Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 21
_______________________________________________________________________________________________________________________

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0391
Φυσικός αριθμός: 000444Ετος Εκδοσης : 1915
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 55, 6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 207.
Αγιοι (ή εορτή): Κυριακή μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Κυριακῆς. Ψαλλομένη τῇ 7 Ἰουλίου. Ἐκδότης Γεώργιος Α. Βουτέρης, ἐφημέριος τοῦ ἐνταῦθα ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἐξεδόθη τῷ 1886 ὑπὸ Κυρίλλου Κ. Κυριακοπούλου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Πανελληνίου Κράτους», 11 - ὁδὸς Ἀριστείδου – 11. 1915.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-43: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1886β)∙ σ. 43-48: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.:Ὑμνοῦμέν σε πόθῳ, Κυριακή, Χριστοῦ ἀθληφόρε. Ἀκρ.: Ὑμνεῖ σε, μάρτυς Κυριακή, πόθῳ Σεραφείμ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πανελλήνιον Κράτος
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0392
Φυσικός αριθμός: 000445Ετος Εκδοσης : 1933
Βιβλιογραφία: Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 452, 585-6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 207-208.
Αγιοι (ή εορτή): Κυριακή μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου παρθενομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Κυριακῆς μετὰ βιογραφικοῦ αὐτῆς ὑπομνήματος. ᾈσματογραφηθεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ ἐν ὁσίοις Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου. Νῦν δὲ τὸ πρῶτον ἐκδιδομένη ὑπὸ Ἐμμανουὴλ Ι. Καρπαθίου, ἀρχιμανδρίτου, καθηγητοῦ τῶν Θρησκευτικῶν τοῦ ἐν Νάξῳ Γυμνασίου. Ἐν Ἀθήναις, 43 ὁδὸς Θερμοπυλῶν 43. 1933.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-47: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 22-44: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαρὰν ἡ κυήσασα, χαῖρε παρθένε θεόνυμφε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεόδωρος Λάσκαρις∙ σ. 23-44: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις λαμπρότησιν ἐλλαμπομένη. Ἀκρ.: Τῇ Κυριακῇ δεύτερον ᾄδω μέλος. Νικοδήμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 23-45: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1886β, σ. 13-42)∙ σ. 32-40: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἁγία ἦτον ἀπὸ τὰ μέρη τῆς ἀνατολῆς.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεόδωρος Λάσκαρις Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 47 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Εμμανουήλ Καρπάθιος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0393
Φυσικός αριθμός: 000446Ετος Εκδοσης : 1899
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 44, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1899.31. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 208.
Αγιοι (ή εορτή): Κωνσταντίνος άγιος Ελένη αγία
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ἁγίων ἐνδόξων μεγάλων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἐκ διαφόρων βιβλίων ἐρανισθεῖσα, τὴν ἀκολουθίαν ἐκ τοῦ Μηναίου, τὸν βίον ἐκ τοῦ Παραδείσου, τοὺς χαιρετισμοὺς ἐκ τοῦ συναξαριστοῦ Σαρδουνίξ, τὴν παράκλησιν ἐκ τῶν Πνευματικῶν Κήπων, ἐκ τοῦ Ἀποστόλου Εὐαγγελίου καὶ διάφορα μεγαλυνάρια ἐξ ἀναγνωρισμένων ἀκολουθιῶν εὑρισκομένων ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ μου δαπάνῃ τοῦ παρ’ ἡμῶν ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Α. Βουτέρη χάριν εὐλαβείας ἐφημερεύοντος εἰς τὸν ἐνταῦθα ἱερὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, καὶ πρὸς εὐχερεστέραν χρῆσιν τῶν ἐν ταῖς ἁγίαις τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαις ψαλλόντων αὐτήν. Ψαλλομένη τῇ 21 Μαΐου ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτῶν. Αἰνέσωμεν δὴ ἄνδρας ἐνδόξους καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν τῇ γενέσει. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων (Κ, Ἰωάννης). Σὲ τὸν ἀγέννητον Θεὸν καὶ Πατέρα. Σὲ τὸν Υἱὸν τὸν μονογενῆ∙ Σὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸ Παράκλητον, ὦ Τριὰς παναγία, μοναδική τε καὶ ἑνιαία καὶ ἀδιαίρετε! Σὲ καὶ νῷ καὶ καρδίᾳ καὶ στόματι ὁμολογοῦμεν εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Ἐν Ἀθήναις. 1899.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-14: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 7-10: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Μόνε ἐπουράνιε βασιλεῦ, τῆς βασιλευούσης ἁμαρτίας. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 14-17: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀκρ.: Κωνσταντῖνον, Ἑλένην, ἄνακτας γεραίρω. Ἀρχ.: Κύριε τῆς δόξης καὶ βασιλεῦ τῆς κυριευούσης. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 17-20: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῶν χριστωνύμων ἡ πληθύς, δεῦτε συνέλθετε. Οἶκος: Ἄνοιξόν μου τὸ στόμα, Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὑμνῆσαι Κωνσταντῖνον∙ σ. 24-31: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἐπὶ τῶν βασιλέων Διοκλητιανοῦ, Μαξιμιανοῦ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0394
Φυσικός αριθμός: 000447Ετος Εκδοσης : 1917
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 45, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 209.
Αγιοι (ή εορτή): Κωνσταντίνος άγιος Ελένη αγία
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ἁγίων ἐνδόξων μεγάλων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων ἀκολουθιῶν παρ’ ἐμοῦ τοῦ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως. Ψαλλομένη τῇ 21 Μαΐου, ἐν ᾗ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτῶν. Αἰνέσωμεν δὴ ἄνδρας ἐνδόξους καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν τῇ γενέσει. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων. (Κ. Ἰωάννης) Σὲ τὸν ἀγέννητον Θεὸν καὶ Πατέρα. Σὲ τὸν Υἱὸν τὸν μονογενῆ· Σὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸ παράκλητον, ὦ Τριὰς παναγία, μοναδική τε καὶ ἑνιαία, καὶ ἀδιαίρετε! Σὲ καὶ νῷ καὶ καρδίᾳ καὶ στόματι, ὁμολογοῦμεν καὶ εὐλογοῦμεν εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Ἐν Ἀθήναις. 1917.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-32: Ἡ ἀκολουθία, ὁ παρακλητικὸς κανόνας, οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον καὶ ὁ Βίος (βλ. ἔκδοση 1899).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0395
Φυσικός αριθμός: 000448Ετος Εκδοσης : 1814
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 45, 1. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1814.6. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 579. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 411, 535-8. Δ. Στρατηγόπουλος, «Ὑμνογραφικὰ νεομαρτύρων καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου», Πρακτικὰ Διορθοδόξου Έπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος – Νεομάρτυρες προάγγελοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ γένους» (Ὕδρα 10-14 Νοεμβρίου 2000), Ὕδρα 2007, σ. 184 σημ. 44, 185-186. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 209.
