Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 19
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0339
Φυσικός αριθμός: 000384Ετος Εκδοσης : 1893
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1893.32. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 182.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησούς Χριστός
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου εἰς ἐννέα γλώσσας: Ἑλληνικήν, εἰς Ἡρωϊκὸν ἑξάμετρον, εἰς μέτρον Ἰαμβικόν, Ῥωσσικήν, Τουρκικήν, Ἀλβανικήν, Λατινικήν, Ἰταλικήν καὶ Γαλλικήν. Δαπάνῃ Ζωσιμᾶ Ἐσφιγμενίτου. Ἐν Βώλῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Νικολάου Ρουσοπούλου (ἀπέναντι ἁγίου Νικολάου). 1893.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 5-10: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Ἰωάννης Δαμασκηνός.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Δαμασκηνός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Ρουσόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0340
Φυσικός αριθμός: 000385Ετος Εκδοσης : 1911
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 109, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 182-183.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησούς Χριστός
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης εἰς τὴν λαμπρὰν καὶ ἐπίσημον ἑορτὴν τῆς θείας καὶ ἱερᾶς τοῦ Κυρίου Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερομνήμονος καὶ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ψαλλομένη τῇ 6 Αὐγούστου. Οὕτωε ἐστὶν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούεται. Σοὶ εἰσὶν οἱ οὐρανοί, καὶ σοὶ ἐστὶν ἡ γῇ. Ἐν Ἀθήναις. 1911.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-30: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-24: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ῥήματα ζωῆς τοῖς φίλοις Χριστός. Ἦχ. δ΄. Χοροὶ Ἰσραήλ. Ἀκρ.: Χριστὸς ἐνὶ σκοπιῇ σέλας ἄπλετον εἴδεος ἧκε. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός∙ σ. 14-24: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Μωσῆς ἐν θαλάσσῃ προφητικῶς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ἀκρ.: Μωσῆς Θεοῦ πρόσωπον ἐν Θαβὼρ εἶδε. Ποιητής: Ἰωάννης Δαμασκηνός∙ σ. 31-52: Λόγος (Ἐκ τοῦ Θησαυροῦ τοῦ Δαμασκηνοῦ). Ἀρχ.: Πιστεύομεν καὶ ὁμολογοῦμεν ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι φύσει ἀγαθός∙ σ. 52-56: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἰησοῦ γλυκύτατε, τῆς ἐμῆς ψυχῆς τῆς δυστήνου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ἄκρ.: Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Θεὸν σέβω. Σεραφείμ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 57-60: Ἡ ὁμιλία. Ἀρχ.: Ἐν τῇ ἐπισήμῳ ταύτῃ καὶ φαιδρᾷ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός Ιωάννης Δαμασκηνός Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0341
Φυσικός αριθμός: 000388Ετος Εκδοσης : 1922
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 109, 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 183.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησούς Χριστός
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης εἰς τὴν λαμπρὰν καὶ ἐπίσημον ἑορτὴν τῆς θείας καὶ ἱερᾶς τοῦ Κυρίου Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερομνήμονος καὶ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ψαλλομένη τῇ 6 Αὐγούστου. Οὕτωε ἐστὶν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούεται. Σοὶ εἰσὶν οἱ οὐρανοί, καὶ σοὶ ἐστὶν ἡ γῇ. Μεγαλυνάριον: Θέλων ἐπιδεῖξαι τοῖς μαθηταῖς, δύναμιν ἐξ ὕψους, καὶ σοφίαν παρὰ Πατρός ἐν ὄρει ἀνῆλθες, Χριστέ, τῷ Θαβωρίῳ, καὶ λάμψας ὡς Δεσπότης, πάντας ἐφώτισας. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Α. Φρατζεσκάκη καὶ Α. Καϊτατζῆ. 1922.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-26: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1911)∙ σ. 27-29: Ἡ ὁμιλία (βλ. ἔκδοση 1911)∙ σ. 29-37: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἀνύψωσας φύσιν τὴν τῶν βροτῶν. Ἄκρ.: αβγ...χψω. Ἰακώβου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰάκωβος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιάκωβος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Φραντζεσκάκης και Α. Καϊτατζής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ


ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0345
Φυσικός αριθμός: 000392Ετος Εκδοσης : 1962
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 184.
Αγιοι (ή εορτή): Ισαάκ ο Σύρος Εφραίμ ο Σύρος
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Ἰσαὰκ καὶ Ἐφραὶμ τῶν Σύρων. Ψαλλομένη τῇ κή Ἰανουαρίου. Ποιηθεῖσα παρὰ Νήφωνος μοναχοῦ Ἁγιορείτου. Ἐκδίδοται δαπάναις Παύλου μοναχοῦ Χοζεβίτου. Ἰερουσαλὴμ 1962. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 12-27: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἀνευφημῆσαι, Θεοτόκε ἄχραντε, τὰ μεγαλεῖά σου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 12-27: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ. Ἀρχ.: Τριὰς ἁγία καὶ μονὰς ὑπέρθεε, χάριν μοι. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 13-28: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ. Ἀρχ.: Εὐφραντικῇ ἐπομβρίᾳ σῶν προσευχῶν. Ἀκρ.: Ἐφραὶμ γεραίρω τὸν νοητὸν Εὐφράτην. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 18-22: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ. Ἀρχ.: Ἰσαὰκ ὁ ἀείμνηστος, ὁ οὐρανοπολίτης∙ σ. 22-24: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ. Ἀρχ.: Ὁ δὲ πενθικώτατος καὶ κατανυκτικώτατος ὅσιος Ἐφραίμ.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης Νήφων Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 29 + 1 χ.ἀ. + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης : Παύλος μοναχός Χοζεβίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0346
Φυσικός αριθμός: 000393Ετος Εκδοσης : 1920
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 127, 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 184-185.
