Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 5
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0081
Φυσικός αριθμός: 000093 Ετος Εκδοσης : 1937
Βιβλιογραφία: Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000, 462, 605-6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,43.
Αγιοι (ή εορτή): Βενιαμίν ο Πέρσης, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : «Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη» ἔτος Α΄. ἀριθ. 9. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Βενιαμὶν διακόνου τοῦ Πέρσου. Προσετέθη καὶ ἰαμβικὸς κανὼν εἰς τὸ τέλος εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κ.λ.π. Ἀντιγραφεῖσα ἐξ ἀρχαίου κώδικος τῆς ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει Ἀθῳ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας ὑπὸ τοῦ μοναχοῦ Σπυρίδωνος Λαυριώτου ἰατροῦ. Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ὑπὸ Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ. Μάϊος 1937. 1937. Ἐκδοτικὸς οἶκος Σωτ. Ν. Σχοινᾶ, ἐν Βόλω.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4-21: Ἡ ἀκολουθία∙ XXXXXXXXXX σ. 14-19: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Βεβήλοις ἐν χείλεσιν ἀνευφημεῖν σε ἀρχόμενος. Ἀκρ.: Βενιαμὶν κήρυκι ᾆσμα προσφέρω. Ν(ι)κ(ο)δ(ή)μ(ου) (στὴ θ΄ ὠδή). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης∙ XXXXXXXXXX σ. 22-23: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἀοίδιμος Βενιαμὶν ἦτο κατὰ τοὺς χρόνους∙ XXXXXXXXXX σ. 24-29: Ὁ ἰαμβικὸς κανόνας στὴν Ὑπαπαντή. Ἀρχ.: Τύραννον ἰσθμῷ Φαραὼ καταδύσας. Ἀκρ. (διὰ στίχων ἡρωελεγείων πλὴν τῶν εἱρμῶν): Τήμερον ἀθανάτοιο ἐῢς πάϊς ἐκ γενέτοιο εἰς νεὸν ἁγνῇσιν ἵκετο ἐν παλάμαις, ὃν πρέσβυς φρίττων χαίρων τε φέρει κάρτ’ ἦτορ. Ἀλλ’ ἄνα, σῷ δοίοις γ’ ὄλβια ὑμνοπόλῳ. Ἦχ. δ΄. Θείῳ καλυφθεὶς ὁ βραδύγλωσσος γνόφῳ. Ποιητής: Γεράσιμος ἱερομόναχος Ἰωαννούλης ὁ Ζακύνθιος∙ XXXXXXXXXX σ. 30-42: Ἀνέκδοτη ἐκκλησιαστικὴ ποίηση (Λαυρεωτικὸς κῶδιξ Γ 74)∙ XXXXXXXXXX σ. 43-46: Ἀποφθέγματα καὶ λόγοι τοῦ Ἰωσὴφ πρώην Τυρνόβου (Λαυρεωτικὸς κῶδιξ Λ 197).
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης Γεράσιμος Ιωαννούλης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0082
Φυσικός αριθμός: 000094Ετος Εκδοσης : 1744
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 27, 2. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 313. Γ. Λαδᾶς – Α. Χατζηδῆμος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία. Συμβολὴ στὸ δέκατο ὄγδοο αἰῶνα, [Προσθῆκες, διορθώσεις καὶ συμπληρώσεις στὴν Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τῶν Émile Legrand, Louis Petit καὶ Hubert Pernot], Ἀθήνα 1964, ἀρ. 38. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,43-44.
Αγιοι (ή εορτή): Βησσαρίων αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης τοῦ θαυματουργοῦ. Τυπωθεῖσα ἀναλώμασι μὲν τοῦ πανιερωτάτου καὶ θεοπροβλήτου μητροπολίτου Λαρίσσης κυρίου κυρίου Ἰακώβου καὶ τοῦ πανοσιωτάτου ἡγουμένου τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου Δουσίκου κυρίου Ἱεροθέου. Ἐπιμελείᾳ δὲ καὶ ἐπιδιορθώσει τοῦ λογιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Γρηγορίου Μοσχοπολίτου. Ἐν Μοσχοπόλει. 1744. Παρὰ Γρηγορίῳ ἱερομονάχῳ τῷ Κωσταντινίδῃ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 4 χ.ἀ.: Μεγαλυνάρια στὸν ἅγιο Βησσαρίωνα καὶ στοὺς τρεῖς ἱεράρχες, Ἀχίλλιο, Οἰκουμένιο καὶ Βησσαρίωνα∙ σ. 4 χ.ἀ.: Ἰαμβικὸ ἐπίγραμμα στὴν κάρα τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος (στ. 4). Ἀρχ.: Λοιμοῦ κάρῳ πάσχουσι σὴν κάραν, πάτερ∙ σ. 4 χ.ἀ.: Μητροφάνους, Κατὰ τῶν ἱεροσύλων Παπιστῶν (στ. 6). Ἀρχ.: Βησσαρίωνος δοσθέοις κλυτὸν δέμας∙ σ. 1-16: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 7-14: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑπῆρξας χωρητικὸς τοῦ Πνεύματος τοῦ θείου. Ἀκρ.: <Ὕμνον παράσχου, Βησσαρίων, σοὶ πλέκειν>. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Παχώμιος <Ρουσάνος>∙ σ. 8-15: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἄνθρωπος μὲν ὁ παρ’ ἡμῶν ὑμνούμενος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 11-12: <Παχωμίου Ῥουσάνου> , Συναξάριο τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Βησσαρίων ἐκ κώμης ἦν∙ σ. 16-28: Ἀναστασίου <Γορδίου> , Παράφραση τοῦ ἀρχικοῦ Ἐγκωμίου τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ὁ μὲν Ζοροβάβελ ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἦταν σπαθάριος.
Τόπος έκδοσης: Μοσχόπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Παχώμιος Ρουσάνος Αναστάσιος Γόρδιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 2 λ. + 4 χ.ἀ. + 28.
Χορηγός έκδοσης : Ιάκωβος μητροπολίτης ΛαρίσηςΙερόθεος ηγούμενος Δουσίκου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γρηγόριος Μοσχοπολίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0083
Φυσικός αριθμός: 000096 Ετος Εκδοσης : 1797
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 28, 4. Γ. Λαδᾶς – Α. Χατζηδῆμος, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τῶν ἐτῶν 1796 – 1799, Ἀθήνα 1973, ἀρ. 47. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,44-45.
