Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 32
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0610
Φυσικός αριθμός: 000688Ετος Εκδοσης : 1912
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 290- 291. Ι. Συκουτρῆς, «Desiderata Cypria.Κυπριακὴ Ἁγιογραφία», Κυπριακὰ Χρονικὰ 2 (1924), σ. 57. Ν. Τωμαδάκης, «Ἁγιολογικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Δ΄. Ἡ Κυπριακὴ Ἁγιολογία καὶ Ὑμνογραφία ἐν σχέσει πρὸς τὰς Κυπριακὰς Ἀκολουθίας», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 46 (1983-1984) , σ. 231. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 322.
Αγιοι (ή εορτή): Τυχικός απόστολος εκ των Εβδομήκοντα
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Τυχικοῦ ἑνὸς τῶν ἑβδομήκοντα, οὗ ἡ μνήμη τελεῖται τῇ 8ῃ Δεκεμβρίου. Ἐκδίδοται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Χαραλ. Παπαδοπούλλου, διδασκάλου. Ἐν Λευκωσίᾳ, τύποις «Φωνῆς τῆς Κύπρου». 1912.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-13: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-12: Ὁ κανόνας . Ἀρχ.: Ἀστράψας τῷ φωτισμῷ τῆς χάριτος Παῦλος. Ἀκρ.: <Ἄρχιππον ὑμνῶ τὸν σοφὸν θεηγόρον>. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον∙ σ. 11: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ μακάριος τοῦ Κυρίου μέγας ἀπόστολος συναριθμηθεὶς μὲ τοὺς ἑβδομήκοντα.
Τόπος έκδοσης: Λευκωσία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης : Χαρ. Παπαδόπουλλος διδάσκαλος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φωνή της Κύπρου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0611
Φυσικός αριθμός: 000689Ετος Εκδοσης : 1873
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 237, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1873.18. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 322.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς, ὅστις ἐγνώσθη περίπου τὸ αφ΄. 1500. ἔτους ἀπὸ Χριστοῦ. Ἀντιγραφεῖσα ἐκ τοῦ τετυπωμένου Νέου Λειμωναρίου (Καὶ τύποις ἐκδοθεῖσα διὰ συνδρομῆς τῶν Χριστιανῶν). Ἐν Ζακύνθῳ, τυπογραφεῖον «Ὁ Ζάκυνθος». 1873.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-27: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-23: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Αἰνέσωμεν πάντες πιστοὶ Χριστὸν τὸν δόντα. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 17-20: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ λαμπρὸς ἀθλητὴς τοῦ Κυρίου καὶ μάρτυς ἀήττητος.
Τόπος έκδοσης: Ζάκυνθος
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 27 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ο Ζάκυνθος"
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0613
Φυσικός αριθμός: 000691Ετος Εκδοσης : 1877
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 237, 4. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1877.77. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 323.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ πανοσιολολογιωτάτου ἱερομονάχου Νικηφόρου Γεωργιάδου τοῦ Νεαμονήτου τοῦ ἐκ Καρδαμύλων τῆς Χίου. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου Ι. Κ. Χούμης, βιβλιοπώλης, ἐκδότης. 1877.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-14: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1874).
