Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 34
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0650
Φυσικός αριθμός: 000732Ετος Εκδοσης : 1913
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 40, 5. Ἔρα Βρανούση, Τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου ἱδρυτοῦ τῆς ἐν Πάτμῳ Μονῆς. Φιλολογικὴ παράδοσις καὶ ἱστορικαὶ μαρτυρίαι, [Δωδεκανησιακὴ Ἱστορικὴ καὶ Λαογραφικὴ Ἑταιρεία. Αὐτοτελῆ Δημοσιεύματα ἀριθ. 2], Ἀθῆναι 1966, σ. 23. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 340.
Αγιοι (ή εορτή): Χριστόδουλος ο εν Πάτμω Ιωάννης ο Θεολόγος
Τίτλος : Ἀκολουθία ἱερὰ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Χριστοδούλου τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ καὶ κτήτορος τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πάτμῳ περιωνύμου βασιλικῆς καὶ αὐτοκρατορικῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἐν ᾗ καὶ τὸ τίμιον αὐτοῦ τεθησαύρισται λείψανον. Ἔκδοσις τετάρτη. Ὁ ἐν πλάτει Bίος καὶ ἡ Ὑποτύπωσις αὐτοῦ εἰς τὴν καθαρεύουσαν καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτοῦ ἐν ἐκτάσει ὑπὸ Θεοφίλου Γεωργουσάκη, ἀρχιμανδρίτου ἐκ τῆς αὐτῆς μονῆς. Ἐν Χανίοις, ἐκ τῶν καταστημάτων Ν. Κ. Περάκη. 1913.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-20: Ἀκολουθίες καὶ τροπάρια ὀκτώηχα (βλ. ἔκδοση 1884, σ. 1-60)∙ σ. 20-21: Ἰδιόμελα ὀκτώηχα στὸν ὅσιο Χριστόδουλο∙ σ. 21-22: Ἰδιόμελα ὀκτώηχα στὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸ Θεολόγο∙ σ. 22-31: Ἰωάννου μητροπολίτου Ῥόδου, Bίος τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου. Ἀρχ.: Δημιουργήσας ἅπαξ ἐκ τοῦ μηδενὸς ὁ Θεὸς τὸν οὐράνιον κύκλον∙ σ. 32-41: Ὑποτύπωσις (βλ. ἔκδοση 1884).
Τόπος έκδοσης: Χανιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μητροπολίτης Ρόδου Αθανάσιος Αντιοχείας Θεοδόσιος Βυζάντιος Θεόφιλος Γεωργουσάκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. η΄ + 41 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Κ. Περάκης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0651
Φυσικός αριθμός: 000733Ετος Εκδοσης : 1957
Βιβλιογραφία: Ἔρα Βρανούση, Τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου ἱδρυτοῦ τῆς ἐν Πάτμῳ Μονῆς. Φιλολογικὴ παράδοσις καὶ ἱστορικαὶ μαρτυρίαι, [Δωδεκανησιακὴ Ἱστορικὴ καὶ Λαογραφικὴ Ἑταιρεία. Αὐτοτελῆ Δημοσιεύματα ἀριθ. 2], Ἀθῆναι 1966, σ. 23-24. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 340-342.
Αγιοι (ή εορτή): Χριστόδουλος ο εν Πάτμω
Τίτλος : Ἀκολουθία ἱερὰ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Χριστοδούλου τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ καὶ κτήτορος τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πάτμῳ περιωνύμου βασιλικῆς καὶ αὐτοκρατορικῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν ᾗ καὶ τὸ τίμιον αὐτοῦ τεθησαύρισται λείψανον. Νῦν τὸ πέμπτον ἐκδίδεται παρὰ τῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὁ ἐν πλάτει Bίος καὶ ἡ Ὑποτύπωσις αὐτοῦ εἰς τὴν καθαρεύουσαν καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτοῦ ἐν ἐκτάσει. Ἐκδοτικὸς οἶκος «Ἀστὴρ» Ἀλ. καὶ Ε. Παπαδημητρίου, Λυκούργου 10 - Ἀθῆναι 1957.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 22-39: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1913)∙ σ. 40-60: Ὑποτύπωσις (βλ. ἔκδοση 1884)∙ σ. 61-107: Ἀκολουθίες, τροπάρια ὀκτώηχα καὶ ἰδιόμελα ὀκτώηχα (βλ. ἔκδοση 1913, σ. 1-21).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης μητροπολίτης Ρόδου Αθανάσιος Αντιοχείας Θεοδόσιος Βυζάντιος Θεόφιλος Γεωργουσάκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 107 + 5 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αστήρ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0652
Φυσικός αριθμός: 000735Ετος Εκδοσης : 1936
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 342.
Αγιοι (ή εορτή): Χρυσόστομος μητροπολίτης Σμύρνης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Χρυσοστόμου τοῦ νέου, μητροπολίτου Σμύρνης, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῶν δικαίων τοῦ Ἑλληνισμοῦ μαρτυρησάντων. Μετὰ βιογραφίας ὑπό: Νικολάου Π. Ἀβούρη, πρωτοπρεσβυτέρου, ἱεροκήρυκος Ζακύνθου. «Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὑτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων». (Ἰωάν. ι΄ 11). Τύποις: Διον. Πετσάλη, ὁδὸς Φιλοθέης 5. Ἀθῆναι.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. (9)-(31): Ἡ ἀκολουθία∙ σ. (19)-(28): Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χριστοῦ τὸν μέγαν ἱεράρχην σήμερον. Ἀκρ.: Χρυσόστομον αἰνέω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. (23)-(26): Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Τρία εἶναι τὰ πολυτιμώτερα πράγματα διὰ τὸν ἄνθρωπον.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Αβούρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. (31) + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Διονύσιος Πετσάλης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0653
Φυσικός αριθμός: 000736Ετος Εκδοσης : 1779
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXVII. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928 ἀρ. 945. Ι. Συκουτρῆς, «Desiderata Cypria.Κυπριακὴ Ἁγιογραφία», Κυπριακὰ Χρονικὰ 2 (1924), σ. 56. Ν. Τωμαδάκης, «Ἁγιολογικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Δ΄. Ἡ Κυπριακὴ Ἁγιολογία καὶ Ὑμνογραφία ἐν σχέσει πρὸς τὰς Κυπριακὰς Ἀκολουθίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 46 (1983-1984), σ. 229. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 343-344.
Αγιοι (ή εορτή): Αναστάσιος όσιος Χαρίτων όσιος Αυξέντιος ο θαυματουργός Κενδέας όσιος Λουκάς απόστολος και ευαγγελιστής Δημητριανός επίσκοπος Κυθηρίας Κωνσταντίνος άγιος Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός μάρτυρες Θωμάς απόστολος
Τίτλος : <Ἀκολουθίαι τῶν ὁσίων Ἀναστασίου, Χαρίτωνος, Αὐξεντίου καὶ Κενδέα, τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ Κυθήρης καὶ Κωνσταντίνου μάρτυρος. Νῦν τὸ πρῶτον ἐκδοθεῖσαι σπουδῇ μὲν καὶ δαπάνῃ τοῦ μακαριωτάτου καὶ σεβασμιωτάτου ἀρχιεπισκόπου πάσης Κύπρου κυρίου κυρίου Χρυσάνθου δι’ ἐπιστασίας δὲ τοῦ Κυπριανοῦ ἀρχιμανδρίτου, διορθωθεῖσαί τε ὡς οἷόν τε, ὑπὸ τοῦ ἱεροδιακόνου Ἀνθίμου, τῶν Κυπρίων. ᾳψοθ΄. Ἐνετίῃσιν. 1779. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori, e privilegio.>
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-16: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ἀναστασίου∙ σ. 7-15: Ὁ κανόνας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀρχ.: Τὸν τύπον πάλαι Μωσῆς τοῦ ἀχράντου. Ἀκρ.: <Σταυρῷ πεποιθὼς ὕμνον ἐξερεύγομαι>. Ἦχ. πλ. δ΄. Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός ∙ σ. 8-15: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Ἔθελξέ σε ὁ πόθος ὁ δεσποτικός. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ∙ σ. 12-13: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἀναστάσιος ἦν ἐν τοῖς χρόνοις∙ σ. 17-40: Ἡ ἀκολουθία τῶν ὁσίων Χαρίτωνος καὶ Αὐξεντίου∙ σ. 25-38: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄχραντε πανάσπιλε ἁγνὴ παρθενομῆτορ. Ἀκρ.: <αβγ…χψω>. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά∙ σ. 25-38: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Χαρίτωνος. Ἀρχ.: Θαλάσσης ἀθλητικῆς τὸ πέλαγος. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 25-39: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου. Ἀρχ.: Ἄνω πρὸς μόνον τὸν τῇ φύσει πέλοντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 33-35: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Αὐξέντιος Ἀλαμάνος ἦν τὸ γένος (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 2050)∙ σ. 41-63: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ καὶ τοῦ ὁσίου Κενδέα∙ σ. 49-61: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 49-62: Ὁ κανόνας τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ. Ἀρχ.: Τὸν ἄναρχον Υἱόν, τοῦ Θεοῦ Θεὸν Λόγον. Ἀκρ.: <Τῶν θαυμάτων γέμοντα Θωμᾶν θαυμάσω>. Ἦχ. δ΄. Τριστάτας κραταιούς∙ σ. 50-62: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Κενδέα. Ἀρχ.: Πάθεσι νεκρωθέντα ζώωσόν με, πάτερ∙ Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ∙ σ. 56-58: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Κενδέα. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος Κενδέας ἀπὸ δεκοκτὼ χρόνων (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 2065)∙ σ. 65-84: Ἡ ἀκολουθία τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ∙ σ. 74-83: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς μόνη τὸν ἄχρονον υἱὸν ἐν χρόνῳ. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 75-83: Ὁ κανόνας τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Ἀρχ.: Τῆς ἀνωτάτω σοφίας τὸ στόμα σου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἡ κεκομμένη τὴν ἄτομον. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 80-81: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Λουκᾶς ὁ μέγας εὐαγγελιστὴς ἦν ἀπὸ Ἀντιοχείας (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 993h)∙ σ. 85-106: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Κηθηρίας τῆς Κύπρου∙ XXXXXXXXXX σ. 92-104: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. σ. 49-61)∙ σ. 92-104: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τὴν θείαν δικαιοσύνην, πάνσοφε, περιζωσάμενος. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 93-105: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ὡς ἐκ Θεοῦ εἰληφὼς τὴν χάριν, παμμάκαρ. Ἦχ. πλ. δ΄. Τῷ ἐκτινάξαντι ἐν θαλάσσῃ∙ σ. 100-101: Τὸ συναξάριο: Οὗτος ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος γεννηθεὶς εἰς τοὺς χρόνους∙ σ. 107-132: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ καὶ τοῦ μεγαλομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ θαυματουργοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ∙ σ. 115-129: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαῖρε, κατάρας παλαιᾶς ἡ λύτρωσις. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 116-130: Ὁ κανόνας τῶν ἁγίων Ἀναργύρων. Ἀρχ.: Τοὺς ἐκ Θεοῦ δεδομένους πᾶσιν ἡμῖν∙ Ἦχ. δ΄. Τῷ ὁδηγήσαντι Θεῷ∙ σ. 116-130: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου. Ἀρχ.: Τὸν θεῖον ἀγῶνα, μάρτυς Χριστοῦ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 124-125: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἀρχ.: Οὗτοι οἱ ἅγιοι ὑπῆρχον ἀπὸ διάφορα μέρη, εἰς δὲ τὸν ἀριθμόν.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. γ΄-η΄ + 132, ἀκέφαλο (λείπει ἡ σελίδα τίτλου).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής : Άνθιμος ιεροδιάκονος Κύπριος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0654
Φυσικός αριθμός: 000737Ετος Εκδοσης : 1833
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXV. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 2282. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 344-345.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ιησούς Χριστός Στέφανος πρωτομάρτυς Μιχαήλ αρχάγγελος Γαβριήλ αρχάγγελος
Τίτλος : Κανόνες ᾀσματικοὶ τέσσαρες εἰς τὴν ἀειπάρθενον Θεοτόκον Μαρίαν, εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ιησοῦν Χριστόν, εἰς τὸν ἅγ. ἀπόστολον, ἀρχιδιάκονον καὶ πρωτομάρτυρα Στέφανον, εἰς τοὺς ἀρχαγγέλους Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ. Φιλοπονηθέντες ὑπὸ Μιχαὴλ Στεφάνου Ἱδρωμένου τοῦ Κερκυραίου. Ἀφιερωθέντες δὲ τῷ Ἐμμανουὴλ βαρῶνι Θεοτόκῃ. Κερκύρᾳ. 1833.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-26: Κανόνες ἀσματικοὶ τέσσαρες. Ποιητής: Μιχαὴλ Στέφανος Ἱδρωμένος∙ σ. 7-10 : Ὁ κανόνας στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Πελάγει ποντούμενον τῆς ἁμαρτίας με, Δέσποινα. Ἀκρ.: Πόνων ἀπαρχὴν προσδέχου, Θεοτόκε. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 11-15: Ὁ κανόνας στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀρχ.: Ἀνάρχου γεννήτορος Λόγον συνάναρχον. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Θεομῆτορ (στὰ θεοτοκία). Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 16-21: Ὁ κανόνας στὸν πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ἀρχ.: Στεφάνου συνέλθωμεν πάντες τῇ μνήμῃ. Ἀκρ.: Στέφανος ἡμῖν ἀνυμνείσθω ἀξίως. Συμφορῶν (στὰ θεοτοκία). Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 22-26: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς ἀρχαγγέλους Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ. Ἀρχ.: Μοναρχικῷ τῆς τριλαμποῦς θεότητος θρόνῳ, σοφὲ Μιχαήλ. Ἀκρ.: Μιχαὴλ Στέφανος ὁ Ἱδρωμένος. Φύλαξ μοι (στὰ θεοτοκία). Ἦχος πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Μιχαήλ Στέφανος Ιδρωμένος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 26.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0655
Φυσικός αριθμός: 000738Ετος Εκδοσης : 1856
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXXI. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 6993. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 391, 505-510. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 345-347.