Αγιοι (ή εορτή): Βησσαρίων αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἡ τὸ πρῶτον μὲν εἰς φῶς φανεῖσα ἐπὶ τοῦ ἀειδίμου αὐθέντου Ἰωάννου Κωνσταντίνου Βασσαράβα βοεβόδα πάσης Οὐγγροβλαχίας· τὸ δεύτερον δὲ ἐπὶ τοῦ ἀειδίμου αὐθέντου καὶ ἡγεμόνος πάσης Οὐγγροβλαχίας, κυρίου κυρίου Ἰωάννου Σκαρλάτου Γίκα Βοεβόδα· τὰ νῦν τὸ τρίτον ἐκδίδεται εἰς τύπον δαπάνῃ καὶ ἀναλώμασι τοῦ εὐγενεστάτου ἄρχοντος κυρίου κυρίου Ἰωάννου Φλωρέσκουλου Μεγάλου Βορνίκου τῆς Βλαχίας. Προστιθέντων ἐν αὐτῇ, τῶν τροπαρίων τῆς Ὑψώσεως, τοῦ Σταυροῦ, τοῦ παρακλητικοῦ κανόνος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος, ψαλλομένου εἰς πᾶσαν ἀνάγκην δεινῶν, ἐπηρείας καὶ λοιμοῦ, καὶ τοῦ ἐγκωμίου πρὸς τὸν ἅγιον, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν τὰ παρὰ τοῦ ἁγίου δειχθέντα θαύματα. Βιέννῃ 1797. Παρὰ Μαρκίδ. Πούλιου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-22: Ἡ ἀκολουθία∙ XXXXXXXXXX σ. 9-20: Ὁ κανόνας στὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀρχ.: Τὸν τύπον πάλαι Μωσῆς τοῦ ἀχράντου πάθους. Ἀκρ.: <Σταυρῷ πεποιθὼς ὕμνον ἐξερεύγομαι>. Ἦχ. πλ. δ΄. Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός∙ XXXXXXXXXX σ. 9-20: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1744)∙ XXXXXXXXXX σ. 10-21: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1744)∙ XXXXXXXXXX σ. 16-17: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1744)∙ XXXXXXXXXX σ. 23-32: Παράφραση τοῦ ἀρχικοῦ Ἐγκωμίου (βλ. ἔκδοση 1744)∙ XXXXXXXXXX σ. 32: Ἰαμβικὸ ἐπίγραμμα στὴν κάρα τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος (βλ. ἔκδοση 1744, σ. 4 χ.ἀ.)∙ XXXXXXXXXX σ. 33-40: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας∙ XXXXXXXXXX σ. 34: Σαμουὴλ Γεωργιάδου, Στίχοι στὸν ἅγιο Βησσαρίωνα (στ. 12),. Ἀρχ.: Νημερτὲς ἦ ἔειπε σουφός τις ἔπος∙ XXXXXXXXXX σ. 35-40: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Βαθυτάτων ἐβλάστησεν ἐκ τῶν λαγόνων. Ἀκρ.: Βησσαρίων, σὲ μέλπει Σαμουὴλ σὸς οἰκέτης. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Σαμουήλ Γεωργιάδης∙ XXXXXXXXXX σ. 41-48: Ἐγκώμιο στὸν ἅγιο Βησσαρίωνα. Ἀρχ.: Τὰ ὄντα τῆς ἀληθείας (ὦ φιλέορτον σύστημα).
Τόπος έκδοσης: Βιέννη
Συγγραφέας / Ποιητής : Κοσμάς Μελωδός Σαμουήλ Γεωργιάδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 8 χ.ἀ. + 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0084
Φυσικός αριθμός: 000097 Ετος Εκδοσης : 1856
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 30, 7. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957, ἀρ. 7101. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,45-46.
Αγιοι (ή εορτή): Βησσαρίων αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης
Τίτλος : Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης τοῦ θαυματουργοῦ καὶ κτίτορος τῆς Ἱερᾶς καὶ περιωνύμου Μονῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῶν Μεγάλων Πυλῶν, τῆς κοινότερον καλουμένης Δουσίκου, ἡ ᾀσματικὴ ἀκολουθία. Σὺν αὐτῇ δὲ καὶ ὁ μετ’ ἐγκωμίου Bίος αὐτοῦ· νεωτέρᾳ φράσει συγγραφείς. Ἐκδοθέντα ἐν τῷ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείῳ, ἔτει 1800, σπουδῇ θερμῇ καὶ ἐπιμελείᾳ τοῦ πανοσιωτάτου ἁγίου ἀρχιμανδρίτου καὶ ἡγουμένου τῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Δουσίκου κυρίου κυρίου Ἱεροθέου καὶ ἀναλώμασι τῶν ὀρθοδόξων καὶ εὐλαβῶν χριστιανῶν. Προσετέθη δὲ τούτοις καὶ εἷς κανὼν παρακλητικὸς εἰς δόξαν τοῦ ἁγίου καὶ εἰς κοινὴν τῶν εὐλαβῶν ὠφέλειαν. Ὕμνους δέδεξο εὐμενῶς τούτους μάκαρ, Βησσαρίων, οὓς σὴ μονὴ σοὶ προσφέρει. Ἐκδίδοται νῦν δαπάνῃ Γεωργίου Δ. Καποτᾶ ἢ Κιρκιβγέτα καὶ τῶν εὐλαβῶν συνδρομητῶν. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βάφα, (παρὰ τῇ ὁδῷ Βύσσῃ ἀριθ. 301.) 1856.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-42: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 25-39: Ὁ Α΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1744)∙ σ. 26-40: Ὁ Β΄ κανόνας (βλ. ἔκδοση 1744)∙ σ. 34-35: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1744)∙ σ. 43-76: Bίος καὶ ἐγκώμιο. Ἀρχ.: Ἡμέρα πανηγύρεως σήμερον εἰς τὴν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν∙ σ. 76: Ἐπίγραμμα στὸ Διονύσιο Λαρίσσης (στ. 8). Ἀρχ.: Ἑλλὰς ἠγαθέων τροφός, ἡρώων τε σοφῶν τε∙ σ. 77-85: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Νόσῳ συνεχόμενος χαλεπῇ πρὸς σὲ καταφεύγω. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Ἰωσὴφ ἀρχιμανδρίτης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ αρχιμανδρίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 85 + 1 λ. + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Γεώργιος Καποτάς ή Κιρκιβγέτας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βάφα
Επιμελητής-διορθωτής : Ιερόθεος ηγούμενος Δουσίκου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0085
Φυσικός αριθμός: 000098Ετος Εκδοσης : 1897
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 30, 8. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1897.26. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,46.
Αγιοι (ή εορτή): Βησσαρίων αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης τοῦ θαυματουργοῦ καὶ κτίτορος τῆς Ἱερᾶς καὶ περιωνύμου Μονῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῶν Μεγάλων Πυλῶν τῆς κοινότερον καλουμένης Δουσίκου. Ἐκδίδοται νῦν πληρέστερος ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Δημητρίου Γ. Τριανταφυλλίδου Καποτᾶ ἰατροῦ. Ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἐν ἔτει 1759 ὑπὸ Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδου ἐπιδιορθωθείσης ἐκδόσεως, καὶ τῆς ἐν ἔτει 1856 δαπάνῃ Γεωργίου Δ. Καποτᾶ ἀνατυπωθείσης, ἔτι δὲ καὶ τῶν ἐν τῷ Ἱερῷ Κώδικι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δουσίκου ὑπὸ τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς Θεοφάνους Ἀγγελίδου ἀνευρεθέντων σχετικῶν σημειώσεων. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Νέων Ἰδεῶν, ὁδὸς Ἀριστείδου, 6. 1897.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-53: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1856) σ. 54-64: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κηρύξας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ αρχιμανδρίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 84.
