Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 6
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0101
Φυσικός αριθμός: 000118Ετος Εκδοσης : 1929
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 55.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία
Τίτλος : Bίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίας. Μετὰ καί τινων ἀνεκδότων ἕως τοῦδε θαυμάτων ἐκ τῶν ἀναριθμήτων τῶν ἀεννάως παρ’ αὐτοῦ τελουμένων. 1929.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-10: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 11-18: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1778)∙ σ. 19-22: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1750)∙ σ. 23-61: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1870, σ. 162-211).
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Μητροφάνης Ναύπλιος Κοσμάς Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0102
Φυσικός αριθμός: 000119Ετος Εκδοσης : 1931
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 56.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίᾳ. Ψαλλομένη τῇ 16ῃ Αὐγούστου καὶ τῇ 20ῇ Ὀκτωβρίου. Πασῶν τῶν προτέρων ἐκδόσεων ἐξαντληθεισῶν, ἐκδίδεται νῦν κατὰ κοινὴν παράκλησιν τῶν εὐσεβῶν Κεφαλλήνων. [Προνοίᾳ μὲν καὶ εὐλογίᾳ τοῦ σεβ. μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Δαμασκηνοῦ, δαπάνῃ τε καὶ ὠφελείᾳ τοῦ ἱερατικοῦ ταμείου τῶν ἐνδεῶν ἱερέων Κεφαλληνίας, ἐπιμελείᾳ δὲ καὶ ἐπιστασίᾳ τοῦ αἰδ. οἰκονόμου Γερασίμου Χ. Ποταμιάνου Δ. Θ.]. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Συνοδινοῦ καὶ Καβαλλιεράτου - ὁδὸς Λέκκα 7. 1931.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 8-10: Ὁ Bίος καὶ τὰ κατορθώματα (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 19-38: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 41-83: Ἡ Α΄ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 84-126: Ἡ Β΄ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 127-142: Τὰ ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1778)∙ σ. 143-156: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1778)∙ σ. 157-167: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870).
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Μητροφάνης Ναύπλιος Κοσμάς Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 167 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Δαμασκηνός μητροπολίτης Κεφαλληνίσς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Συνοδινού και Καβαλλιεράτου
Επιμελητής-διορθωτής : Γεράσιμος Ποταμιάνος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0103
Φυσικός αριθμός: 000120Ετος Εκδοσης : 1939
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 56.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία
Τίτλος : Ἱεραὶ ἀκολουθίαι τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ. Μερίμνῃ καὶ ἐπιμελείᾳ τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Γερμανοῦ. Δαπάναις καὶ ἐπ’ ὠφελείᾳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Γερασίμου. Ἐν Ἀθήναις 1939, τυπ. Συνοδινοῦ – Καβαλλιεράτου Λέκκα 7.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 8-10: Ὁ Bίος καὶ τὰ κατορθώματα (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 19- 60: Ἡ Α΄ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 61-104: Ἡ Β΄ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 105-115: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 116: Μητροφάνους, Ἰαμβικοὶ στίχοι (βλ. ἔκδοση 1750)∙ σ. 116-126: Τὰ ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1778)∙ σ. 127-134: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 137-145: Τὰ θαύματα τοῦ ἁγίου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Μητροφάνης Ναύπλιος Κοσμάς Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 145 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Γερμανός μητροπολίτης Κεφαλληνίας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Συνοδινού και Καβαλλιεράτου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0104
Φυσικός αριθμός: 000121Ετος Εκδοσης : 1964
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,56-57.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εκ Λεονταρίου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου καὶ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Λεονταρίου τῆς Πελοποννήσου καταγομένου καὶ ἐν τῇ ἱερᾷ μονῇ Σουρβιᾶς τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Δημητριάδος ἀσκήσαντος καὶ κοιμηθέντος ἐν Κυρίῳ τῷ 1740. Τύποις πρῶτον ἐκδοθεῖσα ἐν Ἰασίῳ τῷ 1820 φιλοτίμῳ δαπάνῃ Γεωργίου Γούστη τοῦ ἐκ Μακρινίτσης. Ἐκδίδεται νῦν ἐκ νέου ἐπιμελείᾳ καὶ φροντίδι τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς γυν. Μονῆς Ἁγίου Γερασίμου. 1964. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Υἱῶν Σωτ. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-17: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Δοξάσας τοῖς μέλεσι τοῖς σοῖς τὸν ὑπὸ πάντων. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος∙ σ. 11-17: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἄνωθεν ἅπαν τοῖς ἀνθρώποις δώρημα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 20-28: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἀνίσως οἱ χειμαζόμενοι καὶ κινδυνεύοντες∙ σ. 29-36: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πολλοῖς παραπτώμασι καὶ δεινοῖς κυκλούμενος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 38-43: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τὴν τῶν ἀγγέλων πολιτείαν μιμησάμενος. Οἶκος: Ἄγγελος ἐν ἀσκήσει ἐν ὑστέροις τοῖς χρόνοις. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0105