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 14 + 1 λ. + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Κ. Χούμης
Επιμελητής-διορθωτής : Νικηφόρος Γεωργιάδης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0615
Φυσικός αριθμός: 000693Ετος Εκδοσης : 1909
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 238, 9. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 444, 576-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 323.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Συνταχθεῖσα παρὰ τοῦ ἀειμνήστου Νικοδήμου Ἁγιορείτου. Ἐκδειδομένη τὸ δεύτερον παρὰ τοῦ αἰδεσιμωτάτου Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως, ἐφημερίου τοῦ ἐνταῦθα ναοῦ τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἐν Ἀθήναις. 1909.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-23: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1873).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 24. Οἱ σ. 9-12 μετὰ τὴ σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0616
Φυσικός αριθμός: 000694Ετος Εκδοσης : 1914
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 239, 11. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 445, 576-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 323-324.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Συνταχθεῖσα παρὰ τοῦ ἀειμνήστου Νικοδήμου Ἁγιορείτου. Ἐν Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον «Ὁ Κάδμος» Ἀνδρέου Β. Πάσχα. 1914.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1909.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ο Κάδμος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0617
Φυσικός αριθμός: 000695Ετος Εκδοσης : 1925
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 239, 12. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 445, 576-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 324.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Ψαλλομένη τὴν 27 Αὐγούστου. Προσετέθησαν «Ὁμιλία περὶ Κυριακῆς ἀργίας», «Ὕμνος εἰς τὴν Θεοτόκον ἡμῶν», «Ἐπιστροφὴ ἑνὸς νέου εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν», καὶ «Παραίνεσις τοῦ ἐκδότου». Ἐκδοθέντα ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμ. καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. «Κρατεῖτε τὰς παραδόδεις ἃς ἐδιδάχθητε, εἴτε διὰ λόγων εἴτε δι’ ἐπιστολῆς», παραγγέλλει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς Τιμόθεον. Ἐν πέτρᾳ μου τῆς πίστεως στερεώσας μηδεὶς εἰσέλθῃ πειράζων τὴν πίστιν τὴν ἀμώμητον. Φοβερὸν τὸ ἁμαρτάνειν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος. Ἰησοῦς Χριστός, χθὲς καὶ σήμερον, ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀθῆναι 1925.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-30: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1914).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 36.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0618
Φυσικός αριθμός: 000696Ετος Εκδοσης : 1929
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 324.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Ψαλλομένη τὴν 27 Αὐγούστου. Προσετέθησαν «Ὁμιλία περὶ Κυριακῆς ἀργίας», «Ὕμνος εἰς τὴν Θεοτόκον ἡμῶν», «Ἐπιστροφὴ ἑνὸς νέου εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν», καὶ «Παραίνεσις τοῦ ἐκδότου». Ἐκδοθέντα ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμ. καὶ πνευματικοῦ πατρὸς Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἱερέως καὶ ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. «Κρατεῖτε τὰς παραδόδεις ἃς ἐδιδάχθητε, εἴτε διὰ λόγων εἴτε δι’ ἐπιστολῆς», παραγγέλλει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς Τιμόθεον. Ἐν πέτρᾳ μου τῆς πίστεως στερεώσας μηδεὶς εἰσέλθῃ πειράζων τὴν πίστιν τὴν ἀμώμητον. Φοβερὸν τὸ ἁμαρτάνειν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος. Ἰησοῦς Χριστός, χθὲς καὶ σήμερον, ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀθῆναι 1929.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1925.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 16ο, σ. 40.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0619
Φυσικός αριθμός: 000697Ετος Εκδοσης : 1951
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 324-325.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἔκδοσις «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης». Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὸν ἅγιον Φανούριον. Ποίημα Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου (Ἀνδρονίκου μοναχοῦ). Μετὰ τοῦ βίου τοῦ ἁγίου καὶ ἱστορικῶν σημειώσεων. Ἐκδότης Σωτ. Σχοινᾶς. 1951. Ἐκδοτικὸς οἶκος Σωτ. Ν. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-18: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας. Ἀρχ.: Νέος ἀστὴρ τῇ ἐκκλησίᾳ ἔλαμψε τοῖς θαύμασιν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης (Ἀγαθόνικος μοναχός)∙ σ. 19-27: Ὁ Bίος (βλ. τὸ συναξάριο τῆς ἔκδοσης τοῦ 1873)∙ σ. 28-43: Ἰεζεκιὴλ Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων, Ἱστορικὲς σημειώσεις γιὰ τὸν ἅγιο Φανούριο.
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Αλέξανδρος Μωραϊτίδης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 24ο, σ. 43 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0620
Φυσικός αριθμός: 000698Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 239, 13. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 445, 576-7. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 325.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ ἱστορία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς μὲ 12 καλλιτεχνικὰς εἰκόνας τοῦ μαρτυρίου. Ἐκδίδεται δαπάνῃ Δ. Σ. Μούση. Ἐν Ἀθήναις, τύποις καταστημάτων «Ἀκροπόλεως». Χονδρικὴ πώλησις, ὁδὸς Σοφοκλέους ἀρ. 8 Δ. Μούσην.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1877.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης : Δ. Σ. Μούσης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ακρόπολις
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0621
Φυσικός αριθμός: 000699Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 325.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Εἰς τὸ τέλος αἱ παρακλήσεις τοῦ ἁγίου Φανουρίου, τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἔκδοσις: Βασ. Ρηγοπούλου, Ἁγίας Σοφίας 41 – Θεσσαλονίκη.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-25: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1873)∙ σ. 26-33: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Φανούριο. Ἀρχ.: Φωνῆς στεναγμοῦ μου ὡς συμπαθής, Φανούριε. Ἀκρ.: <Φρούρει με ταῖς σαῖς, Φανούριε, πρεσβείαις>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας∙ σ. 34-41: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Ἀρχ.: Δεινῶς με χειμάζουσι λογισμοί. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Διορθωτής: <Σεραφεὶμ Ἀργυρουπόλεως>∙ σ. 42-56: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὴ Θεοτόκο. Ἀρχ.: Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 56.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Βασίλειος Ρηγόπουλος
Επιμελητής-διορθωτής : Σεραφείμ Αργυρουπόλεως
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0622
Φυσικός αριθμός: 000700Ετος Εκδοσης : χ.χ.