Χορηγός έκδοσης : Δημήτριος Τριανταφυλλίδης Καποτάς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νέες Ιδέες
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0086
Φυσικός αριθμός: 000100 Ετος Εκδοσης : 1786
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 31, 1. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 1166. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,46-47.
Αγιοι (ή εορτή): Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Βλασίου ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας. Συλλεχθεῖσα ὑπὸ Στυλιανοῦ ἱερέως Κύτρακα, καὶ ἀφιερωθεῖσα τοῖς τιμιωτάτοις Ἰωάννῃ Λάσκαρει τῷ ἐξοχοτάτῳ ἰατροσοφιστῇ, καὶ Βλασίῳ Παυλούτζῳ χρησιμοτάτῳ ἐπιτρόποις τοῦ ἐν Κερκύρᾳ πανενδόξου ναοῦ τιμωμένου ἐπ’ ὀνόματι τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιότισας, καὶ ἁγίου Βλασίου. ᾳψπς΄. Ἐνετίῃσιν, 1786. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-39: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-35: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὕμνοις τὴν πανάχραντον, πιστοί, Μαρίαν. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾎσμα ἀναπέμψωμεν∙ σ. 9-36: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ὕμνοις τὴν φωσφόρον καὶ σεπτὴν καὶ ἱεράν σου. Ἀκρ.: Ὕμνοις κροτῶ σε, μάρτυς, εὐσεβοφρόνως. Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾎσμα ἀναπέμψωμεν. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 17-30: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 12 + 39 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0087
Φυσικός αριθμός: 000102Ετος Εκδοσης : 1893
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 31, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1893.31. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,47.
Αγιοι (ή εορτή): Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ μαρτύριον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Βλασίου ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας τοῦ θαυματουργοῦ. Νῦν τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ὑπὸ τῶν Ἀδελφῶν Γ. Ἀθανασιάδου. Τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν Νικολ. Π. Πόγκα καὶ Κων. Κιαπέκου τῶν πρωταιτίων τῆς ποιήσεως ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ ἱεροῦ Βλασίου ἐν τῷ ἐν Κύμῃ ἱερῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου. Πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων. Ἐν Χαλκίδι, ἐκ τῶν καταστημάτων Ἀδελφῶν Γ. Ἀθανασιάδου. 1893.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-24: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-22: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὑμνολογίαις ἱεραῖς ὑμνήσωμεν τὴν πολυύμνητον. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 13-22: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1786)∙ σ. 24-30: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Βλάσιος ὁ ἔνδοξος μάρτυς καὶ πρὶν νὰ μαρτυρήσῃ
Τόπος έκδοσης: Χαλκίδα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 4 χ.ἀ. + 30 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αφοί Αθανασιάδου
Επιμελητής-διορθωτής : Νικόλαος ΠόγκαςΚωνσταντίνος Κιαπέκος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0088
Φυσικός αριθμός: 000103 Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 32, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.20. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,47.
Αγιοι (ή εορτή): Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας, ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία, πλήρης Bίος καὶ μαρτύριον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Βλασίου ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας τοῦ θαυματουργοῦ. Νεωστὶ τυπωθεῖσα καὶ ἐρανισθεῖσα ἐκ χειρογράφων ἐπιμελείᾳ Κωνσταντίνου Χ. Δουκάκη, τοῦ ἐκ Καλαμῶν τῆς Πελοποννήσου προσκυνητοῦ. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ πανοσιωτάτου κυρίου κυρίου Παρθενίου Καστανᾶ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου Βλασίου Καλαβρύτων. Καὶ φροντίδος μετὰ πολλοῦ ζήλου τοῦ πανοσιωτάτου κυρίου Ἀρσενίου Ἀντωνοπούλου ἱερομονάχου. Ἐν Ἀθήναις, Κωνσταν. Χ. Δουκάκης 36 - ὁδὸς Πετράκη – 36, πλησίον τῆς ἀριστερᾶς γωνίας τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Μητροπόλεως. 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-32: Ἡ ἀκολουθία καὶ τὸ μαρτύριο (βλ. ἔκδοση 1893 - PAP-0087)
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης : Κωνσταν. Χ. Δουκάκης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κωνσταν. Χ. Δουκάκης
Επιμελητής-διορθωτής : Αρσένιος Αντωνόπουλος ιερομόναχος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0089
Φυσικός αριθμός: 000104 Ετος Εκδοσης : 1886
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 33. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1886.87. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,48.
Αγιοι (ή εορτή): Βουκόλος επίσκοπος Σμύρνης Πολύκαρπος επίσκοπος Σμύρνης
Τίτλος : Ἀσματικὴ ἀκολουθία τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου ἐπισκόπων Σμύρνης. Σμύρνη, τυπογραφεῖον Ἀμαλθείας. 1886.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-15: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Βουκόλου ἐπισκόπου Σμύρνης (ὄχι κανόνας)∙ σ. 11: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Βουκόλου. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ἅγιος, οὗ τὸ γένος καὶ τὴν πατρίδα∙ σ. 11-13: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ἀρχ.: Ὁ μέγας οὗτος ἱεράρχης καὶ λαμπρὸς τῆς Ἐκκλησίας∙ σ. 17-30: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης (ὄχι κανόνας)∙ σ. 25-27: Τὸ συναξάριο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου. Ἀρχ.: Ὁ θεῖος οὗτος τῆς Ἐκκλησίας πατὴρ καὶ προφητικός∙ σ. 31: Ἐπισκοπικὸς κατάλογος Σμύρνης.
Τόπος έκδοσης: Σμύρνη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 30 + 1 χ.ἀ. + 1 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αμάλθεια
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0090
Φυσικός αριθμός: 000105 Ετος Εκδοσης : 1888
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 85, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1888.29. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 570. Ν. Ν. Δρόσος, Ἁγιορεῖται ὁσιομάρτυρες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀθῆναι 1999,, Ἁγιορεῖται ὁσιομάρτυρες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀθῆναι 1999, σ.122. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,48.
Αγιοι (ή εορτή): Γεδεών ο εν Τυρνάβω
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Γεδεὼν τοῦ νέου, ἀθλήσαντος ἐν Τυρνάβῳ τῆς Θετταλίας κατὰ τὸ 1818, μηνὶ Δεκεμβρίῳ 30. Συνταχθεῖσα ὑπὸ Πολυζώου ἱερέως, τοῦ καὶ ἱεροδιδασκάλου τῆς κωμοπόλεως Μακρυνίτσας. Ἔκδοσις δευτέρα. Ἐτυπώθη δὲ δι’ ἐπιστασίας καὶ δαπάνης τοῦ πανοσιολογιωτάτου κ. Χ. Γαβριὴλ ἱερομονάχου ἁγιορίτου, ἐκ τῆς Μονῆς Καρακάλου, υἱοῦ τοῦ Π. Ἰωάννου, τῆς κωμοπόλεως Μακρυνίτσας ἐκ τῆς Δημητριάδος. Εἰς μνημόσυνον αὐτοῦ καὶ τῶν γονέων. Ἐν Βώλῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Θεσσαλίας». 1888.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-17: Ἡ ἀκολουθία∙ XXXXXXXXXX σ. 5: Ἐπίγραμμα (στ. 21). Ἀρχ.: Γεδεὼν τρισόλβιε ὁσιομάρτυς∙ XXXXXXXXXX σ. 12-16: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἐκ τῶν σκανδάλων τοῦ βίου καὶ τῶν παθῶν. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ XXXXXXXXXX σ. 18-34: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νεοφανὴς ἀστὴρ τοῦ νοητοῦ στερεώματος.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Πολυζώης ιερεύς και διδάσκαλος Μακρυνίτσας
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 34.
