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 20.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής : Κύριλλος Λαυριώτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0069
Φυσικός αριθμός: 000080 Ετος Εκδοσης : 1866
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 21, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1866.197. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 36.
Αγιοι (ή εορτή): Βαρβάρα μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἰαματικὴ χάρις, ἤτοι βιβλιαρίδιον περιέχον κδ΄. οἴκους κατὰ ἀλφάβητον καὶ δύο εὐχὰς πρὸς τὴν ἁγίαν Βαρβάραν ἀρίστως συντεθέντα παρὰ τοῦ ἱερολογιοτάτου Ραφαὴλ τοῦ Καψοκαλυβίτου. Ἐν Βενετίᾳ, ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ τυπογρ. τοῦ Φοίνικος. 1866.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1780 (PAP-0068)
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Ραφαήλ Καυσοκαλυβίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής : Κύριλλος Λαυριώτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0070
Φυσικός αριθμός: 000081 Ετος Εκδοσης : 1868
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 21, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1868. 230. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 36-37.
Αγιοι (ή εορτή): Βαρβάρα μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἰαματικὴ χάρις, ἤτοι βιβλιαρίδιον περιέχον κδ΄ οἴκους κατ’ ἀλφάβητον καὶ μίαν εὐχὴν ἱκετηρίως λεγόμενα ἔμπροσθεν τῆς θείας εἰκόνος τῆς μεγαλομάρτυρος ἁγίας Βαρβάρας. Ἀρίστως συντεθέντα παρὰ τοῦ ἱερολογιοτάτου κυρίου Ραφαὴλ τοῦ ἐν τῇ ἱερᾷ σκήτῃ Καυσοκαλύβῃ ἀσκουμένου, τῇ ὑπὸ τὴν μεγίστην καὶ ἁγίαν Λαύραν. Ἐπιμελείᾳ καὶ διορθώσει προηγουμένου Κυρίλου Λαυριώτου. Νῦν δὲ ἐκδοθέντα παρὰ τοῦ κυρίου Χριστοδούλου Μούτσου ἀναγνώστου τοῦ ἱερέως Δημητρίου. Ἐν Κερκύρᾳ, τυπογραφεῖον «Ἀθηνᾶ» Ἀρσενίου Κάου 1868.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1780.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ραφαήλ Καυσοκαλυβίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 15 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Αθηνά" - Αρσένιος Κάος
Επιμελητής-διορθωτής : Κύριλλος Λαυριώτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0071
Φυσικός αριθμός: 000082 Ετος Εκδοσης : 1894
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 21, 4. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1894.25. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 37.
Αγιοι (ή εορτή): Βαρβάρα μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας. Ψαλλομένη τῇ 4 Δεκεμβρίου. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ Ἰακώβου τοῦ μοναχοῦ ἐν τῇ κοινοβιακῇ μονῇ Ἁγίου Παύλου τοῦ Ἄθωνος ἐν ἔτει 1847. Τυπωθεῖσα δὲ δαπάνῃ μὲν τῶν φιλοχρίστων συνδρομητῶν, φροντίδι δὲ καὶ ἐπιμελείᾳ Πάνου Δ. Συκιώτου. Ἐν ἔτει 1894. Ἐν Πάτραις, ἐκδοτικὸν κατάστημα «Ὁ Κάδμος». Ἐπὶ τῆς ἀρκτικῆς γωνίας τῆς πλατείας Γεωργίου Α΄. Β. Σεκόπουλος ἱδρύσατο 1869, Ἀνδρέας Β. Πάσχας διεδέξατο 1882. 1894.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-29: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-25: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὦ Τριὰς ὑπέρθεε σεπτή, ἡ τῶν ὑπὲρ ἔννοιαν. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ. Ποιητής: <Στέφανος Σαββαΐτης>∙ σ. 14-26: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Πιστῶς τιμῶμεν ἐν ᾄσμασι Βαρβάραν σε. Ἀκρ.: Πόθῳ ἄγει νῦν σοι Ἰάκωβος τόδε. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται. Ποιητής: Ἰάκωβος∙ σ. 21-22: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Αὕτη ὑπῆρχεν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως∙ σ. 30-38: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Βαρβάραν πάντες τὴν ἐν θείαις πράξεσιν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 39-47: Ἀγαπίου <Λάνδου> μοναχοῦ τοῦ Κρητός, Παράφραση τοῦ Bίου τῆς ἁγίας Βαρβάρας. Ἀρχ.: Τὸν καιρὸν τοῦ ἀσεβεστάτου βασιλέως Μαξιμιανοῦ .
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος Αγιορείτης Στέφανος Σαββαΐτης Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής : Πάνος Συκιώτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0073
Φυσικός αριθμός: 000084 Ετος Εκδοσης : 1960
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 38.