Αγιοι (ή εορτή): Κωνσταντίνος ο εξ Ύδρας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, τοῦ ἐκ τῆς περιφήμου νήσου τῆς Ὕδρας, ὅστις ὑπέστη τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον ἐν τῇ νήσῳ τῆς Ῥόδου, ἐν ἔτει τῷ σωτηρίῳ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ, τῇ δεκάτῃ τετάρτῃ τοῦ Νοεμβρίου. Ἐν Βενετίᾳ. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. 1814.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-58: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-53: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν ζόφωσιν θείῳ φωτὶ καταλάμπρυνον. Ἀκρ.: Νέου ἀθλητοῦ ὕμνον ἐξᾴδω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 15-54: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἡ παντὸς λόγου καὶ σοφίας δότειρα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 22-50: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Παράδοξον πρᾶγμα καὶ ὅλως ἀπίστευτον ἐφάνη.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 58 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0396
Φυσικός αριθμός: 000450Ετος Εκδοσης : 1871
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 46, 5. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1871.24. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 579. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 413, 535-8. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 210.
Αγιοι (ή εορτή): Κωνσταντίνος ο εξ Ύδρας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, τοῦ ἐκ τῆς περιφήμου νήσου τῆς Ὕδρας, ὅστις ὑπέστη τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον ἐν τῇ νήσῳ τῆς Ῥόδου. Ἐν ἔτει σωτηρίῳ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ δεκάτῃ τετάρτῃ Νοεμβρίου. Ἐξεδόθη τὸ πρῶτον ἐν Βενετίᾳ τῷ 1814. Τὸ δεύτερον δὲ ἐκδίδεται δαπάνῃ μὲν τῶν ἁπανταχοῦ εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἐπιστασίᾳ δὲ τοῦ ἐν μοναχοῖς ἐλαχίστου Χατσῆ Στεφάνου Κ. Σκαθάρου, τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον Νικολάου Ρουσοπούλου. 1871.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-63: Ἡ ἀκολουθία, ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο (βλ. ἔκδοση 1814).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 62 + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Στέφανος Σκάθαρος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Ρουσόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0397
Φυσικός αριθμός: 000451Ετος Εκδοσης : 1893
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 47, 7. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1893.35. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 579. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 414, 535-8. Δ. Στρατηγόπουλος, «Ὑμνογραφικὰ νεομαρτύρων καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου», Πρακτικὰ Διορθοδόξου Έπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος – Νεομάρτυρες προάγγελοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ γένους» (Ὕδρα 10-14 Νοεμβρίου 2000), Ὕδρα 2007, σ. 188-189. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 210.
Αγιοι (ή εορτή): Κωνσταντίνος ο εξ Ύδρας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, τοῦ ἐκ τῆς περιφήμου νήσου τῆς Ὕδρας, ὅστις ὑπέστη τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον ἐν τῇ νήσῳ τῆς Ῥόδου ἐν ἔτει σωτηρίῳ 1800 τῇ 14 Νοεμβρίου. Ἔκδοσις νεωτάτη ὑπὸ Ἀντωνίου Στ. Γεωργίου. Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον Ἀντωνίου Στ. Γεωργίου, ὁδὸς Πραξιτέλους, ἀριθ. 58. Τυπογραφεῖον Ἀναστασίου Ν. Τρίμη, ὁδὸς Πραξιτέλους, ἀριθ. 14. 1893.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-47: Ἡ ἀκολουθία, ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο (βλ. ἔκδοση 1814)∙ σ. 49-56: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τριάδι τῇ ἁγίᾳ παρεστηκώς, μάρτυς Κωνσταντῖνε. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Δωρόθεος Δ. Κιοσσές, ἱερομόναχος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δωρόθεος Κιοσσές
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 56.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αναστασίου Ν. Τρίμη
Επιμελητής-διορθωτής : Αντώνιος Γεωργίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0398
Φυσικός αριθμός: 000452Ετος Εκδοσης : 1923
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 47, 9. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 579. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 415, 535-8. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 210-211.
Αγιοι (ή εορτή): Κωνσταντίνος ο εξ Ύδρας
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, τοῦ ἐκ τῆς περιφήμου νήσου τῆς Ὕδρας, ὅστις ὑπέστη τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον ἐν τῇ νήσῳ τῆς Ῥόδου ἐν ἔτει σωτηρίῳ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ δεκάτῃ τετάρτῃ Νοεμβρίου. Ἐξεδόθη παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι καὶ πνευματικοῦ πατρός Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Α. Φραντσεσκάκη καὶ Α. Καϊτατζῆ. 1923.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-45: Ἡ ἀκολουθία, ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο (βλ. ἔκδοση 1814).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Φραντζεσκάκης και Α. Καϊτατζής
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0399
Φυσικός αριθμός: 000453Ετος Εκδοσης : 1930
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, «Ὑμνογραφικὰ νεομαρτύρων καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου», Πρακτικὰ Διορθοδόξου Έπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος – Νεομάρτυρες προάγγελοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ γένους» (Ὕδρα 10-14 Νοεμβρίου 2000), Ὕδρα 2007, σ. 189. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 211.
Αγιοι (ή εορτή): Κωνσταντίνος ο εξ Ύδρας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, τοῦ ἐκ τῆς περιφήμου νήσου τῆς Ὕδρας, ὅστις ὑπέστη τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον ἐν τῇ νήσῳ τῆς Ῥόδου. Ἐν ἔτει σωτηρίῳ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ 1800, δεκάτῃ τετάρτῃ Νοεμβρίου. Ἐξεδόθη τὸ πρῶτον ἐν Βενετίᾳ τῷ 1814. Τὸ δεύτερον δὲ ἐκδίδεται δαπάνῃ μὲν τῶν ἁπανταχοῦ εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἐπιστασίᾳ δὲ τοῦ ἐν μοναχοῖς ἐλαχίστου Χατσῆ Στεφάνου Κ. Σκαθάρου, τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Νῦν δὲ ὑπὸ τοῦ ἱερέως Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἀθῆναι 1930.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-24: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1814, σ. 14-53).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : χατζή-Στέφανος Σκάθαρος Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0400
Φυσικός αριθμός: 000454Ετος Εκδοσης : 1901
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 128. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 211.