Αγιοι (ή εορτή): Νικήτας μεγαλομάρτυς Ματρώνα η Χιοπολίτις Νικόλαος ο Χίος Ιωάννης μητροπολίτης Ζιχνών Πολύδωρος ο Κύπριος Θεόδωρος ο Βυζάντιος Νεομάρτυρες άπαντες
Τίτλος : Νέον Μαρτυρολόγιον ἤτοι μαρτύρια τῶν νεοφανῶν μαρτύρων τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ διαφόρους καιροὺς καὶ τόπους μαρτυρησάντων. Συναχθέντα ἐκ διαφόρων συγγραφέων, καὶ μετ’ ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθέντα. Καὶ σὺν Θεῷ τὸ μὲν πρῶτον ἐκδοθέντα διὰ συνδρομῆς φιλοχρίστων καὶ φιλομαρτύρων χριστιανῶν, τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ πραγματευομένων. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον ἐκδίδονται δαπάνῃ Στεφάνου Κωνσταντίνου Σκαθάρου τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Εἰς κοινὴν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ὠφέλειαν. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βάφα (παρὰ τῇ ὁδῷ Βύσσῃ ἀριθ. 301.) 1856.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Ἐπίγραμμα ἰαμβικὸν εἰς τὴν βίβλον ταύτην (στ. 8). Ἀρχ.: Χριστοῦ μαθηταῖς πᾶσιν ἁπλῶς συμφέρει∙ σ. 2: Ἕτερον εἰς τὴν αὐτὴν διὰ στίχων πολιτικῶν (στ. 8). Ἀρχ.: Ὅσοι ἐστὲ ὑπὸ ζυγὸν νῦν αἰχμαλωσίας∙ σ. 2: Ἐπίγραμμα ἰαμβικὸν εἰς τοὺς νεομάρτυρας (στ. 4). Ἀρχ.: Αἴνους καὶ ᾠδὰς οἱ φίλαθλοι σὺν πόθῳ∙ σ. 3-20: Προοίμιον τοῖς ἐντευξομένοις. Ἀρχ.: Ἂς ᾖσαι εὐλογητὸς καὶ δεδοξασμένος εἰς τοὺς αἰῶνας∙ σ. 116-128: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου (+1732). Ἀκρ.: <Νικηφόρου> (στὰ στιχηρὰ τοῦ μικροῦ ἑσπερινοῦ). Ποιητές: Ἀθανάσιος Ἰβηρίτης, Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 119-128: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς εὐπροσδέκτοις ἱκεσίαις, δέσποτα, τοῦ νέου μάρτυρος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 121-127: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Νικήτας ἦτον ἀπὸ τὴν Νίσυρον∙ σ. 136-154: Ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος. Ποιητής: Νεῖλος (Νικήτας) Ρόδου∙ σ. 139-153: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ματρῶναν τιμήσωμεν τὴν ἱεράν, ὦ θεόφρονες. Ἀκρ.: Ματρῶναν ὑμνῶ τῆς Χίου τὴν προστάτιν. Νικήτας. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νεῖλος (Νικήτας) Ρόδου∙ σ. 142-152: Ὁ Bίος καὶ τὰ θαύματα. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ὁσία καὶ θαυματουργὸς μήτηρ ἡμῶν Ματρῶνα ἦτον ἀπὸ τὴν νῆσον Χίον. Διορθωτής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 155-170: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Νικολάου τοῦ Χίου (+1754). Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 158-169: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἄναρχε Λόγε, ταῖς τοῦ νέου μάρτυρος. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 159-170: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τῇ αἴγλῃ τῆς τριλαμποῦς θεότητος περιλαμπόμενος. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 161-168: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Νικόλαος ἦτον ἀπὸ τὴν περίφημον νῆσον Χίον∙ σ. 171-183: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου μητροπολίτου Ζιχνῶν, κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τῆς πόλεως Σερρῶν, ἐπὶ τοῦ Μενοικείου ὄρους κειμένης. Ποιητής: Μανουὴλ Κορίνθιος∙ σ. 176-182: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑπὸ ἀχλύος πταισμάτων τὸ ὀπτικόν τῆς ψυχῆς. Ἀκρ.: Ὑμνῶ χαριτώνυμον ὄντως ποιμένα. Μανουήλ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἡπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Μανουὴλ Κορίνθιος∙ σ. 178-181: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ θεοφόρος πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ἦτον μὲν εἰς τοὺς χρόνους τοῦ Ἀνδρονίκου, τοῦ πιστοῦ βασιλέως∙ σ. 224-239: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Πολυδώρου τοῦ Κυπρίου (+1794). Ἀκρ.: <Νικηφόρου> (στὰ στιχηρὰ τοῦ μικροῦ ἑσπερινοῦ). Ποιητές: Νικηφόρος Χῖος, Νικόδημος Ἁγιορείτης, Μιχαὴλ Εὐμορφόπουλος∙ σ. 227-237: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν ζόφωσιν φώτισον θείαις πρεσβείαις σου. Ἀκρ.: Νέον γεραίρω Πολύδωρον τοῖς λόγοις. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 228-238: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ζωῆς σου λαβόμενος τῆς ἀκηράτου, θεόφρον. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Μιχαὴλ Εὐμορφόπουλος∙ σ. 230-236: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μέγας καὶ νεοφανὴς στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ Πολύδωρος∙ σ. 241-258: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου (+1795). Ἀκρ.: <Νικηφόρου> (στὰ στιχηρὰ τοῦ μικροῦ ἑσπερινοῦ). Ποιητές: Νικηφόρος Χῖος, Νικόδημος Ἁγιορείτης, Μιχαὴλ Εὐμορφόπουλος∙ σ. 244-257: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὕμνον προσᾴδειν τῇ σεπτῇ ἀθλήσει σου. Ἀκρ.: Ὕμνον προσᾴδω Θεοδώρῳ τῷ νέῳ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: <Νικόδημος Ἁγιορείτης>∙ σ. 244-257: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι προθυμουμένῳ σήμερον τὴν θείαν ἄθλησιν. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Μιχαὴλ Εὐμορφόπουλος∙ σ. 246-256: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ εὐλογημένος Θεόδωρος ἦτον ἀπὸ ἕνα χωρίον τῆς Κωνσταντινουπόλεως Νεοχῶρι καλούμενον∙ σ. 263-271: Ἡ ἀκολουθία πάντων τῶν νεοφανῶν μαρτύρων, τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων, ὧν τινες οἱ ὀνομαστότεροι ἐνταῦθα περιέχονται, καὶ ὅτε τις βούλεται τὴν μνήμην τούτων ἐπιτελείτω. Ἀκρ.: <Νικηφόρου> (στὰ στιχηρὰ τοῦ μικροῦ ἑσπερινοῦ). Ποιητές: Νικηφόρος Χῖος, Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 267- 270: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τριὰς μονάς τε καὶ μονὰς Τρισήλιε, τὸν σκοτισθέντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Αθανάσιος Ιβηρίτης Νικηφόρος Χίος Νείλος (Νικήτας) Ρόδου Μανουήλ Κορίνθιος Νικόδημος Αγιορείτης Μιχαήλ Ευμορφόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 300.
Χορηγός έκδοσης : Στέφανος Κων. Σκάθαρος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βάφα
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0656
Φυσικός αριθμός: 000739Ετος Εκδοσης : 1862
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XVIII-XIX. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 8950. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 347-348.
Αγιοι (ή εορτή): Ευθύμιος οσιομάρτυς Ιγνάτιος οσιομάρτυς Ακάκιος οσιομάρτυς Ονούφριος οσιομάρτυς Γεώργιος ο Χιοπολίτης Θεόδωρος ο Βυζάντιος
Τίτλος : <Ἀκολουθίαι καὶ μαρτύρια τῶν ἁγίων ἐνδόξων τεσσάρων νέων ὁσιομαρτύρων Εὐθυμίου, Ἰγνατίου, Ἀκακίου καὶ Ὀνουφρίου, τῶν ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς ὑπὲρ Χριστοῦ ἀθλησάντων, συγγραφέντα ὑπὸ Ὀνουφρίου τοῦ Ἰβηρίτου. Τούτοις προστίθενται και οἱ βίοι καὶ αἱ ἀκολουθίαι τῶν νεομαρτύρων Γεωργίου τοῦ Χιοπολίτου καὶ Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου. Ἐκδίδονται δὲ ὑπὸ Ἀκακίου, μοναχοῦ Προδρομίτου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ἡ Φιλόμουσος Λέσχη». (Ἐν ὁδῷ Ἀθηνᾶς ἀριθ. 257.) 1862.>
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-28: Ἡ ἀκολουθία τῶν ὁσιομαρτύρων Εὐθυμίου, Ἰγνατίου καὶ Ἀκακίου∙ σ. 16-26: Ὁ κανόνας τοῦ Πάσχα καὶ τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Ἀναστάσεως ἡμέρα τοῦ Κυρίου Χριστοῦ. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 28-30: Προοίμιο ἐγκωμιαστικὸ στὸ μαρτύριο τῶν ὁσιομαρτύρων, Εὐθυμίου, Ἰγνατίου καὶ Ἀκακίου. Ἀρχ.: Πάλιν νεοφανεῖς μάρτυρες εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ∙ σ. 31-66: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου τοῦ Πελοποννησίου. Ἀρχ.: Καλεῖ ἡμᾶς πρὸς νέαν πανήγυριν ὁ νέος τοῦ Χριστοῦ ὁσιομάρτυς Εὐθύμιος∙ σ. 66-69: Ἐπιστολὲς τοῦ ὁσιομάρτυρος Εὐθυμίου∙ σ. 70-86: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ νέου (+1814)∙ σ. 78-84: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν ζόφωσιν φώτισον. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 86-98: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ νέου. Ἀρχ.: Καλεῖ ἡμᾶς πρὸς νέαν πανήγυριν ὁ νέος τοῦ Χριστοῦ ὁσιομάρτυς Ἰγνάτιος∙ σ. 98-118: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ὁσιομάρτυρος Ἀκακίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος ὁσιομάρτυς Ἀκάκιος∙ σ. 118-119: Ἐπιστολὴ τοῦ ὁσιομάρτυρος Ἀκακίου∙ σ. 119-146: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσιομάρτυρος Ὀνουφρίου (+1818)∙ σ. 131-143: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνοῦντι πόθῳ τὴν μνήμην σου τὴν θείαν. Ἀκρ.: Ὕμνοις σε μέλπω, Ὀνούφριε, σὺν πόθῳ. Ἰακώβου (στὴ θ’ ὠδή). Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται. Ποιητής: Ἰάκωβος <Νεοσκητιώτης>∙ σ. 132-144: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Δεῦτε, πιστοί, ἅπαντες οἱ φιλομάρτυρες. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 147-163: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ὀνουφρίου. Ἀρχ.: Πάντοτε βέβαια ἀξιοθαύμαστος ὑπῆρξεν ἡ ἀνδρεία∙ σ. 164-179: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χιοπολίτου (+1807)∙ σ. 170-177: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τριὰς ἁγία καὶ μονὰς ὑπέρθεε, ἡ φωτουργεία πηγή. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 179-189: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος ἀθλητὴς τοῦ Χριστοῦ Γεώργιος∙ σ. 190-211: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου∙ σ. 197-208: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὕμνον προσᾴδειν τῇ σεπτῇ ἀθλήσει σου. Ἀκρ.: Ὕμνον προσᾴδω Θεοδώρῳ τῷ νέῳ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: <Νικόδημος Ἁγιορείτης>∙ σ. 198-209: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι προθυμουμένῳ σήμερον. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Μιχαὴλ Εὐμορφόπουλος∙ σ. 211-226: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ὁ ἔνθερμος οὗτος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ονούφριος Ιβηρίτης Ιάκωβος Νεοσκητιώτης Νικόδημος Αγιορείτης Μιχαήλ Ευμορφόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 3-226, ἀκέφαλο καὶ κολοβὸ (λείπουν οἱ σ. 1-2 , 227-240).