Αγιοι (ή εορτή): Ισίδωρος ο εν τη Χίω, μάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἰσιδώρου ἀθλήσαντος ἐν Χίω ἐν ἔτει 255 μ. Χ. Ἐρρανισθεῖσα ἐκ τοῦ Νέου Λειμωναρίου, ἐκδοθεῖσα ἐν Σύρῳ τὸ 1913. Νῦν δὲ παρὰ τοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Προσετέθησαν δὲ αἱ καταλασίαι τοῦ Πάσχα, Μεσοπεντηκοστῆς, Ἀναλήψεως καὶ Πεντηκοστῆς ὡς καὶ οἱ πολυέλεοι αὐτῶν, μετὰ πλείστης ἐπιμελείας. Πρὸς χρῆσιν καὶ ψυχικὴν ὠφέλειαν, τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν. Τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάτωσεν ὁ Κύριος. Προωροίμην τὸν Κύριόν μου διὰ παντός. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Δημητρίου Μ. Δελῆ, ὁδὸς Μιλτιάδου ἀριθ. 1. 1920.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-14: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς σαῖς ἱκεσίαις, μάρτυς Χριστοῦ. Ἀκρ.: Τὸν κλεινὸν Ἰσίδωρον ὑμνῶ προφρόνως. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 28-32: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἔνδοξος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἰσίδωρος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δημήτριος Δελής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0347
Φυσικός αριθμός: 000394Ετος Εκδοσης : 1885
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 127. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1885.37. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 185.
Αγιοι (ή εορτή): Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης
Τίτλος : Ἀναπλήρωσις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ τε κατὰ τὴν 4ην Φεβρουαρίου ἑορταζομένου ὁσίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου καὶ τοῦ κατὰ τὴν 14ην τοῦ Μαΐου μάρτυρος Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ. Συντεθεισῶν αἰτήσει τῶν ἐπιτρόπων τοῦ κατὰ τὸν Λυκαβητόν, ἐπ’ ὀνόματι τῶν ἁγίων τιμωμένου ἱεροῦ ναοῦ, ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Ἄρτης Σεραφείμ. Ἐν ἔτει 1885. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον Θ. Παπαλεξανδρῆ καὶ Α. Παπαγεωργίου. 1885.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-15: Ἀναπλήρωση ἀκολουθίας τοῦ ὁσίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου (ὄχι κανόνας). Ποιητής: Σεραφεὶμ μητροπολίτης Ἄρτης∙ σ. 1-14: Ἀναπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ (ὄχι κανόνας). Ποιητής: Σεραφεὶμ μητροπολίτης Ἄρτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Άρτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 15 + 1 λ. + 15 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Θ. Παπαλεξανδρή και Α. Παπαγεωργίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0360
Φυσικός αριθμός: 000410Ετος Εκδοσης : 1974
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 191.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Ρώσσος
Τίτλος : Bίος καὶ ᾀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ νέου ὁμολογητοῦ τοῦ Ῥώσσου, τοῦ ἐν Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἐνασκήσαντος. Ἔκδοσις Ἱεροῦ Προσκυνήματος ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ῥώσου, Προκόπιον Εὐβοίας. 1974.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-19: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1964)∙ σ. 21-40: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 32-38: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἰσχὺν θείαν μοι παράσχου ἐν τῷ λόγῳ. Ἀκρ.: Ἰωάννῃ μέλισμα τῷ ἐκ Ῥωσίας. Γερασίμου. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαναννίτης∙ σ. 36-37: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ θεοφόρος οὗτος ἅγιος καὶ τῆς χάριτος ἐπώνυμος∙ σ. 41-48: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Χαρίτων δοχεῖον τῶν θεϊκῶν, πάτερ. Ἀκρ.: Χάριν νέμοις ἡμῖν, Ἰωάννη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαναννίτης∙ σ. 49-57: Θαύματα τοῦ ἁγίου∙ σ. 58-59: Ἡ μετακομιδὴ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου.