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 325-326.
Αγιοι (ή εορτή): Φανούριος μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς. Ἔκδοσις Μιχαὴλ Ι. Σαλιβέρου. Ἔκδοσις καὶ τύπος καταστημάτων Μιχαὴλ Ι. Σαλιβέρου, Ἀθῆναι. Βιβλιοπωλεῖον: Σταδίου 14 – Ἐργοστάσια: Φαλήρου 30-32.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1877.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σαλίβερος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0623
Φυσικός αριθμός: 000702Ετος Εκδοσης : 1935
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 326.
Αγιοι (ή εορτή): Φιλάρετος ο Ελεήμων
Τίτλος : Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος. Ἐκδίδεται ὑπὸ τῆς ἐν Κεχροβουνίῳ Τήνου Ἱερᾶς γυναικείας Μονῆς Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Ἀδείᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καὶ Μήλου εἰς δόξαν Χριστοῦ καὶ πρὸς ψυχικὴν ὠφέλειαν τῶν χριστιανῶν. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Κ. Γερασιμίδη. 1935.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-28: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-23: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τείχισον τὸν νοῦν μου, ἀγαθή, τῇ φωταυγεῖ. Ἀκρ.: Τῇ παντανάσσῃ πρῶτον ἐξᾴδω μέλος. Μανουήλ. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά. Ποιητής: Μανουὴλ Κορίνθιος∙ σ. 11-23: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ὕμνοις τὴν σὴν φαεινοτάτην πανήγυριν. Ἀκρ.: Ὑμνῶ σε, Φιλάρετε, ἐν θείοις λόγοις. Ἰακώβ. Ἦχ. β΄. Δεῦτε, λαοί. Ποιητής: Ἰακώβ∙ σ. 12-24: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ὑμνοῦντες πόθῳ τὴν μνήμην σου τὴν θείαν. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται.
Τόπος έκδοσης: Ερμούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Μανουήλ Κορίνθιος Ιακώβ
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 28.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κ. Γερασιμίδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0624
Φυσικός αριθμός: 000703Ετος Εκδοσης : 1867
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 240, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1867. 515. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 326-327.
Αγιοι (ή εορτή): Φίλιππος απόστολος
Τίτλος : Φυλλάδιον περιέχον συναρμολογημένας τὰς δύο ἱερὰς ἀκολουθίας τοῦ τε ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου Φιλίππου καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ. Ἐκδίδεται τὸ πρῶτον. Ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Νικολάου Βαγλαμάλη. 1867.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-36: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 20-32: Ὁ κανόνας τοῦ ἀποστόλου. Ἀρχ.: Ταῖς ὑπερφώτοις ἀκτῖσι ταῖς τοῦ Χριστοῦ. Ἀκρ.: <Τὸν εὐκλεῆ Φίλιππον ὑμνῶ προφρόνως>. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας∙ σ. 20-32: Ὁ κανόνας τοῦ ἱεράρχου. Ἀρχ.: Ῥητόρων οἱ ἔνθεοι καὶ θεολόγων οἱ πρόκριτοι. Ἀκρ.: <Γεωργίου> (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Γεώργιος∙ σ. 36-44: Ὁ Bίος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τοῦ θείου καὶ ἀνεσπέρου φωτὸς υἱός, ὁ ἀληθὴς τῷ ὄντι τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεώργιος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 44.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Βαγλαμάλης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0625
Φυσικός αριθμός: 000704Ετος Εκδοσης : 1896
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 240, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1896.476. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 327.