Αγιοι (ή εορτή): Λαυρέντιος όσιος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Λαυρεντίου τοῦ Μεγάλου. Ἐκδίδοται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Ζωσιμᾶ Ἐσφιγμενίτου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἰωάννου Νικολαΐδου. 1901.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-14: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-13: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὰ χείλη τὰ βέβηλα καὶ ῥυπαρά μου ἀνάπτυξον. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 15-17: Σύντομος βίος τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος Λαυρέντιος ὁ μέγας ἐγένετο μοναχός.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 31 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Νικολαΐδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0401
Φυσικός αριθμός: 000455Ετος Εκδοσης : 1885
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 128, 1. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1885.23. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 211-212.
Αγιοι (ή εορτή): Λαυρέντιος Σαλαμίνος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Λαυρεντίου. Ψαλλομένη τῇ Ζ΄. Μαρτίου. Ἐκδίδεται δαπάνῃ τῆς ἐν Σαλαμίνι Μονῆς τῆς Φανερωμένης. Ἐν Ἀθήναις. 1885.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-32: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 16-29: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀθανασίας καὶ ζωῆς λαβόμενος τῆς αἰωνίου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 21-27: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὁσιώτατος καὶ δικαιότατος ἄνθρωπος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης : Ιερά Μονή Θεοτόκου Φανερωμένης Σαλαμίνας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0402
Φυσικός αριθμός: 000456Ετος Εκδοσης : 1906
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XL. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 212.
Αγιοι (ή εορτή): Λεόντιος όσιος
Τίτλος : Ὑμνολόγιον ἐν ᾧ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου καὶ οἱ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ οἶκοι περιέχονται. Καὶ ἐν τῷ προοιμίῳ ἥτε ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου τελεῖται, καὶ ἡ τάξις ὅπως τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ὁσίου ψάλλουσι καταλεπτῶς περιγράφεται. Ἔκδοσις τρίτη. Δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου ἀρχιμανδρίτου Παμφίλου Α. Παπαδοπούλου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ταξιαρχῶν. Ἐν Αἰγίῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Χρ. Σπηλιοπούλου. 1906.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-29: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 17-27: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Λιταῖς σου θείαις πεποιθώς, Λεόντιε. Ἀκρ.: Λεόντιον τιμῶ τὸ κλέος Δωριέων. Μακαρίου (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Μακάριος∙ σ. 30-40: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στὸν Ταξιάρχη τῶν ἄνω δυνάμεων Μιχαήλ. Κοντάκιον: Ἄισμασιν ἐγκωμίων σε γεραίρειν τολμῶντι. Οἶκος: ᾌσμασιν ἐγκωμίων σὲ γεραίρειν τολμῶντι∙ σ. 41-43: Ἡ ἀκολουθία στὴ σύναξη τῶν ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων (χωρὶς κανόνα).
Τόπος έκδοσης: Αίγιο
Συγγραφέας / Ποιητής : Μακάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 43.
Χορηγός έκδοσης : Πάμφιλος Παπαδόπουλος ηγούμενος μονής Ταξιαρχών
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Χρ. Σπηλιόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0403
Φυσικός αριθμός: 000457Ετος Εκδοσης : 1955
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 212-213.
Αγιοι (ή εορτή): Λεωνίδης επίσκοπος Αθηνών
Τίτλος : Μικραγιαννανίτου μοναχοῦ Γερασίμου, Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Λεωνίδου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων (15 Ἀπριλίου, ιε΄). Ποιηθεῖσα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει παρακλήσει Λεωνίδου Ἰωάν. Φιλιππίδου, τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας τῶν θρησκευμάτων ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Κοσμήτορος τῆς Σχολῆς, ὑφ’ οὗ νῦν τὸ πρῶτον ἐκδίδεται ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς πλήρωσιν τοῦ ἐν τῷ Μηναίῳ Ἀπριλίου κενοῦ καὶ πρὸς πανηγυρικὸν ἑορτασμὸν τοῦ ἁγίου ἐν τῷ παρὰ τὸν Ἰλισσὸν ναῷ αὐτοῦ ἄχρις ἀνεγέρσεως νέου προνοίᾳ τῶν ὁμωνύμων τῷ ἁγίῳ χριστιανῶν. Ἀθῆναι 1955.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-26: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 17-24: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Θεὲ τρισυπόστατε, Πάτερ, Υἱέ, Πνεῦμα Ἅγιον. Ἀκρ.: Θείους ἄθλους Λεωνίδου μέλπω. Γερασίμου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης∙ σ. 27-31: Μιχαὴλ Ἀκομινάτου (Χωνιάτου), Ἐγκώμιο στὸν ἱερομάρτυρα Λεωνίδα καὶ τὴ συνοδία του. Ἀρχ.: Εἶτα πάλαι μὲν Ἀθήνῃσιν ἔκειτο νόμος δημοσίας (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 984).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης Μιχαήλ Χωνιάτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 31 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0404
Φυσικός αριθμός: 000458Ετος Εκδοσης : 1927
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 213.
Αγιοι (ή εορτή): Λογγίνος ο εκατόνταρχος
Τίτλος : Τὰ Ἄνθη τοῦ Παραδείσου. Ἱερουσαλὴμ 1911. Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Λογγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου ἐν τῷ σταυρῷ. Ψαλλομένη τῇ ις́ Ὀκτωβρίου. Ρανισθεῖσα ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου πνευματικοῦ πατρὸς καὶ προσκυνητοῦ Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. Ἐν τῇ βασιλείᾳ σου μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. Μηδεὶς εἰσέλθῃ πειράζων τὴν πίστιν τὴν ἀμώμητον. Ὁ Ἀπόστ. Παῦλος. Σὺ δὲ μένε, ἐν οἷς ἔμαθες, καὶ ἐδιδάχθης παρὰ τίνος ἔμαθες. Ἀθῆναι 1927.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-25: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-18: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις φωτοχυσίαις, ἔνδοξε, περιλαμπόμενος. Ἀκρ.: <Τὸ Λογγίνου μέγιστον ὑμνήσω κλέος. Ἰωσήφ>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: <ἸωσὴφὙμνογράφος>∙ σ. 25-28: Ὁμιλία. Ἀρχ.: Ὁ ἔνδοξος ἑκατόνταρχος καὶ μακάριος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0405
Φυσικός αριθμός: 000459Ετος Εκδοσης : 1913
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 130, 3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 213-214.
