Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 25
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0470
Φυσικός αριθμός: 000532Ετος Εκδοσης : 1804
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 208, 1. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1804.30. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 247-248.
Αγιοι (ή εορτή): Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ κτίτορες Νέας Μονής Χίου
Τίτλος : Ἡ θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Νικήτα, Ἰωάννου καὶ Ἰωσήφ, τῶν κτιτόρων τῆς ἐν Χίῳ σεβασμίας Ἱερᾶς βασιλικῆς τε καὶ σταυροπηγιακῆς Μονῆς, τῆς ἐπιλεγομένης Νέας, τῆς ἐπ’ ὀνόματι τιμωμένης τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἥ τε ἱστορία τῆς μονῆς, καὶ θαύματά τινα παράδοξα παρὰ τῆς Θεομήτορος τελεσθέντα. Τὰ πάντα σχεδιασθέντα καὶ συντεθέντα παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱεροδιακόνοις Νικηφόρου τοῦ Χίου, τοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς Νέας Μονῆς. Καὶ νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα ἀναλώμασι τοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς μονῆς πανοσιωτάτου καὶ τὰ μάλιστα φιλοκάλου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου κυρίου Παϊσίου τοῦ πίκλην Μπαρμπαριᾶ ἵνα διανέμωνται δωρεὰν ὑπὲρ ψυχικῆς αὐτοῦ σωτηρίας. Ἐνετίῃσιν, ᾳωδ́. 1804. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con sovrana approvazione.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. ζ΄-η΄: Ἀφιέρωσις διὰ στίχων πολιτικῶν τῇ ὑπερενδόξῳ δεσποίνῃ καὶ ἀειπαρθένῳ Θεομήτορι (στ. 44). Ἀρχ.: Μετ’ εὐλαβείας ἱερᾶς καὶ πόθου διαπύρου. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 1-45 : Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-31: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν νοῦν μου καταύγασον, Τριὰς ἁγία. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. σ. 14-32: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀπὸ χειλέων ἐναγῶν, πανάγιοι, ὕμνον. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Νικηφόρου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 21-28: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οἱ τρισμακάριοι οὗτοι καὶ θειότατοι πατέρες∙ σ. 35-40: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν Χριστὸν ποθοῦντες εἰλικρινῶς, ὅσιοι πατέρες. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 41-45: Ὁ ἱκετήριος καὶ κατανυκτικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Νῦν πρὸς ὑμᾶς καταφεύγω, δοῦλοι Χριστοῦ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 46-62: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἀγκαλὰ καὶ οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχουσι χρείαν∙ σ. 94-112: Περὶ τῶν παραδόξως γεγονότων θαυμάτων παρὰ τῆς Παναγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἀρχ.: Καθὼς μὲ παράδοξα καὶ ἐξαίσια θαύματα∙ σ. 113-117: Νικολάου Μαλαξοῦ, πρωτοπαπᾶ Ναυπλίου, Διήγηση τοῦ θαύματος τῶν ἁγίων Εὐστρατίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου καὶ Ὀρέστου. Ἀρχ.: Ἐν τῇ νήσῳ τῆς Χίου, μοναστήριον ἱερὸν καὶ περικαλλὲς εἰς τόπον.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικηφόρος Χίος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 λ. + ιη΄+ 118 + 2 λ. + 2 πίν. (πτυσσόμενα χαρακτικὰ ἐκτὸς κειμένου).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0471
Φυσικός αριθμός: 000533Ετος Εκδοσης : 1910
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 208, 2. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 581. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 448, 579-580. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 248.
Αγιοι (ή εορτή): Νικήτας ο Νισύριος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου μετὰ βιογραφικοῦ αὐτοῦ ὑπομνήματος. Ἐκδίδοται ὑπὸ Ἐμμανουὴλ Ι. Καρπαθίου, μαθητοῦ τοῦ Πυθ. Γυμνασίου. Ἐν Σάμῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἰωάννου Δ. Βακιρτζῆ. 1910.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-23: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς εὐπροσδέκτοις ἱκεσίαις, δέσποτα, τοῦ νέου μάρτυρος. Ἦχ. πλ. δ΄ Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 15-22: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Νικήτας ἦτο ἀπὸ τὴν Νίσυρον.
Τόπος έκδοσης: Σάμος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Βακιρτζής
Επιμελητής-διορθωτής : Εμμανουήλ Καρπαθίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0472
Φυσικός αριθμός: 000534Ετος Εκδοσης : 1926
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 297-8. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 248-250.