Τόπος έκδοσης: Προκόπι Ευβοίας
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 59 + 5 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιερό Προσκύνημα οσίου Ιωάννου του Ρώσσου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0361
Φυσικός αριθμός: 000411Ετος Εκδοσης : 1799
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 119, 1. Γ. Λαδᾶς – Α. Χατζηδῆμος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τῶν ἐτῶν 1796 – 1799, Ἀθήνα 1973, ἀρ. 156. Α. Παπαδόπουλος – Κεραμεύς, «Βυζαντινὰ Ἀνάλεκτα», Βyzantinische Ζeitschrift 8 (1899), σ. 74-75. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 390, 503-5. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 191-193.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Θεολόγος
Τίτλος : Κανόνες ὀκτόηχοι εἰς τὸν Θεολόγον Ἰωάννην τὸν Εὐαγγελιστήν. Ποίημα τοῦ ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ Ὑμνογράφου. Μεθ’ ὧν προσετέθησαν καὶ ἕτεροι δύω νεωστὶ συντεθέντες παρὰ τοῦ ὁσιωτάτου καὶ ἐλλογιμωτάτου διδασκάλου κυρίου Νικοδίμου τοῦ Ναξίου. Καὶ οἱ κατὰ ἀλφάβητον εἰκοσιτέσσαρες οἶκοι ποίημα τοῦ ἀοιδίμου χαρτοφύλακος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας κυρίου Ἰωάννου τοῦ Εὐγενικοῦ, αὐταδέλφου τοῦ ἁγίου Μάρκου, μητροπολίτου Ἐφέσου. Ἤδη πρῶτον τύποις ἐκδοθέντες ἐπιμελείᾳ μὲν καὶ παρακινήσει τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου κυρίου Θεοδωρίτου. Δαπάνῃ δὲ τοῦ εὐγενεστάτου ἄρχοντος Πιτάρη κυρίου κυρίου Νικολάου, υἱοῦ τοῦ εὐγενεστάτου ἄρχοντος Σερδάρη κυρίου Ἀναστασίου, τῶν ἐξ Ἰωαννίνων. Πρὸς μνημόσυνον αὐτοῦ καὶ ὠφέλειαν πάντων τῶν ἀναγινωσκόντων ὀρθοδόξων, ἐκκλησιαστικῶν τε καὶ λαϊκῶν. Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας. Παρὰ τῷ τυπογράφῳ Βράϊτκόπφ καὶ Ἁιρτελ. ‚αψϞθ΄. 1799.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-64: Κανόνες ὀκτώηχοι. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 1-8: Ὁ Α΄ κανόνας . Ἀρχ.: Βροντήσας τὰ ἄρρητα τῇ οἰκουμένῃ. Ἀκρ.: Βροντῆς δυσωπῶ τὸν γόνον θείοις λόγοις. Ἰωσήφ. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 9-16: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Διὰ παντὸς ἀγγελικαῖς ὁμηγύρεσι. Ἀκρ.: Δέησις αὕτη τῷ μαθητῇ δευτέρᾳ. Ἰωσήφ. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 17-24: Ὁ Γ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν πυρίνην γλῶσσαν, τὸν νοῦν τὸν ἄυλον. Ἀκρ.: Τρίτην δέησιν τήνδε προσδέχου, μάκαρ. Ἰωσήφ. Ἦχ. γ΄. Θαυμαστὸς ὁ Θεός∙ σ. 25-32: Ὁ Δ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὡς μύστην τῆς χάριτος, ὡς μαθητὴν ἀληθέστατον. Ἀκρ.: ᾨδὴ τετάρτη τῷ Θεοῦ πρέπει φίλῳ. Ἰωσήφ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 33-40: Ὁ Ε΄ κανόνας. Ἀρχ.: Πέμπτον σοι τοῦτον ὕμνον προσφέρω. Ἀκρ.: Πέμπτη δέησις τῷ Θεοῦ πρέπει φίλῳ. Ἰωσήφ. Ἦχ.πλ. α΄. Ἵππον καὶ ἀναβάτην∙ σ. 41-48: Ὁ Ϛ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Εἰς τὰ τοῦ πνεύματος βάθη τὸν λογισμόν. Ἀκρ.: Ἕκτην δέησιν τῷ Θεοῦ μύστῃ φέρω. Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 49-56: Ὁ Ζ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τείνας καθάπερ βέλος ὁ δυνατός. Ἀκρ.: Τὴν ἑβδόμην δέησιν , ὦ μάκαρ, δέχου. Ἰωσήφ. Ἦχ. βαρύς. Νεύσει σου πρὸς γεώδη∙ σ. 57-64: Ὁ Η΄ κανόνας. Ἀρχ.: Δεσμεῖν τε καὶ λύειν ἐπὶ τῆς γῆς ἔχων ἐξουσίαν. Ἀκρ.: Δέχου δέησιν ὀγδόην, Θεοῦ φίλε, τοῦ Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 65-72: Νέος κανόνας. Ἀρχ.: Ἀναστάσεως ἡμέρα, εὐσεβείας πιστῶν. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 73-83: Νέος παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἠγαπημένε τῷ Χριστῷ ἀπόστολε καὶ Θεολόγε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 84-96: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τὸν μαθητήν, φίλον Χριστοῦ τὸν ἐπιστήθιον. Οἶκος: Ἄγγελον σόν, ὦ Λόγε, καὶ ἀπόστολον μέγαν. Ποιητής: Ἰωάννης ὁ Εὐγενικός, χαρτοφύλαξ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας
Τόπος έκδοσης: Λειψία
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης Ιωσήφ Υμνογράφος Ιωάννης Ευγενικός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ΙV + 96.