Αγιοι (ή εορτή): Λουκάς απόστολος και ευαγγελιστής
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Ψαλλωμένη τὴν 18ην Ὀκτωβρίου. Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργ. Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μελετίου. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον Δ. Γ. Εὐστρατίου καὶ Δ. Δελῆ. 1913.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-23: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς μόνη τὸν ἄχρονον υἱὸν ἐν χρόνῳ τεκοῦσα. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 14-23: Ὁ κανόνας τοῦ ἀποστόλου. Ἀρχ.: Τῆς ἀνωτάτω σοφίας τὸ στόμα σου κρατῆρα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἡ κεκομμένη τὴν ἄτομον. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 19-20: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Λουκᾶς ὁ μέγας εὐαγγελιστὴς ἦν ἀπὸ Ἀντιοχείας (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 993h).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δ. Γ. Ευστρατίου και Δημητρίου Δελή
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0406
Φυσικός αριθμός: 000460Ετος Εκδοσης : 1922
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 130, 4. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 214.
Αγιοι (ή εορτή): Λουκάς απόστολος και ευαγγελιστής
Τίτλος : Ἐκ τοῦ Νέου Θησαυροῦ Βενετίας 1839. Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Ψαλλομένη τὴν 18ην Ὀκτωβρίου. Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Μεγαλυνάριον. Χαίροις, ὁ θεόσοφος συγγραφεὺς τοῦ Εὐαγγελίου πνευματέμφορος ἑρμηνεύς, ἀληθὴς αἰκέστωρ τῆς ἀπιστίας νόσου, Λουκᾶ, Χριστοῦ τοῦ θείου χρίσει ἰώμενος. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Α. Φραντζεσκάκη καὶ Α. Καϊτατζῆ. 1922.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1913)∙ σ. 27-40: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Εἰς τέσσαρα τινὰ διαιρεῖται τὸ ὀρθῶς λέγειν.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεοφάνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Φραντζεσκάκης και Α. Καϊτατζής
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0407
Φυσικός αριθμός: 000461Ετος Εκδοσης : 1874
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 131, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1874.109. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 214-215.
Αγιοι (ή εορτή): Λουκάς ο εν Στειρίω της Ελλάδος
Τίτλος : Γεωργίου Π. Κρέμου, Φωκικά. Προσκυνητάριον τῆς ἐν τῇ Φωκίδι Μονῆς τοῦ ὁσίου Λουκᾶ τοὐπίκλην Στειριώτου. Τόμος πρῶτος ἐν ᾧ ἡ ᾀσματικὴ ἀκολουθία καὶ ὁ Bίος αὐτοῦ. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Ἐφημερίδος τῶν Συζητήσεων, 12 – ὁδὸς Μουσῶν – 12. 1874.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-132 : Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 3-70: Ἡ Α΄ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Λουκᾶ (7 Φεβρουαρίου)∙ σ. 16-67: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Λαμπτῆρα Χριστός σε φωτοειδῆ φωτὸς ἀπορρήτου. Ἀκρ.: Λουκᾶν γεραίρω τῶν μοναστῶν τὸ κλέος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 17-68: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Λόγον μοι δίδου, θεόπτα, παρεστηκώς. Ἀκρ.: Λουκᾶν ἐπαινῶ τὸ κλέος τῆς Ἑλλάδος. Ἀμήν. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 25-62: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗ χρόνος ἦν ἀληθῶς ὁ τοῦ καλοῦ βίου (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 994)∙ σ. 62: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου. Ἀρχ.: Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου∙ σ. 63: Τὸ συναξάριο τῶν ἁγίων χιλίων μαρτύρων καὶ τριῶν οἰκετῶν, τῶν τεσσάρων προτικτόρων, τῶν ἐν Νικομηδείᾳ μαρτυρησάντων. Ἀρχ.: Οὗτοι οἰκέται ὑπῆρχον τῶν τεσσάρων προτικτόρων∙ σ. 71-111: Ἡ Β΄ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Λουκᾶ (3 Μαΐου)∙ σ. 73-77: Ὁ κανόνας στὸ ἀπόδειπνο. Ἀρχ.: Ὑπὲρ ἡμῶν καθικετεύοντα πρόσδεξαι. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί∙ σ. 95-107: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Κοσμηθεὶς ἀρετῶν τῇ ἀγλαΐᾳ, μάκαρ. Ἀκρ.: Καὶ νῦν δέ, Λουκᾶ, σὴν μετάθεσιν σέβω. Ἦχ. β΄. Τὴν Μωσέως ᾠδὴν∙ σ. 96-108: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Λελαμπρυσμένος τῷ κάλλει τῶν ἀρετῶν. Ἀκρ.: Λουκᾶν γεραίρω τῶν μοναστῶν τὸ κλέος. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 103: Τὸ συναξάριο τῶν μαρτύρων Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος Τιμόθεος ἐν τῷ σχήματι ὢν τῶν κληρικῶν (ABibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1849d)∙ σ. 104: Τὸ συναξάριο τῶν ἁγίων μαρτύρων Διοδώρου καὶ Ῥοδοπιανοῦ διακόνου. Ἀρχ.: Οὗτοι ἦσαν κατὰ τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ∙ σ. 113-117: Ὁ Α΄ παρακλητικὸς κανόνας . Ἀρχ.: Μονάσας καὶ τὸν σταυρὸν ἐπ’ ὤμων σου ἀναλαβόμενος. Ἀκρ.: Μέλπω γεραίρων τὸν νέον Λουκᾶν. Πέτρος. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Πέτρος∙ σ. 117-121: Ὁ Β΄ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τῇ ἀπροσίτῳ τριάδι παρεστηκώς, ὅσιε. Ἀκρ.: <Τῇ φωσφόρῳ γέγηθα σῇ μνήμῃ. Εὐθυμίου (στὰ θεοτοκία)>. Ἦχ. δ΄. Τῷ ὁδηγήσαντι πάλαι. Ποιητής: Εὐθύμιος∙ σ. 122-126: Κανόνας στὸν ὅσιο Λουκᾶ . Ἀρχ.: Ἄνθος ῥίζης εὐκλεοῦς ἀναβλαστήσας. Ἀκρ.: <Αἶνον φέρω σοι πατρὶ τῷ σεβασμίῳ. Εὐθυμίου (στὰ θεοτοκία)>. Ἦχ. πλ. β΄. Βοηθὸς καὶ σκεπαστής. Ποιητής: <Εὐθύμιος>∙ σ. 126-130: Κανόνας στὸν ὅσιο Λουκᾶ. Ἀρχ.: Μετὰ ἀγγέλων παρεστώς, ἀοίδιμε. Ἀκρ.: Μέλη προσῆξα τῷ νέῳ Λουκᾷ νέα. Γρηγορίς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γρηγορίς∙ σ. 131: Ἐγκώμια πρὸς τὸ ἅγιον μῦρον ψαλλόμενα εἰς τὰς ἀγρυπνίας τοῦ ἁγίου Λουκᾶ ἔμπροσθεν τοῦ τάφου αὐτοῦ. Ἀρχ.: Δεῦτε νῦν προθύμως προσφέρωμεν τοὺς ὕμνους∙ σ. 132: Ἐγκώμια τοῦ ὁσίου ψαλλόμενα εἰς τὰς παρακλήσεις καὶ τὴν μνήμην αὐτοῦ. Ἀρχ.: Ὅλος ἐκ νεότητος, ὅσιε, γέγονας κυρίῳ∙ σ. 131-178: Ὁ Βίος. Ἀρχ.: Δὲν ἦτο ἀληθῶς ὁ χρόνος ὁ αἴτιος τοῦ καλοῦ βίου (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 994).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Πέτρος Ευθύμιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, φ. 1 λ. + σ. νς΄+ 192 [=194] + 1 χ.ἀ. + 1 λ. + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Εφημερίς των Συζητήσεων
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0408
Φυσικός αριθμός: 000462Ετος Εκδοσης : 1863
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 131, 1. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 9496. Χ. Ἀραμπατζῆς, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου βιβλιογραφικά, Ἔκδοσις «Ἱερὸν Προσκύνημα Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου», Θεσσαλονίκη 1998, Ι.26. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 215-216.