Αγιοι (ή εορτή): Νικήτας μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Νικήτα. Ρανισθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου πατρὸς ἡμῶν Δημητρίου Γεωργίου Πρωσινοῦ, ἱερέως καὶ Μιχαὴλ Ἐμμ. Πάσσαρη, ἀποβιώσαντος ἐν Κοτσάνοις τὴν 4 Ὀκτωβρίου 1918. Νῦν δὲ ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου καὶ Δημητρ. Ἀναγνώστου Πάσσαρη, ἱεροψάλτου τοῦ ἐν Ἀμοργῷ Βροῦτσι Ἀρκεσίνης ναοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Α. Φραντζεσκάκη καὶ Α. Καϊτατζῆ, ὁδὸς Σατωβριάνδου 4. 1926.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-27: Ὁ κανόνας τοῦ Σταυροῦ. Ἀρχ.: Τὸν τύπον πάλαι Μωσῆς τοῦ ἀχράντου. Ἀκρ.: <Σταυρῷ πεποιθὼς ὕμνον ἐξερεύγομαι>. Ἦχ. πλ. δ΄. Σταυρὸν χαράξας. Ποιητής: <Κοσμᾶς Μελωδός>∙ σ. 14-28: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Νεκρώσας τὸ τῆς σαρκός σου φρόνημα. Ἀκρ.: Νίκης σε μέλπω τὸν φερώνυμον πρόμον. Ἦχ. πλ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 32-34: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἐβλάστησεν ἀπὸ τὸ λαμπρότατον γένος τῶν Γότθων.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο. σ. 35 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Φραντζεσκάκης και Α. Καϊτατζής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης Δημήτριος Πάσσαρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0473
Φυσικός αριθμός: 000535Ετος Εκδοσης : 1955
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 250.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόδημος ο Αγιορείτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν καὶ διδασκάλου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἀνατύπωσις ἀποφάσει Ἱερᾶς Κοινότητος Νο Ζ. 15 – 11 – 1955. Ἐποιήθη ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Ἐκδίδεται ὑπὸ γέροντος Ἀνανίου μοναχοῦ καὶ τῆς συνοδείας τοῦ κελλίου τῶν Σκουρταίων. 1955.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-2: Ἡ Συνοδικὴ πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ ἁγίου Νικοδήμου∙ σ. 3-48: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-43: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαρίτων θησαύρισμα καὶ ἀνεξάντλητον. Ἀκρ.: Χαίροις, τῆς χαρᾶς ἡμῶν αἰτία, κόρη. Γ. Μ. Μ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 20-44: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τριὰς ὁμοούσιε, Πάτερ, Υἱέ, Πνεῦμα ἅγιον. Ἀκρ.: Τὸν ἱερὸν Νικόδημον μέλπω. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 21-45: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τῇ σῇ ἐλλάμψει, φωτοδότα Κύριε, τὸν νοῦν μου. Ἀκρ.: Τὴν Νικοδήμου ἄγαμαι χάριν. Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 34-36: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ θεῖος πατὴρ καὶ μέγας τῆς Ἐκκλησίας∙ σ. 5-22: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἡ ἀρετὴ εἶναι ὄντως μέγα καὶ οὐράνιον πρᾶγμα.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 48 + 5-22 + 2 πίν.
Χορηγός έκδοσης : Ανανίας μοναχός και συνοδία κελλίου Σκουρταίων
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0474
Φυσικός αριθμός: 000536Ετος Εκδοσης : 1958
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 250.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόδημος ο Αγιορείτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἑορταζομένου τῇ ιδ́ Ἰουλίου. Ποίημα Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ «Συμβουλευτικοῦ Ἐγχειριδίου». Ἐγκρίσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 1958. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1955.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 39 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0475
Φυσικός αριθμός: 000538Ετος Εκδοσης : 1859
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 217, 5. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 7906. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 436, 566-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 251.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων
Τίτλος : Ἱεραὶ ἀκολουθίαι τρεῖς εἰς τὴν θαυμάσιον ἀνακομιδὴν καὶ μετακομιδὴν τοῦ πανσέπτου λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου. Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται (Δαβὶδ Ψαλμ. 91.). Ἔκδοσις Β́. Δαπάνη Ν. Α. Πολλάνη. Ἐν Κεφαλληνίᾳ, τυπογραφεῖον Ἡ Κεφαλληνία. 1859.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ.1-25: Μαΐου ι΄. Ἡ ἀκολουθία εἰς τὴν ἐπάνοδον τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου∙ σ. 9-22: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν ἐν ἱεράρχαις θαυματουργὸν ὑμνήσωμεν πάντες. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 10-23: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ποθῶν, ὦ πανάγιε, ἀνευφημῆσαι τὴν πάροδον λειψάνου σου . Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 27: (τίτλος) Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου. Ψαλλομένη ἐν τῇ νήσῳ Κερκύρας, τῇ κ΄. τοῦ Μαΐου μηνὸς, ἐν ᾗ διέβη ἐκεῖθεν τὸ ἅγιον αὐτοῦ λείψανον, καὶ παρὰ τῶν τότε φιλευσεβῶν σεβασμίως ἠσπάσθη. Ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ἡ τῶν Κερκυραίων Πολιτείᾳ τῇ Ἀριστοκρατίᾳ τῶν Ἑνετῶν ἑκοῦσα ἐνεδόθη. Ἀφιερωθεῖσα δὲ τοῖς ἐκλαμπροτάτοις καὶ εὐγενεστάτοις ἀδελφοῖς, κυρίοις κυρίοις Σπυρίδωνι καὶ Ἰωάννῃ Ἀντωνίῳ τοῖς Πατζό παρὰ τοῦ ἐν ἱερεῦσι λογιωτάτου Βίκτωρος Κλαπατζαρᾶ ὑφ’ οὗ καὶ συνετέθη. Ἐνετίῃσι ᾳψιθ΄ σ. 33-47: Ἡ ἀκολουθία ∙ σ. 37-45: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Θαυμάτων τὸ πέλαγος σὺ διαπλεύσας, μακάριε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 42-43: Τὸ ἔμμετρο συναξάριο (στ. 27). Ἀρχ.: Ὁ Νικόλαος θνητὸς ἤχθη Κερκύρᾳ∙ σ. 48-62: Ἑτέρα ἀνωνύμου τινὸς ἀκολουθία εἰς τὴν μετάθεσιν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ (κ΄ Μαΐου)∙ σ. 54-60: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν ῥύπον ἀπόσμηξον τῆς ἐμπαθοῦς διανοίας μου. Ἀκρ.: <Τῶν λειψάνων σου τὴν ἀνεύρεσιν στέφω>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 63-72: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Μακαρίζομέν σε, ἱεράρχα Χριστοῦ, καὶ τελοῦμεν τὴν πανέορτον μνήμην σου, οἱ σῆς χάριτος πλουτοῦντες δωρεῶν. Ποιητής: Γερμανὸς Καροῦσος μοναχός.
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Γερμανός Καρούσος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο , σ. 4 χ.ἀ. + 72.