Αγιοι (ή εορτή): Βαρβάρα μεγαλομάρτυς Ιωάννης ο Δαμασκηνός
Τίτλος : Ἡ Ἱ. Ἀκολουθία τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ἐν τέλει περιέχεται παρακλητικὸς κανὼν εἰς τὴν ἁγίαν καὶ ὁ Bίος αὐτῆς. Ἐκδόσεις Φῶς. Ἀθῆναι 1960.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-120: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1925)∙ XXXXXXXXXX σ. 75-105: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Τῷ τοῖς σοῖς ἐπαίνοις ἐγχειρεῖν μέλλοντι. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ XXXXXXXXXX σ. 92-94: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ἀρχ.: Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 885f)∙ XXXXXXXXXX σ. 121-151: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ἰάματα βλύζουσα κρουνηδὸν ψυχῶν θεραπεύεις. Ἀκρ.: Ἴασαι, μάρτυς, τὴν συντριβήν μου. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 174 + 17 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φώς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0074
Φυσικός αριθμός: 000085 Ετος Εκδοσης : 1886
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 23, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1886.22. Ζακυθηνὸς Δ., Ἅγιος Βάρβαρος, Εἰς μνήμην Κ. Ἀμάντου (1874-1960), Ἀθῆναι 1960, σ. 438 σημ. 5. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 38.
Αγιοι (ή εορτή): Βάρβαρος ο Πενταπολίτης
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βαρβάρου τοῦ Πενταπολίτου. Ψαλλομένη τῇ ιε΄. Μαΐου. Νῦν τὸ δεύτερον ἐκδιδομένη μετὰ τῆς εἰκόνος τοῦ ἁγίου ὑπὸ Ἰωάννου Α. Ἀλεξάκη, ἀδείᾳ τοῦ προϊσταμένου τῆς Ἐκκλησίας. Ἐν Κερκύρᾳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ὁ Κοραῆς» Ἰ. Ναχαμούλη. 1886.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-26: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Αἰχμαλωσίᾳ ὡς τὸ πρὶν ἐδούλευσας. Ἀκρ.: Ἀγῶνα μέλπω Βαρβάρου τοῦ ἐνθέου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 13-24: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος Βάρβαρος ἦτον ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Πενταπόλεως
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 4 χ.ἀ. + 28 + 4 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Κοραής" Ι. Ναχαμούλης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0075
Φυσικός αριθμός: 000086 Ετος Εκδοσης : 1884
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 124, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1884.432. Δέσποινα Δέσποινα Κωστούλα, Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρής. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἔργου του, Διδακτορικὴ Διατριβή, [Ἔρευνες στὴ Νέα Ἑλληνικὴ Φιλολογία 6], Ἰωάννινα 1983, Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρής. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἔργου του, Διδακτορικὴ Διατριβή, [Ἔρευνες στὴ Νέα Ἑλληνικὴ Φιλολογία 6], Ἰωάννινα 1983, σ.276. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 38-40.
Αγιοι (ή εορτή): Βαρλαάμ και Ιωάσαφ όσιοι
Τίτλος : Ἱστορία συγγραφεῖσα παρὰ τοῦ ἐν ἁγίοις Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ διαλαμβάνουσα τὸν βίον τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Βαρλαὰμ καὶ Ἰωάσαφ. Ἀνέκδοτος οὖσα ἐκδίδοται ἤδη ἑλληνιστὶ ὑπὸ Σωφρονίου μοναχοῦ Ἁγιορείτου ἐκ Ῥαιδεστοῦ Κεχαγιόγλου ἐπὶ τῇ βάσει μεμβραΐνων χειρογράφων τῆς ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει ἱερᾶς σκήτεως τῆς Θεοπρομήτορος Ἄννης. «Ὅσοι πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοι εἰσὶν υἱοὶ Θεοῦ, φησὶν ὁ θεῖος ἀποστ. Ῥωμ. η΄. 14» τὸ δὲ Πνεύματος ἁγίου ἀξιωθῆναι, καὶ υἱοὺς Θεοῦ γενέσθαι, τῶν ὀρεκτῶν ἐστὶ τὸ ἀκρότατον∙ καὶ οὗ γενομένοις, πάσης θεωρίας ἀνάπαυσις. Ἐν Ἀθήναις, Σπυρίδ. Κουσουλίνου τυπογραφεῖον καὶ βιβλιοπωλεῖον, ὁδὸς Σταδίου ἐν τῷ περιβόλῳ τῆς Βουλῆς. 1884. Στὸ ἐξώφυλλο: 1885.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-6: Προοίμιον εἰς τὴν παροῦσαν βίβλον διὰ στίχων ἰάμβων. Ἀρχ.: Φαιδρὸς ὁ χρυσός, φαεινοὶ οἱ ἀστέρες∙ σ. 7-184: Ὁ Bίος τῶν ὁσίων Βαρλαὰμ καὶ Ἰωάσαφ. Ἀρχ.: Ὅσοι πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 224)∙ σ. 185-198: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Ἀγάπιος <Λάνδος> μοναχὸς ὁ Κρής∙ σ. 189-196: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Χαῖρε, πατέρων κορωνὶς πανάριστε καὶ τῶν ὁσίων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 190-196: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἐξ ὕψους χάριν μοι δώρησαι Θεὸς ὁ ἐν Τριάδι. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται∙ σ. 199-237: Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, Bίος τῆς ὁσίας Συγκλητικῆς. Ἀρχ.: Ἔδει πάντας ἀνθρώπους τῶν καλῶν μὴ ἀμυήτους (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1694).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Δαμασκηνός Αγάπιος Λάνδος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 256.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σπυρίδ. Κουσουλίνου
Επιμελητής-διορθωτής : Σωφρόνιος Αγιορείτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0076
Φυσικός αριθμός: 000087 Ετος Εκδοσης : 1953
Βιβλιογραφία: Ν. Τωμαδάκης, «Ἁγιολογικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Δ΄. Ἡ Κυπριακὴ Ἁγιολογία καὶ Ὑμνογραφία ἐν σχέσει πρὸς τὰς Κυπριακὰς Ἀκολουθίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 46 (1983-1984), σ. 240. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 40.