Αγιοι (ή εορτή): Μακάριος ο Νοταράς αρχιεπίσκοπος Κορίνθου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ. Ἐκδοθεῖσα ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Ἰωσὴφ ἱερομονάχου τοῦ Χίου. Ἐν Χίῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Κ. Μ. Προκίδου. 1863.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-60: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 11-54: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Νεῦσον εὐσπλάγχνως ταῖς ἡμῶν δεήσεσιν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Νικηφόρος Χῖος∙ σ. 12-55: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Θαρροῦντες κηρύττομεν τῶν σῶν θαυμάτων. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἀθανάσιος ὁ Πάριος∙ σ. 18-52: Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, Βιογραφία τοῦ ἁγίου Μακαρίου. Ἀρχ.: Πάντοτε μὲν καὶ πανταχοῦ ἐπαινεῖται καὶ θαυμάζεται.
Τόπος έκδοσης: Χίος
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικηφόρος Χίος Αθανάσιος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 63 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κ. Μ. Προκίδου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0409
Φυσικός αριθμός: 000463Ετος Εκδοσης : 1885
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 132, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1885.20. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 216.
Αγιοι (ή εορτή): Μακάριος ο Νοταράς αρχιεπίσκοπος Κορίνθου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ. Ἐκδοθεῖσα ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Γεωργίου Βουτζάδη, ἱερέως. Ἐν Ἑρμουπόλει, τύποις Ἀστέρος. 1885.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1863.
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικηφόρος Χίος Αθανάσιος Πάριος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64.
Χορηγός έκδοσης : Γεώργιος Βουτζάδης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αστήρ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0410
Φυσικός αριθμός: 000464Ετος Εκδοσης : 1815
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 133, 2. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1815.6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 216-219.
Αγιοι (ή εορτή): Μανουήλ μάρτυς Σαβέλ μάρτυς Ισμαήλ μάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία ἡ θεία ἱερὰ καὶ μαρτυρικὴ τῶν ἁγίων καὶ πανενδόξων τοῦ Χριστοῦ μεγίστων ἀθλοφόρων τε καὶ αὐταδέλφων Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ ἀθλησάντων ἐν ἔτει σωτηρίῳ τξβ΄. ἀναγινωσκομένη κατὰ τὴν ιζ΄. τοῦ Ἰουνίου. Ἥτις πρῶτον μὲν ἐρανισθεῖσά τε καὶ φιλοπονηθεῖσα παρὰ Μανουὴλ Μάνου τοῦ Βυζαντίου, καὶ ἐπιδιορθωθεῖσα παρὰ τοῦ πανοσιοσοφολογιωτάτου διδασκάλου καὶ ἱεροκήρυκος τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κυρίου Δωροθέου Βουλησμᾶ. Εἰς φῶς ἤχθη διὰ δαπάνης τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει εὐγενεστάτου ἄρχοντος Πολκοβνίκου καὶ Καβαλλιέρη κυρίου Μανουὴλ Μπάλσα. Νῦν δὲ ἀυξηθεῖσα παρὰ τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ χάριν εὐλαβείας τῇ προσθήκῃ τῶν τε ἐγκωμίων τοῦ ἱεροῦ τῶν ἁγίων ἐπιταφίου, εὐλογηταρίων, καὶ κδ΄ οἴκων, μετά τινων τροπαρίων ψαλλομένων ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ τῆς αὐτῶν ἐτησίου πανηγύρεως· ἔτι δὲ σὺν τέτταρσιν εὐχαῖς, μεγαλυναρίοις τισι, τυπικοῖς ἕξ, καὶ τοῖς δυσὶ σπανιωτάτοις πασχαλίοις, μετὰ και τινων ἄλλων, ὡς ὁρᾶται, ἅπερ ἅπαντα ἐθεωρήθησαν παρὰ τοῦ πανιερωτάτου ἐν ἀρχιερεῦσιν ἁγίου Συνάδων κυρίου κυρίου Νικοδήμου, καὶ τελευταῖον καλλωπισθεῖσα ταῖς τῶν χαριτοβρύτων εἰκόνων τέτταρσι χαλκογραφίαις τῶν ἁγίων, καὶ ὡς οἷόν τ’ εἰς τὸ ἐντελὲς ἀχθεῖσα. Ἤδη δεύτερον σὺν Θεῷ ἁγίῳ τύποις καθαρωτέροις καὶ ἐρυθροῖς χαρακτῆρσιν ἐκδίδοται σπουδῇ μὲν καὶ ἀναλώμασι τοῦ ταπεινοῦ ποιητοῦ, ὅπως διανέμηται δωρεὰν τοῖς τε θείοις ναοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ τοῖς φιλομάρτυσι χριστιανοῖς, ἐξαιρέτως δὲ τοῖς ὁμωνύμοις τοῖς ἁγίοις ὑπὲρ τῆς τῶν πολλῶν αὐτοῦ πλημμελημάτων ἀφέσεως, καὶ τῆς μετὰ δικαίων τῶν ψυχῶν τῶν γονέων αὐτοῦ Σκαρλάτου καὶ Αἰκατερίνης αἰωνίου ἀναπαύσεως. Ἐπιμελείᾳ δὲ καὶ ἐπιστασίᾳ τοῦ πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις ἁγίου ἀρχιμανδρίτου κυρίου κυρίου Καλλινίκου τοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης. Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας. 7323: ‚ζτκγ́. 1815: ‚αωιέ. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ Βράϊτκοπφ καὶ Ἕρτελ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 33-89: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 51-76: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς μόνη τὸν ἄχρονον υἱὸν ἐν χρόνῳ τεκοῦσα. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 52-77: Ὁ κανόνας τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Τριάδος ὑπέρμαχοι τῆς παναγίας, πανόλβιοι. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 52-78: Ὁ κανόνας τοῦ νεομάρτυρος Μανουήλ. Ἀρχ.: Ἄναρχε Λόγε, Μανουὴλ τοῦ μάρτυρος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 66-67: Τὸ συναξάριο τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Οὗτοι ὑπῆρχον ἐκ Περσίδος, ἀποσταλέντες∙ σ. 67-68: Τὸ συναξάριο τοῦ νεομάρτυρος Μανουὴλ τοῦ Κρητός. Ἀρχ.: Οὗτος ὥρμητο ἐκ Σφακίων τῆς Κρήτης∙ σ. 68: Τὸ συναξάριο τοῦ μάρτυρος Ἰσαύρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἀρχ.: Ὁ Ἴσαυρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ὥρμηντο ἐξ Ἀθηνῶν∙ σ. 68-69: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Βησσαρίωνος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας ἔτι ἀποταξάμενος∙ σ. 69-70: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Ὑπατίου. Ἀρχ.: ᾯ πατρὶς ὑπῆρχε Φρυγία καὶ γονεῖς θεοσεβεῖς∙ σ. 89: Στίχοι στοὺς μάρτυρες Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαήλ (στ. 18). Ἀρχ.: Χοροὶ ἀθλητῶν καὶ ἁγίων ἁπάντων. Ἀκρ.: Χαῖρε τριὰς μαρτύρων∙ σ. 90-103: Τὰ ἐγκώμια τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Ἀνταμείβεις πάντας, Μανουὴλ ἐκλεκτέ. Ἀκρ. αβγ … χψω (καὶ στὶς τρεῖς στάσεις)∙ σ. 104-117: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Ἡ τῶν τριῶν σεβαστὴ τριὰς μαρτύρων. Οἶκος: Ἄκτιστον τὴν Τριάδα ἡ τριὰς τῶν μαρτύρων∙ σ. 117-157: Τὸ μαρτύριο τῶν ἁγίων Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ. Ἀρχ.: Οἱ μὲν ἄλλοι διῶκται καὶ τύραννοι (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1024)∙ σ. 117-157: Τὸ μαρτύριο τῶν ἁγίων Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαήλ (παράφραση). Ἀρχ.: Δὲν εἶναι θαυμαστὸν καὶ παράδοξον, ἂν καὶ ἐκεῖνοι∙ σ. 157-186: Ἐγκωμιαστικὸς λόγος στοὺς ἁγίους Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαήλ. Ἀρχ.: Δὲν εἶναι, ὦ φιλομάρτυρες ἀκροαταί, δὲν εἶναι∙ σ. 186-190: Τὸ μαρτύριο τοῦ νεομάρτυρος Μανουὴλ τοῦ Κρητός. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τοῦ Χριστοῦ μάρτυς Μανουήλ∙ σ. 203-220: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας τῶν μαρτύρων Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαήλ. Ἀρχ.: Τάξεις τῶν ἀγγέλων ἐν οὐρανοῖς ἔχοντες. Ἀκρ.: Τὴν τῶν μαρτύρων μέλπω κλεινὴν τριάδα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 221-228: Ὁ κανόνας στὸν ἅγιο Ἴσαυρο καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. Ἀρχ.: Ἱλέωσαι, μάρτυς, τὸν εὐμενῆ Θεόν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Λειψία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μανουήλ Μάνος Βυζάντιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 288 + 1 χ.ἀ. + 1 λ. + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Μανουήλ Μπάλσας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Breitkopf & Härtel
Επιμελητής-διορθωτής : Δωρόθεος Βουλησμάς Καλλίνικκος Θεσσαλονίκης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0411
Φυσικός αριθμός: 000465Ετος Εκδοσης : 1923
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 180, 1. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 219.
Αγιοι (ή εορτή): Μαρία η Μαγαδαληνή Μαρκέλλα η Χιοπολίτις
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς καὶ ὁσιομάρτυρος Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος. Ἐρρανίσθημεν τὴν ἀκολουθίαν τῆς ἁγίας Μαγδαληνῆς ἀπὸ βιβλίον καλούμενον «Ἄνθος Παραδείσου», ἐν Ἱεροσολύμοις τυπωθεῖσα τὸ 1911, τῆς δὲ ἁγίας Μαρκέλλης ἐκ τοῦ Νέου Λειμωναρίου, Ἀθῆναι 1861. Ἐκδοθεῖσα παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἱερέως καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ματαιότης. Τί ὀφελεῖ τὸν ἄνθρωπον, ἂν ἐπὶ γῆς ἐκλάμψῃ Ἓν μάρμαρον λευκότατον, αὐτὸ θὰ τὸν σκεπάσῃ. Μηδὲν εἶναι ὁ ἄνθρωπος, μηδὲν ἡ δύναμίς του, μηδὲν ἡ φαντασία του, μηδὲν ἡ ὕπαρξίς του. Μηδὲν τὸ κάλλος, ἡ ἰσχύς, μηδὲν ἡ ὡραιότης. Τὰ πάντα ὄναρ καὶ σκιά, τὰ πάντα ματαιότης. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Α. Φραντζεσκάκη καὶ Α. Καϊτατζῆ. 1923.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-25: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-19: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Μαγδαληνῆς. Ἀρχ.: Ταῖς θείαις ἐμπρέπουσα καλλοναῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 11-19: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Μαρκέλλης. Ἀρχ.: Ἀνόσιον βούλημα ἀπωσαμένη, παναοίδιμε. Ἀκρ.: <αβγ…χψω>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 25-26: Ὁμιλία στὴ Μαρία τὴ Μαγδαληνή. Ἀρχ.: Ἡ μυροφόρος αὕτη καὶ ἰσαπόστολος Μαρία∙ σ. 26-34: Ὁ Bίος τῆς ἁγίας Μαρκέλλης. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἁγία παρθενομάρτυς καὶ ἀθληφόρος Χριστοῦ.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Φραντζεσκάκης και Α. Καϊτατζής
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0412
Φυσικός αριθμός: 000466Ετος Εκδοσης : 1904
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, XX. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 219-220.