Χορηγός έκδοσης : Νικόλαος Αναστασίου Πιτάρης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Breitkopf & Härtel
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0362
Φυσικός αριθμός: 000412Ετος Εκδοσης : 1888
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 114, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1888.31. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 193.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Δαμασκηνός
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Διασκευασθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου διὰ τὴν ἐπέτειον αὐτοῦ πανήγυριν. Τὰ ἐν αὐτῇ ἐξηγήθησαν ἐκ τῆς ἀρχαίας εἰς τὴν νέαν, ἔτι προσετέθησαν καὶ τὰ διὰ τὴν ἑσπέραν ὁρισθέντα ᾄσματα. Ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ. Κουσουλίνῳ, τυπογραφεῖον βιβλιοπωλεῖον παρὰ τῷ ναῷ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. 1888.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-71: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μὲ σημαδόφωνα (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 72-74: Κ. Σακκελαρίδου, ᾨδὴ στὸ ἅγιο Ἰωάννη τὸ Δαμασκηνὸ (μέλος Γ. Πρωτοψάλτου Ἰωαννίνων)∙ σ. 74-79: Ψαλμὸς μελοποιηθεὶς ὑπὸ Κ. Σακελλαρίδου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 88.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σ. Κουσουλίνος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0363
Φυσικός αριθμός: 000413Ετος Εκδοσης : 1913
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 113, 5. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,193-194.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Πρόδρομος
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἀποτομῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ψαλλομένη τῇ 29 Αὐγούστου. Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργ. Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Προσετέθησαν δὲ οἱ κδ’ οἶκοι καὶ παρακλητικὸς κανών. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Δ. Γ. Εὐστρατίου καὶ Δ. Δελῆ, 8 - ὁδὸς Πραξιτέλους – 8. 1913.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4-40: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-26: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τὸ στόμα μου πλήρωσον γλυκασμοῦ. Ἀκρ.: <Ταύτῃ καὶ ἡ δέησις ὀγδόη πρέπει. Φωτίου>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Φώτιος πατριάρχης∙ σ. 15-27: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ Προδρόμου. Ἀρχ.: Τοὺς ὅρους τῆς φύσεως ὑπερβάς, τῆς δικαιοσύνης. Ἦχ. πλ. δ΄. Τὸν ἀπὸ νηδύος στειρωτικῆς∙ σ. 15-27: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ Προδρόμου. Ἀρχ.: Τὸν ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους μαρτυρηθέντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Τὸν Ἰσραὴλ ἐκ δουλείας∙ σ. 33-35: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε, Πρόδρομε Κυρίου∙ σ. 43-50: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Δεινῶς με χειμάζουσι λογισμοί, πρὸς σὲ καταφεύγω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Διορθωτής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 50-52: Ὁμιλία. Ἀρχ.: Οὐκ ἔξεστιν ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου∙ σ. 52-54: Ὁμιλία στὸν ἅγιο Φανούριο. Ἀρχ.: Εἰς τὸ εὐσεβές μου ἐκκλησίασμα∙ σ. 55-63: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῷ ὑπὲρ πάντας ἀληθῶς ἁγίους μείζονι. Οἶκος: Ἄρχομαί σοι τὸν ὕμνον, θεοΰμνητε μάκαρ∙ σ. 63-65: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ἰωάννης ὁ μέγας Πρόδρομος καὶ Βαπτιστής∙ σ. 65-93: Λόγος (Ἐκ τοῦ Νέου Θησαυροῦ τοῦ Γ. Σουγδουρῆ). Ἀρχ.: Διὰ πέντε αἰτίας ἀγαπῶνται οἱ ἄνθρωποι μεταξύ των.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Φώτιος Πατριάρχης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 96.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δ. Γ. Ευστρατίου και Δημητρίου Δελή
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0364
Φυσικός αριθμός: 000414Ετος Εκδοσης : 1921
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 113, 6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 194.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Πρόδρομος
Τίτλος : Οἱ κδ΄ οἶκοι εἰς τὸν τίμιον καὶ ἔνδοξον Προφήτην καὶ Πρόδρομον Ἰωάννην τὸν Βαπτιστήν. Καὶ παρακλητικὸς κανὼν τοῦ ἁγίου. Πρὸς ὠφέλειαν τῶν εὐλαβῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη (ἱερέως), ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτε ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῶν λαῶν αὐτοῦ. Καὶ σὺ παιδίον προφήτης ὑψίστου κληθείσῃ, προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ. Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου εὐθεῖας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σου, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην. Ἀθῆναι 1921.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ελλιπές (λείπουν σ. 3-18)
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1-2, 19-20, ἐλλιπὲς (λείπουν οἱ σ. 3-18).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0365
Φυσικός αριθμός: 000415Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 113, 7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 194-195.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Πρόδρομος
Τίτλος : Παράκλησις καὶ κδ΄ οἶκοι εἰς τὸν θεῖον Βαπτιστὴν καὶ Πρόδρομον Ἰωάννην. Ἀναγινώσκονται ἑκάστην Τρίτην μὴ ἑορταζομένου ἁγίου. Προσετέθησαν πολυέλεος καὶ σύντομος ὁμιλία. Ἐκδίδεται χάριν εὐλαβείας ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Καὶ σὺ παιδίον, ὑψίστου κληθήσῃ, καὶ προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ. Μεγαλυνάριον τοῦ Προδρόμου. Μείζονα κριθέντα τῶν προφητῶν, σὲ τὸν τῆς ἐρήμου μέγαν ὄντως καθηγητήν, κήρυκα τὸν θεῖον καὶ βαπτιστὴν Κυρίου, τὸν Πρόδρομον τὸν μέγαν πάντες δοξάζομεν. Ἅγιε Ἰωάννη Προφῆτα καὶ Πρόδρομε καὶ Βαπτιστὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. Ἀθῆναι 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-11: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1913)∙ σ. 11-20: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1913)∙ σ. 29-31: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι σὲ μακαριοῦσιν, ὦ Βαπτιστὰ Κυρίου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Φώτιος Πατριάρχης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0366
Φυσικός αριθμός: 000416Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 112, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, ΑΧΡ.465. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 195.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Πρόδρομος
Τίτλος : Χαιρετισμοὶ εἰς τὸν Τίμιον Πρόδρομον Ἰωάννην τὸν Βαπτιστήν. Συνταχθέντα ὑπὸ Χριστοφόρου μοναχοῦ Ἰβηριτοσκητηώτου. Δαπάνῃ Κοσμᾶ μοναχοῦ Ζωγράφου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-14: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1913).