Χορηγός έκδοσης : Γαβριήλ ιερομόναχος Καρακαληνός
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Θεσσαλία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0091
Φυσικός αριθμός: 000106 Ετος Εκδοσης : 1910
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 199. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 48-50.
Αγιοι (ή εορτή): Γεδεών ο εν Τυρνάβω
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Γεδεὼν τοῦ νέου, ἀθλήσαντος ἐν Τυρνάβῳ τῆς Θετταλίας κατὰ τὸ 1818, μηνὶ Δεκεμβρίῳ 30. Συνταχθεῖσα ὑπὸ Πολυζώου ἱερέως, τοῦ καὶ ἱεροδιδασκάλου τῆς κωμοπόλεως Μακρυνίτζας. Ἐτυπώθη δὲ δι’ ἐπιστασίας καὶ δαπάνης τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἰωάν. Μπαλάσκα εἰς μνημόσυνον αὐτοῦ καὶ τῶν γονέων του. Ἐν Ὕδρᾳ 1910. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς ἐφημερίδος «Χρονογράφος». Ἐν Πειραιεῖ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-40: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1888 - PAP-0090).
Τόπος έκδοσης: Ύδρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Πολυζώης ιερεύς και διδάσκαλος Μακρυνίτσας
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 χ.ἀ. + 40 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης : Αθανάσιος Ιω. Μπαλάσκας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Εφημερίδα "Χρονογράφος"
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0092
Φυσικός αριθμός: 000107 Ετος Εκδοσης : 1936
Βιβλιογραφία: Ν. Ν. Δρόσος, Ἁγιορεῖται ὁσιομάρτυρες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀθῆναι 1999,, Ἁγιορεῖται ὁσιομάρτυρες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀθῆναι 1999, σ. 123. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,50.
Αγιοι (ή εορτή): Γεδεών ο εν Τυρνάβω
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Γεδεὼν τοῦ νέου, τοῦ ἐν Τυρνάβῳ τῆς Θεσσαλίας ἀθλήσαντος κατὰ τὸ ἔτος 1818, τῇ 30 Δεκεμβρίου. Συνταχθεῖσα ὑπὸ Πολυζώου ἱερέως, τοῦ καὶ ἱεροδιδασκάλου τῆς κωμοπόλεως Μακρυνίτσης. Ἐπιδιορθωθεῖσα δὲ καὶ πλουτισθεῖσα τἀνῦν ὑπὸ τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ.κ. Δωροθέου Κοτταρᾶ τοῦ ἐξ Ὕδρας. Ἐκδίδοται τύποις ὑπ’ αὐτοῦ, χορηγοῦντος τοῦ ἐν Τυρνάβῳ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Φανερωμένης. Ἀθῆναι, τυπογραφεῖον ἡ «Μέλισσα», Σωκράτους 48. 1936.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-40: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1888 - PAP-0090). Περιέχονται ἐπιπλέον τροπάρια, συνθέσεις τοῦ μητροπολίτου Λαρίσης Δωροθέου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δωρόθεος Λαρίσης Πολυζώης ιερεύς και διδάσκαλος Μακρυνίτσας
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Μέλισσα
Επιμελητής-διορθωτής : Δωρόθεος Κοτταράς
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0093
Φυσικός αριθμός: 000108 Ετος Εκδοσης : 1750
Βιβλιογραφία: É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 381. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,50-51.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίας. Ψαλλομένη τῇ κ΄. τοῦ Ὀκτωβρίου μηνός. Συγγραφεῖσα παρὰ Μητροφάνους ἱερομονάχου τοῦ Ναυπλίου. Νεωστὶ τυπωθεῖσα, καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα. Ἧς ἐν τῷ τέλει καὶ ἔκθεσις σύντομος τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως εἰς ὠφέλειαν τῶν χριστιανῶν. Ἐνετίῃσιν, 1750. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολῃ. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 10-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-22: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Μηδείς σου ἄλλος, Γεράσιμε, νεοφανής. Ἀκρ.: Μέλπω γέρας τιμῆεν, ἀσκητὴν νέον. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται. Ποιητής: Μητροφάνης ἱερομόναχος ὁ Ναύπλιος∙ σ. 16-20: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος καὶ νεοφανὴς ἀστὴρ Γεράσιμος∙ σ. 24: Μητροφάνους ἱερομονάχου τοῦ Ναυπλίου, Ἰαμβικοὶ στίχοι (στ. 9). Ἀρχ.: Τλήμων, ταπεινός, εὐτελής, ῥακενδύτης.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μητροφάνης Ναύπλιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 28.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Βόρτολις
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0094
Φυσικός αριθμός: 000109Ετος Εκδοσης : 1778
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 93, 6. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 903. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 51.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν ΚεφαλληνίαΚωνσταντίνος ο εξ Ύδρας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίας. Ψαλλομένη τῇ κ΄. τοῦ Ὀκτωβρίου μηνός. Συγγραφεῖσα μὲν παρὰ Μητροφάνους ἱερομονάχου τοῦ Ναυπλίου. Νῦν δὲ νεωστὶ ἑτέρου τινὸς πονήματι εἰς τὰ ἐλλείποντα αὐξηθεῖσα προστάξει τε καὶ προτροπῇ τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου κυρίου Δανιὴλ τοῦ Βαλσάμου, προστάτου τῆς Ἱερᾶς τοῦ ἁγίου Μονῆς, ἔνθα κεῖται τὸ ἱερὸν αὐτοῦ λείψανον. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα, ἧς ἐν τῷ τέλει καὶ ἔκθεσις σύντομος τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, εἰς ὠφέλειαν τῶν χριστιανῶν. ‚αψοη΄. Ἐνετίῃσιν, 1778. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 10-62: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 19-59: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ὡς μόνην τὸν ἄχρονον υἱὸν ἐν χρόνῳ τεκοῦσα. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 20-60: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1750)∙ XXXXXXXXXX σ. 28-32: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1750)∙ σ. 33-55: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἔργον εἶναι θεοπρεπέστατον καὶ χρέος τῶν εὐσεβῶν∙ σ. 62-68: Τὰ ἐγκώμια. Ἀρχ.: Μακαρίζομέν σε, μοναστῶν τὴν τερπνὴν καλλονήν∙ σ. 68-75: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Τρισμάκαρ Γεράσιμε, ἐκτενῶς δέησιν προσάγων. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 76: Μητροφάνους, Ἰαμβικοὶ στίχοι (βλ. ἔκδοση 1750). Συσταχωμένο ἔντυπο: Ἀκολουθία Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου ἔκδοση 1814.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μητροφάνης Ναύπλιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 80.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αντώνιος Βόρτολις
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0095
Φυσικός αριθμός: 000111 Ετος Εκδοσης : 1789
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 94, 7. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 1229. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,51-52.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίας. Ψαλλομένη τῇ κ΄. τοῦ Ὀκτωβρίου μηνός. Συγγραφεῖσα μὲν παρὰ Μητροφάνους ἱερομονάχου τοῦ Ναυπλίου. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα, ἧς ἐν τῷ τέλει καὶ ἔκθεσις σύντομος τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, εἰς ὠφέλειαν τῶν Χριστιανῶν. ‚αψπθ΄. Ἐνετίῃσιν, 1789. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 10-?: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 13-?: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου (βλ. ἔκδοση 1750 - PAP-0093).