Χορηγός έκδοσης : Ν. Α. Πολλάνης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Κεφαλληνία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0476
Φυσικός αριθμός: 000539Ετος Εκδοσης : 1861
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 217, 6. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 8524. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 436, 566-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 251-252.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρωνος καὶ Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ. Ἢ ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων του, ἥτις ἑορτάζεται ἐν τῇ 9 ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς Μαΐου. Διορθωθεῖσα καὶ τύποις ἐκδοθεῖσα καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἐλλείποντα προστεθέντα παρὰ Ἀλεξάνδρου Κωνσταντίνου τοῦ Πελοποννησίου. Δαπάνῃ Δαμασκηνοῦ Φωτιάδου, μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κυπαρησίας. Ἐν Τριπόλει, τύποις Ἰωάννου Ἀθανασιάδου. 1861.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-21: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1859, σ. 48-62∙ μὲ πολλὰ διαφορετικὰ τροπάρια)∙ σ. 13-19: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1859, σ. 54-60)∙ σ. 22-29: Ἡ διήγηση περὶ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων. Ἀρχ.: Εἰς τοὺς χρόνους τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως τῶν Ῥωμαίων Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ.
Τόπος έκδοσης: Τρίπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 χ.ἀ. + 29.
Χορηγός έκδοσης : Δαμασκηνός Φωτιάδης μοναχός
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Αθανασιάδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0477
Φυσικός αριθμός: 000540Ετος Εκδοσης : 1871
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 218, 8. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1871.19. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 252.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων
Τίτλος : Ἀκολουθία παρακλήσεως τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ. Συντεθεῖσα ὑπὸ Νικολάου Ἀναγνώστου Καλογέρου. Ἐν Κερκύρᾳ, τυπογραφεῖον «Ἀθηνᾶ» Ἀρσενίου Κάου. 1871.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-16: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Νικόλαε μάκαρ θαυματουργέ, Χριστῷ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικόλαος Καλόγερος.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Καλόγερος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Αθηνά" - Αρσένιος Κάος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0478
Φυσικός αριθμός: 000541Ετος Εκδοσης : 1900
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 218, 9. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1900.50. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 437, 566-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 252-253.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου ἀρχιεπισ. Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ. Ψαλλομένη τὴν 6 Δεκεμβρίου. Προσετέθησαν καὶ ἡ ἀκολουθία τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῆς 9 Μαΐου ψαλλομένης, καθὼς καὶ οἱ 24 οἴκοι καὶ παρακλητικὸς κανὼν τοῦ ἁγίου, ὡς καὶ εὐλογητάρια καὶ μακαρισμοὶ ὑπὸ διαφόρων βιβλίων εὑρισκομένων παρ’ ἐμοῦ. Ὑπὸ Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ἐνταῦθα ναοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Βικεντίου Ἀδαμαντίδου. 1900.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-19: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Σοφίας τὴν ἄβυσσον ἡ τετοκυῖα. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 10-20: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Στεφηφόρος βήματι Χριστοῦ, πάνσοφε. Ἀκρ.: Σοί, Νικόλαε, θεῖον ἐξᾴδω μέλος. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 11-20: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ἀπόρῳ γλώττῃ καὶ χείλεσιν ἐγκώμιον. Ἀκρ.: αβγ … χψω. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται∙ σ. 26-41: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Νικολάου (βλ. ἔκδοση 1861)∙ σ. 29-40: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1861)∙ σ. 32-38: Ἡ διήγηση περὶ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων (βλ. ἔκδοση 1861)∙ σ. 42-46: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς προσευχαῖς σου, ἱερὲ Νικόλαε, ἐκδυσωπῶν. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 47-51: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῷ τῶν Μυρέων ἱεράρχῃ μῦρα βλύζοντι. Οἶκος: Ἄγγελος οὐρανόφρων ἐγνωρίσθης ἐν κόσμῳ. σ. 51-68: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἐπιδέξιον εἶναι, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ χεὶρ τῶν ζωγράφων καὶ ἐπιτήδειον (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1349)∙ σ. 68-72: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Ἀρχ.: Νηστείᾳ καὶ δάκρυσιν ὁ Θεός, Κοσμᾶ. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 72.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Βικεντίου Αδαμαντίδου
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0479
Φυσικός αριθμός: 000542Ετος Εκδοσης : 1920
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 219, 11. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 437, 566-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 253.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας. Ψαλλομένη τὴν 6 Δεκεμβρίου. Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Προωρώμην τὸν Κύριόν μου διὰ παντός. Ἐν Πειραιεῖ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀναστ. Διακοπούλου. 1920.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-33: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 12-23: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 12-23: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 13-24: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 34-39: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 39-45: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 45-61: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 61-62: Ὁμιλία. Ἀρχ.: Χαίρετε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε.
Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης Θεοφάνης Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αναστάσιος Διακόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0480
Φυσικός αριθμός: 000543Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 253-254.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων
Τίτλος : Παράκλησις καὶ οἱ κδ́ οἶκοι εἰς τὸν ἅγιον ἱεράρχην καὶ θαυματουργὸν Νικόλαον ἀρχιεπίσκοπον Μύρων τῆς Λυκίας. Ἐπιμελείᾳ τοῦ αἰδεσιμωτάτου πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἀναγινώσκονται ἑκάστην Πέμπτην ὁμοῦ μὲ τοὺς ἱεροὺς καὶ πνευματοφόρους Ἀποστόλους. Μεγαλυνάριον τοῦ ἁγίου: Ὀρφανῶν προστάτην σε καὶ χηρῶν, πεινώντων τροφέα πενομένων τε πλουτιστήν, αἰχμαλώτων ῥύστην, πλεόντων σε σωτῆρα, κεκτήμεθα, παμμάκαρ σοφὲ Νικόλαε. Ἀθῆναι 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-12: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 12-22: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 29-33: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ μέγας καὶ ἔνδοξος καὶ θαυματουργὸς ἅγιος Νικόλαος ἐγεννήθη εἰς τὰ μέρη τῆς Ἀνατολῆς.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 35.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0481
Φυσικός αριθμός: 000544Ετος Εκδοσης : 1937
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 254.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων
Τίτλος : Παράκλησις καὶ χαιρετισμοὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ. Ἀναγιγνώσκεται ἑκάστην Πέμπτην καὶ ἐν ὥρᾳ κινδύνου. Καὶ μία εὐχὴ τῆς βασκανίας ἀνέκδοτος. Ἐκδότης Νικόλαος Γ. Ροῦσσος, ἀναγνώστης. Σύρος – 1937.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-7: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1900)∙ σ. 8-12: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1900).