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Φώτιος Πατριάρχης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 14 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης : Κοσμάς μοναχός ζωγράφος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Χριστοφόρος Ιβηριτοσκητιώτης μοναχός
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0367
Φυσικός αριθμός: 000417Ετος Εκδοσης : 1895
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 114. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1895.737. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 195-196.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Τίτλος : Ὁ Bίος, αἱ θλίψεις καὶ ἡ ἐξορία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν μακαριωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κων/λεως τοῦ Χρυσοστόμου καὶ ἡ ἀκολουθία τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ λειψάνου. Ἑορταζομένη κατὰ τὴν 27ην Ἰανουαρίου. Ὑπὸ Ἐμμανουὴλ Λιοδοπούλου, ἱερέως. Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων. Κατὰ Ἰωάν. (ι΄. 1-16.). Ἐκδίδοται δαπάνῃ Εὐαγγ. Γ. Ἀθανασιάδου. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον καὶ βιβλιοπωλεῖον Ἀδελφῶν Ἀθανασιάδου, ὁδὸς Αἰόλου, ὑπὸ τὴν μεγάλην οἰκίαν Μελᾶ. 1895.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-44: Θεοδώρου ἐπισκόπου Τριμυθούντων, Περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς ἐξορίας καὶ τῶν θλίψεων Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀρχ.: Ἀγαπητοί! ἀψευδὴς ὁ Θεὸς ὁ διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 972)∙ σ. 45-72: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 55-68: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαῖρε, κατάρας παλιᾶς ἡ λύτρωσις. Ἀκρ.: Χαίροις, χαρᾶς σκήνωμα, τῆς λύπης λύσις. Ἰωάννου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωάννης Μαυρόπους∙ σ. 55-68: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Πλοῦτον ἐναπέθου σῇ ψυχῇ τὸν θησαυρόν. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾎσμα ἀναπέμψωμεν, λαοί∙ σ. 56-69: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τὸ θεόφθογγον στόμα, τὸ χρυσόφωνον. Ἀκρ.: Τῷ χρυσογλώττῳ τρίτον ἐξᾴδω μέλος. <Ἰώβ>. Ἦχ. γ΄. Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι. Ποιητής: <Ἰώβ>.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Μαυρόπους Ιώβ
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 72.
Χορηγός έκδοσης : Ευάγγελος Αθανασιάδης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Αθανασιάδου
Επιμελητής-διορθωτής : Εμμανουήλ Λιοδόπουλος ιερεύς
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0368
Φυσικός αριθμός: 000418Ετος Εκδοσης : 1937
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 196.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Τίτλος : «Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη» Ἔτος Α΄. Ἀριθ. 7. Κανόνες κατ’ ἦχον εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον, Ποίημα Ἰωάννου μοναχοῦ τοὐπίκλην Μαυρόποδος, ἀρχιεπισκόπου Εὐχαΐτων. Ἐκδίδονται ὑπὸ Σπυρίδωνος Λαυριώτου, ἰατροῦ. Δαπάναις τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Μάρτιος 1937. 1937. Ἐκδοτικὸς οἶκος Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-52: Κανόνες ὀκτώηχοι. Ποιητής: Ἰωάννης Μαυρόπους∙ σ. 7-12: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὕμνοις τὸν ποιμένα τὸν καλὸν καὶ μιμητήν. Ἀκρ.: Ὕμνοις ἀνυμνῶ τὸν καλόν σε ποιμένα. Μοναχὸς Ἰωάννης. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά∙ σ. 12-17: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Λογικῶν χαρίτων ὁ χορός, ὁ τὴν χαριτώνυμον. Ἀκρ.: Λόγοις προσαυδῶ σοι, πάτερ χρυσολόγε. Ἐγὼ Ἰωάννης. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 17-22: Ὁ Γ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τρίφωτον ἑνιαίαν αἴγλην ἄτμητον. Ἀκρ.: Τὸ χρυσορρῆμον ἐν λόγοις μέλπω στόμα. Ὕμνος Ἰωάννου. Ἦχ. γ΄. Χέρσον ἀβυσσοτόκον∙ σ. 22-27: Ὁ Δ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑψόθεν μοι, πάγχρυσε, ὡς ἀετός συγκατάβηθι. Ἀκρ.: Ὑμνῶ λιγυρῶς τὴν μετανοίας λύραν. Μοναχὸς Ἰωάννης. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 27-31: Ὁ Ε΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τέθριππον, χρυσολόγε, ταῖς γενικαῖς ἀρεταῖς. Ἀκρ.: Τὸν κοσμολαμπῆ φωσφόρον μέλπω λόγοις. Ἐγὼ Ἰωάννης. Ἦχ. πλ. α΄. Ἵππον καὶ ἀναβάτην∙ σ. 32-38: Ὁ Ϛ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Στόματι πηλίνῳ καὶ γλώσσῃ γεώδει. Ἀκρ.: Συνώνυμος μέλπει σε τὸ χρυσοῦν στόμα. Οἰκτρὸς μοναχός, οἰκέτης Ἰωάννης. Ἦχ. πλ. β΄. Κύματι θαλάσσης∙ σ. 39-43: Ὁ Ζ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τάγμασιν ἀσωμάτων ὁμοταγὴς χρηματίζων. Ἀκρ.: Τὸ χρυσοφαὲς πατέρων μέλπω κῦδος. Μοναχὸς Ἰωάννης. Ἦχ. βαρύς. Νεύσει σου πρὸς γεώδη∙ σ. 44-52: Ὁ Η΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸ χαριτόπνουν τῆς σοφίας ὄργανον. Ἀκρ.: Τῷ χρυσογλώττῳ πατρὶ καὶ Χρυσοστόμῳ ὕμνος κροτεῖται μακρὸς ἐξ Ἰωάννου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Μαυρόπους