Αγιοι (ή εορτή): Βαρνάβας απόστολος
Τίτλος : Ἀρχιμανδρίτου Βαρνάβα Τζωρτζάτου Δ. Θ., διευθυντοῦ παρὰ τῇ Ἀποστολικῇ Διακονίᾳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Βαρνάβα. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μετὰ τοῦ βίου τοῦ ἀποστόλου καὶ μουσικοῦ παραρτήματος. Ἐν Ἀθήναις 1953.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-14: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Βαρνάβας ἦτο «Ἰουδαῖος Λευΐτης, Κύπριος τῷ γένει»∙ σ. 15-42: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 28-39: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὡς ἀνὴρ ὑπάρχων ἀγαθὸς καὶ τῆς παρακλήσεως. Ἀκρ.: ᾨδὴν πλέκω σοι, Βαρνάβα θεηγόρε. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 29-40: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὁ πιστὸς λαὸς ὁ πανταχοῦ ταῖς διδασκαλίαις σου. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ. Ποιητής: Ἀνώνυμος Κύπριος∙ σ. 36: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Βαρνάβας (ἑρμηνεύεται τοῦτο τὸ ὄνομα).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης Ανώνυμος Κύπριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 53 + 1 λ. + 1 χ.ἀ. + 1 λ. + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αποστολική Διακονία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0077
Φυσικός αριθμός: 000088 Ετος Εκδοσης : 1963
Βιβλιογραφία: Ν. Τωμαδάκης, «Ἁγιολογικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Δ΄. Ἡ Κυπριακὴ Ἁγιολογία καὶ Ὑμνογραφία ἐν σχέσει πρὸς τὰς Κυπριακὰς Ἀκολουθίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 46 (1983-1984), σ. 243 Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 41.
Αγιοι (ή εορτή): Βαρνάβας απόστολος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Βαρνάβα μετὰ τοῦ Βίου αὐτοῦ. Ψαλλομένη τῇ ἑνδεκάτῃ τοῦ Ἰουνίου μηνός. Καταρτισθεῖσα ἐπὶ τῇ βάσει ἀρχαίων κωδίκων καὶ ἄλλων πηγῶν ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Κίτρους Βαρνάβα. Ἐγκριθεῖσα ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Μετὰ μουσικοῦ παραρτήματος καὶ εἰκονογραφικῶν πινάκων. Β΄ ἔκδοσις βελτιωμένη. Ἐν Ἀθήναις 1963.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-77: Ὁ Βίος καὶ ἡ ἀκολουθία.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 77 + 2 χ.ἀ. + 1 λ. + 8 πίν. + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0078
Φυσικός αριθμός: 000089 Ετος Εκδοσης : 1775
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 25, 2. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 830. Γ. Λαδᾶς – Α. Χατζηδῆμος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία. Συμβολὴ στὸ δέκατο ὄγδοο αἰῶνα, [Προσθῆκες, διορθώσεις καὶ συμπληρώσεις στὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τῶν Émile Legrand, Louis Petit καὶ Hubert Pernot], Ἀθήνα 1964, ἀρ. 129. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 41-42.
Αγιοι (ή εορτή): Βαρνάβας και Σωφρόνιος κτίτορες της Μονής Σουμελά Χριστοφόρος ο εν Μελά όρει
Τίτλος : Ἡ Θεία καὶ Ἱερὰ Ἀκολουθία τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Βαρνάβα καὶ Σωφρονίου τῶν ἐξ Ἀθηνῶν, καὶ τοῦ ἱεροῦ Χριστοφόρου, τῶν ἐν Μελᾷ ὄρει ἀσκησάντων. Ψαλλομένη τῇ δεκάτῃ ὀγδόῃ τοῦ Αὐγούστου μηνὸς καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν φθοροποιῶν ἀκρίδων. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου Νεοφύτου ἱεροδιακόνου Πελοποννησίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου εἰς ἑλληνικὴν διάλεκτον. Τύποις δὲ πρῶτον ἐκδοθεῖσα, ἡγουμενεύοντος τοῦ πανοσιωτάτου καὶ σεβασμιωτάτου πατρὸς ἁγίου καθηγουμένου τῆς ἐν τῷ Μελᾷ ὄρει κειμένης Ἱερᾶς σεβασμίας βασιλικῆς τε καὶ πατριαρχικῆς μεγίστης Μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, Παναγίας τοῦ Σουμελᾶ, κυρίου Χριστοφόρου καὶ ἁγίου σκευοφύλακος κυρίου Δαμιανοῦ. Ἐμμελεῖ δὲ καὶ σπουδῇ καὶ συνδρομῇ τοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς μονῆς Παρθενίου ἀρχιμανδρίτου Τραπεζουντίου τοῦ Μεταξοπούλου, παρ’ οὗ συντεθεῖσα καὶ ἡ ἐν συνόψει Ἱστορία τοῦ βασιλείου τῆς περιφήμου Τραπεζοῦντος. Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξονίας. Ἐν ἔτει ,αψοε΄. 