Χορηγός έκδοσης : Ακάκιος μοναχός Προδρομίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Φιλόμουσος Λέσχη
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0657
Φυσικός αριθμός: 000740Ετος Εκδοσης : 1863
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXXVIII. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ελληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Αναγραφή των κατά την χρονικήν ταύτην περίοδον όπου δήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων και εντύπων εν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 11], Αθήνα 1939-1957. αρ. 9524. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000, 450-451. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 348-352.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησούς Χριστός Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα οσία Ματρώνα η Χιοπολίτις Ιάκωβος Αδελφόθεος Δημήτριος Μεγαλομάρτυς Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός Αρχάγγελος Μιχαήλ Αρχάγγελος Γαβριήλ Μηνάς Μεγαλομάρτυς Σεραφείμ ιερομάρτυς Ιωάννης Δαμασκηνός Βαρβάρα Μεγα
Τίτλος : Βίβλος ἱερά, ἡ καλουμένη Πνευματικὸς Κῆπος. Περιέχων τριάκοντα καὶ ἓξ εἰς διαφόρους ἁγίους ἱεροὺς παρακλητικοὺς κανόνας, ἀναπληρώσεις ἀκολουθιῶν εἰς διαφόρους ἁγίους, ὧν αἱ σωζόμεναι ἀκολουθίαι εἰσὶν ἀτελεῖς, νέας ἱερὰς ἀκολουθίας εἰς τινὰς ἁγίους, μεγαλυνάρια εἰς διαφόρους ἁγίους, τροπάρια, διορθώσεις τροπαρίων καὶ κοντάκια, ὧν τὰ μὲν συνεγράφησαν, τὰ δὲ διωρθώθησαν χάριν εὐλαβείας καὶ πρὸς ὠφέλειαν καὶ οἰκοδομὴν τῶν πιστῶν ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως Σεραφεὶμ τοῦ Βυζαντίου. Διῄρηται δὲ ἡ βίβλος εἰς μέρη ἢ τόμους δύω, ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τοῦ συντάκτου. Τόμος πρῶτος. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ε. Καγιόλ. 1863.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-6: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀρχ.: Ἰησοῦ γλυκύτατε, τῆς ἐμῆς ψυχῆς τῆς δυστήνου. Ἀκρ.: Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Θεὸν σέβω. Σεραφείμ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Βυζάντιος σ. 7-12: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς θεοπάτορες Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα. Ἀκρ.: Τοὺς σοὺς γονεῖς, πάναγνε, λιγαίνω πόθῳ. Ἀρχ.: Τοὺς ἀξιωθέντας τεκεῖν ἐν γῇ τὴν ὑψηλοτέραν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 12-17: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴν ὁσία Ματρῶνα τὴ Χιοπολίτιδα. Ἀρχ.: Συνοῦσα οὐρανίαις ταῖς στρατιαῖς, ὁσία Ματρῶνα. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 18-23: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν Ἰάκωβο τὸν Ἀδελφόθεο. Ἀρχ.: Σὲ Θεῷ προσάγομεν πρεσβευτήν, Ἰάκωβε μάκαρ. Ἀκρ.: Σὲ τὸν θεάδελφον ἀεὶ πόθῳ λιγαίνω, μάκαρ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 23-29: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸ μεγαλομάρτυρα Δημήτριο. Ἀρχ.: Τὸν πάντων δεσπότην καὶ ποιητὴν ἱλέωσαι. Ἀκρ.: Τὸν ἀείφωτον Δημήτριον σέβω. Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 30-35: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς ἁγίους Ἀναργύρους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό. Ἀρχ.: Τοὺς τοῦ Θεοῦ δεδωρημένους χάριτι πᾶσιν ἡμῖν. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 36-41: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς ἀρχαγγέλους Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ. Ἀρχ.: Ἁγίων ἀγγέλων ὡς ἀρχηγοὶ καὶ τῆς θεοπτίας. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 42-48: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸ μεγαλομάρτυρα Μηνᾶ. Ἀρχ.: Ταῖς πρὸς Χριστόν σου ἱκεσίαις, ἅγιε Μηνᾶ. Ἀκρ.: Τὸ δὴ πόθῳ σοὶ νῦν Ἰωάννης ἄγει. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωάννης ἀρχιμανδρίτης Κεφαλληνεύς∙ σ. 48-54: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς ἱερομάρτυρα Σεραφείμ, Ἰωάννη Δαμασκηνὸ καὶ μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος τοῖς δεινοῖς πρὸς σὲ καταφεύγω. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 54-60: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Νικόλαο. Ἀρχ.: Ταῖς προσευχαῖς σου, ἱερὲ Νικόλαε, ἐκδυσωπῶν. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 60-66: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Σπυρίδωνα, ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος. Ἀρχ.: Σπυρίδων μακάριε, τῶν πιστῶν ἀντιλήπτωρ. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 66-72: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἱερομάρτυρα Ἐλευθέριο. Ἀρχ.: Ὡς παρρησίαν μεγάλην πρὸς τὸν Θεὸν κεκτημένον. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Ἀθανάσιος Πάριος∙ σ. 72-78: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν πρωτομάρτυρα καὶ ἀρχιδιάκονο Στέφανο. Ἀρχ.: Φρόνημα τὸ πρᾷον καὶ ἱλαρὸν φέρων. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 78-84: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν Τίμιο Πρόδρομο. Ἀρχ.: Δεινῶς με χειμάζουσι λογισμοί. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Διορθωτής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 84-90: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἱεράρχη Σάββα, πρῶτο ἐπίσκοπο Σερβίας καὶ κτίτορα τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου. Ἀρχ.: Ταῖς τῶν παθῶν με τρικυμίαις πάντοθεν. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 90-96: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Ἀντώνιο τὸ Μέγα. Ἀρχ.: Ἀθανασίας καὶ ζωῆς λαβόμενος τῆς αἰωνίου. Ἀκρ.: Ἀντώνιον τὸν θεῖον εὐφημεῖν θέμις. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 96-103: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Ἀθανάσιο τὸ Μέγα, πατριάρχη Ἀλεξανδρείας. Ἀρχ.: Ἀνατολῆς τῶν ἀρετῶν γενόμενος ἥλιος. Ἀκρ.: Ἀθανάσιον ὑμνῶν, ἀρετὴν αἰνῶ. Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 104-109: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Τρύφωνα. Ἀρχ.: Τρυφῶν τῆς ἐνθέου ἐν οὐρανοῖς τρυφῆς. Ἀκρ.: Τρυφῆς μεθέξειν ἀξίωσόν με, Τρύφων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 109-114: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸ Συμεὼν τὸ Θεοδόχο. Ἀρχ.: Δικαίων σκηνώμασι ἐν χαρᾷ καὶ πόθῳ. Ἀκρ.: Δέχου τὸν ὕμνον, Συμεὼν Θεοδόχε. Σεραφείμ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 115-121: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἱερομάρτυρα Χαραλάμπη. Ἀρχ.: Ταῖς πρὸς Χριστόν σου ἱεραῖς σου ἐντεύξεσι. Ἀκρ.: Τὸ δὴ πόθῳ σοι νῦν Ἰωάννης ἄγει. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Κεφαλληνεύς∙ σ. 121-127: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο τὸν Τήρωνα. Ἀρχ.: Θεόδωρε μάρτυς, ἐν οὐρανοῖς σὺν ἀγγέλοις. Ἀκρ.: Θεοῦ σε μέλπω δωρεῶν, ἐπώνυμε. Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 127-133: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν Τίμιο Σταυρό. Ἀρχ.: Σταυρέ, σκῆπτρον ἅγιον καὶ σεπτόν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικηφόρος ἱερομόναχος ὁ Κρής. Διορθωτής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 133-138: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸ μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τὸν Τροπαιοφόρο. Ἀρχ.: Γεώργιε μάκαρ, ἀγωνισθεὶς τὸν θεῖον ἀγῶνα. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 139-144: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ νεομάρτυρα Ἀργυρῆ. Ἀρχ.: Νεκρᾷ τῇ ψυχῇ μου οὔσῃ, σεμνὴ Ἀργυρῆ. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 144-149: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴν παρθενομάρτυρα Εἰρήνη. Ἀρχ.: Στεφάνῳ κοσμηθεῖσα μαρτυρικῷ. Ἀκρ.: Σαῖς λιταῖς ἡμᾶς, Εἰρηνώνυμε, ἀεὶ σκέπε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 150-155: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἱερομάρτυρα Θεράποντα. Ἀρχ.: Ταῖς θερμαῖς πρεσβείαις σου, ἀθλητὰ ἅγιε Θεράπων. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 156-161: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς ἁγίους Κωνσταντῖνο καὶ Ἑλένη. Ἀρχ.: Κύριε τῆς δόξης καὶ βασιλεῦ τῆς κυριευούσης. Ἀκρ.: Κωνσταντῖνον, Ἑλένην ἄνακτας γεραίρω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 162-168: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς Δώδεκα Ἀποστόλους. Ἀρχ.: Πέτρε, ὁ πέτραν ἀρραγῆ τῆς πίστεως φερωνυμίαν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 169-174: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ μεγαλομάρτυρα Κυριακή. Ἀρχ.: Ὑμνοῦμέν σε πόθῳ, Κυριακή, Χριστοῦ ἀθληφόρε. Ἀκρ.: Ὑμνεῖ σε, μάρτυς Κυριακή, πόθῳ Σεραφείμ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 174-180: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ μεγαλομάρτυρα Εὐφημία. Ἀρχ.: Ὑμνῶν σε εὐφήμως καὶ εὐσεβῶς ταῖς θείαις σου. Ἀκρ.: Ὕμνοις γεραίρω τὴν πανεύφημον κόρην. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 180-185: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ μεγαλομάρτυρα Μαρίνα. Ἀρχ.: Σκιρτῶσα, Μαρίνα, ἐν οὐρανῷ καὶ τῶν τοῦ ὑψίστου. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 185-192: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν προφήτη Ἠλία. Ἀρχ.: Νενεκρωμένην τὴν ψυχήν μου ζώωσον. Ἀκρ.: Νέμοις, μάκαρ, μοι θείαν, Ἠλιού, χάριν. Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωσὴφ Ὑμνογράφος. Διορθωτής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 192-197: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἱερομάρτυρα Φωκᾶ. Ἀρχ.: Φωκᾶ ἱερομάρτυς, μαρμαρυγαῖς ἔμπλησον. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 198-203: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴν ὁσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή. Ἀρχ.: Ὑμνῶν σου τὴν μνήμην παρακαλῶ, ἔνδοξε. Ἀκρ.: Ὕμνοις γεραίρω σε, Παρασκευή, Σεραφείμ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 203-208: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸ μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα. Ἀρχ.: Πρὸ τοῦ μαρτυρίου τοῦ σοῦ, σοφέ. Ἀκρ.: Παντελεήμονα τὸν θεῖον σέβω. Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 209-214: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στοὺς Δώδεκα ἁγίους Ἀναργύρους, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό, Κῦρο καὶ Ἰωάννη, Παντελεήμονα καὶ Ἑρμόλαο, Σαμψὼν καὶ Διομήδη, Φώτιο καὶ Ἀνίκητο, Θαλλέλαιο καὶ Τρύφωνα. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος ἀλγεινοῖς πρὸς ὑμᾶς. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 215-221: Μεγαλυνάρια σὲ διάφορες ἑορτές. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως Βυζάντιος Ιωάννης Αρχιμανδρίτης Κεφαλληνεύς Αθανάσιος Πάριος Νικηφόρος Ιερομόναχος Κρής Νικόδημος Αγιορείτης Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 λ. + η΄ + 224 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ε. Καγιόλ
Επιμελητής-διορθωτής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως Βυζάντιος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0658
Φυσικός αριθμός: 000741Ετος Εκδοσης : 1877
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXV-XXVI. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1877.19. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 352-355.
Αγιοι (ή εορτή): Ματθαίος ευαγγελιστής Τίτος απόστολος Κύριλλος πατριάρχης Αλεξανδρείας Ευμένιος επίσκοπος Γορτύνης Ανδρέας Κρήτης ο Ιεροσολυμίτης Μύρων επίσκοπος Κνωσού Ιωάννης ο ερημίτης Μάρτυρες δέκα εν Κρήτη Αγγελής νεομάρτυς Μανουήλ μάρτυς Γεώργιος ο εν Ρεθύμνη Νικ
Τίτλος : Ἀκολουθίαι τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν, Τίτου, Κυρίλλου, Εὐμενίου καὶ Ἀνδρέου, ἀρχιεπισκόπων Κρήτης, τῶν θαυματουργῶν, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μύρωνος, ἐπισκόπου Κνωσοῦ Κρήτης τοῦ θαυματουργοῦ, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου καὶ τῶν συνασκητῶν αὐτοῦ 98, τῶν ἐν Κρήτῃ λαμψάντων, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων 10 μαρτύρων τῶν ἐν Κρήτῃ ἀναιρεθέντων, τῶν ἁγίων ἐνδόξων νέων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων, Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καὶ Νικολάου, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ τῆς Κρήτης μαρτυρησάντων, τῶν Ἁγίων Πάντων, μεθ’ ἣν ἕπονται Εὐαγγέλια καὶ Ἀπόστολοι εἰς διαφόρους μνήμας ἁγίων, ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία, καὶ δύο εὐχαὶ ἐπὶ ἀσθενείας ἢ βλάβης ζώων καὶ φυτῶν. Ἐκδοθεῖσαι ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Ἱλαρίωνος ἐπισκόπου Ῥεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῶν πιεστηρίων Ἰω. Κουβέλου καὶ Α. Τρίμη (ὁδὸς Πραξιτέλους ἀριθ. 44). 1877.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-37: Ἡ ἀκολουθία τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου∙ σ. 12-29: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς μόνη τὸν ἄχρονον υἱὸν ἐν χρόνῳ. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 12-29: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ματθαῖον τὸν θεόπτην εὐφημῶν. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά∙ σ. 13-30: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Πλουσίως μετάδος μοι τῆς ἐνοικούσης σοι. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 22-24: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ θεῖος ἀπόστολος καθήμενος∙ σ. 34-37: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε, ἀπόστολε Κυρίου. Ἀκρ.: <αβγ … χψω>∙ σ. 37-39: Τὰ ἐγκώμια τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μεγαλύνόμέν σε, Αἰκατερίνα μάρτυς∙ σ. 39-41: Τὰ ἐγκώμια τῆς ἁγίας Παρασκευῆς. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε, Χριστοῦ τὴν ἀθληφόρον∙ σ. 42-44: Τὰ ἐγκώμια τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε, Χριστοῦ ἱερομάρτυς∙ σ. 45-67: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Τίτου, Κυρίλλου, Εὐμενίου καὶ Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπων Κρήτης (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 55-57: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Τίτου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μακάριος Τῖτος κατήγετο∙ σ. 57-58: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Κυρίλλου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος Κύριλλος διαπεράσας∙ σ. 58-59: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου. Ἀρχ.: Οὗτος ἦτον ἐν ἔτει χξ΄, κατήγετο δὲ ἀπὸ τὴν πόλιν∙ σ. 59-60: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Εὐμενίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἀοίδιμος Εὐμένιος ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας∙ σ. 63-65: Τὰ ἐγκώμια τῶν τεσσάρων ἱεραρχῶν. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι ὑμᾶς ὑμνολογοῦμεν, τέσσαρες ἱεράρχαι∙ σ. 69-94: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μύρωνος ἐπισκόπου Κνωσοῦ Κρήτης∙ σ. 78-89: Ὁ κανόνας τῆς Μεταμορφώσεως. Ἀρχ.: Ῥήματα ζωῆς τοῖς φίλοις Χριστός. Ἀκρ.: <Χριστὸς ἐνὶ σκοπιῇ σέλας ἄπλετον εἴδεος ἧκε>. Ἦχ. δ΄. Χοροὶ Ἰσραήλ. Ποιητής: <Κοσμᾶς Μελωδός>∙ σ. 79-90: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Μύρωνα τὸν Κρήτης ἱερουργόν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Μελέτιος ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης∙ σ. 85-86: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἐγεννήθη εἰς μίαν πόλιν τῆς Κρήτης∙ σ. 92-94: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε, Χριστοῦ τὸν ἱεράρχην∙ σ. 101-138: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου τοῦ ἐν Κρήτῃ καὶ τῶν ἐνενήντα ὀκτὼ συνασκητῶν του∙ σ. 110-128: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου. Ἀρχ.: Ἀγγέλων ἰσότιμος γεγονώς. Ἀκρ.: <αβγ…χψω. Μᾶρκος Χαμετῆς>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: <Μᾶρκος Χαμετῆς>∙ σ. 111-129: Ὁ κανόνας τῶν ὁσίων. Ἀρχ.: Ἀκτῖνά μοι βράβευσον φωτοειδῆ, ἀκατάληπτε. Ἀκρ.: <Ἁμαρτωλὸς ἱερομόναχος Γαβριὴλ ὁ Ῥοδίτης>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: <Γαβριὴλ ἱερομόναχος ὁ Ροδίτης>∙ σ. 118-124: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ἦτον γέννημα καὶ θρέμμα∙ σ. 131-138: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Ἀνυμνολογοῦμέν σε, Ἰωάννη σοφέ. Ἀκρ.: <αβγ … χψω> (καὶ στὶς τρεῖς στάσεις)∙ σ. 139-152: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Δέκα Μαρτύρων τῶν ἐν Κρήτῃ (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 148: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτοι οἱ ἅγιοι ὑπῆρχον κατὰ τοὺς χρόνους∙ σ. 151-152: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι ὑμᾶς μακαριοῦμεν Χριστοῦ τοὺς ἀθλοφόρους∙ σ. 153-174: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων τεσσάρων νέων μαρτύρων Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καὶ Νικολάου τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ τῆς Κρήτης μαρτυρησάντων. Ποιητές: Μελέτιος ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, Καλλίνικος ἐπίσκοπος Ρεθύμνης∙ σ. 161-170: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Δεῦτε, πιστοὶ ἅπαντε, χεῖρας κροτήσωμεν. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Καλλίνικος ἐπίσκοπος Ρεθύμνης∙ σ. 164-168: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτοι οἱ τέσσαρες νεομάρτυρες ἦσαν υἱοὶ γονέων θεοσεβῶν∙ σ. 172-174: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι ὑμᾶς ἀνευφημοῦμεν τοὺς μάρτυρας Κυρίου∙ σ. 175-199: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Πάντων∙ σ. 185-193: Ὁ ἀναστάσιμος κανόνας καὶ τῶν ἁγίων Πάντων. Ἀρχ.: Ἄναρχε Λόγε, ἱεραῖς δεήσεσι τῶν χερουβίμ. Ἀκρ.: <αβγ…χψω. ᾨδὴ Ἰωσήφ>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 189-191: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Τὴν παροῦσαν ἑορτὴν οἱ θειότατοι πατέρες∙ σ. 197-199: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι ὑμᾶς μεγαλυνοῦμεν ἅπαντας τοὺς ἁγίους∙ σ. 217-229: Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία (χωρὶς κανόνα)∙ 237-244: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης τῆς Κρήτης (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 245-250: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἐπισκόπου Γορτύνης τῆς Κρήτης (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 251-254: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου (χωρὶς κανόνα).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός Μελέτιος Κρήτης Μάρκος Χαμετής Γαβριήλ Ροδίτης Καλλίνικος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 4 χ.ἀ. + 256 + 1 χ.ἀ. + 1 λ. + 6 πίν.