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 15.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Ρούσσος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0482
Φυσικός αριθμός: 000546Ετος Εκδοσης : 1954
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 254.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρωνος καὶ Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ. Ἥτις ἑορτάζεται τῇ 9ῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς Μαΐου. Διορθωθεῖσα καὶ τύποις ἐκδοθεῖσα καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἐλλείποντα προστεθέντα παρὰ Ἀλεξάνδρου Κωνσταντίνου τοῦ Πελοποννησίου. Προνοίᾳ Ἀργυρίου Τσικούρη, ἱερέως, ἐφημερίου ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Αἰθαίας. Ἐν Αἰθαίᾳ τῇ 25ῃ Ὀκτωβρίου 1954, τυπογραφεῖον Λεων. Χρονέα, ὁδὸς Ὑπαπαντῆς, Καλᾶμαι.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4-14: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1861)∙ σ. 9-13: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1861)∙ σ. 15-18: Ἡ διήγηση περὶ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων (βλ. ἔκδοση 1861).
Τόπος έκδοσης: Καλαμάτα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 19 + 4 δακτυλογραφημένες.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Λεωνίδας Χρονέας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0483
Φυσικός αριθμός: 000547Ετος Εκδοσης : 1845
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 211, 4. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 4107. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 582. Δ. Σοφιανός, Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουναίνῃ: ἀνέκδοτα ἁγιολογικὰ κείμενα, ἱστορικαὶ εἰδήσεις περὶ τῆς μεσαιωνικῆς Θεσσαλίας (Ι΄ αἰών), Διδακτορικὴ Διατριβή, [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 22], ἐν Ἀθήναις 1972, σ. 58. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 254-255.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εν Βουναίνη
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ νέου, τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν τοῖς Βουνένοις ἀσκήσαντος καὶ ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 720. Παρὰ Ἀκακίου ἱερομονάχου τοῦ Διακρούσση πρῶτον μὲν συντεθεῖσα, ἢ μᾶλλον ἐρανισθεῖσα. Δεύτερον δὲ ὕφει ἑτέρῳ συντεθεῖσα καὶ διορθωθεῖσα παρὰ τοῦ ταπεινοῦ ἐν ἱερομονάχοις Ἰωσὴφ καὶ ἀρχιμανδρίτου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ ἐκ Φουρνᾶς τῶν Ἀγράφων, ἀξιώσει καὶ θερμῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ τιμιωτάτου καὶ λογιωτάτου κυρίου Κωνσταντίνου, υἱοῦ τοῦ μακαρίτου Ἀλεξίου τοῦ ἐκ κώμης Κλειτσοῦ τῶν Ἀγράφων, ἐν ᾗ διατελεῖ πάνσεπτος καὶ ἱερὸς ναὸς αὐτοῦ τοῦ ὁσιομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ Νικολάου. (Ἐκδίδεται τὸ τρίτον ἀξιώσει καὶ θερμῇ ἐπιμελείᾳ) ὑπὸ Ἰωάννου Δημητροπούλου ἐκ χωρίου Κλειτσοῦ τῶν Ἀγράφων τῆς ἐπαρχίας Εὐρυτανίας. Ἐγκρίσει καὶ ἀδείᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἀθήνησιν, τυπογραφεῖον Ἀλεξάνδρου Γκαρπολᾶ (ὁδὸς Θεάτρου ἀριθ. 4.). 1845.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4: Στίχοι στὸν ἅγιο (στ. 5). Ἀρχ.: Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁσιομάρτυς μάκαρ. Ἀκρ.: Ἰωσήφ. Ποιητής: Ἰωσὴφ ὁ ἐκ Φουρνᾶ∙ σ. 5: Στίχοι στὸ συγγραφέα (στ. 8). Ἀρχ.: Ναί, μάρτυς πέλων τοῦ Θεοῦ τῶν ἁπάντων. Ἀκρ.: Νικόλαος. Ποιητής: Ἰωσὴφ ὁ ἐκ Φουρνᾶ∙ σ. 3-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-18: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀμέτοχον ὄντα με σοφίας πάσης καὶ χάριτος. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 21-29: Ὁ Bίος τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ περιφανὴς καὶ ἀήττητος τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης νέος Νικόλαος κατήγετο ἀπὸ τὸ μέρος τῆς Ἀνατολῆς∙ σ. 30-34: Ὁ Bίος τῆς ἁγίας Παρασκευῆς. Ἀρχ.: Αὕτη ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀντωνίνου ἐκ κώμης τινὸς ἐν ὁρίοις τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης (ABibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1420s).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ εκ Φουρνά
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 39.