1775. Ἐν Τυπογραφείᾳ Βιλγέλμου Γοττλὼβ Σόμμερ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-36: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης∙ σ. 12-27: Ὁ κανόνας στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἀμφεπονεῖτο ἀύλων τάξις οὐρανοβάμων∙ Ἀκρ.: Πανηγυριζέτωσαν οἱ θεόφρονες. Ἦχ. α΄. Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός∙ σ. 13-28: Ὁ κανόνας τῶν ὁσίων Βαρνάβα καὶ Σωφρονίου. Ἀρχ.: Ἀνυμνῆσαι μνήμην τὴν φαιδρὰν τῶν πατέρων. Ἀκρ.: Αἰνῶ δυάδα τῶν ὁσίων πατέρων. Νεόφυτος. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ. Ποιητής: Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης∙ σ. 13-28: Ὁ κανόνας στὸν ὅσιο Χριστόφορο. Ἀρχ.: Χριστοῦ τὸν θεράποντα, τὸν Χριστοφόρον ὑμνήσωμεν. Ἀκρ.: Χριστοφόρον τε Χριστοῦ μου τὸ φορεῖον. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης∙ σ. 21-22: Τὸ συναξάριο τῶν ὁσίων Βαρνάβα καὶ Σωφρονίου. Ἀρχ.: Οὗτοι οἱ τρισόλβιοι, Βαρνάβας φημὶ καὶ Σωφρόνιος∙ σ. 22: Ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τῆς Θεοτόκου διὰ τῆς ἁγίας αὐτῆς εἰκόνος τοῦ Σουμελᾶ. Ἀρχ.: Διηποροῦντο οἱ ὅσιοι πατέρες Βαρνάβας καὶ Σωφρόνιος∙ σ. 22-23: Ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τῆς Θεοτόκου διὰ τῆς ἁγίας αὐτῆς εἰκόνος καὶ τῆς εὑρέσεως τῆς κάρας τοῦ ὁσίου Βαρνάβα. Ἀρχ.: Τῶν τῆς μονῆς πατέρων τῇ τῶν βαρβάρων ἐπιδρομῇ∙ σ. 23: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Χριστοφόρου. Ἀρχ.: Χρόνοις δ’ ὕστερον τῆς μονῆς ταῖς τῶν περιοικούντων.
Τόπος έκδοσης: Λειψία
Συγγραφέας / Ποιητής : Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης Κοσμάς Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 8 χ.ἀ. + 40 + 71 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Παρθένιος Μεταξόπουλος αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Βιλγέλμου Γοττλὼβ Σόμμερ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0079
Φυσικός αριθμός: 000090 Ετος Εκδοσης : 1960
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,42.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησού Χριστού Περιτομή Βασίλειος ο Μέγας
Τίτλος : Ἡ Ἱ. Ἀκολουθία τῆς περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ οὐρανοφάντορος. Ἐν τέλει περιέχεται ὁ Bίος αὐτοῦ. Ἐκδόσεις Φῶς. Ἀθῆναι 1960
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 15-156: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 99-134: Ὁ κανόνας τῆς Περιτομῆς. Ἀρχ.: Ἡ ὀγδοὰς φέρουσα τύπον τοῦ μέλλοντος. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Στέφανος∙ σ. 100-136: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Σοῦ τὴν φωνὴν ἔδει παρῆναι, Βασίλειε. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Ἰωάννης Δαμασκηνός.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Στέφανος Ιωάννης Δαμασκηνός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 190 + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φώς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0080
Φυσικός αριθμός: 000092Ετος Εκδοσης : 1932
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,42-43.
Αγιοι (ή εορτή): Βασίλειος ο εξ Αγκύρας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ ἐξ Ἀγκύρας (ἀνέκδοτος) μετὰ προλεγομένων. Ἐπιμελείᾳ τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων Ἰεζεκιὴλ τοῦ ἀπὸ Βελανιδιᾶς. Τιμᾶται Δρχ. 25. Πρὸς ὄφελος τοῦ ἐν Ρεντίνῃ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φοίνικος», ὁδὸς Σταδίου 44. 1932.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-21: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὤφθης πλατυτέρα οὐρανῶν τὸν μηδαμοῦ. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά∙ σ. 13-21: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Σοῦ τὴν βασίλειον δόξαν, παμβασιλεῦ. Ἀκρ.: Σοῦ τοὺς μεγίστους, μάρτυς, εὐφημῶ πόνους. Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 18-19: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής : Ιεζεκιήλ μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0081
Φυσικός αριθμός: 000093 Ετος Εκδοσης : 1937
Βιβλιογραφία: Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000, 462, 605-6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,43.