Χορηγός έκδοσης : Ιλαρίων επίσκοπος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιω. Κούβελος και Α. Τρίμης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0659
Φυσικός αριθμός: 000742Ετος Εκδοσης : 1890
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXV. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1890.897. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 355-357.
Αγιοι (ή εορτή): Θεόδωρος ο Γαβράς Άνθιμος επίσκοπος Νικομηδείας, ιερομάρτυς Ζαχαρίας προφήτης Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ιερομάρτυς Ιερόθεος επίσκοπος Αθηνών Θωμάς απόστολος Ιάκωβος απόστολος ο Αλφαίου Φίλιππος απόστολος Λουκάς απόστολος και ευαγγελιστής Θεοτόκου Εισό
Τίτλος : Τὰ ἄνθη τοῦ παραδείσου ἤτοι ἀκολουθίαι τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου ἐπισκόπου Νικομηδείας, ἔτι τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ, καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰουβεναλίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων, καὶ συμπλήρωσις ἀκολουθιῶν τινῶν ἀποστόλων καὶ ἁγίων, ἔτι δὲ καὶ ὕμνοι τινὲς εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νῦν τύποις ἐκδίδοται παρὰ τοῦ Ἰω. Ἰωσηφίδου Γαβρᾶ. Ἐπιμελείᾳ καὶ φροντίδι τοῦ ἱερολογιωτάτου ἱεροδιακόνου Ἰουβεναλίου. τοῦ πρωτοψάλτου τῆς ἐν Πειραιεῖ μητροπολιτικῆς ἐκκλησίας Ἁγίας Τριάδος. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου. 1890.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3: ᾈσματικὸν δωδεκασύλλαβον ἀπὸ τῆς βίβλου. Ἀρχ.: Ἄνθη τοῦ Παραδείσου ὄντως κέκλημαι. Ἀκρ.: Ἄνθιμος πρωτοσύγκελλος Γαβρᾶς∙ σ. 4: Οἱ ἑπόμενοι δεκατέσσαρες στίχοι ἀναφέρονται εἰς τὸν ἅγιον Θεόδωρον τὸν Γαβρᾶν, οὗτινος τὸ θεῖον ὄνομα ἄρχεται ἀπὸ (Θ) καὶ ἔχον ἀριθμητικὴν σημασίαν ἤτοι τὸν ἔνατον ἀριθμόν∙ διὰ τοῦτο καὶ ἕκαστος αὐτῶν σύγκειται ἐξ ἐννέα συλλαβῶν. Ἀρχ.: Ὕμνον σοι προσφέρω, τρισμάκαρ∙ σ. 11-44: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου, ἐπισκόπου Νικομηδείας. Ἀκρ.: Ἄνθιμος, Ἀργυροπολίτης Γαβρᾶς (στὰ στιχηρὰ τοῦ ἑσπερινοῦ, τὴ λιτή, τὰ ἀπόστιχα, τὰ δοξαστικά). Ποιητής: <Ἄνθιμος Γαβρᾶς>∙ σ. 24-41: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς φωταυγαῖς ἀστραπαῖς τοῦ πνεύματος ὡς φωτιζόμενος. Ἀκρ.: Τὸν ἱεράρχην ἅμα μάρτυρα θεῖον εὐφημῶ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 29-38: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Τίς οὐκ οἶδε τὴν πόλιν τῶν Νικομηδέων (διασκευὴ τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 135)∙ σ. 45-47: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ προφήτου Ζαχαρίου, πατρὸς τοῦ Προδρόμου∙ σ. 48-79: Ἡ ἀκολουθία τοῦ μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ∙ σ. 49-59: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Μεγαλύνομέν σε, ζωοδότα Χριστέ, τὸν σὸν δοῦλον ἐν ἄθλοις δοξάσαντα∙ σ. 67-76: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Γενναῖε Γαβρᾶ Θεόδωρε, ἀγῶνας οὓς ὑπέστης. Ἀκρ.: Γαβρᾷ κλέος μάρτυρι τῷ Θεοδώρῳ ψάλλω γηθοσύνως. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται∙ σ. 71-74: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἔνδοξος οὗτος καὶ γενναῖος ἀθλητὴς τοῦ Κυρίου (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1745)∙ σ. 80-85: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου∙ σ. 85-86: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Ἱεροθέου, ἐπισκόπου Ἀθηνῶν∙ σ. 86-88: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ∙ σ. 88-90: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου∙ σ. 91-92: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου∙ σ. 92-93: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ∙ σ. 94-95: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας στὰ προεόρτια τῶν Εἰσοδίων∙ σ. 95-96: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου∙ σ. 97-99: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου, ἐπισκόπου Μεδιολάνων∙ σ. 99-102: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας στὰ προεόρτια τῆς Συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης∙ σ. 102-104: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ προφήτου Δανιὴλ καὶ τῶν ἁγίων τριῶν Παίδων∙ σ. 104-110: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας στὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ∙ σ. 110-111: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Ξενοφῶντος καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ∙ σ. 112-115: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Μελετίου, ἐπισκόπου Ἀντιοχείας∙ σ. 116-117: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου∙ σ. 117-120: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἱερομάρτυρος Συμεών, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου∙ σ. 120-122: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀποστόλου Ἰακώβου, ἀδελφοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου∙ σ. 122-126: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ∙ σ. 126-127: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀποστόλου Σίμωνος τοῦ Ζηλωτοῦ∙ σ. 128-129: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τῶν ἀποστόλων Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα∙ σ. 129-133: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀποστόλου Ἰούδα, ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου∙ σ. 134-148: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἰουβεναλίου, πατριάρχου Ἱεροσολύμων∙ σ. 139-146: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Χριστὸς κελεύει δοξάσωμεν. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται∙ σ. 143-144: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἰουβενάλιος∙ σ. 149-150: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ μεγαλομάρτυρος Προκοπίου∙ σ. 150-153: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς∙ σ. 153-155: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀποστόλου Ματθία∙ σ. 156-161: Συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τοῦ προφήτου Σαμουὴλ∙ σ. 162-176: Παράρτημα ἤτοι Περιγραφὴ τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ τῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἀναστάσεως γενομένων τελετῶν.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Άνθιμος Γαβράς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 176 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης : Ιωάννης Ιωσηφίδης Γαβράς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανέστης Κωνσταντινίδης
Επιμελητής-διορθωτής : Ιουβενάλιος ιεροδιάκονος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0660
Φυσικός αριθμός: 000743Ετος Εκδοσης : 1902
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXI. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 439. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 357.
Αγιοι (ή εορτή): Παρασκευή οσιομάρτυς Λουκία αγία Κύριλλος πατριάρχης Αλεξανδρείας
Τίτλος : Παράρτημα Λειμωναρίου. Ἀκολουθίαι καὶ βίοι τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, καὶ τῆς ἁγίας Λουκίας, καὶ Κυρίλλου ἀρχ. Ἀλεξανδρείας. Ψαλλόμεναι 26 Ἰουλίου, 13 Δεκεμβρίου, καὶ 9 Ἰουνίου. Ποιηθεῖσαι ὑπὸ Νικοδήμου Ἁγιορίτου 1856. Νῦν δὲ ὑπὸ τοῦ ἐλλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρῃ, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου (τοῦ νέου). Ἐν Ἀθήναις. 1902.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-24: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Παρασκευῆς∙ σ. 13-21: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι βουλόμενος τὰ μεγαλεῖά σου, ἄχραντε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 13-22: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ὑμνοῦσι τὴν φωτοφόρον μνήμην σου. Ἀκρ.: Ὕμνοις γεραίρω τὴν πανεύφημον κόρην. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 24-32: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Μετὰ τὴν ἔνσαρκον οἰκονομίαν τοῦ Χριστοῦ∙ σ. 32-36: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῶν σου τὴν μνήμην παρακαλῶ. Ἀκρ.: Ὕμνοις γεραίρω σε, Παρασκευή. Σεραφείμ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 37-38: Τὰ ἐγκώμια τῆς ἁγίας Παρασκευῆς. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε Χριστοῦ τὴν ἀθληφόρον∙ σ. 38-48: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Λουκίας∙ σ. 41-47: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Νεουργῶς μολοῦντί μοι, Χριστέ. Ἀκρ.: Νέον καὶ τόνδε ὕμνον ἐμφαίνω, μάρτυς, ὁ ἱκέτης σου. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε∙ σ. 49-59: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας∙ σ. 53-58: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Θεόθεν τὴν φωτοδότιν, Κύριλλε. Ἀκρ.: Θεωριῶν Κύριλλος ἐνθέων λύρα. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Θεοφάνης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης Γεώργιος Βουτέρης Θεοφάνης Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 80.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0661
Φυσικός αριθμός: 000744Ετος Εκδοσης : 1908
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 357-358.