Αγιοι (ή εορτή): Μαρίνα μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθίαι πλήρης τῶν ἁγίων Μαρίνης, Μαρίας τῆς Μαγδαλινῆς καὶ Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος. Ψαλλόμεναι τῇ 17 καὶ 22 Ἰουλίου. Συνταχθεῖσαι ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ προσκυνητοῦ. Ἐρανισθεῖσαι ἐκ διαφόρων ἀκολουθιῶν. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Δ. Γ. Εὐστρατίου, 8 ὁδὸς Πραξιτέλους 8. 1904.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-37: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μαρίνης∙ σ. 10-22: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄχραντε Θεοτόκε, δέξαι μου τὴν δέησιν. Ἀκρ.: <ᾌδω τῇ Θεοτόκῳ ὁ ἁμαρτωλὸς Φώτιος. Αἰτῶ>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Φώτιος πατριάρχης∙ σ. 10-22: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Χορεύουσα, μάρτυς, περὶ Θεόν. Ἀκρ.: <Χριστοῦ παρθενομάρτυρα νύμφην ᾄσμασι μέλπω>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: <Θεοφάνης>∙ σ. 11-23: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Μαρτύρων περιφανῶς λαμπρότησι. Ἀκρ.: <Ἰωσήφ>. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 29-34: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Σκιρτῶσα, Μαρίνα, ἐν οὐρανῷ. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). (Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας). Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως∙ σ. 42-52: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Ἡ μακαρία αὕτη καὶ καλλιπάρθενος κόρη∙ σ. 53-77: Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς καὶ Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος. σ. 61-74: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας Μαρκέλλης. Ἀρχ.: Ἀνόσιον βούλημα ἀπωσαμένη, παναοίδιμε. Ἀκρ.: <αβγ…χψω>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 65-73: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τῆς ἁγίας Μαρκέλλης (βλ. Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρκέλλα ἡ Χιοπολίτις 1923, σ. 26-34).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως Θεοφάνης Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 80.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Δ. Γ. Ευστρατίου
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0413
Φυσικός αριθμός: 000467Ετος Εκδοσης : 1915
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 180, 2. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 220.
Αγιοι (ή εορτή): Μαρίνα μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Ψαλλομένη τῇ 17 Ἰουλίου. Συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργ. Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἐνταῦθα ἐνοριακοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων ἀκολουθιῶν καὶ ἐκδοθεῖσα δὶς ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἱερέως. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Πανελληνίου Κράτυος», 11 – ὁδὸς Ἀριστείδου – 11. 1915.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-32: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1904)∙ σ. 10-24: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου (βλ. ἔκδοση 1904)∙ σ. 11-25: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1904)∙ σ. 11-26: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1904).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως Θεοφάνης Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48 (βλ. Petit), (δύο ἀντίτυπα συσταχωμένα, τὸ πρῶτο σ. (1)-16 καὶ τὸ δεύτερο σ. (1)-32, καὶ τὰ δύο ἀντίτυπα κολοβά).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πανελλήνιον Κράτος
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0414
Φυσικός αριθμός: 000468Ετος Εκδοσης : 1937
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 221.
Αγιοι (ή εορτή): Μαρίνα μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνης μετὰ τοῦ Βίου καὶ μαρτυρίου αὐτῆς. Τιμᾶται δρ. 20. Ἀνδρίτσαινα, τύποις ἐφ. «Νέος Ὁρίζων». στὴ σ. 56: Ἐπερατώθη ἡ ἐκτύπωσις μηνὶ Ἰουνίῳ 1937.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 8-34: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1904∙ περιέχει ἀρκετὰ διαφορετικὰ τροπάρια)∙ σ. 18-30: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1904)∙ σ. 11-26: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας (βλ. ἔκδοση 1904)∙ σ. 34-36: Περὶ τοῦ ἀπολυτικίου τῆς ἁγίας Μαρίνης∙ σ. 37-53: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ μακαρία κόρη καὶ καλλιπάρθενος ἦτο ἀπὸ τὴν Ἀντιόχειαν τῆς Πισιδείας.
Τόπος έκδοσης: Ανδρίτσαινα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 56.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νέος Ορίζων
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0415
Φυσικός αριθμός: 000469Ετος Εκδοσης : 1834
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 136, 2. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 2334. Α. Παπαδόπουλος – Κεραμεύς, «Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς ὡς πατὴρ ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας», Βyzantinische Ζeitschrift 11 (1902), σ. 68. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 430, 556-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 221.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρκος ο Ευγενικός επίσκοπος Εφέσου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ. Ἥτις ποιηθεῖσα μὲν ὑπὸ Νικοδήμου τοῦ Ἀθωνίτου, ἐπιθεωρηθεῖσα δὲ ὑπὸ Ν. Λογάδου, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδίδοται παρὰ τοῦ πανοσιωτάτου ἀρχιμανδρίτου κυρίου Σαμουὴλ τοῦ Ἁγιοταφίτου. Ἀδείᾳ τοῦ παναγιωτάτου καὶ σοφωτάτου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Κωνσταντίου τοῦ Βυζαντίου. Ἐν τῷ τῆς Κωνσταντινουπόλεως πατριαρχικῷ τυπογραφείῳ. 1834.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. ς΄: Ν. Λογάδου, Ἡρωελεγεῖο (στ. 6). Ἀρχ.: Μᾶρκος πρόσθεν ἐπαρκέσσας τῇ πίστεϊ ὀρθῇ∙ σ. ς΄: Γρηγορίου Στουδίτου, Στίχοι (στ. 4). Ἀρχ.: Ταρβαλέον χείμαρρον, εὐσεβίης τε ὄλεθρον∙ σ. 1-20: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ σ. 8-18: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Μονὰς τρισυπόστατε, Πάτερ, Υἱέ, Πνεῦμα ἅγιον. Ἀκρ.: Μᾶρκον γεραίρω ὀρθοδοξίας στύλον. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 8-19: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸ μελουργὸν τοῦ Παρακλήτου ὄργανον. Ἀκρ.: <Τὸν Εὐγενικὸν Μᾶρκον ᾄσμασι στέφω>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 14-16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ πανάριστος καὶ κατ’ ἀλήθειαν μέγας διδάσκαλος καὶ ἀήττητος πρόμαχος∙ σ. 21-29: Συνοδικὴ ἀπόφαση περὶ τῆς ἁγιότητος Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ (1734)∙ σ. 29-30: Θεοδώρου <Ἀγαλλιανοῦ>, Στίχοι ἡρωϊκοὶ στὸ Μᾶρκο τὸν Εὐγενικὸ (στ. 23). Ἀρχ.: Αὐτὸς ἄρ’ ἔπτης, ὦ σὺ μακάρτατε λάτρι Θεοῖο.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ς΄+ 33 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής : Ν. Λογάδης Σαμουήλ Αγιοταφίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0416
Φυσικός αριθμός: 000471Ετος Εκδοσης : 1887
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 137, 5. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1887.93. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 431, 556-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 222.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρκος ο Ευγενικός επίσκοπος Εφέσου
Τίτλος : Βιογραφία καὶ τὰ ἐν τῇ Φλωρεντινῇ ψευδοσυνόδῳ κατὰ τῶν Λατίνων ὑπερφυῆ κατορθώματα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ. Προστεθείσης ἐν τῷ τέλει τῆς ἱερᾶς αὐτοῦ ἀκολουθίας. Συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν μοναχοῖς Καλλίστου ζωγράφου Ἁγιορείτου τοῦ Ἐφεσίου ἐκ τῆς σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης. Ἐκδίδονται δαπάνῃ Σάββα ἱερομονάχου Καρπαθίου. «Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων». Εὐαγγ. Ἰωάν. Κεφ. Ι΄. 44. «Προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος». Πραξ. Ἀποστόλ. Κεφ. Κ΄. 28. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Τῆς Θέμιδος». 1887.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-25: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1834)∙ σ. 15-23: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1834)∙ σ. 15-24: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1834)∙ σ. 26-134: Καλλίστου Ζωγράφου Ἁγιορείτου τοῦ Ἐφεσίου, Τὰ ἐν τῇ Φλωρεντιανῇ ψευδοσυνόδῳ ὑπερφυῆ κατορθώματα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ. Ἀρχ.: Περὶ ἑνὸς μεγάλου καὶ ἀξιοθαυμάστου πράγματος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 144.