Αγιοι (ή εορτή): Φίλιππος απόστολος Δανιήλ μοναχός
Τίτλος : Ἰδιαίτερον παράρτημμα τοῦ ΙΑ΄. περιοδικοῦ συγγράμματος μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ Μεγάλου Συναξαριστοῦ. Ἀκολουθία καὶ βίοι τῶν ἁγίων ἀποστόλου Φιλίππου, ἑνὸς τῆς πρώτης χορείας τῶν δώδεκα, τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Κωνσταντίνου, τοῦ ἐκ τῆς περιφήμου νήσου Ὕδρας καὶ τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Παντελεήμονος ἀθλήσαντος ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ τῆς ἐπαρχίας Σιτείας. Διήγησις περὶ τῆς ἁγίας Κάρας τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου. Μαρτύριον τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Παντελεήμονος. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου Δανιὴλ τοῦ ἐξ Ἰσμαηλιτῶν καὶ ὀπτασία καὶ Bίος τοῦ ἁγίου Μητροφάνους ἐπισκόπου Βορονεζίας τοῦ Ρώσσου. Ἐκδοθεῖσα ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Κωνσταντίνου Χρ. Δουκάκη, προσκυνητοῦ τοῦ ἐκ Καλαμῶν τῆς Πελοποννήσου. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Ἰωάννου Νικολαΐδου. 1896.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-26: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου, τοῦ νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου καὶ τοῦ νεομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ ἐν Κρήτῃ∙ σ. 12-23: Ὁ κανόνας τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου (βλ. ἔκδοση 1867)∙ σ. 12-24: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου (βλ. Κωνσταντῖνος νεομάρτυς ἔκδοση 1814, σ. 14-53)∙ σ. 13-24: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος (βλ. Παντελεήμων νεομάρτυς ἔκδοση 1865, σ. 15-42)∙ σ. 26-37: Ὁ Bίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ νεομάρτυρος Παντελεήμονος. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ γενναῖος τοῦ Χριστοῦ ἀθλητὴς Παντελεήμων∙ σ. 37-44: Τὸ μαρτύριο τοῦ νεομάρτυρος Ἀναστασίου. Ἀρχ.: Πλησίον τῆς πόλεως Ἰωαννίνων εὑρίσκεται χώρα∙ σ. 44-51: Ὀπτασία Δανιὴλ μοναχοῦ, ἣν εἶδεν ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὸ ᾳψξδ΄ (1764) ἔτος, ιη΄ Νοεμβρίου, ἣν ὁ ἴδιος καὶ διηγεῖται. Ἀρχ.: Διατρίβων ἐγὼ ὁ ἐν μοναχοῖς ἐλάχιστος Δανιὴλ εἰς Κέρκυραν∙ σ. 51-66: Bίος καὶ πολιτεία τοῦ ἁγίου Μητροφάνους ἐπισκόπου Βορονεζίας (μετάφραση ἀπὸ τὴ ρωσσική). Ἀρχ.: Ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Μητροφάνης κατήγετο.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 χ.ἀ. + 66.
Χορηγός έκδοσης : Κωνσταντίνος Δουκάκης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Νικολαΐδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0626
Φυσικός αριθμός: 000705Ετος Εκδοσης : 1775
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 241, 1. É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. I-II, Paris 1918, 1928, ἀρ. 819. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 586. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 328.
Αγιοι (ή εορτή): Φιλοθέη η Αθηναία
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Φιλοθέης τῆς ἐξ Ἀθηνῶν. Ψαλλομένη κατὰ τὴν δεκάτην ἐννάτην τοῦ Φευρουαρίου μηνός. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα συνδρομῇ καὶ δαπάνῃ τοῦ ἐντιμοτάτου καὶ εὐγενεστάτου κυρίου Λεονάρδου ποτὲ Δημητρίου Καπετανάκη τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Καὶ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. ᾳψοε΄. Ἐνετίῃσιν, 1775. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-22: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Χαῖρε, κατάρας παλαιᾶς ἡ λύτρωσις. Ἀκρ.: Χαίροις, χαρᾶς σκήνωμα, τῆς λύπης λύσις. <ᾨδὴ Ἰωάννου>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωάννης Μαυρόπους∙ σ. 9-22: Ὁ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Μονὰς ἃς ἐπόθησας τὰς οὐρανίους, θεόλεκτε. Ἀκρ.: Μέλος σοι τερπνόν, ὦ Θεοῦ φίλη, ᾄδω. Ἰσαάκ. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ἰσαάκ∙ σ. 13-20: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Θαυμάσια εἶναι τῳόντι καὶ ἄξια διηγήσεως τῶν παλαιῶν μαρτύρων τε καὶ ὁσίων τὰ ἔνδεα κατορθώματα.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Μαυρόπους Ισαάκ
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Λεονάρδος Καπετανάκης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0627
Φυσικός αριθμός: 000706Ετος Εκδοσης : 1889
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 242, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1889.558. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 328.