Αγιοι (ή εορτή): Επιφάνιος επίσκοπος Κύπρου Γρηγόριος επίσκοπος Νεοκαισαρείας Αθανάσιος πατριάρχης Αλεξανδρείας Μιχαήλ αρχάγγελος Γαβριήλ αρχάγγελος
Τίτλος : Ἐγκώμια καὶ ὕμνοι Καισαρίου Δαπόντε (Μοναχοῦ Ξεροποταμινοῦ) εἰς τὴν Παναγίαν, τοὺς Ἀρχαγγέλους καὶ διαφόρους ἁγίους. Εἰλημμένα ἐκ τοῦ Πατερικοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου Πάπα Ῥώμης. Ἐκδίδεται δαπάναις Σάββα ἱερομονάχου (Κελλιώτου Βατοπεδινοῦ). Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἰωάννου Νικολαΐδου. 1908.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-6: Ἐγκώμιο στὸν ἅγιο Ἐπιφάνιο. Ἀρχ.: Ἠκούσατε, ὦ ἔνδοξον ἀκροατήριόν μου∙ σ. 7-34: Κωνσταντίνου Δαπόντε (Καισαρίου μοναχοῦ Ξηροποταμινοῦ), Λόγος πανηγυρικὸς στὸν ἅγιο Γρηγόριο Νεοκαισαρείας. Ἀρχ.: Θαυμαστὸς ὄντως ὁ Θεὸς ἐν τοῖς αὐτοῦ ἁγίοις∙ σ. 34-39: Ὕμνος ἔννατος. Ἀρχ.: Ἀλλ’ ἐπειδή, πανύμνητε, τὸ θεῖον ὄνομά σου∙ σ. 39-102: Λόγος ἢ εὐχὴ ἐξαγορευτική καὶ ἱστορική, καὶ θεολογική. Ἀρχ.: Πρόσδεξαι οὖν παρακαλῶ ταύτην τὴν ὑμνῳδίαν∙ σ. 103-135: Ἐγκώμιο φυλακῆς ἐν εἴδει ἐπιστολῆς. Ἀρχ.: Ἀλλ’ ἐπειδὴ καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἄνω γεγραμμένη∙ σ. 136-147: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου, πατριάρχου Ἀλεξανδρείας (2 Μαΐου). Ποιητής: Ἰωάννης Μαυρόπους∙ σ. 138-146: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸ χαριτόπνουν τῆς σοφίας ὄργανον. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 148-155: Ἐγκώμιο στὸν ἅγιο Ἀθανάσιο. Ἀρχ.: Δὲν εἶναι τιμιώτερον ἀπὸ τὴν βασιλείαν∙ σ. 156-158: ᾨδάριο στὸν ἀρχιστράτηγο Μιχαήλ, ψαλλόμενο ὡς τό, Θεοτόκε ἡ ἐλπίς. Ἀκρ.: Μιχαὴλ σοὶ τὴν ᾠδὴν εὐμενῶς τοῦ προσιδεῖν τὴν ἀθλίαν μου ψυχήν, προσφωνῶ, καὶ τὴν εὐχήν. Ἀρχ.: Μιχαὴλ μεγαλουργέ, τῶν ἀγγέλων ἀρχηγέ∙ σ. 158-160: ᾨδάριο στὸν ἀρχιστράτηγο Γαβριήλ. Ἀκρ.: Γαβριὴλ σοὶ προσφωνῶ τὴν ᾠδὴν καὶ ἀνυμνῶ δοῦλός σου ὁ ταπεινός, δέξαι ταύτην εὐμενῶς. Ἀρχ.: Γαβριὴλ ἱερουργέ, τῶν ἀγγέλων ἀρχηγέ∙ σ. 160-163: Δαβιτικοὶ χαιρετισμοὶ στὴν Παναγία. Ὕμνος Ι΄. Ἀρχ.: Θύγατερ χαῖρε, ἧς υἱός, Θεὸς ὁ πρὸ αἰώνων.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Καισάριος Δαπόντες Ιωάννης Μαυρόπους
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 168.
Χορηγός έκδοσης : Σάββας ιερομόναχος Βατοπεδινός
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Νικολαΐδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0662
Φυσικός αριθμός: 000745Ετος Εκδοσης : 1909
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XXXIV. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 358-359.
Αγιοι (ή εορτή): Ιάσων και Σωσίπατρος απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα Κερκύρα η βασιλίς Ζήνων, Βιτάλιος, Ευσέβιος και Νέων μάρτυρες Αρσένιος αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Θεοδώρα η αυγούστα Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου, τῆς παρθενομάρτυρος Κερκύρας τῆς βασιλίδος, τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου μητροπολίτου Κερκύρας, τῆς ὁσίας Θεοδώρας τῆς αὐγούστης καὶ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Βλασίου. Ἅπασαι ὑφ’ ἓν παρὰ Σεβαστιανοῦ Νικοκάβουρα ἀρχιεπισκόπου καὶ Παξῶν μετὰ διορθώσεων καὶ προσθηκῶν, ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐκδεδομέναι. Ἐν Κερκύρᾳ, χρωμοτυπογραφεῖον Α. Λάντζα. 1909.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-44: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου καὶ τῆς ἁγίας Κερκύρας τῆς βασιλίδος∙ σ. 8-41: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τῷ τοῦ Χριστοῦ βήματι νῦν παριστάμενοι. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 9-42: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τερατουργίαις φωτισθεῖσα σήμερον ἡ Κερκυραίων πληθύς. Ἀκρ.: Τοιάδε Νικόλεως Βούλγαρις ἠδὲ Φαίαξ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικόλαος Βούλγαρης∙ σ. 15-17: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Τούτων ὁ μὲν Ἰάσων Ταρσεὺς ἦν∙ σ. 17-37: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις βασιλεύοντος Κερκυλλίνου τῆς Κερκυραίων νήσου (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 776)∙ σ. 38: Τὸ συναξάριο τῶν ἁγίων μαρτύρων Ζήνωνος, Βιταλίου, Εὐσεβίου καὶ Νέωνος. Ἀρχ.: Ζήνων ὁ τοῦ Χριστοῦ μάρτυς, ἅμα τοῖς ἁγίοις∙ σ. 45-68: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου μητροπολίτου Κερκύρας∙ σ. 54-65: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀπὸ καρδίας σοι κράζω καὶ ἐκ ψυχῆς δέομαι. Ἀκρ.: Ἀρσένιε, σὺ προστάτης εἶ Κερκύρας. Ἦχ. δ΄. Τῷ ὁδηγήσαντι πάλαι. Ποιητής: Γεώργιος ὁ Ἀττικός, μητροπολίτης Κερκύρας∙ σ. 55-66: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς ἀγλαΐαις τοῦ ἁγίου Πνεύματος καταλαμπόμενος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωάννης ἱερεὺς ὁ Θεοφύλακτος∙ σ. 60-62: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἀοίδιμος οὗτος καὶ μέγας πατὴρ ἡμῶν Ἀρσένιος (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 2044)∙ σ. 69-80: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Θεοδώρας. Ποιητής: Ἑμμανουὴλ Τζάνες Μπουνιαλῆς∙ σ. 74-79: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Γεραίρειν τὰς θεαρέστους πράξεις σου, θεόφρων ἄνασσα. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Ἐμμανουὴλ Τζάνες Μπουνιαλῆς∙ σ. 77: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Αὕτη ἐγένετο γυνὴ Θεοφίλου τοῦ βασιλέως τοῦ εἰκονομάχου∙ σ. 81-109: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Βλασίου ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας∙ σ. 88-107: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὕμνοις τὴν πανάχραντον, πιστοί, Μαρίαν εὐφημήσωμεν. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾎσμα ἀναπέμψωμεν, λαοί∙ σ. 89-107: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ὕμνοις τὴν φωτοφόρον καὶ σεπτὴν καὶ ἱεράν σου ἄθλησιν. Ἀκρ.: Ὕμνοις κροτῶ σε, μάρτυς, εὐσεβοφρόνως. Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾎσμα ἀναπέμψωμεν, λαοί. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 95-103: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Βούλγαρης Γεώργιος Αττικός Ιωάννης Θεοφύλακτος Εμμανουήλ Τζάνες Μπουνιαλής Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 4 χ.ἀ. + ι΄ + 109 + 3 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Λάντζας
Επιμελητής-διορθωτής : Σεβαστιανός Νικοκάβουρας
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0663
Φυσικός αριθμός: 000746Ετος Εκδοσης : 1929
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 359-360.
Αγιοι (ή εορτή): Ιησού Χριστού Γέννησις Τρύφων μεγαλομάρτυς Ιησού Χριστού Υπαπαντή Συμεών Συμεών ο θεοδόχος Παύλος ο Ξηροποταμηνός
Τίτλος : Ἀκολουθίαι τῶν Τιμίων Δώρων τῆς Ὑπαπαντῆς καὶ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου Παύλου τοῦ βασιλογόνου, προστάτου καὶ κτίτορος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μονῆς. Ἐκδίδοται δαπάνῃ τῆς Ἱερᾶς καὶ σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ ὁσίου Παύλου ἐπὶ ἡγουμενείας ἀρχιμανδρίτου Σεραφείμ. Τύποις Α. Ε. Ε. «Νέα Ἑλληνικὴ Ἡὼς» (Ι. Χατζηϊωάννου), Κολοκυνθοῦς 2. Ἀθῆναι 1929.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-29: Ἡ ἀκολουθία τῶν Τιμίων Δώρων∙ σ. 11- 24: Ὁ κανόνας τῶν Χριστουγέννων. Ἀρχ.: Ῥεύσαντα ἐκ παραβάσεως. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε∙ σ. 11-25: Ὁ ἰαμβικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Ἤνεγκε γαστὴρ ἡγιασμένη Λόγον. Ἦχ. α΄. Ἔσωσε λαὸν θαυματουργῶν Δεσπότης∙ σ. 12-26: Ὁ κανόνας τῶν Τιμίων Δώρων. Ἀρχ.: Τὰ πάντιμα δῶρά σου, σῶτερ, τιμῶμεν. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 30-33: Ὑπόμνημα περὶ τῶν Τιμίων Δώρων καὶ Μάγων ἐν τῇ τοῦ ἁγίου Παύλου Ἱερᾷ Μονῇ τῇ ἐν τῷ Ἄθῳ εὑρισκομένῃ. Ἀρχ.: Ὅτε ἔμελλεν ἡ κυρία Θεοτόκος ἐκδημῆσαι∙ σ. 34-48: Ἡ προεόρτιος ἀκολουθία τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος∙ σ. 38-46: Ὁ προεόρτιος κανόνας. Ἀρχ.: Ἀγκάλας ἁπλώσαντες τὰς τῶν ψυχῶν. Ἄκρ.: <αβγ…χψω. Φιλοθέου> (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: <Φιλόθεος Κόκκινος>∙ σ. 38-47: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Τρύφωνος. Ἀρχ.: Τῆς ὄντως ἐνθέου ἐν οὐρανοῖς τρυφῆς. Ἀκρ.: Τρυφῆς μεθέξειν ἀξίωσόν με, Τρύφων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 49-86: Ἡ ἀκολουθία τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου∙ σ. 59-72: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ῥανάτωσαν ὕδωρ νεφέλαι. Ἀκρ: Χριστὸν γεγηθώς, πρέσβυς ἀγκαλίζεται. Ἦχ. γ΄. Χέρσον ἀβυσσοτόκον. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός∙ σ.60-73: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Χριστὸς σαρκὶ πεφανέρωται. Ἀκρ: Χριστὸν πρέσβυς ὠλέναις ἐδέξατο. ᾨδὴ Ἰωσήφ. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 60-73: Ὁ Γ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀκτῖσι, φιλάνθρωπε, σῆς φωτοδότιδος. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γερμανὸς πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως∙ σ. 79-84: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Συμεών. Ἀρχ.: Δικαίων σκηνώμασι περιχαρῶς αὐλιζόμενος. Ἀκρ.: Δέχου τὸν ὕμνον, Συμεὼν θεηδόχε. Ἰωσήφ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 87-117: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Παύλου τοῦ Ξηροποταμηνοῦ, κτίτορος τῆς Μονῆς Ἁγίου Παύλου∙ σ. 98-113: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τοῦ κόσμου τὰ πέρατα δόξῃ τῇ σῇ. Ἀκρ.: Τέταρτον ᾆσμα τῇ μητρὶ τῆς ζωῆς ᾄδω. Μανουήλ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Μανουὴλ Κορίνθιος. σ. 99-114: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ζωὴν τὴν αἰώνιον ποθήσας, Παῦλε ἀοίδιμε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 99-114: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ἄνωθεν ἅπαν τοῖς ἀνθρώποις δώρημα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 118-129: Ἰακώβου <Νεοσκητιώτου>, Ἐγκώμιο στὸν ὅσιο Παῦλο τὸν Ξηροποταμηνό. Ἀρχ.: Καλὰ καὶ ὁ θάνατος νὰ ἐβασίλευσε∙ σ. 130-138: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὅταν ὁ καθαρώτατος ἐκεῖνος καὶ διαβατικώτατος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Φιλόθεος Κόκκινος Θεοφάνης Ιωσήφ Υμνογράφος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως Μανουήλ Κορίνθιος Ιάκωβος Νεοσκητιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 138.
Χορηγός έκδοσης : Ι. Μ. Αγίου Παύλου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νέα Ελληνική Ηώς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0664
Φυσικός αριθμός: 000747Ετος Εκδοσης : 1930
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 360-365.