Αγιοι (ή εορτή): Βενιαμίν ο Πέρσης, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : «Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη» ἔτος Α΄. ἀριθ. 9. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Βενιαμὶν διακόνου τοῦ Πέρσου. Προσετέθη καὶ ἰαμβικὸς κανὼν εἰς τὸ τέλος εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κ.λ.π. Ἀντιγραφεῖσα ἐξ ἀρχαίου κώδικος τῆς ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει Ἀθῳ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας ὑπὸ τοῦ μοναχοῦ Σπυρίδωνος Λαυριώτου ἰατροῦ. Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ὑπὸ Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Μάϊος 1937. 1937. Ἐκδοτικὸς οἶκος Σωτ. Ν. Σχοινᾶ, ἐν Βόλω.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4-21: Ἡ ἀκολουθία∙ XXXXXXXXXX σ. 14-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Βεβήλοις ἐν χείλεσιν ἀνευφημεῖν σε ἀρχόμενος. Ἀκρ.: Βενιαμὶν κήρυκι ᾆσμα προσφέρω. Ν(ι)κ(ο)δ(ή)μ(ου) (στὴ θ΄ ὠδή). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ XXXXXXXXXX σ. 22-23: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἀοίδιμος Βενιαμὶν ἦτο κατὰ τοὺς χρόνους∙ XXXXXXXXXX σ. 24-29: Ὁ ἰαμβικὸς κανόνας στὴν Ὑπαπαντή. Ἀρχ.: Τύραννον ἰσθμῷ Φαραὼ καταδύσας. Ἀκρ. (διὰ στίχων ἡρωελεγείων πλὴν τῶν εἱρμῶν): Τήμερον ἀθανάτοιο ἐῢς πάϊς ἐκ γενέτοιο εἰς νεὸν ἁγνῇσιν ἵκετο ἐν παλάμαις, ὃν πρέσβυς φρίττων χαίρων τε φέρει κάρτ’ ἦτορ. Ἀλλ’ ἄνα, σῷ δοίοις γ’ ὄλβια ὑμνοπόλῳ. Ἦχ. δ΄. Θείῳ καλυφθεὶς ὁ βραδύγλωσσος γνόφῳ. Ποιητής: Γεράσιμος ἱερομόναχος Ἰωαννούλης ὁ Ζακύνθιος∙ XXXXXXXXXX σ. 30-42: Ἀνέκδοτη ἐκκλησιαστικὴ ποίηση (Λαυρεωτικὸς κῶδιξ Γ 74)∙ XXXXXXXXXX σ. 43-46: Ἀποφθέγματα καὶ λόγοι τοῦ Ἰωσὴφ πρώην Τυρνόβου (Λαυρεωτικὸς κῶδιξ Λ 197).
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης Γεράσιμος Ιωαννούλης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0082
Φυσικός αριθμός: 000094Ετος Εκδοσης : 1744
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 27, 2. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 313. Γ. Λαδᾶς – Α. Χατζηδῆμος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία. Συμβολὴ στὸ δέκατο ὄγδοο αἰῶνα, [Προσθῆκες, διορθώσεις καὶ συμπληρώσεις στὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τῶν Émile Legrand, Louis Petit καὶ Hubert Pernot], Ἀθήνα 1964, ἀρ. 38. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,43-44.
Αγιοι (ή εορτή): Βησσαρίων αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης τοῦ θαυματουργοῦ. Τυπωθεῖσα ἀναλώμασι μὲν τοῦ πανιερωτάτου καὶ θεοπροβλήτου μητροπολίτου Λαρίσσης κυρίου κυρίου Ἰακώβου καὶ τοῦ πανοσιωτάτου ἡγουμένου τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου Δουσίκου κυρίου Ἱεροθέου. Ἐπιμελείᾳ δὲ καὶ ἐπιδιορθώσει τοῦ λογιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Γρηγορίου Μοσχοπολίτου. Ἐν Μοσχοπόλει. 1744. Παρὰ Γρηγορίῳ ἱερομονάχῳ τῷ Κωσταντινίδῃ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4 χ.ἀ.: Μεγαλυνάρια στὸν ἅγιο Βησσαρίωνα καὶ στοὺς τρεῖς ἱεράρχες, Ἀχίλλιο, Οἰκουμένιο καὶ Βησσαρίωνα∙ σ. 4 χ.ἀ.: Ἰαμβικὸ ἐπίγραμμα στὴν κάρα τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος (στ. 4). Ἀρχ.: Λοιμοῦ κάρῳ πάσχουσι σὴν κάραν, πάτερ∙ σ. 4 χ.ἀ.: Μητροφάνους, Κατὰ τῶν ἱεροσύλων Παπιστῶν (στ. 6). Ἀρχ.: Βησσαρίωνος δοσθέοις κλυτὸν δέμας∙ σ. 1-16: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 7-14: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑπῆρξας χωρητικὸς τοῦ Πνεύματος τοῦ θείου. Ἀκρ.: <Ὕμνον παράσχου, Βησσαρίων, σοὶ πλέκειν>. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Παχώμιος <Ρουσάνος>∙ σ. 8-15: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἄνθρωπος μὲν ὁ παρ’ ἡμῶν ὑμνούμενος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 11-12: <Παχωμίου Ῥουσάνου> , Συναξάριο τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Βησσαρίων ἐκ κώμης ἦν∙ σ. 16-28: Ἀναστασίου <Γορδίου> , Παράφραση τοῦ ἀρχικοῦ Ἐγκωμίου τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ὁ μὲν Ζοροβάβελ ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἦταν σπαθάριος.
Τόπος έκδοσης: Μοσχόπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Παχώμιος Ρουσάνος Αναστάσιος Γόρδιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 2 λ. + 4 χ.ἀ. + 28.