Φυσικός αριθμός: 000122Ετος Εκδοσης : 1958
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 571. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 57.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εκ Μεγάλου Χωριού Ευρυτανίας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Γερασίμου τοῦ νέου τοῦ ἐκ Μεγάλου Χωριοῦ Εὐρυτανίας. Συνταχθεῖσα ὑπὸ Κυρίλλου Καστανοφύλλη ἱερομονάχου καὶ Ἀναγνώστου Ἰατρίδου λογιωτάτου. Ψαλλομένη τῇ 3ῃ Ἰουλίου. Ἐκδίδοται τὸ δεύτερον μερίμνῃ τοῦ Συνδέσμου τῶν Μεγαλοχωριτῶν «Ἡ Ἁγία Παρασκευή». Ἐν Ἀθήναις 1958.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-31: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 17-28: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαρὰν ἡ κυήσασα, χαῖρε παρθένε θεόνυμφε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεόδωρος Λάσκαρις∙ σ. 18-28: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Γεραίροντος πόθῳ σου τὴν σεπτήν, Γεράσιμε. Ἀκρ.: Γέρας πρὸς Χριστοῦ τὰ στέφη λήψῃ, μάρτυς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 24: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος ὁσιομάρτυς ὥρμητο ἐκ τῆς ἐπαρχίας Εὐρυτανίας∙ σ. 32-42: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Θεὲ πανοικτίρμων καὶ λυτρωτά, ταῖς τοῦ Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 43-49: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος ὁσιομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Γεράσιμος∙ σ. 50: Κυρίλλου Καστανοφύλλη, Δήλωσις περὶ τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Γερασίμου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεόδωρος Λάσκαρις Κύριλλος Καστανοφύλλης ιερομόναχος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 49 + 2 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0106
Φυσικός αριθμός: 000123Ετος Εκδοσης : 1902
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 98. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 58-59.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Ιορδάνη
Τίτλος : Αἱ παρὰ τὸν Ἰορδάνην λαῦραι Καλαμῶνος καὶ Ἁγίου Γερασίμου καὶ Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ. «Καὶ ἀνέβη Ἰωσὴφ θάψαι τὸν πατέρα αὐτοῦ… καὶ πάντες οἱ παῖδες Φαραώ… καὶ παρεγένοντο εἰς ἅλωνα Ἀτὰδ ὅ ἐστι πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν κοπετὸν μέγαν καὶ ἰσχυρὸν σφόδρα». Γένεσις κ. 50 ἐδάφ. 7-12. «Ἐνταῦθα ἡ ἁγία παρθένος μετὰ τοῦ παιδίου Ἰησοῦ καὶ τοῦ Ἰωσὴφ ἔμειναν ἐπὶ μίαν νύκτα, ὅτε ἀνεχώρουν εἰς τὴν Αἴγυπτον φεύγοντες τὸν Ἡρώδην». Ὁδοιπ. Ρώσσου Δανιήλ. Ὑπὸ Κλεόπα Μ. Κοικυλίδου, ἀρχιδιακόνου καὶ βιβλιοθηκαρίου τοῦ Ἱ. Κοινοῦ τοῦ Π. Τάφου. Κελεύσει τοῦ μακαριωτάτου πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυρίου κυρίου Δαμιανοῦ τοῦ Α΄. Ἐν Ἱεροσολύμοις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Ἱ. Κοινοῦ τοῦ Π. Τάφου. 1902.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-11: Κυρίλλου Σκυθοπολίτου, Bίος καὶ ἄσκηση τοῦ ὁσίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου. Ἀρχ.: Ὁ πεφωτισμένος τε καὶ ἡγιασμένος πατὴρ ἡμῶν (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 693)∙ σ. 12-26: Σωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Bίος καὶ πολιτεία τοῦ ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου. Ἀρχ.: Ἀφηγοῦνται μὲν ἀεὶ τὸ καλὸν καὶ ἐπαινοῦσι (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 694)∙ σ. 27-39: Κωνσταντίνου Ἀκροπολίτου, Λόγος καὶ μερικὴ θαυμάτων διήγηση στὸν ὅσιο Γεράσιμο τὸν Ἰορδανίτη. Ἀρχ.: Καὶ πάλιν ἐκ τῶν Μύρων μύρον ἡδύπνοον (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 696)∙ σ. 40-45: Ἐκ τοῦ βίου τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου περὶ τοῦ ἀββᾶ Γερασίμου. Ἀρχ.: Ἦν δέ τις ἀναχωρητὴς ἐκεῖ μέγας πρὸ μικροῦ∙ σ. 46-53: Ἐκ τῶν τοῦ Ἰωάννου Μόσχου περὶ τῆς Μονῆς τοῦ Καλαμῶνος∙ σ. 53-60: < Ἰωάννου Μόσχου> περὶ τῆς Μονῆς τοῦ ἀββᾶ Γερασίμου∙ σ. 61-72: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Γερασίμου καὶ τῶν ἁγίων Παύλου καὶ Ἰουλιανῆς∙ σ. 63-72: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Γερασίμου. Ἀρχ.: Γέρας ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας τὸ θεῖον. Ἀκρ.: Γερασίμῳ τὸν αἶνον ὡς στέφος πλέκω. <Ἰωσήφ>. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 63-72: Ὁ κανόνας τῶν μαρτύρων. Ἀρχ.: Τοὺς μάρτυρας Χριστοῦ, τὴν τερπνὴν ξυνωρίδα. Ἀκρ.: Τὴν αὐτάδελφον αἰνέσω ξυνωρίδα. Ἰωσήφ. Ἦχ. δ΄. Τριστάτας κραταιούς. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 73-93: Συμεὼν τοῦ Mεταφραστοῦ, Bίος καὶ πολιτεία καὶ ἀγῶνες τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ. Ἀρχ.: Τοὺς εὐλογοῦντάς σε, φησὶ πρὸς τὸν Ἀβραὰμ ὁ Θεὸς (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 464)∙ σ. 94-96: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ (ἐκ τοῦ Συναξαριστοῦ τοῦ Νικοδήμου). Ἀρχ.: Οὗτος εἶχε πατρίδα μὲν τὴν Κόρινθον∙ σ. 97-108: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γερασίμου∙ σ. 101-108: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν φωτισμὸν τὸν τῆς Τριάδος, Γεράσιμε. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί.