Αγιοι (ή εορτή): Πολύδωρος ο Κύπριος Θεοτόκος Μυρτιδιώτισσα Ματρώνα η Χιοπολίτις Γεώργιος ο Χιοπολίτης Μυρόπη μάρτυς Αγγελής νεομάρτυς Ονούφριος οσιομάρτυς Δημήτριος ο Χίος Τρύφων μεγαλομάρτυς Σταμάτιος μάρτυς Ιωάννης εκ Σπετσών μάρτυς Θεόδωρος ο Βυζάντιος Μακάριος ο Ν
Τίτλος : Νέον Χιακὸν Λειμωνάριον περιέχον μαρτύρια παλαιὰ καὶ νέα καὶ βίους ὁσίων ὡς καὶ ᾀσματικὰς ἀκολουθίας εἰς διαφόρους νεομάρτυρας Χίους ἢ ἐν Χίῳ ἀθλήσαντας, ὡς καὶ τὰ μάλα τιμωμένους ἐν Χίῳ. Ἐκδίδοται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν παλιῶν Λειμωναρίων ἐν οἷς ἐμπεριέχονται ἅπαντα τὰ ἔργα: Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ, ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, τοῦ σοφολογιωτάτου διδασκάλου, καὶ Νικηφόρου τοῦ Χίου, ἱεροδιδασκάλου. Δαπάνῃ ἱερομονάχου Ἀμβροσίου Μίχαλου, ἡγουμένου τῆς ἐν Χίῳ Ἱ. Μονῆς Μυρσινιδίου. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου. Εἰς κοινὴν ἁπάντων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ὠφέλειαν. Ἐν Ἀθήναις, τυπ. Α.Ε.Ε. Νέα Ἑλληνικὴ Ἠὼς (Ἰ. Χατζηϊωάννου), Ἱπποκράτους 15Β. 1930.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-25: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Πολυδώρου (+ 1794). Ἀκρ.: <Νικηφόρου> (στὰ στιχηρὰ τοῦ μικροῦ ἑσπερινοῦ)∙ σ. 15-24: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν ζόφωσιν φώτισον θείαις πρεσβείαις σου. Ἀκρ.: Νέον γεραίρω Πολύδωρον τοῖς λόγοις. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 15-24: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ζωῆς λαβόμενος τῆς ἀκηράτου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Μιχαὴλ Εὐμορφόπουλος∙ σ. 19-22: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μέγας καὶ νεοφανὴς στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ∙ σ. 26-43: Ἡ ἀκολουθία τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μυρτιδιωτίσσης. Ποιητής: Σωφρόνιος Πάγκαλος∙ σ. 29-42: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνήσωμεν ἅπαντες πίστει καὶ πόθῳ. Ἀκρ.: Ὕμνον ᾂδω σοι καινόν, Παρθένε Μαρία ἁγνή, Μελέτιος Καλλονᾶς. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Μελέτιος Καλλονᾶς, καθηγούμενος τῆς Μονῆς Ἀγκαράνθου καὶ πρωτοσύγγελος τῆς καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας∙ σ. 30-42: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν θείαν παράσχου μοι, Λόγε, σοφίαν. Ἀκρ.: Τὴν μητέρα μέλψωμεν ἀρρήτου Λόγου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον. Ποιητής: Σωφρόνιος Κυθήρων∙ σ. 30-43: Ὁ Γ΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν ἀχλὺν καθάρισον, ἁγνή, τοῦ νοός μου. Ἀκρ.: <Τῇ θεομήτορι ᾆσμα νέον προσᾴδω>. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ. Ποιητής: Σωφρόνιος Κυθήρων∙ σ. 36-40: Ἐνθύμησις τοῦ θαύματος τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου τῶν Μυρτιδίων ἐν τῇ νήσῳ Κυθήρων ὅτε τὸν παράλυτον ἤγειρε. Ἀρχ.: Εἰς τὴν νῆσον τῶν Κυθήρων ὑπῆρχεν ἕνας ἐρημότοπος∙ σ. 44-51: Ἡ ἀκολουθία καὶ ἡ διήγησις τοῦ ἐν Χίῳ κατὰ τὸ Παλαιόκαστρον γενομένου θαύματος ὑπὸ τῆς ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς ἐν ἔτει 1442 (14 Ὀκτωβρίου). Ποιητής: Ἀθανάσιος Πάριος∙ σ. 46-51: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνοῦσι τὴν φωτοφόρον μνήμην σου, μάρτυς. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 48-50: Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, Διήγηση. Ἀρχ.: Συνήθεια ἐστάθη παλαιά, ἐκ προστάγματος∙ σ. 52-66: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Bίος τῆς ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος∙ σ. 55-65: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ματρῶναν τιμήσωμεν τὴν ἱεράν, ὦ θεόφρονες. Ἀκρ.: Ματρῶναν ὑμνῶ τῆς Χίου τὴν προστάτιν. Νικήτας. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νεῖλος (Νικήτας) Ρόδου∙ σ. 58-64: Διήγησις. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ὁσία καὶ θαυματουργὸς μήτηρ ἡμῶν Ματρῶνα. Διορθωτής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 66-81: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Νικολάου τοῦ Χίου. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 70-80: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἄναρχε Λόγε, ταῖς τοῦ νέου μάρτυρος. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 71-80: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τῇ αἴγλῃ τῆς τριλαμποῦς θεότητος περιλαμπόμενος. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 74-78: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Νικόλαος∙ σ. 81-87: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος∙ σ. 83-86: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῷ φέγγει τῆς χάριτος καταυγαζόμενος, ὅσιε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 85: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Στυλιανός∙ σ. 87-96: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Χίου (+1807). Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 89-95: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Φωτὶ παριστάμενος τῷ ἀνεσπέρῳ. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 91-94: Νικηφόρου τοῦ Χίου, Μαρτύριο τοῦ νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Χιοπολίτου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος ἀθλητὴς τοῦ Χριστοῦ Γεώργιος∙ σ. 96-102: Ἡ ἀκολουθία τῆς μεγαλομάρτυρος Μυρόπης. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 98-102: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Δυσώδης καὶ βέβηλος ἐγὼ ὑπάρχων. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 100-101: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἁγία παρθενομάρτυς Μυρόπη∙ σ. 103-117: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Ἀγγελῆ (+1813). Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 106-115: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀχλύν, ἀγγελώνυμε, τὴν τοῦ νοός μου. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 106-116: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὡς φίλον σε τοῦ Δεσπότου γνήσιον. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 109-114: Νικηφόρου τοῦ Χίου, Μαρτύριο τοῦ νεομάρτυρος Ἀγγελῆ. Ἀρχ.: Τοῦ νεομάρτυρος Ἀγγελῆ τὴν μνήμην σήμερον ἑορτάζομεν∙ σ. 117-127: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μοδέστου, ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων∙ σ. 120-125: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν κυκλουμένην ἑπταχῶς καὶ ῥέουσαν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 122-124: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἐγεννήθη ἀπὸ ὀρθοδόξους γονεῖς∙ σ. 127-141: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσιομάρτυρος Ὀνουφρίου τοῦ ἐν Χίῳ (+1818)∙ σ. 131-140: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνοῦντι πόθῳ τὴν μνήμην σου τὴν θείαν. Ἀκρ.: Ὕμνοις σε μέλπω, Ὀνούφριε, σὺν πόθῳ. Ἰακώβου. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται. Ποιητής: Ἰάκωβος <Νεοσκητιώτης>∙ σ. 134-139: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Πάντοτε, βέβαια, ἀξιοθαύμαστος ὑπῆρξε ἡ ἀνδρεία∙ σ. 142-152: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Χίου (+1802). Ποιητής: Ἀθανάσιος Πάριος∙ σ. 144-152: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι ἐπιποθῶ, Δημήτριε, τὰ σὰ παλαίσματα. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 146-151: Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, Μαρτύριο τοῦ νεομάρτυρος Δημητρίου. Ἀρχ.: Καὶ εἶπα, καὶ λέγω, καὶ δὲν θέλω παύσει ἀπὸ τοῦ νὰ λέγω∙ σ. 153-164: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Τρύφωνος∙ σ. 156-162: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τρυφὴν τὴν ἀκήρατον νυνὶ τρυφῶν, Τρύφων ἔνδοξε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 158-161: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μετὰ τὴν ἔνσαρκον παρουσίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ∙ σ. 165-174: Ἡ ἀκολουθία τῶν νεομαρτύρων καὶ αὐταδέλφων Σταματίου καὶ Ἰωάννου τῶν ἐκ Σπετσῶν (+1822). Ποιητής: Ἄνθιμος Πουλάκης ἱερομόναχος ὁ Χῖος∙ σ. 168-173: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Θεὲ τῶν ὅλων, πλαστουργὲ τῆς κτίσεως. Ἀκρ.: Θεῖοι μάρτυρες, δωρήσασθαι χάριν. Ἄνθιμος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἄνθιμος Πουλάκης∙ σ. 170-172: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ὡς θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε, καὶ αἱ ὁδοί σου∙ σ. 175-187: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου∙ σ. 178-186: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὕμνον προσᾴδειν τῇ σεπτῇ ἀθλήσει σου. Ἀκρ.: Ὕμνον προσᾴδω Θεοδώρῳ τῷ νέῳ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: <Νικόδημος Ἁγιορείτης>∙ σ. 180-185: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ὁ ἔνθερμος οὗτος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως νεομάρτυς∙ σ. 187-194: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Μακαρίου Νοταρᾶ∙ σ. 190-193: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὡς λειτουργὸς καὶ ἱεράρχης ἔνθεος. Ἀκρ.: ωψχ..γβα. Νικηφόρου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ.: πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 194-204: Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, Bίος τοῦ ὁσίου Μακαρίου. Ἀρχ.: Ἐπαινετή, βέβαια, καὶ θαυμαστὴ ἐστάθη πάντοτε∙ σ. 204-210: Θαύματα τοῦ ἁγίου Μακαρίου. Ἀρχ.: Πλησίον τοῦ περιωνύμου ναοῦ τῶν Ταξιαρχών∙ σ. 211-223: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Χίου. Ποιητής: Κύριλλος Τρεχάκης ὁ Νεαμονήσιος∙ σ. 214-222: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καθικετεῦσαι τὸν Κύριον. Ἀκρ.: Ἅγιος εἶ, Κύριε, καὶ σὲ ὑμνεῖ τὸ πνεῦμά μου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 216-221: Αἰμιλίας Κ. Σάρρου, Bίος ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Χίου. Ἀρχ.: Τὸ ὄνομα τοῦ ὁσίου Νικηφόρου εἶναι εἰς πᾶσαν γωνίαν τῆς Χίου γνωστόν∙ σ. 223-231: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἰσιδώρου∙ σ. 225-230: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς σαῖς ἱκεσίαις, μάρτυς Χριστοῦ. Ἀκρ.: Τὸν κλεινὸν Ἰσίδωρον ὑμνῶ προφρόνως. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 228-229: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Ὁ ἔνδοξος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἰσίδωρος∙ σ. 232-249: Ἡ ἀκολουθία τῶν ὁσίων Νικήτα, Ἰωάννου καὶ Ἰωσήφ, κτητόρων τῆς Νέας Μονῆς Χίου∙ σ. 237-248: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν νοῦν μου καταύγασον, Τριὰς ἁγία, ταῖς λάμψεσι. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 238-248: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀπὸ χειλέων ἐναγῶν, πανάγιοι, ὕμνον. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Νικηφόρου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 241-246: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἀγκαλὰ καὶ οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχουσι χρείαν∙ σ. 250-270: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Μάρκου τοῦ ἀπὸ Σμύρνης (+1801). Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 254-269: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀγαλλόμενοι ἐνθέως ἐν τῇ μνήμῃ τῇ σῇ. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα∙ σ. 255-269: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις ἐλλάμψεσι τῆς τρισηλίου θεότητος∙ σ. 258-267: Ἀθανασίου Παρίου, Μαρτύριο τοῦ νεομάρτυρος Μάρκου. Ἀρχ.: Εἴη δεδοξασμένον καὶ ὑπερύμνητον τὸ ὄνομα∙ σ. 271-279: Ἡ ἀκολουθία εἰς τὸ παρὰ τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ θαῦμα ἐν τῷ ᾌδειν∙ σ. 274-278: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὁ Ἄθως, ὃς κέκληται Ἅγιον Ὄρος, πανάχραντε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 276-277: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Κατὰ τὴν Σκῆτιν τοῦ Πρωτάτου τὴν εὑρισκομένην εἰς τὰς Καρυάς∙ σ. 280-290: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου (+1732). Ποιητής: Ἀθανάσιος Ἱβηρίτης∙ σ. 282-289: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς εὐπροσδέκτοις ἱκεσίαις, δέσποτα, τοῦ νέου μάρτυρος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 285-288: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Νικήτας∙ σ. 290-297: Ἡ ἀκολουθία στὴν εὕρεση τῆς κάρας τῆς ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος. Διορθωτής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 292-296: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὴν χερσωθεῖσάν μου ψυχὴν τοῖς πάθεσι. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 295: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Χρόνου ἱκανοῦ διαπεράσαντος μετὰ τὸν θάνατον∙ σ. 297-308: Ἡ ἀκολουθία τῆς παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος. Διορθωτής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 300-307: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀνόσιον βούλημα ἀπωσαμένη, ἀοίδιμε. Ἀκρ.: <αβγ…χψω>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 302-306: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἁγία παρθενομάρτυς καὶ ἀθληφόρος τοῦ Χριστοῦ∙ σ. 309-318: Ἡ ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρος Θεοφίλου ἐκ Ζακύνθου (+1635). Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 312-317: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν σκότωσιν ταῖς σαῖς πρεσβείαις. Ἀκρ.: <Νικηφόρου>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 314-316: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νεοφανὴς καὶ λαμπρότατος ἀστὴρ Θεόφιλος∙ σ. 318-326: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς∙ σ. 321-325: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Αἰνέσωμεν πάντες πιστοὶ Χριστὸν τὸν δόντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 323-324: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ λαμπρὸς ἀθλητὴς τοῦ Κυρίου καὶ μάρτυς∙ σ. 326-329: Νικηφόρου τοῦ Χίου, Λόγος ἐγκωμιαστικὸς στὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Καλότυχος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος∙ σ. 330: Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, Διήγηση περὶ τοῦ ἐν Χίῳ θαύματος τῆς Θεοτόκου κατὰ τῶν Ἁρμενίων. Ἀρχ.: Εἰς τοὺς 1748 ἢ 49 χρόνους, ἐστάθη ἐπάνω εἰς τὴν Χίον∙ σ. 331-332: Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, Διήγησις περὶ τοῦ γεγονότος θαύματος ὑπὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐν τῷ κατὰ τὴν Ἀτσικὴν ἱερῷ αὐτοῦ ναῷ κατὰ τῶν ἀσεβῶν Ἀγαρηνῶν. Ἀρχ.: Περὶ τὰ μέσα τῆς παρελθούσης ὀγδόης ἑκατονταετηρίδος, ἤτοι εἰς τὰ 1740∙ σ. 333-334: Χριστοφόρου Σερέμελη, ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρσινιδίου, Διήγησις περὶ τοῦ θαύματος τοῦ γενομένου παρὰ τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος κατὰ τὴν θέσιν «Καρυδιὰ» ἢ «Ποταμὸς Ἁγ. Εἰρήνης», πλησίον τῆς Παναγίας Λετσαίνης ὡς καὶ τοῦ θαύματος τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Πλησίον τοῦ ποταμοῦ τῆς ἁγίας Εἰρήνης∙ σ. 334-338: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στὴν ὁσία Ματρῶνα τὴ Χιοπολίτιδα. Κοντάκιον: Tῇ ἐκ Θεοῦ δεδοξασμένη θείοις θαύμασι θείᾳ Ματρώνῃ. Οἶκος: ᾌδειν προθυμουμένῳ τοῦ σοῦ βίου, Ματρῶνα, τὸ ἄμωμον. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 339-341: Χριστοφόρου Σερέμελη Διήγησις ψυχωφελὴς περὶ μιᾶς μοναχῆς τῆς ἁγίας Ματρώνης τῶν Χαλάνδρων. Ἀρχ.: Κατὰ τῷ 1875 διάκονος ὄντας ἐπῆγα εἰς τὴν ἑορτήν∙ σ. 341-345: Μακαρίου ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου, Ἐπιστολὲς περὶ τοῦ νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου∙ σ. 345-347: Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Λόγος πάνυ ὠφέλιμος. Ἀρχ.: Πορευόμενός <ποτέ> τις τῶν ἁγίων πατέρων ἐν τῇ ἐρήμω (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 999r)∙ σ. 348-355: Ἐκλογὴ διαφόρων διηγήσεων.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Μακάριος Νοταράς Αθανάσιος Πάριος Νικηφόρος Χίος Νικόδημος Αγιορείτης Μιχαήλ Ευμορφόπουλος Σωφρόνιος Πάγκαλος Μελέτιος Καλλονάς Σωφρόνιος Κυθήρων Νείλος (Νικήτας) Ρόδου Ιάκωβος Νεοσκητιώτης Άνθιμος Πουλάκης Κύριλλος Τρεχάκης Αθανάσιος Ιβηρίτης Χρι
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 367 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Αμβρόσιος Μίχαλος ηγούμενος Ι. Μ. Μυρσινιδίου Χίου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νέα Ελληνική Ηώς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0665
Φυσικός αριθμός: 000748Ετος Εκδοσης : 1806
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1806.65. Φίλιππος Ηλιού, «Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθῆκες καὶ συμπληρώσεις», Ὁ Ἐρανιστής, 13 (1976), Α1367. S. Salaville – E. Dalleggio, Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs, t. I 1584-1850, Athènes 1958, αρ. 38
Αγιοι (ή εορτή):
Τίτλος : Προσκυνητάριον τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Μποὺ κιτὰπ Ἅγιον Ὄροζουν. Προσκυνητάριον ταμπὶρ ὀλουνοὺρ τζούμλε Ἀσκητηλερὶν Μαναστηρλαρὶν Σοχρετλερὴ μπεγιάντηρ ἀμπαλῆ Ζαχαρίανην. Ἠμτατίγιναν μπασμαγιὰ βεριλμίστιρ ἀνατὸλ Χριστιανλαρὶν Κιφαετληγὴ ἰτζήν. βὲ χέρκιμ ὀκοῦρσα οὒτζ τεφὰ ὁ Θεὸς συγχωρέσει ντεγέ. ͵αωϛ΄Βενετικτέ. 1806. Πατησσαχὶν Ἰζνίηλεν. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-7: Ποίημα. σ. 8: Κατάλογος μονὼν Ἁγίου Ὄρους. σ. 9-46: Περιγραφὴ μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 46.