Χορηγός έκδοσης : Ιάκωβος μητροπολίτης ΛαρίσηςΙερόθεος ηγούμενος Δουσίκου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γρηγόριος Μοσχοπολίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0083
Φυσικός αριθμός: 000096 Ετος Εκδοσης : 1797
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 28, 4. Γ. Λαδᾶς – Α. Χατζηδῆμος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τῶν ἐτῶν 1796 – 1799, Ἀθήνα 1973, ἀρ. 47. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,44-45.
Αγιοι (ή εορτή): Βησσαρίων αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἡ τὸ πρῶτον μὲν εἰς φῶς φανεῖσα ἐπὶ τοῦ ἀειδίμου αὐθέντου Ἰωάννου Κωνσταντίνου Βασσαράβα βοεβόδα πάσης Οὐγγροβλαχίας· τὸ δεύτερον δὲ ἐπὶ τοῦ ἀειδίμου αὐθέντου καὶ ἡγεμόνος πάσης Οὐγγροβλαχίας, κυρίου κυρίου Ἰωάννου Σκαρλάτου Γίκα Βοεβόδα· τὰ νῦν τὸ τρίτον ἐκδίδεται εἰς τύπον δαπάνῃ καὶ ἀναλώμασι τοῦ εὐγενεστάτου ἄρχοντος κυρίου κυρίου Ἰωάννου Φλωρέσκουλου Μεγάλου Βορνίκου τῆς Βλαχίας. Προστιθέντων ἐν αὐτῇ, τῶν τροπαρίων τῆς Ὑψώσεως, τοῦ Σταυροῦ, τοῦ παρακλητικοῦ κανόνος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος, ψαλλομένου εἰς πᾶσαν ἀνάγκην δεινῶν, ἐπηρείας καὶ λοιμοῦ, καὶ τοῦ ἐγκωμίου πρὸς τὸν ἅγιον, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν τὰ παρὰ τοῦ ἁγίου δειχθέντα θαύματα. Βιέννῃ 1797. Παρὰ Μαρκίδ. Πούλιου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-22: Ἡ ἀκολουθία∙ XXXXXXXXXX σ. 9-20: Ὁ κανόνας στὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀρχ.: Τὸν τύπον πάλαι Μωσῆς τοῦ ἀχράντου πάθους. Ἀκρ.: <Σταυρῷ πεποιθὼς ὕμνον ἐξερεύγομαι>. Ἦχ. πλ. δ΄. Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός∙ XXXXXXXXXX σ. 9-20: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1744)∙ XXXXXXXXXX σ. 10-21: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1744)∙ XXXXXXXXXX σ. 16-17: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1744)∙ XXXXXXXXXX σ. 23-32: Παράφραση τοῦ ἀρχικοῦ Ἐγκωμίου (βλ. ἔκδοση 1744)∙ XXXXXXXXXX σ. 32: Ἰαμβικὸ ἐπίγραμμα στὴν κάρα τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος (βλ. ἔκδοση 1744, σ. 4 χ.ἀ.)∙ XXXXXXXXXX σ. 33-40: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας∙ XXXXXXXXXX σ. 34: Σαμουὴλ Γεωργιάδου, Στίχοι στὸν ἅγιο Βησσαρίωνα (στ. 12),. Ἀρχ.: Νημερτὲς ἦ ἔειπε σουφός τις ἔπος∙ XXXXXXXXXX σ. 35-40: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Βαθυτάτων ἐβλάστησεν ἐκ τῶν λαγόνων. Ἀκρ.: Βησσαρίων, σὲ μέλπει Σαμουὴλ σὸς οἰκέτης. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Σαμουήλ Γεωργιάδης∙ XXXXXXXXXX σ. 41-48: Ἐγκώμιο στὸν ἅγιο Βησσαρίωνα. Ἀρχ.: Τὰ ὄντα τῆς ἀληθείας (ὦ φιλέορτον σύστημα).
Τόπος έκδοσης: Βιέννη
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός Σαμουήλ Γεωργιάδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 8 χ.ἀ. + 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0084
Φυσικός αριθμός: 000097 Ετος Εκδοσης : 1856
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 30, 7. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957, ἀρ. 7101. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,45-46.