Τόπος έκδοσης: Ιερουσαλήμ
Συγγραφέας / Ποιητής : Κύριλλος Σκυθοπολίτης Σωφρόνιος Ιεροσολύμων Κωνσταντίνος Ακροπολίτης Ιωάννης Μόσχος Συμεών Μεταφραστής Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 4 χ.ἀ. + μδ΄ + 108.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Παναγίου Τάφου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0107
Φυσικός αριθμός: 000124Ετος Εκδοσης : 1899
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 88, 6. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1899.30. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 445-6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 59.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ἀξιώσει καὶ θερμῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου. Ψαλλομένη τῇ 23 Ἀπριλίου ὅπου τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Πρὸς εὐχερεστέραν χρῆσιν ψαλλόντων ἐν ταῖς ἱεραῖς ἡμῶν ἐκκλησίαις καὶ πρὸς ψυχικὴν σωτηρίαν χάριν τῆς πρὸς τὸν ἅγιον αὐτοῦ εὐλαβείας. Ἐρανίσθημεν τελείαν τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Μηναίου καὶ τὸν βίον ἐκ τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἐν οἷς προσετέθη καὶ παρακλητικὸς κανὼν τοῦ ἁγίου. Ταῦτα ἐντέλλομαι ἡμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Εἰ ὁ κόσμος ἡμᾶς μισεῖ, γινώσκετε, ὅτι ἐμὲ πρῶτον ἡμῶν μεμίσηκε κτλ. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Ὁ Θεὸς ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων. Ἅγιος ἔσεσθε, ὅτι ἅγιος εἰμὶ ἐγὼ Κύριος. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Καλαράκη 11β - ὁδὸς Ἀριστείδου – 11β. 1899.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-20: Ἡ ἀκολουθία∙ XXXXXXXXXX σ. 8-14: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑπὲρ ἥλιον ἐξήστραψεν ἡ μνήμη σου νῦν. Ἀκρ.: <Ὑμνῶ σε, Γεώργιε, Δαυῒδ ἐκ πόθου∙ δεῖ γὰρ δή>. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Δαυΐδ∙ σ. 8-14: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Θερμοτάτῃ πίστει καὶ στοργῇ. Ἀκρ.: <Θερμὸς πέφυκας, μάρτυς, ὄντως προστάτης>. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 21-37: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Αἱ ἑορταὶ καὶ αἱ πανηγύρεις τῆς Ἐκκλησίας∙ σ. 37-40: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Γεώργιε μάκαρ, ἀγωνισθεὶς τὸν θεῖον ἀγῶνα. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δαυίδ Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40. Στὸ ἔντυπο μετὰ τὴ σ. 40 ἀκολουθοῦν οἱ σ. 25-32 ἀπὸ ἄλλη ἔκδοση.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Καλαράκη
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0108
Φυσικός αριθμός: 000125Ετος Εκδοσης : 1912
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 88, 7. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 446. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 59-60.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ἀξιώσει καὶ θερμῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ὁσίου Μελετίου. Ψαλλομένη τῇ 23 Ἀπριλίου ὁποῦ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Πρὸς εὐχερεστέραν χρῆσιν ψαλλόντων ἐν ταῖς ἱεραῖς ἡμῶν ἐκκλησίαις καὶ πρὸς ψυχικὴν σωτηρίαν χάριν τῆς πρὸς τὸν ἅγιον αὐτοῦ εὐλαβείας. Ἐρανίσθημεν τελείαν τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Μηναίου καὶ τὸν βίον ἐκ τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐν οἷς προσετέθη καὶ παρακλητικὸς κανὼν τοῦ ἁγίου καὶ κδ΄ οἶκοι. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖα τῆς «Ἐφημερίδος τῶν ἐργατῶν», 15 ὁδὸς Πραξιτέλους 15. 1912.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-50: Ἡ ἀκολουθία, τὸ μαρτύριο καὶ ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1899∙ περιέχονται ἐπιπλέον: σ. 38-41: Θαύματα τοῦ ἁγίου∙ σ. 41-42: Περὶ τῆς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους)∙ σ. 42-44: Γεωργίου Βουτέρη, Ὁμιλία στὸν ἅγιο Γεώργιο. Ἀρχ.: Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, εὐσεβές μοι ἀκροατήριον∙ σ. 50-54: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῷ πολυάθλῳ τοῦ Χριστοῦ μεγαλομάρτυρι. Οἶκος: Ἄγγελος ἐν τοῖς ἄθλοις ἀληθῶς ἀνεδείχθης, Γεώργιε.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης Δαυίδ Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 62.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Εφημερίς των Εργατών
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0109
Φυσικός αριθμός: 000127Ετος Εκδοσης : 1921
Βιβλιογραφία: Petit 89, 9. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 449, 582. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 60.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Οἱ κδ΄ οἶκοι εἰς τὸν ἅγιον μεγαλομάρτυρα Γεώργιον τὸν Τροπαιοφόρον. Προσετέθη δὲ παρακλητικὸς κανὼν εἰς τὸν ἅγιον. Χάριν εὐλαβείας ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἱερέως καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργ. Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Προορώμην τοῦ Κυρίου μου διὰ παντός. Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν. Ἅγιε ἔνδοξε τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ στρατηλάτα Γεώργιε, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Α. Διακοπούλου. Ἀθῆναι 1921.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-10: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1912)∙ σ. 11-15: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1899).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δαυίδ Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 17 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Διακοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0110
Φυσικός αριθμός: 000128Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 89, 8. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 446. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 60-61.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ἀξιώσει καὶ θερμῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ψαλλομένη τῇ 3η Νοεμβρίου ὁπότε τελεῖται ἡ μνήμη του. Πρὸς εὐχερεστέραν χρῆσιν τῶν ψαλλόντων ἐν ταῖς ἱεραῖς ἐκκλησίαις καὶ πρὸς ψυχικὴν σωτηρίαν τῶν εὐλαβουμένων τὸν ἅγιον. Ἠρανίσθημεν τελείαν τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Μηναίου καὶ τὸν βίον ἐκ τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐν οἷς προσετέθη καὶ ὁ παρακλητικὸς κανών, τοῦ ἁγίου κδ΄ οἶκοι. Ταῦτα ἐντέλλομαι ἡμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Εἰ ὁ κόσμος ἡμᾶς μισεῖ, γινώσκετε, ὅτι ἐμὲ πρῶτον ἡμῶν μεμίσηκε. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Ὁ Θεὸς ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων. Ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἅγιος εἰμὶ ἐγὼ Κύριος. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν «Τριῶν Ἱεραρχῶν». 6 – Μενάνδρου – 6.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-17: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-15: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαρὰν ἡ κυήσασα, χαῖρε παρθένε θεόνυμφε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεόδωρος Λάσκαρις∙ σ. 9-15: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τὸν νοῦν μου ἐλλάμπρυνον τῇ φωταυγίᾳ. Ἀκρ.: Τῶν λειψάνων σου τὴν κατάθεσιν πλέκω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 17-22: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον, τὸ μαρτύριο καὶ ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1912).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δαυίδ Σεραφείμ Αργυρουπόλεως Θεόδωρος Λάσκαρις