Χορηγός έκδοσης : Χριστόφορος προηγούμενος Ιβηρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Ζαχαρίας ιερομόναχος Αγιορείτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0666
Φυσικός αριθμός: 000749Ετος Εκδοσης : 1857
Βιβλιογραφία: Δ. Σ. Γκίνης - Β. Γ. Μέξας, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατά τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α´-Γ´, Ἀθήνα 1939-1957, 7367. Δ. Πάντος, Ιωάννης-Ιερόθεος Κομνηνός μητροπολίτης Δρύστρας (1657-1719), Βίος - Εκκλησιαστική δράση - Συγγραφικό έργο [διδακτορική διατριβή – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμ. Θεολογίας], Αθήνα 2007, 103-113.
Αγιοι (ή εορτή):
Τίτλος : Προσκυνητάριον τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ Ἄθωνος, συγγραφὲν παρὰ Ιωάννου τοῦ Κομνηνοῦ μετὰ διεξοδικωτέρας περιγραφῆς τῆς Ἱερᾶς τῶν Ἰβήρων Μονῆς παρὰ Ἰγνατίου Ἱεροδιακόνου Κεμίζου τοῦ ἐκ Μονεμβασίας. νῦν δὲ ἐπιμελῶς ἀνατυπωθὲν κατὰ τὴν τοῦ 1745 ἔκδοσιν. Ἑνετίῃσιν, ἐκ τοῦ τυπογρ. τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. 1857.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. α΄-ιϛ΄: Περὶ τοῦ συγγραφέως τῆς παρούσης βίβλου. σ. 1-98 : Περὶ τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. σ. 99: Κατάλογος μονῶν - περιεχόμενα.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Κομνηνός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 83+ιστ΄.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Τυπογραφείο Αγίου Γεωργίου
Επιμελητής-διορθωτής : Ιγνάτιος Κεμίζος ιεροδιάκονος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0667
Φυσικός αριθμός: 000750Ετος Εκδοσης : 1861
Βιβλιογραφία: Δ. Σ. Γκίνης - Β. Γ. Μέξας, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατά τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α´-Γ´, Ἀθήνα 1939-1957, 8541.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, μεγαλομάρτυς Θεοτόκος Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων Παντελεήμων μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀνωτέρα ἐπισκίασις ἐπὶ τοῦ Ἄθω, ἤτοι διηγήσεις περὶ τῶν ἁγίων καὶ θαυματουργῶν καὶ ἐν Ἄθῳ δοξασθεισῶν εἰκόνων τῆς Θεοτόκου καὶ ἄλλων ἁγίων. "Οὐ μὴ κρύψω ἀφ'ὑμῶν πᾶν ῥῆμα. εἴρηκα δή. Μυστήριον Βασιλέως κρῦψαι καλόν, τὰ δὲ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως" Λόγοι τοῦ Ἀρχαγγέλου Ῥαφαὴλ πρὸς τὸν γέροντα Τωβίτ. (Τωβίτ ιβ΄11). Ἐν Κωνσταντινουπόλει. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Βουλγαρικῆς Εφημερίδος: "Τσαρεγράδσκη Βέστνηκ" καὶ Συντρ. 1861.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. γ΄- η΄: Εισαγωγή σ. 3 - 115 : Περιγραφὴ εἰκόνων.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. η +115.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Τυπογραφείο τῆς Βουλγαρικῆς Εφημερίδος: "Τσαρεγράδσκη Βέστνηκ" καὶ Συντρ.
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0668
Φυσικός αριθμός: 000751Ετος Εκδοσης : 1864
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1864.441. Δ. Πάντος, Ιωάννης-Ιερόθεος Κομνηνός μητροπολίτης Δρύστρας (1657-1719), Βίος - Εκκλησιαστική δράση - Συγγραφικό έργο [διδακτορική διατριβή – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμ. Θεολογίας], Αθήνα 2007, 103-113.
Αγιοι (ή εορτή):
Τίτλος : Προσκυνητάριον τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ Ἄθωνος συγγραφὲν ὑπὸ τοῦ ἐξοχωτάτου ἱατροῦ κυρίου Ἰωάννου τοῦ Κομνηνοῦ. Νῦν δὲ μετὰ πάσης ἐπιμελείας ἀναθεωρηθέν, καὶ ἀνατυπωθέν. Ἔκδοσις δευτέρα. Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἑλλην. Τυπογρ. τοῦ Φοίνικος. 1864.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-6: Εἰσαγωγή σ. 7-12: Ποίημα Χριστοφόρου ἱερομονάχου ἐξ Ἰωαννίνων σ. 13-93: Περὶ τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. σ. 94: Κατάλογος μονῶν - περιεχόμενα. Τὸ ποίημα τῶν σελίδων 7-12 ἐσωκλείεται καὶ σὲ λυτὸ φυλλάδιο πιθανότατα ἀπὸ ἄλλη ἔκδοση μὲ ἀναγραφόμενες σελίδες ιη΄έως κη΄.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Κομνηνός Χριστοφόρος ιερομόναχος εξ Ιωαννίνων
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ.93+1. Περιλαμβάνονται 10 σελίδες σε φύλλα άλλης έκδοσης (βλ. περιεχόμενα).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ελληνική Τυπογραφία του Φοίνικος
Επιμελητής-διορθωτής : Χριστοφόρος ιερομόναχος εξ Ιωαννίνων
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0670
Φυσικός αριθμός: 000753Ετος Εκδοσης : 1869
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1869.410
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία
Τίτλος : Πανηγυρικὸς τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Θαυματουργοῦ προστάτου Κεφαλληνίας. "Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ". Ὑπὸ τοῦ Ἱεροκήρυκος Νομοῦ Κερκύρας Χριστόφορος Ε. Ἰγγλέση. Διδασ. τῆς Ὀρ. Χρ. Θεολογίας, Ἐκ τῶν τροφίμων τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ἐν Κεφαλληνίᾳ, Τυπογραφεῖον "Ὁ Ποσειδών". Κωνσταντίνου Π. Πολλάνῃ. 1869.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ.1-16: Πανηγυρικός λόγος.
Τόπος έκδοσης: Κεφαλλονιά
Συγγραφέας / Ποιητής : Χριστόφορος Ιγγλέσης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ.16
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ο Ποσειδών" Κωνσταντίνος Π. Πολλάνης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0671
Φυσικός αριθμός: 000754Ετος Εκδοσης : 1880
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1880.859
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Τὸ παρὸν μαρτύριον τοῦ Ἁγίου καὶ Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου σώζεται ἀναπόσπαστον ἐν τῇ ἱερᾲ Βασιλικῇ καὶ Πατριαρχικῇ κοινοβιακῇ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ. Ἐντεγράφη ἐξ ἀρχιοτάτης ἀπαραλλάκτως Πρωτοτύπου μεμβράνης. Σώζεται ἐν τῷ Κουτλουμουσιανῷ κελλίῳ τῶν Εἰσοδείων ἔνωθεν τῶν Καρεῶν. Τῇ 30 Σεπτεμβρίου 1871. Καρέαις. Νῦν ἐκδίδεται παρὰ τοῦ ἐλαχίστου Κοσμᾶ Μοναχοῦ Ἐκ τῆς Νέας Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παύλου, ἐκ τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἐν Ἑρμουπόλει. Τύποις Ρενιέρη Πρίντεζη. 1880.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-34: Τὸ μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. σ. *1-*10: Ὑπόμνημα περὶ τῶν Τιμίων Δώρων καὶ Μάγων ἐν τῇ τοῦ Ἁγίου Παύλου ἱερᾲ Μονῇ ἐν τῷ Ἄθῳ εὑρισκομένῃ.
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ.34+*10.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ρενιέρης Πρίντεζης
Επιμελητής-διορθωτής : Κοσμάς Νεασκητιώτης μοναχός
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0672
Φυσικός αριθμός: 000755Ετος Εκδοσης : 1730
Βιβλιογραφία: É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. Ι, Paris 1918, αρ. 195.
Αγιοι (ή εορτή): Αγία Τριάς Θεοτόκος Ιησούς Χριστός Ιωάννης ο Πρόδρομος
Τίτλος : <Βιβλίον καλούμενον Ἐκλογαὶ περιέχον τὸν Ἀκάθιστον Ὕμνον καὶ ἄλλας τινὰς Ἀκολουθίας καὶ εὐχὰς ἀναγκαίας, καὶ ἐπωφελεῖς παντὶ Χριστιανῷ ματὰ καὶ τῶν ἐξηγήσεων αὐτῶν εἰς ἁπλῆν ῥωμαϊκὴν φράσιν. Τὰ πάντα μὲν προτροπῇτινῶν φιλευλαβῶν Χριστιανῶν ἐκ διαφόρων προτετυπωμένων Βιβλίων ἑρανισθέντα καὶ εἰς ἓν συλλεχθέντα. Νῦν δὲ πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα, καὶ ἐκ πολλῶν τῶν παρὰ τοῖς πρωτοτύποις σφαλμάτων μεθ'ὅσης οἶόν τε ἧν τῆς ἐπιμελείας ἐκκαθαρθέντα. Ἑνετίῃσι. ,αψλ΄. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.>
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : φ.α: Περιεχόμενα. σ.1-32: Ἀκολουθία εἰς τὸν ἀκάθιστον ὕμνον μετὰ τῶν κδ΄οἴκων ἐξηγηθέντων εἰς ἁπλῆν ῥωμαϊκὴν φράσιν παραφραστικῶς παρὰ Μελετίου ἱερομονάχου Καλλονᾶ τοῦ Κρητός. σ.32: Εὐχὴ πρὸς τὴν αὐτὴν μακαριωτάτην Παρθένον. σ.33-42: Οἶκοι κδ΄εἰς τὸν τίμιον Πρόδρομον. Ποίημα τοῦ Ῥαματᾶ. σ.43-44: Ἀκολουθία ἥτις λέγεται μετὰ τὸ ἐγερθῆναι τὸν χριστιανὸν ἐκ τοῦ ὕπνου. σ. 45-70: Ἀρχὴ τοῦ Ὄρθρου, ἐν ᾧ ὁ ἑξάψαλμος μεταφρασθεὶς εἰς ἁπλῆν φράσιν παρὰ κυρίου Ἀθανασίου ἱεομονάχου τοῦ Κρητός. σ. 70-71: Εὐχὴ εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. σ. 73-78: Ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μεταλήψεως. σ. 78-86: Ἐξήγησις τῶν τριῶν ψαλμῶν τῆς Μεταλήψεως παρὰ Ἀθανασίου ἱερομονάχου τοῦ Κρητός. σ. 86-134: Εὐχαὶ τῆς Μεταλήψεως ἐξηγηθεῖσαι εἰς ἁπλῆν φράσιν, παρὰ Καλλιοπίου ϊερομονάχου τοῦ κρητὸς ἐκ Κυδωνίας καὶ Ἀκακίου τοῦ Διακρούση. Εἰσὶ δὲ αἱ διὰ στίχων τοῦ αὐτοῦ Ἀκακίου, αἱ δὲ λοιπαὶ Καλλιοπίου. σ. 135-143: Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον. σ. 143-153: Ἕτερος κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ποίημα τοῦ Βασιλέως κυροῦ Θεοδώρου Δούκα τοῦ Λασκάρεως. σ. 153-159: Στίχοι εἰς τὴν μακαρίαν Τριάδα, Άκακίου ἱερομονάχου τοῦ Διακρούση. σ. 160-168: Πένθος τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Παρασκευῇ, τοῦ αὐτοῦ Ἀκακίου. σ. 169-171: Στίχοι ἕτεροι τοῦ αὐτοῦ Ἀκακίου. σ. 172-186: Μηνολόγιον σὺν Θεῷ τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ κατ'ἐπιτομήν.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μελέτιος Καλλονάς Αθανάσιος ιερομόναχος Κρης Ραματάς Καλλιόπιος ιερομόναχος Κρης Ακάκιος Διακρούσης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ.186. Λείπει η σελίδα τίτλου.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0673
Φυσικός αριθμός: 000756Ετος Εκδοσης : 1691
Βιβλιογραφία: É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-septième siècle, t. ΙΙI, Paris 1895, αρ. 641.