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 54 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής : Σπυρίδων Λαυριώτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0369
Φυσικός αριθμός: 000419Ετος Εκδοσης : 1893
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 117. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1893.33. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 197.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο εκ Μονεμβασίας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ ἐκ Μονεμβασίας καὶ ἐν Λαρίσσῃ κατὰ τὸ χιλιοστὸν ἑπτακοσιοστὸν ἑβδομηκοστὸν τρίτον σωτήριον ἔτος λαμπροφανῶς μαρτυρήσαντος. Συντεθεῖσα παρὰ τοῦ Παναρέτου Ἀγγελοπούλου, ἱεροδιακόνου τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας κ. Χρυσάνθου, ἀφιερωθεῖσα τῇ αὐτοῦ σεβασμιότητι. Θεωρηθεῖσα δὲ παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Ἰωσὴφ ἐν ἔτει ᾳωκ, ἐν Καλαμάτᾳ. Ἐξεδόθη ἐπιμελείᾳ τοῦ ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γαρδικίου. Ἐν Καλάμαις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἰωάν. Πολυμενάκη. 1893.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. γ΄-ς΄: Διάφορες ἐπιστολές∙ σ. 7-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 15-27: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Νεκρώσας τὸ φρόνημα τῆς σαρκός, τὸν νοῦν μου. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 19-25: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νεοφανὴς μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννης.
Τόπος έκδοσης: Καλαμάτα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ς΄ + 7-34.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Πολυμενάκης
Επιμελητής-διορθωτής : Πανάρετος Αγγελόπουλος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0370
Φυσικός αριθμός: 000420Ετος Εκδοσης : 1920
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 203-204. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 197.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο εκ Μονεμβασίας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ ἐκ Μονεμβασίας μέν, ἐν Λαρίσσῃ δὲ κατὰ τὸ 1773 σωτήριον ἔτος μαρτυρήσαντος. Συνταχθεῖσα παρὰ τοῦ Παναρέτου Ἀγγελοπούλου, ἱεροδιακόνου τοῦ σεβ. μητροπολίτου Μονεμβασίας κ. Χρυσάνθου καὶ ἀφιερωθεῖσα τῇ αὐτοῦ σεβασμιότητι, θεωρηθεῖσα δὲ ὑπὸ τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Ἀνδρούσης. (Ἐν ἔτει ᾳωκ). Ἐκδοθεῖσα τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ Π. Γεράκου, Δημάρχου. (Κατ’ ἔγκρισιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου). Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀθανασίου Α. Παπασπύρου. 1920.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1893.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 31 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αθανάσιος Παπασπύρου
Επιμελητής-διορθωτής : Πανάρετος Αγγελόπουλος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0371
Φυσικός αριθμός: 000421Ετος Εκδοσης : 1857
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 116, 3. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 7123. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 197-198.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο ερημίτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ ἐρημίτου, τοῦ συνασκήσαντος ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ μετὰ τῶν ἄλλων συνασκητῶν αὐτοῦ ἐννενήκοντα ἐννέα. Συντεθεῖσα δὲ παρὰ Γεωργίου Βελημᾶ. Καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα, πρῶτον μὲν ἐξεδόθη τῷ 1787 δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις προηγουμένου τῆς ἁγίας Μονῆς Γουβερνέτου, τῆς ἐν τῇ ἐπισκοπῇ τοῦ ἁγίου Κυδωνίας κειμένης, κυρίου Ἰωάσαφ, τοὐπίκλην Καπετανάκη Γαβαλᾶ. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον ἐκδίδοται δαπάνῃ μὲν τοῦ εἰρημένου εὐαγοῦς μοναστηρίου, ζήλῳ δὲ καὶ ἐπιμελείᾳ τοῦ φιλογενεστάτου κυρίου Ἰωσήφ, ἡγουμένου τῆς αὐτῆς μονῆς. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, τύποις Γεωργίου Μελισταγοῦς Μακεδόνος. 1857.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 13-45: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 28-42: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀγγέλων ἰσότιμος γεγονώς. Ἀκρ.: <αβγ…χψω. Μᾶρκος Χαμετῆς>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Μᾶρκος Χαμετῆς∙ σ. 28-43: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀκτῖνά μοι βράβευσον φωτοειδῆ, ἀκατάληπτε. Ἀκρ: <Ἁμαρτωλὸς ἱερομόναχος Γαβριὴλ ὁ Ῥoδίτης>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γαβριὴλ ἱερομόναχος Ροδίτης∙ σ. 34-39: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ὑπῆρχε∙ σ. 46-51: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Μακαρίζομέν σε, Ἰωάννη σοφέ. Ἀκρ.: <Ἀντώνιος ἱερεὺς Γραδωνίγος> (στὴν τρίτη στάση). Ποιητής: Ἀντώνιος ἱερεὺς Γραδωνίγος∙ σ. 51-56: Ἄλλα ἐγκώμια. Ἀρχ.: Βαβαὶ τῶν ἀπείρων καὶ δεινῶν μου κακῶν. Ἀκρ.: Βενέδικτος ἱερομόναχος ὁ Τζανκαρόλος (στὴν πρώτη καὶ δεύτερη στάση), αβγ … χψω (στὴν τρίτη στάση). Ποιητής: Βενέδικτος ἱερομόναχος Τζαγκαρόλος.