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Τρεῖς Ἱεράρχαι
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0111
Φυσικός αριθμός: 000129Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 572. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 61.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο Νεαπολίτης
Τίτλος : Ὁ Bίος, τὰ θαύματα καὶ ἡ ἀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Νεαπολίτου. Τύποις: Ν. Ἀπατσίδη. Μενάνδρου 4. Ἀθῆναι 1952.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-18: Ὁ Bίος καὶ τὰ θαύματα. Ἀρχ.: Ὁ λαμπρὸς καὶ ἐπιβλητικὸς φωτοστέφανος τῶν μαρτύρων∙ σ. 19-32: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 25-80: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Γαλήνην καὶ φωτισμόν μου αἴτησαι. Ἀκρ.: Γεώργει, Γεώργιε, ἡμῖν τὰ κρείττω. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Απατσίδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0112
Φυσικός αριθμός: 000130Ετος Εκδοσης : 1848
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 86, 2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 4669. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 572. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 61-62.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο Χιοπολίτης
Τίτλος : Ἀκολουθία ᾀσματικὴ καὶ Ἐγκώμιον τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν νεομάρτυρος Γεωργίου Χιοπολίτου τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐν τῇ πόλει τῆς Κυδωνίας μαρτυρήσαντος. Ἐρανισθεῖσα καὶ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Ε. Π. Τυμπαμμπόγλου τοῦ ἐκ Κυδωνίας. Εἰς κοινὴν τῶν μοναχῶν καὶ πάντων τῶν ὀρθοδόξων λαϊκῶν χριστιανῶν ὠφέλειαν. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, ἐκ τῆς τυπογραφ. Ν. Βαρότση (Διευθ. ὑπὸ Δαμιανοῦ Δημητριάδου.). 1848.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 15-88: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 30-83: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τριὰς ἁγία καὶ μονὰς ὑπέρθεε, ἡ φωτουργείας πηγή. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 41-78: Ἐγκώμιο τοῦ νεομάρτυρος. Ἀρχ.: Διπλασία καὶ τετραπλασία εἶναι ἡ ἀγάπη.
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. ιδ΄ + 15-126.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Βαρότσης
Επιμελητής-διορθωτής : Ε. Π. Τυμπαμπόγλου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0113
Φυσικός αριθμός: 000131Ετος Εκδοσης : 1955
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 62.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο Χιοπολίτης
Τίτλος : Γεωργίου Π. Σωτηρίου, Θεολόγου – Καθηγητοῦ, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Ὁ νεομάρτυς ἅγιος Γεώργιος ὁ Χιοπολίτης, πολιοῦχος Κυδωνιῶν, καὶ Δαυῒδ ὁσιομάρτυς ὁ Κυδωνιεύς. Μαρτύρια – Ἀκολουθεῖαι – Εἰκόνες, Σχετικὰ πρὸς τοὺς μάρτυρας ζητήματα. Μυτιλήνη 1955.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-17: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ νεομάρτυρος Γεωργίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος ἀθλητὴς τοῦ Χριστοῦ Γεώργιος∙ σ. 18-33: Ἡ «Κυδωνιακὴ» ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1848)∙ σ. 34-43: Ἡ «Χιακὴ» ἀκολουθία. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 37-42: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Φωτὶ παριστάμενος τῷ ἀνεσπέρῳ. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 46-48: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ὁσιομάρτυρος Δαυΐδ. Ἀρχ.: Δαυῒδ ὁ ὁσιομάρτυς πατρίδα μὲν εἶχε τὴν ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ.
Τόπος έκδοσης: Μυτιλήνη
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικηφόρος Χίος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 50 + 2 χ.ἀ. + 2 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Σωτηρίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0114
Φυσικός αριθμός: 000133Ετος Εκδοσης : 1866
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 90, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1866.16. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 571. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 62-63.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Συντεθεῖσα ὑπὸ φιλοχρίστου Ἰωαννίτου χάριν τῆς πρὸς τὸν ἅγιον αὐτοῦ εὐλαβείας. Ἐκδίδεται δαπάνῃ Νικολάου Παραμυθιώτου. Ἐν Κερκύρᾳ, τυπογραφεῖον Ὁ Κάδμος Νεοφύτου Καραγιάννη. 1866.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-17: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-16: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Νομίμως τὸν ἱερὸν δρόμον τελέσας, μακάριε. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 12-15: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἀείμνηστος νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Γεώργιος∙ σ. 15: Ἐπίγραμμα (στ. 7). Ἀρχ.: Σεπτὸν δέμας μάρτυρος κἂν κεύθεις, τάφε∙ σ. 19-23: Θαύματα τοῦ νεομάρτυρος.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Νικόλαος Παραμυθιώτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ο Κάδμος" Νεοφύτου Καραγιάννη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0115
Φυσικός αριθμός: 000134Ετος Εκδοσης : 1886
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 90, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1886.24. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 571. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 63.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Συντεθεῖσα ὑπὸ φιλοχρίστου Ἰωαννίτου χάριν τῆς πρὸς τὸν ἅγιον αὐτοῦ εὐλαβείας. Ἐκδίδεται δαπάνῃ Νικολάου Παραμυθιώτου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρῆ καὶ Α. Παπαγεωργίου (ὁδὸς Ὀφθαλμιατρείου, οἰκία Δεληγιάννη. 1886.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1866. σ. 3-17: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-16: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Νομίμως τὸν ἱερὸν δρόμον τελέσας, μακάριε. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 12-15: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἀείμνηστος νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Γεώργιος∙ σ. 15: Ἐπίγραμμα (στ. 7). Ἀρχ.: Σεπτὸν δέμας μάρτυρος κἂν κεύθεις, τάφε∙ σ. 19-23: Θαύματα τοῦ νεομάρτυρος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 18 + 1 λ., κολοβό (λείπουν οἱ σ. 20-23)