Αγιοι (ή εορτή):
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐξοδιαστικοῦ τῶν ἱερέων ἥπερ ἔκπαλαι χρῶνται αἱ τῆς Κερκύρας Ἐκκλησίαι, τὰ νῦν τυπωθεῖσα διὰ δαπάνης Ἰωάννου Βαπτιστοῦ ἱεσέως τοῦ Κιγάλα Ἄρχοντος Μοναστηρίων, καὶ Πρωτοψάλτου. Τῷ παναιδεσιμωτάτῳ, καὶ σεβασμιωτάτῳ Κυρίῳ Κυρίῳ Χριστοδούλῳ τῷ Βούλγαρι. Μεγίστῳ Πρωτοπαπᾷ, καὶ προέδρῳ Κερκύρας. Ταπεινῶς ἀφιερωθεῖσα. Παρὰ δὲ Γεωργίου Ἱεροδιακόνου τοῦ Μαϊώτου ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα. Ἑνετίησιν. 1691. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. ,αχϟα΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-40: Ἡ Ἀκολουθία.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ.40.
Χορηγός έκδοσης : Ιωάννης Κιγάλας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Σάρος
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Μαϊώτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0674
Φυσικός αριθμός: 000757Ετος Εκδοσης : 1802
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1802.44.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή Κλήμης αρχιεπίσκοπος Αχριδών
Τίτλος : Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου περὶ συστάσεως τοῦ σεβασμίου οἴκου τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ζωδόχου Πηγῆς, καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ὑπερφυῶς τελεσθέντων θαυμάτων. Καὶ ὁ βίος τοῦ ἐν ἁγίοις Κλήμεντος Ἀρχιεπισκόπου Βουλγάρων, συγγραφεὶς παρὰ τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Πρώτης Ἰουστινιανῆς κυρίου Θεοφυλάκτου. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα. Επιστασία Ἀμβροσίου Ἱεομονάχου τοῦ Παμπέρεως. ,αωβ΄.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-99: Λόγος διαλαμβάνων τὰ περὶ τῆς συστάσεως τοῦ σεβασμίου οἴκου τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς ᾀειζώου πηγῆς· Ἔτι δὲ καί, περὶ τῶν ἐν αὐτῷ τελεσθέντων ὑπερφυῶς θαυμάτων κατὰ μέρος διήγησιν, ἀφ' οὗ συνέστη μέχρι τῆς σήμερον. συγγραφεὶς παρὰ Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου. σ. 100-140: Βίος καὶ πολιτεία, ὁμολογία τε, καὶ μερικὴ θαυμάτων διήγησις, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κλήμεντος ἀρχιεπισκόπου Βουλγάρων. Συγγραφεὶς παρά τοῦ ἁγιωτάτου καὶ ἀοιδίμου ἀρχιεπισκόπου τῆς πρώτης Ἰουστινιανῆς, καὶ πάσης Βουλγαρίας, κυρίου Θεοφυλάκτου, τοῦ καὶ μαΐστορος τῶν ῥητόρων χρηματίσαντος ἐν Κωνσταντινουπόλει.
Τόπος έκδοσης: Λειψία
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος Θεοφύλακτος Αρχιεπίσκοπος Πρώτης Ιουστινιανής
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ.140.
Χορηγός έκδοσης : Αμβρόσιος Παμπέρης ιερομόναχος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0675
Φυσικός αριθμός: 000758Ετος Εκδοσης : 1835
Βιβλιογραφία: Εvangelia Βalta, Κaramanlidika Αdditions (1584-1900). Βibliographie analytique, Αθήνα 1987, αρ.13.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή
Τίτλος : Χαλὲ Μετινέη Κωνσταντανιετὲ Πουλουνοὺρ ὀλάν. Ζωοδόχος Πηγὴ Γιάνι Χαϊὰτ Βερητζῆ Πουνγαρήν. Σερὶφ κελήσασηνην, βὲ ἐντὲ βακὴτ μπὲ βακὴτ Ἰτζρὰ ὁλουνὰν ταπααττὲν οὐστοῦν μουτζουζατλαρήν, μουχτασαρῆ νακληὲτ Ταχρηρατῆ. Μποῦ κϊ Χασταχανελὲρ ναζηρλαρῆ ὁλὰν κιμεσνελερῆν τικκατή, βὲ μασαρηφὴ ἰλέ. τζὸκ τεβαριχλερτὲν ταχσὶλ ετμελὲρ ἰλέ, μεσχοὺρ Κωνσταντῖνος Ροδέ, οὐρούμτζα λισανὴ ἰλέ, ταχρὶρ ἐτούπ. καλτη κι ἀνατολτὰ μπουλουνὰν Ὀρθόδοξος Χριστιὰν καρηντασλαρημηζὴν ταχὴ βουκοὺφ ὁλμαλαρὴ ἰτζούν, τούρκτζε λισανηνὰ ταχὴ τερτζουμὰ ὀλουντού. 1835.Κουτσερὶφ Πασμαχανεσιντὲ ᾳωλε. Ροδὲ Κωνσταντίνοσταν τὰπ ὁλουντού. 1835. Κουτσερίφ. Πασμαχανεσιντέ ,αωλε΄. Ροδὲ Κωσταντινοστὰν τὰπ ὀλουντού.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-44: Χαλὲ Μετινέη Κωνσταντανιετὲ Πουλουνοὺρ ὀλάν. Ζωοδόχος Πηγὴ. Γιάνι Χαϊὰτ Βερητζῆ Πουνγαρήν, βὲ μουκαττὲς κελησαγι σεριφην μουχτασὰρ νακληετῆ.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ.44.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Κωνσταντίνος Ροδέ
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0686
Φυσικός αριθμός: 000770Ετος Εκδοσης : 1880
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1880.31.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἀληθὴς Ἔκθεσις περὶ τοῡ ἐν Κερκύρᾳ θαυματουργοῡ Λειψάνου τοῡ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἐν ᾗ δεικνύεται πῶς ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως μετηνέχθη εἰς Κέρκυραν, καὶ πῶς ἡ οἰκογένεια τῶν Βουλγάρεων ἔχει ἐπ` αὐτοῡ πατρωνικὸν δικαίωμα, Παρά Νικολάου τοῡ Βουλγάρεως ἰατροῡ καὶ φιλοσόφου Κερκυραίου. Νῡν δὲ ἐξελληνισθεῖσα μετά σημειώσεων καὶ πρσθηκῶν ὑπὸ Ν. Τ. Βουλγάρεως καὶ Ν. Β. Μάνεση. ἐκδίδεται δαπάνῃ τῆς ἐν Βενετίᾳ Ἑλληνικῆς Κοινότητος. Βενετία. Ἐκ τοῦ ἑλληνικ. τυπογ. ὁ Φοῖνιξ. 1880.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-9: Προλεγόμενα. σ. 11-80: Ἀληθὴς Ἔκθεσις περὶ τοῡ ἐν Κερκύρᾳ θαυματουργοῡ Λειψάνου τοῡ Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Βούλγαρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 80.
Χορηγός έκδοσης : Ελληνική Κοινότητα Βενετίας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής : Νικόλαος Βούλγαρης Ν. Μάνεσης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0687
Φυσικός αριθμός: 000771Ετος Εκδοσης : 1809
Βιβλιογραφία: Φ. Ηλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία-Φυλλάδια, τ. Α΄, 1801-1818, Βιβλιολογικὸ Ἐργαστήρι - Ἑλληνικὸ Λογοτεχνικὸ καὶ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο, Ἀθήνα 1997, 1809.20
Αγιοι (ή εορτή):
Τίτλος : Εἰς δόξαν τῆς Ἁγίας, καὶ Ὁμοουσίου, καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος, Πατρός, Υἱοῦ, καὶ Ἁγίου Πνεύματος, ἀμήν. Συναπταὶ, καὶ Ἐκτενεῖς λεγόμεναι ἐν καιρῷ πολέμου κατ΄ ἐθνῶν ἐπερχομένων ἡμῖν, καὶ Παράκλησις εὐχαριστήριος, μεταφρασθεῖσαι ἀπὸ τῆς Ρωσσικῆς εἰς τὴν Ἑλληνικὴν διάλεκτον, ἐπιταγῇ μὲν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου, καὶ Ἐξάρχου πάσης Μολδαβίας, Βαλαχίας, καὶ Βασσαραβίας, Κυρίου Γαβριήλ. Καὶ εἰς Τύπον νῦν πρῶτον ἐκδοθεῖσαι δαπάνῃ τῆς ἁυτοῦ Πανιερότητος, χάριν τῶν ἐν Μολδοβλαχίᾳ Γραικῶν, Ἐπιμελείᾳ δὲ τοῦ Πανιερωτάτου Γρηγορίου Μητροπολίτου Ἐιρηνουπόλεως τοῦ καὶ Προεστῶτος τοῦ Ἱεροῦ Μοναστηρίου τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναλήψεως, τοῦ λεγομένου Γόλια. Ἐν ἔτει, Αῶθ. Ἐν τῇ Θεοφρουρήτῳ πόλει Ἰασίῳ. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς ἐν Ἰασσίῳ Μητροπόλεως.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. α΄ - μβ΄: Συναπταὶ μεγάλαι καὶ ἐκτενεῖς ὑπὲρ νίκης τοῦ χριστωνύμου στρατοῦ κατὰ τῶν πολεμίων.
Τόπος έκδοσης: Ιάσιο
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. μβ΄.
Χορηγός έκδοσης : Γαβριήλ Μητροπολίτης και Έξαρχος πάσης Μολδαβίας, Βλαχίας και Βεσσαραβίας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Τυπογραφείο της Μητροπόλεως Ιασίου
Επιμελητής-διορθωτής : Γρηγόριος Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως και Βατοπεδίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0688
Φυσικός αριθμός: 000772Ετος Εκδοσης : 1802
Βιβλιογραφία: Φ. Ηλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία-Φυλλάδια, τ. Α΄, 1801-1818, Βιβλιολογικὸ Ἐργαστήρι - Ἑλληνικὸ Λογοτεχνικὸ καὶ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο, Ἀθήνα 1997, 1802.55
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ιησούς Χριστός Λάζαρος Βασίλειος ο Μέγας
Τίτλος : Τόμος Ἐκκλησιαστικός, ὀνομαζόμενος Θησαυρὸς Νέος, Καὶ Παλαιὸς τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πάνυ ὠφέλιμος τῆς ψυχῆς, καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων Ποιήματα Ἐκκλησιαστικά, καὶ Ἅγια 'φέλιμα Λόγιατοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, καὶ τῆς Κυρίας Θεοτόκου, πρὸς κοινὴν ὠφέλειαν τῶν ψυχῶν, καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Καὶ ὅσοι Ἱερεῖς, καὶ Χριστιανοί, ἀναγιγνώσκουν κάθε ἡμέραν, ὅλας τὰς Ἐξηγήσεις τῶν Δεσποτικῶν Ἐορτῶν, καὶ Θεομητορικῶν, καὶ τῶν Παθῶν, ὁμοῦ μὲ τὰς δύω Παρακλήσεις Μικρὴν καὶ Μεγάλην, καὶ δίστιχα Ἐπιτάφια, καὶ τετράστιχα τοῦ μεγάλου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ὁποῦ ὁμιλεῖ πρὸς τὸν Μέγαν Βασίλειον μὲ κατάνυξιν, καὶ εὐλάβειαν, Βέβαια θέλουν λάβῃ μεγάλην 'φέλειαν τῆς ψυχῆς των, Καὶ θέλουν ἀπαρατηθοῦν ἀπὸ τὰ κακά, Διὰ νὰ ἀπολαύσουν τὰ αἰώνια ἀγαθὰ τοῦ Παραδείσου. ᾳωβ΄. Ἐνετίῃσιν. 1802. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Regia Approvazione.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. γ΄: Νουθεσία τῶν ἀρχαρίων μαθητῶν. σ. θ΄: Προοίμιον. σ. 1: Ἡ Μεγάλη Παράκλησις τῆς Θεοτόκου. σ. 13: Ἡ Μικρὴ Παράκλησις τῆς Θεοτόκου. σ. 23: Κανὼν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. σ. 33: Κανὼν τῆς Ὑπαπαντῆς. σ. 41: Κανὼν τῶν Χριστουγέννων. σ. 58: Κανὼν τῶν Θεοφανείων. σ. 74:Κανὼν τοῦ Δικαίου Λαζάρου. σ. 89: Κανὼν τῶν Βαΐων. σ. 97: Κανὼν τῆς Μεγάλης Δευτέρας. σ. 100: Κανὼν τῆς Μεγάλης Τρίτης. σ. 102: Κανὼν τῆς Μεγάλης Τετάρτης. σ. 106: Κανὼν τῆς Μεγάλης Πέμπτης. σ. 115: Κανὼν τῆς Μαγάλης Παρασκευῆς. σ. 119: Κανὼν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. σ. 129: Κανὼν τῆς Ἀναστάσεως. σ. 127: Κανὼν τῆς Ἀναλήψεως. σ. 157: Κανὼν τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς. σ. 171: Κανὼν τῆς Μεταμορφώσεως. σ. 188: Κανὼν τῆς Κοιμήσεως. σ. 204: Κανὼν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. σ. 217: Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Περὶ τῶν τοῦ βίου ὁδῶν. σ. 221: Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν Μέγαν Βασίλειον ἐπικήδια, εἴτε ἐπιτάφια. σ. 225: Τοῦ αὐτοῦ γνωμικὰ δίστιχα. σ. 239: Γρηγορίου τοῦ αὐτοῦ τετράστιχα. σ. 254: Περιεχόμενα.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Γρηγόριος ο Θεολόγος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ιδ΄ + 254.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'