Χορηγός έκδοσης : Ιωάννης Δημητρόπουλος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αλέξανδρος Γκαρπολάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0484
Φυσικός αριθμός: 000548Ετος Εκδοσης : 1866
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 212, 5. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1866.13. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 582. Δ. Σοφιανός, Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουναίνῃ: ἀνέκδοτα ἁγιολογικὰ κείμενα, ἱστορικαὶ εἰδήσεις περὶ τῆς μεσαιωνικῆς Θεσσαλίας (Ι΄ αἰών), Διδακτορικὴ Διατριβή, [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 22], ἐν Ἀθήναις 1972, σ. 58-59. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 255-256.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εν Βουναίνη
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ νέου, τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν τοῖς Βουνένοις ἀσκήσαντος καὶ ἀθλήσαντος. Τὸ πρῶτον μὲν συντεθεῖσα, ἢ μᾶλλον ἐρανισθεῖσα παρὰ Ἀκακίου ἱερομονάχου. Δεύτερον δὲ ὕφει ἑτέρῳ συντεθεῖσα καὶ διορθωθεῖσα παρὰ τοῦ ταπεινοῦ ἐν ἱερομονάχοις Ἰωσὴφ καὶ ἀρχιμανδρίτου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ ἐκ Φουρνᾶς τῶν Ἀγράφων. Ἀξιώσει καὶ θερμῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ τιμιωτάτου καὶ λογιωτάτου κυρίου Κωνσταντινίδου, υἱοῦ τοῦ μακαρίτου Ἀλεξίου τοῦ ἐκ κώμης Κλειτσοῦ τῶν Ἀγράφων, ἐν ᾗ διατελεῖ πάνσεπτος καὶ ἱερὸς ναὸς αὐτοῦ τοῦ ὁσιομάρτυρος θαυματουργοῦ Νικολάου. Ψαλλομένη τῇ θ́ Μαΐου, ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Ἐκδίδεται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Ἀγαπητοῦ Σ. Ἀγαπητοῦ. Ἐν Πάτραις, ἐκ τῆς τυπογραφίας τοῦ ἐκδότου Α. Σ. Ἀγαπητοῦ. 1866.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4: Στίχοι στὸν ἅγιο (βλ. ἔκδοση 1845)∙ σ. 4: Στίχοι στὸ συγγραφέα (βλ. ἔκδοση 1845)∙ σ. 3-19: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1845)∙ σ. 10-17: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1845)∙ σ. 22-28: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1845).
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ εκ Φουρνά
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 χ.ἀ. + 28 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0485
Φυσικός αριθμός: 000549Ετος Εκδοσης : 1875
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 213, 7. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1875.20. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 582. Δ. Σοφιανός, Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουναίνῃ: ἀνέκδοτα ἁγιολογικὰ κείμενα, ἱστορικαὶ εἰδήσεις περὶ τῆς μεσαιωνικῆς Θεσσαλίας (Ι΄ αἰών), Διδακτορικὴ Διατριβή, [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 22], ἐν Ἀθήναις 1972, σ. 59. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 256.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εν Βουναίνη
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ νέου, τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν τοῖς Βουνένοις ἀσκήσαντος καὶ ἀθλήσαντος. Τὸ πρῶτον μὲν συντεθεῖσα, ἢ μᾶλλον ἐρανισθεῖσα παρὰ Ἀκακίου ἱερομονάχου. Δεύτερον δὲ ὕφει ἑτέρῳ συντεθεῖσα καὶ διορθωθεῖσα παρὰ τοῦ ταπεινοῦ ἐν ἱερομονάχοις Ἰωσὴφ καὶ ἀρχιμανδρίτου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ ἐκ Φουρνᾶς τῶν Ἀγράφων. Ἀξιώσει καὶ θερμῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ τιμιωτάτου καὶ λογιωτάτου κυρίου Κωνσταντινίδου, υἱοῦ τοῦ μακαρίτου Ἀλεξίου τοῦ ἐκ κώμης Κλειτζοῦ τῶν Ἀγράφων, ἐν ᾗ διατελεῖ πάνσεπτος καὶ ἱερὸς ναὸς αὐτοῦ τοῦ ὁσιομάρτυρος θαυματουργοῦ Νικολάου. Ψαλλομένη τῇ θ́ Μαΐου, ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Ἐν Πάτραις, βιβλιοπωλεῖον «Ὁ Κάδμος» Β. Π. Σεκοπούλου (ὁδὸς Μαιζῶνος παρὰ τῇ Εὐαγγελιστρίᾳ). 1875.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1866.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ εκ Φουρνά
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 28.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0486
Φυσικός αριθμός: 000550Ετος Εκδοσης : 1905
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 213, 8. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 582. Δ. Σοφιανός, Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουναίνῃ: ἀνέκδοτα ἁγιολογικὰ κείμενα, ἱστορικαὶ εἰδήσεις περὶ τῆς μεσαιωνικῆς Θεσσαλίας (Ι΄ αἰών), Διδακτορικὴ Διατριβή, [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 22], ἐν Ἀθήναις 1972, σ. 59. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 256-257.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εν Βουναίνη
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ νέου, τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν τοῖς Βουνένοις ἀσκήσαντος καὶ ἀθλήσαντος. Τὸ πρῶτον μὲν συντεθεῖσα, ἢ μᾶλλον ἐρανισθεῖσα παρὰ Ἀκακίου ἱερομονάχου. Δεύτερον δὲ ὕφει ἑτέρῳ συντεθεῖσα καὶ διορθωθεῖσα παρὰ τοῦ ταπεινοῦ ἐν ἱερομονάχοις Ἰωσὴφ καὶ ἀρχιμανδρίτου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ ἐκ Φουρνᾶς τῶν Ἀγράφων. Ἀξιώσει καὶ θερμῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ τιμιωτάτου καὶ λογιωτάτου κυρίου Κωνσταντινίδου, υἱοῦ τοῦ μακαρίου Ἀλεξίου τοῦ ἐκ κώμης Κλειτζοῦ τῶν Ἀγράφων, ἐν ᾗ διατελεῖ πάνσεπτος καὶ ἱερὸς ναὸς αὐτοῦ τοῦ ὁσιομάρτυρος θαυματουργοῦ Νικολάου. Ψαλλομένη τῇ θ́ Μαΐου, ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Ἐν Πάτραις, βιβλιοπωλεῖον καὶ χαρτοπωλεῖον Ἀνδρ. Β. Πάσχα. 1905.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1875.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ εκ Φουρνά