Χορηγός έκδοσης : Νικόλαος Παραμυθιώτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Θ. Παπαλεξανδρή και Α. Παπαγεωργίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0116
Φυσικός αριθμός: 000135Ετος Εκδοσης : 1898
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 91, 4. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1898.23. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 571. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 63.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Συντεθεῖσα ὑπὸ φιλοχρίστου Ἰωαννίτου χάριν τῆς πρὸς τὸν ἅγιον αὐτοῦ εὐλαβείας. Ἐκδίδεται Εαπάνῃ Νικολάου Παραμυθιώτου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Σπυρίδωνος Κουσουλίνου. Παρὰ τῷ ναῷ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. 1898.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1866.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης : Νικόλαος Παραμυθιώτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σπυρίδ. Κουσουλίνου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0117
Φυσικός αριθμός: 000136Ετος Εκδοσης : 1899
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 200. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1899.32. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 63.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Συντεθεῖσα ὑπὸ φιλοχρίστου Ἰωαννίτου χάριν τῆς πρὸς τὸν ἅγιον αὐτοῦ εὐλαβείας. Ἐκδίδεται δαπάνῃ Χρήστου Ι. Οἰκονόμου (Ἠπειρώτου «χωρίον Γκρισμπάνι»), τυπογραφεῖον Ἰωάννου Ἀθ. Ζαγκλίφα. Ἐν Αἰγίῳ. 1899.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1866 (περιέχει ἐπιπλέον θαύματα, τὰ ὁποῖα προηγοῦνται τῆς ἀκολουθίας).
Τόπος έκδοσης: Αίγιο
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης : Χρήστος Ι. Οικονόμου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννου Ζαγκλίφα
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0118
Φυσικός αριθμός: 000137Ετος Εκδοσης : 1911
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 91, 6. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 571. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 64.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Συντεθεῖσα ὑπὸ φιλοχρίστου Ἰωαννίτου χάριν τῆς πρὸς τὸν ἅγιον αὐτοῦ εὐλαβείας. Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον Ἀνδρέου Β. Πάσχα. 1911.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-16: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1866).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανδρέου Πάσχα
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0119
Φυσικός αριθμός: 000138Ετος Εκδοσης : 1931
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 571. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 64.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων
Τίτλος : Σειρὰ Μαρτυρίων νεοφανῶν μαρτύρων. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, ἐν ᾗ καὶ Bίος τοῦ ἁγίου καὶ τὰ σπουδαιότερα τῶν θαυμάτων αὐτοῦ κατὰ τὰς αὐθεντικωτέρας πηγάς. Ἔκδοσις Μιχ. Ι. Σαλιβέρου. Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον Μιχαὴλ Ι. Σαλιβέρου, 14 – ὁδὸς Σταδίου – 14. 1931.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-38: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1866)∙ σ. 39-43: Θαύματα τοῦ νεομάρτυρος∙ σ. 44-53: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο (κατὰ τὸ Μέγα Συναξαριστή). Ἀρχ.: Οὗτος ὁ εὐλογημένος νέος ἀθλητὴς καὶ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Γεώργιος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 53 + 3 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Μιχαήλ Ι. Σαλίβερου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0121
Φυσικός αριθμός: 000141Ετος Εκδοσης : 1954
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 572. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 64-66.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων
Τίτλος : Δημητρίου Σ. Σαλαμάγκα, Ὁ νεομάρτυρας ἅγιος Γεώργιος Ἰωαννίνων. Συναξάρι. Ἀθήνα 1954.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 130-150: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Χρύσανθος ἱερομόναχος Λαϊνᾶς∙ σ. 131-140: Ὁ κανόνας (παραδίδεται ἐλλιπέστατα). Ἀρχ.: Φέρων ὀνύχων σπαράγματα (γ΄ ᾠδή)∙ σ. 132-140: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ εὐλογημένος νέος ἀθλητὴς καὶ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Γεώργιος∙ σ. 169-179: Χρυσάνθου ἱερομονάχου Λαϊνᾶ, Ἐγκωμιαστικὸς λόγος τοῦ νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Ἀρχ.: Ποῦ εἶσαι, μέγα Βασίλειε, ὁ μέγας καὶ τῷ λόγῳ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Χρύσανθος Λαϊνάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 231 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Δημήτριος Σαλαμάγκας
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0122
Φυσικός αριθμός: 000143Ετος Εκδοσης : 1958
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 66.
Αγιοι (ή εορτή): Γλυκερία μάρτυς
Τίτλος : Ἱερὰ ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ἁγίας ἐνδόξου παρθενομάρτυρος Γλυκερίας, πολιούχου Γαλατσίου Ἀθηνῶν. (Τῆς μνήμης αὑτῆς τελουμένης τὴν 13ην Μαΐου). Μετὰ παραρτήματος ἑνὸς γοητευτικοῦ θρύλου περὶ τῆς εὑρέσεως τῆς ἁγίας καὶ θαυματουργοῦ ἱερᾶς εἰκόνος. Ἐκδίδεται φροντίδι καὶ ἐπιμελείᾳ + Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Κούη, ἱερατικῶς προϊσταμένου ἱ. ναοῦ Ἁγίας Γλυκερίας. «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ» (Ψαλμ. 67, 35). Ἀθήνησι 1958.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-22: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Γνώσεως τῆς θείας τὰς αὐγὰς καταπεμφθῆναί μοι. Ἀκρ.: Γλυκερίαν ἔρεισμα πίστεως μέλπω. Γ. Μ. Μ. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 15-23: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τῶν ἀρετῶν σήμερον καὶ τῶν θαυμάτων αὐτῆς. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 25-26: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Αὐτὴ ἦτο κατὰ τοὺς χρόνους Ἀντωνίνου τοῦ βασιλέως τοῦ εὐσεβοῦς∙ σ. 26-32: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Φωτὸς ἀκηράτου μαρμαρυγαῖς καὶ ταῖς λαμπηδόσι. Ἀκρ.: Φύλαττε ἡμᾶς εὐχαῖς σου, καλλιμάρτυς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 33-40: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῆς παρθενίας τὸν λειμῶνα τὸν μυρίπνοον. Οἶκος: Ἄγγελος ἐν ἀθλήσει ὁραθεῖσα τὴν φύσιν. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 42 + 3 πίν.