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μητροφάνης Ναύπλιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16, κολοβό (λείπουν οἱ σ. 17-28).
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0096
Φυσικός αριθμός: 000112 Ετος Εκδοσης : 1854
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 95, 12. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957, ἀρ. 6161. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,52.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίας. Ψαλλομένη τῇ κ΄. τοῦ Ὀκτωβρίου μηνός. Συγγραφεῖσα παρὰ Μητροφάνους ἱερομονάχου τοῦ Ναυπλίου. Ἐν Βενετίᾳ, ἐκ τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας Νικολάου Γλυκῆ. 1854.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1750 (PAP-0093). Συσταχωμένο ἔντυπο: Ἀληθὴς Ἔκθεσις περὶ τοῦ ἐν Κερκύρᾳ θαυματουργοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος…. 1880.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μητροφάνης Ναύπλιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 31 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0097
Φυσικός αριθμός: 000113 Ετος Εκδοσης : 1861
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 96, 14. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957, ἀρ. 8526. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,52.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίας. Ψαλλομένη τῇ κ΄. τοῦ Ὀκτωβρίου μηνός. Συγγραφεῖσα παρὰ Μητροφάνους ἱερομονάχου τοῦ Ναυπλίου. Ἐν Βενετίᾳ, ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος. 1861.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1750 (PAP-0093).
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Μητροφάνης Ναύπλιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0098
Φυσικός αριθμός: 000114 Ετος Εκδοσης : 1870
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 96, 16. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1870.16. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,52-54.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίας. Ψαλλομένη τῇ κ΄. τοῦ Ὀκτωβρίου μηνός. Συγγραφεῖσα παρὰ Μητροφάνους ἱερομονάχου τοῦ Ναυπλίου. Ἐρανισθεῖσα ἐπιμελῶς, βελτιωθεῖσα, ἐπαυξηθεῖσα, καὶ ἀρτιωθεῖσα, προσθήκαις, καὶ διορθώσεσι, καὶ εἰς τὴν ἐνδεχομένην προσήκουσαν τελειότητα ἐξενεχθεῖσα Μετὰ προσθήκης τῆς ἀκολουθίας τοῦ αὐτοῦ ἁγίου ψαλλομένης τὴν ις΄. τοῦ Αὐγούστου μηνὸς καί τινων ἀνεκδότων εἰς τὸν βίον αὐτοῦ, καὶ μερικῶν θαυμάτων. Ἐκδίδεται δαπάνῃ Δημητρίου Λυκούδη (ζωφράφου Κεφαλλῆνος). Πρὸς ἀνακαίνισιν τοῦ παλαιοῦ ἀσκητηρίου τοῦ ἁγίου «Σπήλια». Πάτραι, βιβλιοπωλεῖον «Ὁ Κάδμος» Βασιλείου Π. Σεκοπούλου (ὁδὸς Μαιζῶνος). 1870.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-9: Ὁ Bίος καὶ τὰ κατορθώματα. Ἀρχ.: Ἦν ὁ ὅσιος πατὴρ Γεράσιμος ἐκ τῆς Πελοποννήσου∙ σ. 15-75: Ἡ Α΄ ἀκολουθία (16 Αὐγούστου)∙ σ. 33-69: Ὁ κανόνας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἀμφεπονεῖτο ἀύλων τάξις οὐρανοβάμων. Ἀκρ.: Πανηγυριζέτωσαν οἱ θεόφρονες. Ἦχ. α΄. Πεποικιλμένῃ τῇ θείᾳ δόξῃ. Ποιητής: Κοσμᾶς Μελωδός∙ σ. 34-70: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Τὸν ὕμνον προσάγει σοι, μάκαρ θεόφρον Γεράσιμε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 35-71: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: ᾈσματικῶς μετ’εὐφροσύνης, ὅσιε. Ἀκρ.: ᾌδω σοι τὸν ὕμνον ὁ δοῦλός σου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 47-63: Κωνσταντίνου Τυπάλδου, Λόγος πανηγυρικὸς στὸν ὅσιο Γεράσιμο. Ἀρχ.: Ὅτε διατρέχων μὲ τὰς πτέρυγας τοῦ νοός μου∙ σ. 76-88: Τὰ ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1778)∙ σ. 89-99: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ΄ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Ὡς ἀντιλήπτωρ καὶ θερμὸς προστάτης, ἔνδοξε. Οἶκος: Ἄγγελος οὐρανόφρων ἐγνωρίσθης ἐν κόσμῳ, Γεράσιμε∙ σ. 100-113: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1778)∙ σ. 115-157: Ἡ Β΄ ἀκολουθία (20 Ὀκτωβρίου) (βλ. ἔκδοση 1778)∙ σ. 158-162: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1750)∙ σ. 162-211: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Μητροφάνης Ναύπλιος Κοσμάς Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 χ.ἀ. + 216 + 2 πίν.