Αγιοι (ή εορτή): Βησσαρίων αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης
Τίτλος : Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης τοῦ θαυματουργοῦ καὶ κτίτορος τῆς Ἱερᾶς καὶ περιωνύμου Μονῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῶν Μεγάλων Πυλῶν, τῆς κοινότερον καλουμένης Δουσίκου, ἡ ᾀσματικὴ ἀκολουθία. Σὺν αὐτῇ δὲ καὶ ὁ μετ’ ἐγκωμίου Bίος αὐτοῦ· νεωτέρᾳ φράσει συγγραφείς. Ἐκδοθέντα ἐν τῷ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείῳ, ἔτει 1800, σπουδῇ θερμῇ καὶ ἐπιμελείᾳ τοῦ πανοσιωτάτου ἁγίου ἀρχιμανδρίτου καὶ ἡγουμένου τῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Δουσίκου κυρίου κυρίου Ἱεροθέου καὶ ἀναλώμασι τῶν ὀρθοδόξων καὶ εὐλαβῶν χριστιανῶν. Προσετέθη δὲ τούτοις καὶ εἷς κανὼν παρακλητικὸς εἰς δόξαν τοῦ ἁγίου καὶ εἰς κοινὴν τῶν εὐλαβῶν ὠφέλειαν. Ὕμνους δέδεξο εὐμενῶς τούτους μάκαρ, Βησσαρίων, οὓς σὴ μονὴ σοὶ προσφέρει. Ἐκδίδοται νῦν δαπάνῃ Γεωργίου Δ. Καποτᾶ ἢ Κιρκιβγέτα καὶ τῶν εὐλαβῶν συνδρομητῶν. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βάφα, (παρὰ τῇ ὁδῷ Βύσσῃ ἀριθ. 301.) 1856.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-42: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 25-39: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1744)∙ σ. 26-40: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1744)∙ σ. 34-35: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1744)∙ σ. 43-76: Bίος καὶ ἐγκώμιο. Ἀρχ.: Ἡμέρα πανηγύρεως σήμερον εἰς τὴν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν∙ σ. 76: Ἐπίγραμμα στὸ Διονύσιο Λαρίσσης (στ. 8). Ἀρχ.: Ἑλλὰς ἠγαθέων τροφός, ἡρώων τε σοφῶν τε∙ σ. 77-85: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Νόσῳ συνεχόμενος χαλεπῇ πρὸς σὲ καταφεύγω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰωσὴφ ἀρχιμανδρίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ αρχιμανδρίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 85 + 1 λ. + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Γεώργιος Καποτάς ή Κιρκιβγέτας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βάφα
Επιμελητής-διορθωτής : Ιερόθεος ηγούμενος Δουσίκου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0085
Φυσικός αριθμός: 000098Ετος Εκδοσης : 1897
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 30, 8. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1897.26. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,46.
Αγιοι (ή εορτή): Βησσαρίων αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης τοῦ θαυματουργοῦ καὶ κτίτορος τῆς Ἱερᾶς καὶ περιωνύμου Μονῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῶν Μεγάλων Πυλῶν τῆς κοινότερον καλουμένης Δουσίκου. Ἐκδίδοται νῦν πληρέστερος ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Δημητρίου Γ. Τριανταφυλλίδου Καποτᾶ ἰατροῦ. Ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἐν ἔτει 1759 ὑπὸ Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδου ἐπιδιορθωθείσης ἐκδόσεως, καὶ τῆς ἐν ἔτει 1856 δαπάνῃ Γεωργίου Δ. Καποτᾶ ἀνατυπωθείσης, ἔτι δὲ καὶ τῶν ἐν τῷ Ἱερῷ Κώδικι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δουσίκου ὑπὸ τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς Θεοφάνους Ἀγγελίδου ἀνευρεθέντων σχετικῶν σημειώσεων. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Νέων Ἰδεῶν, ὁδὸς Ἀριστείδου, 6. 1897.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-53: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1856) σ. 54-64: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κηρύξας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ αρχιμανδρίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 84.
Χορηγός έκδοσης : Δημήτριος Τριανταφυλλίδης Καποτάς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νέες Ιδέες
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0086
Φυσικός αριθμός: 000100 Ετος Εκδοσης : 1786
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 31, 1. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 1166. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,46-47.
Αγιοι (ή εορτή): Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Βλασίου ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας. Συλλεχθεῖσα ὑπὸ Στυλιανοῦ ἱερέως Κύτρακα, καὶ ἀφιερωθεῖσα τοῖς τιμιωτάτοις Ἰωάννῃ Λάσκαρει τῷ ἐξοχοτάτῳ ἰατροσοφιστῇ, καὶ Βλασίῳ Παυλούτζῳ χρησιμοτάτῳ ἐπιτρόποις τοῦ ἐν Κερκύρᾳ πανενδόξου ναοῦ τιμωμένου ἐπ’ ὀνόματι τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιότισας, καὶ ἁγίου Βλασίου. ᾳψπς΄. Ἐνετίῃσιν, 1786. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-39: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-35: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὕμνοις τὴν πανάχραντον, πιστοί, Μαρίαν. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾎσμα ἀναπέμψωμεν∙ σ. 9-36: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ὕμνοις τὴν φωσφόρον καὶ σεπτὴν καὶ ἱεράν σου. Ἀκρ.: Ὕμνοις κροτῶ σε, μάρτυς, εὐσεβοφρόνως. Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾎσμα ἀναπέμψωμεν. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 17-30: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 12 + 39 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0087
Φυσικός αριθμός: 000102Ετος Εκδοσης : 1893
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 31, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1893.31. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,47.
Αγιοι (ή εορτή): Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ μαρτύριον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Βλασίου ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας τοῦ θαυματουργοῦ. Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ὑπὸ τῶν Ἀδελφῶν Γ. Ἀθανασιάδου. Τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν Νικολ. Π. Πόγκα καὶ Κων. Κιαπέκου τῶν πρωταιτίων τῆς ποιήσεως ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ ἱεροῦ Βλασίου ἐν τῷ ἐν Κύμῃ ἱερῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων. Ἐν Χαλκίδι, ἐκ τῶν καταστημάτων Ἀδελφῶν Γ. Ἀθανασιάδου. 1893.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-22: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὑμνολογίαις ἱεραῖς ὑμνήσωμεν τὴν πολυύμνητον. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 13-22: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1786)∙ σ. 24-30: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Βλάσιος ὁ ἔνδοξος μάρτυς καὶ πρὶν νὰ μαρτυρήσῃ
Τόπος έκδοσης: Χαλκίδα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 4 χ.ἀ. + 30 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Αθανασιάδου
Επιμελητής-διορθωτής : Νικόλαος ΠόγκαςΚωνσταντίνος Κιαπέκος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0088
Φυσικός αριθμός: 000103 Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 32, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.20. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,47.