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 27.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0487
Φυσικός αριθμός: 000551Ετος Εκδοσης : 1906
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 213, 9. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 582. Δ. Σοφιανός, Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουναίνῃ: ἀνέκδοτα ἁγιολογικὰ κείμενα, ἱστορικαὶ εἰδήσεις περὶ τῆς μεσαιωνικῆς Θεσσαλίας (Ι΄ αἰών), Διδακτορικὴ Διατριβή, [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 22], ἐν Ἀθήναις 1972, σ. 59. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 257.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εν Βουναίνη
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ νέου, τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν τοῖς Βουνένοις ἀσκήσαντος καὶ ἀθλήσαντος. Τὸ πρῶτον μὲν συντεθεῖσα, ἢ μᾶλλον ἐρανισθεῖσα παρὰ Ἀκακίου ἱερομονάχου. Δεύτερον δὲ ὕφει ἑτέρῳ συντεθεῖσα καὶ διορθωθεῖσα παρὰ τοῦ ταπεινοῦ ἐν ἱερομονάχοις Ἰωσὴφ καὶ ἀρχιμανδρίτου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ ἐκ Φουρνᾶς τῶν Ἀγράφων. Ἀξιώσει καὶ θερμῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ τιμιωτάτου καὶ λογιωτάτου κυρίου Κωνσταντινίδου, υἱοῦ τοῦ μακαρίτου Ἀλεξίου τοῦ ἐκ κώμης Κλειτζοῦ τῶν Ἀγράφων, ἐν ᾗ διατελεῖ πάνσεπτος καὶ ἱερὸς ναὸς αὐτοῦ τοῦ ὁσιομάρτυρος θαυματουργοῦ Νικολάου. Ψαλλομένη τῇ θ́ Μαΐου, ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Ἐν Τριπόλει, τυπογραφεῖον καὶ βιβλιοπωλεῖον Ἰω. Ἀσημακοπούλου καὶ Ἰω. Σαλαπάτα. 1906.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1905.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ εκ Φουρνά
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8o, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0488
Φυσικός αριθμός: 000552Ετος Εκδοσης : 1927
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 257-258.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εν Βουναίνη
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ νέου, τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν τοῖς Βουνένοις ἀσκήσαντος καὶ ἀθλήσαντος. Συντεθεῖσα παρὰ Ἀβερκίου ἱερομονάχου. Ἀξιώσει καὶ θερμῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἱερέως καὶ πνευματικοῦ πατρός, ἐφημερίου τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου Γεωργίου Α. Βουτέρη, προσκυνητοῦ. Ψαλλομένη τὴν θ́ Μαΐου, ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη του. Εἰς ἀσυνέτου ψυχὴν Θεὸς οὐκ εἰσελεύσεται, ἐὰν καὶ εἰσελεύσεται, ταχέως ἐξελεύσεται. Στίχοι. Τὴν ἀνδρείαν οἱ Ὀθωμανοί· τὴν σοφίαν οἱ Εὐρωπαῖοι· τὸν πλοῦτον οἱ Ἑβραῖοι καὶ Ἀρμένιοι, καὶ οἱ Ἕλληνες τὸν ἐγωϊσμὸν καὶ ὑπερηφάνειαν. Ἀθῆναι 1927.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 27-30: Ὁμιλία. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἔνδοξος καὶ περιφανὴς στρατιώτης τοῦ Κυρίου ἅγιος Νικόλαος ἦτο ἀπὸ τῆς Ἀνατολῆς τὸ μέρος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ εκ Φουρνά
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0489
Φυσικός αριθμός: 000553Ετος Εκδοσης : 1930
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 109-110. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 582. Δ. Σοφιανός, Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουναίνῃ: ἀνέκδοτα ἁγιολογικὰ κείμενα, ἱστορικαὶ εἰδήσεις περὶ τῆς μεσαιωνικῆς Θεσσαλίας (Ι΄ αἰών), Διδακτορικὴ Διατριβή, [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 22], ἐν Ἀθήναις 1972, σ. 59. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 258.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εν Βουναίνη
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ νέου τοῦ ἐν Βουνένοις τῆς Θεσσαλίας ἀσκήσαντος καὶ ἀθλήσαντος. Μετὰ προλεγομένων ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων Ἰεζεκιὴλ τοῦ ἀπὸ Βελανιδιᾶς. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φοίνικος» ὁδὸς Σταδίου 44. 1930.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-15: Ἰεζεκιὴλ Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων, Προλεγόμενα∙ σ. 16-46: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Bίος (Ανατύπωση έκδοσης 1791).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ εκ Φουρνά
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46 + 1 χ.ἀ. + 3 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0490
Φυσικός αριθμός: 000554Ετος Εκδοσης : 1960
Βιβλιογραφία: Δ. Σοφιανός, Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουναίνῃ: ἀνέκδοτα ἁγιολογικὰ κείμενα, ἱστορικαὶ εἰδήσεις περὶ τῆς μεσαιωνικῆς Θεσσαλίας (Ι΄ αἰών), Διδακτορικὴ Διατριβή, [Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 22], ἐν Ἀθήναις 1972, σ. 59. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 258.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εν Βουναίνη
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ νέου, τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν τοῖς Βουνένοις ἀσκήσαντος καὶ ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 720. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τυπογραφεῖον ἀδελφῶν Ἀθ. Ἀνδρέου, Κύπρου 107 – Τηλ. 66 – 34. Λάρισα. σ. 2: 22 Μαρτίου 1960 (ἔγκριση τῆς Ἀκολουθίας).
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1845.