Χορηγός έκδοσης : Σάββας ιερομόναχος Καρπάθιος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Η Θέμις
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0417
Φυσικός αριθμός: 000472Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 138, 6. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.282. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 431, 556-9. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 222-223.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρκος ο Ευγενικός επίσκοπος Εφέσου
Τίτλος : Δοκίμιον ἱστορικὸν περὶ τοῦ σχίσματος τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς, τῶν πρὸς ἕνωσιν ἀποπειρῶν ἐπὶ Μιχαὴλ τοῦ Παλαιολόγου καὶ Γρηγορίου Ι΄ πάπα Ῥώμης, τοῦ βίου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ καὶ τῶν ἐν τῇ ἐν Φλωρεντίᾳ Συνόδῳ γενομένων. Συγγραφὲν καὶ ἐκδοθὲν ὑπὸ τοῦ ἐν μοναχοῖς Καλλίστου Βλαστοῦ Ἁγιορείτου τοῦ Ἐφεσίου. «Ὦ Τιμόθεε, τὴν παρακαταθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κανοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν». (Α΄ Τιμοθ. ς΄ 20). Ἐν Ἀθήναις, τύποις Παρασκευᾶ Λεωνῆ. 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-19: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1834∙ περιέχει ἀρκετὰ διαφορετικὰ τροπάρια)∙ σ. 8-14: Ὁ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1834, σ. 8-19)∙ σ. 117-230: Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ καὶ τὰ πρὸς ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν κατὰ τὴν ἐν Φλωρεντίᾳ σύνοδον γενόμενα. Ἀρχ.: Ὁ μέγας οὗτος διδάσκαλος καὶ γενναῖος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας πρόμαχος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κάλλιστος Βλαστός Αγιορείτης Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 10 χ.ἀ. + 241 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Παρασκευάς Λεωνής
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0418
Φυσικός αριθμός: 000473Ετος Εκδοσης : 1930
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 223.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρκος ο Ευγενικός επίσκοπος Εφέσου
Τίτλος : Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου Ἐφέσου ἀρχιεπισκόπου, τοῦ κατὰ κόσμον Εὐγενικοῦ, βιογραφία καὶ τὰ ἐν τῇ Φλωρεντινῇ ψευδοσυνόδῳ κατὰ τῶν Λατίνων ὑπερφυῆ κατορθώματα. Συλλεγεῖσα ὑπὸ Καλλίστου Ἁγιορείτου ζωγράφου, τοῦ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης. Προετάχθη ἡ εἰς τὸν ἅγιον Μᾶρκον ἱερὰ ἀκολουθία, συνταχθεῖσα μὲν ὑπὸ Νικοδήμου Ἁγιορείτου, τύποις δ’ ἐκδοθεῖσα τῷ 1834 ἐπιστασίᾳ Νικολάου Λογάδου δικαιοφύλακος τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἐκδοθεῖσα τῷ 1887 δαπάνῃ τοῦ μακαρίτου Σάββα ἱερομονάχου. Ἀνατυποῦται νῦν ὑπὸ τῆς συνοδίας αὐτοῦ. Ἐν Καρυὲς Ἁγίου Ὄρους, βιβλιοπωλεῖον συνοδίας Σάββα ἱερομονάχου. 1930.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-25: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1834)∙ σ. 15-23: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1834)∙ σ. 15-24: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1834)∙ σ. 26-134: Καλλίστου Ζωγράφου Ἁγιορείτου τοῦ Ἐφεσίου, Τὰ ἐν τῇ Φλωρεντιανῇ ψευδοσυνόδῳ ὑπερφυῆ κατορθώματα (βλ. ἔκδοση 1887).
Τόπος έκδοσης: Άγιον Όρος
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης Κάλλιστος Βλαστός Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 134.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Συνοδία Σάββα ιερομονάχου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0419
Φυσικός αριθμός: 000474Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 184. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.19. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 223-224.
Αγιοι (ή εορτή): Μάρτυρες έξ εν Μεγάροις
Τίτλος : Ἀκολουθία πληρεστάτη, Bίος καὶ θαύματα τῶν ἐν Μεγάροις ἀνευρεθέντων ἁγίων μαρτύρων Σεραφείμ, Δωροθέου, Ἰακώβου, Βασιλείου, Δημητρίου καὶ Σαράντη. Νεωστὶ τυπωθεῖσα καὶ ἐρανισθεῖσα ἐκ χειρογράφων ἐπιμελείᾳ Κωνσταντίνου Χρ. Δουκάκη, τοῦ ἐκ Καλαμῶν τῆς Πελοποννήσου, προσκυνητοῦ, ὑπὸ Ἀθανασίου Ι. Παπασιδέρη, Μεγαρέως. Ἐκδίδοται φιλοτίμῳ κοινῇ δαπάνῃ. Ἐν Ἀθήναις, Κωνσταντῖνος Χ. Δουκάκης, 36 ὁδὸς Πετράκη 36. 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-21: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-17: Ὁ κανόνας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἀμφεπονεῖτο ἀύλων τάξις οὐρανοβάμων. Ἀκρ.: <Πανηγυριζέτωσαν οἱ θεόφρονες>. Ἦχ. α΄. Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός∙ σ. 10-17: Ὁ κανόνας τῶν ἁγίων. Ἀρχ.: Μαρτυρικαῖς ἠγλαϊσμένοι χάρισι. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 22-28: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Πάλαι μὲν ἡ τῶν Μεγάρων κωμόπολις κτισθεῖσα παρὰ τῶν προγόνων μας ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Καρός.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 35 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κωνσταν. Χ. Δουκάκης
Επιμελητής-διορθωτής : Κωνσταντίνος Δουκάκης Αθανάσιος Παπασιδέρης
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'