Χορηγός έκδοσης : Δημήτριος Λυκούδης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0099
Φυσικός αριθμός: 000115Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 97, 19. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 54.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίᾳ, ψαλλομένη τῇ 16ῃ Αὐγούστου καὶ τῇ 20ῇ Ὀκτωβρίου. Πασῶν τῶν προτέρων ἐκδόσεων ἐξαντληθεισῶν, ἐκδίδοται νῦν κατὰ κοινὴν παράκλησιν τῶν εὐσεβῶν Κεφαλλήνων, [Προνοίᾳ μὲν καὶ εὐλογίᾳ τοῦ σεβ. μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Δαμασκηνοῦ, δαπάνῃ τε καὶ ὠφελείᾳ τοῦ ἱερατικοῦ ταμείου τῶν ἐνδεῶν ἱερέων Κεφαλληνίας, ἐπιμελείᾳ δὲ καὶ ἐπιστασίᾳ τοῦ αἰδ. oἰκονόμου Γερασίμου Χ. Ποταμιάνου Δ. Θ.]. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον Α. Ζ. Διαλησμᾶ 6 - ὁδὸς Βορέου – 6. 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. η΄-ι΄: Ὁ Bίος καὶ τὰ κατορθώματα (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 19-40: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μεγίστην τὴν ψυχικὴν ὠφέλειαν δύναται νὰ παράσχῃ∙ σ. 43-83: Ἡ Α΄ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 84-126: Ἡ Β΄ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1778)∙ σ. 101-123: Ἄλλος κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν νοῦν μου ταῖς σαῖς πρεσβείαις, ἅγιε. Ἀκρ.: Ὁ Ἰωάννης (η΄-θ΄ ᾠδή). Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Ἰωάννης∙ σ. 127-142: Τὰ ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1778)∙ σ. 143-156: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1778)∙ σ. 157-167: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ις΄ + 17-167 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Δαμασκηνός μητροπολίτης Κεφαλληνίσς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Ζ. Διαλησμά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0100
Φυσικός αριθμός: 000116Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: Κ. Χρυσοχοΐδης, «Συμβολὴ εἰς τὴν Βιβλιογραφίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀκολουθιῶν τοῦ L. Petit», Ὁ Ἐρανιστὴς 12 (1975), 199. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 55.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίας. Ψαλλομένη τῇ κ΄. τοῦ Ὀκτωβρίου μηνός. Συντεθεῖσα παρὰ Νικολάου Γαβριηλοπούλου Ζακυνθίου τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι. Con licenza de’ superiori, 1718. Ἐξεδόθη ἐν Βενετίᾳ, ἔτει σωτηρίῳ ᾳψιη΄ 1718 παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ. Τῆς ἀνωτέρω ἐκδόσεως παντάπασιν ἐξαντληθείσης καὶ ἑνὸς μόνου ἀντιτύπου διασωθέντος, ἐκδίδοται νῦν ἡ ἱερὰ αὕτη ἀκολουθία παρὰ τοῦ Ζακυνθίου ἱερέως Νικολάου Περάτη, Διδ. Θεολ. χαρτοφύλακος, ἐφημερίου τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου (Ψυρρῆ). Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον Ἀριστομένους Ζ. Διαλησμᾶ, 6 - ὁδὸς Βορέου – 6. 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-40: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 20-37: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Γερασίμου τοῦ πανευκλεοῦς μνήμην τὴν πανίερον. Ἀκρ.: Γερασίμῳ ἔνθεον ὕμνον προσφέρω. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 20-38: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Νοός μου τὴν ζόφωσιν τῷ σῷ φωτὶ καταλάμπρυνον. Ἀκρ.: Νικολάου ἱερέως Γαβριηλοπούλου. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Νικόλαος Γαβριηλόπουλος∙ σ. 27-35: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἂς κλεισθοῦν καὶ ἂς ἐμφραγοῦν τὰ στόματα.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Γαβριηλόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Ζ. Διαλησμά
Επιμελητής-διορθωτής : Νικόλαος Περάτης ιερεύς Ζακύνθιος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0101
Φυσικός αριθμός: 000118Ετος Εκδοσης : 1929
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 55.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία
Τίτλος : Bίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίας. Μετὰ καί τινων ἀνεκδότων ἕως τοῦδε θαυμάτων ἐκ τῶν ἀναριθμήτων τῶν ἀεννάως παρ’ αὐτοῦ τελουμένων. 1929.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-10: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 11-18: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1778)∙ σ. 19-22: Τὸ συναξάριο (βλ. ἔκδοση 1750)∙ σ. 23-61: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1870, σ. 162-211).
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Μητροφάνης Ναύπλιος Κοσμάς Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0102
Φυσικός αριθμός: 000119Ετος Εκδοσης : 1931
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 56.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίᾳ. Ψαλλομένη τῇ 16ῃ Αὐγούστου καὶ τῇ 20ῇ Ὀκτωβρίου. Πασῶν τῶν προτέρων ἐκδόσεων ἐξαντληθεισῶν, ἐκδίδεται νῦν κατὰ κοινὴν παράκλησιν τῶν εὐσεβῶν Κεφαλλήνων. [Προνοίᾳ μὲν καὶ εὐλογίᾳ τοῦ σεβ. μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Δαμασκηνοῦ, δαπάνῃ τε καὶ ὠφελείᾳ τοῦ ἱερατικοῦ ταμείου τῶν ἐνδεῶν ἱερέων Κεφαλληνίας, ἐπιμελείᾳ δὲ καὶ ἐπιστασίᾳ τοῦ αἰδ. οἰκονόμου Γερασίμου Χ. Ποταμιάνου Δ. Θ.]. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Συνοδινοῦ καὶ Καβαλλιεράτου - ὁδὸς Λέκκα 7. 1931.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 8-10: Ὁ Bίος καὶ τὰ κατορθώματα (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 19-38: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 41-83: Ἡ Α΄ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 84-126: Ἡ Β΄ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 127-142: Τὰ ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1778)∙ σ. 143-156: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1778)∙ σ. 157-167: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870).
Τόπος έκδοσης:
Συγγραφέας / Ποιητής : Μητροφάνης Ναύπλιος Κοσμάς Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 167 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Δαμασκηνός μητροπολίτης Κεφαλληνίσς
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Συνοδινού και Καβαλλιεράτου
Επιμελητής-διορθωτής : Γεράσιμος Ποταμιάνος
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0103
Φυσικός αριθμός: 000120Ετος Εκδοσης : 1939
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 56.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία
Τίτλος : Ἱεραὶ ἀκολουθίαι τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ. Μερίμνῃ καὶ ἐπιμελείᾳ τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Γερμανοῦ. Δαπάναις καὶ ἐπ’ ὠφελείᾳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Γερασίμου. Ἐν Ἀθήναις 1939, τυπ. Συνοδινοῦ – Καβαλλιεράτου Λέκκα 7.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 8-10: Ὁ Bίος καὶ τὰ κατορθώματα (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 19- 60: Ἡ Α΄ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 61-104: Ἡ Β΄ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 105-115: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 116: Μητροφάνους, Ἰαμβικοὶ στίχοι (βλ. ἔκδοση 1750)∙ σ. 116-126: Τὰ ἐγκώμια (βλ. ἔκδοση 1778)∙ σ. 127-134: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1870)∙ σ. 137-145: Τὰ θαύματα τοῦ ἁγίου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Μητροφάνης Ναύπλιος Κοσμάς Μελωδός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 145 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Γερμανός μητροπολίτης Κεφαλληνίας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Συνοδινού και Καβαλλιεράτου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0104