Χορηγός έκδοσης : Χρυσόστομος Κούης Αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0123
Φυσικός αριθμός: 000144Ετος Εκδοσης : 1661
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 99, 1. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-septième siècle, t. ΙΙ, Paris 1894, ἀρ. 438. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 66-67.
Αγιοι (ή εορτή): Γοβδελάς μάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γοβδελαᾶ Πέρσου τοῦ πολιάθλου. Ψαλλομένη τῇ κθ́. τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρά τε τοῦ ὁσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις, καὶ λογιωτάτου κυρίου Καλλιοπίου Καλλιέργου τοῦ Κρητός, παρά τε τοῦ εὐλαβεστάτου ἐν ἱερεῦσι κυρίου Ἐμμανουήλου Τζάνε, τοῦ λεγομένου Μπουνιαλῆ, τοῦ εἰκονογράφου, ἐφημερίου ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τῶν Ῥωμαίων τοῦ ἐν κλειναῖς Βενετίαις. Διὰ δαπάνης δὲ καὶ ἀναλωμάτων τοῦ αὐτοῦ ἱερέως, Τζάνε. Τὴν σὴν τελοῦντας ἐκ πόθου μνήμην, μάκαρ ἀθλητὰ μυρίαθλε, φρούρει καὶ σκέπε. Ἐνετίῃσιν, ᾳχξά. Παρὰ Ἀνδρέα τῷ Ἰουλιανῷ. Con licenza de’ superiori, et privilegio.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2 χ.ἀ.: Ἐπίγραμμα (στ. 6). Ἀρχ.: Ἔγρεο Γοβδελαᾶ τύμβοιο παλίμβιος ἔγρου∙ σ. 2 χ.ἀ.: Ἐπίγραμμα (στ. 4). Ἀρχ.: Ἔγρετο Γοβδελαᾶς παλίνορσος Φοῖβος ὑπάρχων∙ σ. 11 χ.ἀ.-12 χ.ἀ.: Ἱλαρίωνος ἱερομονάχου Κιγάλα, Ἐπίγραμμα (στ. 30). Ἀρχ.: Γοβδελάα πολύτλα κλέος ἄφθιτον οὐρανιώνων∙ σ. α΄-μ΄: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. ια΄-λς: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Δοχεῖον τῆς φύσεως τῆς ἀχωρήτου. Ἀκρ.: Δέσποινα, νεῦσον πρὸς λιτὰς Θεοδώρου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Θεόδωρος∙ σ. ια΄-λζ΄: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τὸν Kύριον αἴτησαι, θεόφρον μάρτυς. Ἀκρ.: Τὸν Γοβδελαᾶν εὐφημεῖ Κρὴς Καλλιόπιος. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Καλλιόπιος Καλλιέργης∙ σ. ιβ΄-λη΄: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ἄναρχε Λόγε, χαρακτὴρ ἀῒδιε τοῦ ἀθανάτου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἐμμανουὴλ Τζάνες <Μπουνιαλῆς>∙ σ. κγ΄-λα΄: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Σαβωρίου βασιλέως τῶν Περσῶν.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Καλλιόπιος Καλλιέργης Εμμανουήλ Τζάνες Μπουνιαλής Θεόδωρος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1 χ.ἀ. - 11 χ.ἀ. + α΄ -η΄, ια΄ - ιδ΄, ιζ΄ - μ΄, ἐλλιπὲς (οἱ σ. 11 χ.ἀ.-14 χ.ἀ., θ΄-ι΄, ιε΄-ις΄ ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ χειρόγραφες).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανδρέου Ιουλιανού
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0124
Φυσικός αριθμός: 000146Ετος Εκδοσης : 1784
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 101, 1. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 1143. Α. Παπαδόπουλος – Κεραμεύς, «Βυζαντινὰ Ἀνάλεκτα», Βyzantinische Ζeitschrift 8 (1899), σ. 71-73. Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ θαυματουργοῦ τοῦ Παλαμᾶ, ἥτις ποιηθεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φιλοθέου τοῦ Κοκκίνου, κριτικῶς δὲ ἀποκατασταθεῖσα ὑπὸ τοῦ διακόνου Βασιλείου Ε. Βολουδάκη. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδίδοται πλήρης εἰς τὰς ἐκδόσεις Ἄθως, ἐν Πειραιεῖ 1978, σ. 43-44. Χ. Ἀραμπατζῆς, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου βιβλιογραφικά, Ἔκδοσις «Ἱερὸν Προσκύνημα Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου», Θεσσαλονίκη 1998, ἀρ. Ι.3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 67-68.