Αγιοι (ή εορτή): Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία, πλήρης Bίος καὶ μαρτύριον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Βλασίου ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας τοῦ θαυματουργοῦ. Νεωστὶ τυπωθεῖσα καὶ ἐρανισθεῖσα ἐκ χειρογράφων ἐπιμελείᾳ Κωνσταντίνου Χ. Δουκάκη, τοῦ ἐκ Καλαμῶν τῆς Πελοποννήσου προσκυνητοῦ. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου κυρίου κυρίου Παρθενίου Καστανᾶ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου Βλασίου Καλαβρύτων. Καὶ φροντίδος μετὰ πολλοῦ ζήλου τοῦ πανοσιωτάτου κυρίου Ἀρσενίου Ἀντωνοπούλου ἱερομονάχου. Ἐν Ἀθήναις, Κωνσταν. Χ. Δουκάκης 36 - ὁδὸς Πετράκη – 36, πλησίον τῆς ἀριστερᾶς γωνίας τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Μητροπόλεως. 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-32: Ἡ ἀκολουθία καὶ τὸ μαρτύριο (βλ. ἔκδοση 1893 - PAP-0087)
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης : Κωνσταν. Χ. Δουκάκης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κωνσταν. Χ. Δουκάκης
Επιμελητής-διορθωτής : Αρσένιος Αντωνόπουλος ιερομόναχος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0089
Φυσικός αριθμός: 000104 Ετος Εκδοσης : 1886
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 33. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1886.87. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,48.
Αγιοι (ή εορτή): Βουκόλος επίσκοπος Σμύρνης Πολύκαρπος επίσκοπος Σμύρνης
Τίτλος : Ἀσματικὴ ἀκολουθία τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου ἐπισκόπων Σμύρνης. Σμύρνη, τυπογραφεῖον Ἀμαλθείας. 1886.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-15: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Βουκόλου ἐπισκόπου Σμύρνης (ὄχι κανόνας)∙ σ. 11: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Βουκόλου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος, οὗ τὸ γένος καὶ τὴν πατρίδα∙ σ. 11-13: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ἀρχ.: Ὁ μέγας οὗτος ἱεράρχης καὶ λαμπρὸς τῆς Ἐκκλησίας∙ σ. 17-30: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης (ὄχι κανόνας)∙ σ. 25-27: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου. Ἀρχ.: Ὁ θεῖος οὗτος τῆς Ἐκκλησίας πατὴρ καὶ προφητικός∙ σ. 31: Ἐπισκοπικὸς κατάλογος Σμύρνης.
Τόπος έκδοσης: Σμύρνη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30 + 1 χ.ἀ. + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αμάλθεια
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0090
Φυσικός αριθμός: 000105 Ετος Εκδοσης : 1888
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 85, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1888.29. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 570. Ν. Ν. Δρόσος, Ἁγιορεῖται ὁσιομάρτυρες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀθῆναι 1999,, Ἁγιορεῖται ὁσιομάρτυρες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀθῆναι 1999, σ.122. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,48.
Αγιοι (ή εορτή): Γεδεών ο εν Τυρνάβω
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Γεδεὼν τοῦ νέου, ἀθλήσαντος ἐν Τυρνάβῳ τῆς Θετταλίας κατὰ τὸ 1818, μηνὶ Δεκεμβρίῳ 30. Συνταχθεῖσα ὑπὸ Πολυζώου ἱερέως, τοῦ καὶ ἱεροδιδασκάλου τῆς κωμοπόλεως Μακρυνίτσας. Ἔκδοσις δευτέρα. Ἐτυπώθη δὲ δι’ ἐπιστασίας καὶ δαπάνης τοῦ πανοσιολογιωτάτου κ. Χ. Γαβριὴλ ἱερομονάχου ἁγιορίτου, ἐκ τῆς Μονῆς Καρακάλου, υἱοῦ τοῦ Π. Ἰωάννου, τῆς κωμοπόλεως Μακρυνίτσας ἐκ τῆς Δημητριάδος. Εἰς μνημόσυνον αὐτοῦ καὶ τῶν γονέων. Ἐν Βώλῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Θεσσαλίας». 1888.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-17: Ἡ ἀκολουθία∙ XXXXXXXXXX σ. 5: Ἐπίγραμμα (στ. 21). Ἀρχ.: Γεδεὼν τρισόλβιε ὁσιομάρτυς∙ XXXXXXXXXX σ. 12-16: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἐκ τῶν σκανδάλων τοῦ βίου καὶ τῶν παθῶν. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ XXXXXXXXXX σ. 18-34: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νεοφανὴς ἀστὴρ τοῦ νοητοῦ στερεώματος.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Πολυζώης ιερεύς και διδάσκαλος Μακρυνίτσας
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 34.
Χορηγός έκδοσης : Γαβριήλ ιερομόναχος Καρακαληνός
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Θεσσαλία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'