Φυσικός αριθμός: 000121Ετος Εκδοσης : 1964
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007,56-57.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εκ Λεονταρίου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ νέου καὶ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Λεονταρίου τῆς Πελοποννήσου καταγομένου καὶ ἐν τῇ ἱερᾷ μονῇ Σουρβιᾶς τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Δημητριάδος ἀσκήσαντος καὶ κοιμηθέντος ἐν Κυρίῳ τῷ 1740. Τύποις πρῶτον ἐκδοθεῖσα ἐν Ἰασίῳ τῷ 1820 φιλοτίμῳ δαπάνῃ Γεωργίου Γούστη τοῦ ἐκ Μακρινίτσης. Ἐκδίδεται νῦν ἐκ νέου ἐπιμελείᾳ καὶ φροντίδι τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς γυν. Μονῆς Ἁγίου Γερασίμου. 1964. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Υἱῶν Σωτ. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-17: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Δοξάσας τοῖς μέλεσι τοῖς σοῖς τὸν ὑπὸ πάντων. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος∙ σ. 11-17: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ἄνωθεν ἅπαν τοῖς ἀνθρώποις δώρημα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 20-28: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἀνίσως οἱ χειμαζόμενοι καὶ κινδυνεύοντες∙ σ. 29-36: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Πολλοῖς παραπτώμασι καὶ δεινοῖς κυκλούμενος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 38-43: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τὴν τῶν ἀγγέλων πολιτείαν μιμησάμενος. Οἶκος: Ἄγγελος ἐν ἀσκήσει ἐν ὑστέροις τοῖς χρόνοις. Ποιητής: Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σωτηρίου Σχοινά
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0105
Φυσικός αριθμός: 000122Ετος Εκδοσης : 1958
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 571. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 57.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εκ Μεγάλου Χωριού Ευρυτανίας
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Γερασίμου τοῦ νέου τοῦ ἐκ Μεγάλου Χωριοῦ Εὐρυτανίας. Συνταχθεῖσα ὑπὸ Κυρίλλου Καστανοφύλλη ἱερομονάχου καὶ Ἀναγνώστου Ἰατρίδου λογιωτάτου. Ψαλλομένη τῇ 3ῃ Ἰουλίου. Ἐκδίδοται τὸ δεύτερον μερίμνῃ τοῦ Συνδέσμου τῶν Μεγαλοχωριτῶν «Ἡ Ἁγία Παρασκευή». Ἐν Ἀθήναις 1958.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-31: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 17-28: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαρὰν ἡ κυήσασα, χαῖρε παρθένε θεόνυμφε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεόδωρος Λάσκαρις∙ σ. 18-28: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Γεραίροντος πόθῳ σου τὴν σεπτήν, Γεράσιμε. Ἀκρ.: Γέρας πρὸς Χριστοῦ τὰ στέφη λήψῃ, μάρτυς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 24: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος ὁσιομάρτυς ὥρμητο ἐκ τῆς ἐπαρχίας Εὐρυτανίας∙ σ. 32-42: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Θεὲ πανοικτίρμων καὶ λυτρωτά, ταῖς τοῦ Γερασίμου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 43-49: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ νέος ὁσιομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Γεράσιμος∙ σ. 50: Κυρίλλου Καστανοφύλλη, Δήλωσις περὶ τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Γερασίμου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Θεόδωρος Λάσκαρις Κύριλλος Καστανοφύλλης ιερομόναχος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 49 + 2 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0106
Φυσικός αριθμός: 000123Ετος Εκδοσης : 1902
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 98. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 58-59.
Αγιοι (ή εορτή): Γεράσιμος ο εν Ιορδάνη
Τίτλος : Αἱ παρὰ τὸν Ἰορδάνην λαῦραι Καλαμῶνος καὶ Ἁγίου Γερασίμου καὶ Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ. «Καὶ ἀνέβη Ἰωσὴφ θάψαι τὸν πατέρα αὐτοῦ… καὶ πάντες οἱ παῖδες Φαραώ… καὶ παρεγένοντο εἰς ἅλωνα Ἀτὰδ ὅ ἐστι πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν κοπετὸν μέγαν καὶ ἰσχυρὸν σφόδρα». Γένεσις κ. 50 ἐδάφ. 7-12. «Ἐνταῦθα ἡ ἁγία παρθένος μετὰ τοῦ παιδίου Ἰησοῦ καὶ τοῦ Ἰωσὴφ ἔμειναν ἐπὶ μίαν νύκτα, ὅτε ἀνεχώρουν εἰς τὴν Αἴγυπτον φεύγοντες τὸν Ἡρώδην». Ὁδοιπ. Ρώσσου Δανιήλ. Ὑπὸ Κλεόπα Μ. Κοικυλίδου, ἀρχιδιακόνου καὶ βιβλιοθηκαρίου τοῦ Ἱ. Κοινοῦ τοῦ Π. Τάφου. Κελεύσει τοῦ μακαριωτάτου πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυρίου κυρίου Δαμιανοῦ τοῦ Α΄. Ἐν Ἱεροσολύμοις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Ἱ. Κοινοῦ τοῦ Π. Τάφου. 1902.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-11: Κυρίλλου Σκυθοπολίτου, Bίος καὶ ἄσκηση τοῦ ὁσίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου. Ἀρχ.: Ὁ πεφωτισμένος τε καὶ ἡγιασμένος πατὴρ ἡμῶν (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 693)∙ σ. 12-26: Σωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Bίος καὶ πολιτεία τοῦ ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου. Ἀρχ.: Ἀφηγοῦνται μὲν ἀεὶ τὸ καλὸν καὶ ἐπαινοῦσι (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 694)∙ σ. 27-39: Κωνσταντίνου Ἀκροπολίτου, Λόγος καὶ μερικὴ θαυμάτων διήγηση στὸν ὅσιο Γεράσιμο τὸν Ἰορδανίτη. Ἀρχ.: Καὶ πάλιν ἐκ τῶν Μύρων μύρον ἡδύπνοον (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 696)∙ σ. 40-45: Ἐκ τοῦ βίου τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου περὶ τοῦ ἀββᾶ Γερασίμου. Ἀρχ.: Ἦν δέ τις ἀναχωρητὴς ἐκεῖ μέγας πρὸ μικροῦ∙ σ. 46-53: Ἐκ τῶν τοῦ Ἰωάννου Μόσχου περὶ τῆς Μονῆς τοῦ Καλαμῶνος∙ σ. 53-60: < Ἰωάννου Μόσχου> περὶ τῆς Μονῆς τοῦ ἀββᾶ Γερασίμου∙ σ. 61-72: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Γερασίμου καὶ τῶν ἁγίων Παύλου καὶ Ἰουλιανῆς∙ σ. 63-72: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Γερασίμου. Ἀρχ.: Γέρας ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας τὸ θεῖον. Ἀκρ.: Γερασίμῳ τὸν αἶνον ὡς στέφος πλέκω. <Ἰωσήφ>. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 63-72: Ὁ κανόνας τῶν μαρτύρων. Ἀρχ.: Τοὺς μάρτυρας Χριστοῦ, τὴν τερπνὴν ξυνωρίδα. Ἀκρ.: Τὴν αὐτάδελφον αἰνέσω ξυνωρίδα. Ἰωσήφ. Ἦχ. δ΄. Τριστάτας κραταιούς. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 73-93: Συμεὼν τοῦ Mεταφραστοῦ, Bίος καὶ πολιτεία καὶ ἀγῶνες τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ. Ἀρχ.: Τοὺς εὐλογοῦντάς σε, φησὶ πρὸς τὸν Ἀβραὰμ ὁ Θεὸς (Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 464)∙ σ. 94-96: Τὸ συναξάριο τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ (ἐκ τοῦ Συναξαριστοῦ τοῦ Νικοδήμου). Ἀρχ.: Οὗτος εἶχε πατρίδα μὲν τὴν Κόρινθον∙ σ. 97-108: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γερασίμου∙ σ. 101-108: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τὸν φωτισμὸν τὸν τῆς Τριάδος, Γεράσιμε. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί.