Αγιοι (ή εορτή): Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Δημήτριος ο μυροβλύτης, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ὁ Παλαμᾶς ἐκεῖνος, ἤτοι Bίος ἀξιοθαύμαστος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ θαυματουργοῦ, τοὐπίκλην Παλαμᾶ. Συγγραφεὶς μὲν ὑπὸ τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυρίου Φιλοθέου τοῦ Θεσσαλονικέως. Μεταφρασθεὶς δὲ παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις ἐλαχίστου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, τοῦ ἐν τῇ αὐτῇ πόλει ἀναξίως σχολαρχοῦντος. Καὶ δὴ καὶ τύποις ἐκδοθεὶς ἀναλώμασι καὶ φροντίδι τοῦ εὐγενοῦς καὶ φιλοκάλου ἀνδρὸς καὶ τὰ μάλιστα φιλοπάτριδος κυρίου Ἰωάννου Γούτα Καυταντζώλου τοῦ Θεσσαλονικέως. Ἀρχιερατεύοντος τοῦ παναγιωτάτου ἡμῶν δεσπότου κυρίου κυρίου Ἰακώβου Κωνσταντινουπολίτου, τοῦ ἀπὸ Ἱερισοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους. Τοῦ δὲ βίου προτέτακται καὶ ἡ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου συνερανισθεῖσα καὶ συμπληρωθεῖσα, καὶ εἰς ἣν ὁρᾶται τελειότητα ἀχθεῖσα ὑπὸ τοῦ μεταφραστοῦ, μετὰ τῶν ἐπὶ ταύτῃ τριῶν παρακλήσεων, δύω μὲν τοῦ θείου Γρηγορίου, τῆς δὲ τρίτης, τοῦ ἐν μάρτυσι μυροβλύτου καὶ λαμπροῦ Δημητρίου. ‚αψπδ΄. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας. 1784. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Ἰωσήπου Βαουμεϊστέρου, τοῦ νομοδιδασκάλου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1 χ. ἀ: <Ἀθανασίου τοῦ Παρίου>, Ἐπίγραμμα στὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ (στ. 2). Ἀρχ.: Γρηγόριε, Τριάδος φίλε, ὡς εὕροιμί σε πρέσβυν∙ σ. 1 χ. ἀ: Ἐπίγραμμα στὴ Θεσσαλονίκη (στ. 6). Ἀρχ.: Θεσσαλονίκης ἄστυ, Γρηγορίοιο θεόφρονος∙ σ. 1-29: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-26: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Σὺ τῶν χαρισμάτων τῇ πηγῇ καὶ τῇ σοφίᾳ. Ἀκρ.: Στάθμην ἀνυμνῶ δογμάτων τῶν ἐνθέων. Φιλόθεος (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος. Ποιητής: Φιλόθεος Κόκκινος∙ σ. 14-26: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ῥητόρων οἱ ἔνθεοι καὶ θεολόγων οἱ πρόκριτοι. Ἀκρ.: <Γεωργίου (στὰ θεοτοκία)>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεώργιος ∙ σ. 30-43: Ἡ Α΄ «παρακλητικὴ ἀκολουθία». Ἀρχ.: Ὡς ὄργανον θεῖον τοῦ παντουργοῦ, Γρηγόριε. Ἀκρ.: Λείψανα ἀκροστιχίδος <ωψχ…γβα>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 44-50: Ἡ Β΄ «παρακλητικὴ ἀκολουθία». Ἀρχ.: Κατὰ τὸ πλῆθος τῶν πόνων καὶ τῶν ὀδυνῶν. Ἦχ.: Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Μανασσῆς μοναχός∙ σ. 51-60: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Δημήτριο. Ἀρχ.: Ἡ πόλις σου ἅπασα, μεγαλομάρτυς Δημήτριε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 61-215: Φιλοθέου <Κοκκίνου>, Bίος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (παράφραση Ἀθανασίου Παρίου). Ἀρχ.: Γρηγόριος μὲν ὁ μέγας ποιμὴν τῶν Θεσσαλονικέων∙ σ. 239-273: Νείλου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἐγκώμιο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ἀρχ.: Οὐδὲν οὕτως ἐπαχθὲς καὶ πολλῆς καὶ ἀμυθήτου (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 719).
Τόπος έκδοσης: Βιέννη
Συγγραφέας / Ποιητής : Φιλόθεος Κόκκινος Γεώργιος Μανασσής μοναχός Αθανάσιος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ιθ΄ + 1 χ.α. + 273 + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Josef Baumeister
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0125
Φυσικός αριθμός: 000147Ετος Εκδοσης : 1921
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 68-69.
Αγιοι (ή εορτή): Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης
Τίτλος : Ξ. Α. Σιδερίδου, Γενναδίου Σχολαρίου, Κανὼν εἰς Γρηγόριον Παλαμᾶν (Ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ «Γρηγορίου Παλαμᾶ»). Τύποις Ἰωάννου Κουμένου, Λεωφόρος Βασιλεώς Κωνσταντίνου 2. Ἐν Θεσσαλονίκῃ. 1921.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-8: Γενναδίου Σχολαρίου, Κανὼν εἰς Γρηγόριον Παλαμᾶν. Ἀρχ.: Ἡ ἐπὶ σοὶ λάμψασα χάρις τοῦ πνεύματος. Ἀκρ. Ἡ σὴ πόλις στέφει σε τοῖς ὕμνοις, πάτερ. Σχολάριος (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Γεννάδιος Σχολάριος.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεννάδιος Σχολάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 8.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννου Κουμένου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0204
Φυσικός αριθμός: 000237Ετος Εκδοσης : 1899
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 279, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1899.158. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 109.