Αγιοι (ή εορτή): Φιλοθέη η Αθηναία
Τίτλος : Μνημεῖα τῆς ἱστορίας τῶν Ἀθηναίων δημοσιευόμενα ὑπὸ Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου. Τόμος Α΄, τεῦχος Δ΄. Ἐκδίδοται ὑπὸ Ἀλεξάνδρου Παπαγεωργίου τῇ ἀρωγῇ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀλεξάνδρου Παπαγεωργίου, ὁδὸς Ὀφθαλμιατρείου ἀριθ. 3. 1889.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1775.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δημήτριος Καμπούρογλου
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 145-192.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αλέξανδρος Παπαγεωργίου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0628
Φυσικός αριθμός: 000707Ετος Εκδοσης : 1893
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 242, 5. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1893.132. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 586. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 328-330.
Αγιοι (ή εορτή): Φιλοθέη η Αθηναία
Τίτλος : Bίος καὶ πολιτεία τῆς ὁσίας καὶ θεοφόρου μητρὸς ἡμῶν Φιλοθέης τῆς ἐξ Ἀθηνῶν. Ἐν Βενετίᾳ ἐκδοθεὶς τὸ πρῶτον ἔτει 1775. Ἐκδίδοται ὑπὸ τῆς οἰκογενείας Μιλτιάδου Βενιζέλου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου. 1893.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1889.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Δημήτριος Καμπούρογλου
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης : Οικογένεια Μιλτιάδου Βενιζέλου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανέστης Κωνσταντινίδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0629
Φυσικός αριθμός: 000708Ετος Εκδοσης : 1923
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 242, 6. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 586. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 330.
Αγιοι (ή εορτή): Φιλοθέη η Αθηναία
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ὁσίας καὶ θεοφόρου μητρὸς ἡμῶν Φιλοθέης τῆς ἐξ Ἀθηνῶν. Ψαλλομένη τῇ 19 Φεβρουαρίου. Ἐκδοθεῖσα τὸ πρῶτον ἐν Βενετίᾳ τὸ ἔτος 1875. Ἐκ δευτέρου ὑπὸ τῆς οἰκογενείας Μιλτιάδου Μπενιζέλου τὸ ἔτος 1893. Νῦν δὲ ὑπὸ τοῦ ἱερέως Γεωργίου Α. Βουτέρη, ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Πρὸς κοινὴν ἁπάντων τῶν φιλεόρτων χριστιανῶν ὠφέλειαν. Ἀπῆλθεν εἰς τὰς αἰωνίους μονὰς ἡ ὁσία Φιλοθέη τῷ 1859 μ. Χ. Κατέλιπον μνήμην αἰώνιον αἱ ἅγιαι γυναῖκες, διὰ τὴν ἐνάρετον καὶ ἁγνὴν πολιτείαν τους. Ἀγαπήσατε τὸν Χριστὸν καὶ εὑρήσετε χάριν αἰώνιον. Ἐν Ἀθήναις. 1923.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-21: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1775)∙ σ. 22-29: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1775).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωάννης Μαυρόπους Ισαάκ
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0630
Φυσικός αριθμός: 000709Ετος Εκδοσης : 1953
Βιβλιογραφία: Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 586. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 330.
Αγιοι (ή εορτή): Φιλοθέη η Αθηναία
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τῆς ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ μητρὸς ἡμῶν Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας. Ψαλλομένη τῇ 19η Φεβρουαρίου. Ἀνασυνταχθεῖσα καὶ διορθωθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Ρωγῶν Διονυσίου Ψαριανοῦ. Μετ’ εἰσαγωγῆς Νικ. Β. Τωμαδάκη, τακτ. καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου. Ἐν Ἀθήναις 1953.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-11: Ν. Β. Τωμαδάκη, Εἰσαγωγή∙ σ. 13-54: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1775)∙ σ. 55-64: Ὁ Bίος (βλ. ἔκδοση 1775).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Β. Τωμαδάκης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 64 + 16 χ.ἀ. + 2 πίν.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Διονύσιος Ψαριανός επίσκοπος Ρωγών
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0631
Φυσικός αριθμός: 000711Ετος Εκδοσης : 1941
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 330-331.