Τόπος έκδοσης: Λάρισα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ εκ Φουρνά
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αθανάσιος Ανδρέου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0491
Φυσικός αριθμός: 000555Ετος Εκδοσης : 1923
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 215, 2. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 582. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 451, 584. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 258-259.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εκ Καρπενησίου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Νικολάου τοῦ Καρπενησιώτου μαρτυρήσαντος ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸ ἔτος 1672, τὴν 23 Σεπτεμβρίου. Ἐκδίδεται ὑπὸ τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου Κωνσταντίου Παπαδημητρίου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Προυσσοῦ τῆς Εὐρυτανίας. Μεγαλυνάριον: Ἔθελξέ σοι πόθος ὁ τοῦ Χριστοῦ , Νικόλαε μάρτυς, τὴν καρδίαν καὶ τὴν ψυχήν, διὸ τοῖς τυράννοις παρέδωκας τὸ σῶμα ὑπὲρ Χριστοῦ τιθῆναι, ὃν καὶ ἐκήρυξας. Ἐν Ἀθήναις 1923.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Πῶς κατ’ ἀξίαν ἐπαινέσω, ἅγιε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 20-29: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ἐπειδὴ καὶ τώρα ἐν τῇ παρούσῃ ταύτῃ δυστυχεστάτῃ γενεᾷ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης : Κωνστάντιος Παπαδημητρίου ηγούμενος Προυσσού
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0492
Φυσικός αριθμός: 000556Ετος Εκδοσης : 1757
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 215, 1. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 497. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 582. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 259.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εκ Μετζόβου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Νικολάου τοῦ ἐκ κώμης Μετζόβου καὶ ἐν Τρίκκῃ μαρτυρήσαντος. Ψαλλομένη τῇ ιζ́. τοῦ Μαΐου μηνός. Συντεθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ λογιωτάτου κυρίου Νικολάου Κύρκου αἰτήσει τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ. Νῦν δὲ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα συνδρομῇ καὶ ἀναλώμασι τοῦ κυρίου Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Ἐνετίῃσι. ᾳψνζ́. 1757 . Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Τζάτᾳ. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-20: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 10-17: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι οὐκ ἔνεστι σὲ κατ’ ἀξίαν, Νικόλαε. Ἄκρ.: Ὕμνον ἀθλητῇ τῷ νέῳ φέρω νέον. Νικολάου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νικόλαος Κύρκος∙ σ. 13-16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος ἀθλητὴς εἶχε πατρίδα χωρίον τι ὀνομαζόμενον Μέτζοβον.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Κύρκος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 20.
Χορηγός έκδοσης : Πολυζώης Λαμπανιτζιώτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Τζάτας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0493
Φυσικός αριθμός: 000557Ετος Εκδοσης : 1930
Βιβλιογραφία: Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 110-111. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 583. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 259-260.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο εξ Ιχθύος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεοφανοῦς μάρτυρος Νικολάου τοῦ ἐξ Ἰχθύος τῆς Κορινθίας. Μετὰ προλεγομένων ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων Ἰεζεκιὴλ τοῦ ἀπὸ Βελανιδιᾶς. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φοίνικος», ὁδὸς Σταδίου 44. 1930.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-19: Ἰεζεκιήλ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων, Προλεγόμενα∙ σ. 20-47: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 29-43: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἡ κόσμον κοσμήσασα, τὴν εὐκοσμίαν ὡς τέξασα. Ἀκρ.: Ἡ τὸν Λόγον τέξασα δίδου μοι λόγον. Ἀμήν. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 30-44: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τίμιος τῷ ὄντι ὁ θάνατος, μάρτυς. Ἀκρ.: Τὸν ἀρτιφανῆ μάρτυρα μέλπειν θέμις. Δαμασκηνοῦ (στὰ δύο τροπάρια τῆς θ΄ ὠδῆς). Ἦχ. πλ. β΄. Κύματι θαλάσσης. Ποιητής: Δαμασκηνὸς Στουδίτης∙ σ. 30-45: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ἁμαρτιῶν μου καὶ παθῶν τὴν ζόφωσιν. Ἀκρ.: αβγ….χψω. Τοῦ αὐτοῦ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Δαμασκηνὸς Στουδίτης∙ σ. 38-40: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τοῦ Χριστοῦ γενναῖος μάρτυς ὑπῆρχεν ἐξ εὐτελοῦς τινος χώρας∙ σ. 49-63: Δαμασκηνοῦ Στουδίτου, Ἐγκώμιο στὸ νεομάρτυρα Νικόλαο. Ἀρχ.: Πολλῶν ὄντων καὶ μεγάλων δι’ ὧν ἐμαυτόν.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δαμασκηνός Στουδίτης Ιεζεκιήλ μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων ο από Βελανιδιάς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0494
Φυσικός αριθμός: 000559Ετος Εκδοσης : 1894
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 220. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1894.158. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 260.
Αγιοι (ή εορτή): Νικόλαος ο Σικελιώτης
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νικολάου τοῦ Σικελιώτου, τοῦ ἐν ὄρει Νεοτάκου τῆς Εὐβοίας ἀσκήσαντος. Ψαλλομένη τῇ κγ́ Αὐγούστου. Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ὑπὸ τῶν Ἀδελφῶν Γ. Ἀθανασιάδου. Τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν ἐπιτρόπων τοῦ ἐν μετοχίῳ ναοῦ Δημ. Μαγείρου καὶ Δημ. Κριτσιμᾶ. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων. Ἐν Χαλκίδι, ἐκ τῶν καταστημάτων Ἀδελφῶν Γ. Ἀθανασιάδου, ὁδὸς Ἀβάντων. 1894. Στὸ ἐξώφυλλο: 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-21: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 6-19: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Νῦν μετὰ πάντων τῶν ἁγίων, ὅσιε. Ἀκρ.: Νικολάῳ τὸν ὕμνον ἐκ πόθου πλέκω ὁ τάλας. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 7-20: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Πεποιθώς, παμμάκαρ, χρηστότητος τρόπων τῶν σῶν. Ἀκρ.: Πατρὸς οἰκτροῦ δέησις ὑπὲρ τοῦ τέκνου. Ἦχ. πλ. β΄. Κύματι θαλάσσης∙ σ. 13-16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Νικόλαος γέννημα καὶ θρέμμα ὑπῆρχεν τῆς περιφήμου πόλεως Σικελίας.