Αγιοι (ή εορτή): Θεόδωρος ο εν Κυθήροις
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων ἀσκήσαντος. Ἤδη τὸ τρίτον τύποις ἐκδοθεὶς ὑπὸ τοῦ εὐλαβεστάτου καὶ ἀόκνως ἐργασθέντος πρὸς μεγαλειτέραν ἐπικόσμησιν ἐν μέρει τῆς ἁγίας κάρας καὶ τοῦ ὅλου ναοῦ, πρῴην μὲν ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἁγίου Θεοδώρου, νῦν δ’ ἐφημερίου αὐτῆς Δημητρίου Π. Γαλακάτου, ἱερέως. Ἀθῆναι, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἡ «Ὁμόνοια». 1899.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-45: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὅταν οἱ μεγαλόψυχοι ἄνδρες δι’ ἀγάπην τινός (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 2430)∙ σ. 47-74: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 56-72: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑπερφυεῖς τοὺς ἀγῶνας ἐπὶ τῆς γῆς. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 57-72: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τῷ βασιλεῖ παρεστηκὼς τῶν δυνάμεων. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 65-68: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ὁσίοις πατὴρ ἡμῶν Θεόδωρος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 75 + 5 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ομόνοια
Επιμελητής-διορθωτής : Δημήτριος Γαλακάτος ιερέας
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0205
Φυσικός αριθμός: 000239Ετος Εκδοσης : 1881
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 273, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1881. 16. Ν. Τωμαδάκης, «Περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ἑορτῆς εἰς τὸ ἑορτολόγιον», Βυζαντινὰ καὶ Μεταβυζαντινά, τχ. Α΄, ἐν Ἀθήναις 1978, σ. 122-130 [= Χαριστήριον εἰς Ἀναστάσιον Κ. Ὀρλάνδον, Α΄, 1964, σ. 130. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 110.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοκτίστη η Λεσβία
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας ὑπὸ Μελετίου ἱεροδιακόνου Μαυρικίου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Νικολάου Ρουσοπούλου, ὁδὸς Πραξιτέλους ἀριθ. 33. 1881.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-9: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Λέοντος∙ σ. 11-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 18-28: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 19-29: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ὁσίας. Ἀρχ.: Τὸν νοῦν μου καταυγασθῆναι δέομαι. Ἀκρ.: Νικόλαος (στὰ θεοτοκία)∙ Πρωτοπαπᾶς (στὶς ζ΄-θ΄ ὠδές). Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Νικόλαος πρωτοπαπᾶς∙ σ. 19-30: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ὁσίας. Ἀρχ.: Ὡς παρθενίας καθαρὸν κειμήλιον. Ἀκρ.: ᾨδαῖς ἀνυμνῶ τὸν Θεοκτίστης βίον. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος πρωτοπαπάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Ρουσόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής : Μελέτιος Μαυρίκιος ιεροδιάκονος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0206
Φυσικός αριθμός: 000240Ετος Εκδοσης : 1909
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 298, 3. Ν. Τωμαδάκης, «Περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ἑορτῆς εἰς τὸ ἑορτολόγιον», Βυζαντινὰ καὶ Μεταβυζαντινά, τχ. Α΄, ἐν Ἀθήναις 1978, σ. 122-130 [= Χαριστήριον εἰς Ἀναστάσιον Κ. Ὀρλάνδον, Α΄, 1964, σ. 130. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 110.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοκτίστη η Λεσβία
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας. Ἐκδίδοται νῦν τὸ πρῶτον ὑπὸ Νείλου Φουτρίδου ἱερομονάχου. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου. 1909.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-39: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-37: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Δέξαι τὴν δέησιν ταύτην ἐκ ῥυπαρῶν χειλέων. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 16-37: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ὁσίας. Ἀρχ.: Παρισταμένη, ὁσία, ἐν οὐρανοῖς. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 16-38: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ὁσίας. Ἀρχ.: Τριάδος τὴν ἔλλαμψιν εἰσδεδεγμένη. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 23-33: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Εἰκόνες καὶ στῆλαι καὶ ἀνδριάντες διὰ τοῦτο (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1726).
Τόπος έκδοσης: Αλεξάνδρεια
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 45 + 1 λ. + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο Αλεξανδρείας
Επιμελητής-διορθωτής : Νείλος Φουτρίδης ιερομόναχος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0207
Φυσικός αριθμός: 000241Ετος Εκδοσης : 1918
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 274, 2. Ν. Τωμαδάκης, «Περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ἑορτῆς εἰς τὸ ἑορτολόγιον», Βυζαντινὰ καὶ Μεταβυζαντινά, τχ. Α΄, ἐν Ἀθήναις 1978, σ. 122-130 [= Χαριστήριον εἰς Ἀναστάσιον Κ. Ὀρλάνδον, Α΄, 1964, σ. 130. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 110-111.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοκτίστη η Λεσβία
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας. Ψαλλομένη τὴν 9 Νοεμβρίου. Ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-26: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1881∙ μόνο ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου διαφέρει)∙ σ. 10-21: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Σοφίας τὴν ἄβυσσον ἡ τετοκυῖα. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. σ. 27-32: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1888).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος πρωτοπαπάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεώργιος Βουτέρης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0208
Φυσικός αριθμός: 000242Ετος Εκδοσης : 1931
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 111.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοκτίστη η Λεσβία
Τίτλος : Γεωργ. Κ. Ναυπλιώτου, Θεοκτίστη ἡ Λεσβία ποὺ ἁγίασε στὴν Καταπολιανὴ τῆς Πάρου. Ἀφιερωμένο στὴν ἀγαπημένη μου Πάρο. Αὔγουστος 1931. Τυπογραφεῖον «Κυκλαδικόν», Ἡφαίστου 18 – Ἀθῆναι.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 20-23: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Συμεὼν τοῦ Μεταφραστῆ. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος Συμεὼν πατρίδα ἔχων∙ σ. 24-35: Bίος τῆς ὁσίας. Ἀρχ.: Ἡ Θεοκτίστη κατήγετο ἀπὸ ἕνα χωριὸ τῆς Λέσβου∙ σ. 36-47: Bίος τῆς ὁσίας. Ἀρχ.: Εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Λέοντος∙ σ. 48-52: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Αὕτη κατήγετο ἀπὸ τὴν Μυτιλήνην∙ σ. 53-66: Συμεὼν Μεταφραστοῦ, Bίος τῆς ὁσίας (παράφραση Ἀγαπίου <Λάνδου> τοῦ Κρητός). Ἀρχ.: Εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Λέοντος∙ σ. 67-88: Νικήτα Μαγίστρου, Bίος τῆς ὁσίας (παράφραση). Ἀρχ.: Ὅτ’ ἔφθασά ποτε εἰς Πάρον∙ σ. 89-111: Νικήτα Μαγίστρου, Bίος τῆς ὁσίας. Ἀρχ.: Ἐπαινεῖν μὲν τὰ χρηστὰ καὶ τὰ πρὸς ἀρετὴν (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1724)∙ σ. 112-153: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1888).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικήτας ΜάγιστροςΝικόλαος πρωτοπαπάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 230 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κυκλαδικόν
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Ναυπλιώτης
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'