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Μάρκος Χαμετής Γαβριήλ Ροδίτης Αντώνιος Γραδωνίγος Βενέδικτος Τζαγκαρόλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ιβ΄ + 13-56 + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης : Ιερά Μονή Γουβερνέτου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Γεώργιος Μελισταγής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βελημάς
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0372
Φυσικός αριθμός: 000423Ετος Εκδοσης : 1922
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 203. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 198
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο ερημίτης
Τίτλος : Ἀκολουθία ἀσματικὴ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν κὺρ Ἰωάννου τοῦ ἐν Κρήτῃ λάμψαντος μετὰ τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Ἐκδοθεῖσα ἐκ χειρογράφου ἀνακαθαρθέντος, διορθωθέντος καὶ εἰς καθαρεύουσαν γλῶσσαν καταγλαϊσθέντος ὑπὸ Ἀνθίμου Λελεδάκι, ἐπισκόπου Κισσάμου καὶ Σελίνου. Ἐν Χανίοις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Θ. καὶ Γ. Φορτσάκι. 1922.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-13: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-11: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἔθελξέ σοι ὁ πόθος ὁ δεσποτικός. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ∙ σ. 13-21: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ἐγεννήθη.
Τόπος έκδοσης: Χανιά
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 27 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Θ. και Γ. Φορτσάκι
Επιμελητής-διορθωτής : Άνθιμος Λελεδάκης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0372B
Φυσικός αριθμός: 000424Ετος Εκδοσης : 1936
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 199.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο ερημίτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν κυρ Ἰωάννου τοῦ ἐν Κρήτῃ ἀσκητικῶς διαλάμψαντος. Συντεθεῖσα ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. 1936. Ἐκδοτικὸς οἶκος Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-22: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-19: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς τῶν χαρίτων αὐγαῖς ἐκ παιδὸς λαμπρύνας. Ἀκρ.: Τῷ χαριτωνύμῳ Ἰωάννῃ αἶνος. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Σταυρὸν χαράξας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 11-20: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Καθάρας τὸν νοῦν μου ὡς ἀγαθός. Ἀκρ.: Κρητῶν εὐφημῶ Ἰωάννην τὸ κλέος. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 23-32: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1922).
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32 + 1 χ.ἀ. +1 λ. + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0373
Φυσικός αριθμός: 000426Ετος Εκδοσης : 1903
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 113- 114. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 199.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Καλοκτένης μητροπολίτης Θηβών
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Καλοκτένους καὶ νέου ἐλεήμονος, μητροπολίτου Θηβῶν καὶ ἐξάρχου πάσης Βοιωτίας. Ψαλλομένη τῇ 29ῃ Ἀπριλίου. Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων. Κατὰ Ἰωάν. (ι΄. 1-16.) Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται. Δαπάνῃ τῶν Ἀδελφῶν Ἀθανασιάδου. Τύποις Ἀδελφῶν Ἀθανασιάδου. Ἐν Χαλκίδι. 1903.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. β΄-ις΄: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὅπως μάθῃ τις τὸν βίον ἀνθρώπου παλαιοτέρας ἐποχῆς∙ σ.1-16: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Πανηγύρως ἡμέρα δεῦτε δράμωμεν νῦν. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα.
Τόπος έκδοσης: Χαλκίδα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 4 χ.ἀ. + ις΄ +16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Αθανασιάδου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0374
Φυσικός αριθμός: 000427Ετος Εκδοσης : 1951
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 578. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 199-200.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο εν Κω
Τίτλος : Μητροπολίτου Κῶ Ἐμμανουήλ, Ἰωάννης ὁ ναύκληρος ὁ ἐν Κῷ μαρτυρήσας (Βιογραφικὴ ὑπόμνησις – Ἱερὰ Ἀκολουθία). Ἐν Ἀθήναις, τύποις Μ. Κωβαίου, Βούλγαρη 3. 1951.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 21-39: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 31-37: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἰσχύν μοι χορήγησον παρὰ Κυρίου. Ἀκρ.: Ἰωάννην μάρτυρα Κῷον κυδαίνω. Γερασίμου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 39 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Μ. Κωβαίος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0375
Φυσικός αριθμός: 000428Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 123, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 200.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης μητροπολίτης Ζιχνών
Τίτλος : Προσκυνητάριον τῆς ἐν Μακεδονίᾳ παρὰ τῇ πόλει Σερρῶν σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου συνταχθὲν παρὰ τοῦ Χριστοφόρου ἱεροδιδασκάλου καὶ ἡγουμένου αὐτῆς. Ἐν Λειψίᾳ. 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 64-70: Ἐγκωμιαστικὸς λόγος στὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Ἀρχ.: Ταῦτα εἶπε περὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου∙ σ. 71-84: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ἰωάννου (πρώην Ἰωακεὶμ μητροπολίτου Ζιχνῶν, κτίτορος τῆς μονῆς). Ποιητής: Μανουὴλ Κορίνθιος∙ σ. 77-83: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑπὸ ἀχλύος πταισμάτων τὸ ὀπτικόν. Ἀκρ.: Ὑμνῶ χαριτώνυμον ὄντως ποιμένα. Μανουήλ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Μανουὴλ Κορίνθιος∙ σ. 79-82: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ θεοφόρος πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ἦτο.