Αγιοι (ή εορτή): Φιλόθεος ο Αγιορείτης
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Φιλοθέου τοῦ Ἁγιορείτου ἀσκήσαντος ἐν τῷ τοῦ Διονυσίου ἱερῷ κοινοβίῳ. Μετὰ προλόγου ὑπὸ τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων κ. Ἰεζεκιήλ. Ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ ἀρχιμ. Λουκιανοῦ – Ἁγιοπαυλίτου, πρωτοσυγκέλλου. (Ἀπόσπασμα ἐκ τῆς «Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης» Ε΄. Ἔτος σελ. 290). 1941. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σωτ. Σχοινᾶ. Ἐν Βόλῳ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-22: Ἡ ἀκολουθία. Ποιητής: Ἰωσὴφ ἐκ Φουρνᾶ∙ σ. 10-18: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Τὴν Θεοτόκον σε κηρύττειν ἄχραντον πάσης αἱρέσεως. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωσὴφ ἐκ Φουρνᾶ∙ σ. 11-19: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου. Ἀρχ.: Ἐχρῆν με ἔχειν, πάτερ, γλῶσσαν ἔμμουσον. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Ἰωσὴφ ἐκ Φουρνᾶ (ἐκτὸς τῶν θεοτοκίων)∙ σ. 15-16: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τῷ ὄντι φίλος καὶ φιλούμενος τῷ Θεῷ∙ σ. 22-26: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Τοῦτο τὸ θεῖον φυτὸν καὶ θαυμάσιον ἀνέθαλε εἰς τὴν τῆς Μακεδονίας Χρυσόπολιν (παράφραση τοῦ Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG) 1534).
Τόπος έκδοσης: Βόλος
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ εκ Φουρνά Ιεζεκιήλ μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 26 + 2 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης : Λουκιανός Αγιοπαυλίτης αρχιμανδρίτης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αγιορειτική Βιβλιοθήκη - Σχοινάς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0632
Φυσικός αριθμός: 000712Ετος Εκδοσης : 1898
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 242-3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1898.21. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 331.
Αγιοι (ή εορτή): Φωκάς ιερομάρτυς
Τίτλος : Ἀκολουθία πλήρης, Bίος καὶ μαρτύριον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Φωκᾶ ἐπισκόπου Σινώπης τοῦ θαυματουργοῦ. Τὸ πρῶτον ἐκδίδοται φιλοτίμῳ δαπάνῃ ὑπὸ τοῦ ἐφημερεύοντος ἐν τῷ πανενδόξῳ αὐτοῦ ναῷ ἀρχιμανδρίτου κυρίου κυρίου Κυρίλλου Βοΐνη ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πάτμου. Ἐν Ἀθήναις. Εὑρίσκεται παρὰ τῷ Κωνσταντίνῳ Χρ. Δουκάκῃ. 1898.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-18: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-16: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ὑμνῆσαι προθυμουμένῳ σήμερον τὴν θείαν μνήμην σου. Ἀκρ.: Ὑμνεῖν σε, Φωκᾶ, προσθέτω Θεὸς χάριν. Ἰωσήφ. Ἦχ. δ΄. Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον. Ποιητής: Ἰωσὴφ Ὑμνογράφος∙ σ. 14: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ἐγένετο υἱὸς Παμφίλου καὶ Μαρίας καταγόμενος ἐκ πόλεως Σινώπης.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Υμνογράφος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 18 + 1 λ. + 1 χ.ἀ..
Χορηγός έκδοσης : Κύριλλος Βοΐνης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Κωνσταντίνος Δουκάκης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0633
Φυσικός αριθμός: 000713Ετος Εκδοσης : 1906
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 244, 3. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 442-3, 572-3. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 331-332.