Τόπος έκδοσης: Χαλκίδα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1 χ.ἀ. + 1 λ. + 21+ 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Αθανασιάδου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0495
Φυσικός αριθμός: 000560Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 221, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 260-261.
Αγιοι (ή εορτή): Νίκων ο Μετανοείτε
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε»‚ 26 Νοεμβρίου. Ἐν Σπάρτῃ, βιβλιο-χαρτοπωλεῖον Κ. Γ. Στασινάκη. 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 12-17: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῇ τρισηλίῳ λαμπηδόνι, πάνσοφε, καταλαμπόμενος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 19-24: Ἡ Διαθήκη τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1368).
Τόπος έκδοσης: Σπάρτη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30 + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κ. Γ. Στασινάκης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0496
Φυσικός αριθμός: 000561Ετος Εκδοσης : 1933
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 261.
Αγιοι (ή εορτή): Νίκων ο Μετανοείτε
Τίτλος : Ἀρχιμανδρίτου Μελετίου Εὐαγγ. Γαλανοπούλου, ἱεροκήρυκος Σπάρτης, Bίος, πολιτεία, εἰκονογραφία, θαύματα καὶ ᾀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε». «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ αὐτὸς δώσει δύναμιν καὶ κραταίωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ». Ψαλμὸς ΞΖ. 36. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Ἰωάνν. καὶ Ἀριστ. Γ. Παπανικολάου, 116 – ὁδὸς Ἑρμοῦ – 116. 1933.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 29-132: Ὁ Bίος κατὰ τὸ Βαρβερινὸ κώδικα. Ἀρχ.: Εἰ οὐ τόπῳ ἢ χρόνῳ γνώμῃ δὲ μᾶλλον στερρᾷ (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1367)∙ σ. 29-132: Ὁ Bίος κατὰ τὸν Κουτλουμουσιανὸ κώδικα. Ἀρχ.: Οἱ ἐν πελάγει μεγάλῳ πλέοντες οἷς οὐκ ὄρος (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1366) (τὰ κείμενα παρατίθενται σὲ δύο στῆλες γιὰ νὰ παραβληθοῦν οἱ διαφορὲς τῶν δύο κωδίκων)∙ σ. 209-213: Ἡ Διαθήκη (βλ. ἔκδοση 1904)∙ σ. 216-231: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1904∙ περιέχονται μερικὰ ἐπιπλέον τροπάρια)∙ σ. 224-229: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1904).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 238 + 34 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης και Αριστείδης Παπανικολάου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0497
Φυσικός αριθμός: 000562Ετος Εκδοσης : 1939
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 261.
Αγιοι (ή εορτή): Ξένη οσία
Τίτλος : Ἡ ἱερὰ ἀκολουθία, οἱ χαιρετισμοὶ καὶ ὁ Bίος τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Ξένης, πολιούχου τῆς πόλεως Μυλάσσων καὶ Καρίας, νῦν δὲ Νέας Κοκκινιᾶς. Ἐν Νέᾳ Κοκκινιᾷ 1939.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-29: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-27: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Διὰ παντοίων πειρασμῶν καὶ θλίψεων. Ἀκρ.: Δέχου δέησιν σῶν οἰκετῶν, ὦ μῆτερ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 30-37: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Ταῖς ὑπερφώτοις καλλοναῖς λαμφθεῖσα. Οἶκος: Ἄγγελος καθωράθης ἐπὶ γῆς τοῖς ἀνθρώποις∙ σ. 38-47: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἡ μήτηρ ἡμῶν ὁσία Ξένη πατρίδα μὲν ἔχει τὴν περίφημον καὶ τότε καὶ τώρα Ῥώμην.
Τόπος έκδοσης: Νέα Κοκκινιά
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0498
Φυσικός αριθμός: 000563Ετος Εκδοσης : 1959
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 262.
Αγιοι (ή εορτή): Οικουμένιος επίσκοπος Τρίκκης
Τίτλος : Μητροπολίτου Λαρίσης – Τρίκκης Ἀντωνίου, Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Οἰκουμενίου. Ἔκδοσις 2α. Ἐπιμελείᾳ Γ. Παπαγεωργίου Ἐράλδυ. (Ὑπὲρ εὐαγοῦς σκοποῦ τῆς μητροπόλεως Τρίκκης καὶ Σταγῶν). Ἀθῆναι 1959.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 17-37: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 29-35: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Πανηγύρεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν, λαοί. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Ἀντώνιος μητροπολίτης Λαρίσης ∙ σ. 32-34: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μέγας πατὴρ ἡμῶν καὶ θαυματουργὸς Οἰκουμένιος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αντώνιος Λαρίσσης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 37 + 2 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γ. Παπαγεωργίου Εράλδυς
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0499
Φυσικός αριθμός: 000564Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 222. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 262.
Αγιοι (ή εορτή): Όλγα η βασίλισσα και ισαπόστολος
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου βασιλίσσης καὶ ἰσαποστόλου Ὄλγας τῆς εἰσαγαγούσης τὸν χριστιανισμὸν ἐν Ῥωσσίᾳ. Ψαλλομένη τῇ ια΄ Ἰουλίου. Συντεθεῖσα ὑπὸ Νικολάου Π. Ἀβούρη Τ, Θ. ἱερέως. «Σοφαὶ γυναῖκες ᾠκοδόμησαν οἴκους» (Παροιμ. ιδ́. 1.). Ἐν Ζακύνθῳ, τύποις Νικολάου Κοντόγιωργα. 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-48: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 23-44: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀνάσσης τῆς θείας τὴν ἑορτὴν πάντες. Ἀκρ.: αβγ … χψω. <Νικολάου> (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικόλαος Ἀβούρης∙ σ. 31-41: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ πανευκλεὴς καὶ παμμακάριστος ἁγία κατήγετο ἐξ ἐπισήμου μὲν γένους.
Τόπος έκδοσης: Ζάκυνθος
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Αβούρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 51 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Κοντόγιωργας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'