Τόπος έκδοσης: Ιερουσαλήμ
Συγγραφέας / Ποιητής : Κύριλλος Σκυθοπολίτης Σωφρόνιος Ιεροσολύμων Κωνσταντίνος Ακροπολίτης Ιωάννης Μόσχος Συμεών Μεταφραστής Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 4 χ.ἀ. + μδ΄ + 108.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Παναγίου Τάφου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0107
Φυσικός αριθμός: 000124Ετος Εκδοσης : 1899
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 88, 6. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1899.30. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 445-6. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 59.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ἀξιώσει καὶ θερμῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου. Ψαλλομένη τῇ 23 Ἀπριλίου ὅπου τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Πρὸς εὐχερεστέραν χρῆσιν ψαλλόντων ἐν ταῖς ἱεραῖς ἡμῶν ἐκκλησίαις καὶ πρὸς ψυχικὴν σωτηρίαν χάριν τῆς πρὸς τὸν ἅγιον αὐτοῦ εὐλαβείας. Ἐρανίσθημεν τελείαν τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Μηναίου καὶ τὸν βίον ἐκ τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἐν οἷς προσετέθη καὶ παρακλητικὸς κανὼν τοῦ ἁγίου. Ταῦτα ἐντέλλομαι ἡμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Εἰ ὁ κόσμος ἡμᾶς μισεῖ, γινώσκετε, ὅτι ἐμὲ πρῶτον ἡμῶν μεμίσηκε κτλ. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Ὁ Θεὸς ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων. Ἅγιος ἔσεσθε, ὅτι ἅγιος εἰμὶ ἐγὼ Κύριος. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Καλαράκη 11β - ὁδὸς Ἀριστείδου – 11β. 1899.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-20: Ἡ ἀκολουθία∙ XXXXXXXXXX σ. 8-14: Ὁ Α΄ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑπὲρ ἥλιον ἐξήστραψεν ἡ μνήμη σου νῦν. Ἀκρ.: <Ὑμνῶ σε, Γεώργιε, Δαυῒδ ἐκ πόθου∙ δεῖ γὰρ δή>. Ἦχ. α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ποιητής: Δαυΐδ∙ σ. 8-14: Ὁ Β΄ κανόνας. Ἀρχ.: Θερμοτάτῃ πίστει καὶ στοργῇ. Ἀκρ.: <Θερμὸς πέφυκας, μάρτυς, ὄντως προστάτης>. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ. Ποιητής: Θεοφάνης∙ σ. 21-37: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Αἱ ἑορταὶ καὶ αἱ πανηγύρεις τῆς Ἐκκλησίας∙ σ. 37-40: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Γεώργιε μάκαρ, ἀγωνισθεὶς τὸν θεῖον ἀγῶνα. Ἀκρ.: Σεραφεὶμ (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δαυίδ Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 40. Στὸ ἔντυπο μετὰ τὴ σ. 40 ἀκολουθοῦν οἱ σ. 25-32 ἀπὸ ἄλλη ἔκδοση.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Καλαράκη
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0108
Φυσικός αριθμός: 000125Ετος Εκδοσης : 1912
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 88, 7. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 446. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 59-60.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ἀξιώσει καὶ θερμῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ὁσίου Μελετίου. Ψαλλομένη τῇ 23 Ἀπριλίου ὁποῦ τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ. Πρὸς εὐχερεστέραν χρῆσιν ψαλλόντων ἐν ταῖς ἱεραῖς ἡμῶν ἐκκλησίαις καὶ πρὸς ψυχικὴν σωτηρίαν χάριν τῆς πρὸς τὸν ἅγιον αὐτοῦ εὐλαβείας. Ἐρανίσθημεν τελείαν τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Μηναίου καὶ τὸν βίον ἐκ τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐν οἷς προσετέθη καὶ παρακλητικὸς κανὼν τοῦ ἁγίου καὶ κδ΄ οἶκοι. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖα τῆς «Ἐφημερίδος τῶν ἐργατῶν», 15 ὁδὸς Πραξιτέλους 15. 1912.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-50: Ἡ ἀκολουθία, τὸ μαρτύριο καὶ ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1899∙ περιέχονται ἐπιπλέον: σ. 38-41: Θαύματα τοῦ ἁγίου∙ σ. 41-42: Περὶ τῆς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους)∙ σ. 42-44: Γεωργίου Βουτέρη, Ὁμιλία στὸν ἅγιο Γεώργιο. Ἀρχ.: Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, εὐσεβές μοι ἀκροατήριον∙ σ. 50-54: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον. Κοντάκιον: Τῷ πολυάθλῳ τοῦ Χριστοῦ μεγαλομάρτυρι. Οἶκος: Ἄγγελος ἐν τοῖς ἄθλοις ἀληθῶς ἀνεδείχθης, Γεώργιε.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος Βουτέρης Δαυίδ Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 62.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Εφημερίς των Εργατών
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0109
Φυσικός αριθμός: 000127Ετος Εκδοσης : 1921
Βιβλιογραφία: Petit 89, 9. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 449, 582. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 60.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Οἱ κδ΄ οἶκοι εἰς τὸν ἅγιον μεγαλομάρτυρα Γεώργιον τὸν Τροπαιοφόρον. Προσετέθη δὲ παρακλητικὸς κανὼν εἰς τὸν ἅγιον. Χάριν εὐλαβείας ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἱερέως καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργ. Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Προορώμην τοῦ Κυρίου μου διὰ παντός. Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν. Ἅγιε ἔνδοξε τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ στρατηλάτα Γεώργιε, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Α. Διακοπούλου. Ἀθῆναι 1921.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-10: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον (βλ. ἔκδοση 1912)∙ σ. 11-15: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1899).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δαυίδ Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 17 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Διακοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0110
Φυσικός αριθμός: 000128Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 89, 8. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 446. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 60-61.
Αγιοι (ή εορτή): Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ἀξιώσει καὶ θερμῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερεῦσι Γεωργίου Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ψαλλομένη τῇ 3η Νοεμβρίου ὁπότε τελεῖται ἡ μνήμη του. Πρὸς εὐχερεστέραν χρῆσιν τῶν ψαλλόντων ἐν ταῖς ἱεραῖς ἐκκλησίαις καὶ πρὸς ψυχικὴν σωτηρίαν τῶν εὐλαβουμένων τὸν ἅγιον. Ἠρανίσθημεν τελείαν τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Μηναίου καὶ τὸν βίον ἐκ τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐν οἷς προσετέθη καὶ ὁ παρακλητικὸς κανών, τοῦ ἁγίου κδ΄ οἶκοι. Ταῦτα ἐντέλλομαι ἡμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Εἰ ὁ κόσμος ἡμᾶς μισεῖ, γινώσκετε, ὅτι ἐμὲ πρῶτον ἡμῶν μεμίσηκε. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Ὁ Θεὸς ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων. Ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἅγιος εἰμὶ ἐγὼ Κύριος. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν «Τριῶν Ἱεραρχῶν». 6 – Μενάνδρου – 6.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-17: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-15: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαρὰν ἡ κυήσασα, χαῖρε παρθένε θεόνυμφε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Θεόδωρος Λάσκαρις∙ σ. 9-15: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Τὸν νοῦν μου ἐλλάμπρυνον τῇ φωταυγίᾳ. Ἀκρ.: Τῶν λειψάνων σου τὴν κατάθεσιν πλέκω. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 17-22: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον, τὸ μαρτύριο καὶ ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1912).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δαυίδ Σεραφείμ Αργυρουπόλεως Θεόδωρος Λάσκαρις
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Τρεῖς Ἱεράρχαι
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'