Αγιοι (ή εορτή): Φωτεινή μεγαλομάρτυς η Σαμαρείτις
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος. Ψαλλομένη τῇ κς΄. τοῦ Φεβρουαρίου μηνός. Ἐπιδιορθωθεῖσα διὰ Γρηγορίου, πρωτοσυγγέλου τοῦ πρῴην πανιερωτάτου ἁγίου Σμύρνης κυρίου κυρίου Προκοπίου. Ἐγράφη δὲ διὰ Νεοφύτου ἱεροδιακόνου τῆς αὐτῆς μητροπόλεως. Τὸ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα διὰ δαπάνης τῶν τιμιωτάτων ἀρχόντων τῆς αὐτῆς πολιτείας κυρίων Κουρμούζη, Μπαλτατζῆ καὶ Περάκη καὶ μετ’ ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον ἐκδίδεται δαπάνῃ Δημητρίου Ι. Ζαρίμπα μετὰ πολλῶν προσθηκῶν. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἰωάννου Νικολαΐδου. 1906.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-30: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 11-26: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀπόρρητον ἄκουσμα Φωτεινῆς θείας τῆς μάρτυρος. Ἀκρ.: Αἰνῶ Φωτεινὴν σὺν τοῖς αὐτῇ συνάθλοις. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 16-24: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Αὕτη ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φωτεινή∙ σ. 31-39: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στὸν Τίμιο Πρόδρομο. Κοντάκιον: Τῷ ὑπὲρ πάντας ἀληθῶς ἁγίους μείζονι. Οἶκος: Ἄρχομαί σοι τὸν ὕμνον, θεοΰμνητε μάκαρ∙ σ. 39-48: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν Τίμιο Πρόδρομο. Ἀρχ.: Βεβαπτισμένον ἐν πελάγει, Πρόδρομε, βιωτικῶς. Ἀκρ.: Βαπτιστὰ Χριστοῦ, παῦσον ἡμῶν τοὺς πόνους. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Διονύσιος ἱερομόναχος ὁ Παπαδόπουλος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Διονύσιος ιερομόναχος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης : Δημήτριος Ζαρίμπας
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Νικολαΐδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0634
Φυσικός αριθμός: 000714Ετος Εκδοσης : 1964
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 332.
Αγιοι (ή εορτή): Φωτεινή μεγαλομάρτυς η Σαμαρείτις
Τίτλος : Ἀκολουθία τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος. Ψαλλομένη τῇ Κς΄ τοῦ Φεβρουαρίου μηνός. Ἐπιδιορθωθεῖσα διὰ Γρηγορίου πρωτοσυγκέλλου τοῦ πρῴην πανιερωτάτου ἁγίου Σμύρνης κυρίου κυρίου Προκοπίου. Ἐγράφη δὲ διὰ Νεοφύτου ἱεροδιακόνου τῆς αὐτῆς μητροπόλεως. Τὸ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα διὰ δαπάνης τῶν τιμιωτάτων ἀρχόντων τῆς αὐτῆς πολιτείας κυρίων Κουρμούζη, Μπαλτατζῆ καὶ Περάκη καὶ μετ’ ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. Τὸ δεύτερον ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ Δημητρίου Ι. Ζαρίμπα μετὰ πολλῶν προσθηκῶν. Νῦν δὲ τὸ τρίτον ἐκδίδεται ὑπὸ Χαρ. Ι. Βούρου, εἰς μνήμην τῶν γεννητόρων του Ἰωάννου καὶ Ἀγγελικῆς. Ἀθῆναι 1964.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1906.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Διονύσιος ιερομόναχος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Χαρ. Ι. Βούρος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γρηγόριος πρωτοσύγκελλος μητροπόλεως Σμύρνης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0635
Φυσικός αριθμός: 000715Ετος Εκδοσης : 1848
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 244, 1. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 4670. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 332-333.
Αγιοι (ή εορτή): Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἰσαποστόλου Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ. Συνερανισθεῖσα μὲν ἐξ ἀρχαιοτέρων τῆς Ἐκκλησίας ὕμνων καὶ συνταχθεῖσα ὑπὸ Κωνσταντίνου μητροπολίτου Σταυρουπόλεως τοῦ Τυπάλδου. Ἐκδοθεῖσα δὲ φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ ἤδη εὐκλεῶς πατριαρχεύοντος παναγιωτάτου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Ἀνθίμου ἵνα διανέμηται δωρεὰν τοῖς ἁπανταχοῦ εὐσεβέσι καὶ πάσαις ταῖς ἁγίαις τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαις. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τῆς πατριαρχικῆς τοῦ γένους τυπογραφίας. 1848.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-12: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 6-11: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Φωστὴρ θεαυγέστατε, φωτὸς ἐπώνυμε ἅγιε. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου∙ σ. 8-9: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ τρισμακάριος καὶ φερώνυμος ἱεράρχης.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. η΄ + 12.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής : Κωνσταντίνος Τυπάλδος μητροπολίτης Σταυρουπόλεως
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0636
Φυσικός αριθμός: 000716Ετος Εκδοσης : 1849
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 333.