Τόπος έκδοσης: Λειψία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μανουήλ Κορίνθιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 113 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Χριστόφορος ηγούμενος μονής Προδρόμου Σερρών
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0376
Φυσικός αριθμός: 000429Ετος Εκδοσης : 1864
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 125-126. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1864.14. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 200-201.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωσήφ ο ηγιασμένος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωσὴφ ἐκ Κρήτης τοῦ ἡγιασμένου. Ἐν Ζακύνθῳ, ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου «Ἡ Αὐγή», διευθυνομένου ὑπὸ Ν. Κοντόγιωργα. 1864.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-48: Ἡ Α΄ ἀκολουθία (22 Ἰανουαρίου)∙ σ. 16-43: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαῖρε, χαρᾶς πρόξενε, χαῖρε Μαρία πανύμνητε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεώργιος ἱερεὺς Παιδιώτης∙ σ. 17-43: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Ἁγίως τὸν βίον σου ἐν γῇ, παμμάκαρ. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 18-44: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Τῆς οὐρανίου βασιλείας ἄξιος οἰκήτωρ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 28-37: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἰωσήφ∙ σ. 49-65: Ἡ Β΄ ἀκολουθία (29 Αὐγούστου)∙ σ. 54-63: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Πόθῳ τῷ θείῳ πυρωθεὶς ἐτέφρωσας. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 65-75: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἰωσὴφ τρισμάκαρ, νῦν ἐκτενῶς δέησιν προσάγων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 75-84: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Μακαρίζομέν σε, ἱερὲ Ἰωσήφ.
Τόπος έκδοσης: Ζάκυνθος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Πεδιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 84.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Αυγή
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0377
Φυσικός αριθμός: 000430Ετος Εκδοσης : 1957
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 201.
Αγιοι (ή εορτή): Καλλιόπη παρθενομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου παρθενομάρτυρος Καλλιόπης. Ποιηθεῖσα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Προνοίᾳ τοῦ σεβ. μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Ἀμβροσίου. Ἐκδίδοται ἐπιμελείᾳ Ἰωάννου Σπ. Ράμφου π. Θ., πρεσβυτέρου. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐν Ἀθήναις. 1957.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 6-16: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Καμάτων σου, μάρτυς, τὰς ἀμοιβάς. Ἀκρ.: Καλὴ ὤφθης Χριστῷ, Καλλιόπη. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Ιωάννης Ράμφος
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0379
Φυσικός αριθμός: 000432Ετος Εκδοσης : 1782
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 41, 1. S. Salaville – E. Dalleggio, Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs, t. I 1584-1850, Athènes 1958, ἀρ. 17. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 201-202.
Αγιοι (ή εορτή): Κλήμης επίσκοπος Αγκύρας Αγαθάγγελος μάρτυς
Τίτλος : Ροὺχ ἀφιετλιγή. Παχάρι ζουμπιουλναμέ. Γετὶ ταλὶμ μασαχατλαρί, Δαμασκηνὸς κιταπτὰν ταξίμ, βὲ τεφσὶρ ὀλμά. Βὲ Πάτερ ἡμῶν ῥεπανὶ ντοβανὶν τεφσὶρ μεφουμί, βὲ Εὐχολόγιον κιταπτάν, τεφσὶρ ὀλμοὺς Ἰκτιζαλὴ ντοαλέρ, χὲρ Βὲτζχ σσηκλετλὲρ ἰτζήν. Βὲ ταχὶ γιαγμοὺρ ὄλματικ, κουρουλοὺκ ὀλτουκτά, Ῥαχμὲτ γκελμεσινὲ ντοαλέρ, βὲ χαζερὲν ταχὶ χατζετλέρ, τζανὰ Κιφαετλοῦ. Βὲ ἅγιος Κλήμεντος Ἄγκαρα μητροπολουτοῦν νακλιετή. Τεφσὶρ ὀλμούστουρ, Ἀτάλιαλου, Σάπηκα Ἔγκιουρου μητροπολουτοῦ Σεραφεὶμ Ῥοχπαντάν. Τζουμλέϊ ἀλεμίν, μουμιὲν χριστιανλιγὴν κιφαετλιγὴ ἰτζήν, σίμτι ἴλκ ἐββελοῦ, Πασμαϊᾶ Βεριλτεῖ Βενετικτέ, ζήκρ ὀλὰν μητροπολουτοῦν χὰρτζ Μασραφίϊλαν. Ῥουχανὶ τζὰν ἀφιετλιγὴ ἰτζήν, Σεφάγι Τεντιριζλὶκ ἰτζήν, Χέρτουρλλου κιουναχλαρὶν κασααβετλὴ περελερή, βὲ γιαραλαρὴ ἰτζήν. ᾳψπβ΄. Ἐνετίῃσιν, 1782. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori, e privilegio.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 184–191: Τροπάρια στὸν ἑσπερινὸ τῶν ἁγίων Κλήμεντος καὶ Ἀγαθαγγέλου. Ἀρχ.: Τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμά σου τῶν παθῶν καθῃράμενος.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 191 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'