Αγιοι (ή εορτή): Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Služba iže vo svjatih otca našego i ravnoapostola Fotija patrijarha Carja Grada, ispovjednika. Sabrana ubo ot drevnjejših cerkovnih pjesni i sočinjena preosjaščenjejšim mitropolitom Stavropolskim Gospodinom Konstantinom Tipaldom Prevedena že Neofitom jeromonahom p.p. Iže ot svjaščenija i čestnija obiteli Rilskija, učitelem slavjanskago jazika v bogoslovskom učilišči svjatija velikija Hristovi Cerkve i izdana izdivenijem togožde preosvjaščenjejšago Svatostavropolskago. V Konstantinopoli v Tipografi Patrijaršejskoi 1849.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Πιστὴ μετάφραση τῆς ἑλληνικῆς ἔκδοσης τοῦ 1848 ἀπὸ τὸ Νεόφυτο ἱερομόναχο Ριλιώτη. Στὸ φ. (αv): Λιθογραφία τοῦ πατριάρχη Φωτίου ἔργο Καγιόλ. Στὸ φ. (βv) ἀναγράφεται στὰ ἑλληνικά: Ἡ Ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἐκδοθεῖσα ἐσχάτως ἐν τῇ Πατριαρχικῇ τυπογραφίᾳ, μεταφρασθεῖσα ἤδη ἀπαραλλάκτως καὶ εἰς τὸ Σλαβωνικόν, ἀδείᾳ τῆς Κεντρικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐγκρίνεται, ὅπως τυπωθεῖσα, διαδοθῇ εἰς χρῆσιν τῶν Ὀρθοδόξων Βουλγάρων Χριστιανῶν. Τῇ κβ΄. Ἰουλίου, τοῦ ᾳωμθ΄. Ἡ Κεντρικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπή.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής : Νεόφυτος ιερομόναχος Ριλιώτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, φ. ις΄.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0637
Φυσικός αριθμός: 000717Ετος Εκδοσης : 1891
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 245, 3. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1891.382. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 334.
Αγιοι (ή εορτή): Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἰσαποστόλου Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ. Συνερανισθεῖσα ἐξ ἀρχαιοτέρων τῆς Ἐκκλησίας ὕμνων καὶ συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου τοῦ Τυπάλδου. Ἐξεδόθη μὲν τὸ πρῶτον κατὰ τὸ 1848 δαπάναις τοῦ ἀοιδίμου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυροῦ Ἀνθίμου τοῦ ἀπὸ Ἐφέσου. Ἤδη δὲ τὸ δεύτερον δαπάναις τοῦ νῦν εὐκλεῶς πατριαρχεύοντος οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Διονυσίου Ε΄ τοῦ ἀπὸ Ἀδριανουπόλεως καὶ διανέμεται δωρεὰν ταῖς ἁγίαις τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίαις. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. 1891. Ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1848.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. ζ΄+ 1 λ. + 14.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πατριαρχικό Τυπογραφείο
Επιμελητής-διορθωτής : Κωνσταντίνος Τυπάλδος μητροπολίτης Σταυρουπόλεως
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0638
Φυσικός αριθμός: 000718Ετος Εκδοσης : 1903
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 245, 4. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 334.
Αγιοι (ή εορτή): Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἰσαποστόλου Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ. Συνερανισθεῖσα μὲν ἐξ ἀρχαιοτέρων τῆς ἐκκλησίας ὕμνων καὶ συνταχθεῖσα ὑπὸ Κωνσταντίνου μητροπολίτου Σταυρουπόλεως τοῦ Τυπάλδου. Ἀνατυπωθεῖσα δὲ ἐξ ἀρχαίας ἐκδόσεως δαπάνῃ Νικολάου Κ. Βασιλάκη. Ἐν Καΐρῳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἰωάννου Πολίτου. 1903.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1848.
Τόπος έκδοσης: Κάιρο
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. η΄ + 12.
Χορηγός έκδοσης : Νικόλαος Βασιλάκης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Πολίτης
Επιμελητής-διορθωτής : Κωνσταντίνος Τυπάλδος μητροπολίτης Σταυρουπόλεως
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0639
Φυσικός αριθμός: 000719Ετος Εκδοσης : 1951
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 334.
Αγιοι (ή εορτή): Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἰσαποστόλου Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ. Συνερανισθεῖσα ἐξ ἀρχαιοτέρων τῆς ἐκκλησίας ὕμνων καὶ συνταχθεῖσα ὑπὸ Κωνσταντίνου μητροπολίτου Σταυρουπόλεως τοῦ Τυπάλδου. Ἔκδοσις Γ΄. Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐπιμελείᾳ Ἰωάννου Ν. Καρμίρη, καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας. Ἀθῆναι 1951.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1848.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 22.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Αποστολική Διακονία
Επιμελητής-διορθωτής : Κωνσταντίνος Τυπάλδος μητροπολίτης Σταυρουπόλεως Ιωάννης Καρμίρης
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'